VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!"

Transkript

1 BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN

2 Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+ på+et+krisecenter+ Udarbejdet+af+ AnneBenedikteTuxen EllenDueAarisGottfriedsen HanneHøjlundHansen Modul+14+=+Bacheloropgave+i+ergoterapi+ Holdnummer Institutionens+navn+ UniversityCollegeLillebælt Uddannelse+ Professionsbacheloriergoterapi + Vejleders+navn+ DorritMaikenDyhrberg + Dato+for+aflevering+ 8.Januar Antal+anslag+uden+mellemrum Denne+opgave+ +eller+dele+heraf+ +må+kun+offentliggøres+med+forfatternes+tilladelse+jf.+ Bekendtgørelse+af+lov+om+ophavsret+nr.+202+af

3 Battered+women's+meaningful+activities+at+a+ shelter+for+women+affected+by+partner+violence+ + 3

4 Resumé+ Problembaggrund+ Voldmodkvindereretomfattendeproblemogkosterårligtsamfundet½mia..Detskønnesat ca kvinderårligtudsættesforpartnervold,hvoraf2000i2013blevindskrevetpåetaf landets42krisecentre.dererikkeansatergoterapeuterpåkrisecentreidanmarkogder foreliggeringenundersøgelserafhvilkenbetydningergoterapeutiskpraksisvilkunnehavefor voldsramtekvinderpåkrisecentreidanmark. Problemformulering+ Hvilkenbetydningtillæggesaktiviteterafvoldsramtekvinderpåetkrisecenter? Metode+ Datablevindsamletgennemtresemistruktureretinterviewsmedvoldsramtekvinder. Projekteterkvalitativtmedhermeneutisktilgangtildataindsamlingensamtdatabearbejdning. DatabearbejdningenblevforetagetviaKvalesfemanalysetrinoganalyseredeviaKielhofners teoriomdagligdag,leg,ulønnetarbejdeoghvile. Resultater+ Aktivitetervedr.dagligdag,leg,ulønnetarbejdesamthvile,tillæggesflerebetydninger. Gennemaktivitetermedpositivbetydning,opleverkvinderneøgetselvværdogselvtillid. Informanterneoplevergennemaktiviteterne,atfåstøtteoganerkendelsefraandrekvinder, personaletogfrivillige,samtstrukturpåhverdagen.omgivelsernespiller,bådeenpositivogen negativ,rolleift.debetydningerkvindernetillæggerdeforskelligeaktiviteterpåkrisecentret. Konklusion+ Voldsramtekvindertillæggeraktiviteterpåetkrisecenterbådepositivognegativbetydning, idetnogleaktiviteteropvejerkonsekvenserneafpartnervoldogandreaktivitetererstressende. Omgivelsernepåkrisecentretsessomhhv.fremmendeoghæmmendefaktorer,dadetbådekan understøttedevoldsramtekvindersaktiviteterogværeenbarriere. Perspektivering+ Personaletpåkrisecentrekanbrugeresultaterne,omaktiviteternesogomgivelsernesbetydning forvoldsramtekvinder,tilatstøttedemibearbejdningenafkrisen. 4

5 Denergoterapeutiskeindsatsvildesudenkunnestøttekvindernesudviklings[og læringsprocess,udarbejderealistiskeogmeningsfuldemålsætningerførogefterreetablering. Dettekanbrugessomargumentationforergoterapeuterpådanskekrisecentre. Søgeord:VoldsramteKvinder,Ergoterapi,Aktiviteter,Krisecenter Antal+ord:

6 Abstract+ Problem+Background+ Violenceagainstwomenisacomprehensiveproblem,whichcoststheDanishsociety½billion kronerseveryyear.estimationssuggestthatviolenceiscommittedagainst33.000womenevery year,bytheirpartner,ofwhich2000werecheckedintooneofthecountry s42crisis[centersin 2013.TherearenooccupationaltherapistshiredatcrisiscentersinDenmarkandthereexists noresearchofwhatimpactoccupationaltherapywillhavetowardsbatteredwomeninacrises[ centerindenmark. Problem+statement+ Whatmeaningisimpliedtoactivitiesforbatteredwomeninacrisis[center Method+ Datahasbeencollectedthroughthreesemi[structuredinterviewswithbatteredwomen. Theprojectisaqualitativeprojectwithahermeneuticalapproachtowardsdatacollectionand dataanalyzing.dataanalyzinghasbeendonebasedonkvalesfiveanalyzingstepsandanalyzed throughkielhofnerstheoryaboutdailylife,play,unpaidworkandrest. Results+ Activitiesregardingdailylife,play,unpaidworkandrest,isobservedwithmultiplemeanings. Thewomenwillperceivearaisedlevelofself[esteemandconfidence,throughdifferent activitiesofpositiveimpact.throughtheactivitiestheinformantsperceivedmorestructurein theirdailylifeaswellassupportandrecognitionfromthedifferentwomenandstaff.the surroundingsplaybothapositiveandnegativeroleregardingtheimpactthedifferentwomen associatewiththedifferentactivitiesatthecrisis[center. Conclusion+ Batteredwomenassociatetheactivitieswithbothapositiveandnegativemeaning,because someactivitiesoutweightheconsequenceofviolencecommittedbyapartneragainstthe women,whileotheractivitiesareperceivedstressfull.thesurroundingsatacrisis[centerare bothseenasapromotingandinhibitingfactor,becausebothfactorscansupportthebattered women'sactivitiesandbeabarrier. 6

7 Perspective+ Thestaffatthecrisis[centerscouldutilizetheresultsaboutthedifferentactivitiesand surroundingsimpactonbatteredwomen,forsupportingtheminprocessingthecrisis. Theoccupationalworkwillalsobeabletosupportthewomen'sdevelopmentandlearning process,tocreaterealisticandnoteableobjectivesbeforeandafterreestablishment.thiscanbe usedasargumentfortheuseofoccupationaltherapistsatdanishcrisiscenters. Keywords:BatteredWomen,Occupationaltherapy,activities,Shelter Number+of+words:360 7

8 Indholdsfortegnelse+ Voldsramtekvindersbetydningsfuldeaktiviteterpåetkrisecenter...2 Batteredwomen'smeaningfulactivitiesatashelterforwomenaffectedbypartner violence...3 Resumé...4 Problembaggrund...4 Problemformulering... 4 Metode... 4 Resultater... 4 Konklusion... 4 Perspektivering... 4 Abstract...6 ProblemBackground... 6 Problemstatement... 6 Method... 6 Results... 6 Conclusion... 6 Perspective... 7 Problembaggrund...10 Samfundsmæssigrelevans...10 Kriseogsundhed...11 Ergoterapeutiskrelevans...11 Formålogmålgruppe...12 Problemformulering...13 Begrebsafklaring...13 Betydning:...13 Voldsramtekvinder:...13 Aktiviteter:...13 Krisecenter:...13 Ergoterapifagligeperspektiverogteori...14 MOHO...14 Vilje:...14 Vanedannelse:...14 Roller:...14 Omgivelser:...15 Aktivitetersstruktur:...15 Metode...16 Desyvfaser...16 Design...16 VoresforRforståese...16 Tilrettelæggelse

9 Dataindsamlingsmetoden...18 Interviewguide...18 Selveinterview...19 Databearbejdning...20 Transskribering...20 Databearbejdningsmetode...20 Litteratursøgning...21 Forskningsetiskeaspekter...21 Resultater...22 RammerforKC...22 Aktiviteteridagligdagen...23 Aktivitetervedr.forberedelseaffremtiden...23 Deltagelseibeboermøde...23 Legmedbørn...24 Aktivitetersstruktur...24 Omgivelsernesbetydningforaktiviteterne...24 Leg...25 Lystbetonedefællesaktiviteter...25 LystbetonedealeneMaktiviteter...26 Omgivelsernesbetydningforaktiviteterne...27 Ulønnetarbejde...27 Omgivelsernesbetydningforaktiviteter:...28 Hvile...29 Omgivelsernesbetydningforaktiviteter:...29 Diskussion resultat...30 Informanternesbehovforbetydningsfuldeaktiviteter...30 Aktivitetersbetydningforsundhed...31 Omgivelser...33 Diskussion metode...34 Internevaliditet:...34 Valgafinformanter...34 Interviewsituationen...35 Transskribering...36 Valgafkvalitetskriterierne...36 Eksternvaliditet:...36 Perspektivering...38 Litteraturliste...40 Bilag

10 Dettebachelorprojekterudarbejdetmedhenblikpåatbelyse,hvilkenbetydningvoldsramte kvindertillæggeraktiviteterpåetkrisecenter.projektetviltageudgangspunktidekvinder,der harværetudsatforpartnervoldogerindskrevetpåétaflandetskrisecentre. Problembaggrund+ Samfundsmæssig+relevans+ Voldmodkvindereretomfattendeproblem,oggennemdesenereårharderværetenøget interesseforområdet.føritidenblevvoldensetsomenprivatsagmellemdetoinvolverede parter.nu,hvordererkommetstørreindsigtialvoren,bliverproblemetsetsomet samfundsmæssigtanliggendeogkræverderforensamfundspolitiskindsats(behrens&tilia 2001;4). Isocialstyrelsensrapport, Årsstatistik'2013','Kvinder'og'børn'på'krisecentre,skønnesdet,atca kvindervarudsatforpartnervoldellertrusleromvoldi2013(2014;5).Socialstyrelsen definerervoldsom: En'handling'eller'trussel,'der','uanset'formålet' 'er'egnet'til'eller'skader'en'anden'persons' integritet,'eller'som'skræmmer,'smerter'eller'skader'personen' 'uanset'om'personen'er'et'barn' eller'en'voksen.'volden'kan'have'samme'effekt'på'personer,'der'overværer'eller'overhører' handlingen.'volden'kan'både'være'en'bevidst'handling'eller'en'handling,'der'sker'i'affekt.' Handlingen'overskrider'samfundets'love'og'normer. Iår2013blevderindskrevet2.000voldsramtekvinderpålandets42krisecentre(Barlach& Stenager2013;5).Kvinderneskalhaveværetudsatforénaffølgendeformerforvold;fysisk, seksuel,psykisk,materielødelæggelseog/ellerøkonomiskvold.ofteharkvinderneværetudsat forflereformerforvold(saidj&høg2009).kvinderindskrevetpåetkrisecentereromfattetaf 109iserviceloven(2014).Lovenforeskriveratkommunalbestyrelsenskaltilbydeopholdpået krisecenterogvejledningfraenfamilierådgiverifm.forberedelsetiludflytning.dennestøtteog vejledninggivesindtilkvindenerreetableret. RegeringenbeskriveridenNationalehandlingsplanfor indsats'mod'vold'i'familier'og'nære' relationer,atdenerfastbesluttetpåatnedsætteomtaltevold,ogharidenforbindelsesatet socialtmål.antalletafkvinderderharbehovformereendétopholdpåkrisecenter,skaliår 2020værenedsatmed30%.Regeringenharderforiværksatmålrettedeinitiativerforat nedsættevolden,bl.a.strategiertilbekæmpelseafæresrelateredekonflikter,enrække 10

11 satspuljeprojekterbl.a.etableringafinterventionscentreogpsykologbistandtilvoldsramte kvinder.idennationalehandleplanfremgårdet,atvoldmodkvinderårligtkostersamfundet½ mia.kr.,hvoraf280mio.kr.erudgifterrelaterettilpartnervold.derertaleomomkostningertil bl.a.sundhedsvæsenet,politiet,retsvæsnet,opholdogrådgivning,samtdetabderkanvære forbundetmedsamfundsøkonomiskproduktion.derudoverrummersummenogsådenationale handlingsplaner,ogindsatserderkanforhindrevold(ministerietforbørn,ligestilling, IntegrationogSocialeForhold2014). Krise+og+sundhed+ Kvinderderharværetudsatforvoldgennemleverif.Cullbergentraumatiskkrise.En traumatiskkrisedefineressomenhændelse,dertruerpersonensfysiskeeksistens,sociale identitet,tryghedellermulighedenforettilfredsstillendeliv(cullberg2006;116).if.whoudgør voldenetverdensomspændendeproblemforfolkesundheden,dadeterårsagtiltabafgode leveårogdårligtrivselformillionerafkvinderverdenover(helweg[larsen2008).en tværsnitsundersøgelseforetagetispanienviser,atpartnervoldharafgørendebetydningfor kvindenspsykiskeogfysiskevelvære.derdokumenteresenklarsammenhængmellem partnervoldogøgetrisikoforatudvikleposttraumatiskbelastningsreaktion(ptsd)(pico[ Alfonso2005).Konsekvenserneafatværeietvoldeligtforholdkanvære,atkvindenudvikler angstogdepression,lavtselvværd,socialisolationogsøvnløshed(saidj&høg2009). Ergoterapeutisk+relevans++ Detergrundlæggendeergoterapeutiskeantagelser,atbetydningsfuldeaktiviteterer; individuelle,påvirkersundhedogtrivsel,samtgivertilværelsenstrukturogmening(polatajko etal.2008;56[57).nårmenneskeroverenlængereperiodefratagesbetydningsfuldeaktiviteter pga.udefrakommendefaktorer,kandetskabebarriererforforandring,udviklingogtrivsel (Jacobsen,Legarth&Sønnichsen2013;63).Aktiviteterpåvirkesafdeaktivitetsmiljøer,de udføresi.voldsramtekvinderpåkrisecentreertagetudafderesnormalekontekst,ogdermed erdernyeomgivelsesmæssigeressourcer,kravogbegrænsninger,derspillerindpåderollerog vaner,kvindernetillæggesunderopholdet(kielhofner2010;111).ændringeraf aktivitetsmiljøerkanværemedtilatskabeubalanceikvindernesdagligdag[,ulønnetarbejdes[ oglegeaktivitetersamthvile,hvilketermedtilatpåvirkesundhedeniformafdårligtrivselog stress(jacobsen,legarth&sønnichsen2013;62). 11

12 Deergoterapeutiskekernekompetencerernetopatidentificereogpåvirkeaktivitetsproblemer, samtstøtteborgerentilatfindeværdienafdebetydningsfuldeaktiviteteritilværelsenog udførelsenafdisseiforskelligeomgivelser. Når'mennesker'engagerer'sig'i'meningsfulde' aktiviteter,'der'fremmer'følelsen'af'selvværd'og'selvtillid,'motiveres'de'yderligere'til'at'engagere'sig' i'andre'aktiviteter,'der'er'meningsfuld'og'fører'til'glæde (Birk&Langdal2013:127).If.Runge bidragerdenergoterapeutiskeinterventiontil,atkvindenfårkontroloversitegetlivved inddragelseafmeningsfuldeaktiviteterogdeltagelseihverdagen(2005;223). Derforeliggeringenundersøgelseraf,omergoterapeutiskpraksisvilkunnestøttevoldsramte kvinderidanmark,daderikkeeransatergoterapeuterpånogleaflandets42krisecentre. Derudovererderikkefundetnogenvidenskabeligeartikleromkringergoterapeutisk interventionogvoldsramtekvinderpåkrisecentre(bilaga). Viønskerderforatsættefokuspåvoldsramtekvindersaktiviteterpåetkrisecenter,da aktiviteterif.ovenståendecitatkanværeværdifuldeforkvinderne,idenprocesdeeriogderfor harergoteratpeutiskrelevans. Formål+og+målgruppe+ Formåletmeddennebacheloropgaveeratskaffevidenomvoldsramtekvindersaktiviteterpået krisecenter,dadetteikkeharværetundersøgtfør.personaletpåkrisecentrevilfåetstørre indbliki,hvordanaktiviteterogomgivelserpåvirkerkvindernesdagligeaktivitetspotentialeog dermedetbrederegrundlagforatkunnetilrettelæggeogrådgiveomaktiviteter.opgavenskal desudenværemedtilatbelysedetergoterpeutiskepotentialeift.voldsramtekvinder,og henvendersigdermedogsåtilergoterapeuter

13 Problemformulering++ Hvilken'betydning'tillægges'aktiviteter'af'voldsramte'kvinder'på'et'krisecenter?' Begrebsafklaring++ Betydning:++ Densubjektivemeningvedkommendetillæggerenaktivitet[denoplevelseellerfølelsesomen personfårvedatudføreenaktivitet. Voldsramte+kvinder:+ Kvinderderharværetudsatforenellerflereformerforvoldsakter;fysisk,psykisk,seksuel, økonomiskog/ellermaterielvold(bilagb)(larsen2014). Aktiviteter:+++ MenneskeligaktivitetdefinereKielhofnersom udførelsen'af'arbejde,'leg'eller'dagligdags' aktiviteter'inden'for'en'tidsmæssig,'fysisk'og'sociokulturel'sammenhæng,'der'kendetegner,'en'stor' del'af'mennesket'liv (2010;20) Krisecenter:+ Etmidlertidigopholdsstedforkvinderderharværetudsatforvoldellertrusleromvoldogerberettiget tilopholdvia 109iServiceloven(2014). 13

14 Ergoterapifaglige+perspektiver+og+teori+ Interviewguiden'og'resultatafsnittet'er'struktureret'ud'fra'udvalgte'elementer'i'begrebsmodellen' Model'Of'Human'Occupation'(MOHO)'(Kielhofner'2010;164),'som'vi'har'fundet'relevant'ift.' projektet.'ligeledes'anvendes'kielhofners'occupational'questionare'(oq)'til'inspiration'til'søvn'og' hvile.'vi'har'anvendt'tjørnovs'beskrivelse'af'aktiviteters'struktur'og'dennes'påvirkning'på' menneskets'daglige'aktiviteter. MOHO+ MOHOerendynamiskogholistiskmodelderbeskriver,atmennesketbeståraftre sammenhængendekomponenter;vilje,vanedannelseogudøvelseskapacitet.modellenpåpeger, atmennesketsaktiviteteretresultatafinteraktionenmellemovenståendekomponenterogde fysiskeogsocialefaktorer(kielhofner2010;25[33,115[121). Vilje:+ Beskriverdengrundlæggendemotivationforatudøveaktiviteter.Dennemotivationbunderien bådefysisk,psykiskogmentaltrangtilatudførehandlinger.dettegørsiggældendebådeved dagligdags[oglegeaktivitetersamtulønnetoglønnetarbejde(ibid;26[27). Vanedannelse:+ Beskriverdenproces,hvorhandlingerorganiseresirutinerogmønstre.Deetableredevanerer automatiske,velkendteogplaceremennesketidetsalmindeligeliv.udførelsenafvaner bekræfterdesudenmennesketiathaveenvisidentitet.adfærdsmønstreerhalvautomatiskeog formersamspilletmedmennesketsomgivelser.denmådeviudførerhandlingerpåerstyretaf mennesketsrollerogvaner(ibid;29[30). Roller:+ Megetafdetmennesketgørerstyretafderollerdethar.Rollergivermennesketidentitetog afspejlerdetshandlingsmønster,damennesketforbinderbestemtehandlingsmønstreogmåder atagerepåmedenoffentligstatuselleridentitet.nårmennesketopleverrolleændringer, bevirkerdet,atensidentitetenforandres.rolleændringererkomplekse,ogindebæreren påvirkningafhandlemønstreoglivsstil(ibid;63[76). 14

15 Omgivelser:+ Beskriverdeøkonomiske,kulturelle,politiske,fysiskeogsocialeomgivelser,mennesket bevægersigi.dettepåvirkermotivationforudøvelseafaktiviteter,daomgivelsernebåde skabermulighederogbegrænsninger.deressourceromgivelsernestillertilrådighed,gørdet muligtatudvælgeaktiviteterogkanletteaktivitetsudførelsen.hvorimodkravogbegrænsninger delskanværeenbarriere[ogstyrendeforudførelsenafaktiviteterogsamtidigpåvirke udviklingenafmennesketsrollerogvaner(ibid;101[111). + OQ=spørgeskema:+ Etselvrapporteringsskemaerhvorklientenangiver,hvaddenneforetagersighverhalvetimei denvågnetidafdøgnet.omderhvilesmellemaktiviteterneoghvorlænge,ogihvilkettidsrum klientenfårsøvn(ibid;260[262).+ Aktiviteters+struktur:+ IprojektetudvidesMOHOsforståelseafaktivitetsmønstremedbegrebetaktiviteters'struktur, derbeskrivessomforskelligeaktiviteter,derinddelerdøgnetienbestemtrytme.viadedaglige gøremåldannesderetindividueltaktivitetsmønsterogenbestemttidsstruktur,derveksler mellemf.eks.arbejde,leg,søvnoghvile(tjørnov1997;54[55). 15

16 Metode+ I'følgende'afsnit'beskrives,'hvordan' De'syv'faser''i'en'interviewundersøgelse 'anvendes'som'et' redskab'i'undersøgelsesprocessen.'efterfølgende'vil'valg'af'design,'tilrettelæggelse,' dataindsamlingsmetode,'databearbejdning'og'litteratursøgningen'præsenteres,'og'der' argumenteres'for'disse'valg.'til'sidst'redegøres'der'for'de'forskningsetiske'aspekter.' De+syv+faser+ Foratkvalitetssikrevoresundersøgelsevalgteviatstrukturerevoresfremgangsmådeefter De' syv'faser'i'en'interviewundersøgelse,somerbeskrevetafkvale&brinkmann(2009).dissefaser gavmulighedforensystematiskplanlægningafdenkvalitativeinterviewundersøgelse,deri reglenharenmegetåbenstrukturogkunfåregler.desyvfaserbeskriverfremgangsmådenfra emnevalgogformålforundersøgelsen,tilrapporteringogafslutningenafprojektet(ibid;119[ 143). Design+ Denvidenskabsteoretiske+tilgang,derblevanvendtiprojektet,varhermeneutisk. Hermeneutikbetyderfortolkningslæreoganvendestilatgivemeningtildetundersøgteemne (Dalland2007;55),somher Hvilken'betydning'tillægges''aktiviteter'af'voldsramte'kvinder'på'et' krisecenter.hermeneutikkenhørertilhumanvidenskaben,derønskeratfindeendybere forståelsefordenmenneskeligeaktivitetogprodukterneafdisse(pahuus2003;140).indenfor hermeneutikkenerfor[forståelseetvigtigtbegreb,nårmanønskeratskabenyvidengennem forståelse.for[forståelsegåraltidforudforselveforståelsen,dadennyeforståelseskabesvedat be[ellerafkræftesinfor[forståelse(birkler2005;96[98). Foratkunnefortolkeinformanternesudsagnvardetvigtigt,atsættevoresfor[forståelseispil, samtatkendetildenkontekstsomfænomenet[altsådetviundersøgte,udspilledesigi (ibid;102). Vores+for=forståese+ Ikraftafvoresuddannelseharvienfællesfor[forståelseafdetergoterapeutiskeparadigme. Indendetførstemødemedkvindernehavdevipåforhånditalesatvoresindividuellefor[ forståelseaf,hvordandeteratværevoldsramtkvindepåetkrisecenter.ifølgebirklerskaber 16

17 voresfor[forståelseensamlethorisont,somomfatteralt,derersynligtfraetbestemtpunkt,og somaltbliverfortolketudfra.vedatitalesættevoresfor[forståelsekunneviopnåen horisontsammensmeltningaferfaringer,fagligviden,fordommeosv.vihavdedermedfåetenny forståelse,somvisåmøderinformanternemedtilinterviewene.undervejsidialogenmed informantenfortolkedevidetsagte,hvilketmedførteenændringivoresfor[forståelseog dannededermedennyforståelse.dettekaldesdenhermeneutiskecirkel(birkler2005;96[98). Den+forstående+forskningstypeervelegnet,dadentagerafsætikvindensegenforståelseafsig selv,andremenneskerogomgivelserne,mhpatafdækkehvilkemeninger,holdningerog motiversomkvindentillæggeretbestemtfænomen,ienspecifikkontekst.dettebetyderatde fænomener,derønskesenfortolkningogforståelseaf,alleredeerfortolketafkvindenselv. Derforindgårsubjektivitetensomdetvæsentligstedatamateriale(Launsø,Olsen&Rieper 2011;23[24).Foratfortolkningenskalhaveenhøjeksternvaliditet,ervinødttilatkendetil konteksten,somkvindenindgåri,fordideteridenne,atkvindensforståelseoghandlinger dannes(ibid;24). Tilrettelæggelse+ Udvælgelsesstrategi+og+kontakt+til+informanterne+ Udvælgelsesstrategienblevudarbejdetmedudgangspunkti,atkvinderneselvskullemeldesig udfraeninteresseiatdeltageiprojektet.dettepåbaggrundafenvidenomkvindernessvære situation.foratskabeinteressefordeltagelseiprojektetvarviopmærksommepåatopbygge enrelationtilkvinderne.dettevardermulighedfor,delsveddeltagelseitobeboermøderhvor gruppenogprojektetblevpræsenteretogveduformelsmalltalkmednogleafkvindernebåde indenogeftermøderne.foratskabeyderligereopmærksomhedogimødekommenyeog tosprogedebeboere,blevderudarbejdetetskriftligtopslagpådanskogengelskmed informationomprojektet(bilagc). Valg+af+informanter+ Tilintervieweneville3[4informanterværedetideelleantal.Indenudvælgelsenblevder opstilletfølgendestrategiskeudvælgelseskriterier,mhpatfåetsåvarieretbilledesommuligt; 1.kvinderneerbosiddendepåkrisecenteret(KC) 2.kvinderneharforskelligopholdslængder 3.kvinderneeriforskelligealdre 17

18 4.bådekvindermedogudenbørn 5.mindsténkvindetaleretandetsprogenddansk Ovenståendekriteriervaropstilletpåbaggrundafvidenomkringfordelingenafkvinderpå krisecentrene(barlach&stenager2014).dissekriterierblevikkefremlagtforkvinderne,med frygtforatfærredermedvillemeldesig. Denpragmatiskevirkelighedsåanderledesud,dadervarfemkvinderdermeldtesig. Kvinderneopfyldte1.,2.og3.udvælgelseskriterium,det4.blevikkeopfyldtdaallekvinderne havdebørn.detblevfrarådetatinterviewedenfremmedsprogetkvinde,selvomkcvillestille entolktilrådighed.vibesluttedeatlyttettildetteråd,datilstedeværelsenaftolkvillepåvirke samspilletmelleminterviwerenoginformantogdermedkvalitetenafdata.valgetblevat interviewetrekvinder,dadenfjerdeimellemtidenvarfraflyttetkrisecentretogikkelængere opfyldte1.kriterium(dalland2007;149). Dataindsamlingsmetoden+ Det+kvalitative+forskningsinterview'hartilformål,atfåindbliki[ogfortolkepåbestemte temaeromkringerfaringerogoplevelserihverdagensetudfrainformantensperspektivoger derforvelegnetift.denforståendeforskningstype(kvale&brinkmann2009;41[43). Detkvalitativeforskningsinterviewblevanvendtviaetsemistruktureretinterview,somer kendetegnetvedenrækkeforhåndsbestemtetemaerogenhøjgradaffleksibilitet(ibid;144). Formåletmedforskningsintervieweterimodsætningtildenprofessionellesamtale,at forskerenfåropfyldtsitvidensbehovviadeopstilledetemaer(christensen,nielsen&schmidt 2007;62[63).ForathøjnevidenomtemaerneindhentedevividenomrammernepåKCviadet etableredesamarbejdemedlederenogdeøvrigeansatte.iinterviewetblevderlagtvægtpå samspilletmellemintervieweroginformant.kvalitetenafdatavarderforstadigafhængigaf interviewerenserfaringogevnertilattilpassesinespørgeteknikkertildenenkelteinformant (Kvale&Brinkmann2009;100). Interviewguide+ Interviewguiden(BilagD)blevudarbejdetsemistruktureret. Begrebetaktivitetblevpræciseretifølgendetemaer;dagligdagsaktiviteter,ulønnetarbejde,leg samtbegrebethvile(kielhofner2010;21,262).dettegiverenstrukturafdeforskelligeformer foraktiviteter.somreferencerammetildeenkelteinterviewspørgsmålblevdergjortbrugaf relevantebegreberfrabegrebsmodellenmoho;vaner,omgivelser,rollerogvilje(ibid;26[33). Derudoveranvendtevibegreberneaktivitetsstruktur(Tjørnov1987;54[55)ogbetydning. 18

19 Dermedblevderundersøgt,hvilkenbetydninginformantentillæggeraktiviteterjf. problemformuleringen.tilhvertinterviewspørgsmålblevderudarbejdetenrækkeopfølgende spørgsmål,dissevarmentsomenhjælptilatkommeomkringtemaerne.devilledermedikke værestyrendeforinterviewet,fordidetblevprioriteretatstilleopfølgendespørgsmåltil informantensegneudsagn(kvale&brinkmann2009;100).bådeinterview[ogdeopfølgende spørgsmålvarformuleretudfrakriterierneom,atdeskullevære;korte,iethverdagssprogog friforergoterapeutiketermer.detteforatgiveetmeredynamisksamspilmellemintervieweren oginformanten,hvilketbetødatsamtalenblevmereflydende(ibid;151[153).interviewguiden blevindeninterviewenelærtudenad,såfokuskunneholdespåinformanten(ibid;100). Selve+interview+ DetreudvalgteinformanterblevinterviewetenkeltvisietafKC ssamtalerum.inden interviewetbegyndte,blevsamtykkeerklæringengennemgåetogunderskrevet(bilage).til hvertinterviewvardertofragruppentilstede.denenevarprimærinterviewer(1. interviewer),somvaretogstyringenafsamtalenmedinformanten.denanden(2.interviewer) overværedeinterviewetfortilsidstatkunnestilleopfølgendespørgsmåloggivefeedbacktil1. interviewer.detteforatsikreenfyldestgørendebesvarelseaftemaerneopstilleti interviewguiden.foratinformantenkunnefølesigtryg,blevselveinterviewetindledtmeden kortbriefing.herblevinformantengjortopmærksompåformåletmedinterviewet,dets varighed,temaerneogarbejdsfordelingenmellemdetotilstedeværendegruppemedlemmer. Derudoverblevinformantengjortopmærksompå,athunkunnenægteatsvarepåetgivent spørgsmål(kvale&brinkmann2009;149).dissetryggerammererifølgekvale,medtilat informantenkanfølesigafslappetogdervedåbneopomkringsinefølelserogoplevelser (1997;130).Interviewetblevafsluttetmedendebriefing,hvorinformantenfikmulighedforat kommemedeventuelletilføjelser(kvale&brinkmann2009;149). Efterinterviewetblevdergivetfeedbacktil1.interviewerensamtenfællesrefleksionaf interviewsituationen.veddetefterfølgendeinterviewvar2.interviewerennu1.interviewer,da dennedervedhavdeerhvervetsigvidenogerfaringomdenødvendigeforbedringerift. tilgangentilinformantenogdeanvendtespørgeteknikker. IfølgeKvale&Brinkmannskerindlæringprimærtgennemensegneerfaringermedat interviewe.derforblevdetbesluttet,atalleigruppenskullegennemlevedenneproces (ibid;106[107). 19

20 Databearbejdning+ Transskribering+ Foratkunnelaveendetaljeretdokumentationafinterviewene,blevdeoptagetpåendiktafon. Pådenmådevardermulighedforatgøreinterviewenehåndterbareogtilgængeligevedde efterfølgendetransskriberinger(kvale&brinkmann2009;202)(christensen,nielsen&schmidt 2012;76[77). Vedtransskriptionenskerdertransformeringafdettaltetildetskrevne,hvilketførertil endatareduktionogenfortolkningaf,hvadderfindesrelevantfordenvidereanalyseifb.med meningsanalyse(ibid;77)(kvale&brinkmann2009;202[205).forathøjne transskriptionskvalitetenogminimeredensubjektivefortolkning,udarbejdedevinoglefælles transskriberingsregler(bilagf)(kvale1997;164[165).dissebestårbl.a.iatnedskrive intervieweneiendetaljeretordretformogmedtagepauser,udråbsordhvisdeer betydningsfuldeformeningen,ordderlæggestrykpåsamttonelejeogemotionelleudbrud.der blevlagtvægtpåovenstående,dadetteskulledannegrundlagforvoresanalyse. Foratkunnebevaredesocialeogemotionelleaspekter,transskribererhverinterviewersiteget interview(kvale&brinkmann2009;202).detteunderstøttesafmalterud: Den'som'selv' deltaker'i'samtalen,'husker'gjerne'momenter'som'oppklarer'uklarheter'eller'er'av'betydning'for' meningen'i'teksten,' 'og'styrker'validiteten'av'analysematerialet. (2011;77).F.eks.denironi,der kanopståiinterviewsituationen,mensomkanværesværtathøre.foryderligereathøjne kvalitetenaftransskriptionen,blevderforetagetentriangulering.herkrydstjekkedevi hinandenstransskriberinger,vedatlyttelydoptagelserneigennemoglæsekorrektur(launsø, Olsen&Rieper2011;189). Databearbejdningsmetode+ Kvalesfemanalysetrinblevanvendttilanalyseafdatamaterialet(Kvale&Brinkmann2009; 228). Trin1:Intervieweneblevifm.trianguleringengennemlæstforatsikreetsamletoverblikover datamaterialet(setransskriberingen). Trin2&3:Eftersomtransskriptionerneblevopdeltogbearbejdethverforsig,vardet nødvendigtatdedominerendetemaer(trin3)blevnoteretundervejs,forbedreatkunneforstå hinandensopdelingafmeningsenhederne(trin2). Vianvendteigentriangulering,idetdeandreigruppengennemlæstetransskriptionerneogkom medrettelserogkommentar,somefterfølgendeblevgennemgåetigruppen. 20

21 Forhvertinterviewblevdemeningesbærendeenhederhvertildeltenkode,foratde efterfølgendekunnelokaliseresiresultatafsnittet(bilagg).transskriptionerneblevtilsidst udskrevet,udklippetogopdeltidefundnetemaer. Trin4:Demeningsbærendeenhederblevsammenholdtift.problemformuleringen,ogtemaerne blevomorganiseretefterdefirebegreberbeskrevetiinterviewguiden;dagligdagsaktiviteter, ulønnetarbejde,legoghvile.underdetenkeltebegrebblevbetydningenafatudføreaktiviteten identificeret. Trin5:Betydningerneblev,hvordetvarhensigtsmæssigt,fortolketmedbrugafad[hocteori (ibid;239). Litteratursøgning+ Indledningsvisvarformåletatafdækkeenvidenom voldsramtekvinder,herunderfåen forståelseafdefinitionenogprævalensenidanmark,samtinspirationtilenmeresystematisk søgestrategi.hertilanvendtevialletyperafinformationerfundetvedsøgningpåsøgemaskinen Google'(Brandt&Winding2013;431).DissefundblevvalideretafrapporterfraSocialstyrelsen oglandsorganisationenafkvindekrisecentresamtstatensinstitutforfolkesundhed. Pådeinternationaledatabaser,såsomCINAHLogPubMed,anvendtevibloksøgningudfra søgeordeneipatient,'intervention,comparison,'outcome(pico[modellen)(ibid;431)(bilagh), hvilketvarudarbejdetpågrundlagafproblemformuleringen.hermedtogvidesudenhøjdefor synonymer.søgeordeneblevkombineretmedbooleskeoperatorerne;andelleror.,forhhv.at indsnævreellerudvidesøgeresultaterne.eftersomviblevbekræftetivoresformodningom,at deridensystematiskesøgningvilleværebegrænsetrelevantefundift.problemformuleringen, undlodviatopstilleinklusions[ogeksklusionskriterierift.typeaflitteratur,geografisk afgrænsningogtidsperiode.søgestrategienbestodderudoverafenusystematiskkædesøgning vedgennemgangafreferencelisterneiartiklernefradatabaserneogrelevantebøger.se søgeprofil(bilaga).derudoveranvendtevidetergoterapeutiskefagligenetværk(ibid;431[ 436).VihavdekontakttilErgoterapeutforeningen(ETF)foratundersøge,omdervar ergoterapeuteransatpåétaflandetskrisecenterirelationtilopgørelseoverergoterapetiske stillinger(bevensee&hove2013;80).derudoverharvivalideretdettemedregionsformanden foretf,regionsyd. Forskningsetiske+aspekter+ Dainformanterneiprojektetervoldsramtekvinder,vardernoglebasaleetiskeovervejelserder måttegøresforatbeskyttedem.derblevderforudarbejdetogunderskrevetenskriftligt 21

22 samtykkeerklæring+vedinterviewetsstart.denneindeholdtinformationom;projektetsart, anonymisering,opbevaringafdetoptagedeinterview,atdeltagelsenvarfrivillig,ogatdetil enhvertidkunnetrækkeinterviewettilbageogdermedudgåafprojektet(kvale&brinkmann 2009;86[91).Selvomderikkeblevspurgtindtil,hvorfordeerpåKC,kunneinterviewetsætte gangitankeromdethændte.derforvardetaftaltmedpersonaletpåkc,atkvinderne efterfølgendehavdemulighedforatfåkontaktmedenpsykolog. Resultater+ Resultatafsnittet'er'delt'op'i'fire'afsnit,'der'refererer'til'de'aktivitetsbegreberne;' dagligdagsaktiviteter,'leg,'ulønnet'arbejde'og'hvile.'dette'for'at'videreføre'strukturen'fra' interviewguiden.'i'hvert'afsnit'fremhæves'de'enkelte'aktiviteter'med'fed,'hvorefter'betydningen' beskrives.'sigende'citater'fra'interviewene'er'undervejs'indsat'i'kursiv.'i'hvert'afsnit'beskrives' omgivelsernes'betydning'for'aktiviteterne,'da'denne'kontekst'er'vigtig'ift.'forståelsen.' Informanter:'Deltagere'i'undersøgelsen. Kvinder:'De'andre'voldsramte'kvinder'der'henvises'til. Beboere/familier:'Kvinder'og'deres'børn.' Rammer+for+KC++ KCharpladstil15kvinderogderesbørn.Hverfamilieharderesegetværelseogdeler badeværelsemedenandenfamilie.dereretfælleskøkkenmedtilhørendespisestueogtvstue iét.påenandenetageerderbl.a.skolebørnehave,borgerserviceogmødelokalertilsamtaler medpsykolog,social[ogfamilierådgivning.hvermorgenkl.8ermorgenmadenklargjort,så hverfamiliekansørgeforsigselv.kl.12serveresdervarmmiddagsmad,ogkvinderneskalhver isærselvsørgeforattilberedeaftensmad.kcharfastsatetreglement,somfamilierneskal indordnesigefter,herunderfastesengetiderforbørn,rengøringpåværelserneog sikkerhedsmæssigeforanstaltninger.idenforbindelseblivenoglekvinderanbefalet udgangsforbud,hvisdetvurderes,atdeterforrisikabeltfordematforladekc sområde.pådet ugentligeobligatoriskebeboermødeskalkvindernevælgetrehusligeopgaverfraenopgaveliste, somrummerbåderengørings[ogkøkkenaktiviteter.kctilbyder3timersskoleogbørnehavetil debørn,derikkeharandrepasningstilbud.forudendeforskelligevalgfrieaktiviteterf.eks.yoga, motionstilbudogbrunch,somkctilbyder,erderfrivilligefraenhjælpeorganisation,der udbyderaktivitetersombankoogfodbadforvoksne. 22

23 + Aktiviteter+i+dagligdagen+ Kielhofnerkategorisererdagligdagsaktivitetersomdetypiskeaktiviteter,derernødvendigeat udføre,foratkunnefastholdesinperson;personligpleje,badning,spisning,rengøringog tøjvask(2010;20[21).vivilogsåkategorisereplejeogomsorgsaktiviteterift.kvindernesbørn underdetteafsnit. Aktiviteter+vedr.+forberedelse+af+fremtiden+ Forberedelsernetilfremtidenernoget,derfyldermegetihverdagen.Informanterneerhyppigt tilmødemedpersonalet,hvordekanfårådogvejledningtilatopbyggerammernefor fremtiden,såsomøkonomi,arbejdeogbolig.informanternekanogsåfåhjælptilatafslutte mellemværende,fradetlivdeerflygtetfra,f.eks.nævnesder+kontakt+til+advokat,møder+på+ hjemkommunen+ogandre+praktiske+gøremål+udenforkc.+informanterneudtrykker,at aktivitetervedr.fremtidengiverforskelligeoplevelser, nogle'af'tingene'giver'ro'på,'andre'ting' giver'fuldstændig'vild'stress'og'angst.dergivesogsåudtrykforsuccesoplevelser,dergiver motivationtilatfortsætte, jeg'fik'bopælsretten'i'går, det'har'givet'én'mere'blod'på'tanden'til'at' 'yes,'nu'skal'vi'videre.informanterneudtrykkerataktivitetervedr.fremtidenerhøjt prioriteret,hvilketbetyderatandreaktiviteter,derharenpositivbetydning,irelationtil dagligdags[oglege[aktiviteter,såsombankoogbrunch,tiltiderfravælges, det'var'noget'jeg' egentlig'gerne'ville'have'været'med'til,'men'så'blev'jeg'indkaldt'til'møde'på'kommunen.detkan ogsåhavebetydningforudførelsenafulønnetarbejdepåkc,derharenpositivbetydningfor informanterne. Deltagelse+i+beboermøde+ Pådetugentligebeboermødebliverdertalt,omemnerderrørsigbådefrapersonaletog beboerne.dergivesudtrykfor,atdererendelhyggeligsmalltalk,hvilketgiverro,dakvinderne ersamletpåenheltandenmådeendidagtimerne.påmødetvilnyebeboereogsåblive præsenteret,hvilketbetydermegetfordi, man'får'lige'sat'navne'på'ansigterne.dettegiverro, daderofteerudskiftningafbeboer.detharenpositivbetydningatkvindernemærkerdeblive hørt,ogatderkantalesfrit,eftersomderingenbørnertilstede, det'giver'os'mulighed'for'at' være'anerkendt'for'andet'end'at'være'mor.betydningenafandresanerkendelseharif. sociologenaxelhonnethindvirkningpåensidentitet.hvisinformanterne,idetsociale fællesskabpåkc,bliveranerkendtforderesindividuellepersonligetræk,udviklerdeenfølelse afatværeværdifuldifællesskabet.anerkendelseidenærerelationer,dvs.venskabblandt 23

24 kvindernevilresulterei,atinformanterneudviklerogvedligeholderselvtilliden(honneth 2003;14[19). Leg+med+børn+ Rollensommorernoget,derfyldermegetforinformanterne,ogdererforskelligefaciliteter,der skabermulighedforleg+med+børnenebådemeddeandrefamilierogalene.informanterne udtrykkerstorglædeogtilfredshedifm.samværmedderesbørn,fordidekanfølgemedognyde denudviklingderesbørngennemgår, det'giver'mig'fantastisk'meget,'at'se'hun'har'udviklet'sig'en' en'kæmpe'positiv'retning.dennefølelseaftilfredshedkanogsåværeafledtaf,atdehandlinger informanterneudførermedogforderesbørn,erenmedvirkendefaktortilbarnetspositive udvikling.mulighederneforatværealenemedsinebørn,erdogbegrænsetpga.andrefamilier, du'kan'ikke'sætte'dig'ned'og'lave'fingermaling,'gips'eller'modellervoks,'hvis'du'vil'være'din'egen' lille'familie, uden'andre'er'der'også.derforvælgenoglefamilieratsøgevækfrakcpågåturei detomkringliggendeområde. Aktiviteters+struktur+ Derudtrykkesetbehovforstruktur,detsomTjørnovbetegnersomaktivitetersstruktur (1987;54[55),dadetteermegetbetydningsfuldtforatkunnefåogbevareoverblikket.Derer dogforskelpå,hvordanmulighederneforatfåstrukturpåkcopleves.eninformantbeskriver, atdageneermegetens,hvilket' giver'struktur,'som'er'positivt.enandeninformantbeskriver derimod,atdetervanskeligtathavestrukturpådagene,hvilketkanværeetstresselement, jeg' savner'overblikket'over,'hvad'der'sker'de'enkelte'dage,...hvornår'var'det'nu?'fordi,'bare'jeg'ikke' glemmer'det.dettekanværeettegnpåatrytmenervanskeligforhendeattilegnesig.mhtkc s reglementomsikkerhederderingentvivlom,atdetteertilforderesbeskyttelse,dergivesdog udtrykfor,atnårdethindreaktiviteter,kandetbliveformeget.detkanbetyde,defårenfølelse afnedsatværdighed, der'er'alle'de'her'restriktioner, det'er'en'intern'joke'at'vi'er'indsatte. Omgivelsernes+betydning+for+aktiviteterne++ Desocialeogfysiskeomgivelserpåvirkerinformanternesmulighedforatudføreforskellige dagligdagsaktiviteter.f.eks.nævnes+støjniveauetfrabørn,derlegermegethøjlydt,somet forstyrrendeelement.detkanværeenhindringforaktiviteter,dastøjentrætteroger stressende, hvis'der'ikke'var'så'meget'larm,'så'ville'det'være'mere'hyggeligt,'så'ville'man'have' mere'overskud.+etandeteksempelpåomgivelsernespåvirkning,ervedtilberedningenaf aftensmaden+ogspisesituationen,hvilketinformanternebeskriversomstressende. 24

25 Informanternebeskriverataktiviteterneharenpositivbetydning,menpga.omgivelserneerder ikkemulighedforatnydeaktiviteterne, det'er'forfærdeligt, når'kl.'er'18'står'der'15'kvinderne' ude'i'køkkenet'om'4'kogeplader, det'er'stressende.hvilketofteresultereri,atdenneaktivitet bliverfravalgt.nåraftensmadenertilberedt,spiserbeboerneenteniopholdsrummet, spisestuenellerpåegetværelse.dergivesudtrykfor,atderiopholdsrummetermegetlarm,så spisesituationentiltiderblivermegetstressende, der'er'simpelthen'så'mange'lydinput, det'er' forstyrrende'for'vores'måltid.spisesituationeneretafdetidspunkterpådagen,hvorfamilierne hverisærharbehovforatudføreenaktivitetmedegnevanerogrutiner(kielhofner 2010;30,66).Detbeskrivesdogatpåvirkningerfraomgivelsernevanskeliggørdette. Analysenviseratinformanternetillæggerudførelsenafdagligdagsaktiviteterforskellige betydninger: Aktiviteterdervedr.fremtidenharflerebetydningerforinformanterne,dadebådekan giverosåvelsomstress.detharogsåbetydningfordeltagelseiaktiviteter,derforegåri sammetidsrum. Informanterneopleveratfåanerkendelse,fradeandrekvindertilbeboermøderne, hvilketmedførerøgetselvværdogselvtillid.derudovergiveraktivitetenro. Legmedbørnenegiverinformanterneenfølelseafsuccesfuldtathaveopfyldtrollensom mor. Informanterneharforskelligeoplevelserafmulighederneforatfåstrukturihverdagen, hvilkethhv.giveroverblikogeretstresselement.reglementetpåkcbetyderat informanterneskalindordnesig,hvilketgiverenfølelseafnedsatværdighed. Desocialeogfysiskeomgivelserudgøreenbarriere.Køkkenfaciliteterneunderstøttet ikkeaktivitetenmadlavning.støjniveaueteretstresselement,derinogengrad besværliggørespisesituationen.dettemedføre,atbeggeaktivitetermisterderespositive betydningforinformanterne. Leg+ Kielhofnerkategorisererleg,somværendeaktiviteterderbliverudførtforegenskyld(2010;20). Aktivitetersombankoogfodbad,kategoriserevisomleg. Lystbetonede+fællesaktiviteter+ Informanterneudtrykker,ataktivitetermeddefrivillig,såsom+banko+og+fodbad+betyderrigtigt megetogerhøjtprioriteret.deteretafbrækihverdagenatlaveaktiviteterudenbørn.dereren 25

26 hyggeligstemning,hvordersnakkesoggrines,hvilketerbefriende.samværeterenkildetil læringom[ogbedreforståelseafhinanden, netop'at'lære'hinanden'at'kende,'som'andet'end'en' krisecenterbeboer.detteermedtilatletteomgangstoneihverdagen,dadengode kommunikationmedførerenstyrkelseafdetsocialesamvær,hvilketmodvirkergnidningerog klikedannelser.desudenstyrkesdetsocialesamværogsåaf,atderunderaktiviteterneofte blivertaltom andet'end'hvorfor'vi'er'her,'og'snakke'om'normale'ting,.idenforbindelse udtrykkesdet,atdeharmulighedforatudveksledrømmeomfremtiden.gennemdisse samtalerbearbejdesogsådeleaffortiden,udenatdennebliveritalesat.informanterne udtrykker,atdeharetbehovforatblivesetsomandetendkrisecenterbeboere[denne generaliseringkaldersociologenschutzdensocialeidentitet.densocialeidentiteterden kategori,mansættesiafandre,mensomkunfremhæverbestemtetrækafpersonen.den personligeidentitetderimod,erif.schutzdemangeforskelligetrækogsærligekendetegnved personen.dettekendskabfås,viadethankalder ansigttilansigt relationer,hvilketkvinderne fårgennemsamværetvedf.eks.banko,hvorkvindernehinandenfordemdeer(laursen 2008;209[211). UnderopholdetpåKCopleverinformanterneetrolleskifte.Istartenerrollensommorog omsorgsgivermegetdominerende.itaktmeddenomsorginformanterneopleverifm.fodbad+ og+banko,+lærerdeatbliveomsorgsmodtagere, jeg'syntes'det'var'helt'fantastisk','at'de'tog'sig' tid'til'at'komme,'og'man'følte'sig'ligesom,'lidt'mere'værd'igen.'denlæringsprocesinformanterne gennemgårifm.rolleskiftet,erenudfordring,dadeteruvantfordematmodtageomsorgfra andre uden'hele'tiden'at'føle'jeg'står'i'gæld'til'nogen.viaacceptenafandresomsorg,udvikler informanterneentropå,atdeerværdigetilatmodtagedenkontinuerligeomsorg.dethandler om,atdeskalgenopbyggeselvværdogselvtillid, man'har'mulighed'for'at'være'sig'selv,'og'finde' ud'af'hvem'det'er.detteopnårdeogsågennemdetsocialesamvær,hvordeopleveratblivehørt afdeandre det'betyder'rigtigt'meget,'at'folk'gerne'vil'høre,'hvad'jeg'har'at'sige,'og'sætter'pris'på' min'mening. Lystbetonede+alene=+aktiviteter+ Informanterneudtrykkeretbehovforatkunnetrækkesigtilbageogudføreaktiviteteralene f.eks.atlæse+ogstrikke.+alene[aktiviteterdergiverroogmulighedforatkobleaf,erderfor vigtigtforinformanterne. 26

27 Omgivelsernes+betydning+for+aktiviteterne+ Informanterneudtrykkeratlystbetonedeaktiviteter,såsomat+bage,synge+ogspille+klaver,har enpositivbetydningfordideoplevessomværendeenmådeatfårafløbforsinefølelserpå, en' ventil.'det'er'for'mig'meget'følelsesbetonet'og'en'måde'at'lukke'følelserne'ud'på.daderermange kvindersamletpåetsted,kandetteimidlertidikkeladesiggøre,fordidefysiskeogsociale omgivelserudgørenbegrænsningen.informanterneernødsagettilattilsidesætteegnebehov foratkunnetagehensyntildeandrebeboere.desudentilladerdefysiskeomgivelser,inogle tilfældeikke,ataktiviteterudføressominformanterneharforvane.dergivesderforudtrykfor, ataktiviteternemisterderesværdi,nårdeudførespåkc. Analysenviser,atinformanternetillæggerudførelsenafaktiviteter,kategoriseretsomleg,stor positivbetydning: Viafællesaktiviteteropleverinformanternesocialtsamvær,hvorveddefåropfyldtderes behovforpersonligidentitet. Aktiviteternegiverdesudenetafbrækogharenpositivindvirkningpå kommunikationen.++ Gennemaktiviteternegennemgårinformanterneetrolleskiftefraomsorgsgivertil omsorgstager,hvilketgiverøgetselvværd. Deaktiviteterinformanterneudføreraleneharpositivbetydning,dadetgiverroog mulighedforatkobleaf. Defysiskeogsocialeomgivelserharennegativindflydelse,danogleaktiviteter fravælges,dadeellersvillemistederesvanligebetydning. Ulønnet+arbejde+ Lønnetogulønnetarbejdetharif.Kielhofnertilformålbl.a.atskaffeandrepersonertjenester ellervarersåsomvidenoghjælp(2010;20).opgaverfraopgavelisten+kategoriserervisom værendeulønnetarbejde. Informanterneudtrykker,atopgaversåsomstøvsugningogopvaskharenpositivbetydning, fordideterenmådeatfåtidentilatgå.samtidiggiverdetenfølelseafatværetilnytteoghave medansvar, Det'er'er'rart,'at'man'selv'skal'gøre'noget'for'at'få'en'hverdag'til'at'fungere'.'Dette fortolkerviindikielhofnersteoriomfølelsenafforpligtelse.informanternesværdierermedtil atfremkaldestærkefølelserafbl.a.betydningsfuldhed,værdighed,tilhørsforholdogformål. Dissefølelserskaberenfølelseafforpligtelse,dadetervæsentligtatopgaverneudføresi overensstemmelsemeddenpågældendeinformantsværdier(ibid;51). 27

28 Derudoveropleverinformanterneatfåanerkendelseforderesarbejde,hvilketogsåermedtilat styrkederesselvværdogselvtillid, det'er'altid'rart'at'få'positiv'anerkendelse'fra'andre.' Tankerneomfremtiden,ogdedermedforbundneforpligtelser,kanvirkerangstprovokerende forinformanterne.derforansesopgaverneforathaveenpositivbetydning,dadeermedtilat opretholdeevnen,tilatkunnevaretageegethjem, gys,'hvordan'kommer'vi'i'gang'med'alt'det'her' igen.'så'er'det'godt'at'holde'sig'selv'i'gang.+dermedbliverovergangenfrakctilegethjemmere overkommeligt.opgaverneerenmåde,hvorpåinformanternekanskabemereroogbibeholde enviskontroloverdenuforudsigeligefremtid. Omgivelsernes+betydning+for+aktiviteter:++ Derervarierendeholdningertil,hvormangekræfterderskallæggesiudførelsenafopgaverne. Desocialeomgivelserudgørderforenbegrænsning,fordiinformanterneharhverderes værdisætogvaner.derforkandetikkeundgås,atderopståruoverensstemmelserog irritationer, der'er'nogle,'der'springer'lidt'hurtig'over'aktiviteterne.'jeg'kan'godt'lide,'at'der'ser' pænt'ud'i'huset.dettefortolkerviindikielhofnersteoriomvanermedhensyntil aktivitetsudførelse.kvinderneharhverderesmådeatudførerutineaktiviteterpå,oghverderes synpåhvadderansessomværendedenrettemådeatudføreenopgavepå(kielhofner 2010;66).Ifm.atskrivesigpåopgavelisten,harinformanterneudtrykt,atderharværetforskel på,hvordandetteerblevetintroduceret, Så'kunne'det'være'fedt'at'have'klare'linjer'på'hvad'vi' skal.dermederdetenbarriereideomgivelser,somkcudgør,derkanhaveindvirkningpådet socialesammenvær.netopmanglenpåklareretningslinjerharendvidereindvirkningpå informanternesselvværd,fordidebliverusikkerpå,hvorvidtdeudføreropgavernekorrektog mht.valgafopgaver. Analysenviser,atinformanternetillæggerudførelsenafulønnetarbejdeflerebetydninger: Determedvirkendetil,atdeharnogetatudfyldedagenemed. Defårenfølelseafatværetilnytte,fordidebidragertilfællesskabetioverensstemmelse medderesegneværdier. Aktiviteternefraopgavelistenerdesudenmedtilatstøttedenlæringsproces, informanternegennemgårirelationtilderesselvværdogselvtillidsamtat forberedeinformanternetiletfremtidigtliviegethjem. Desocialomgivelserudgørenbegrænsning,hvilketkanmedføreuoverensstemmelseri relationtildeenkeltekvindersværdisæt. KC suklareretningslinjer,begrænserdetsocialesamværoginformanternesselvværd. 28

29 Hvile+ MedinspirationfraKielhofnersOQ[spørgeskemakategoriserevisøvnoghvilesomdetidsrum, hvorkroppenharmulighedforatrestituere(2010;262). Informanterneudtrykker,atsøvnen+erbetydningsfuldift.atkunnedeltageiaktiviteterden efterfølgendedagogvaretagerollensommor, jeg'har'børn'som'jeg'skal'tage'mig'af.'hvis'jeg'ikke' kan'tage'mig'af'dem,'hvad'så?. Påtrodsafdettegiverinformanterneudtrykfor,atdeharsværtvedatfaldeisøvn,datanker omenuforløstfortidoguvishedenomfremtidenbliverforstyrrendeelementer, jeg'tror'det'er' tanker,'kroppen'siger' nu'er'det'nok,'nu'vil'jeg'gerne'sove,'men'hovedet'kan'ikke.' Hvileiløbetafdagenoplevessometafbræk,dadetgivermulighedforatværeenprivatperson ogkuntagehensyntilegetogsinebørnsbehovforhvile, netop'den'ro'jeg'kan'få'på'værelset,' som'jeg'ikke'kan'få'andre'steder...det'at'jeg'ikke'behøver'at'forholde'mig'til'andres'børn,'det'er' næsten'det'bedste,'at'det'er'bare'os.'derudoverfrigiverdetteenergiogoverskudtilatkunne deltageisocialeaktivitetersenerepådagen.desudenskaberhvileogsåmulighedforat bearbejdetankerogstressendeoplevelser,deromhandlerdenuforløstefortid.+ AtopholdesigpåKCstillerkravtilinformanterneomatskulleforholdesigtilandrebeboere, hvilkettiltiderkanværemegetenergikrævende, lige'så'rart'som'det'er'at'være'her,'lige'så' stressende'er'det'også.derforerdetessentieltatinformanternefårdækketderesbehovfor søvnoghvile. Omgivelsernes+betydning+for+aktiviteter:+ Dergivesudtrykfor,atbeboernesdøgnrytmeift.hvileidagtimerneikkestemmeroverens.Der erforskelpåbørnenessåvelsomkvindernesbehovformiddagslure.derforkandesociale omgivelser,iformafstøjfralegendebørnmm.,skabeenbegrænsningforudførelsenafdenne aktivitet. Analysenviseratinformanternetillæggersøvnoghvileflerebetydninger: Detharindvirkningpå,hvordandekanudfylderollensommor. Deteretafbræk,hvorderermulighedforatrestituereogbearbejdetankerog oplevelser. Påtrodsafsøvnoghvilespositivebetydning,harinformantenstankemylderindflydelse pådenmængdesøvndefår.detteharigenindflydelsepåudførelsenafaktiviteterden efterfølgendedag

30 Diskussion+ +resultat+ I'følgende'afsnit'diskuteres'de'væsentligste'betydninger'fundet'ved'de'fire'aktivitetsbegreber,'der'er' anvendt'i'resultatafsnittet.'dette'sammenholdes'gennem'hele'afsnittet'med'resultater'fra'et' bachelorprojekt'omhandlende'borgere'med'ptsd'samt'udvalgte'teorier'og'undersøgelser.' Idesenesteårerderkommetstadigmerefokuspåpartnervoldogvoldsramtekvindersbehov forensikkerfremtid(behrens&tilia2001;4).derforeliggerdogikkenogleundersøgelserom, hvilkenbetydningvoldsramtekvindersaktiviteterharpåetkrisecenter.viharderforvalgtat sammenlignevoresresultater,medresultaterfraetkvalitativtergoterapeutiskbachelorprojekt. HerundersøgesPTSD spåvirkningpåaktivitetsudøvelseogindflydelserpåbetydningsfulde aktiviteter.dataeneerindsamletfrafireinformanter,hvorafdenéneharudvikletptsdsom følgeafetlangvarigtvoldeligtforhold. Visermangelighederveddetoborgergrupper.Voresinformantererikrise,ogidettetilfælde erdetenreaktionpåentraumatiskhændelse(cullberg2006;116).ptsderif.who s diagnoseklassifikationenforsinketreaktionpåentraumatiskbegivenhed.personermedptsd udvisersymptomerpåbl.a.angst,mareridt,socialtilbagetrækning,alarmberedskabdersesved sammenfarendeadfærdsamtsøvnløshed.imangetilfældekandetteresultereidepression (2012;108[109). Informanternes+behov+for+betydningsfulde+aktiviteter+ Forskningbekræfteropfattelsenaf,atfølelsenafselvværdogselvtillidfremmesnårmennesket engageresigiaktiviteter(birk&langdal2013;127).dettestemmeroverensmedvoresfund,da informanterneifleresammenhængebeskriver,atudførelsenafforskelligeaktivitetergiver selvværdogselvtillid.endviderefortællerinformanterne,atdetnetoperdette,dergiverdisse aktiviteterderesbetydningogderforernogetdeprioritererhøjt.somnævnti problembaggrundenkankonsekvenserneafpartnervoldværeangstoglavtselvværdog selvtillid.vedatudføreaktiviteterderfremmerselvværdogselvtillid,vilinformanternepåsigt forbedrederesegetselvbillede,hvilketogsåkanværegrundlagetforderesvalgafnetopdisse aktiviteter. Derudoverpåpegesdet,atfølelsenafselvværdogselvtillidkanvirkemotiverende,så mennesketyderligereengagerersigiandreaktiviteterderermeningsfuldeogførertilenfølelse aftilfredshedogglæde(ibid;127).detteservihosvoresinformanter,idetdeaktiviteterder giver+rof.eks.strikkeoglæseenbog,giverdemlysttilatdeltageidefrivilligesocialeaktiviteter sombankoogfodbad.informanternemedptsdbeskrevligeledes,atsocialeaktiviteter,udbudt 30

31 afoffentligeinstanser,betødatdefikstøtteogforståelsefraligesindede,hvilkengavdemlystog energi.datilbuddetstoppede,betøddette,atinformanternepåegetinitiativ,sørgedeforatden socialeaktivitetfortsatteunderprivateforhold. Deaktiviteterderbetyderforbedringafselvbilledet,har,forvoresinformanter,ogsåhaftstor betydning,fordenlæringsprocessdegennemgår.ikraftafkontinuerligomsorgfrapersonaleog defrivilligesamtanerkendelsegennemaktiviteter,lærerdeatbliveomsorgsmodtagere,udenat føleatdeterufortjent.dettebevirkerogså,atdeopnårenpersonligidentitet,somerbeskrevet afschutz(laursen2008;209[211).kielhofnerbeskriverdesuden,atvedatudførebestemte handlingersommennesketharlærtatforbindemedenoffentligstatuselleridentitet,vildet afspejlederollervihar.informanternebeskriver,atdetharenpositivbetydningfordemat blivehørtafandreogværeietsocialtfællesskab.dettekanskyldes,atdegennemsocialt samværoplever,athaveenpersonligidentitetogensocialstatus(kielhofner2010;30,71[76). Forvoresinformantererrollensommorvigtigt.Nårdeserderesbørntrives,giverdetenfølelse afglædeogtilfredshed.detteeryderligeremedtilatforbedrederesselvbilledeoggivedemden nødvendigemotivationtilatudføredemangeaktiviteter,dervedrørerforberedelsentil fremtiden. Udoverovenståendeharaktiviteterogsåindflydelsepåsundheden(Polatajkoetal.2008;56[57). Dettebliverbekræftetafensvenskundersøgelseudarbejdetafenergoterapeutisk forskergruppe.deharundersøgtforholdetmellemaktivitetersværdi,meningsfuldhedeni aktiviteterneogsammenholdtmeddensubjektiveopfattelseafsundhedvedatanvendevalmo[ modellen.forskernefandtenklarsammenhæng,idetdensubjektivopfattelseafsundhedihøj gradbliverpåvirketafmenneskersudførelseafaktiviteter,dertillæggesmeningog værdi(erlandsson,eklund&persson2001). Aktiviteters+betydning+for+sundhed+ Informanternefravoresundersøgelsebeskriver,atstresselementererenfaktor,dergårigeni defireaktivitetsbegreberogharindflydelsepåudførelsenafaktiviteter.if.sundhedsstyrelsen kanstresshavestorindflydelsepåsundheden,dastresserenrisikofaktorforsygdom,specielt ifm.medlangvarigtstress(2011).dettebekræftesafantonovsky,dastresselementer,somhan betegnersomstressorer,vilskabespændinger.nårdissespændingerikkehindres,vildetkunne medføreenfølelseafstress,derkantruebådelivskvalitetoghelbredet(jensen&johnsen 2003;86[99).Informanternefravoresundersøgelsebeskriver,atnogleafdeaktiviteterder vedr.fremtidenkanværestressendeoginogletilfældeangstprovokerende.dekravderstilles 31

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! ! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning! !! SUNDE! SKRALDEMÆND!! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!! SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden (Projekt33:2014:03/20140016513! SofieLund&HenrietteJensen KræftensBekæmpelse SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- -

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- - Bacheloreksamenjuni2013 NinnaHolmKarstensenCamillaSteenChristensen HoldIF10gruppe9 1 Flygtningesomandenrangsborgere Etbachelorprojektomstarthjælpenskonsekvenser CamillaSteenChristensenNinnaHolmKarstensen

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest(

Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest( Hvordan(påvirkes(præstationsevnen(af(musikkens(beats(per(minute(( under(en(modificeret(coopertest( Bachelorprojekt( Modul(14(>(Hold(12A( (Fysioterapeutuddannelsen(>(UC(Syddanmark(Esbjerg( Metode(vejleder:HeleneFuglsang+Damgaard

Læs mere

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3 Du er her Rum 2 Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold Rum 1 Volden set med børns øjne. Hvordan får vi øje på den, og hvad gør vi? Rum 3 Behandlingsmodeller til voldsudsatte

Læs mere

Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse

Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse Seksuel risikoadfærd blandt danske unge - en komparativ analyse School&of&Medicine&and&Health& FredrikBajersVej7 9000Aalborg Telefon99409940 http://hst.aau.dk Titel:Seksuelrisikoadfærdblandtdanske unge

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 14

Studieaktiviteter for modul 14 Studieaktiviteter for modul 14 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 14... 1 Undervisningsplan for modul 14... 3 Rammer for bachelorprojektet... 5 Studiemæssige betingelser... 9

Læs mere

Unge og Facebook. - et ergoterapeutisk perspektiv på unges oplevelse af aktiviteten Facebook. Bachelorprojekt udarbejdet af. Natasja Gajhede Larsen

Unge og Facebook. - et ergoterapeutisk perspektiv på unges oplevelse af aktiviteten Facebook. Bachelorprojekt udarbejdet af. Natasja Gajhede Larsen Unge og Facebook - et ergoterapeutisk perspektiv på unges oplevelse af aktiviteten Facebook Bachelorprojekt udarbejdet af Natasja Gajhede Larsen Lia Pape Ovesen Sandi Sjørup Ergoterapeutuddannelsen Hold

Læs mere

Ældre vs. Digitalisering

Ældre vs. Digitalisering Ældre vs. Digitalisering Et kvalitativt studie om fremme af digital inklusion af ældre gennem deltagelse i Hjerneloungen Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Udarbejdet af: Nanna

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2 Indholdsfortegnelse Forord...1 Læsevejledning...2 1.0 Problemstilling...3 1.1.0 Problembaggrund... 3 1.2.0 Problemformulering... 6 1.2.1 Hypoteser... 6 1.2.2 Nominelle definitioner... 6 1.2.3 Operationelle

Læs mere

Forglemmigej. Oplevelsen af at være ægtefælle til en yngre person med demens. Lavet af. Line Ottosen. Lærke Petersen

Forglemmigej. Oplevelsen af at være ægtefælle til en yngre person med demens. Lavet af. Line Ottosen. Lærke Petersen Forglemmigej Oplevelsen af at være ægtefælle til en yngre person med demens Lavet af Line Ottosen Lærke Petersen Ergoterapeutuddannelsen Næstved, 2014 Forglemmigej Oplevelsen af at være ægtefælle til en

Læs mere

Finanskrisens ansigter

Finanskrisens ansigter Finanskrisens ansigter enrapportudarbejdettilvalgfaget ProduktionstilrettelæggelseI Udarbejdetaf: KirstinStefánsdóttirEgekvist 35.992anslag/15normalsider AalborgUniversitet,marts2011 8.semester,InteraktiveDigitaleMedier

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!!

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!! I#AM#YOUR#VOICE # Enbegrebsorienteretkritikafpopulistiskretorik medafsætidonaldtrumpsvalgkampagne Af#Gry#Inger#Reiter# VejledtafMetteBengtsson 80normalsider Januar2017 AfdelingforRetorik,InstitutforMedier,Erkendelseogformidling

Læs mere

Bassintræning til borgere med Parkinsons Disease et evalueringsstudie

Bassintræning til borgere med Parkinsons Disease et evalueringsstudie Bassintræning til borgere med Parkinsons Disease et evalueringsstudie!nja + 'USTAVUSSEN s *ULIE " (ANSEN s #ATHRINE 3 -IKKELSEN Abstrakt Abstract ! Problembaggrund- 3! Formål! 4! Problemformulering! 5!

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Jeg føler lige pludselig, jeg er et eller andet. Jeg har fået mere selvtillid

Jeg føler lige pludselig, jeg er et eller andet. Jeg har fået mere selvtillid Jeg føler lige pludselig, jeg er et eller andet. Jeg har fået mere selvtillid Oplevelse af motivation til fysisk aktivitet hos personer med skizofreni. - Kvalitativ undersøgelse https://www.happywall.dk/fototapet/motiv/sport/fodboldbane

Læs mere

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet!

Arbejdets!indflydelse!på! aktivitetsidentitet! Bachelorprojekt Hold:E12V 7.Semester Modul14 Arbejdetsindflydelsepå aktivitetsidentitet JIforbindelsemedendtforløbpåRySclerosehospital AnneBøndingKvistgaard BetinaChristensenKyed CarinaMiddelhedeKragh

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Aktivitetsudøvelse på de retspsykiatriske afdelinger

Aktivitetsudøvelse på de retspsykiatriske afdelinger 19-12-2014 Aktivitetsudøvelse på de retspsykiatriske afdelinger - Et kvalitativt projekt om ergoterapeuters oplevelser af patienternes aktivitetsudøvelse på de retspsykiatriske afdelinger. Ergoterapeutisk

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER

BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PERSONER MED AMYOTROFISK LATERAL SKLEROSE OG DERES BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER Udarbejdet af ergoterapeutstuderende Katrine Aaskov Karlsen, Mads Larsen Stær & Sanne Rohde Vive Personer med Amyotrofisk

Læs mere

KAPITEL 1: INTRODUKTION... 19

KAPITEL 1: INTRODUKTION... 19 Forord... 8 Resumé... 10 English summary... 14 Læsevejledning... 18 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 19 Indledning... 19 Problemformulering... 24 Et historisk tilbageblik på inklusion... 26 Integration som begreb...

Læs mere

Evaluering!og!dokumentation!af!telesundhed! i!kommunal!hjemmepleje/7sygepleje!

Evaluering!og!dokumentation!af!telesundhed! i!kommunal!hjemmepleje/7sygepleje! Evalueringogdokumentationaftelesundhed ikommunalhjemmepleje/7sygepleje ( Et(Mixed(MethodsOstudie(om(( borgeres(tilfredshed(samt(oplevelse(( af(virtuelt(besøg(via(skærmløsning(( sammenlignet(med(fysisk(besøg(ved(

Læs mere

Skal vi lege i skoven eller på legepladsen?

Skal vi lege i skoven eller på legepladsen? Skal vi lege i skoven eller på legepladsen? Bachelorprojekt i ergoterapi Pia Rolsted Due Adriansen, Lise Brøgger Christiansen & Sabrina Juhl Hansen Januar 2012, ERG508 Tilladelse til udlån Antal anslag:

Læs mere

Rollatoren det støttende monstrum

Rollatoren det støttende monstrum Rollatoren det støttende monstrum Et kvalitativt studie om hvordan ældre borgere oplever at deres aktivitetsdeltagelse og - identitet påvirkes efter bevillingen af en rollator. Bachelorprojekt University

Læs mere

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Udarbejdet af: Charlotte Gomez og Cecilie Lykke Facius University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Modul 14 Bachelor opgave Tegn

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Bachelorprojekt i ergoterapi

Bachelorprojekt i ergoterapi Bachelorprojekt i ergoterapi Det lyder så banalt, men det er det der med at have alt ud i ét - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+ Lavet af: Gayatri Katja Jørgensen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet "ELLERS ER DET LIGE UD AF LANDEVEJEN" En interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Anne Sofie Jakobsen

Læs mere

Bachelorprojekt, juni 2007 JCVU Ergoterapeutuddannelsen 4. DESIGN, MATERIALE OG METODE 15

Bachelorprojekt, juni 2007 JCVU Ergoterapeutuddannelsen 4. DESIGN, MATERIALE OG METODE 15 Indhold Bachelorprojekt, juni 2007 JCVU Ergoterapeutuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMBAGGRUND 4 1.1 EPIDEMIOLOGI 4 1.2 SYMPTOMER OG FORLØB 4 1.3 AKTIVITETSPÅVIRKNING 4 1.4 ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING

Læs mere

Vejen Tilbage. Skrevet af: May Langelund Johansen, Laila Thrane Lauridsen & Sidsel Benfeldt Thomsen.

Vejen Tilbage. Skrevet af: May Langelund Johansen, Laila Thrane Lauridsen & Sidsel Benfeldt Thomsen. Vejen Tilbage Et kvalitativt studie om hvad ansatte med arbejdsrelateret stress oplever som fremmende og hæmmende ved tilbagevenden til arbejde. Skrevet af: May Langelund Johansen, Laila Thrane Lauridsen

Læs mere

INNOVATION - I SAMFUNDSFAGET. Af Ann Pi Felthaus. Zahles Seminarium, UCC. Vejledere: Karsten Hammer og Jan Schmidt Hansen

INNOVATION - I SAMFUNDSFAGET. Af Ann Pi Felthaus. Zahles Seminarium, UCC. Vejledere: Karsten Hammer og Jan Schmidt Hansen INNOVATION - I SAMFUNDSFAGET Af Ann Pi Felthaus 2015 Vejledere: Karsten Hammer og Jan Schmidt Hansen Zahles Seminarium, UCC AnnPiFelthaus,ZahlesSeminarium2015,Z110352 Forforståelse:+Indledning+...+3 1.+Formål+...+3

Læs mere

Ægtefæller har også et liv der skal leves

Ægtefæller har også et liv der skal leves Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet af fire ergoterapeutstuderende ved Professionshøjskolen University College Nordjylland, juni 2012. Formålet med undersøgelsen er, at undersøge hvilke udfordringer

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

Problemformulering: Hvorfor er arbejde vigtigt for voksne asylansøgere i Danmark?

Problemformulering: Hvorfor er arbejde vigtigt for voksne asylansøgere i Danmark? Resumé Uddannelsessted: Professionshøjskolen University College Nordjylland Hold: E05v Bacheloropgavens titel: Asylansøgere og arbejde Søgeord: Asyl og aktivitet Resumé: Undersøgelser viser at asylansøgere

Læs mere

HAR DU TALT MED DIN PATIENT OM

HAR DU TALT MED DIN PATIENT OM Januar 2016 SIGNE K. WOLLESEN SIGNE T. RASMUSSEN GUNHILD V. AACHMANN HAR DU TALT MED DIN PATIENT OM SEKSUALITET I DAG? - ERGOTERAPEUTER OG DERES BETINGELSER FOR AT SPØRGE IND TIL PATIENTENS SEKSUALITET

Læs mere

Problemformulering Metode og teori

Problemformulering Metode og teori Resume I Danmark skønnes der at være ca. 430.000 mennesker med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL). De typiske tegn på KOL er hoste og åndenød ved anstrengelse, hvilket betyder at man kan have svært

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AT LEVE MED SVIMMELHED I HVERDAGEN - Et kvalitativt bachelorprojekt i ergoterapi

AT LEVE MED SVIMMELHED I HVERDAGEN - Et kvalitativt bachelorprojekt i ergoterapi AT LEVE MED SVIMMELHED I HVERDAGEN - Et kvalitativt bachelorprojekt i ergoterapi University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E11s, Modul 14 Metodevejleder: Torben Broe Knudsen Ekstern vejleder:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E10s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Kvinder med stress - Kan vi nå det hele?

Kvinder med stress - Kan vi nå det hele? Kvinder med stress - Kan vi nå det hele? Et kvalitativt studie, om kvinders oplevelse af deres aktivitetsbalance http://polpix.sueddeutsche.com/polopoly_fs/1.2412921.1427706736!/httpimage/image.jpg_gen/derivatives/640x360/image.jpg

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Forfatteransvar... 4. 1.0 Resumé/Abstract... 5. 1.1 Resumé... 5. 1.1.1 Titel... 5. 1.1.2 Problembaggrund... 5. 1.1.3 Formål... 5

Forfatteransvar... 4. 1.0 Resumé/Abstract... 5. 1.1 Resumé... 5. 1.1.1 Titel... 5. 1.1.2 Problembaggrund... 5. 1.1.3 Formål... 5 Bachelorprojekt En kvalitativ undersøgelse af den subjektive oplevelse af, hvilke faktorer der påvirker unge voksne personer med en psykisk lidelse, i forbindelse med arbejde. Forfatter(e): Mia Malene

Læs mere

Sammenhængen mellem oplevet kontrol over meningsfulde aktivitetsvalg og oplevet sundhed

Sammenhængen mellem oplevet kontrol over meningsfulde aktivitetsvalg og oplevet sundhed Bachelorprojekt 7. semester Sammenhængen mellem oplevet kontrol over meningsfulde aktivitetsvalg og oplevet sundhed Anna Grandjean Gleerup Anne Houen Britt Mulvad Jensen Katrine Bentsen Nielsen Denne opgave

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Bachelor projekt. Mødre med gigt en hverdag med børn. Udarbejdet af: Anita Præstegaard Nielsen Amalie Nedergaard Poulsen Heidi Ipsen Jeanette Ramsdal

Bachelor projekt. Mødre med gigt en hverdag med børn. Udarbejdet af: Anita Præstegaard Nielsen Amalie Nedergaard Poulsen Heidi Ipsen Jeanette Ramsdal Bachelor projekt Mødre med gigt en hverdag med børn Dette 997. Dette bachelorprojekt er udarbejdet af studerende ved VIA University Collage, Ergoterapeutuddannelsen, som led i et uddannelsesforløb. Rapporten

Læs mere

KREATIVITET!OG!KOMMUNIKATIVE!RESSOURCER!

KREATIVITET!OG!KOMMUNIKATIVE!RESSOURCER! DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET KREATIVITETOGKOMMUNIKATIVERESSOURCER Et%sprogpsykologisk%studie%af%undervisningssituationens%multimodalitet% KANDIDATSPECIALE Sille%Julie%Jøhnk%Abildgaard%

Læs mere

Unge med erhvervet hjerneskade og meningsfulde fritidsaktiviteter

Unge med erhvervet hjerneskade og meningsfulde fritidsaktiviteter Grafisk illustration (Desktophpwallpapers.eu 2017) Unge med erhvervet hjerneskade og meningsfulde fritidsaktiviteter - Et kvalitativt bachelorprojekt i ergoterapi 2017 University College Lillebælt Vejleder:

Læs mere

Betydningen af den pædagogiske arbejdsgang i arbejdet med anbragte børn på en døgninstitution

Betydningen af den pædagogiske arbejdsgang i arbejdet med anbragte børn på en døgninstitution Bachelorprojekt i ergoterapi Betydningen af den pædagogiske arbejdsgang i arbejdet med anbragte børn på en døgninstitution Et delprojekt af pilotprojektet Skolegang og fritidsliv for børn og unge bosat

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

"Bachelorprojekt i ergoterapi

Bachelorprojekt i ergoterapi Frederikke Kefer Lindie Tessmer Andersen Pernille Ladefoged Petersen Juni 2014 ERG111 3310000111 Antal anslag: 54.620 "Bachelorprojekt i ergoterapi Brugernes oplevelser og erfaringer af rehabiliteringsforløbet

Læs mere

Bilag 1; Studieordning

Bilag 1; Studieordning Bilag 1; Studieordning 2014-15 Skrivevejledning Samfund, sundhed og forebyggelse, Modul 10 Skrivevejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i modulets læringsmål (se modulbeskrivelse). Projektrapportens

Læs mere

Hvordan banker man på rør?

Hvordan banker man på rør? Hvordan banker man på rør? Et kvalitativt studie om aktivitetsengagement Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol Hold: ErgF12

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

VEJEN TIL MOTIVATION

VEJEN TIL MOTIVATION ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT VEJEN TIL MOTIVATION - En kvalitativ undersøgelse af hvilke metoder ergoterapeuter anvender til motivering af depressive patienter Udarbejdet

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

I bliver ved med at snakke om hjælpemidler Det er mennesket det handler om

I bliver ved med at snakke om hjælpemidler Det er mennesket det handler om I bliver ved med at snakke om hjælpemidler Det er mennesket det handler om Hjælpemidlers indflydelse på menneskers aktiviteter. Hold E13V Bachelorprojekt Modul 14 7. Semester Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

forbindelse*med* patientuddannelse* relateret*til*type*2* diabetes*

forbindelse*med* patientuddannelse* relateret*til*type*2* diabetes* Deltagerfrafald*i* forbindelse*med* patientuddannelse* relateret*til*type*2* diabetes* Dataregistreringogkvalitetsudvikling* * * * * * * * Mette$Daapan$og$Anna$Emilie$Livbjerg Institut*for*Sundhedsvidenskab*og*:teknologi*

Læs mere

1. Problembaggrund... 3. 2. Formål... 6. 3. Problemstilling... 7. 3.1. Definition af nøgleord... 7. 4. Teorigennemgang... 8 4.1. OTIPM...

1. Problembaggrund... 3. 2. Formål... 6. 3. Problemstilling... 7. 3.1. Definition af nøgleord... 7. 4. Teorigennemgang... 8 4.1. OTIPM... Indholdsfortegnelse 1. Problembaggrund... 3 2. Formål... 6 3. Problemstilling... 7 3.1. Definition af nøgleord... 7 4. Teorigennemgang... 8 4.1. OTIPM... 8 4.1. MOHO... 9 5. Design, materiale og metode...

Læs mere

Det skriger langt væk af, at her er en handicappet

Det skriger langt væk af, at her er en handicappet 2013 Det skriger langt væk af, at her er en handicappet Det skriger langt væk af, at her er en handicappet - Et kvalitativt studie af hvordan stigmatisering påvirker brugen af hjælpemidler og derved aktivitetsudøvelsen

Læs mere

Tro på at du kan, og du er allerede halvvejs

Tro på at du kan, og du er allerede halvvejs Tro på at du kan, og du er allerede halvvejs - en kvalitativ undersøgelse om sindslidendes oplevelse af en sundhedsapplikation i et hverdagsperspektiv Bachelorprojektet udarbejdet af Eva Bansler, Malene

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Aktivitetsbaseret ergoterapi på intensiv

Aktivitetsbaseret ergoterapi på intensiv Aktivitetsbaseret ergoterapi på intensiv Ergoterapeutens bidrag til den tværfaglige behandling Marianne Arndal Pernille Mott Katrine Juul Kristiansen Januar 2015 ERG511 Bachelorprojekt i ergoterapi University

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

...man ved jo aldrig hvad det er der kommer ind ad døren...

...man ved jo aldrig hvad det er der kommer ind ad døren... ...man ved jo aldrig hvad det er der kommer ind ad døren... Ergoterapeutisk bachelorprojekt Bachelorgruppe 2 Katrine Benth Pedersen Hold Ergf13 Juni 2016 Vejleder: Bodil Winther Hansen Antal tegn: 83.722

Læs mere