Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv."

Transkript

1 Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning vedr. andelsforeningen Duegårdens situation. PrivatBo blev i samme forbindelse bemyndiget til at tage kontakt med Nykredit med henblik på gennemgang af den nuværende finansiering. Kommissorium PrivatBo's ydelser er aftalt til forhandling af bidragssatser for foreningens gæld med Nykredit, gennemgang af de indgåede swap-aftaler og aftalernes afledte konsekvenser og herefter udarbejdelse af forslag til strategi vedr. aftalernes eventuelle indfrielse med videre. Proces PrivatBo har gennemgået de faktiske forhold, og den 8. juni 2010 har der været afholdt møde med Nykredit repræsenteret ved erhvervskundechef Jens Kjærsig, seniorfinansrådgiver Christian Madsen og storkundechef Svend Dupont Larsen. På dette møde blev foreningens økonomi gennemgået, og der blev indgået flere aftaler. Herom senere. 0 Andelsforeningens stiftelse Andelsforeningen er stiftet den 1. april Købesum kr. 360 mio. svarende til kr / m 2, hvilket vi finder ganske realistisk i markedet på det tidspunkt. Andelshavernes indskud ved stiftelsen var på kr. 300/ m 2, hvilket anses for ganske fordelagtigt. Det er vores opfattelse, at foreningen således har haft ganske gunstige vilkår i forbindelse med stiftelsen. Foreningens låneforhold Andelsforeningen har fire lån: Anlægslån på kr. 55 mio., som udløber den Lånet er dækket af med en renteswap, som i øjeblikket har en negativ markedsværdi på kr. 4,9 mio.

2 Anbefaling vedr. dette lån: Der afventes mulighed for omlægning ved udløb, hvor markedsværdien på swappen er 0. Der vil ved omlægning den være gode muligheder for en noget mere fordelagtig prioritering; lån med variabel rente og renteloft bør overvejes. Prioritetslån på kr. 288 mio. med rentetrappe Lånet er dækket af med en renteswap, som har en negativ markedsværdi på kr. 102 mio. Anbefaling vedr. dette lån: Der afventes mulighed for at omlægge swappen, når den negative markedsværdi nærmer sig f.eks. kr mio. (afhængig af hvilken rente foreningen vil kunne acceptere), altså når renten stiger. En negativ markedsværdi vil kunne indregnes i en ny swapaftale, og der bør være mulighed for, at renten også inklusive underskud vil kunne blive lavere end den, der er gældende i øjeblikket. Endvidere bør man afvikle trapperenten og erstatte denne med en jævn fastrente i restløbetiden. Prioritetslån på kr. 9 mio. Anbefaling vedr. dette lån: Lånet er fornuftigt og kan blive indestående ind til Man bør dog ved næste rentetilpasning 1. april 2011, såfremt indfrielsen af F2-lånet kan ske til en god kurs, omlægge dette til et Cibor3-lån. Kassekredit Foreningen har en kassekredit på kr. 20 mio. Trækket er kr. 13,3 mio. renten er 4,5% inklusive rentemarginal, og det er fordelagtigt i dagens marked. Der bør derfor ikke røres ved kreditten i øjeblikket. Når man har fået fastlagt foreningens løbende cash-flow fra driften, bør man nedbringe kassekreditten til det nødvendige minimum, og nedbringelsen bør ske ved optagelse af Cibor3- lån. Generelt vedr. omlægning af 4%-Pauselån til Cibor6-lån med rentetrappe Det bør nævnes, at foreningen ved låneomlægningen i juni 2007 faktisk opnåede en kursgevinst på ca. kr. 16 mio. mod en forhøjelse af ydelserne på ca. kr Denne omlægning må betegnes som en ganske god forretning. Risici vedr. renteswaps Nykredit er berettiget til at kræve aftalerne indfriet, altså kræve sikkerhed/deponering af kr. 106 mio., eftersom den negative markedsværdi er mere end 30% af hovedstolen. Det vil i givet fald betyde foreningens konkurs, og det har Nykredit ingen interesse i, hvorfor vi er oplyst om, man ikke vil benytte sig af denne mulighed. Den 11. juni 2010 Side 2 af 4

3 Bidragssats Foreningens bidragssats på lånet på kr. 288 mio. er på 0,22%. Det er yderst fordelagtigt, niveauet er på ca. 0,4-0,6, og Nykredit er faktisk berettiget til at hæve satsen. Vi er oplyst om, at Nykredit fastholder bidragssatsen mindst i genopretningsperioden, som er omkring 3 år. Bidragssatsen på øvrige lån ændres der ikke ved p.t. Henlæggelser Det skal nævnes, at der ikke henlægges tilstrækkeligt til vedligeholdelse og fornyelser, og det bør bestyrelsen have fokus på i de kommende års budgetter. Salg af lejligheder Der kan skabes likviditet ved at sælge de udlejede lejligheder, hvilket også har været tilfældet siden stiftelsen, om end ikke i tilstrækkeligt omfang. Det skal der satses på. Der bør indgås aftale med en professionel ejendomsmægler, der kan sætte turbo på salget. Lånefinansiering af andelsindskud Nykredit kender foreningens økonomi og tror da også på, at der er muligheder i ejendommen på sigt. Nykredit er derfor indstillet på at finansiere køb af andel for eventuelle nye andelshavere. Ejendommens udlejede lejligheder Der bør ikke udlejes tidsbegrænset, det handler om at få penge i kassen, også selvom der skal tåles en mindre andelskrone. Der skal sættes en advokat på til at undersøge, hvorvidt lejerne også har kontraktlig ret til at bo i lejligheden, og hvis ikke skal forholdet lovliggøres. Det skal også sikres, hvilket vi forudsætter, at indholdet af lejeaftalerne er kendt, at der opkræves maksimal leje, at der er udarbejdet omkostningsbestemte huslejebudgetter, og at eventuelle forbedringer er varslet fuldt ud. Andelskronen Hvorvidt der bliver ændret på det faktum, at der skal ske reguleringer i forhold til udsvingene i værdien af renteswaps er tvivlsomt. Derfor skal bestyrelsen være indstillet på, at andelsværdien i årene fremover skal justeres i forhold hertil, og det vil betyde store forskelle over årene i salgspriserne. Generalforsamling Det er vores anbefaling, at administrator altid deltager på generalforsamlingen, således at administrationen kan besvare administrative og økonomiske spørgsmål. Den 11. juni 2010 Side 3 af 4

4 Forslag til risikostyring i fremtiden 1. Definer en risikoattitude og målet med risikostyringen (f.eks. sikkerhed for det løbende cash-flow) 2. Identificer og forstå finansielle risici (rente og likviditet) 3. Formuler en skriftlig finanspolitik/strategi for foreningen 4. Undgå unødig kompleksitet 5. Mål de finansielle eksponeringer løbende 6. Opdater løbende politikker og rapporteringer 7. Implementer et sikringsprogram, som passer til risikoattitude og målsætning 0 Afsluttende bemærkninger Foreningen skal have tålmodighed og lade være med at handle i panik. Der er ingen nemme løsninger, og der skal arbejdes på at skabe balance mellem udgifter og indtægter, og i givet fald må boligafgiften nødvendigvis stige, også ud over den allerede vedtagne stigning på ca. 18%, hvor også udgifterne til altanrenoveringen er indregnet. Administrator skal udarbejde et realistisk budget til brug for generalforsamlingen. Det kan overvejes at trække på kassekreditten i en periode, ind til de økonomiske forhold forbedrer sig, hvis det skønnes, at boligafgiften bliver for høj, når der sigtes efter balance. PrivatBo holder løbende øje med udviklingen i swapmarkedet, og vi kan tilbyde foreningen at deltage i denne overvågning. Vi kan derved sikre, at der lægges om på det rigtige tidspunkt, hvilket, vi kunne forestille os, kunne have bestyrelsens interesse. Udarbejdet af advokat Pernille Høxbro, økonomichef Christian Siversleth og direktør Georg Schmidt. Bilag: PrivatBo's redegørelse vedr. finansiering Nykredits redegørelse vedr. finansiering Den 11. juni 2010 Side 4 af 4

5 ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEGÅRDEN OPGØRELSE OVER NUVÆRENDE FINANSIERING 8/ cps Rentesats Årlig Markedsværdi Hovedstol Låntype Renteswap incl.marginal Afdrag Bidragsats Finansomk. renteswaps Anlægslån: Nykredit Bank (afdragsfrihed til 31/ ) Cibor-6 udløb 31/ ,45% 0 0,00% Prioritetslån: Nykredit (afdragsfrihed til 30/6 2027) Obl.lån var. til 30/ ,56% 0 0,22% Cibor-6 fra 30/ ,49% til 30/ Prioritetslån: Nykredit (afdragsfrihed til 30/6 2019) F2-kontantlån udløb 31/ ,21% 0 0,40% Negativ værdi af swapaftaler Korrigeret restgæld Kassekredit: Nykredit Bank, max Cibor-3 udløb 3. mdr. 4,50% 0 0,00% (kr ) Gæld i alt: Budget for 2010:

6 Nykredit s muligheder: Fuld deponering af den negative swapværdi når denne overstiger 30% af swappen s hovedstol. Dette betyder at swappen på 55 mio.kr. ikke må blive negativ med mere end kr og swappen på 288 mio.kr. med mere end kr Dette betyder, at Nykredit i er berettiget til p.t. at kræve yderligere sikkerhed/deponering for 101,5 mio.kr. Hævelse af bidragssatsen på prioritetslånene. Hævelse af rentemarginalen på anlægslånet samt kassekreditten. Aftalt/forhandlet med Nykredit den 8/6 2010: Bidragssatserne holdes uændrede på realkreditlånene (0,22%/0,40%) Der vil ikke blive krævet deponering/sikkerhedsstillelse for de negative swapværdier, som ellers ville skulles finansieres med yderligere låneoptagelse.

7 Anbefalinger angående de eksisterende lån: Anlægslån 55 mio.kr.: Man vil kunne spare 2,5 mio.kr. i likviditet ved at lukke swapaftalen, men vil også få en hovedstol der er 5 mio.kr. højere, da den negative markedsværdi af swappen vil skulle tillægges den eksisterende hovedstol på 55 mio.kr. Man vil herefter ligge i variabel rente til p.t. ca. 3,80% iflg. Nykredit (incl.tillæg) Hovedstolen vil herefter skulle indfries/refinansieres 31/ med dette højere beløb. Renten vil skulle stige med mere end 2,5% snarest før det vil være fordelagtigt at terminere/lukke swappen og ligge variabelt. Markedets forventninger til Cibor3 renten indenfor de næste 2 år er en rente på ca. 2,60% mod 1,18% p.t. Da der kun er 3,5 år tilbage kan det ikke anbefales at omlægge dette lån. Prioritetslån 288 mio.kr.: Man bør holde nøje øje med udviklingen i markedsværdien og indrulle den negative markedsværdi i en ny renteswap med fastrente i restløbetiden når den nye konstante faste rente opnår et tilfredsstillende niveau. Hermed er trappestigningeni renteudgifterne også elimineret og alle nye andelshavere og nuværende andelshavere vil have samme finansieringsomkostning. Før at markedsværdien bliver positiv vil dette kræve at renten skal stige med ca. 2% fra nugældende niveau stiger renten derimod med 1% vil den negative markedsværdi være under 50 mio.kr. mod 101 mio.kr. i dag. Såfremt man i dag indrullede den negative markedsværdi ville man kunne opnå en fastrente i restløbetiden på ca. 5,55%. Prioritetslån 9 mio.kr.: Renteomkostninger på lånet er p.t. 3,211% mod markeds F2-rente på 1,56% p.t. Næste rentetilpasning er pr. 1/ og markedets renteforventninger hedder for F2-renten 2,75% og for Cibor-3 en rente på 1,70%. Man bør derfor evt. overveje at omlægge F2-lånet til et Cibor-3 afhængig af kursen på F2-lånet og herfra ligge variabelt grundet lånets beskedne hovedstol af den samlede låneportefølje, hvilket vil give foreningen mere fleksible muligheder også ved rentefald. Kassekredit 20 mio.kr.: Kassekreditten s vilkår i form af rente er efter markedets vilkår og helt iorden. Men når man har styr på foreningens samlede cash-flow bør denne nedbringes til et nødvendigt minimum ved optagelse af et cibor3 lån til nedbringelse af kassekreditten.

8 Samlet konklusion: Anlægslån 55 mio.kr.: Prioritetslån 288 mio.kr.: Prioritetslån 9 mio.kr.: Kassekredit 20 mio.kr.: Ingen fordel i låneomlæggelse p.t. og restløbetid 3,5 år. Optag herefter et Cibor3 lån til indfrielse af anlægslånet. Ingen fordel i låneomlæggelse p.t. og restløbetid 27 år. Hold meget nøje øje med udviklingen i renteniveau og markedsværdi og slå til med når man kan opnå en for foreningen acceptabel rente. Sørg for at den nye fasterente er den samme i restløbetiden og ikke en trapperente som man p.t. et i besiddelse af. Ved næste rentetilpasning den 1/ indfri dette lån og optag et Cibor3-lån såfremt indfrielseskursen for F2-lånet er gunstig. Nedbring denne til et minimum når foreningens løbende cash-flow fra driften er fastlagt og optag et Cibor3-lån til nedbringelse af kassekreditten. Den fremtidige låneportefølje vil herefter være sammensat på følgende måde: Variabel lån, Cibor3: andel af låneporteføljen 21% Variabel lån med fastrenteswap andel af låneporteføljen 79% Hermed vil man opnå lavere finansieringsomkostninger end i dag samt en større fleksibilitet samt risikospredning og kan udnytte fremtidige muligheder i renteændringer bedre end man kan i dag ved at føre en aktiv gældspleje. Forslag til foreningen/bestyrelsen omkring risikostyring: 1. Definer en risikoattitude og målet med risikostyringen (f.eks sikkerhed for det løbende cash-flow) 2. Identificer og forstå finansielle risici (rente og likviditet) 3. Formuler en skriftlig finanspolitik/strategi for foreningen 4. Undgå unødig kompleksitet 5. Mål de finansielle eksponeringer løbende 6. Opdater løbende politikker og rapporteringer. 7. Implementer et sikringsprogram som passer til risikoattitude og målsætning.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi 12. April 2012. Baggrund og formål: På generalforsamlingen i maj 2011 blev der nedsat en økonomigruppe der, i samarbejde med bestyrelsen, skulle se på foreningens

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

AB Duegården 2000 Frederiksberg

AB Duegården 2000 Frederiksberg AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere