Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve August /23 B5

2 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove, hvor skovejeren skal tjene penge på træet. Især i de offentlige skove lægges der også vægt på en varieret natur og borgernes muligheder for at udfolde sig rekreativt. (Granskov. Foto: Keld Nørgaard) 2/23 B5

3 Opgave 1 / 20 (Foto: Keld Nørgaard) Træ bruges til opvarmning i mange huse. Ved afbrænding af træ frigives CO 2, som er en drivhusgas. Hvorfor er træ bedre at brænde end kul og olie i forhold til drivhuseffekten? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Ved afbrænding ryger træ mindre end kul og olie Træ er billigere at indkøbe end kul og olie Træ har et større indhold af vand (H 2 O) end kul og olie Træ forøger ikke atmosfærens samlede mængde af CO 2 Træ indeholder ikke kulstof (C) 3/23 B5

4 Opgave 2 / 20 Hvad kan man gøre for at mindske atmosfærens indhold af CO 2, så drivhuseffekten begrænses? Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Opvarme med kul, olie eller naturgas i boligen Øge skovarealet ved at plante mange ny træer Bruge store maskiner til arbejdet i alle skovene Holde skovbunden mellem træerne ren for ukrudt Cykle til skoven i stedet for at køre i bil 4/23 B5

5 Opgave 3 / 20 Drivhusgassen kuldioxid (CO 2 ) består af kulstof (C) og ilt (O). I alle organiske stoffer indgår kulstof. Indsæt ordene på de rigtige steder i skemaet, så det viser kulstofkredsløbet. Pilene betyder overførsel af kulstof (C). Angiv med streger, hvor svarmulighederne skal placeres Rovdyr Planteædere Nedbrydere Træer 5/23 B5

6 Opgave 4 / 20 I biologi skal du undersøge, hvilken betydning luftens indhold af kuldioxid (CO 2 ) har for træers vækst. Hvilken af nedenstående forsøgsopstillinger, med ens små træer, kan du bruge til undersøgelsen? Forsøg 1 Forsøg 2 Forsøg 3 Forsøg 4 Forsøg 5 Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Forsøg 1 Forsøg 2 Forsøg 3 Forsøg 4 Forsøg 5 6/23 B5

7 Opgave 5 / 20 Biologiske argumenter bygger på biologisk viden, som er blevet til på baggrund af naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Det er vigtigt, at kunne skelne mellem biologiske argumenter og andre typer af argumenter, for eksempel økonomiske eller politiske argumenter. Hvilket argument bygger alene på biologisk viden? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Landskaber uden skov er dårlige, fordi de er kedelige landskaber Skove er vigtige, fordi man kan gå lange ture i dem Skovtræer er billige at dyrke, fordi de ikke kræver megen pasning Skovtræer udskiller CO 2 både nat og dag, fordi de har respiration Egetræer er bedst at dyrke, fordi man kan tjene mange penge på træet 7/23 B5

8 Opgave 6 / 20 Overvej for hvert udsagn, om det kan undersøges naturvidenskabeligt, eller om der er tale om en holdning. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Kan undersøges naturvidenskabeligt Er udtryk for en holdning Bøgeskov med ranke stammer er en flot skov En granskov er ofte en kedelig skov Jordbunden i en dansk granskov kan være sur Der lever flere dyrearter i en granskov end i en bøgeskov En urørt skov er mere spændende end en plantet skov 8/23 B5

9 Opgave 7 / 20 (Skovmus. Kilde: Pattedyr, krybdyr og padder af Henning Anthon. Politikens Forlag 1985) Hvis en bestand af skovmus bliver isoleret fra sine artsfæller på en ø i tusinder af år, kan ø-musene udvikle sig, så der dannes en ny art. Der er sket en evolution, så ø-musene ikke kan parre sig med den oprindelige museart fra fastlandet og få unger. Hvad kan denne evolutionære udvikling skyldes? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Musene har valgt at ændre deres gener for at leve på øen For at overleve har musene undgået mutationer Det isolerede liv på øen har tvunget musene til ukønnet formering Mutationer, kønnet formering og selektion har ændret musene Selektion har fået ø-musene til at parre sig med en rotte-art på øen 9/23 B5

10 Opgave 8 / 20 Ilt (O 2 ) er en vigtig luftart i atmosfæren, hvor den udgør ca. 21 %. (Regnorm på dødt blad. Foto: Keld Nørgaard) Hvad bruges ilten (O 2 ) til i skovbunden? Angiv med streger, hvilke svarmuligheder der danner de to korrekte sætninger Døde blade bliver nedbrudt med forbrug af ilt Regnorme bruger ilt til respiration Udskiller cytoplasma ved hjælp af ilt Opbygger cellemembran ved hjælp af ilt Bruger ilt til respiration Nedbrydes ved forbrug af ilt Optager ilt til fotosyntese Bruger ilt til gæring 10/23 B5

11 Opgave 9 / 20 I mange skove findes søer. Uheldigvis har en skovejer gødet træerne omkring en skovsø så meget, at en stor del af næringssaltene er havnet i skovsøen. Hvad sker der, når der kommer mange næringssalte i skovsøens vand? Anbring de fire kasser med ord i rigtig rækkefølge, så det viser, hvad der sker, når der er mange næringssalte i skovsøen. Angiv med streger, hvor svarmulighederne skal placeres Fiskedød Algevækst Flere døde alger Nedbrydning af dødt organisk stof 11/23 B5

12 Opgave 10 / 20 Flere danske skove er plantet på sandjord, som er en næringsfattig jordtype. Hvad kan sandjord betyde for skovtræers vækstbetingelser? Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Jorden bliver hurtigt fuld af vand, så rødderne let drukner Ved kraftigt stormvejr vælter grantræerne let Næringsmangel gør træerne meget høje og slanke Træernes rødder har meget ilt (O 2 ) til rådighed Træerne vokser meget langsomt 12/23 B5

13 Opgave 11 / 20 Mikroorganismer bruger enzymer, når de skal nedbryde organisk materiale i skovbunden. Enzymers aktivitet er blandt andet afhængig af temperaturen. Figuren viser et eksempel på temperaturens betydning for enzymers aktivitet ved nedbrydning. Brug kurvens oplysninger til at tage stilling til hvert af nedenstående udsagn. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Der kan foregå nedbrydning ved 15 o C Jo lavere temperatur, jo hurtigere nedbrydning Nedbrydningen starter ved 40 o C Ved 80 o C er nedbrydningen på sit højeste Der foregår mest effektiv nedbrydning ved 40 o C 13/23 B5

14 Opgave 12 / 20 (Bladmosaik hos bøg. Foto: Keld Nørgaard) (Egeblade. Foto: Keld Nørgaard) Egetræet er et lystræ, det vil sige, at det slipper meget lys igennem kronens blade, så mange planter kan vokse under egetræer. Egetræet tåler ikke at vokse i skygge. Bøgetræet er et skyggetræ med bladmosaik. Det vil sige, at kun lidt lys slipper igennem bøgetræets krone. Hvad vil der ske med egetræerne, hvis bøgetræer begynder at vokse op i en egeskov og bliver højere end egetræerne? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Det enkelte egetræ vil ændre sine gener, så det bliver tilpasset den mindre lysmængde Egetræerne vil ikke blive påvirket, men ændrer bare deres miljøkrav Bøgetræerne vil udkonkurrere egetræerne, som har brug for meget lys Egetræerne vil lade bøgetræerne vokse i halvdelen af skoven, så de deles om pladsen Bøgetræerne vil ændre bladmosaik, så der slipper mere lys igennem til egetræerne 14/23 B5

15 Opgave 13 / 20 Skove, hvor træerne vokser helt ude ved kysten, kan ved storme blive udsat for kraftig påvirkning af saltvand. Saltvand vil have en osmotisk virkning på cellerne i træets rødder. (Kystskov. Foto: Keld Nørgaard) Hvad kan det betyde for træers rødder, hvis de bliver omgivet af saltvand? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Ingenting, da saltet hurtigt vil blive optaget og brugt i fotosyntesen Træerne vil få alvorlig mangel på kuldioxid (CO 2 ) Saltet vil blive presset ind i røddernes celler Træerne vil vokse hurtigere på grund af tilskuddet af salt Der vil trænge vand ud af røddernes celler 15/23 B5

16 Opgave 14 / 20 Indholdet af kuldioxid (CO 2 ) i atmosfæren har betydning for skovtræernes fotosyntese. Grønne blades CO 2 - optagelse CO 2 -koncentration i atmosfærisk luft Figuren viser grønne blades optagelse af CO 2 ved forskellige koncentrationer af CO 2 i atmosfærisk luft. Brug kurvens oplysninger og din viden om fotosyntese til at afgøre, hvilken sætning der er rigtig. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et faldende indhold af CO 2 kan betyde, at træernes respiration bliver forhøjet Træernes vækst kan blive forøget ved et større indhold af CO 2 Et formindsket indhold af CO 2 kan betyde ringe bestøvning af træernes blomster CO 2 -indholdet har ingen betydning for træernes vækst Træerne vil mangle kulhydrat (C 6 H 12 O 6 ) ved forøget indhold af CO 2 16/23 B5

17 Opgave 15 / 20 Skovens træer udsættes for mange forskellige miljøpåvirkninger. Skadedyr kan for eksempel hæmme deres vækst. Gensplejsning vil måske i fremtiden kunne gøre træer bedre i stand til at modstå visse miljøpåvirkninger. Gensplejsning er én blandt flere nye genteknologier. Indsæt det manglende ord i sætningen. Angiv med en streg, hvilken svarmulighed der passer i sætningen Ved gensplejsning indsættes DNA-stykker i cellen, så cellens arvemateriale bliver ændret. enzymer DNA-stykker aminosyrer ribosomer proteiner cellekerner mitokondrier 17/23 B5

18 Opgave 16 / 20 Det er almindeligt, at bøgetræer danner svamperod. Træets rødder vokser sammen med svampetrådene, som skaffer næringssalte til træet. Svampene får kulhydrat (C 6 H 12 O 6 ) fra træet. Hvad kalder man det, når to arter lever sammen, og begge har fordel af det som i dette tilfælde? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Meiose Myose Parasitisme Symbiose Syntese 18/23 B5

19 Opgave 17 / 20 I nogle skove bruger man giftstoffer til at bekæmpe forskellige insekter, der optræder som skadedyr. Det kan ske, at et giftstof pludselig ikke virker mere på insekterne. Der er sket en mutation, så de nye generationer af insekter er blevet modstandsdygtige over for giftstoffet. Hvor kan en mutation forekomme? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds I cellekernens membran I cellevæggen I cellens kromosomer I cellens cytoplasma I cellens membran 19/23 B5

20 Opgave 1 / 20 Opgave 18 / 20 I fremtiden vil det være vigtigt, at almindelige mennesker og ikke kun forskere kender til cellens biologi og mulighederne inden for genteknologi. Så kan alle være med til at diskutere brugen af teknologien på et fagligt grundlag. Dan hele, rigtige sætninger. Angiv med streger, hvor svarmulighederne skal placeres De korrekte par Svarmulighed Tre baser i rækkefølge på en DNA-streng koder for en aminosyre en mutation Før celledelingen vikles DNA-strenge tæt sammen i et kromosom en klon En ændring af DNA i et gen kaldes for en mutation et kromosom Et gen er et stykke af en DNA-streng, som koder for et protein et protein En gruppe individer med ens gener kaldes en klon en aminosyre 20/23 B5

21 Opgave 19 / 20 I fremtiden er der brug for at udnytte mange slags energikilder. Det drejer sig både om sol-, vind- og bølgeenergi, samt forskellige organiske stoffer. Ved en biologisk nedbrydning af organisk stof under iltfrie forhold kan der dannes biogas, som mest består af metan (CH 4 ). Hvad kan bruges til fremstilling af biogas? Der er 9 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Kan bruges Kan ikke bruges Slagteriaffald Ler fra undergrunden Kvælstof (N 2 ) fra atmosfæren Grønt affald fra køkkener Savsmuld fra savværker Gamle cykler uden dæk og slanger Haveaffald fra private haver Sorteret småt metalaffald Visne blade fra skovbunden 21/23 B5

22 Opgave 20 / 20 I mange skovdistrikter kan man købe et sankekort, så man kan indsamle træ i skovbunden til at brænde i en brændeovn. Træ er CO 2 -neutralt. (Brændestabel. Foto: Keld Nørgaard) Hvad vil det sige, at afbrænding af træ er CO 2 -neutralt? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Der dannes en uskadelig form for CO 2 ved afbrænding af træ Ved afbrænding af træ siver det tunge CO 2 ned i jorden og opløses CO 2 fra forbrænding af træ opløses og forsvinder i skorstenen CO 2 fra forbrænding af træ omdannes i skorstenen til atmosfærisk kvælstof (N 2 ) Ved afbrænding af træ frigives CO 2, som træet tidligere har optaget 22/23 B5

23 Pointoversigt Opgavens nummer Point i alt Antal items Point ved antal rigtige Opgave Opgave Opgave ,3 2,5 3,8 5 Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave ,5 5 Opgave ,3 2,5 3,8 5 Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave ,6 1,7 2,8 3,9 5 Opgave I alt 55 23/23 B5

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi

Alger til Biogas. Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi Alger til Biogas Undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi AlgeCenter Danmark 2012 Tekst: Sidsel Sode, Havets Hus Layout: Grete Fogtmann Jensen, Havets Hus Kontakt: Havets Hus Færgevej 4 8500

Læs mere

5. Celler, der deler sig

5. Celler, der deler sig 5. Celler, der deler sig Kræft er en cellecyklussygdom Dette kapitel fortæller, hvad restriktionspunktet er hvorfor kræft kaldes en cellecyklussygdom hvorfor genterapi måske bliver fremtidens behandling

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/ Først vil jeg dele dette åbne brev og hovedstudiet det bygger på. Det er underskrevet af de mennesker her i verden som ved mest om hvordan den fungerer og hænger sammen, altså mennesker der kan se mere

Læs mere

Naturens mønstre. - fornyet jagt på lovmæssigheder

Naturens mønstre. - fornyet jagt på lovmæssigheder 17 Naturens mønstre - fornyet jagt på lovmæssigheder Etablering af generelle sammenhænge er vigtig for naturvidenskabernes udvikling, formidling og praktiske anvendelse. I biologien skaber de fælles principper

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Flishugning og skimmelsvampe

Flishugning og skimmelsvampe Flishugning og skimmelsvampe Af biolog Simon Skov, Skov & Landskab, KVL Skimmelsvampe trives i flis. De danner store mængder sporer, som kan give mange former for gener, hvis man arbejder med flis. På

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM

CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...SIDE 2 - Her er du nu! INDLEDNING...SIDE 3 - Her finder du en præsentation af, hvad

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere