OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING"

Transkript

1 ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde. Vejleder:HenrietteChristrup Aflevering: Anslag:

2 ABSTRACT Thefocusofthismasterthesisistoinvestigatehowartandcreativitycanbeimplementedinthe processesoflearning.howcanartandcreativityplayalargerroleinthedanisheducationsystem, andcanitbepresentinamoreubiquitousandongoingway. TheoryUbyC.OttoScharmeristhemethodologicalapproach.Thetheoryisputtotestbytakinga journeythroughthesevenphasesoftheuprocess:downloading,seen,sensing,presencing, Crystallizing,PrototypingandPerforming. Isitpossibletocreatenewknowledgethatisusefulbyhavingsignificantimpactonstudent s innovativeandcreativeskills?cantheylearnhowtodealwiththechallengesoftomorrow? Andifso how? 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 INDLEDNING 05 MOTIVATION 05 PROBLEMFELT 06 PROBLEMFORMULERING METODE 07 TEORIU 07 MATERIALEAFGRÆNSNING TEORIU 10 INTRO 10 DOWNLOADING 11 SEEN 12 SANSNING 13 PRESENCING 13 UDKRYSTALLISERING 14 ATSKABEPROTOTYPER 15 PERFORMING 15 OPSUMMERING MINBRUGAFTEORIU DOWNLOADING SEEN 22 SEMINARPÅLOUISIANA BRUGKUNSTENIUNDERVISNING 23 KONFERENCEPÅAFUK KREATIVITETSOMDRIVERIUDDANNELSESSYSTEMET 26 REFLEKSIONOVERFASENSEEN SANSNING 33 OMFORLØBETKUNSTKATAPULTPÅSTATENSMUSEUMFORKUNST 35 OMSAMTALEMEDJULIE 37 SAMTALENMEDJULIE 38 OMSAMTALEMEDEVA 42 SAMTALEMEDEVA 43 REFLEKSIONOVERFASENSANSNING PRESENCING 46 TILBAGETRÆKNING 46 JOURNAL UDKRYSTALLISERING 50 3

4 COLLAGE 50 VISION&INTENTION 52 REFLEKSIONOVERFASERNEPRESENCINGOGUDKRYSTALLISERING ATSKABEPROTOTYPER 53 INTRO 53 PROTOTYPER FEEDBACK 65 PROTOTYPEBEARBEJDNING 67 PRAKTISKKREATIVITET 68 ÆSTETISKKREATIVITET 69 INTUITIVKREATIVITET 72 PROCESKREATIVITET 75 UDVIKLENDEKREATIVITET 77 ANVENDTKREATIVITET PERFORMING 80 VÆKFRAVANERNE(DOWNLOADING) 81 UDOGSE(SEEN) 82 BRUGSANSERNE(SANSNING) 83 STOPOPOGMÆRKEFTER(PRESENCING) 84 GØRDETKLART(UDKRYSTALLISERING) 84 PRØVDIGFREMOGPRØVIGEN(ATSKABEPROTOTYPER) 84 FÅDETTILATSKE(PERFORMING) 85 OPSUMMERING 85! KONKLUSION PERSPEKTIVERING REFLEKSIONOVERMINPROCES 89 NB 91 LITTERATURLISTE 93 LITTERATUR 93 INTERNETKILDER 94 BILAG1 LOGBOGFRASEMINAR BILAG2 LOGBOGFRAKONFERENCE BILAG3 SAMTALEMEDJULIEMARIAJOHNSEN BILAG4 SAMTALEMEDEVAMADSEN BILAG5 MUNDTLIGFEEDBACK BILAG6 SKRIFTLIGFEEDBACK 4

5 01 INDLEDNING MOTIVATION Hvadskalmanlæreiskolen? Vitagerdetforgivet,atmanlæreratlæseogskrive.Viforventer,atmanlærermatematik,sprog, historieognaturvidenskab.eleverneskalklaresiggodtiinternationaletestsogværefagligt stærke. Efterminoverbevisningerdetligesåvigtigt,atvoresbørnogungeblivervelfungerende, selvstændigeindivider.deskalkunnesetingeneietstørreperspektiv,seudoverderesegen næsetip,væreempatiske,omsorgsfulde,fornuftigeogreflekterende.deterikkenokmedstærke fagligeegenskaber,deskalogsåmestreatleveigodesocialerelationerienkompleksverdensom stillerkravtil,atdeeromstillingsparate,innovativeogkreativttænkende.deskalforberedespå athåndteremorgendagensudfordringer,udfordringersomikkekanforudsiges. Menhvordanlærermandet?Hvordanlærermaneksempelviskreativitet?Ellerinnovation?Oger detoverhovedetnogetmankanlære?hvilkeredskabererdertilrådighedsomkanstyrke tilegnelsenafdisseegenskaber? Deterspørgsmålsomdisse,jegvilundersøgeidettespeciale. Jegerfascineretaf,hvordankunstkanpåvirkemennesker.Bådeiforholdtilhvordankunstkan provokereogbrydegrænser,fortællehistorierogpirrefantasien,vækkefølelseroginspirere.jeg erinteresseretihvordankunstkananvendesiundervisningsøjemed.hvaderdetforegenskaber mankanlærevedattageudgangspunktidetkunstneriskeogæstetiske? Jegvilundersøgehvordankunstogkreativeprocesserkanudviklekreativitetogevnentilat tænkeinnovativt.mitfokusliggerderforpåatundersøgehvordankreativetilgangekan inkorporeresnaturligt,selvfølgeligtogkontinuerligtihverdagenidenalmindelige klasseundervisning,detværesigpåfolkeskoleniveauellergymnasieniveau. 5

6 PROBLEMFELT Jegvilundersøgemådermankanundervisepåogtilgangetilundervisning.Kanmanudvikle undervisningsforløbogundervisningsmaterialesomstyrkerkreativekompetencer?hvordankan oplevelseranvendesiundervisning?hvilketilbudogtiltagerderpånuværendetidspunkt? Hvilkepotentialerliggerderi,atbrugekunstogkreativeprocesseriundervisningen?Hvad virker?oghvordan?oghvorfor? Hvordankanperformancedesignogperformanceteoribrugestilatplanlæggeoplevelserder styrkerevnentilatværeinnovativeogkreative? Deflestestørrekunstmuseertilbyderundervisningsforløb,rundvisningerellerlignendeideres udstillingerogsamlinger.jegvilundersøgehvordansådanetundervisningsforløbkanseud.jeg vilkiggenærmerepålærernesrolleogsamarbejdetmellemuddannelsesinstitutionerneog kulturinstitutionerne.hvadkandelæreafhinanden?hvordankandeoptimeresamarbejdet? Hvordankandenoplevelsebrugesiundervisningen?Oghvadfåreleverneudafderes museumsbesøg?påhvilkenmådestyrkeseleverneskompetencer?deresrelationer?hvorfor overhovedettagepåmuseumiskoletiden?erdetskolernesansvaratlæreeleverneinnovationog kreativitet?isåfaldhvorfor? Mitmålerikkeatgiveetendeligtsvarpåproblemstillingen,minambitioneratudforske,stille spørgsmålognærmemigetteoretiskståstedatreflektereproblemstillingenudfra. PROBLEMFORMULERING Hvordankankunstogkreativitetanvendesiundervisningsøjemedpåenkontinuerligog allestedsnærværendemåde? Kankunstogkreativitetanvendestilatforberedeeleverpåmorgendagensudfordringer? Ogisåfaldhvordan? 6

7 02 METODE TEORIU JegharvalgtatbrugeC.OttoScharmersTeoriUsombærendeelementidettespeciale. 1 Det skyldes,atjegtidligerehararbejdetmedteorienogreflekteretoverdepotentialerderliggeriat gørebrugafteorienpåfleremåder;idettehenseendemetodisk.teorienblivergennemgåetmere detaljeretinæstekapitel.herviljegblotargumenterefor,hvorforjegfinderteorienrelevantfor mitspeciale. SæregentvedTeoriUerdensprocesorienterettilganghvorbegrebetpresencinger omdrejningspunktet.presencingbeskriverscharmersåledes: Udtrykket presencing eretkonstrueretbegreb,derblanderordene sending (sansning)og presence (nærværinuet).begrebetbeskriverdetatknytteforbindelsetilkildenfordenoptimale fremtidigemulighedogbringedenindidetnuværendeøjeblik.nårmanbevægersigindi presencing stadiet,frigørmansigogbegynderuforbeholdentatopfatteudfradenfremtidige mulighed,derliggerinuet 2 Dentilgangfinderjegattraktivfordidenbyggerpåtankenomatmanikkekanløsefremtidens udfordringerpåbaggrundaffortiden.snarereerdetnødvendigtatmærkeefterisigselv, orienteresigidenaktuellenutidogfindefremtidigeløsningertilmorgendagensudfordringer. SomScharmercitererAlbertEinsteinfor: Problemscannotberesolvedbythesamelevelofconsciousnessthatcreatedthem. 3 1 Scharmer,C.Otto(2010):TeoriU Lederskabderåbnerfremtiden.Modennysocialteknologi presencing 2 ibid.s Scharmer(2007)s.5 7

8 Detatskabenyviden,erformigessensenafatskrivespeciale.Viden,jegikkevidste,jegville finde.svarpåspørgsmål,jegikkevidste,jeghavde.atskrivespecialeerefterminoverbevisning ogsåenudviklingsprocessomgivermigmulighedforatudforskeukendteområderudfraen intentionomattageenproblemstillingoptilrefleksionogikkenødvendigvisfindeetenkelt endeligtsvar,mensnareredetatkunnejongleremedfleresynspunkter,fleresvarmuligheder, flereløsninger. Minambitioner,atdettespecialeskalpegefremad.Jegønskerikkeatskriveetspecialebaseretpå vanetænkningoguovervejedegentagelserfratidligereopgaver.jegønskerikkeblotatfindeteori derpassertiletsvarjegpåforhåndharenholdningtilmåværedetrigtige.jegønskeratvære nysgerrigogåbenfornyviden.derforviljeggåtilminarbejdsproces,minmetode,udfra ScharmersTeoriU. TeoriUblivermitpejlemærke,minskabelon.Etafmålenemeddettespecialeeriligesåhøjgrad atprøveu processenafpåegenkrop.jegvilundersøge,hvordandenvirkerformig,undersøge denspotentialer.jeginddragerenafsluttendekritiskrefleksionovermetoden.derfølgerinæste kapiteletmereuddybendeafsnithvorjegillustrererteorienshovedpointer,denscentrale begreberogbevægelsernegennemu processen.jegvilløbendegennemmitspecialegøredet tydeligthvordanmetodenbrugesihvertkapitel,hverfaseoghversituation.såledesvenderjeg tilbagetilscharmergennemhelespecialet.førstviljegnedenforfremhævedetprimærelitterære materialesomspecialethertagerafsæti. MATERIALEAFGRÆNSNING TeoriU Lederskabderåbnerfremtiden.Modennysocialteknologi presencing. afc.otto Scharmerfra2010(2007)dannergrundlagformetodenidettespeciale. 4 JegharsuppleretminlæsningmedfølgendesekundærlitteratursomforklarerbrugenafTeoriU samtgiverflereforskelligebudpåfortolkningerafbegrebernesbetydning. Frabogen IntroduktiontilTeoriU afsteenhildebrandt,michaelstupperup,mathiasi.s.w. NielsenogEladJairChonefra2012harjeganvendtspecifikkeøvelseroguddybendeforklaringaf begreber. 5 4 Scharmer(2010) 5 Hildebrandtetal.(2012) 8

9 DeførsteparskridtindiScharmers U univers aflarsdencker,udgivetafankerhusi2008,er anvendtsomuddybningafcentraleanvendtebegreberfrateoriu. 6 FraJaneBlichmannsbog Stopdownloading.RundtomTeoriU brugerjegbådehendestolkningaf TeoriUsamtandreuddybendeteoretiskeperspektiversomhuninddrager. 7 UdovermaterialeomTeoriUspillerbogen Kreativitetsfremmendelæringsmiljøeriskolen aflene TanggaardogSvendBrinkmannencentralrollegennemspecialet. 8 Bogenerudgiveti2009af forlagetdafoloogerendelafenseriekaldet Undervisningoglæring.Bogenerensamlingaf kortereessays,artiklerogafhandlinger,skrevetafnordiskeforskeremedforskellige videnskabeligebaggrundeogtilgange.bogengiversåledesetalsidigtindbliki,hvordanmankan arbejdemedkreativelæringsmiljøeriskolenoggiverflerevinkleratanskueemnetudfra. 6 Dencker(2008) 7 Blichmann(2011) 8 Tanggaard&Brinkmann(2009) 9

10 03 TEORIU INTRO TeoriUerudvikletafdenamerikanskeseniorlektorvedMassachusettsInstituteofTechnology,C. OttoScharmer.Jegvilikkegiveenfuldstændiggennemgangafheleteoriendadettevilleværefor omfattendeogirrelevantiflerehenseender.modellennedenfor,figur1,erenskitseringbaseret pådeleafteorien.derfindesflereudgaverogmåderatillustrereteoriupå.noglemodeller inkludererflerebegreber,andrefærreellermedfokuspåandreanvendelserafprocessen.jeghar valgtatillustreremodellenoggennemgåteorienudfradebegreberogfaserjeganvenderog henvisertililøbetafspecialet.fremoverbrugerjegdebegrebersomanvendesidendanske oversættelseafscharmersværk. 9 FIGUR1 10 : OPMÆRKSOMHEDSFELT Jeg i mig DOWNLOADE PERFORMING MønstrefrafortidenOpnåresultatergennempraksisser,infrastrukturer Nulstille Inkorporere Jeg i det SE ÅBENTSIND SKABEPROTOTYPER MedfriskeøjneKollektivtskabestrategiskemikrokosmer Omdirigere Udføre Jeg i dig SANSEÅBENTHJERTEUDKRYSTALISERE Udframulighederne visionogintention Giveslip Tageimod ÅBENVILJE Jeg i nu PRESENCING Forbindelsetilkilden 9 Scharmer(2010) TeoriU 10 Scharmer(2010)s.46 10

11 TeoriUharsitnavnfradenU formedemodelsomillustrererenproces.derersyvfokuspunkter, ellerfaser,somfølgeru etogsomjegvilgørebrugaf.jegvilherforklarebevægelsengennemu et samtdefiresåkaldteopmærksomhedsfelter:jeg i mig,jeg i det,jeg i digogjeg i nu. 11 Bevægelsen gennemdesyvfokuspunkteriu etviserenudviklendeproceshvormanbevægersigvækfraat handleudfravane,tilistedetathandleudfraetåbentsind,etåbenthjerteogenåbenvilje. 12 Modellenlæsessomenprocesbegyndendeøversttilvenstrepåkurven. DOWNLOADING Detførstebegreb,detførstepunktpåU etskurve,betegnerscharmersomatdownloade.med downloadingmenesentilstand,hvorindividetureflekteretreagererudfravanepåen uhensigtsmæssigogindskrænketmåde. 13 Entilstand,hvorindividetikkeeråbenforatgørenye erfaringerellerudviklenyeløsningerpåproblemstillinger.snarereerdetenformforpassiv tilstand,hvorindividetblotgørsomdetaltidhargjort. Downloading begrebetomhandlerikkekunindividet,meniligesåhøjgraddet,denckerbeskriver somkollektivdownloading. 14 Herskertendensenisocialesammenhænge,hvorfælleserfaringer, kulturfarverfællesvurderingerafvirkeligheden,ogpåsammemådekanetsamfundaltsåhandle udfravanetænkningognormer.bevægelsengennemu eterenmådeatslippeudafdevanlige handlemønstreogtanker. Deterfølelsenaftryghedderofteliggertilgrundforenagerenudfradownloading. Succesoplevelsererpositive,derforgentagesdegerne.Foratopnåensuccesoplevelseigenbruger vierfaringenfrasidstoggentagermådenhvorpåviopnåedesucces.problemeter,atgentagelser ogvanetænkningikkegiveranledningtilhverkenkreativitetellerinnovation.vimåbevægeos vækfradownloading,slippeafmedvoresindreautopilot,foratkunnebevægeosudidetukendte, udinogetnyt Ibid.,s Ibid.,s Dencker(2008),s Ibid.,s Ibid.,s

12 SEEN Scharmerbeskriverhvordanmanidennefasekanbetegneensopmærksomhedsfeltsomjeg imig.manerorienteretudfraensegneerfaringer,ensegetsynpåverdenogudgangspunktetfor ensopmærksomhederindenforensegnegrænser. 16 Mangørtingpåenbestemtmådeudenat tænkevidereoverdet.detkanogsåsesiensituationhvormanacceptereratnogeterpåen bestemtmåde,udenatmantagerkritiskstillingtilomdeterdenrigtigeellerdenenestemådeat gøretingenepå.managererudfra,atsådanplejermanatgøre. Detervigtigtheratpåpegeatmeningenikkeeratalerfaringmåforkastes,dethandleromat undgåatbrugeenserfaringeruhensigtsmæssigtogureflekteretogpåmådersomerhæmmende foratenudviklingkanske. 17 ForatbevægeosvækfravoresvanetænkningmåvinulstillesomScharmerbeskriverdet.Meddet menesatsemedfriskeøjnesomdetillustreresimodellen. 18 Scharmerbeskriverdetogsåsomenmådeatsemedåbentsindobservereensituationudenat dømmeellerfortolke.istedetermannysgerrig,undersøgendeogstillerspørgsmåltil situationen. 19 TildennefaseellerbevægelsegennemU etknyttesopmærksomhedsfeltetjeg i det. Jeg i detbeskrivessomderhvormanflytteropmærksomhedenudoversineegnegrænser.deter såledesenomverdensorienteretopmærksomhedhvordethandleromatobservereetfelteller ukendteområderogsåledeseropmærksompå,hvordankontekstenforensituationserud. 20 Det handlerogsåomatrettefokuspåatforstådebagvedliggendemotiverisituationerellerdetfelt manbevægersigi. 21 Enforudsætningforatbevægesigvækfradownloadingogretteopmærksomhedsfeltetmodjeg ideteratopsøgedetmestoptimalestedatfindevidenogsamtidiggøresigklartilatundresmed åbentsind Scharmer(2010),s Dencker(2008),s Figur1 19 Ibid., Dencker(2008),s ibid.,s Scharmer(2010),s

13 SANSNING Dennæstefasebliverbetegnetsomsansningoghandleromatomdirigereensbevidsthed. 23 Deter enformforudforskendefasehvormanåbneropforsinesanser,opleverudfraandressynspunkt ogsertingeneietandetperspektiv.opmærksomhedsfeltetjeg i digknyttersigtildennefase. Jeg i digbeskrivessomder,hvormanflytteropmærksomhedentilandreendenselv.detkræver indfølingsevne.denckergøropmærksompåatdetnemmestopståridirektedialogmedandre. 24 Scharmerbeskriverdetsomenmådeatsemedåbenthjerte,hvormanserudfraandres synspunkter,oghvormaneristandtilatsættesigiandresstedogfølemedandre. 25 OPSUMMERING Detreopmærksomhedsfelterjeg i mig,jeg i detogjeg i digskalforståssomselvvalgteog omskiftelige.viersåledesistandtilselvatbeherskeogstyre,hvilkentilstandvivælgeratse verdenudfraplusvikanskifteimellemdetre. 26 BevægelsennedadvenstresideafU etersåledes enmådeatændresinmådeatseverdenpå.deterenmådeatudvidesinhorisont,atfåindbliki envirkelighedogihvordanandremenneskerserverdenpå.deterogsåenmådeatudforskeet feltellerensituationvedatrettesitfokuspåatobserverehvordandenegentligeserud,fremfor atagereudfrahvordanmanselvopfatterellertroratfeltetellersituationenserud. PRESENCING Presencingervendepunktetiprocessenogimodellen.IfølgeScharmererdetessentieltatnådette vendepunktforatenegentligudviklingkanfindested.foratnåbundenafu et,eller vendepunkteterdetnødvendigtatgiveslip;giveslippågamleforestillingeroggamleintentioner foratskaberumtildetnyedererpåvej. 27 Begrebetpresencingerensammenkoblingafordene presence og sensing ogersåledes, direkteoversattildansk,enformfor nutidigsansning. 28 Presencinger,ifølgeScharmer: 23Hildebrandtetal.(2012),s Dencker(2008),s Scharmer(2010),s Dencker(2008),s Scharmer(2010),s Ibid.,s

14 Atsanse,tuneindpåoghandleudfraenshøjestefremtidigepotentiale denfremtid,somer afhængigafosforatbliveskabt. 29 Denckerbeskriverdetsom: ( )entransformerendeoplevelseaftotalåbenhed,entilstand,hvor manharmulighedforatagereudfradet,scharmerbetegnersomåbenvilje enfuldstændigklar uforbeholdenhed. 30 Opmærksomhedsfeltetjeg i nuknyttersigtilvendepunktetiu et.blichmannbeskriverjeg i nu somenmådeat handleudfraetsted,hvordenfremtidderervedatopstå,kanudviklesigi mangeretninger. 31 Scharmerbeskriverdetsom atlyttefradetsted,hvorfrafremtidige mulighederervedatspirefrem. 32 Deteraltsåtidtilatgivepladstildetdermåttekommetilen, manmåreflektereogoverveje.mærkeefter.deterintuitionensomskalispil. VENDEPUNKTET DenvenstresideafU kurvenillustrerersåledesenproces,manskaligennemforatnånedtil vendepunktetibundenafkurven,hvormaneritilstandenjeg i nu,entilstandsomgørindividet ellergruppenåbenforudvikling,kreativtænkningognyemuligheder. BevægelsenopgennemhøjresideafU etskervedatmanhandlerogagererudfradenfornyede indsigtmanharopnået.eteratnåtildetdybereerkendelsesniveauforatkunnehandleudfra nuetogdenpotentiellefremtid,nogetandeter,atanvendedenopnåedeindsigttilrentfaktiskat skabe. 33 UDKRYSTALLISERING FraU etsvendepunkterdermulighedforatbevægesigopadhøjresideafu et,hvorden egentligeudviklingafidéerfindersted.foratbevægesigopadhøjresideafu eterdet nødvendigtattageimod,somifølgescharmerbetyder atudkrystallisereogvisionærtforestille digdenfremtid,duønskeratskabe,samtidigmedatdustadigharforbindelsetildinkilde. 34 Blichmannskriver,atmangeidennefaseopleveratderbliverstilleogatmanbliver eftertænksom.mansertingeneklarere,mankansevisionenforsigogmanbliveropmærksompå nyemuligheder,baseretpådeerkendelsermanharnåetgennemvenstresideafu etogi 29 Ibid.,s Dencker(2008),s Blichmann(2011),s Scharmer(2010),s Blichmann(2011),s Scharmer(2010),s

15 vendepunktet. 35 Hildebrandtetal.påpegeratiudkrystalliseringsfasenhandlerdetombådeat gøresigsinvisionogsinintentionklar.envisionerifølgehildebrandtetal.etformforbilledeaf detmangernevilskabemensintentionenbesvarerspørgsmåletomhvadmanønskeratopnåog hvorfor.udfordringenliggeriatgørebeggedeleklareogefterfølgendeatholdefastibåde visionenogintentionen. 36 SKABEPROTOTYPER Inæstefasehandlerdetom,atskabeprototyper.Blichmannbeskriverdetsomenmåde at anskueliggøreetkoncept,førdeterfærdigtogfuldtudviklet,ogdervedpåettidligtstadieværei standtilatpåvise,ometgiventkonceptvilkunnegøresfunktionelt. 37 Detvilsigeikke færdige udgaverafenskonceptforfremtiden.scharmerpåpegervigtighedenafatlaveprototyperforat kunneudvikleoggivepladstilmangemuligheder. 38 Manskaludforskeogprøvetingaf,prøvesig fremoggivepladstilforskelligemuligheder.deterhermankaneksperimentere. Scharmerpåpegeryderligerevigtighedenaf,atprototyperneskabesudfradennæreforbindelse tilensinspirationskildesommanoplevedeifasenpresencing.atundgåatfaldetilbagetilens vantetilgang,athandleudfradownloading,serblichmannsomensærligudfordringidenne fase. 39 Ideenmedatlaveprototypererogsåatmodtagefeedback.Atfåfeedbackgiveranledningtilat udviklesinekonceptervedatforfineogoptimeredemiendynamiskproces. 40 PERFORMING Øversttilhøjrepåkurvennårmantildetatperforme.Determanbesluttersigfor,hvilkenvejman ønskeratforfølgeudfradeprototypermanharkreeret. 41 Dethermanførersinidéudi virkelighedenvedatanvendedenipraksisogvedatinkorporeredenidetomgivendemiljø. 35 Blichmann(2011),s Hildebrandtetal(2012)s.59 37Blichmann(2011),s Scharmer(2010),s Blichmann(2011)169 40Scharmer(2010)s Ibid.,s332 15

16 Nårviperformer,drejerdetsigom,atdenyeindsigter prototyperne,beslutningerneogvisionerne skalvirkeliggøres,implementeresoginstitutionaliseres.( )Atperformeersandhedensøjeblik:Det helestårogfaldermeddennedelafu et. 42 OPSUMMERING FormåletmedatgennemgåU processener,atgøresigistandtilatagereudfranuet,atgøresin intentionogvisionklar,samtatprøvesigfremindtiletvelovervejetresultaterklartilatblive inkorporeretidenvirkeligeverden.denaltafgørendeforudsætningforatdenneudviklingkanske eratnåvendepunktetiu processen,følelsenafpresencing.detkræveratmanbrydermed vanetænkningogenuhensigtsmæssigtilbøjelighedtilatladesigstyreafdownloading,meni stedetværeåbenibevægelsengennemfaserneseenogsansning. TiltrodsforatTeoriUkanvirkebådekompleksogkontroversielfinderjegdens procesorienteredetilgangogdensbredeanvendelsesmulighedertiltalendeatprøveaf. Spørgsmåleternu,hvordanjegkanbrugeTeoriUmetodiskimitspeciale.Detviljeggennemgåi følgendekapitel. 42Hildebrandtetal(2012)s

17 04 MINBRUGAFTEORIU INTRO JegharsomtidligerenævntvalgtatbrugeTeoriUmetodiskidettespeciale.Detbetyderatmine kapitlerfølgerdesyvfokuspunkteriu processen.ihvertkapiteluddyberjegteorienyderligere derhvorjegfinderdetrelevant.nedenforgiverjegenkortoversigtoverhvadmetodenbetyder forminproces detteforatgiveetoverblikoverhvadderventer. DOWNLOADING+JEG I MIG Downloading begrebetidennesammenhænganskuerjegpåtomåder.denenehørertil problemstillingen,ogdetfeltjegundersøger,detandethørertilminmetodeogmådenmit specialeerbyggetoppå. Indledningsvistgiverjegderforenbeskrivelseaf,hvordanbegrebetkreativitetiundervisningen kananskuesudfradetmankankaldeenvanemæssigopfattelse,måskeforældetopfattelse. Jegbeskriverogsåhvordandettespecialeogminmetodekunneseud,hvisdetvarskrevetbaseret uhensigtsmæssigtpåmineerfaringerfratidligereopgaver. Afsnittetharjegvalgtatinkludereforatvisedetjeggernevilbevægemigvækfra.Deterenmåde atillustrerehvordandownloadingkanfindestediforskelligesammenhænge. SEEN+JEG I DET Foratbevægemigvækfradownloadingmåjegsåledesrettemitopmærksomhedsfeltmodjeg idet.derformåjegorienteremigomfeltetogførstogfremmestse;observere,undremigogvære åbenoverforindtryk,ikkeværehverkentolkendeellerdømmende.jegskalfindeogopsøgedet mestoptimalestedatfindeviden,foratfåetindblikisituationenogforatfåindblikide bagvedliggendemotiver. 17

18 SANSNING+JEG I DIG Efterfølgendemåminhorisontudvidesyderligereogdetmenneskeligeogempatiskeperspektiv inkluderes.jegmårettemitopmærksomhedsfeltmodjeg i digogsåledesbrugeminesanser.jeg måopsøgepersonersomarbejderifeltet.samtaleerheltcentraltforatopnåindblikiandres erfaringerogoplevelserdadialogerdenmestoptimalevejmodatsættesigiandresstedogfå forståelseforandresmåderatsetingenepå. 43 Jegmåhaveflereforskelligevinklerpå,erfaringer ogoplevelsermedatbrugekunstogkreativitetiundervisningsøjemed. PRESENCING+JEG I NU ForatnåvendepunkteterdetifølgeScharmeressentieltatjegkangiveslip.Meddetmenesbåde atgiveslippågamleforståelserogomatgiveslippåaltdetderikkeeressentielt. 44 Jegmåien tilstandafåbenhedogladealleindtrykoginspirationframinbevægelsegennemvenstresideaf U etsynkeind.jegskalfindemininspirationskilde.mærkeefter.foratnådertiliminbevidsthed harjeggennemførtentilbagetrækningmedinspirationfrahildebrandtetal. 45 Dennebliver beskrevetsenere.formåletmedtilbagetrækningener,atkommevækfradevanteomgivelserfor atgivepladsogrotilatmærkeefterogskabekontakttilkreativitetenskilde,atfølgesinintuition oglyttetildetdermåttedukkeop.erdernogetjegskalskærpeminopmærksomhedmod? UDKRYSTALLISERING Jegskalderefteråbneopfordenvidenderopstår,jegskalkunnetageimoddeninspirationder kommertilmigoggøreminintentionogvisionfuldstændigklar.hvorerjegpåvejhen?hvad ønskerjegatopnå?hvorfor?oghvordan?jeghargennemførtøvelsertilatvisualisereminvision ogintention,ogsåherharjegtagetudgangspunktiøvelserforeslåetafhildebrandtetal.somvil blivegennemgåetmeredetaljeretsenere. 46 SKABEPROTOTYPER Næstefaseeratskabeprototyper.Meningeneratlaveprototypermedmulighedforforbedringer indendetendeligeproduktpræsenteres.deterherjegjonglerermedforskelligesvarpå problemstillingerne,prøverteorieraf,holderdemopmodhinanden,stillerspørgsmål,vender 43Dencker(2008)s.12 44Hildebrandtetal.(2012)s.52 45Ibid.,s.56 46Ibid.,s.63 18

19 dempåhovedet,eksperimenterer,reflekterer.jegsenderløbendeafsnit,idéerogkladdertilmin vejledersamtandremenneskerimitnetværksomlæserminetingigennem,givermigfeedback, kommentererogstillerspørgsmål. PERFORMING Densidstefaseerperforming,dettebetegnerjegsommitteoretiskeståsted.Deterherjegfinder fremtildenoptimaleløsningudframinsituation.kombinererflereforskelligemuligheder.deter herjegkonkluderer skabernyviden.detultimativevilleværeatprøvekonceptetafiden virkeligeverdenoginkorporeredennyevidenideteksisterendemiljø.idettetilfældeatfinde metodertilatinkorporerekreativitetiundervisningsøjemedpåenkontinuerligog allestedsnærværendemåde. 19

20 05 DOWNLOADING DenindledendefasebetegnerScharmersomnævntatdownloade,atgøretingenepåenureflekteret måde;atgøresommanplejer. Idetfeltjegvilundersøgekandownloadingbeskrives,omendstereotypt,somenopfattelseaf,at kunstogkreativitethørertilifagetbilledkunstogdethandleromatskabenogetudfraforskellige materialer.såledeshandlerkreativitetom,atmale,formeogtegne.detgodeansessomdetat elevernefårmulighedforatbrugedereshændertilnoget.udfraetdownloading perspektiv bliverbilledkunstbetragtetsometafdemindrekrævendefag,etafdeletterefaghvormankanfå lovatlegelidt,mendeterikkeligesåvigtigtsomforeksempeldanskellermatematik.deterdet derbliversparetvæksomdetførste,ogprioriteretsomdetsidste.detkanværemaninddrager billedkunsttimerne,hvismanerbagudidanskellermatematikelleratmanaflyseret museumsbesøgellerlignendehvisøkonomienhalter. Hvismananskuerminspecialeprocesudfraetdownloading synspunktskullejegførstlæggemig fastpåenproblemformulering.hereftervillejegfindeenmetodeogteorisomjegvarsikkerpå kunnesvarepåproblemformuleringen.jegkunnemedfordelanvendeteorierogmetoderjeg kenderoggøresomjegplejerforikkeatgøredetaltforsværtforsigselv.mankanhurtigtkomme lidtpåafveje.analysenskulleledefremtilendiskussion,detkunneværeatholdedetoteorierop imodhinanden.såskullejegkunnekonkluderenogetudfradetogdervedsvarepåmin problemformulering.bagefterkunnejegtilføjeenperspektiveringmedandrevinklerderkunne værespændendeatundersøgeforatviseenreflekterendetankegangogevnentilatsetingeneud fraetstørreperspektiv.altdetjegskriverskalderargumenteresfor,henvisestilnogenderhar skrevetnogetomdetogjegkunneogsåmedfordelgiveeksemplerfravirkelighedenløbendeeller inddrageencase.jegvillestileefterenhøjkarakterforatbeviseoverforandreogmigselvatjeg erdygtig. 20

21 Formåletmeddettespecialeeratbrydemeddennementalitetstyretafdownloading.Dethandler ikkeom,atjegsmideralminerfaringogvidenvækelleratjegikkebrugermetoderjegkender. Dethandleromatjegovervejerhvordanjegbrugerminerfaringmesthensigtsmæssigtogsom grobundforatskabenyviden.dethandlerogsåomatundersøgemulighedenforatbrydemeden vanemæssigopfattelseafhvadkreativitetiundervisningsøjemedhandlerom.dethandleromat jeggårprocesorienterettilværks,jegprøvermigfremogforholdermigåbenfornyemuligheder fremforatkendesvarenepåforhånd.dethandlersåledesisærliggradomminmådeatgåtil problemstillingenpå. 21

22 06 SEEN Scharmerfremhævertrefaktorersomkanværeenhjælptilatbevægesigvækfradownloading,altså voresvanetænkningogfastlåstehandlemåder,tilnæstefaseiteoriusomscharmerbetegnersom Seen. 47 Manskalfordetførstegøresigsinintentionklar.Derudoverskalmanindgåiproblemstillingens kontekst.manskalaltsåpåopdagelseifeltetogindgåfysiskidetmiljø,hvordetermestideeltat findevidenomfeltetogfåindblikisituationen.manmåogsåformåatnulstille,somscharmer kalderdet.detvilsigeatlæggeensforudindtagedeopfattelserogoverbevisningervæk,ogistedet værenysgerrigogklartilatundres. 48 Minintentioneratundersøgehvordankreativitetkananvendesoggribesani undervisningsøjemed.detteforatfåetindblikiogenforståelseformangeforskelligetilgange, formerforudbytteoganvendelsesmuligheder.derforkoncentreredejegmigindledningsvistom atundersøgeførstedelafminproblemformulering:hvordankankunstogkreativitetanvendesi undervisningsøjemed? Foratfindedetmestideellestedatundersøgedetterettedejegmitblikmodaktuelle arrangementermedfokuspåkunstogkreativitetiundervisningsøjemedogmodigangværende undervisningsforløb, projekterog tilbud.mineovervejelserkredsedeom,atjeggernevillese mangeforskelligemåderatangribeemnernekunstogkreativitetpå.jegvillegernehave,at afsenderenhavdetroværdighedogarbejdedeseriøstmedemnet.detmåtteogsågernehaveet lidtstørreperspektiv.jegundersøgteførstskoletjenesterogundervisningsafdelingerpådiverse kunstmuseerogandrekreativeinstitutioner.jegundersøgtebl.a.afdelingenforundervisningpå 47 Scharmer(2010),s Ibid.,s

23 Louisiana,LouisianaLearning. 49 JegorienteredemigiforskelligeundervisningstilbudpåStatens MuseumforKunst. 50 JegtogpåudstillingpåArkenogundersøgtederesundervisningstilbud. 51 Og jeggennemgikinspirationsmaterialetilundervisereudvikletafaros. 52 IminresearchblevjegopmærksompåatLouisianaudbødetseminarmedoverskriften Brug kunsteniundervisningen ogatcefu,centerforungdomsforskning,arrangeredeenkonference medoverskriften KreativitetsomdriveriUddannelsessystemet. Jegudvalgtedissetoeventssomdemestoptimalestederatsøgevidenudframinovennævnte intention. Nedenforfølgerenkomprimeretgennemgangafhvadjegoplevedeogobserverede.Jeghar vedlagtuddybendelogbøgerfrabeggearrangementersombilag. 53 Nårjegsenerehenvisertil oplevelserellerandetmaterialefraseminaretogkonferencenhenviserjegtildevedlagtebilag. Mitmålvaratmødebeggearrangementermedåbentsindogentilstandafatværemodtageligfor detjegskullepræsenteresfor.jegvarbevidstomatværedeltagende,aktivtlyttende,opmærksom ogundrende. SEMINARPÅLOUISIANA: BRUGKUNSTENIUNDERVISNINGEN LouisianaLearningersomsagtafdelingenforundervisningpåkunstmuseetLouisiana.Her beskæftigermansigmedformidlingafmuseetssamlingerogudstillinger.derarrangeres forskelligedebatterogforedrag,manudviklerundervisningsmateriale,ogmanskaber samarbejdermedskoleromforskelligeprojekter.detseminar,jegdeltogi,vararrangeretaf LouisianaLearning.Seminarethenvendtesigtilgymnasielærere.Bådeundervisereribilledkunst, sprog,historieogdanskdeltog.jegfandtseminaretinteressantnetopfordi,detikkekun henvendtesigtilundervisereifagetbilledkunst.dethandledeomatbrugekunstiundervisningen generelt. Minintentionvaratfåindbliki,hvordanenstørrekunstinstitutioniDanmarkrusterundervisere tilatbrugekunstiundervisningen.jegvillegerneopnåenfornemmelseaf,hvilketemaerder fokuserespå,oghvilkemetoderderanvendespånuværendetidspunkt.jegvarinteresseretiat museet/undervisning/ til undervisere/ 53 SeBilag1&Bilag2 23

24 undersøgesamarbejdetmellemenstørrekunstinstitutionoguddannelsessystemet,samthvordan sådanetseminarerskruetsammen.jegvarogsåspændtpåatse,hvordanundervisernevilletage imoddenyeinputogdennyeinspiration. SeminaretblevsomsagtudbudtafkunstmuseetLouisianaogforegikietbådehussomer tilknyttetmuseet.bådehusetbrugesbl.a.tilforedrag,særarrangementerogseminarer,somdet jegomtalerher. Indenforvarlokaletstort,ogdervarhøjttilloftet.Dervaretstortpanoramavindueforendenaf rummetudmodhavet.detgavetklartogbehageligtlysirummetogenimponerendeudsigt. Dagenblevindledtmedenkortvideoperformancesomblevvistpåstorskærm.Efterfølgendekom teksten: VELKOMMENTILENDAGIEKSPERIMENTERNESTEGN tilsynepåstorskærmen,og dagensprogramblevpræsenteretafformidlingschefpålouisiana,elisabethbodin.dagens programvarenkombinationafoplæg,øvelser,rundvisningogworkshops. Indledningsvistblevvikastetudienøvelsehvorviskullegenkaldeosenoplevelsemedkunst somhavdegjortstortindtrykpåos.viskulleogsåbegrundehvorfor.jegoplevedeatminmakker havdesværtvedatfindepånogethunvillefortælleom,oghunvirkedenervøsogusikker. 54 Efterenandenøvelse,hvorviskullefortælleom,hvordanviselvharoplevetellerbrugt eksperimenteriforbindelsemedundervisning,blevviintroduceretforholdetbaglouisiana Learning.Jegbedmærkei,atallevaruddannedekunsthistorikere. Derefterblevvideltopitohold,ogenafmuseetsrundvisereguidedeosigennemdenaktuelle udstillingpåmuseet: DetArabiskeNu. 55 Detvarprimærtrundviserendertalteom,hvordanhun plejeratgåigennemudstillingenmedelever.hunforklarede,hvadhunplejedeatfokuserepåved bestemteværker,ogvifikstilletnogleafdesammeopgaver,somhunplejeratstilleeleverne. Udstillingenhavdesærligtfokuspåarabiskkulturogarkitektur,ogflereværkervarrumlige installationersommankunnegåindi.rundviserenspurgtetilsidst,omdervarnogenderhavde kommentarerellerspørgsmål.deropstodenkortsnakom,hvordannoglegernevillehavestørre mulighedforatværemereforberedte.debrødsigikkeom,ikkeatvide,hvadderskulleske. Andrefortalte,atdenød,nårdervarenanden,derhavdeansvaretforundervisningenforentid. 54 Bilag1,s arabiske nu 24

25 Derforundloddemedviljeatblandesig,nårdehavdedereselevermedpåekskursion,til eksempelvislouisiana. 56 Rundviserenfortalte,atdervarmulighedforatkombinere1timesrundvisningmed1times øvelserimuseetsværksted.vifikikkemulighedforatseværkstedet,ogrundviserenfortalte også,atderikkevarudvikletdecideretundervisningsmaterialetilligedenudstillingvihavdeset. Dervardoglavetundervisningsmaterialetilenandenafmuseetsaktuelleudstillinger.Ergoerdet ikkealleudstillingermanudviklerdecideretundervisningsmaterialetil. Efterenfrokostpausesamledesalleibådehusetigen.Hermødtetoarkitekteros.Dehavde planlagtenworkshopsomtogudgangspunktipapirsommaterialeogitemaerne atafdække og attildække. Øvelsenforegikismågrupper,hvorvisadoverforhinanden,toogto.Viarbejdedemedhver vorespapir,menviskulletageudgangspunktidenpersondersadoverforos.nårviarbejdede medtemaet atafdække skullevisåledesforsøgeatafdækkedenanden.omvendtskulleviprøve attildækkedenandennårtemaet attildække varifokus.meningenvar,atviskullefolde,klippe ogskæreipapiret.vifikførst4minuttertilhverttema.jegoplevedefrustrationogtvivlom,hvad opgavengikudpå.minmakkerspurgtemigeksempelvismeget,oghunvirkedeitvivlom, hvordanhunskullegribeopgavenan.denenearkitektvarnødttilatstoppeosforatvise forskelligemåderatfoldepapiretpåogsåstarteøvelsenforfra. Efterdetoøvelser,af4minutterhver,fortaltearkitekterneos,atdetblotvarenprototype,vi havdelavet.nuskullevitageetstørrepapirogstarteforfra.vimåttegernegenbrugetingfrade toførsteøvelser,ellerfindeinspirationideandresprototyper,detbestemteviselv.vifiklidt længeretid,timinutter,ogviskullekunkoncentrereosométafdetotemaer. Jegkiggedepåminmakkersførsteforsøgogblevinspireretaf,athunhavdelavetrillerhelevejen pålangsmidtpåpapiret.detgjordejegogså,barepåtværs.minmakkerkiggedepåmin,oghun begyndteogsåatlaveriller,menmindreendmineogoverhelepapiret.efterdetiminutter stoppededetoarkitekteros.debadosomatbetragtebådevoresegetogvoresmakkerspapir.vi skullesættedemopoverforhinanden,kiggeigennemhullerne,vendepapiret,undersøgedekig dervaropstået.viskulletilsidstvendevorespapirpåhøjkantogbetragtedetsomenfacadepå enbygning.bagefterskullevisamleallepapirernetilenformforbypågulvet.viskullesættealle papirerneiforbindelsemedhinanden,iforlængelseafhinandenogopadhinandenindtilvifik 56 Bilag1,s

26 skabtetlandskabaffacader.detblevtilenstorgadeformation,ogjegkunnegodtforestillemig, hvordandetvilleseudsomenmodeloverenby.deopfordredeostilatgåpåopdagelseibyen. Folkbegyndteattagebilledernedi gaderne.noglestilledesigoppåstoleforatfåetbillede oppefra,andrelagdesigpågulvetforatfåetkigigennempapirerne.folksnakkedeogpegedeog vurderedederesegetiforholdtildeandres.etparstykkervarutilfredsemedderesegetog kritiserede.desagdeforeksempel: Ej,minervirkeligikkesærliggodhva?, Prøvatsedender, denervirkeligflot... eller guud minerdaheltforkert Detoarkitektersamledeopmedpointenom,atøvelsenskulleillustrereenarkitektonisk arbejdsgang,hvormankanstarteetstedogendeetandet,udenatkenderesultatetpåforhånd,at etskalaskiftkanændreperspektivet,atdetatprøvesigfremerenmådeatudvikleogforbedreen impuls,ogatman,vedatfokuserepåenmindredetalje,kannærmesigdetstørreresultat. 57 EfterenkortpauseholdtLotteDarsø,somerlektorvedAarhusUniversitet,etoplægsomtog udgangspunktihendesboginnovationspædagogik kunstenatfremelske innovationskompetence. 58 OplæggetvarbyggetopomkringenPowerPoint præsentationsom illustreredeforskelligemodeller,begreberogmetoderhunarbejdermed. 59 SomafslutningpådagenfikengymnasielærerfraEspergærdeGymnasiumordet.Hunfortalteom etforløb,kaldet ArtExchange somhunhavdefulgtpålouisianasammenmedsinklasse. 60 Her havdeelevernesamarbejdetmedenkunstneroverlængeretid.dethavdegiveteleverneet indblikikunstnerensarbejdsmetoder.hunfortalteogså,hvordanhendeseleverhavdelært det deskulle gennemlegogeksperimenter. 61 Seminaretsluttedekl.16.30,medenkorttaktilalle,derhavdeværetmedtilatstableseminaret påbenene. KONFERENCEPÅAFUK: KREATIVITETSOMDRIVERIUDDANNELSESSYSTEMET KonferencenblevudbudtafCeFU,CenterforUngdomsforskningogblevafholdtpåAFUK, AkademietForUtæmmetKreativitet. 57 Bilag1,s Darsø(2013) 59 Bilag1,s Bilag1,s.9 26

27 Minintentionvaratfåetindblikimangeforskelligetilgangetilkreativitetpåtværsaf uddannelsessystemet.jegvillegerneopnåindsigtihvilkeforskningsområderdereraktuelle, hvilkefaktorerderspillerindikreativeprocesseroghørenogetom,hvordankreativitetkantages ibrugpåforskelligvis. Rummet,hvorkonferencenblevafholdt,varenstorråhalhvordervarhøjttilloftet,bådefysisk ogmentalt.visadvedrundebordemed6 8personervedhver.Derdeltogomkring200 menneskerfrabådearkitektfirmaer,konsulentfirmaer,kulturstyrelsen,kreativeiværksættereog underviserefraforskelligeuddannelsesinstitutioner.mangeforskelligetilgangetilatbruge kreativitetvarsåledesrepræsenteret. Dagenblevindledtmedkaffeogcroissanteroguformelsnakvedbordenefrakl Kl.9.20sænkedelysetsigirummet,ogdramatisk,rytmiskmusikbegyndteatspilleihøjtalerne. Folkbegyndteatdrejederesstolesådevendteopmodendevæggen,hvordervarensceneoget parmikrofoner.etstortlærredvarhængtoppåbagvæggen.visadforventningsfuldtogventede. Viblevsnydt!Idenmodsatteendeaflokalet,derhvoringenkiggedehen,varenperformance netopbegyndt.enungkvindekastedesigrundtienpoetiskdanspåogmedetreb,somvar spændtudmellemtojernbøjler.somenlinedanserpåenlinederikkevarheltspændtud.hun fangedeallesopmærksomhed. 62 NetopsomperformancensluttedepræsenteredelederenafAFUK stedetogdengrundlæggendefilosofibagafuk: Ordetakademistårfor denhaveelleridrætspladshvorfilosoffer,kunstnereogidrætsudøverekan mødesogudveksletankerogbevægelse. Ordetutæmmetbrugesudfratankenomatetvildt, utæmmetdyrfinderfødenselv,mensettæmmetdyrventerpåatfåfødenserveret. 63 FilosofienbagAFUKbyggersåledespåenfriogselvstændigtilgangtillæring.Etalternativtilden merestruktureredetilganghvortingeneersatiskemaoghvorlæringforegårvedatsiddestille oglytte.performancenvartænktsometindslagderskulleladeosdeltagereslippevirkeligheden udenforetøjeblikogføleostilstedenetopder,ligenu.præsentationenafafuk,samtdenkorte performance,varenmådeatbydeosallesammenvelkommenindientankegang,etunivers,hvor kreativitetenvarihøjsæde. Konferencenvarbyggetopomkringkortereoplægpå30minutterfraforskelligeoplægsholdere. Indimellemvarderindlagtsmåpauser,ellerperformancessomdenførstejegherharbeskrevet. 62 Bilag2,s

28 Indledningsvistblevviintroducerettilsimpletegneteknikkermankanbrugetilatvisualisere processerogsomennoteteknik.derindgiksmåfællestegneøvelserogviblevopfordrettilat brugeteknikkerneiløbetafdagen. 64 LisaGjeddevarførsteoplægsholder.HunerprofessorvedInstitutforLæringogFilosofipå AalborgUniversitet.Hendesoplæghandledeom,athunseretbehovfornyemetoderifolkeskolen hvisallebørnskalkunnerummes.hungaveteksempelmedenefterskolebaseretpårollespil. Dettemedgoderesultaterbådeiforholdtilfagligtniveaumeniligesåhøjgradnårdetkommertil dengenerelletrivsel.hunargumenterededesudenfor,atdet21.århundredeskernekompetencer erkreativitet,kritisktænkning,kommunikationogkollaboration. 65 NæsteoplægsholdervarGryWorreHallbergsomerperformancekunstnerogmedstifterogleder afsistersacademy. 66 Hunfortalteomderesprojekt,SistersAcademyhvordeovertogenhelskole i14dageogskabteetsamfundhvoræstetikogdensanseligeerkendelsevarihøjsæde.fagene blevfulgtsomnormalt,menlærerne,somogsådeltogiprojektet,skulleplanlæggederes undervisningudfraenæstetisktilgang.worrehallbergbeskrevperformancensombådeen interventionogimmersion.interventionfordideovertogskolen,ogdermedændredeen organisationindefra,ogimmersionfordideskabteenparallelverdensomtogdeltagernevækfra virkelighedenogloddemlevesigindidetnyeunivers,detæstetiskesamfund.projektetvaret ekstremteksempelpå,hvordanperformancekunstogsanseaktiveringkanbrugesi uddannelsessystemet. 67 WorreHallbergfortalteogsåom,hvordanprojektethavdesærligtfokuspåforankringen.Hendes pointevar,atdetkunstenkan,ogisærperformancessomdenher,eratrykkeveddengængse opfattelseafvoresverden.mankangåindogskabeetandetuniversforenstund,mendeteroptil denenkelteatfastholdedestemningerellerfådefrøsomerblevetsåetimødetmedkunstentilat grovidere.ateleverneoglærernefølerejerskaberheltessentielthvisenforandringskalfinde sted,entenidenenkelte,atmanændrersinmådeatgøretingenepåellerenstrukturhvisman somhertaleromuddannelsessystemetheltoverordnet Bilag2,s Bilag2,s Bilag2,s Bilag2,s.6 28

29 NæsteoplægsholdervarBrianYangsomerarkitektpådendansketegnestueBIGogprojektleder påetnytlegohusibillund. 69 Hanvillegiveosetindbliki,hvordanhanarbejdersomarkitekt. Hanfortalteisæromdekreativedesignprocessermansomarkitektbrugerisitarbejdemedatfå idéerogforfinedem.hantalteomatfindeinspirationudeiverdenvedatsesigomkringogså byggeviderepådetlandskabmanskaludvikleogforvandle.pointenvar,atmanikkebarekan dumpeennybygningnedilandskabet,manmåtagehensyntildetomkringliggendemiljø,men stadigbidragepositivttildetalleredeeksisterendelandskabsomerrammenomdetnuværende liviforeksempelenby.idenforbindelsetaltehanmegetomatintegreredetnyeidetnuværende sådethelefåretløft.deteksisterendefårpådenmådeophøjetsinværdiikraftafdetnye. Hantalteogsåomatvendetingpåhovedetoggivelegenfritspil.Enafhanspointervar,atman blevnødttilatprøvesigfremforatkommefremtilnogetnyt.hantalteogsåom,hvordanmanpå tegnestuenbigarbejdermedenfladogåbenstrukturmedarbejdereimellemforatgørepladstil alleogallesidéer.hantalteogsåom,hvordanfasterammeroftevargodtikreativeprocesser fordimansåledesharnogetattageudgangspunktiogspilleopimod.nårmantalerarkitekturer detforeksempeldeteksisterendelandskabogbygningensfunktionsomsætterrammerne. 70 BageftervardetDorteSmartNielsensomholdtetoplægomforskelligefaseridenkreative proces.dortesmartnielsenerforfatteroguddannelseslederpådanmarksmedie og journalisthøjskolehvorhununderviserifaget KreativKommunikation. Hunpræsenteredeførstfireforskelligemåderattænkepånårmanarbejderikreativeprocesser. IfølgeDorteSmartNielsensåidentificerermanudfordringen,mangenerereridéer,manudvikler idéerogmanimplementereridéer. Hunfortaltesåomenteoretiskmodel,TheFoursightModel,udvikletafenamerikanskprofessori kreativitet,gerardpuccio.grundtankener,atalleharenpræferenceindenforenafdeforskellige kreativetænkemåder. 71 Udfradetteerdersålavetforskelligeprofilersomtildelesnavnealtefterhvorstorpræference manharforhverdel.dortesmartnielsenforklaredehvordanhunbrugerteorienisitarbejdeved Bilag2,s

30 attildeleelevernedisseprofilersådefårenbedreforståelseafderesmådeattænkepåoggåtil enopgavepå,deresstyrkerogsvagheder. DorteSmartNielsenspointeer,atprofilernehjælperhendeselevermedatgenkendederesegne arbejdsmønstreogtankepræferencer.detgørdemopmærksommepå,hvaddeskalhuskeat arbejdemedogfokuserepå.deterogsåenmetodemankanbrugenårmanskalsammensætte grupper. 72 Sidsteoplægsholdervarenph.d. studerendevednavnlouiseyoungnielsensomtalteomsin nuværendeforskningiungesudbytteafatdeltageikunst ogkulturprojekter.oplæggetvar byggetopomkringudtalelserfrafokusgruppeundersøgelsermedungesomdeltageriforskellige formerforkunst ogkulturprojekter. Hunnævnteflereforskelligeformerforudbytte.Hunoplevedeblandtandet,atdemderhavde spilledeteaterlagdemegetvægtpå atgivepublikumengodoplevelse,altsådetatbidragemed nogetpositivttilandreogogsåmulighedenfor atlevesigindienandenverden ogkarakterernes følelser.demderhavdeværettilknyttetkunstneriskeprojekter,hvorfokusvarpåatskabekunst, oplevedefølelsenafatfortabesigiværketogglemmetidogsted.fordemhandlededetmestom indlevelseogfordybelse.youngnielsenoplevedeogsåatdeungevartrætteafatskulle argumenterefor,hvorfordespilledeteaterellerhvorfordetegnede detgjordedebarefordide havdelyst.youngnielsenkomidenforbindelseindpåhvordandeungesumiddelbarhed forsvinderfordidepressestilattagestillingtilderesgørenogtilatargumenterefordereslysttil foreksempelatspilleteater.hunsammenlignededetmed,atbarndommenslegeogintuitive tilgangtilverdenforsvinder deterikkelængerenokatlegebareforatlege.derskalværeen årsagtilogetudbytteafdiverseaktiviteter. 73 Indimellemdisseoplægvarderetgennemgående,sideløbendeprojektsomgikudpå,atderpå forhåndvarblevetnedsatensåkaldt Kreativitetskommission.Dervar,fraCeFUsside,blevet samletenrækkekreativekræftersomisamspilmedosdeltagereskullekommefremtilkonkrete tiltag,tilatfremmekreativiteteniuddannelsessystemet,iløbetafdagen.disseforslagskulleså samlesogsendestilkulturministermariannejelvedogundervisningsministerchristineantorini 72 Bilag2,s Bilag2,s

31 efterfølgende.kreativitetskommissionenbestodbl.a.afkreativeiværksættere,ledereafdiverse kreativeinstitutionerogforstandereafetparkunstneriskehøjskoler. 74 AdflereomgangeindtogKreativitetskommissionenscenenellergjordeosselskabvedbordenetil debatogudvekslingafidéerogerfaringer. Debattenkredsedebl.a.omateleverneskallæreatomsætteidéertilhandling,omdetpersonlige engagementfralærernesside,omevnentilatværenysgerrig,omdenalmenedannelse hvad betyderdetidagenssamfund?derblevogsåtaltomsamarbejdskompetencer,omfordybelse,om motivationoglystentilatlære,omejerskab,ansvarogstolthedogomelevernesmulighedforat væremedtilatskabenogetoriginaltogformedenverdendeleveri.derblevogsåtaltom hvordankreativitetkanbrugessomarbejdsmetode,omatanerkendekreativitetsomfagligtmåli sigselvogikkekunsometmiddeltilatblivebedretilmatematikellerdansk.derblevogsåtalt omtværfaglighed,fællesskab,atbrydestrukturerogeksperimentersomenlæringsmetode. 75 Ipausernefortsattesnakkenindbyrdesmellemdeltagerne.Jegoplevedeatderblevtaltmegetom dennyefolkeskolereformogbekymringeromfremtidensskole.jegoplevedeogsåmangeder fortalteomeksemplerpå,hvordanmanarbejdedekreativtforskelligestedersomeksempelvis HelsingørKommune.Hersamarbejdereleverfra8.klassemedenlokalkunstner,somenformfor prototypeafderesstørreskriftligeopgave,somerobligatoriski9.klasseelevernebliver introduceretforkunstnerisketilgangeoggenrer.opgavengårudpå,atderesfremlæggelseikke måbeståafettraditioneltoplægmedpowerpointellerplanchersomdeplejer.eleverneskalfinde enandenmådeatpræsenterederesproduktpå. 76 Somafrundingpådagenskullevilaveenformforfællesvisualiseringafdagenudfrade tegneteknikkerviblevintroduceretforindledningsvist.detblevtilenstorplanchepåfleremeter hvordagensforskelligeelementerfremgikiformaftegninger,illustrationeroghovedpointer nedskrevetpåpostit sogklistretpå. 77 Kl.16.15præcistslukkedelysetigenogenungfyrfremførteetimponerendeshowhvorhan svingedesigrundtomogopognedafenlodretstangsomvarforbundetmellemgulvogloft. Dramatiskmusikspilledeibaggrunden.Hanfangededetilbageværendesopmærksomhedog 74 Bilag2,s.4 75 Bilag2,s.5ogs.8ogs Bilag2,s.5ogs.6 77 Bilag2,s

32 høstedemassiveklapsalver,bådeundervejsnårhanstricksvirkedeekstrafarligeeller imponerende,menogsåtilslut. 78 REFLEKSIONOVERFASENSEEN EftermindeltagelseibådeseminaretpåLouisianaogCeFE skonferencepåafuksadjegtilbage medenstormængdeinformationoginspiration.jegopdagedeatkreativitetsbegrebetkanforstås påmangeforskelligemåder,ogatkreativitethandlerommangeforskelligeting.jegoplevedeen formforutryghedogtvivlfrafleredeltagere,bådepåseminaretogpåkonferencen.jegfikden oplevelseaf,atdervarmangepointerogargumenterformerekreativitet,mangegodeeksempler ogprojekter,menikkesåmangeforslagtil,hvordandetinkorporeresafdenenkelteiden almindeligepraksis. Jegundredemigoverhvordaneksemplernefradekreativeerhvervkanoverførestil undervisning.jegundredemigoverhvordanarkitekternesarbejdsmetoderkantagesibrug.jeg undredemigoverbetydningenogudbyttetafatarbejdekunstneriskogkreativt.jegundredemig overhvaddeterkunstkansætteiganghoslærereogelever.jegundredemigoverhvordandet kompleksegøreshåndgribeligt?jegundredemigovermodstandenogbekymringernehosflere deltagere.jegundredemigovertendensentilatbegrundeogargumentere,menogsåtendensen tilatvurdereogsammenligne.jegundredemigovereksperimenterogderesværdi,overdetat prøvesigfremudenatvidehvormanender.jegundredemigoverhvilkekompetencerderbliver eftertragtetifremtidenoghvaddethermedkreativitetoginnovationskalgøregodtfor.jeg undredemigoverlærernesrolle,arbejdsvilkårogstatusisamfundet.jegundredemigogsåover prioriteteriuddannelsessystemet,bådefagligt,økonomiskoghvaddeterforenformforviden elevernelærer,ogskallære.jegundredemigoverforskellenmellematdebatterekreativitetpået overordnetplanoverformulighederneforathandlepåmindreplan,ogpådetpersonligeplan. 78 Bilag2,s.12 32

33 07 SANSNING ForatgøredetmuligtatbevægesigvidereiTeoriU,tildenfasesomScharmerbetegner,Sansning, beskrivesderfirefaktorersomgørsiggældende: Atopladesansebeholderen,atfordybesigtotalt,at omdirigereopmærksomhedenogatåbnesithjerte. 79 Hildebrandtm.fl.forklareratdermed atopladesansebeholderen menes,attænkeoveratskabe enformforrammesomstøttersansningen.dethandlerbl.a.omdefysiskerammer,menogsåat tænkeoverhvormegettidellerhvilkenprocesdervilleværeoptimalatbruge. 80 Atfordybesigtotalt skalforståssomdetatblive étmeddetproblemmanervedat undersøge. 81 Meddetmenesatkunnesættesigiandresstedgennembl.a.engageretdialog.Det handleromatkunnemærkedenanden;omnærvær. Atomdirigerebevidstheden beskriverhildebrandtm.fl.somdet atetablereetforholdtilde skabendeprocesserfremfordeskabtetingellerobjekter. Dethandleromatrette opmærksomhedenmoddemsomerendelaffeltetoginfluererfeltetogsåledesogsådemderhar mulighedforatforandrefeltet. Atåbnesithjerte handleromempati.hildebrandtm.fl.skriverat: Nårviåbnervoreshjerte,etablererviempatimedpersoneromkringosogåbnerfor enmeredirekte,medfølendeogindlevendeforholdtildem.ogdermedstårviien stærkerepositiontilatløsekonflikterogproblemer,endnårviståradskiltog uforståendeoverforhinanden Scharmer(2010)s Hildebrandtetal.(2012)s Scharmer(2010)s Hildebrandtetal.(2012)s.46 33

34 Påbaggrundafdettevalgtejegatretteminopmærksomhedmodmenneskersomarbejdermed kreativitetiundervisningsøjemedtilhverdag.jegvillehavedemitale,enpersonligogautentisk samtalehvorjegfikmulighedforatsættemigideresstedogopnåenforståelsefordenformfor udbyttebådelærereogeleverfårvedatbrugekunstiundervisningen.jegvilleogsåhaveen indsigtihvilkeudfordringerogomkostningerdereventuelterveddenmådeatundervisepå. Jegsattemigforatarrangeresamtalermed:enpersonsomarbejdermedudviklingafkreativ undervisningsmaterialehvorkunstanvendes,ogenundervisersombrugerkunstogkreativiteti sinundervisning. JegtogkontakttilStatensMuseumforKunstfordijegfandtderesundervisningsforløb Kunstkatapultinteressant. 83 Modsatmangeandretilbudstrækkerforløbetsigoverlængeretid, hvilketjeggodtkunnetænkemigathørenoglepersonligeoplevelserogerfaringermed. Inæste afsnitfølgerennærmerepræsentationafkunstkatapult. JegfikarrangeretensamtalemedprojektlederiudviklingsfasenafKunstkatapult,JulieMaria Johnsen,somerundervisnings ogudviklingsmedarbejderpåstatensmuseumforkunst.hun sattemigikontaktmedogmedevamadsen,somerlærerogunderviseridanskogbilledkunstpå DetKongeligeVajenshusSkoleiKøbenhavn.HunharogsåværetmedtilatudvikleKunstkatapult ogharfulgtforløbetmedflereklasser.fremoverbenytterjeghenholdsvisbetegnelsenjulieog Eva.Forengodordensskyldviljeggøreopmærksompå,atdebeggeerblevettilbudtatfremgå anonymt,detteharingenafdetoønsket. Minintentionvaratværeaktivtlyttendeisamtalerneogprøveatseverdenfraderessynspunkt, sættemigindihvordandearbejdermedtingeneidereshverdag.jegvilleprøveatforståderes udgangspunkt,hvadderesintentionerer,samtdereserfaringerogoplevelsermedforløbet. FørstviljegpådenæsteparsidergiveenkortpræsentationafhovedstruktureniKunstkatapult. 83 museet/undervisning/grundskole/flerdagsforloeb kunstkatapult/ 34

Cecilie Aaboe Lyneborg ØSTERSSAFARI caaboel@ruc.dk

Cecilie Aaboe Lyneborg ØSTERSSAFARI caaboel@ruc.dk CecilieAaboeLyneborg ØSTERSSAFARI caaboel@ruc.dk INDLEDNING ProjektethererskabtisamarbejdemedZonenforMadkultur,someret3 årigtinnovationsprojektundererhvervsstyrelsen,hvisformåleratudviklepotentialetidet,debetegnersom

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø

Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Fremtidens Innovative Læringsrum Teori U v/lotte Darsø Dr. C. Otto Scharmer Seniorlektor ved MIT Stifter af Presencing Institute www.ottoscharmer.com Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og Studieleder

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

7.3 Scharmer Teori U og transformativ læring

7.3 Scharmer Teori U og transformativ læring Uddrag fra masterprojekt skrevet af Thomas Røpke Christensen i forbindelse med masteruddannelsen i specialpædagogik. Derudover er Systemniveauer i et organisatorisk perspektiv indskrevet samt enkelte tilføjelser.

Læs mere

! " # " $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2

!  #  $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2 1 ! " # " $ % $ % &' ( )*+',-./ 011 2 2/3 14134 56 /7 /4 32 +! 2 3 /14$5 14 6$ 5 + 4 / 7 4+/17 8 /$1 57 3 9/ 43 + 7 2+! 14/*611 + 1 6:*61: +! 6 7 " 1 #++ 14 /; $4 "1! $3 :2 613,: :

Læs mere

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Drop vanetænkning - Og giv plads til nyskabende handlinger Foreningsfællesskabet LIGEVÆRD, 11.nov. 2011 PROGRAM Oplæg om at løse nutidens problemer

Læs mere

04-10-2015. Program for Mellemledernetværket den 30. september 2015. Mellow.nu v/marlene stolle

04-10-2015. Program for Mellemledernetværket den 30. september 2015. Mellow.nu v/marlene stolle Program for Mellemledernetværket den 30. september 2015 Kort præsentation af Mellow.nu Paradigmeskift v / Jane Blichmann, erhvervspsykolog, cand. Pæd. Psych., Master og Management Development, Coaching

Læs mere

Teori U-oplæg hos FUI, foråret 2012

Teori U-oplæg hos FUI, foråret 2012 Teori U-oplæg hos FUI, foråret 2012 v/ Thomas Gerstrøm, thomas@cubion.dk, mob. 23663900 Partner og Chefkonsulent for Akademiet for læring og innovation HD-O, læreruddannet og markedsøkonom, cert. systemisk

Læs mere

Samrådet for specialskoleledere

Samrådet for specialskoleledere Samrådet for specialskoleledere Nye tanker nye muligheder for ledelse af ledere. En dag med systemisk tilgang til ledelse og inspiration fra Teori U Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg. Fokus de kommende

Læs mere

Integreret Special af Line Loklindt Christensen Virksomhedsstudier og Performance- design

Integreret Special af Line Loklindt Christensen Virksomhedsstudier og Performance- design Kan du bruge det, du lærte - en undersøgelse af kompetenceudvikling og transfer i et undervisningsforløb Integreret Special af Line Loklindt Christensen Virksomhedsstudier og Performance- design Vejledere:

Læs mere

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND

PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND PROCESFACILITATOR VELKOMMEN TIL PROCESUDDANNELSEN I DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER, MODUL 3, EFTERÅRET 2012 KIRSTEN M. DANIELSEN KARIN DAM NORDLUND Opsamling på modul 2 Fælles opsamling på modul 1 Folkebiblioteket

Læs mere

Dbio Lederforum den 17. marts 2011. U teori og innovation og fremtidens ledelse

Dbio Lederforum den 17. marts 2011. U teori og innovation og fremtidens ledelse Dbio Lederforum den 17. marts 2011 U teori og innovation og fremtidens ledelse Temaerne Grundprincipperne for tækningen - Hvad er det teorien fortæller os - Udgangspunktet for tænkningen - De første skridt

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

U teori Af Pia Torreck, UPTION

U teori Af Pia Torreck, UPTION U teori Af Pia Torreck, UPTION Et filosofisk bud på ny lederadfærd Det indre øjeblik, hvor store ledelsesbedrifter bliver født Find din mission dit større formål En mental erkendelsesrejse at se med friske

Læs mere

Hvor er din opmærksomhed?

Hvor er din opmærksomhed? Teori U Hvor er din opmærksomhed? Af Pernille Storgaard Bøge, chefkonsulent i Ankerhus, pernille@ankerhus.dk Du er i gang med at læse en artikel om Teori U. Spørgsmålet er, om du også har din opmærksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gruppe 16: Teori U Forståelse af erkendelsesprocesser

Indholdsfortegnelse. Gruppe 16: Teori U Forståelse af erkendelsesprocesser Abstract The focus of this paper is on epistemology in Otto Scharmer s Theory U, Phenomenology and Hermeneutics. The paper will give an account of the U process and the importance of realising and changing

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good. Teori U og Innovation ved Line Groes

IS IT A BIRD making change for the common good. Teori U og Innovation ved Line Groes IS IT A BIRD making change for the common good Teori U og Innovation ved Line Groes IS IT A BIRD making change for the common good At lære fra fremtiden, imens den opstår i stedet for at lære ved at reflektere

Læs mere

Rejseholdet. Teori U Mandag d. 17 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U Mandag d. 17 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U Mandag d. 17 september Hanne Møller Dagens program 1. Indflyvning til U`et 2. Modellen kort 3. Vi dykker ned i venstre side af U`ets elementer med en gennemgående case og øvelser. 4.

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling Kan Teori U anvendes i vandselskaberne? Hvad er meningen? DANVA lederforum, 5. december 2012 Váslav Havel om tidens udfordringer: Jeg mener, der er

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

DYBEST SET. Teori U som workshopkoncept

DYBEST SET. Teori U som workshopkoncept DYBEST SET Teori U som workshopkoncept Lise%Michaela%Lodahl%&%Marie%Anni%Dalton% % Integreret%speciale%i%Performance9design%&% Virksomhedsstudier,%Roskilde%Universitet% % Vejledere:%Sara%M.%Strandvad%&%John%D.%Scheuer%

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Tina Bue og Pia Brøgger Teori U - Uddannelsen En uddannelse, der frisætter mennesker. Skaber energi og giver dig et grundlæggende kendskab til teorien. Uddannelsen er rettet mod praksis hverdagen er den

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

delivering defining discovering designing dreaming A R K I T E M A S E N S E M A K I N G D E S I G N I N G M E A N I N G F U L A R C H I T E C T U R E

delivering defining discovering designing dreaming A R K I T E M A S E N S E M A K I N G D E S I G N I N G M E A N I N G F U L A R C H I T E C T U R E A R K I T E M A S E N S E M A K I N G D E S I G N I N G M E A N I N G F U L A R C H I T E C T U R E SENSEMAKING - Et redskab til at håndtere brugerværdi Værdidesign (Værdifastlæggelse) Værdileverance (Projektering)

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Teori U 5.4. 1. Hvorfor Teori U?

Teori U 5.4. 1. Hvorfor Teori U? Teori U af erhvervspsykolog, executive coach, Master of Management Development Jane Blichmann, jb@ci.dk, ejer af Blichmann HRM samt Coaching Institute, www.ci.dk Teori U er at forstå som såvel teori og

Læs mere

Ledelseidag.dk nr. 6, juni 2009

Ledelseidag.dk nr. 6, juni 2009 Ledelseidag.dk nr. 6, juni 2009 Indholdsfortegnelse Teori U erfaringer fra det praktiske lederskab En banebrydende teori med stor relevans for ledere eller gammel vin på nye flasker tilført et stænk new

Læs mere

Vi må tage behovet for udvikling alvorligt Teori U kan hjælpe os på vej Opmærksomhedens dybere niveauer Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4.

Vi må tage behovet for udvikling alvorligt Teori U kan hjælpe os på vej Opmærksomhedens dybere niveauer Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4. En verden i forvandling med Teori U C. Otto Scharmer viser med sin Teori U en ny form for ledelse, som kan bringe os ud af den miljømæssige og sociale nød i verden. Den fordrer ny bevidsthed og opmærksomhed

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Velkommen til 3. session af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation

Velkommen til 3. session af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation < Velkommen til 3. session af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation Karsten Juul-Olsen Karsten@cubion.dk Dagsorden for i dag (a +b) Dagens formål og mål Logbogs reflektioner Teori U dobbeltcirkel

Læs mere

LØSNING AF VOR TIDS BLINDE PLET

LØSNING AF VOR TIDS BLINDE PLET C. OTTO SCHARMER LØSNING AF VOR TIDS BLINDE PLET Et resumé af bogen skrevet af Otto Scharmer Teori U Lederskab der åbner fremtiden Mod en ny social teknologi- Presencing Løsning af vor tids blinde plet

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Brugerstyring i X2791. Statusrapport over aktionslæringsforløb i X2791

Brugerstyring i X2791. Statusrapport over aktionslæringsforløb i X2791 Brugerstyring i X2791 Statusrapport over aktionslæringsforløb i X2791 Foråret 2015 Indhold Indledning... 2 Første del: Hvordan vi arbejder med brugerstyring... 3 Arbejdet med brugerstyringsbegrebet...

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

PS4 A/S PS4 NETWORK4PEOPLE TELEFON:

PS4 A/S PS4 NETWORK4PEOPLE TELEFON: Titel: Teori U. Lederskab der åbner fremtiden. Mod en ny teknologi presencing. Forfatter: C. Otto Scharmer Teori U Lederskab der åbner fremtiden Mod en ny teknologi presencing Af C. Otto Scharmer Om forfatteren

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

BO HEIMANN / JAN LIND-HANSEN KRITIK OG PERSPEKTIVER GYLDENDAL BUSINESS

BO HEIMANN / JAN LIND-HANSEN KRITIK OG PERSPEKTIVER GYLDENDAL BUSINESS BO HEIMANN / JAN LIND-HANSEN KRITIK OG PERSPEKTIVER GYLDENDAL BUSINESS Indhold En modig tænkning 7 Del 1. Teoriens interne problemer 1. At give slip 29 2. Jeget 37 3. Kilden 51 4. Skabende nærvær 61 5.

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Oplevelsen som storyworld

Oplevelsen som storyworld Oplevelsen som storyworld - En diskussion af transmedia storytellings bidrag til forståelsen af co-creation oplevelser Kandidatafhandling Signe Grønbæk Bladt September 2015 Vejleder: Trine Susanne Johansen

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet-

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- -!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- - - - - - - - SPECIALE- Af-Marie-Johanne-Mørch- &-Niels-Rasmus-Rue-

Læs mere

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad

Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. Ulrik Pram Gad Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat - læst som identitetspolitisk forhandling Ulrik Pram Gad Eskimologis

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Mere end blot lektiehjælp Få topkarakter i din SRP 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Hjælp til SRP-opgaven Sidste år hjalp vi 3.600 gymnasieelever med en bedre karakter i deres SRP-opgave. Oplev

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Psykologi & Innovation

Psykologi & Innovation Psykologi & Innovation Lotte Darsø Cand.Psych., PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvorfor er innovation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Indledning...2 Problemformulering...3 Definitioner...3 Fiddle tunes...3 Brugere/målgruppe...4

Indledning...2 Problemformulering...3 Definitioner...3 Fiddle tunes...3 Brugere/målgruppe...4 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemformulering...3 Definitioner...3 Fiddletunes...3 Brugere/målgruppe...4 Metode...4 Informationssøgning...6 DLA sindekseringsprincip...6 IndekseringiDK5...8 IndekseringvedDanskFolkemindesamling&HenryReedCollection...

Læs mere

Medarbejdere og Medborgerskab

Medarbejdere og Medborgerskab MedarbejdereogMedborgerskab EtspecialeommedarbejdernesstrategiskerolleiDanfoss samfundsansvarligeprofil. AalborgUniversitet August2011 Kommunikation Af CamillaStigaard Anslag:168045 Sidetal:70,02 Noteverythingthatcanbecountedcounts,and

Læs mere

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Agenda: Procedure for mundtlig eksamen med mundtlig fremlæggelse af projekt De kritiske spørgsmål Mundtlig eksamen i praksis mundtlig

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Skolen i bevægelse - et casestudie af forandringsprocessen hos Vejle Midtby Skole

Skolen i bevægelse - et casestudie af forandringsprocessen hos Vejle Midtby Skole Skolen i bevægelse - et casestudie af forandringsprocessen hos Vejle Midtby Skole Forfatter: Kathrine Bernhard Wichmann Februar 2013 Department of Business Administration, Business and Social Sciences,

Læs mere

Innovativ skoleudvikling med Teori U som ramme

Innovativ skoleudvikling med Teori U som ramme Ledelses-og organisationskonsulent, Lone Belling, Liv og Lederskab Innovativ skoleudvikling med Teori U som ramme I november 2009 havde vi endnu et møde i skolelederkredsen i Vejle hvor forvaltningen bfremlagde

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

en kunstbaseret metode som bidrag til læring i en professionsuddannelse som pædagog

en kunstbaseret metode som bidrag til læring i en professionsuddannelse som pædagog Forumspil en kunstbaseret metode som bidrag til læring i en professionsuddannelse som pædagog Else H. Smidt og Elisabeth Andersen UCN Hjørring Her midt på gulvet står studerende fra pædagoguddannelsen.

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering Kinesiske områdestudier kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Den blinde plet Hvad der tæller, er ikke kun hvad ledere gør eller hvordan de gør det, men den indre tilstand, det indre sted, hvorfra

Læs mere

Æstetik...42. Indholdsfortegnelse. Tankemæssige innovationsprocesser...43. Referat af Teori U - Lederskab der åbner fremtiden...4

Æstetik...42. Indholdsfortegnelse. Tankemæssige innovationsprocesser...43. Referat af Teori U - Lederskab der åbner fremtiden...4 Indholdsfortegnelse Referat af Teori U - Lederskab der åbner fremtiden...4 Mod en ny social teknologi - presencing...5 Downloading, seen, sansning og presencing...6 Åbent hjerte, åbent sind, åben vilje...8

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

At lære af den ankommende fremtid Teori U, som procesmodel for skabelsen af en prototype.

At lære af den ankommende fremtid Teori U, som procesmodel for skabelsen af en prototype. At lære af den ankommende fremtid, som procesmodel for skabelsen af en prototype. - Hvordan vi skaber en gennemgribende forandring og udvikling gennem presencing principperne fra teori U. Indledning foregiver

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

INNOVATION. Annette Vogelsang Rieva

INNOVATION. Annette Vogelsang Rieva INNOVATION Annette Vogelsang Rieva Innovation - Disposition 1 - Hvorfor Innovation? 2 - Hvad er innovation? 3 - Hvordan Innovation? Innovationsstrategi Danmark løsningernes land (2012) Visionen: Danmark

Læs mere

Værdier ud i fingerspidserne

Værdier ud i fingerspidserne Værdier ud i fingerspidserne En strategisk virkelighed eller en illusion? Afhandling, Århus universitet. HD. Organisation. Vejleder Lars Dencker. Udarbejdet af Heidi Svane. 1-5-2014 Heidi Svane Studienummer:

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unges motivation og lyst til læring v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Oplægget idag Motivationskrise? Udfordringer og tendenser Hvordan kan vi forstå motivation?

Læs mere

KREATIVITET!OG!KOMMUNIKATIVE!RESSOURCER!

KREATIVITET!OG!KOMMUNIKATIVE!RESSOURCER! DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET KREATIVITETOGKOMMUNIKATIVERESSOURCER Et%sprogpsykologisk%studie%af%undervisningssituationens%multimodalitet% KANDIDATSPECIALE Sille%Julie%Jøhnk%Abildgaard%

Læs mere

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Lotte Darsø Cand.Psych., PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@edu.au.dk

Læs mere