VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!"

Transkript

1 BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN

2 Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+ på+et+krisecenter+ Udarbejdet+af+ AnneBenedikteTuxen EllenDueAarisGottfriedsen HanneHøjlundHansen Modul+14+=+Bacheloropgave+i+ergoterapi+ Holdnummer Institutionens+navn+ UniversityCollegeLillebælt Uddannelse+ Professionsbacheloriergoterapi + Vejleders+navn+ DorritMaikenDyhrberg + Dato+for+aflevering+ 8.Januar Antal+anslag+uden+mellemrum Denne+opgave+ +eller+dele+heraf+ +må+kun+offentliggøres+med+forfatternes+tilladelse+jf.+ Bekendtgørelse+af+lov+om+ophavsret+nr.+202+af

3 Battered+women's+meaningful+activities+at+a+ shelter+for+women+affected+by+partner+violence+ + 3

4 Resumé+ Problembaggrund+ Voldmodkvindereretomfattendeproblemogkosterårligtsamfundet½mia..Detskønnesat ca kvinderårligtudsættesforpartnervold,hvoraf2000i2013blevindskrevetpåetaf landets42krisecentre.dererikkeansatergoterapeuterpåkrisecentreidanmarkogder foreliggeringenundersøgelserafhvilkenbetydningergoterapeutiskpraksisvilkunnehavefor voldsramtekvinderpåkrisecentreidanmark. Problemformulering+ Hvilkenbetydningtillæggesaktiviteterafvoldsramtekvinderpåetkrisecenter? Metode+ Datablevindsamletgennemtresemistruktureretinterviewsmedvoldsramtekvinder. Projekteterkvalitativtmedhermeneutisktilgangtildataindsamlingensamtdatabearbejdning. DatabearbejdningenblevforetagetviaKvalesfemanalysetrinoganalyseredeviaKielhofners teoriomdagligdag,leg,ulønnetarbejdeoghvile. Resultater+ Aktivitetervedr.dagligdag,leg,ulønnetarbejdesamthvile,tillæggesflerebetydninger. Gennemaktivitetermedpositivbetydning,opleverkvinderneøgetselvværdogselvtillid. Informanterneoplevergennemaktiviteterne,atfåstøtteoganerkendelsefraandrekvinder, personaletogfrivillige,samtstrukturpåhverdagen.omgivelsernespiller,bådeenpositivogen negativ,rolleift.debetydningerkvindernetillæggerdeforskelligeaktiviteterpåkrisecentret. Konklusion+ Voldsramtekvindertillæggeraktiviteterpåetkrisecenterbådepositivognegativbetydning, idetnogleaktiviteteropvejerkonsekvenserneafpartnervoldogandreaktivitetererstressende. Omgivelsernepåkrisecentretsessomhhv.fremmendeoghæmmendefaktorer,dadetbådekan understøttedevoldsramtekvindersaktiviteterogværeenbarriere. Perspektivering+ Personaletpåkrisecentrekanbrugeresultaterne,omaktiviteternesogomgivelsernesbetydning forvoldsramtekvinder,tilatstøttedemibearbejdningenafkrisen. 4

5 Denergoterapeutiskeindsatsvildesudenkunnestøttekvindernesudviklings[og læringsprocess,udarbejderealistiskeogmeningsfuldemålsætningerførogefterreetablering. Dettekanbrugessomargumentationforergoterapeuterpådanskekrisecentre. Søgeord:VoldsramteKvinder,Ergoterapi,Aktiviteter,Krisecenter Antal+ord:

6 Abstract+ Problem+Background+ Violenceagainstwomenisacomprehensiveproblem,whichcoststheDanishsociety½billion kronerseveryyear.estimationssuggestthatviolenceiscommittedagainst33.000womenevery year,bytheirpartner,ofwhich2000werecheckedintooneofthecountry s42crisis[centersin 2013.TherearenooccupationaltherapistshiredatcrisiscentersinDenmarkandthereexists noresearchofwhatimpactoccupationaltherapywillhavetowardsbatteredwomeninacrises[ centerindenmark. Problem+statement+ Whatmeaningisimpliedtoactivitiesforbatteredwomeninacrisis[center Method+ Datahasbeencollectedthroughthreesemi[structuredinterviewswithbatteredwomen. Theprojectisaqualitativeprojectwithahermeneuticalapproachtowardsdatacollectionand dataanalyzing.dataanalyzinghasbeendonebasedonkvalesfiveanalyzingstepsandanalyzed throughkielhofnerstheoryaboutdailylife,play,unpaidworkandrest. Results+ Activitiesregardingdailylife,play,unpaidworkandrest,isobservedwithmultiplemeanings. Thewomenwillperceivearaisedlevelofself[esteemandconfidence,throughdifferent activitiesofpositiveimpact.throughtheactivitiestheinformantsperceivedmorestructurein theirdailylifeaswellassupportandrecognitionfromthedifferentwomenandstaff.the surroundingsplaybothapositiveandnegativeroleregardingtheimpactthedifferentwomen associatewiththedifferentactivitiesatthecrisis[center. Conclusion+ Batteredwomenassociatetheactivitieswithbothapositiveandnegativemeaning,because someactivitiesoutweightheconsequenceofviolencecommittedbyapartneragainstthe women,whileotheractivitiesareperceivedstressfull.thesurroundingsatacrisis[centerare bothseenasapromotingandinhibitingfactor,becausebothfactorscansupportthebattered women'sactivitiesandbeabarrier. 6

7 Perspective+ Thestaffatthecrisis[centerscouldutilizetheresultsaboutthedifferentactivitiesand surroundingsimpactonbatteredwomen,forsupportingtheminprocessingthecrisis. Theoccupationalworkwillalsobeabletosupportthewomen'sdevelopmentandlearning process,tocreaterealisticandnoteableobjectivesbeforeandafterreestablishment.thiscanbe usedasargumentfortheuseofoccupationaltherapistsatdanishcrisiscenters. Keywords:BatteredWomen,Occupationaltherapy,activities,Shelter Number+of+words:360 7

8 Indholdsfortegnelse+ Voldsramtekvindersbetydningsfuldeaktiviteterpåetkrisecenter...2 Batteredwomen'smeaningfulactivitiesatashelterforwomenaffectedbypartner violence...3 Resumé...4 Problembaggrund...4 Problemformulering... 4 Metode... 4 Resultater... 4 Konklusion... 4 Perspektivering... 4 Abstract...6 ProblemBackground... 6 Problemstatement... 6 Method... 6 Results... 6 Conclusion... 6 Perspective... 7 Problembaggrund...10 Samfundsmæssigrelevans...10 Kriseogsundhed...11 Ergoterapeutiskrelevans...11 Formålogmålgruppe...12 Problemformulering...13 Begrebsafklaring...13 Betydning:...13 Voldsramtekvinder:...13 Aktiviteter:...13 Krisecenter:...13 Ergoterapifagligeperspektiverogteori...14 MOHO...14 Vilje:...14 Vanedannelse:...14 Roller:...14 Omgivelser:...15 Aktivitetersstruktur:...15 Metode...16 Desyvfaser...16 Design...16 VoresforRforståese...16 Tilrettelæggelse

9 Dataindsamlingsmetoden...18 Interviewguide...18 Selveinterview...19 Databearbejdning...20 Transskribering...20 Databearbejdningsmetode...20 Litteratursøgning...21 Forskningsetiskeaspekter...21 Resultater...22 RammerforKC...22 Aktiviteteridagligdagen...23 Aktivitetervedr.forberedelseaffremtiden...23 Deltagelseibeboermøde...23 Legmedbørn...24 Aktivitetersstruktur...24 Omgivelsernesbetydningforaktiviteterne...24 Leg...25 Lystbetonedefællesaktiviteter...25 LystbetonedealeneMaktiviteter...26 Omgivelsernesbetydningforaktiviteterne...27 Ulønnetarbejde...27 Omgivelsernesbetydningforaktiviteter:...28 Hvile...29 Omgivelsernesbetydningforaktiviteter:...29 Diskussion resultat...30 Informanternesbehovforbetydningsfuldeaktiviteter...30 Aktivitetersbetydningforsundhed...31 Omgivelser...33 Diskussion metode...34 Internevaliditet:...34 Valgafinformanter...34 Interviewsituationen...35 Transskribering...36 Valgafkvalitetskriterierne...36 Eksternvaliditet:...36 Perspektivering...38 Litteraturliste...40 Bilag

10 Dettebachelorprojekterudarbejdetmedhenblikpåatbelyse,hvilkenbetydningvoldsramte kvindertillæggeraktiviteterpåetkrisecenter.projektetviltageudgangspunktidekvinder,der harværetudsatforpartnervoldogerindskrevetpåétaflandetskrisecentre. Problembaggrund+ Samfundsmæssig+relevans+ Voldmodkvindereretomfattendeproblem,oggennemdesenereårharderværetenøget interesseforområdet.føritidenblevvoldensetsomenprivatsagmellemdetoinvolverede parter.nu,hvordererkommetstørreindsigtialvoren,bliverproblemetsetsomet samfundsmæssigtanliggendeogkræverderforensamfundspolitiskindsats(behrens&tilia 2001;4). Isocialstyrelsensrapport, Årsstatistik'2013','Kvinder'og'børn'på'krisecentre,skønnesdet,atca kvindervarudsatforpartnervoldellertrusleromvoldi2013(2014;5).Socialstyrelsen definerervoldsom: En'handling'eller'trussel,'der','uanset'formålet' 'er'egnet'til'eller'skader'en'anden'persons' integritet,'eller'som'skræmmer,'smerter'eller'skader'personen' 'uanset'om'personen'er'et'barn' eller'en'voksen.'volden'kan'have'samme'effekt'på'personer,'der'overværer'eller'overhører' handlingen.'volden'kan'både'være'en'bevidst'handling'eller'en'handling,'der'sker'i'affekt.' Handlingen'overskrider'samfundets'love'og'normer. Iår2013blevderindskrevet2.000voldsramtekvinderpålandets42krisecentre(Barlach& Stenager2013;5).Kvinderneskalhaveværetudsatforénaffølgendeformerforvold;fysisk, seksuel,psykisk,materielødelæggelseog/ellerøkonomiskvold.ofteharkvinderneværetudsat forflereformerforvold(saidj&høg2009).kvinderindskrevetpåetkrisecentereromfattetaf 109iserviceloven(2014).Lovenforeskriveratkommunalbestyrelsenskaltilbydeopholdpået krisecenterogvejledningfraenfamilierådgiverifm.forberedelsetiludflytning.dennestøtteog vejledninggivesindtilkvindenerreetableret. RegeringenbeskriveridenNationalehandlingsplanfor indsats'mod'vold'i'familier'og'nære' relationer,atdenerfastbesluttetpåatnedsætteomtaltevold,ogharidenforbindelsesatet socialtmål.antalletafkvinderderharbehovformereendétopholdpåkrisecenter,skaliår 2020værenedsatmed30%.Regeringenharderforiværksatmålrettedeinitiativerforat nedsættevolden,bl.a.strategiertilbekæmpelseafæresrelateredekonflikter,enrække 10

11 satspuljeprojekterbl.a.etableringafinterventionscentreogpsykologbistandtilvoldsramte kvinder.idennationalehandleplanfremgårdet,atvoldmodkvinderårligtkostersamfundet½ mia.kr.,hvoraf280mio.kr.erudgifterrelaterettilpartnervold.derertaleomomkostningertil bl.a.sundhedsvæsenet,politiet,retsvæsnet,opholdogrådgivning,samtdetabderkanvære forbundetmedsamfundsøkonomiskproduktion.derudoverrummersummenogsådenationale handlingsplaner,ogindsatserderkanforhindrevold(ministerietforbørn,ligestilling, IntegrationogSocialeForhold2014). Krise+og+sundhed+ Kvinderderharværetudsatforvoldgennemleverif.Cullbergentraumatiskkrise.En traumatiskkrisedefineressomenhændelse,dertruerpersonensfysiskeeksistens,sociale identitet,tryghedellermulighedenforettilfredsstillendeliv(cullberg2006;116).if.whoudgør voldenetverdensomspændendeproblemforfolkesundheden,dadeterårsagtiltabafgode leveårogdårligtrivselformillionerafkvinderverdenover(helweg[larsen2008).en tværsnitsundersøgelseforetagetispanienviser,atpartnervoldharafgørendebetydningfor kvindenspsykiskeogfysiskevelvære.derdokumenteresenklarsammenhængmellem partnervoldogøgetrisikoforatudvikleposttraumatiskbelastningsreaktion(ptsd)(pico[ Alfonso2005).Konsekvenserneafatværeietvoldeligtforholdkanvære,atkvindenudvikler angstogdepression,lavtselvværd,socialisolationogsøvnløshed(saidj&høg2009). Ergoterapeutisk+relevans++ Detergrundlæggendeergoterapeutiskeantagelser,atbetydningsfuldeaktiviteterer; individuelle,påvirkersundhedogtrivsel,samtgivertilværelsenstrukturogmening(polatajko etal.2008;56[57).nårmenneskeroverenlængereperiodefratagesbetydningsfuldeaktiviteter pga.udefrakommendefaktorer,kandetskabebarriererforforandring,udviklingogtrivsel (Jacobsen,Legarth&Sønnichsen2013;63).Aktiviteterpåvirkesafdeaktivitetsmiljøer,de udføresi.voldsramtekvinderpåkrisecentreertagetudafderesnormalekontekst,ogdermed erdernyeomgivelsesmæssigeressourcer,kravogbegrænsninger,derspillerindpåderollerog vaner,kvindernetillæggesunderopholdet(kielhofner2010;111).ændringeraf aktivitetsmiljøerkanværemedtilatskabeubalanceikvindernesdagligdag[,ulønnetarbejdes[ oglegeaktivitetersamthvile,hvilketermedtilatpåvirkesundhedeniformafdårligtrivselog stress(jacobsen,legarth&sønnichsen2013;62). 11

12 Deergoterapeutiskekernekompetencerernetopatidentificereogpåvirkeaktivitetsproblemer, samtstøtteborgerentilatfindeværdienafdebetydningsfuldeaktiviteteritilværelsenog udførelsenafdisseiforskelligeomgivelser. Når'mennesker'engagerer'sig'i'meningsfulde' aktiviteter,'der'fremmer'følelsen'af'selvværd'og'selvtillid,'motiveres'de'yderligere'til'at'engagere'sig' i'andre'aktiviteter,'der'er'meningsfuld'og'fører'til'glæde (Birk&Langdal2013:127).If.Runge bidragerdenergoterapeutiskeinterventiontil,atkvindenfårkontroloversitegetlivved inddragelseafmeningsfuldeaktiviteterogdeltagelseihverdagen(2005;223). Derforeliggeringenundersøgelseraf,omergoterapeutiskpraksisvilkunnestøttevoldsramte kvinderidanmark,daderikkeeransatergoterapeuterpånogleaflandets42krisecentre. Derudovererderikkefundetnogenvidenskabeligeartikleromkringergoterapeutisk interventionogvoldsramtekvinderpåkrisecentre(bilaga). Viønskerderforatsættefokuspåvoldsramtekvindersaktiviteterpåetkrisecenter,da aktiviteterif.ovenståendecitatkanværeværdifuldeforkvinderne,idenprocesdeeriogderfor harergoteratpeutiskrelevans. Formål+og+målgruppe+ Formåletmeddennebacheloropgaveeratskaffevidenomvoldsramtekvindersaktiviteterpået krisecenter,dadetteikkeharværetundersøgtfør.personaletpåkrisecentrevilfåetstørre indbliki,hvordanaktiviteterogomgivelserpåvirkerkvindernesdagligeaktivitetspotentialeog dermedetbrederegrundlagforatkunnetilrettelæggeogrådgiveomaktiviteter.opgavenskal desudenværemedtilatbelysedetergoterpeutiskepotentialeift.voldsramtekvinder,og henvendersigdermedogsåtilergoterapeuter

13 Problemformulering++ Hvilken'betydning'tillægges'aktiviteter'af'voldsramte'kvinder'på'et'krisecenter?' Begrebsafklaring++ Betydning:++ Densubjektivemeningvedkommendetillæggerenaktivitet[denoplevelseellerfølelsesomen personfårvedatudføreenaktivitet. Voldsramte+kvinder:+ Kvinderderharværetudsatforenellerflereformerforvoldsakter;fysisk,psykisk,seksuel, økonomiskog/ellermaterielvold(bilagb)(larsen2014). Aktiviteter:+++ MenneskeligaktivitetdefinereKielhofnersom udførelsen'af'arbejde,'leg'eller'dagligdags' aktiviteter'inden'for'en'tidsmæssig,'fysisk'og'sociokulturel'sammenhæng,'der'kendetegner,'en'stor' del'af'mennesket'liv (2010;20) Krisecenter:+ Etmidlertidigopholdsstedforkvinderderharværetudsatforvoldellertrusleromvoldogerberettiget tilopholdvia 109iServiceloven(2014). 13

14 Ergoterapifaglige+perspektiver+og+teori+ Interviewguiden'og'resultatafsnittet'er'struktureret'ud'fra'udvalgte'elementer'i'begrebsmodellen' Model'Of'Human'Occupation'(MOHO)'(Kielhofner'2010;164),'som'vi'har'fundet'relevant'ift.' projektet.'ligeledes'anvendes'kielhofners'occupational'questionare'(oq)'til'inspiration'til'søvn'og' hvile.'vi'har'anvendt'tjørnovs'beskrivelse'af'aktiviteters'struktur'og'dennes'påvirkning'på' menneskets'daglige'aktiviteter. MOHO+ MOHOerendynamiskogholistiskmodelderbeskriver,atmennesketbeståraftre sammenhængendekomponenter;vilje,vanedannelseogudøvelseskapacitet.modellenpåpeger, atmennesketsaktiviteteretresultatafinteraktionenmellemovenståendekomponenterogde fysiskeogsocialefaktorer(kielhofner2010;25[33,115[121). Vilje:+ Beskriverdengrundlæggendemotivationforatudøveaktiviteter.Dennemotivationbunderien bådefysisk,psykiskogmentaltrangtilatudførehandlinger.dettegørsiggældendebådeved dagligdags[oglegeaktivitetersamtulønnetoglønnetarbejde(ibid;26[27). Vanedannelse:+ Beskriverdenproces,hvorhandlingerorganiseresirutinerogmønstre.Deetableredevanerer automatiske,velkendteogplaceremennesketidetsalmindeligeliv.udførelsenafvaner bekræfterdesudenmennesketiathaveenvisidentitet.adfærdsmønstreerhalvautomatiskeog formersamspilletmedmennesketsomgivelser.denmådeviudførerhandlingerpåerstyretaf mennesketsrollerogvaner(ibid;29[30). Roller:+ Megetafdetmennesketgørerstyretafderollerdethar.Rollergivermennesketidentitetog afspejlerdetshandlingsmønster,damennesketforbinderbestemtehandlingsmønstreogmåder atagerepåmedenoffentligstatuselleridentitet.nårmennesketopleverrolleændringer, bevirkerdet,atensidentitetenforandres.rolleændringererkomplekse,ogindebæreren påvirkningafhandlemønstreoglivsstil(ibid;63[76). 14

15 Omgivelser:+ Beskriverdeøkonomiske,kulturelle,politiske,fysiskeogsocialeomgivelser,mennesket bevægersigi.dettepåvirkermotivationforudøvelseafaktiviteter,daomgivelsernebåde skabermulighederogbegrænsninger.deressourceromgivelsernestillertilrådighed,gørdet muligtatudvælgeaktiviteterogkanletteaktivitetsudførelsen.hvorimodkravogbegrænsninger delskanværeenbarriere[ogstyrendeforudførelsenafaktiviteterogsamtidigpåvirke udviklingenafmennesketsrollerogvaner(ibid;101[111). + OQ=spørgeskema:+ Etselvrapporteringsskemaerhvorklientenangiver,hvaddenneforetagersighverhalvetimei denvågnetidafdøgnet.omderhvilesmellemaktiviteterneoghvorlænge,ogihvilkettidsrum klientenfårsøvn(ibid;260[262).+ Aktiviteters+struktur:+ IprojektetudvidesMOHOsforståelseafaktivitetsmønstremedbegrebetaktiviteters'struktur, derbeskrivessomforskelligeaktiviteter,derinddelerdøgnetienbestemtrytme.viadedaglige gøremåldannesderetindividueltaktivitetsmønsterogenbestemttidsstruktur,derveksler mellemf.eks.arbejde,leg,søvnoghvile(tjørnov1997;54[55). 15

16 Metode+ I'følgende'afsnit'beskrives,'hvordan' De'syv'faser''i'en'interviewundersøgelse 'anvendes'som'et' redskab'i'undersøgelsesprocessen.'efterfølgende'vil'valg'af'design,'tilrettelæggelse,' dataindsamlingsmetode,'databearbejdning'og'litteratursøgningen'præsenteres,'og'der' argumenteres'for'disse'valg.'til'sidst'redegøres'der'for'de'forskningsetiske'aspekter.' De+syv+faser+ Foratkvalitetssikrevoresundersøgelsevalgteviatstrukturerevoresfremgangsmådeefter De' syv'faser'i'en'interviewundersøgelse,somerbeskrevetafkvale&brinkmann(2009).dissefaser gavmulighedforensystematiskplanlægningafdenkvalitativeinterviewundersøgelse,deri reglenharenmegetåbenstrukturogkunfåregler.desyvfaserbeskriverfremgangsmådenfra emnevalgogformålforundersøgelsen,tilrapporteringogafslutningenafprojektet(ibid;119[ 143). Design+ Denvidenskabsteoretiske+tilgang,derblevanvendtiprojektet,varhermeneutisk. Hermeneutikbetyderfortolkningslæreoganvendestilatgivemeningtildetundersøgteemne (Dalland2007;55),somher Hvilken'betydning'tillægges''aktiviteter'af'voldsramte'kvinder'på'et' krisecenter.hermeneutikkenhørertilhumanvidenskaben,derønskeratfindeendybere forståelsefordenmenneskeligeaktivitetogprodukterneafdisse(pahuus2003;140).indenfor hermeneutikkenerfor[forståelseetvigtigtbegreb,nårmanønskeratskabenyvidengennem forståelse.for[forståelsegåraltidforudforselveforståelsen,dadennyeforståelseskabesvedat be[ellerafkræftesinfor[forståelse(birkler2005;96[98). Foratkunnefortolkeinformanternesudsagnvardetvigtigt,atsættevoresfor[forståelseispil, samtatkendetildenkontekstsomfænomenet[altsådetviundersøgte,udspilledesigi (ibid;102). Vores+for=forståese+ Ikraftafvoresuddannelseharvienfællesfor[forståelseafdetergoterapeutiskeparadigme. Indendetførstemødemedkvindernehavdevipåforhånditalesatvoresindividuellefor[ forståelseaf,hvordandeteratværevoldsramtkvindepåetkrisecenter.ifølgebirklerskaber 16

17 voresfor[forståelseensamlethorisont,somomfatteralt,derersynligtfraetbestemtpunkt,og somaltbliverfortolketudfra.vedatitalesættevoresfor[forståelsekunneviopnåen horisontsammensmeltningaferfaringer,fagligviden,fordommeosv.vihavdedermedfåetenny forståelse,somvisåmøderinformanternemedtilinterviewene.undervejsidialogenmed informantenfortolkedevidetsagte,hvilketmedførteenændringivoresfor[forståelseog dannededermedennyforståelse.dettekaldesdenhermeneutiskecirkel(birkler2005;96[98). Den+forstående+forskningstypeervelegnet,dadentagerafsætikvindensegenforståelseafsig selv,andremenneskerogomgivelserne,mhpatafdækkehvilkemeninger,holdningerog motiversomkvindentillæggeretbestemtfænomen,ienspecifikkontekst.dettebetyderatde fænomener,derønskesenfortolkningogforståelseaf,alleredeerfortolketafkvindenselv. Derforindgårsubjektivitetensomdetvæsentligstedatamateriale(Launsø,Olsen&Rieper 2011;23[24).Foratfortolkningenskalhaveenhøjeksternvaliditet,ervinødttilatkendetil konteksten,somkvindenindgåri,fordideteridenne,atkvindensforståelseoghandlinger dannes(ibid;24). Tilrettelæggelse+ Udvælgelsesstrategi+og+kontakt+til+informanterne+ Udvælgelsesstrategienblevudarbejdetmedudgangspunkti,atkvinderneselvskullemeldesig udfraeninteresseiatdeltageiprojektet.dettepåbaggrundafenvidenomkvindernessvære situation.foratskabeinteressefordeltagelseiprojektetvarviopmærksommepåatopbygge enrelationtilkvinderne.dettevardermulighedfor,delsveddeltagelseitobeboermøderhvor gruppenogprojektetblevpræsenteretogveduformelsmalltalkmednogleafkvindernebåde indenogeftermøderne.foratskabeyderligereopmærksomhedogimødekommenyeog tosprogedebeboere,blevderudarbejdetetskriftligtopslagpådanskogengelskmed informationomprojektet(bilagc). Valg+af+informanter+ Tilintervieweneville3[4informanterværedetideelleantal.Indenudvælgelsenblevder opstilletfølgendestrategiskeudvælgelseskriterier,mhpatfåetsåvarieretbilledesommuligt; 1.kvinderneerbosiddendepåkrisecenteret(KC) 2.kvinderneharforskelligopholdslængder 3.kvinderneeriforskelligealdre 17

18 4.bådekvindermedogudenbørn 5.mindsténkvindetaleretandetsprogenddansk Ovenståendekriteriervaropstilletpåbaggrundafvidenomkringfordelingenafkvinderpå krisecentrene(barlach&stenager2014).dissekriterierblevikkefremlagtforkvinderne,med frygtforatfærredermedvillemeldesig. Denpragmatiskevirkelighedsåanderledesud,dadervarfemkvinderdermeldtesig. Kvinderneopfyldte1.,2.og3.udvælgelseskriterium,det4.blevikkeopfyldtdaallekvinderne havdebørn.detblevfrarådetatinterviewedenfremmedsprogetkvinde,selvomkcvillestille entolktilrådighed.vibesluttedeatlyttettildetteråd,datilstedeværelsenaftolkvillepåvirke samspilletmelleminterviwerenoginformantogdermedkvalitetenafdata.valgetblevat interviewetrekvinder,dadenfjerdeimellemtidenvarfraflyttetkrisecentretogikkelængere opfyldte1.kriterium(dalland2007;149). Dataindsamlingsmetoden+ Det+kvalitative+forskningsinterview'hartilformål,atfåindbliki[ogfortolkepåbestemte temaeromkringerfaringerogoplevelserihverdagensetudfrainformantensperspektivoger derforvelegnetift.denforståendeforskningstype(kvale&brinkmann2009;41[43). Detkvalitativeforskningsinterviewblevanvendtviaetsemistruktureretinterview,somer kendetegnetvedenrækkeforhåndsbestemtetemaerogenhøjgradaffleksibilitet(ibid;144). Formåletmedforskningsintervieweterimodsætningtildenprofessionellesamtale,at forskerenfåropfyldtsitvidensbehovviadeopstilledetemaer(christensen,nielsen&schmidt 2007;62[63).ForathøjnevidenomtemaerneindhentedevividenomrammernepåKCviadet etableredesamarbejdemedlederenogdeøvrigeansatte.iinterviewetblevderlagtvægtpå samspilletmellemintervieweroginformant.kvalitetenafdatavarderforstadigafhængigaf interviewerenserfaringogevnertilattilpassesinespørgeteknikkertildenenkelteinformant (Kvale&Brinkmann2009;100). Interviewguide+ Interviewguiden(BilagD)blevudarbejdetsemistruktureret. Begrebetaktivitetblevpræciseretifølgendetemaer;dagligdagsaktiviteter,ulønnetarbejde,leg samtbegrebethvile(kielhofner2010;21,262).dettegiverenstrukturafdeforskelligeformer foraktiviteter.somreferencerammetildeenkelteinterviewspørgsmålblevdergjortbrugaf relevantebegreberfrabegrebsmodellenmoho;vaner,omgivelser,rollerogvilje(ibid;26[33). Derudoveranvendtevibegreberneaktivitetsstruktur(Tjørnov1987;54[55)ogbetydning. 18

19 Dermedblevderundersøgt,hvilkenbetydninginformantentillæggeraktiviteterjf. problemformuleringen.tilhvertinterviewspørgsmålblevderudarbejdetenrækkeopfølgende spørgsmål,dissevarmentsomenhjælptilatkommeomkringtemaerne.devilledermedikke værestyrendeforinterviewet,fordidetblevprioriteretatstilleopfølgendespørgsmåltil informantensegneudsagn(kvale&brinkmann2009;100).bådeinterview[ogdeopfølgende spørgsmålvarformuleretudfrakriterierneom,atdeskullevære;korte,iethverdagssprogog friforergoterapeutiketermer.detteforatgiveetmeredynamisksamspilmellemintervieweren oginformanten,hvilketbetødatsamtalenblevmereflydende(ibid;151[153).interviewguiden blevindeninterviewenelærtudenad,såfokuskunneholdespåinformanten(ibid;100). Selve+interview+ DetreudvalgteinformanterblevinterviewetenkeltvisietafKC ssamtalerum.inden interviewetbegyndte,blevsamtykkeerklæringengennemgåetogunderskrevet(bilage).til hvertinterviewvardertofragruppentilstede.denenevarprimærinterviewer(1. interviewer),somvaretogstyringenafsamtalenmedinformanten.denanden(2.interviewer) overværedeinterviewetfortilsidstatkunnestilleopfølgendespørgsmåloggivefeedbacktil1. interviewer.detteforatsikreenfyldestgørendebesvarelseaftemaerneopstilleti interviewguiden.foratinformantenkunnefølesigtryg,blevselveinterviewetindledtmeden kortbriefing.herblevinformantengjortopmærksompåformåletmedinterviewet,dets varighed,temaerneogarbejdsfordelingenmellemdetotilstedeværendegruppemedlemmer. Derudoverblevinformantengjortopmærksompå,athunkunnenægteatsvarepåetgivent spørgsmål(kvale&brinkmann2009;149).dissetryggerammererifølgekvale,medtilat informantenkanfølesigafslappetogdervedåbneopomkringsinefølelserogoplevelser (1997;130).Interviewetblevafsluttetmedendebriefing,hvorinformantenfikmulighedforat kommemedeventuelletilføjelser(kvale&brinkmann2009;149). Efterinterviewetblevdergivetfeedbacktil1.interviewerensamtenfællesrefleksionaf interviewsituationen.veddetefterfølgendeinterviewvar2.interviewerennu1.interviewer,da dennedervedhavdeerhvervetsigvidenogerfaringomdenødvendigeforbedringerift. tilgangentilinformantenogdeanvendtespørgeteknikker. IfølgeKvale&Brinkmannskerindlæringprimærtgennemensegneerfaringermedat interviewe.derforblevdetbesluttet,atalleigruppenskullegennemlevedenneproces (ibid;106[107). 19

20 Databearbejdning+ Transskribering+ Foratkunnelaveendetaljeretdokumentationafinterviewene,blevdeoptagetpåendiktafon. Pådenmådevardermulighedforatgøreinterviewenehåndterbareogtilgængeligevedde efterfølgendetransskriberinger(kvale&brinkmann2009;202)(christensen,nielsen&schmidt 2012;76[77). Vedtransskriptionenskerdertransformeringafdettaltetildetskrevne,hvilketførertil endatareduktionogenfortolkningaf,hvadderfindesrelevantfordenvidereanalyseifb.med meningsanalyse(ibid;77)(kvale&brinkmann2009;202[205).forathøjne transskriptionskvalitetenogminimeredensubjektivefortolkning,udarbejdedevinoglefælles transskriberingsregler(bilagf)(kvale1997;164[165).dissebestårbl.a.iatnedskrive intervieweneiendetaljeretordretformogmedtagepauser,udråbsordhvisdeer betydningsfuldeformeningen,ordderlæggestrykpåsamttonelejeogemotionelleudbrud.der blevlagtvægtpåovenstående,dadetteskulledannegrundlagforvoresanalyse. Foratkunnebevaredesocialeogemotionelleaspekter,transskribererhverinterviewersiteget interview(kvale&brinkmann2009;202).detteunderstøttesafmalterud: Den'som'selv' deltaker'i'samtalen,'husker'gjerne'momenter'som'oppklarer'uklarheter'eller'er'av'betydning'for' meningen'i'teksten,' 'og'styrker'validiteten'av'analysematerialet. (2011;77).F.eks.denironi,der kanopståiinterviewsituationen,mensomkanværesværtathøre.foryderligereathøjne kvalitetenaftransskriptionen,blevderforetagetentriangulering.herkrydstjekkedevi hinandenstransskriberinger,vedatlyttelydoptagelserneigennemoglæsekorrektur(launsø, Olsen&Rieper2011;189). Databearbejdningsmetode+ Kvalesfemanalysetrinblevanvendttilanalyseafdatamaterialet(Kvale&Brinkmann2009; 228). Trin1:Intervieweneblevifm.trianguleringengennemlæstforatsikreetsamletoverblikover datamaterialet(setransskriberingen). Trin2&3:Eftersomtransskriptionerneblevopdeltogbearbejdethverforsig,vardet nødvendigtatdedominerendetemaer(trin3)blevnoteretundervejs,forbedreatkunneforstå hinandensopdelingafmeningsenhederne(trin2). Vianvendteigentriangulering,idetdeandreigruppengennemlæstetransskriptionerneogkom medrettelserogkommentar,somefterfølgendeblevgennemgåetigruppen. 20

21 Forhvertinterviewblevdemeningesbærendeenhederhvertildeltenkode,foratde efterfølgendekunnelokaliseresiresultatafsnittet(bilagg).transskriptionerneblevtilsidst udskrevet,udklippetogopdeltidefundnetemaer. Trin4:Demeningsbærendeenhederblevsammenholdtift.problemformuleringen,ogtemaerne blevomorganiseretefterdefirebegreberbeskrevetiinterviewguiden;dagligdagsaktiviteter, ulønnetarbejde,legoghvile.underdetenkeltebegrebblevbetydningenafatudføreaktiviteten identificeret. Trin5:Betydningerneblev,hvordetvarhensigtsmæssigt,fortolketmedbrugafad[hocteori (ibid;239). Litteratursøgning+ Indledningsvisvarformåletatafdækkeenvidenom voldsramtekvinder,herunderfåen forståelseafdefinitionenogprævalensenidanmark,samtinspirationtilenmeresystematisk søgestrategi.hertilanvendtevialletyperafinformationerfundetvedsøgningpåsøgemaskinen Google'(Brandt&Winding2013;431).DissefundblevvalideretafrapporterfraSocialstyrelsen oglandsorganisationenafkvindekrisecentresamtstatensinstitutforfolkesundhed. Pådeinternationaledatabaser,såsomCINAHLogPubMed,anvendtevibloksøgningudfra søgeordeneipatient,'intervention,comparison,'outcome(pico[modellen)(ibid;431)(bilagh), hvilketvarudarbejdetpågrundlagafproblemformuleringen.hermedtogvidesudenhøjdefor synonymer.søgeordeneblevkombineretmedbooleskeoperatorerne;andelleror.,forhhv.at indsnævreellerudvidesøgeresultaterne.eftersomviblevbekræftetivoresformodningom,at deridensystematiskesøgningvilleværebegrænsetrelevantefundift.problemformuleringen, undlodviatopstilleinklusions[ogeksklusionskriterierift.typeaflitteratur,geografisk afgrænsningogtidsperiode.søgestrategienbestodderudoverafenusystematiskkædesøgning vedgennemgangafreferencelisterneiartiklernefradatabaserneogrelevantebøger.se søgeprofil(bilaga).derudoveranvendtevidetergoterapeutiskefagligenetværk(ibid;431[ 436).VihavdekontakttilErgoterapeutforeningen(ETF)foratundersøge,omdervar ergoterapeuteransatpåétaflandetskrisecenterirelationtilopgørelseoverergoterapetiske stillinger(bevensee&hove2013;80).derudoverharvivalideretdettemedregionsformanden foretf,regionsyd. Forskningsetiske+aspekter+ Dainformanterneiprojektetervoldsramtekvinder,vardernoglebasaleetiskeovervejelserder måttegøresforatbeskyttedem.derblevderforudarbejdetogunderskrevetenskriftligt 21

22 samtykkeerklæring+vedinterviewetsstart.denneindeholdtinformationom;projektetsart, anonymisering,opbevaringafdetoptagedeinterview,atdeltagelsenvarfrivillig,ogatdetil enhvertidkunnetrækkeinterviewettilbageogdermedudgåafprojektet(kvale&brinkmann 2009;86[91).Selvomderikkeblevspurgtindtil,hvorfordeerpåKC,kunneinterviewetsætte gangitankeromdethændte.derforvardetaftaltmedpersonaletpåkc,atkvinderne efterfølgendehavdemulighedforatfåkontaktmedenpsykolog. Resultater+ Resultatafsnittet'er'delt'op'i'fire'afsnit,'der'refererer'til'de'aktivitetsbegreberne;' dagligdagsaktiviteter,'leg,'ulønnet'arbejde'og'hvile.'dette'for'at'videreføre'strukturen'fra' interviewguiden.'i'hvert'afsnit'fremhæves'de'enkelte'aktiviteter'med'fed,'hvorefter'betydningen' beskrives.'sigende'citater'fra'interviewene'er'undervejs'indsat'i'kursiv.'i'hvert'afsnit'beskrives' omgivelsernes'betydning'for'aktiviteterne,'da'denne'kontekst'er'vigtig'ift.'forståelsen.' Informanter:'Deltagere'i'undersøgelsen. Kvinder:'De'andre'voldsramte'kvinder'der'henvises'til. Beboere/familier:'Kvinder'og'deres'børn.' Rammer+for+KC++ KCharpladstil15kvinderogderesbørn.Hverfamilieharderesegetværelseogdeler badeværelsemedenandenfamilie.dereretfælleskøkkenmedtilhørendespisestueogtvstue iét.påenandenetageerderbl.a.skolebørnehave,borgerserviceogmødelokalertilsamtaler medpsykolog,social[ogfamilierådgivning.hvermorgenkl.8ermorgenmadenklargjort,så hverfamiliekansørgeforsigselv.kl.12serveresdervarmmiddagsmad,ogkvinderneskalhver isærselvsørgeforattilberedeaftensmad.kcharfastsatetreglement,somfamilierneskal indordnesigefter,herunderfastesengetiderforbørn,rengøringpåværelserneog sikkerhedsmæssigeforanstaltninger.idenforbindelseblivenoglekvinderanbefalet udgangsforbud,hvisdetvurderes,atdeterforrisikabeltfordematforladekc sområde.pådet ugentligeobligatoriskebeboermødeskalkvindernevælgetrehusligeopgaverfraenopgaveliste, somrummerbåderengørings[ogkøkkenaktiviteter.kctilbyder3timersskoleogbørnehavetil debørn,derikkeharandrepasningstilbud.forudendeforskelligevalgfrieaktiviteterf.eks.yoga, motionstilbudogbrunch,somkctilbyder,erderfrivilligefraenhjælpeorganisation,der udbyderaktivitetersombankoogfodbadforvoksne. 22

23 + Aktiviteter+i+dagligdagen+ Kielhofnerkategorisererdagligdagsaktivitetersomdetypiskeaktiviteter,derernødvendigeat udføre,foratkunnefastholdesinperson;personligpleje,badning,spisning,rengøringog tøjvask(2010;20[21).vivilogsåkategorisereplejeogomsorgsaktiviteterift.kvindernesbørn underdetteafsnit. Aktiviteter+vedr.+forberedelse+af+fremtiden+ Forberedelsernetilfremtidenernoget,derfyldermegetihverdagen.Informanterneerhyppigt tilmødemedpersonalet,hvordekanfårådogvejledningtilatopbyggerammernefor fremtiden,såsomøkonomi,arbejdeogbolig.informanternekanogsåfåhjælptilatafslutte mellemværende,fradetlivdeerflygtetfra,f.eks.nævnesder+kontakt+til+advokat,møder+på+ hjemkommunen+ogandre+praktiske+gøremål+udenforkc.+informanterneudtrykker,at aktivitetervedr.fremtidengiverforskelligeoplevelser, nogle'af'tingene'giver'ro'på,'andre'ting' giver'fuldstændig'vild'stress'og'angst.dergivesogsåudtrykforsuccesoplevelser,dergiver motivationtilatfortsætte, jeg'fik'bopælsretten'i'går, det'har'givet'én'mere'blod'på'tanden'til'at' 'yes,'nu'skal'vi'videre.informanterneudtrykkerataktivitetervedr.fremtidenerhøjt prioriteret,hvilketbetyderatandreaktiviteter,derharenpositivbetydning,irelationtil dagligdags[oglege[aktiviteter,såsombankoogbrunch,tiltiderfravælges, det'var'noget'jeg' egentlig'gerne'ville'have'været'med'til,'men'så'blev'jeg'indkaldt'til'møde'på'kommunen.detkan ogsåhavebetydningforudførelsenafulønnetarbejdepåkc,derharenpositivbetydningfor informanterne. Deltagelse+i+beboermøde+ Pådetugentligebeboermødebliverdertalt,omemnerderrørsigbådefrapersonaletog beboerne.dergivesudtrykfor,atdererendelhyggeligsmalltalk,hvilketgiverro,dakvinderne ersamletpåenheltandenmådeendidagtimerne.påmødetvilnyebeboereogsåblive præsenteret,hvilketbetydermegetfordi, man'får'lige'sat'navne'på'ansigterne.dettegiverro, daderofteerudskiftningafbeboer.detharenpositivbetydningatkvindernemærkerdeblive hørt,ogatderkantalesfrit,eftersomderingenbørnertilstede, det'giver'os'mulighed'for'at' være'anerkendt'for'andet'end'at'være'mor.betydningenafandresanerkendelseharif. sociologenaxelhonnethindvirkningpåensidentitet.hvisinformanterne,idetsociale fællesskabpåkc,bliveranerkendtforderesindividuellepersonligetræk,udviklerdeenfølelse afatværeværdifuldifællesskabet.anerkendelseidenærerelationer,dvs.venskabblandt 23

24 kvindernevilresulterei,atinformanterneudviklerogvedligeholderselvtilliden(honneth 2003;14[19). Leg+med+børn+ Rollensommorernoget,derfyldermegetforinformanterne,ogdererforskelligefaciliteter,der skabermulighedforleg+med+børnenebådemeddeandrefamilierogalene.informanterne udtrykkerstorglædeogtilfredshedifm.samværmedderesbørn,fordidekanfølgemedognyde denudviklingderesbørngennemgår, det'giver'mig'fantastisk'meget,'at'se'hun'har'udviklet'sig'en' en'kæmpe'positiv'retning.dennefølelseaftilfredshedkanogsåværeafledtaf,atdehandlinger informanterneudførermedogforderesbørn,erenmedvirkendefaktortilbarnetspositive udvikling.mulighederneforatværealenemedsinebørn,erdogbegrænsetpga.andrefamilier, du'kan'ikke'sætte'dig'ned'og'lave'fingermaling,'gips'eller'modellervoks,'hvis'du'vil'være'din'egen' lille'familie, uden'andre'er'der'også.derforvælgenoglefamilieratsøgevækfrakcpågåturei detomkringliggendeområde. Aktiviteters+struktur+ Derudtrykkesetbehovforstruktur,detsomTjørnovbetegnersomaktivitetersstruktur (1987;54[55),dadetteermegetbetydningsfuldtforatkunnefåogbevareoverblikket.Derer dogforskelpå,hvordanmulighederneforatfåstrukturpåkcopleves.eninformantbeskriver, atdageneermegetens,hvilket' giver'struktur,'som'er'positivt.enandeninformantbeskriver derimod,atdetervanskeligtathavestrukturpådagene,hvilketkanværeetstresselement, jeg' savner'overblikket'over,'hvad'der'sker'de'enkelte'dage,...hvornår'var'det'nu?'fordi,'bare'jeg'ikke' glemmer'det.dettekanværeettegnpåatrytmenervanskeligforhendeattilegnesig.mhtkc s reglementomsikkerhederderingentvivlom,atdetteertilforderesbeskyttelse,dergivesdog udtrykfor,atnårdethindreaktiviteter,kandetbliveformeget.detkanbetyde,defårenfølelse afnedsatværdighed, der'er'alle'de'her'restriktioner, det'er'en'intern'joke'at'vi'er'indsatte. Omgivelsernes+betydning+for+aktiviteterne++ Desocialeogfysiskeomgivelserpåvirkerinformanternesmulighedforatudføreforskellige dagligdagsaktiviteter.f.eks.nævnes+støjniveauetfrabørn,derlegermegethøjlydt,somet forstyrrendeelement.detkanværeenhindringforaktiviteter,dastøjentrætteroger stressende, hvis'der'ikke'var'så'meget'larm,'så'ville'det'være'mere'hyggeligt,'så'ville'man'have' mere'overskud.+etandeteksempelpåomgivelsernespåvirkning,ervedtilberedningenaf aftensmaden+ogspisesituationen,hvilketinformanternebeskriversomstressende. 24

25 Informanternebeskriverataktiviteterneharenpositivbetydning,menpga.omgivelserneerder ikkemulighedforatnydeaktiviteterne, det'er'forfærdeligt, når'kl.'er'18'står'der'15'kvinderne' ude'i'køkkenet'om'4'kogeplader, det'er'stressende.hvilketofteresultereri,atdenneaktivitet bliverfravalgt.nåraftensmadenertilberedt,spiserbeboerneenteniopholdsrummet, spisestuenellerpåegetværelse.dergivesudtrykfor,atderiopholdsrummetermegetlarm,så spisesituationentiltiderblivermegetstressende, der'er'simpelthen'så'mange'lydinput, det'er' forstyrrende'for'vores'måltid.spisesituationeneretafdetidspunkterpådagen,hvorfamilierne hverisærharbehovforatudføreenaktivitetmedegnevanerogrutiner(kielhofner 2010;30,66).Detbeskrivesdogatpåvirkningerfraomgivelsernevanskeliggørdette. Analysenviseratinformanternetillæggerudførelsenafdagligdagsaktiviteterforskellige betydninger: Aktiviteterdervedr.fremtidenharflerebetydningerforinformanterne,dadebådekan giverosåvelsomstress.detharogsåbetydningfordeltagelseiaktiviteter,derforegåri sammetidsrum. Informanterneopleveratfåanerkendelse,fradeandrekvindertilbeboermøderne, hvilketmedførerøgetselvværdogselvtillid.derudovergiveraktivitetenro. Legmedbørnenegiverinformanterneenfølelseafsuccesfuldtathaveopfyldtrollensom mor. Informanterneharforskelligeoplevelserafmulighederneforatfåstrukturihverdagen, hvilkethhv.giveroverblikogeretstresselement.reglementetpåkcbetyderat informanterneskalindordnesig,hvilketgiverenfølelseafnedsatværdighed. Desocialeogfysiskeomgivelserudgøreenbarriere.Køkkenfaciliteterneunderstøttet ikkeaktivitetenmadlavning.støjniveaueteretstresselement,derinogengrad besværliggørespisesituationen.dettemedføre,atbeggeaktivitetermisterderespositive betydningforinformanterne. Leg+ Kielhofnerkategorisererleg,somværendeaktiviteterderbliverudførtforegenskyld(2010;20). Aktivitetersombankoogfodbad,kategoriserevisomleg. Lystbetonede+fællesaktiviteter+ Informanterneudtrykker,ataktivitetermeddefrivillig,såsom+banko+og+fodbad+betyderrigtigt megetogerhøjtprioriteret.deteretafbrækihverdagenatlaveaktiviteterudenbørn.dereren 25

26 hyggeligstemning,hvordersnakkesoggrines,hvilketerbefriende.samværeterenkildetil læringom[ogbedreforståelseafhinanden, netop'at'lære'hinanden'at'kende,'som'andet'end'en' krisecenterbeboer.detteermedtilatletteomgangstoneihverdagen,dadengode kommunikationmedførerenstyrkelseafdetsocialesamvær,hvilketmodvirkergnidningerog klikedannelser.desudenstyrkesdetsocialesamværogsåaf,atderunderaktiviteterneofte blivertaltom andet'end'hvorfor'vi'er'her,'og'snakke'om'normale'ting,.idenforbindelse udtrykkesdet,atdeharmulighedforatudveksledrømmeomfremtiden.gennemdisse samtalerbearbejdesogsådeleaffortiden,udenatdennebliveritalesat.informanterne udtrykker,atdeharetbehovforatblivesetsomandetendkrisecenterbeboere[denne generaliseringkaldersociologenschutzdensocialeidentitet.densocialeidentiteterden kategori,mansættesiafandre,mensomkunfremhæverbestemtetrækafpersonen.den personligeidentitetderimod,erif.schutzdemangeforskelligetrækogsærligekendetegnved personen.dettekendskabfås,viadethankalder ansigttilansigt relationer,hvilketkvinderne fårgennemsamværetvedf.eks.banko,hvorkvindernehinandenfordemdeer(laursen 2008;209[211). UnderopholdetpåKCopleverinformanterneetrolleskifte.Istartenerrollensommorog omsorgsgivermegetdominerende.itaktmeddenomsorginformanterneopleverifm.fodbad+ og+banko,+lærerdeatbliveomsorgsmodtagere, jeg'syntes'det'var'helt'fantastisk','at'de'tog'sig' tid'til'at'komme,'og'man'følte'sig'ligesom,'lidt'mere'værd'igen.'denlæringsprocesinformanterne gennemgårifm.rolleskiftet,erenudfordring,dadeteruvantfordematmodtageomsorgfra andre uden'hele'tiden'at'føle'jeg'står'i'gæld'til'nogen.viaacceptenafandresomsorg,udvikler informanterneentropå,atdeerværdigetilatmodtagedenkontinuerligeomsorg.dethandler om,atdeskalgenopbyggeselvværdogselvtillid, man'har'mulighed'for'at'være'sig'selv,'og'finde' ud'af'hvem'det'er.detteopnårdeogsågennemdetsocialesamvær,hvordeopleveratblivehørt afdeandre det'betyder'rigtigt'meget,'at'folk'gerne'vil'høre,'hvad'jeg'har'at'sige,'og'sætter'pris'på' min'mening. Lystbetonede+alene=+aktiviteter+ Informanterneudtrykkeretbehovforatkunnetrækkesigtilbageogudføreaktiviteteralene f.eks.atlæse+ogstrikke.+alene[aktiviteterdergiverroogmulighedforatkobleaf,erderfor vigtigtforinformanterne. 26

27 Omgivelsernes+betydning+for+aktiviteterne+ Informanterneudtrykkeratlystbetonedeaktiviteter,såsomat+bage,synge+ogspille+klaver,har enpositivbetydningfordideoplevessomværendeenmådeatfårafløbforsinefølelserpå, en' ventil.'det'er'for'mig'meget'følelsesbetonet'og'en'måde'at'lukke'følelserne'ud'på.daderermange kvindersamletpåetsted,kandetteimidlertidikkeladesiggøre,fordidefysiskeogsociale omgivelserudgørenbegrænsningen.informanterneernødsagettilattilsidesætteegnebehov foratkunnetagehensyntildeandrebeboere.desudentilladerdefysiskeomgivelser,inogle tilfældeikke,ataktiviteterudføressominformanterneharforvane.dergivesderforudtrykfor, ataktiviteternemisterderesværdi,nårdeudførespåkc. Analysenviser,atinformanternetillæggerudførelsenafaktiviteter,kategoriseretsomleg,stor positivbetydning: Viafællesaktiviteteropleverinformanternesocialtsamvær,hvorveddefåropfyldtderes behovforpersonligidentitet. Aktiviteternegiverdesudenetafbrækogharenpositivindvirkningpå kommunikationen.++ Gennemaktiviteternegennemgårinformanterneetrolleskiftefraomsorgsgivertil omsorgstager,hvilketgiverøgetselvværd. Deaktiviteterinformanterneudføreraleneharpositivbetydning,dadetgiverroog mulighedforatkobleaf. Defysiskeogsocialeomgivelserharennegativindflydelse,danogleaktiviteter fravælges,dadeellersvillemistederesvanligebetydning. Ulønnet+arbejde+ Lønnetogulønnetarbejdetharif.Kielhofnertilformålbl.a.atskaffeandrepersonertjenester ellervarersåsomvidenoghjælp(2010;20).opgaverfraopgavelisten+kategoriserervisom værendeulønnetarbejde. Informanterneudtrykker,atopgaversåsomstøvsugningogopvaskharenpositivbetydning, fordideterenmådeatfåtidentilatgå.samtidiggiverdetenfølelseafatværetilnytteoghave medansvar, Det'er'er'rart,'at'man'selv'skal'gøre'noget'for'at'få'en'hverdag'til'at'fungere'.'Dette fortolkerviindikielhofnersteoriomfølelsenafforpligtelse.informanternesværdierermedtil atfremkaldestærkefølelserafbl.a.betydningsfuldhed,værdighed,tilhørsforholdogformål. Dissefølelserskaberenfølelseafforpligtelse,dadetervæsentligtatopgaverneudføresi overensstemmelsemeddenpågældendeinformantsværdier(ibid;51). 27

28 Derudoveropleverinformanterneatfåanerkendelseforderesarbejde,hvilketogsåermedtilat styrkederesselvværdogselvtillid, det'er'altid'rart'at'få'positiv'anerkendelse'fra'andre.' Tankerneomfremtiden,ogdedermedforbundneforpligtelser,kanvirkerangstprovokerende forinformanterne.derforansesopgaverneforathaveenpositivbetydning,dadeermedtilat opretholdeevnen,tilatkunnevaretageegethjem, gys,'hvordan'kommer'vi'i'gang'med'alt'det'her' igen.'så'er'det'godt'at'holde'sig'selv'i'gang.+dermedbliverovergangenfrakctilegethjemmere overkommeligt.opgaverneerenmåde,hvorpåinformanternekanskabemereroogbibeholde enviskontroloverdenuforudsigeligefremtid. Omgivelsernes+betydning+for+aktiviteter:++ Derervarierendeholdningertil,hvormangekræfterderskallæggesiudførelsenafopgaverne. Desocialeomgivelserudgørderforenbegrænsning,fordiinformanterneharhverderes værdisætogvaner.derforkandetikkeundgås,atderopståruoverensstemmelserog irritationer, der'er'nogle,'der'springer'lidt'hurtig'over'aktiviteterne.'jeg'kan'godt'lide,'at'der'ser' pænt'ud'i'huset.dettefortolkerviindikielhofnersteoriomvanermedhensyntil aktivitetsudførelse.kvinderneharhverderesmådeatudførerutineaktiviteterpå,oghverderes synpåhvadderansessomværendedenrettemådeatudføreenopgavepå(kielhofner 2010;66).Ifm.atskrivesigpåopgavelisten,harinformanterneudtrykt,atderharværetforskel på,hvordandetteerblevetintroduceret, Så'kunne'det'være'fedt'at'have'klare'linjer'på'hvad'vi' skal.dermederdetenbarriereideomgivelser,somkcudgør,derkanhaveindvirkningpådet socialesammenvær.netopmanglenpåklareretningslinjerharendvidereindvirkningpå informanternesselvværd,fordidebliverusikkerpå,hvorvidtdeudføreropgavernekorrektog mht.valgafopgaver. Analysenviser,atinformanternetillæggerudførelsenafulønnetarbejdeflerebetydninger: Determedvirkendetil,atdeharnogetatudfyldedagenemed. Defårenfølelseafatværetilnytte,fordidebidragertilfællesskabetioverensstemmelse medderesegneværdier. Aktiviteternefraopgavelistenerdesudenmedtilatstøttedenlæringsproces, informanternegennemgårirelationtilderesselvværdogselvtillidsamtat forberedeinformanternetiletfremtidigtliviegethjem. Desocialomgivelserudgørenbegrænsning,hvilketkanmedføreuoverensstemmelseri relationtildeenkeltekvindersværdisæt. KC suklareretningslinjer,begrænserdetsocialesamværoginformanternesselvværd. 28

29 Hvile+ MedinspirationfraKielhofnersOQ[spørgeskemakategoriserevisøvnoghvilesomdetidsrum, hvorkroppenharmulighedforatrestituere(2010;262). Informanterneudtrykker,atsøvnen+erbetydningsfuldift.atkunnedeltageiaktiviteterden efterfølgendedagogvaretagerollensommor, jeg'har'børn'som'jeg'skal'tage'mig'af.'hvis'jeg'ikke' kan'tage'mig'af'dem,'hvad'så?. Påtrodsafdettegiverinformanterneudtrykfor,atdeharsværtvedatfaldeisøvn,datanker omenuforløstfortidoguvishedenomfremtidenbliverforstyrrendeelementer, jeg'tror'det'er' tanker,'kroppen'siger' nu'er'det'nok,'nu'vil'jeg'gerne'sove,'men'hovedet'kan'ikke.' Hvileiløbetafdagenoplevessometafbræk,dadetgivermulighedforatværeenprivatperson ogkuntagehensyntilegetogsinebørnsbehovforhvile, netop'den'ro'jeg'kan'få'på'værelset,' som'jeg'ikke'kan'få'andre'steder...det'at'jeg'ikke'behøver'at'forholde'mig'til'andres'børn,'det'er' næsten'det'bedste,'at'det'er'bare'os.'derudoverfrigiverdetteenergiogoverskudtilatkunne deltageisocialeaktivitetersenerepådagen.desudenskaberhvileogsåmulighedforat bearbejdetankerogstressendeoplevelser,deromhandlerdenuforløstefortid.+ AtopholdesigpåKCstillerkravtilinformanterneomatskulleforholdesigtilandrebeboere, hvilkettiltiderkanværemegetenergikrævende, lige'så'rart'som'det'er'at'være'her,'lige'så' stressende'er'det'også.derforerdetessentieltatinformanternefårdækketderesbehovfor søvnoghvile. Omgivelsernes+betydning+for+aktiviteter:+ Dergivesudtrykfor,atbeboernesdøgnrytmeift.hvileidagtimerneikkestemmeroverens.Der erforskelpåbørnenessåvelsomkvindernesbehovformiddagslure.derforkandesociale omgivelser,iformafstøjfralegendebørnmm.,skabeenbegrænsningforudførelsenafdenne aktivitet. Analysenviseratinformanternetillæggersøvnoghvileflerebetydninger: Detharindvirkningpå,hvordandekanudfylderollensommor. Deteretafbræk,hvorderermulighedforatrestituereogbearbejdetankerog oplevelser. Påtrodsafsøvnoghvilespositivebetydning,harinformantenstankemylderindflydelse pådenmængdesøvndefår.detteharigenindflydelsepåudførelsenafaktiviteterden efterfølgendedag

30 Diskussion+ +resultat+ I'følgende'afsnit'diskuteres'de'væsentligste'betydninger'fundet'ved'de'fire'aktivitetsbegreber,'der'er' anvendt'i'resultatafsnittet.'dette'sammenholdes'gennem'hele'afsnittet'med'resultater'fra'et' bachelorprojekt'omhandlende'borgere'med'ptsd'samt'udvalgte'teorier'og'undersøgelser.' Idesenesteårerderkommetstadigmerefokuspåpartnervoldogvoldsramtekvindersbehov forensikkerfremtid(behrens&tilia2001;4).derforeliggerdogikkenogleundersøgelserom, hvilkenbetydningvoldsramtekvindersaktiviteterharpåetkrisecenter.viharderforvalgtat sammenlignevoresresultater,medresultaterfraetkvalitativtergoterapeutiskbachelorprojekt. HerundersøgesPTSD spåvirkningpåaktivitetsudøvelseogindflydelserpåbetydningsfulde aktiviteter.dataeneerindsamletfrafireinformanter,hvorafdenéneharudvikletptsdsom følgeafetlangvarigtvoldeligtforhold. Visermangelighederveddetoborgergrupper.Voresinformantererikrise,ogidettetilfælde erdetenreaktionpåentraumatiskhændelse(cullberg2006;116).ptsderif.who s diagnoseklassifikationenforsinketreaktionpåentraumatiskbegivenhed.personermedptsd udvisersymptomerpåbl.a.angst,mareridt,socialtilbagetrækning,alarmberedskabdersesved sammenfarendeadfærdsamtsøvnløshed.imangetilfældekandetteresultereidepression (2012;108[109). Informanternes+behov+for+betydningsfulde+aktiviteter+ Forskningbekræfteropfattelsenaf,atfølelsenafselvværdogselvtillidfremmesnårmennesket engageresigiaktiviteter(birk&langdal2013;127).dettestemmeroverensmedvoresfund,da informanterneifleresammenhængebeskriver,atudførelsenafforskelligeaktivitetergiver selvværdogselvtillid.endviderefortællerinformanterne,atdetnetoperdette,dergiverdisse aktiviteterderesbetydningogderforernogetdeprioritererhøjt.somnævnti problembaggrundenkankonsekvenserneafpartnervoldværeangstoglavtselvværdog selvtillid.vedatudføreaktiviteterderfremmerselvværdogselvtillid,vilinformanternepåsigt forbedrederesegetselvbillede,hvilketogsåkanværegrundlagetforderesvalgafnetopdisse aktiviteter. Derudoverpåpegesdet,atfølelsenafselvværdogselvtillidkanvirkemotiverende,så mennesketyderligereengagerersigiandreaktiviteterderermeningsfuldeogførertilenfølelse aftilfredshedogglæde(ibid;127).detteservihosvoresinformanter,idetdeaktiviteterder giver+rof.eks.strikkeoglæseenbog,giverdemlysttilatdeltageidefrivilligesocialeaktiviteter sombankoogfodbad.informanternemedptsdbeskrevligeledes,atsocialeaktiviteter,udbudt 30

31 afoffentligeinstanser,betødatdefikstøtteogforståelsefraligesindede,hvilkengavdemlystog energi.datilbuddetstoppede,betøddette,atinformanternepåegetinitiativ,sørgedeforatden socialeaktivitetfortsatteunderprivateforhold. Deaktiviteterderbetyderforbedringafselvbilledet,har,forvoresinformanter,ogsåhaftstor betydning,fordenlæringsprocessdegennemgår.ikraftafkontinuerligomsorgfrapersonaleog defrivilligesamtanerkendelsegennemaktiviteter,lærerdeatbliveomsorgsmodtagere,udenat føleatdeterufortjent.dettebevirkerogså,atdeopnårenpersonligidentitet,somerbeskrevet afschutz(laursen2008;209[211).kielhofnerbeskriverdesuden,atvedatudførebestemte handlingersommennesketharlærtatforbindemedenoffentligstatuselleridentitet,vildet afspejlederollervihar.informanternebeskriver,atdetharenpositivbetydningfordemat blivehørtafandreogværeietsocialtfællesskab.dettekanskyldes,atdegennemsocialt samværoplever,athaveenpersonligidentitetogensocialstatus(kielhofner2010;30,71[76). Forvoresinformantererrollensommorvigtigt.Nårdeserderesbørntrives,giverdetenfølelse afglædeogtilfredshed.detteeryderligeremedtilatforbedrederesselvbilledeoggivedemden nødvendigemotivationtilatudføredemangeaktiviteter,dervedrørerforberedelsentil fremtiden. Udoverovenståendeharaktiviteterogsåindflydelsepåsundheden(Polatajkoetal.2008;56[57). Dettebliverbekræftetafensvenskundersøgelseudarbejdetafenergoterapeutisk forskergruppe.deharundersøgtforholdetmellemaktivitetersværdi,meningsfuldhedeni aktiviteterneogsammenholdtmeddensubjektiveopfattelseafsundhedvedatanvendevalmo[ modellen.forskernefandtenklarsammenhæng,idetdensubjektivopfattelseafsundhedihøj gradbliverpåvirketafmenneskersudførelseafaktiviteter,dertillæggesmeningog værdi(erlandsson,eklund&persson2001). Aktiviteters+betydning+for+sundhed+ Informanternefravoresundersøgelsebeskriver,atstresselementererenfaktor,dergårigeni defireaktivitetsbegreberogharindflydelsepåudførelsenafaktiviteter.if.sundhedsstyrelsen kanstresshavestorindflydelsepåsundheden,dastresserenrisikofaktorforsygdom,specielt ifm.medlangvarigtstress(2011).dettebekræftesafantonovsky,dastresselementer,somhan betegnersomstressorer,vilskabespændinger.nårdissespændingerikkehindres,vildetkunne medføreenfølelseafstress,derkantruebådelivskvalitetoghelbredet(jensen&johnsen 2003;86[99).Informanternefravoresundersøgelsebeskriver,atnogleafdeaktiviteterder vedr.fremtidenkanværestressendeoginogletilfældeangstprovokerende.dekravderstilles 31

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv

Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af studerende Britt Friis Ryde, Louise Elisabeth Olsen, Morten Øllegaard University College

Læs mere

Bachelorprojekt i ergoterapi

Bachelorprojekt i ergoterapi Bachelorprojekt i ergoterapi Det lyder så banalt, men det er det der med at have alt ud i ét - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+ Lavet af: Gayatri Katja Jørgensen

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Skal vi lege i skoven eller på legepladsen?

Skal vi lege i skoven eller på legepladsen? Skal vi lege i skoven eller på legepladsen? Bachelorprojekt i ergoterapi Pia Rolsted Due Adriansen, Lise Brøgger Christiansen & Sabrina Juhl Hansen Januar 2012, ERG508 Tilladelse til udlån Antal anslag:

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Bachelorprojekt i ergoterapi : Fastholdelse af aktivitetsidentiteten hos veluddannede. arbejdsløse mennesker.

Bachelorprojekt i ergoterapi : Fastholdelse af aktivitetsidentiteten hos veluddannede. arbejdsløse mennesker. Bachelorprojekt i ergoterapi : Fastholdelse af aktivitetsidentiteten hos veluddannede arbejdsløse mennesker. Udarbejdet af: Christina Bastholm Dahl Egle Saladzinskaite Stine Sander Vejleder: Marianne Kaslund

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen

-Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen -Et praksisforskningsprojekt om inddragelse af de pårørende i rehabiliteringsprocessen Ida Mollsgaard Kristensen Louise Aagaard Pedersen Claudia Brix Madsen E07A Bachelor projekt i ergoterapi Juni 2010

Læs mere

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder.

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Bachelorprojektet er udarbejdet af: Katrine Pedersen Metodevejleder:

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Forord. Theresa Marie Moore Højer

Forord. Theresa Marie Moore Højer Helle Vinther Johansen Karina Ivalo Kleist Laila Kate Davidsen Tenna Kuhn Theresa Marie Moore Højer Køkkenhjælpemidler hvorfor bruger de dem ikke? Professionshøjskolen University College Nordjylland. Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Rehabilitering i Aktivitetshuset

Rehabilitering i Aktivitetshuset Rehabilitering i Aktivitetshuset Et kvalitativt studie om brugerinddragelse Bachelorprojekt i ergoterapi Praksisforskningsprojekt udarbejdet af: Pernille Langgaard, Trine Hjorth Laursen og Pernille Vejlgaard

Læs mere

Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé

Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé Et praksisforskningsprojekt om professionelle og frivilliges samarbejde i en café for borgere med demens og deres pårørende University College Lillebælt

Læs mere

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Bacheloropgave i ergoterapi Modul 14 Et innovationsprojekt Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Udarbejdet af: VIA University College Holstebro Vejleder: Tove Ptak

Læs mere

Bachelorprojekter. VIA Ergoterapeutuddannelsen Aarhus Januar 2015. VIA University College

Bachelorprojekter. VIA Ergoterapeutuddannelsen Aarhus Januar 2015. VIA University College Bachelorprojekter VIA Ergoterapeutuddannelsen Aarhus Januar 2015 VIA University College Bachelorprojekter januar 2015 VIA Ergoterapeutuddannelsen Campus Aarhus N Ergoterapeuternes fokus på sundhedsfremme,

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

hotunge med en sindslidelse og uddannelse

hotunge med en sindslidelse og uddannelse hotunge med en sindslidelse og uddannelse et kvalitativt studie med fokus på unges udfordringer i forbindelse med at gennemføre en uddannelse Udarbejdet af: Maria Lagoni Thyssen Louise Marie Gregersen

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

CO-OP. i dansk børneergoterapi?

CO-OP. i dansk børneergoterapi? CO-OP i dansk børneergoterapi? Børneergoterapeuters vurdering af indholdet og behovet for metoden Cognitive Orientation to daily Occupational Performance. Udarbejdet af: Dennis Schmøde Maj-Brit Beckerlee

Læs mere

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis

En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis Bachelorprojekt i ergoterapi En status af evidensbasering i ergoterapeutisk hospitalspraksis En kvalitativ undersøgelse af elementer der har betydning for den menige ergoterapeuts arbejde med evidens på

Læs mere

What does the activity to sell Hus forbi mean for the occupational performance of the homeless?

What does the activity to sell Hus forbi mean for the occupational performance of the homeless? Indledning Januar 2007 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Bachelorgruppe 10, Hold 2003B Sarah Kinzi Hansen Anja Kammacher Signe Gerd Lassesen Stine Thomsen - Et kvalitativt

Læs mere