DMR Skimmel juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014"

Transkript

1 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse efter udbedring af vandindtrængning i Ortopædkirurgisk Ambulatoriums venteværelse på Silkeborg Sygehus Anne Mette Hansen har rekvireret DMR Skimmel til fornyet kontrol af udbedring i tagkonstruktion over venteværelse på Ortopædkirugisk Ambulatorium. Vi har tidligere undersøgt lokalet jf. vores rapport dateret 27. marts Formålet med undersøgelserne var at kontrollere at der i lokalet ikke er forhøjet skimmelsvampeniveau (sporer, fragmenter etc. i støv/luft), kontrollere at ikke-udskiftede loftplader ikke er skimmelsvampeangrebne eller kontamineret, vurdere skadesomfang af de allerede nedtagne loftplader. Feltobservationer Undersøgelserne er udført den 5. juni Analyseresultater og fotos fra inspektionen fremgår af nedenstående, mens bilag 1 og 2 beskriver generelle forhold vedr. hhv. skimmel og målinger. Tagkonstruktionen er ifølge det oplyste opbygget som flad tagkonstruktion med tagpap over isolering, undertag og forskalling med nedstroppet loft i bløde akustikplader. Det er oplyst, at der i 2009 var en vandskade i denne bygning på grund af utætheder i tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen blev på daværende tidspunkt renoveret og konstruktionerne udtørret. Dog blev loftpladerne, der også var vandskadet, ikke udskiftet. Ved renoveringen blev almindelig praksis fulgt, ved at alle våde materialer blev fjernet, hvilket var isolering og tagpap, og tagkonstruktionen blev genopbygget med nyt undertag, isolering og tagpap. Efterfølgende er lokalerne grundrengjort og der er rengjort ved den daglige rengøring i lokalet. Pga. borgerhenvendelse foretog Regionshuset en skimmelsvampeundersøgelser se deres notat vedr. Sagsnr for nærmere beskrivelse af disse undersøgelser. Som ved den tidligere undersøgelse, beskrevet i DMR s notat dateret 27. marts, kunne der ved nærværende inspektion ikke konstateres synligt vækst i tagkonstruktion. Der er ligeledes ikke lugt, der tilkendegiver skimmelsvampeproblemer, og alle synligt fugtskadede loftplader er fjernet. Fotos og resultat Som led i den udførte fornyede kontrol er der udtaget 7 stk. Mycometer Surface-test (MMS1-7) og 1 stk. Mycometer Air-test (MMA8) af certificeret prøveudtager (hhv. cert.nr. DK711JCN og cert.nr. MMA0127DK). MMS1-5 er udtaget på allerede nedtagne loftsplader på områder med synlig værst misfarvning (underside af loftsplade), MMS6-7 er udtaget på eksisterende, ikke-nedtagne loftplader. MMA8 er udtaget fra venteværelse. Resultaterne fremgår af tabel 1 og 2. Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg

2 #1 Silkeborg Sygehus #2 Nedtagne loftplader. Plader har været opbevaret i samme pose som skimmelangrebet plade (tidligere testet til MV=776 jf. RM-notat ). #3 Prøveudtagning MMS1 (MV=6). #4 Prøveudtagning MMS2 (MV=5). #5 Prøveudtagning MMS3 (MV=6). #6 Prøveudtagning MMS4 (MV=4).

3 #7 Prøveudtagning MMS5 (MV=32). #8 Operationsbooking. #9 Referenceprøve MMS6 (MV=<1) på loftplade fra lokale hvor der ikke har været vandskade. #10 Venteværelse. #11 Udtagning af MMS7 (MV=6) på ikkenedtaget plade. Plade er oprindelig og markant mere gul end nyere plader.

4 #12 Venteværelse. #13 Prøveudtagning af MMA8 (MAV=290) fra luft/støv i venteværelse. Ved hjælp af fluorometri kvantificeres mængden af enzymet β-n-acetylhexos-aminidase (NAHA) i prøven, og da NAHA er korreleret med skimmelsvampebiomassen fås et mål for skimmelsvampeniveauet på den undersøgte overflade. Tabel 1: Mycometer Surface-test. Prøve udtaget: Mycometerværdi (MV) MMS1 Nedtaget loftplade 1 6 X MMS2 Nedtaget loftplade 2 5 X MMS3 Nedtaget loftplade 3 6 X MMS4 Nedtaget loftplade 4 4 X Kategori A B C MMS5 Nedtaget loftplade 5 32 X MMS6 Operations-booking, referenceprøve på overside af loftsplade. >1 X MMS7 Venteværelse, overside af ikke nedtaget loftsplade 6 X Kategori A) MV 25: Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. Kategori B) 25 < MV 450: Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelsen af ældre udtørrede skimmelsvampe. Kategori C) MV > 450: Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultater i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp.

5 MMA-8 er Mycometer Air-test og angiver luftens skimmelsvampemængde efter aggressiv prøveudtagning. Ved fluorometri kvantificeres mængden af enzymet β-n-acetylhexosaminidase (NAHA) i prøven, og da NAHA er korreleret med skimmelsvampebiomassen fås et mål for skimmelsvampeniveauet i det rum som er prøvetaget. Tabel 2: Mycometer Air-test Prøve Prøve udtaget: nr. Mycometerværdi (MV) MMA8 Venteværelse 290 X Kategori A B C Kategori A) MAV 900: Niveauet svarer til det niveau man finder i normale huse med normal rengøringsstandard uden tegn på vandskade/-skimmelsvamp. Kategori B) 900 < MAV 1700: Niveauet er noget højere, end man finder i normale huse med normal rengøringsstandard. Kategori C) MAV > 1700: Niveauet indikerer et højt niveau, som kun sjældent forekommer i huse med normal rengøringsstandard. Kategori C resultater bør altid udredes, således at en kilde til det forhøjede niveau af skimmelsvamp kan angives. Vurdering og konklusion Nærværende undersøgelser dokumenterer atter, at fugtskaden er håndteret forsvarligt og jf. forskrifterne i SBi-205. Der kan jf. MMA8 ikke konstateres forhøjet skimmelsvampeniveau i indeklimaet i venteværelset (MAV på blot 290), ligesom der jf. MMS7 (MV=6) ikke er kontaminering med skimmelsvampesporer på overside af ikke-nedtagne plader i venteværelset. Der kan jf. MMS1-5 heller ikke på de nedtagne loftplader konstateres skimmelsvampeforekomster med betydning for indeklimaet. MV ligger på mellem 4 og 32, og giver således ikke anledning til yderligere bemærkninger. Resultaterne underbygger endvidere vurderingen af, at det tidligere vækstområde havde en mindre omfang på ~0,25 m 2, jf. RM-notat Såfremt der skulle være spørgsmål til ovenstående er De velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Dansk Miljørådgivning A/S Projektleder Kvalitetskontrol Rune T. Høgh Afdelingsleder, biolog Lorenz Volz Cand. scient Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Generelt om skimmelsvampe. Generelt om måleforhold. Referencer og baggrundslitteratur: /1/ Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. By og Byg Anvisning 204. Statens Byggeforskningsinstitut. 1. udgave, /2/ Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. By og Byg Anvisning 205. Statens Byggeforskningsinstitut. 1. udgave, /3/ Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning. Sundhedsstyrelsen, 2009.

6 Generelt om fugt og skimmelsvampeangreb Bilag 1 Årsager til skimmelsvampeproblemer Skimmelsvampe er naturligt forekommende alle steder og omgiver os både i naturen og i bygninger. Skimmelsvampe har afgørende betydning for naturens kredsløb, da de nedbryder døde plantedele og andet organisk materiale, men hvis der er fugt i vores bygninger kan der her ske skadelige angreb. I bygninger skyldes skimmelsvampeangreb oftest én eller flere af følgende årsager: Konstruktionsmæssige fejl eller uhensigtsmæssigt udførte konstruktioner. Uhensigtsmæssig brug af bygningen - f.eks. manglende udluftning/opvarmning, tørring af tøj indvendigt m.v. Egentlige vandskader eller andre pludseligt opstående opfugtninger - f.eks. lækage på vandførende rør. Af hensyn til korrekt udbedring, sanering og evt. fremtidig skadeforebyggelse er det af afgørende betydning at årsagen til og omfanget af skimmelsvampeproblemet afdækkes til fulde herunder om indeklimaet er negativt påvirket af skimmelsvampesporer og -fragmenter fra skaden. Helbredsgener ved skimmelsvampeproblemer Skimmelsvampeangreb kan medføre alvorlige indeklimaproblemer i bygningen, og bør som udgangspunkt undgås. Personer der er disponeret for allergi, eller på anden måde er særligt følsomme, er i særlig høj grad i risikogruppen. Skimmelsvampesporer og -fragmenter indeholder både allergifremkaldende og irritative stoffer, ligesom mange skimmelsvampe udskiller generende lugtstoffer (muglugt). Nogle skimmelsvampe herunder de såkaldte Særligt Biologisk Aktive Skimmelsvampe (SBAS) - kan endvidere danne giftstoffer (mykotoksiner), og i visse tilfælde kan skimmelsvampeangreb medføre meget svære helbredsmæssige reaktioner. Forekomst af SBAS kan ses som en skærpende omstændighed i indeklimamæssig henseende, men mykotoksinernes selvstændige betydning på helbredet er endnu ikke fuldt ud belyst. Typisk forekommende symptomer indebærer hovedpine, træthed, slimhindegener, luftvejsinfektioner, kvalme m.m. Hvis nogle af ovenstående symptomer kun opleves under ophold i boligen, på kontoret eller andre steder hvor man færdes ofte, men ikke når man kommer væk fra det pågældende sted, kan dette underbygge mistanken om at der er fugt- og skimmelsvampeproblemer i den pågældende bygning. I sådanne tilfælde bør man få foretaget en nærmere undersøgelse af om der er fugt og skimmelsvampeangreb eller andet der kan påvirke indeklimaet i bygningen. Skadesudbedring og -sanering Hvis det viser sig, at der er skimmelsvampeangreb i en bygning vil der typisk være behov for en række tiltag til sikring af indeklimaet i bygningen. Udbedringen afhænger af problemets omfang, men som udgangspunkt skal der altid foretages: Afklaring af skadesårsag til opfugtning/skimmelsvampeangreb samt omfangsbestemmelse. Eliminering af skadesårsag og udtørring. Skimmelsvampesanering mekanisk og/eller kemisk. Slutrengøring f.eks. ved grundig støvsugning og aftørring med rengøringsmiddel. Kvalitetssikring Efter gennemførelse af de nødvendige tiltag bør der altid foretages en kvalitetssikring af, at den uønskede skimmel er fjernet på tilfredsstillende vis. Kvalitetssikringen sker ved udtagning af prøver timer efter afrensningen er afsluttet. Afhængigt af den konkrete sag kan der være tale om luftprøver, dyrkningsprøver, tapeaftryk, Mycometer - eller DNA-test. Kvalitetssikring bør i større sager (typisk hvor mere end 3 m 2 er angrebet) udføres af uvildig rådgiver. DMR Skimmel er gerne behjælpelig med kvalitetssikring efter skimmelsvampesanering. DMR Skimmel 1

7 Baggrundsinformationer /1/ Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning, Sundhedsstyrelsen (2009). /2/ SBI-anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, Statens Byggeforskningsinstitut (2003). /3/ SBI-anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst, Statens Byggeforskningsinstitut (2003). /4/ SBI-anvisning 224: Fugt i bygninger, Statens Byggeforskningsinstitut (2009). DMR Skimmel 2

8 Generelt om måle- og analyseforhold Bilag 2 Fugtmålinger i træ og murværk: Såfremt der er foretaget fugtmålinger på murværk/beton, er disse udført med en kapacitiv fugtmåler af typen Gann Hydromette Uni 1 med B50-sonde. Måleværdierne repræsenterer i beton/tegl en materialedybde på 5-8 cm. Kapacitive fugtmålinger er behæftet med en vis usikkerhed, men er velegnede til hurtige, relative og ikke-destruktive undersøgelser i bygninger. Måleværdiernes betydning er afhængig af materialernes vægtfylde, og sammenhængen fremgår af tabel 1 herunder. Tabel 1 Tørt Halvtørt Fugtigt Meget fugtigt Vådt Træ/gasbeton >100 Gips >120 Tegl/beton >140 Bemærk at betegnelsen fugtig ikke nødvendigvis er et udtryk for at der er risiko for skimmelvækst overfladen, men alene en relativ betegnelse for fugtindholdet i materialet. Således vil et gannniveau på f.eks. 110 ikke være tilstrækkeligt til at understøtte nyvækst af skimmel på blank tegl eller beton. Fugtmålinger af træfugt er udført med en resistiv fugtmåler (indstiksmåler) af type Gann Hydromette Compact Blueline. Fugtmålinger i træ med indstiksmålinger er relativt nøjagtige med en usikkerhed på under 10 %. I indeklimaet (ca. 20 C) indikerer måleværdier > ca. 28 % at træet er vandmættet, mens værdier > 16 % indikerer at træværket er uhensigtsmæssigt opfugtet. Værdier på > 20 % medfører stor risiko for skimmelvækst. I udeluftsventilerede og uopvarmede konstruktioner som tagrum og krybekældere er værdier op til % normale og uundgåelige. Måling af luftfugt: Såfremt luftens relative fugtighed (RF %) og temperatur ( o C) er målt, er det sket ved øjebliksmålinger (efter > 5 minutters ligevægt) med en Testo 605-H1. Målinger foretages ofte i rumluften og udendørs. I en karakteristisk bolig vil RF variere imellem 40 og 70 % hen over året, med de laveste niveauer (ca %) fra januar til marts, og de højeste niveauer (60-70 %) omkring september. I april ligger normalniveauet omkring %, mens det i maj-juli ligger omkring %. I august ligger normalniveauet omkring %, mens det i oktober, november og december ligger på hhv %, % og %; alle ved indelufttemperaturer på C. RF afhænger dog af boligens aktuelle brugsmønster og ventilationsforhold samt af udeluftens fugtighed og temperatur, hvorfor der forekommer afvigelser fra ovenstående. På baggrund af temperatur og relativ luftfugtighed kan der foretages en beregning af luftens absolutte luftfugtighed (g/m 3 ), som sammenholdt med en samtidig værdi i udeluften kan give en idé om bygningens fugtbelastning. Enkeltberegninger af det absolutte fugtindhold er foretaget via Professional Online Humidity Calculator. Den absolutte luftfugtighed og fugttilskuddet afhænger af bygningens brugs- og ventilationsforhold samt af udeluftens fugttilstand og årstiden. Normale fugttilskud vurderes i henhold til SBi-anvisning 224, 2009 Fugt i bygninger. Skimmelanalyser Hvis der er udtaget materialeprøver, er disse analyseret ved direkte mikroskopi og er efterfølgende fremdyrket på vækstmedie (V8) til dyrkningsanalyse. Hvis der er udtaget dyrkningsprøver fra indeklimaet (støvprøver), er disse udtaget i støvfase på vandrette overflader. Skimmelsvampesporer udfældes med tiden på overflader og ved at sammenholde sporeforekomster i støvet med eventuelle vækstområder eller hvad der erfaringsmæssigt kan forventes i et typisk indeklima, fås en vurdering af indeklimaets skimmelsvampebelastning. DMR Skimmel 1

9 Hvor det er muligt og relevant er antallet af kolonier efter dyrkning optalt og angivet. I henhold til SBi-anvisning 204, 2003, er følgende kategorier for vækstgrad på dyrkningsmedier anvendt: 0 kolonier Ingen vækst 1-10 kolonier Ringe vækst kolonier Moderat vækst 50 kolonier eller derover Massiv vækst Hvis der er udtaget tapeaftryk, er disse efter indfarvning analyseret ved direkte mikroskopi. Hvis der er udtaget Mycometer Surface-prøver, Mycometer Air-prøver eller Mycometer Materialeprøver, er disse udtaget jf. Mycometers håndbog. Prøverne er analyseret på DMR s certificerede laboratorium. DMR Skimmel 2

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING.

VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING. PAPIRULD DANMARK A/S VIDENKUPON EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING Oktober 2012 Papriuld Danmark A/S Brødeskovvej 40 3400 Hillerød L & M

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed 2013 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere