Vejledning til Ø-støtteordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Ø-støtteordningen"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om støtte for jordbrugere på visse småøer. Februar

2 Kolofon Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): Økologistøttekontoret Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) 2

3 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Støtte... 4 Ansøgning og ansøgningsfrist... 4 Ansøgningsskema... 4 Hvem og hvad kan få tilskud?... 5 Arealer omfattet af Ø-støtteordningen... 5 Interessentskaber, driftsfællesskab og andre ansøgere... 5 Betingelser for at opnå tilskud... 5 Ændringer og producentskifte... 6 Kontrol... 7 Tilbagebetaling af tilskud... 8 Arealafvigelser... 8 Krydsoverensstemmelse... 9 Hvornår og hvordan bliver tilskuddet udbetalt? Skat Anvendelse af ansøgningsoplysninger, herunder offentliggørelse på internettet jævnfør Persondataloven Klageadgang Retsgrundlag Kontakt

4 Formål Formålet med at yde støtte efter Ø-støtteordningen er at sikre fortsat landbrugsvirksomhed på en række danske småøer uden broforbindelser. Ordningen støtter dermed også de enkelte ø- samfunds muligheder for beskæftigelse og levedygtige landdistrikter, ved at jordbrugere driver landbrug og bor på øerne. Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet for perioden , hvor det overordnede formål er at fremme bæredygtig og sammenhængende udvikling herunder skabe bedre leve- og arbejdsvilkår i landdistrikterne. Desuden er formålet med Landdistriktsprogrammet at fremme udviklingen af nye og bedre jordbrugsprodukter under hensyn til miljø-, natur- og kulturmiljø i jord- og skovbruget. Støtte Støtten ydes pr. hektar jordbrugsmæssigt drevne arealer. Ved jordbrugsmæssigt drevne arealer forstås i denne vejledning arealer i omdrift og udenfor omdrift (f.eks. permanente græsarealer), som benyttes til landbrugsformål. Støtten er på 475 kr. pr. ha jordbrugsmæssigt drevet areal. Du kan højst få støtte for 100 ha på din bedrift. EU-kommissionen finansierer 55 pct. af støtten. Ansøgning og ansøgningsfrist I Fællesskema 2012 skal du angive de arealer, hvortil du søger Ø-støtte. Det fremgår af vejledningen til Fællesskemaet, hvilke felter der skal udfyldes, når du søger om Ø-støtte. Vejledningen finder du på vores hjemmeside Ansøgningen med markkort skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 24. april Har du spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kan du kontakte kundecenteret i NaturErhvervstyrelsen på tlf. nr eller via til Hvem og hvad kan få støtte? Du kan søge Ø-støtte, hvis du personligt ejer eller er forpagter af jordbrugsbedrifter på en af følgende øer: 1. Agersø inkl. Engholm 9. Drejø 17. Hjortø 25. Sejerø 2. Anholt 10. Egholm, Aalborg 18. Lyø 26. Skarø 3. Askø inkl. Lilleø 11, Endelave 19. Læsø 27. Strynø 4. Avernakø 12. Fanø 20. Mandø 28. Tunø 5. Barsø 13. Fejø, inkl. Skalø 21. Nekselø 29. Venø 6. Birkholm 14. Femø 22. Omø 30. Aarø 7. Bjørnø 15. Fur 23. Orø 31. Ærø 8. Bågø 16. Hjarnø 24. Samsø Interessentskaber og driftsfællesskaber Hvis bedriften drives af et interessentskab eller af flere personer i forening, indgives én samlet ansøgning om støtte for driftsfællesskabet/bedriften. Det er en betingelse herfor, at 4

5 driftsfællesskabet er organiseret som et personligt ansvarligt interessentskab eller sameje, bestående af fysiske personer. Driftsfællesskabets eneste formål skal være landbrugsdrift. Drives bedriften af et interessentskab eller af flere personer i forening i overensstemmelse med landbrugsloven, kan der ydes tilskud, hvis en deltager, som ejer eller forpagter en anpart på 1/5 eller derover, har bopæl på bedriften. Boligen skal være beliggende på en af ovenfor nævnte øer. Andre ansøgere kan ikke opnås støtte under Ø-støtteordningen. Betingelser for at opnå støtte For at få støtte gælder følgende betingelser: at ansøger har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret på en bedrift på en af de øer, som er omfattet af støtteordningen, i hele det kalenderår som støtten vedrører. at ansøger driver et areal på mindst 5 hektar jordbrugsmæssigt på en af de omfattede øer. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder, som landbrugeren driver, men der kan kun opnås støtte til arealer, der er beliggende på ovennævnte øer. at ansøger driver arealet jordbrugsmæssigt i mindst 5 år fra datoen for første udbetaling af tilskuddet efter Ø-støtteordningen i programperioden Arealet skal være det samme som indgik i beregningerne af tilskuddet det første år i perioden Arealer, der senere indgår i bedriften, skal drives jordbrugsmæssigt i mindst 5 år efter 1. udbetaling til dem. 5 årsforpligtigelsen kan tidligst udløbe i december at alle bedriftens drevne landbrugsarealer indtegnes, uanset om der søges støtte. Ligger et areal ikke i blok, så skal ansøgeren anmode om markblokændring. at arealerne skal være ejede eller forpagtede af ansøger. at arealerne er jordbrugsmæssigt drevne arealer. Dvs. arealer som benyttes til landbrugsformål. Der kan således kun søges om støtte til arealer, der anvendes jordbrugsmæssigt hvert år i 5 årsperioden. Også udtagne arealer, herunder arealer med 20-årig udtagning, er omfattet af støtteordningen. at regnskaber skal opbevares i 5 år fra udbetaling af støtte. Der ydes ikke støtte til arealer, der ikke dyrkes jordbrugsmæssigt, herunder gårdspladser, bebyggede arealer, køkkenhaver, haver, krat, oplagspladser, grusarealer, betonarealer, skel, vandhuller, havet, læhegn, læskure, naturstier, rørskov, tagrør, siv, søer, moser, veje, strande, skovarealer eller tilsvarende arealer (det vil sige arealer, der ligner de nævnte heller ikke kan opnå støtte). For at græsarealer betragtes som jordbrugsmæssigt drevne, skal arealet være hegnet og udnyttet med afgræsning i sommeren (indtil 15. september), eller det skal fremgå at der er taget slæt på hele arealet. Udyrkede arealer skal slås i perioden 1. juli til 15. september. Der skal være plantedække på hele arealet hele året. Arealer med juletræer skal opfylde kravene om kort omdrift (høstes senest 10 år efter udplantning eller 14 år efter udsåning) og mindst 3000 træer per ha. Lavskov støttes efter samme retningslinjer, som beskrevet i vejledning om særlig miljøstøtte under art energiafgrøder. I perioden 1. april til 31. august er det kun tilladt at have ikke landbrugsaktiviteter på arealet i 8 dage. Det gælder ex. sportsstævner, dyrskue, anlægsarbejder og opbevaring. Har du aktiviteter på 5

6 dine arealer, som ikke er jordbrugsmæssig drift, læs da Vejledning for Enkeltbetaling 2012, her fremgår de mere præcise regler for andre aktiviteter. Ændringer i din ansøgning og producentskifte Du har pligt til straks at underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis kravene om bopæl og jordbrugsmæssig drift ikke længere er opfyldt. På NaturErhvervstyrelsens anmodning skal du desuden erklære, om kravene stadig er opfyldt. Ligeledes har ansøger pligt til at underrette NaturErhvervstyrelsen i tilfælde af ejer- eller brugerskifte. Når en landmand overdrager arealer, hvortil der er ydet Ø-støtte, til anden landmand, så skal denne overfor NaturErhvervstyrelsen påtage sig at opfylde forpligtigelserne for Ø-støtte. Søger landmanden, der har påtaget sig at opfylde forpligtigelserne, Ø-støtte til mere end 100 ha, får denne dog kun udbetalt støtte for de 100 ha, men skal alligevel angive alle arealerne i ansøgningen og opfylde betingelserne om jordbrugsmæssig drift i 5 år, da han ellers skal betale udbetalt støtte tilbage. Vil modtageren af overdragne arealer ikke påtage sig forpligtigelserne, så skal overdrageren betale den støtte tilbage, der er udbetalt for arealet i de sidste 5 år. Har overdrageren mere end 100 ha med Ø-støtte, skal der først tilbagebetales, når overdrageren ikke længere har 100 ha tilbage tillagt de hektar med forpligtigelser, han har overtaget fra andre indenfor de sidste 5 år. Er overdrageren et interessentskab tages der udgangspunkt i det antal ha, der er modtaget støtte for. Går en forpagtning tilbage til en ejer og med det samme videre til en ny forpagter, så skal der kun laves et producentskifte fra den ene forpagter til den næste, med mindre der er en periode, hvor arealet ikke er bortforpagtet. Såfremt en bedrift overdrages i sin helhed efter indgivelse af ansøgning, men inden den ansøgte støtte er udbetalt, vil støtten uanset overdragelsen blive udbetalt til overdrageren, medmindre overdrageren ved transport overfører retten til støtte til erhververen. Udbetaling af støtten til erhververen er betinget af, at dette ikke strider mod tredjemands bedre retsstilling i forhold til overdrageren, herunder ved transport, og at erhververen indtræder i overdragerens forpligtelser. I forbindelse med dødsfald kan boet videreføre bedriften i et år, det er således muligt for boet at ansøge om Ø-støtte en gang, herefter skal bedriften overdrages. Hvis erhververen ikke vil/kan overtage forpligtigelserne for Ø-støtte, skal boet tilbagebetale støtten for 5 år. Vælger boet ikke at modtage Ø-støtte, så ophører forpligtigelserne uden tilbagebetaling, hvis boet påberåber sig force majeure reglerne jf. 18 i bekendtgørelsen. NaturErhvervstyrelsen kan i forbindelse med ejer- eller brugerskifte fravige kravet om fast bopæl og jordbrugsmæssig drift af arealet på jordbrugsbedriften: bopælskravet kan fraviges i de tilfælde, hvor ansøgeren fraflytter ejendommen og tager bopæl andetsteds på øen, uden at der foreligger et ejer- eller brugerskifte. Det vil her være en forudsætning, at landbrugslovens bopælsregler ikke overtrædes, 6

7 ved ejer- eller brugerskifte kan kravet om 5 års jordbrugsmæssig drift og bopælspligt i hele det kalenderår, som støtten vedrører fraviges, hvis en ny ejer eller bruger over for NaturErhvervstyrelsen erklærer, at han eller hun vil indtræde i betingelserne for tilskud. ved ejer- eller brugerskifte kan bopælskravet i hele det kalenderår, som tilskuddet vedrører i særlige tilfælde fraviges, hvis den nye ejer ikke ønsker at have bopæl på bedriften, men bopæl andetsteds på øen. Det vil være en forudsætning, at landbrugslovens bopælsregler ikke overtrædes. Udelukkelse og straf Efter Landdistriktslovens 14 straffes med bøde, hvis ansøgeren ved grov uagtsomhed eller forsætligt har afgivet urigtige oplysninger. Det er strafbart at give urigtige eller vildledende oplysninger eller tilbageholde oplysninger, der har betydning for afgørelse om udbetaling af støtte. Det er desuden strafbart, ikke at give vejledning og hjælp ved kontrol, og at undlade at udlevere det materiale, som er nødvendigt for kontrollen. Det er strafbart ikke at overholde betingelserne for Ø-støtte. Der kan idømmes straf i form af bøde. Selskaber m.v. kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Kontrol Der gennemføres både en administrativ kontrol og en kontrol på stedet i forbindelse med ø- støtten. Formålet med kontrollen er at sikre, at betingelserne for støtte er overholdt. Alle ansøgninger indgår i NaturErhvervstyrelsens administrative kontrol, mens kontrollen på stedet foretages hos et repræsentativt udsnit af alle årets ansøgere, og denne kontrol udføres også af NaturErhvervstyrelsen. Den administrative kontrol og kontrollen på stedet sker på grundlag af din indsendte ansøgning og markblokregistret. Der tages hensyn til de rettelser af markblokregistret, som vi har modtaget fra dig inden ændringsfristen, som i 2012 er den 31. maj. Bemærk, at det kun er arealet inden for markblokkene, som er støtteberettiget. Det betyder, at der ikke bliver medregnet areal udenfor markblokkene til det støtteberettigede areal. Hvis det i forbindelse med kontrollen konstateres, at et anmeldt areal ligger helt eller delvist udenfor markblokken, vil NaturErhvervstyrelsen kun medregne den del af arealet, der ligger i markblokken. Bemærk, at enhver forskel mellem det anmeldte og det fastslåede (godkendte) areal vil kunne danne grundlag for nedsættelse af støtten og beregning af eventuelt yderligere nedsættelse. En del af kontrollen sker ved anvendelse af teleopmåling af dine landbrugsparceller på baggrund af aktuelle satellitfotos. Hvis kontrollen kan afsluttes på baggrund af teleopmålingen, modtager du kontrolresultatet til orientering. Hvis telemålingen ikke er tilstrækkelig, foretager NaturErhvervstyrelsen et besøg på din bedrift. I disse tilfælde vil der typisk ske opmåling af dine landbrugsparceller ved hjælp af GPSopmålingsudstyr eller ortofoto. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer også, at øvrige betingelser for udbetaling af støtte er overholdt for arealrelaterede EU-støtteordninger med undtagelse af tilsagnsordninger administreret af Naturstyrelsen. Kontrolbesøg foretages uanmeldt eller med et kort varsel på højst 48 timer. 7

8 Under et kontrolbesøg har du pligt til at medvirke til at kontrollen kan gennemføres. Kan en kontrol ikke gennemføres på grund af forhold, som du er årsag til, vil din ansøgning blive afvist. I en sådan situation bortfalder støtten og der stilles krav om tilbagebetaling af støtte fra tidligere år. Hvis du som ansøger ikke selv kan være til stede under kontrollen, skal du finde en stedfortræder. Dette gælder også, hvis du ikke opholder dig på bedriften i en længere periode. Efter kontrollen modtager ansøger en kopi af kontrolrapporten, herunder opmålingsresultaterne. Hvis kontrollen har givet anledning til bemærkninger, får man mulighed for at fremføre sine kommentarer over NaturErhvervstyrelsen. Kontrolrapporten sendes derefter sammen med eventuelle bemærkninger videre til yderligere sagsbehandling, hvor den endelige afgørelse bliver truffet. Der henvises i øvrigt til Vejledning om Enkeltbetaling 2012, hvor de nærmere betingelser for kontrol fremgår. Af hensyn til kontrollen skal du i mindst 5 år tilbage fra seneste støtteudbetaling opbevare gødningsplaner med tilhørende markkort samt skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører ansøgningen, som udbetalingen sker for. Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt støtte Udbetalt støtte skal helt eller delvist tilbagebetales med tillæg af renter, beregnet fra datoen for fremsættelsen af krav om tilbagebetaling til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling fastsatte referencesats med tillæg (dog mindst 50 kr.), hvis betingelserne for støtte ikke længere opfyldes, ansøger har givet forkerte eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, ansøger misligholder sin underretningspligt eller ikke medvirker til kontrol, hvis tilskudsmodtager inden 5 år fra første udbetaling af støtte for et areal overdrager arealet til en anden, medmindre sidstnævnte efter ansøgning indtræder i betingelserne for støtte. Force Majeure Hvis helt ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder medfører, at du ikke kan overholde ø- støttereglerne, kan der efter en konkret vurdering ses bort herfra. Eksempler på særlige begivenheder er dødsfald, alvorlig sygdom, naturkatastrofer eller brand samt udbrud af smitsomme sygdomme i besætningen. De særlige begivenheder skal vedrøre bedriften, dig selv eller din nærmeste familie. Der skal være sammenhæng mellem årsagen til overtrædelsen af reglen og tidspunktet for den særlige begivenhed. For at kunne påberåbe sig force majeure eller særlige omstændigheder skal du underrette NaturErhvervstyrelsen indenfor 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til det. Du skal også indsende dokumentation for de særlige forhold, som du vil påberåbe dig. Dokumentation kan f. eks. være en lægeattest. 8

9 Arealafvigelser Hvis det areal der fastslås ved kontrol er mindre end det anmeldte areal, vil der kun blive udbetalt støtte til det fastslåede areal. Det vil endvidere i nogle situationer medføre en yderligere nedsættelse af støtten i forbindelse med beregning af årets tilskud, afhængig af hvor stor forskellen er mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal (se skema nedenfor). Det fastslåede areal er det areal, der er til stede, og hvor alle støttebetingelserne, der knytter sig direkte til arealanvendelsen, er opfyldt. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt for et areal, så vil arealet ikke blive godkendt, og der vil opstå en afvigelse mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal. Det anmeldte areal er lig det areal, der er angivet på det pågældende års markplan i Fælleskemaet indsendt i kontrolåret og hvortil der søges om Ø-støtte. Forskel mellem anmeldt og fastslået areal Fra 0 % til og med 3 %, dog højst 2 ha Fra 3 % til og med 20 % eller mere end 2 ha Nedsættelse af støtten Det ansøgte areal på Ø-støtte nedsættes, så det svarer til det fastslåede areal. Der sker ingen yderligere nedsættelse af støtten. Det fastslåede areal nedsættes med det dobbelte af arealafvigelsen. Det herefter beregnede areal danner grundlag for udbetaling af støtte. Mere end 20 % Det ydes ingen Ø-støtte det pågældende år Mere end 50 % Det ydes ingen Ø-støtte det pågældende år. Endvidere udelukkes du fra indenfor de efterfølgende 3 år at modtage et beløb, der svarer til forskellen mellem støtten for det anmeldte og det fastslåede areal Det bemærkes, at når et areal nedsættes, så skal der også ske tilbagebetaling af tidligere udbetalt støtte svarende til nedsættelsen 5 år tilbage. Misligholdelser af tilsagnsbetingelserne 9

10 Hvis det ved kontrol fastslås, at en ansøger ikke opfylder tilsagnsbetingelserne får det følgende konsekvenser: Misligholdt tilsagnsbetingelse Ansøger skal drive et areal på mindst 5,0 hektar og have fast bopæl og være tilmeldt folkeregistret på jordbrugsbedriften på en af de omhandlede øer. Ansøger skal som ejer eller forpagter i mindst 5 år fra datoen for den første udbetaling drive tilsagnsarealet jordbrugsmæssigt. Ansøger skal have bopæl på jordbrugsbedriften på en af de omfattede øer i hele det kalenderår, som støtten vedrører. Hvis bedriften drives af en interessentskab eller af flere i forening i overensstemmelse med landbrugsloven, kan støtten ydes, hvis en deltager, der ejer eller forpagter en anpart på 1/5 eller derover, har bopæl på bedriften. Hvis ansøger har afgivet urigtige oplysninger om: 1) at ansøger på den jordbrugsbedrift, hvortil der ansøges om støtte, driver et areal på mindst 5,0 hektar jordbrugsmæssigt på en af de omhandlede øer, og 2) at ansøger har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret på jordbrugsbedriften på en af de omhandlede øer. Hvis skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det år, som udbetaling af støtte sker for, ikke opbevares i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet Nedsættelse af støtten 100 % nedsættelse af årets støtte 100 % nedsættelse af årets støtte 100 % nedsættelse af årets støtte 100 % nedsættelse af årets støtte 100 % nedsættelse af årets støtte 25 % nedsættelse af årets støtte. Hvis der er konstateret overtrædelser af flere af de anførte betingelser, nedsættes årets støtte med 100 %. Manglende opfyldelse af tilsagnsbetingelserne kan endvidere medføre krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt Ø-støtte. Hvis overtrædelse af en bestemmelser er sket med forsæt, udelukkes tilskudsmodtager fra den pågældende foranstaltning for både det kalenderår, hvor der er konstateret uregelmæssigheder og for det følgende kalenderår. 10

11 Krydsoverensstemmelse Alle krydsoverensstemmelseskrav skal overholdes for hele bedriften (hele CVR-/CPRnummeret), som modtager støtte efter Ø-støtteordningen. Reglerne gælder også for arealer anmeldt med afgrødekoden 258. En overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav på bedriften kan medføre reduktion i årets udbetaling af støtte under landdistriktsprogrammet, herunder Ø- støtte. Du kan læse mere om krydsoverensstemmelse, herunder reglerne for reduktion af støtte, i Vejledning om krydsoverensstemmelse og Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under Jordbrug. Hvornår og hvordan bliver støtten udbetalt? Støtten for 2012 udbetales normalt inden 31. januar Udbetalingen sker ved en overførsel til støttemodtagers Nemkonto. Skat NaturErhvervstyrelsen oplyser automatisk til SKAT, hvor meget støtte der er udbetalt. Støtten er skattepligtig. Myndighedernes brug af oplysninger For at kunne administrere ordningen har NaturErhvervstyrelsen brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles er beskrevet i de følgende afsnit. Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fødevareministeriet, herunder NaturErhvervstyrelsen, til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet, herunder NaturErhvervstyrelsen, og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægningsog evalueringsmæssige formål. NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav (se afsnit nedenfor). Registrene føres og opbevares elektronisk hos NaturErhvervstyrelsen. Opbevaring af kontroloplysninger Oplysninger, der indhentes til kontrol vil blive opbevaret i NaturErhvervstyrelsen til brug for kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger skal oplysningerne kun indhentes én gang. NaturErhvervstyrelsen vil ved brug af oplysningerne sikre, at 11

12 støttemodtageren har indsigt i, hvilke data der anvendes, så forkerte oplysninger kan rettes. Den registreredes rettigheder Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) giver dig ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger NaturErhvervstyrelsen har registreret om dig. Du har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. Vejledning vedrørende anvendelse af oplysninger fra fællesskemaet, herunder offentliggørelse på internettet, jævnfør Persondataloven: Hvis du indsender Fællesskema 2012 skal du være opmærksom på følgende forhold, som relaterer sig til Persondatalovens 28, stk. 1: at de afgivne oplysninger i skemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udbetaling af støtte og tilskud fra NaturErhvervstyrelsen under EAGF og EAFRD (EUs landbrugs- og landdistriktsordninger). at NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig. I henhold til andre relevante paragraffer i persondataloven har du følgende muligheder: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, behandlingen af din ansøgning omfatter, jf. 31. på begæring, har krav på at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. 37. Samtidig skal du være opmærksom på, at der i 2008 er vedtaget en EU-forordning, efter hvilken det kræves, at oplysninger i fællesskemaet om fornavn, efternavn, evt. firmanavn, den fulde adresse samt størrelse af det modtagne støttebeløb bliver offentliggjort på Internettet. Oplysningerne kan, udover den ovenfor nævnte behandling af afgørelse om udbetaling af støtte, også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser. Nærmere oplysninger om disse forhold og persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Jura. Klageadgang Hvis du mener, at NaturErhvervstyrelsen, Produktion, har truffet en afgørelse på et ufuldstændigt grundlag, og du eksempelvis har nye supplerende oplysninger til din sag, bør du snarest muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen herom og anmode om en fornyet behandling. Du kan klage over afgørelse om støtte til Fødevareministeriets Klagecenter inden 4 uger fra den dag afgørelsen er modtaget. Indsendes klagen for sent, vil den normalt ikke blive behandlet. Klagen skal sendes til: Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 12

13 1780 København V NaturErhvervstyrelsen kommenterer sin afgørelse og sender klagen til behandling i Fødevareministeriets Klagecenter. Hvis NaturErhvervstyrelsen, efter en fornyet behandling af sagen, kan give dig helt eller delvis medhold i klagen, træffer NaturErhvervstyrelsen en ny afgørelse i sagen uden at sende sagen til Fødevareministeriets Klagecenter. Retsgrundlag Tilskudsordningen er baseret på bestemmelserne om støtte til jordbrug i ugunstigt stillede områder. Disse regler findes i: Forordning Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelses-bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og kryds-overensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Lov Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 732 af 25. juni 2007 om tilskud til jordbrugere på visse småøer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 110 af 28. januar 2010 og bekendtgørelse nr. 64 af 26. januar Bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om krydsoverensstemmelse. Kontakt Spørgsmål vedrørende Ø-støtteordningen kan rettes til: 13

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.: / 14

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Februar 2010 1 Kolofon Vejledning til

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Januar 2011 1 Kolofon Vejledning til

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om støtte for jordbrugere på visse småøer. Februar 2013 1 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om Ø-støtteordningen. januar 2014

Vejledning om Ø-støtteordningen. januar 2014 Vejledning om Ø-støtteordningen januar 2014 Kolofon Vejledning om Ø-støtteordningen januar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

VEJLEDNING Tilskud til jordbrugere på visse småøer Ø-støtteordningen

VEJLEDNING Tilskud til jordbrugere på visse småøer Ø-støtteordningen VEJLEDNING Tilskud til jordbrugere på visse småøer Ø-støtteordningen Marts 2004 Ministeriet for FødevarerLandbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv 1 Indholdsfortegnelse RESUME... 3 FORMÅL...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2010 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2014 i de ydre koge i Tøndermarsken Januar 2014 Kolofon Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE 2016 Side 1 af 7 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Østøtteloven... 3 3 - Projekter der kan få støtte... 3 4 - Projekter

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk og mejeriprodukter Vejledning gældende fra juli 2004

Vejledning om støtte til skolemælk og mejeriprodukter Vejledning gældende fra juli 2004 Vejledning om støtte til skolemælk og mejeriprodukter Vejledning gældende fra juli 2004 Juli 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 0617-103-01 Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere