Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening"

Transkript

1 Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en privat andelsboligforening. I denne pjece beskrives de forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man ønsker at stifte en andelsboligforening ved køb af en udlejningsejendom. Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive en ejendom til brug for medlemmerne. Medlemmerne ejer ejendommen sammen, og hvert medlem har brugsret til en bestemt bolig i ejendommen. Ved indtræden i foreningen betales et indskud, og der betales løbende en boligafgift, som dækker foreningens udgifter. Medlemmerne har del i foreningens formue og gæld. Hvordan medlemmerne hæfter for gælden, skal beskrives i foreningens vedtægter. Foreningens grundlov er vedtægten. Vedtægten tillægger medlemmerne rettigheder og pligter og opsætter regler for overdragelse af andele. Forholdene i foreningen kan desuden være reguleret af en husorden, som det også kendes i lejeboliger. Medlemmerne har stor indflydelse på den daglige drift, og kan bl.a. selv beslutte, hvornår der skal iværksættes vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen. Medlemmerne kan få indflydelse på foreningens beslutninger ved at deltage på generalforsamlingen og i bestyrelsesarbejdet. I den enkelte lejlighed vil andelshaveren i vidt omfang selv bestemme, hvordan boligen skal indrettes og hvilke forbedringer, der skal laves. Stiftelse af en andelsboligforening Tilbudspligten Det følger af lejelovens og andelsboligforeningslovens regler, at en udlejningsejendom skal tilbydes dens lejere, før ejendommen kan afsættes til anden side. Ønsker en udlejer at sælge en ejendom, så har udlejeren altså pligt til at tilbyde ejendommen til lejerne i ejendommen, som så kan beslutte at oprette en andelsboligforening, som køber ejendommen. Lovgivningens regler om tilbudspligt gælder for ejendomme, som helt eller delvist benyttes til beboelse. Lovgivningen stiller dog det yderligere krav til ejendommen, at denne, såfremt den kun bruges til beboelse, skal have 6 eller flere lejligheder, førend udlejer har pligt til at tilbyde lejerne ejendommen i en overdragelsessituation. Hvis ejendommen ikke kun bruges til beboelse, men også huser erhverv eller lignende, skal der være mindst 13 beboelseslejligheder i ejendommen, før udlejer har pligt til at tilbyde lejerne at overtage ejendommen.

2 Lejerne skal minimum have 10 uger til at træffe beslutning om at købe ejendommen som andelsboligforening. Hvornår træder tilbudspligten i kraft? Tilbudspligten træder i kraft, når udlejer ønsker at sælge eller på anden vis overdrage ejendommen helt eller delvist. Hvis en udlejer ønsker at bytte ejendommen væk for en anden ejendom, vil ejendommen stadig først skulle tilbydes til ejendommens lejere. Tilbudspligten vil ligeledes indtræde, når en ejer af aktier eller anparter sælger aktier/anparter, hvis køberen opnår majoriteten af stemmer i selskabet. Reglerne om tilbudspligt gælder ikke, hvis det er staten eller en kommune, der køber ejendommen, hvis ejendommen sælges på tvangsauktion, hvis der er nært slægtskab mellem køber og sælger, eller hvis ejendommen går i arv. Køb af ejendom i fri handel eller på tvangsauktion Hvis en ejendom ikke er omfattet af tilbudspligten, har lejerne mulighed for at byde ind, når ejendommen bliver annonceret til salg. Det er også muligt for lejerne selv at tage initiativ til at kontakte ejeren for at høre, om ejeren ønsker at sælge ejendommen. På en tvangsauktion har lejere også mulighed for at byde og på den måde overtage ejendommen på andelsbasis. Det kræver dog, at foreningen er oprettet inden, der bydes på auktionen, og at der er fremskaffet den nødvendige kapital. Hvis ejendommen ikke er underlagt tilbudspligtreglerne, er det vigtigt, at lejerne hurtigt tager kontakt til en professionel rådgiver, som kan hjælpe med forhandlingerne med ejeren af ejendommen og stiftelsen af andelsboligforeningen. Hvordan forløber tilbudsprocessen? Lejerne tilbydes at købe ejendommen Udlejer skal sende et skriftligt tilbud til samtlige lejere i ejendommen. Sælgeren skal tilbyde lejerne at købe ejendommen på de samme vilkår, som ejendommen ville blive solgt på i fri handel. Hvis der ikke allerede er fastlagt en pris, eller hvis udlejer ønsker, at ejendommen skal overdrages som gave, bytte eller lignende, så skal der med rettens mellemkomst udpeges en syns- og skønsmand, som kan vurdere ejendommen. Tilbuddet fra udlejer skal indeholde en række oplysninger, som lejerne kan basere deres beslutning om køb af ejendommen på. Oplysningerne skal blandt andet indeholde opgørelser over: Ejendommens driftsudgifter Lejeforholdene i ejendommen Vedligeholdelseskonto og de øvrige konti, som en udlejer efter dansk lovgivning skal holde. Foreningen kan kun stiftes og købe udlejningsejendommen på andelsbasis, hvis mindst 1/3 af lejerne ønsker at være medlem af foreningen. Selvom mindst 1/3 af lejerne ønsker at stifte en andelsboligfor- 2

3 ening, kan udlejeren dog afvise lejernes ønske om køb af ejendommen, hvis det er under halvdelen af ejendommens lejere, som ønsker at blive andelshavere. Derudover kan ejeren af ejendommen afvise købstilbuddet, hvis foreningen ikke kan dokumentere, at den kan betale den kontante udbetaling på ejendommen. Ejeren af ejendommen kan desuden afvise lejernes accept af tilbuddet, hvis tilbuddet ikke når frem rettidigt. Det følger af lejeloven, at fristen for rettidig afgivelse af accept er 10 uger fra modtagelsen af tilbuddet, dog tæller juli måned ikke med. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor lejerne har modtaget den information, som de har ret til. Hvis udlejer ikke har medsendt informationer om vedligeholdelseskonti osv., vil tilbudsfristen først løbe fra det tidspunkt, hvor lejerne modtager oplysningerne. Beboermøde Når ejendommen er blevet tilbudt lejerne, skal der afholdes et beboermøde, som typisk indkaldes af beboerrepræsentationen eller en interessegruppe. På mødet skal lejerne orienteres om, hvad en andelsboligforening er, og hvilke fordele og ulemper der er ved at købe en ejendom på andelsbasis. Det er i forbindelse med beboermødet også vigtigt at undersøge, hvor stor interessen er for at stifte en andelsboligforening, og om der er grundlag for at udarbejde et reelt beslutningsgrundlag for stiftelse af en andelsboligforening. Det er afgørende, at lejerne hver især gør sig klart, hvad forskellen på at være lejer og andelshaver er. Nedenfor nævnes de væsentligste forskelle mellem at være lejer og andelshaver. ABF har gode erfaringer med, at disse forhold drøftes på beboermødet. Forskellen på at være lejer og andelshaver Lejer Andelshaver Økonomisk risiko Din økonomiske risiko er lille, og du investerer ikke i ejendommen. Du investerer i foreningens ejendom, men samtidig hæfter du også for visse tab i foreningen. Indskud Du betaler typisk 3 måneders leje forud som indskud. Du betaler et indskud, som svarer til din andel af foreningens formue. Ved stiftelse af en andelsboligforening er beløbet ofte meget tæt på det, du oprindeligt betalte i indskud, da du lejede boligen. Vedligeholdelse af boligen Huslejen betales til udlejeren, der er ansvarlig for at holde ejendommen i ordentlig stand. Udlejer vurderer, hvilke vedli- Du betaler månedlig boligafgift, som går til den løbende drift af ejendommen og afbetaling på andelsboligfor- 3

4 geholdelses-arbejder, der skal foretages på ejendommen. eningens gæld. Der er således tale om en investering i ejendommen. Du har indflydelse på, hvordan ejendommen skal vedligeholdes. Ret til boligen Du kan opsiges, når der ikke betales husleje, men ellers er det stort set umuligt at blive opsagt som lejer. Du kan ekskluderes af foreningen, såfremt du ikke betaler din boligafgift. Boligsikring Du har mulighed for at få boligsikring. Du kan ikke få boligsikring, men pensionister i andelsboliger kan søge om boligydelse. Boligydelsen er et lån, der ydes af kommunen, som skal tilbagebetales, når du flytter fra boligen. Fællesarbejde Ikke krav om fællesarbejde. Du betaler via din husleje for det arbejde, der udføres på ejendommen. Det kan være påkrævet, at du deltager i fællesarbejde og bidrager aktivt til snerydning, renholdelse af gården m.v. ABF deltager gerne på beboermødet, og kan i den forbindelse fortælle mere om fordele og ulemper ved at stifte en andelsboligforening. Initiativgruppe På beboermødet bør der vælges en initiativgruppe, som kan repræsentere lejerne i kontakten med rådgivere, finansieringsinstitutter og sælger. Hvis det er muligt allerede på beboermødet, vælges der en advokat til at bistå med undersøgelse af dokumenter og opstilling af det beslutningsgrundlag, der er nødvendigt for at beboerne kan beslutte, om de ønsker at stifte en andelsboligforening. Alternativt bemyndiges initiativgruppen til at søge bistand om stiftelsen hos en advokat. I de tilfælde, hvor repræsentanter for lejerne allerede er blevet kontaktet af en advokat, som er til stede på beboermødet, bør lejerne alligevel tage stilling til, om stiftelsesovervejelserne skal fortsættes i samarbejde med den pågældende advokat, eller om beboerne ønsker at en anden advokat skal hjælpe dem videre i stiftelsesprocessen. Advokatbistand At stifte en andelsboligforening kan godt være kompliceret, og for at opnå et godt resultat er det vigtigt at få juridisk bistand. Advokatens opgaver er, at: Undersøge ejendommens forhold, f.eks. i forhold til ejendomsskatter og afgifter, byplanlægning, lejekontrakter, forsikringer, kontrakt med vicevært, servitutter på ejendommen og andet relevant 4

5 Gennemgå ejerens tilbud og evt. foretage forhandlinger med denne Undersøge finansieringsmuligheder, herunder vilkår for lån samt forhandlinger om lån. Iværksætte byggeteknisk undersøgelse af ejendommen. Udarbejde forslag til vedtægter. Forberede stiftende generalforsamling. Deltage i stiftende generalforsamling. Berigtige skøde og pantebrev samt hjemtage lån, udstede andelsbeviser m.v. Det er en god idé at indhente tilbud på stiftelsesrådgivning fra mindst tre forskellige advokater med erfaring i stiftelse af andelsboligforeninger. Nogle advokater har en fast timepris eller en samlet pris, mens andre anvender princippet 'no cure - no pay'. 'No cure - no pay' betyder, at man kun betaler for den leverede rådgivning, hvis stiftelsen bliver en realitet. Vælger I en advokat, der anvender 'no cure - no pay', bør I løbende være i dialog med advokaten om, hvilke oplysninger der er nødvendige for, at I kan tage stilling til stiftelsen. Opgaven for advokaten bør være den samme uanset, hvordan I betaler for advokatens arbejde; nemlig at tilvejebringe det gode beslutningsgrundlag. Byggeteknisk undersøgelse af ejendommen En byggeteknisk gennemgang giver et overblik over, hvilke vedligeholdelsesarbejder der kan forventes at påhvile foreningen, hvis den stiftes. Det er især vigtigt at have fokus på tag, murværk, elinstallationer, VVS-installationer og varmeanlæg, da udgifterne til udbedring og vedligeholdelse kan være store poster i andelsboligforeningens budget. Ejendommens stand kan også have betydning for foreningens forsikringsforhold. Ud fra ejendommens tilstand kan den byggesagkyndige endvidere udarbejde en såkaldt vedligeholdelsesplan, hvor de forventede vedligeholdelsesopgaver og vedligeholdelsesudgifter over en årrække fremgår. En ordentlig vedligeholdelsesplan - som også bør følges, når foreningen er stiftet er en vigtig forudsætning for et realistisk budget og dermed sund drift af foreningen. Bygningsgennemgangen kan udføres af en arkitekt, ingeniør eller en anden byggesagkyndig. Der kan vælges forskellige fagmænd afhængigt af, hvilke bygningsdele der skal undersøges. Finansiering Finansiering af andelsboligforeningen er selvsagt meget vigtigt og centralt i forhold til stiftelsen, så det skal undersøges nøje, hvor mange penge der skal bruges, og hvordan pengene bedst skaffes. Ud over finansiering af selve købesummen skal der også være penge til omkostningerne i forbindelse med købet, f.eks. honorar til rådgivere og tinglysning. Derudover kan der også være istandsættelsesarbejder, som skal tages højde for i finansieringen. Desuden skal der tages højde for, hvordan man vil håndtere, at nogle lejere evt. betaler et særligt moderniseringstillæg i tilknytning til deres leje. Finansieringen består normalt af en kombination af realkreditlån, lån i et pengeinstitut og indskud fra andelshaverne. 5

6 Realkreditlån ydes op til 80 % af ejendommens værdi, og der optages pant i ejendommen. De sidste 20 % finansieres dels ved kontante indskud fra andelshaverne og dels ved, at foreningen optager et lån i et pengeinstitut. Fælles for både kreditforeningslån, foreningens lån i pengeinstitut og andelshaverens lån i egen bank er, at der findes forskellige låntyper og forskellige rentesatser. Det er derfor en god idé at indhente flere tilbud. For alle lånene gælder desuden, at kreditor typisk optager pant til sikkerhed for lånet. Ved foreningens optagelse af lån optages der pant i foreningens ejendom. Realkreditlån Realkreditlån kan i dag ydes i mange forskellige varianter. Eksempelvis lån med fast årlig ydelse i gennem hele lånets løbetid, og lån hvor ydelsen kan ændre sig ved rentestigninger eller rentefald. Afhængigt af, om lejerne har udtrykt stor eller lille risikovillighed i forhold til de lån, der optages i ejendommen, bør realkreditbelåningen sammensættes, så den afspejler holdningen blandt de kommende andelshavere. Ved realkreditlån skal der ud over afdrag og de fastlagte renter også betales et bidrag til realkreditinstituttet. Disse bidragssatser kan ændres i hele lånes løbetid, og i de seneste år har bidragssatserne for de variabelt forrentede lån været udsat for flere stigninger end bidragssatserne for de fastforrentede lån. Det bør der tages højde for i den oversigt over andelsboligforeningens økonomiske forhold, som ligger til grund for den endelige beslutning om stiftelse af andelsboligforeningen. Selvom et variabelt forrentet realkreditlån umiddelbart virker billigst, er det altså vigtigt at tage bidragssatser og risikoen for stigende renter med i overvejelserne i forhold til, om denne lånetype er den mest hensigtsmæssige. De fleste realkreditlån har en løbetid på mellem 10 og 30 år. Løbetiden påvirker både ydelsen og det, som foreningen samlet set kommer til at betale i rente over lånets løbetid. Løbetid og lånets afdragsprofil bør derfor indgå i vurderingen af, hvordan foreningens realkreditbelåning skal sammensættes. Mange realkreditinstitutter tilbyder lån med mulighed for at vælge én eller flere afdragsfrie perioder. Der kan være gode grund til at vælge lån med afdragsfrihed i en periode. Man skal dog være opmærksom på, at foreningen ikke nedbringer gælden i foreningen i den afdragsfri periode. Når den finansielle rådgiver oplyser om afdragsfrihedsmuligheden, er det derfor vigtigt at få oplyst, hvad konsekvenserne af at vælge afdragsfrie lån vil være ikke bare på kort sigt, men også på lang sigt. Banklån Den del af finansieringen, som ikke kan ske via realkreditbelåning, optages normalt som enten lån eller kassekredit i en bank eller et pengeinstitut. Lånet er karakteriseret ved, at der ved lånets begyndelse udbetales et bestemt lånebeløb til foreningen, der udsteder et pantebrev og afvikler lånet gennem betaling af en årlig ydelse. Sådanne lån er normalt annuitetslån med en løbetid på ca år. Renten er normalt variabel, dvs. at den forhøjes og nedsættes i takt med udviklingen i renteniveauet. Kassekreditten er karakteriseret ved, at lånebeløbet (kassekredittens maksimum) ikke udbetales ved lånets begyndelse, idet udbetalingen sker i takt med at andelsboligforeningen får behov for pengene. Der skal kun betales renter af det beløb, man til enhver tid har lånt på kassekreditten samt en provision af kreditmaksimum. En andelsboligforenings indbetalinger og udbetalinger er svingende gennem året, idet indbeta- 6

7 ling af boligafgift normalt sker ved hver måneds begyndelse, mens udbetalinger til prioritetsydelser håndværkere mv. kan fordele sig meget ulige gennem året. Det er derfor en fordel at have en kassekredit, hvor lånets størrelse hele tiden kan svinge i takt med behovet. Kontant indskud Den sidste del af finansieringen er andelshavernes kontante indskud. Størrelsen af indskuddet svinger fra forening til forening og afhænger af, hvilke muligheder andelshaverne har for at skaffe kontante midler. Normalt sættes indskuddet til mellem 1000 og 2500 kr. pr. m 2. Ved betaling af indskud modregnes normalt forudbetalt leje, depositum og evt. indestående på den indvendige vedligeholdelseskonto. Andelshaverne hæfter som udgangspunkt alene med deres indskud for den gæld, der optages af andelsboligforeningen. Hvis kreditor ønsker, at hæftelsen skal omfatte mere end blot indskuddet, skal det stå i foreningens vedtægter og fremgå af låneaftalen med kreditor. Hæftelsen vil i det tilfælde enten kunne være pro rata, som betyder, at der kan kræves en forholdsmæssig andel af beløbet fra hver enkelt andelshaver, eller solidarisk - hvor hver enkelt andelshaver i princippet hæfter for hele beløbet, og efterfølgende selv skal stå for at opkræve de penge, han/hun har lagt ud for de øvrige andelshavere. Optager andelshaveren lån i banken for at betale indskuddet i foreningen, vil andelshaveren kunne give banken pant i andelen og dermed i andelshaverens brugsret og andel i foreningens formue. Det lån er det kun den enkelte andelshaver, som hæfter for. Budget Efter der er taget stilling til, hvilke lån der skal optages i forbindelse med stiftelsen, vil det typisk være advokaten, der udarbejder et budget. Budgettet skal redegøre for, hvordan økonomien i foreningen må forvente at tage sig ud i en given periode. I budgettet indgår såvel oplysninger om finansieringen af købet og omfanget af midler, som skal afsættes til vedligeholdelsesarbejde i foreningen og til de lejelejligheder, som ikke omdannes til andelsboliger under stiftelsen. I nogle budgetter indregnes fremtidige indtægter fra salg af de resterende lejelejligheder. ABF kan ikke anbefale denne praksis. Det skyldes, at det ikke er muligt at vide, hvornår lejlighederne vil blive solgt og til hvilken pris, de sælges. Ved at lade salg af lejligheder indgå i budgettet, er der risiko for at stifte foreningen på et ustabilt økonomisk fundament. I forbindelse med budgetlægningen er det også vigtigt, at der tages højde for udløbet af eventuelle aftaler om tidsbegrænsede moderniseringstillæg. Moderniseringstillæg betales typisk af lejere, der f.eks. har fået nyt badeværelse mod særskilt betaling. Tillægget vil typisk bortfalde efter en periode, og det er derfor vigtigt, at advokaten har taget højde herfor i budgettet. Ellers vil andelsboligforeningen mangle indtægten fra moderniseringstillægget, når tillægget på et tidspunkt bortfalder. Da budgettet er et vigtigt element i beslutningsgrundlaget, bør der opstilles forskellige budgetforslag afhængigt af hvor mange, der tilslutter sig stiftelsen af foreningen. Det er tilslutningsprocenten, der har betydning for, hvor meget boligafgiften og de øvrige udgifter sættes til. Er der usikkerhed, om budgettet er realistisk, kan det være relevant at søge uvildig bistand til gennemgang af budgetmaterialet. 7

8 Vedtægter Vedtægterne er grundlaget for foreningen, og det er derfor vigtigt at få lavet nogle vedtægter, som passer til foreningen, og som tager højde for de forhold og ønsker, der er til andelsboligforeningen. Det kan anbefales at tage udgangspunkt i ABF s standardvedtægter, og rette dem til så de passer til de ønsker, I har for foreningen. ABF's standardvedtægter bliver løbende opdateret i forhold til lovgivning og øvrige regler på området. Alternativt har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en normalvedtægt, som kan benyttes. I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at den advokat, som bistår med stiftelsen, udarbejder et helt unikt forslag til vedtægter for foreningen. Uanset om vedtægten er baseret på ABF s standardvedtægter, ministeriets normalvedtægt eller en advokats eget arbejde, bør beboerrepræsentanterne gennemgå udkastet til vedtægter, inden de fremlægges på den stiftende generalforsamling, så eventuelle uklarheder kan rettes, og der er enighed om indholdet og ordlyden. På den stiftende generalforsamling kan der også ske ændringer af vedtægterne. Vedtagelse af vedtægten sker med simpelt flertal på den stiftende generalforsamling. Senere ændringer af vedtægterne vil typisk kræve kvalificeret flertal. Stiftende generalforsamling Når forarbejdet er afsluttet, så skal der afholdes en stiftende generalforsamling, hvor alle beboere kan deltage. Dagsordenen for den stiftende generalforsamling skal som udgangspunkt indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Præsentation af stiftelsesgrundlaget 3. Stiftelse af andelsboligforeningen 4. Vedtagelse af vedtægterne 5. Indmeldelse i andelsboligforeningen 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor og evt. administrator 8. Vedtagelse af forskellige bemyndigelser 9. Eventuelt Ad 1) Under dette punkt på dagsordenen vælges en person til at styre generalforsamlingen, og det vil ofte være advokaten, men det står generalforsamlingen frit for at vælge en anden person, som de finder egnet til opgaven. Ad 2) Under dette punkt på dagsordenen vil advokaten normalt gennemgå tilbuddet om køb på andelsbasis og undersøgelsen af ejendommens forhold. Desuden forelægges den byggetekniske undersøgelse af ejendommen. Endelig gennemgås de indhentede tilbud på lån. Der skal være udarbejdet et overslag over finansieringen af købet og et budget for foreningen. Normalt har man i indkaldelsen til den stiftende generalforsamling orienteret om hovedpunkterne i det materiale, der forelægges, herunder størrelsen af det indskud beboerne skal betale, økonomien for den enkelte ved indtræden i foreningen på så- 8

9 vel kort som lang sigt og de andre pligter beboerne påtager sig ved indmeldelse i andelsboligforeningen. Herefter vil normalt følge en diskussion af fordele og ulemper ved stiftelse af en andelsboligforening på det fremlagte stiftelsesgrundlag. Ad 3) Når debatten er afsluttet foretages der som regel en vejledende afstemning for at konstatere, om der overhovedet er interesse for at fortsætte med stiftelse af andelsboligforeningen. Denne afstemning er ikke bindende, og de, der stemmer for, er ikke indmeldt i foreningen. Indmeldelse i foreningen behandles under et særskilt punkt, Ad 4) Under dette punkt på dagsordenen gennemgås vedtægterne bestemmelse for bestemmelse. Der kan foretages ændringer i udkastet. Når udkastet er gennemgået, stemmes der om vedtægterne. Ad 5) Under dette punkt på dagsordenen tages der imod indmeldelse fra de beboere, som allerede har truffet deres beslutning. Indmeldelsen er bindende under de forudsætninger, der gælder for stiftelsen af andelsboligforeningen. De beboere, der ikke har truffet deres beslutning endnu, vil normalt få yderligere et par dage til at beslutte sig i. Efter den fastsatte frist kan beboere, der ikke er indmeldt, kun blive medlem af andelsboligforeningen efter de bestemmelser, der er i vedtægten om optagelse af nye medlemmer. Ad 6) Under dette punkt på dagsordenen skal der vælges en bestyrelse bestående af andelshavere, som repræsenterer foreningen, og som kan underskrive bl.a. skøde og pantebreve på andelsboligforeningens vegne. Ad 7) Under dette punkt på dagsordenen vælges der en revisor og evt. en administrator, hvis foreningen ikke ønsker at være selvadministrerende. Ad 8) Til slut træffes der beslutning om at give bestyrelsen bemyndigelse til at købe ejendommen på de vilkår, der fremgår af det grundlag, der har været fremlagt på den stiftende generalforsamling. Hvem kan blive andelshaver? Ved stiftelsen har alle lejere af beboelseslejligheder ret til at blive medlem af andelsboligforeningen. Generalforsamlingen bestemmer, om der skal åbnes mulighed for at lejere af forretninger og andre erhvervslejemål samt ejendommens vicevært, kan melde sig ind. Det er ikke lovligt at optage personer, der ikke er lejere i ejendommen, medmindre personen har en bolig, forretning eller tilsvarende i ejendommen. Efter stiftelsen vil optagelse af nye medlemmer følge reglerne i vedtægten. 9

10 Behov for mere viden? ABF kan tilbyde at deltage i det indledende beboermøde, hvor vi fortæller om køb af ejendommen på andelsbasis, og hvad det vil sige at bo i en andelsboligforening. Desuden rådgiver vi om faldgrupper i forbindelse med stiftelse af en andelsboligforening. Hvis initiativgruppen ønsker det, vil det i nogle tilfælde også være muligt, at ABF deltager i den stiftende generalforsamling. Læs mere om stiftelse og det at bo i andelsbolig på ABF s hjememside Om ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser. ABF har mere end medlemsforeninger og repræsenterer knapt andelshavere. ABF tilbyder sine medlemmer gratis juridisk og økonomisk rådgivning, kurser, arrangementer og medlemsblad. 10

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere