0. Ændringer som rådet finder ønskelige Rådet finder, at der er behov for en række ændringer, og anbefaler derfor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Ændringer som rådet finder ønskelige Rådet finder, at der er behov for en række ændringer, og anbefaler derfor:"

Transkript

1 Beskæftigelsesministeren Ved Stranden København K Arbejdsmiljørådets 66 redegørelse for 2006 I henhold til Arbejdsmiljølovens 66, stk. 4, afgiver Arbejdsmiljørådet hvert år en redegørelse til beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet og om de forbedringer, som rådet finder ønskelige. 0. Ændringer som rådet finder ønskelige Rådet finder, at der er behov for en række ændringer, og anbefaler derfor: At ministeren i samarbejde med arbejdsmarkedets parter overvejer hvordan virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og sikkerhedsorganisation kan blive mere proaktiv og tage initiativ til den nødvendige erfaringsopsamling og analyse som baggrund herfor (jfr. afsnit 2). At ministeren oplyser, hvilke initiativer regeringen vil tage for at integrere arbejdsmiljø i uddannelserne (jfr. afsnit 2). At ministeren oplyser partsbevillingsstørrelsen så tidligt som muligt inden 1. april, idet det er en afgørende forudsætning for rådets drøftelse og indstilling om fordeling af partsmidlerne (jfr. afsnit 2). At ministeren foranlediger, at der udvikles en model for dokumentation af et godt arbejdsmiljø særligt for små virksomheder. Rådet forudsætter, at modellen kan tages i brug, når L 194 træder i kraft (jf. afsnit 3). At ministeren orienterer rådet om, hvilke initiativer de principielle afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet har givet anledning til. (jfr. afsnit 4). At ministeren arbejder for, at den samlede sagsbehandlingstid for klagesagerne nedbringes, herunder remonstrationsperiodens længde (jfr. afsnit 4) At ministeren oplyser hvilke overvejelser og eventuelle initiativer EU strategien giver anledning til (jfr. afsnit 6). 1. Overordnede prioriteringer af den samlede indsats 2010-handlingsplanen udgør den overordnede ramme for indsatsen i Med handlingsplanen er dagsordenen sat for arbejdsmiljøarbejdet i de kommende år. Arbejdsmiljørådet Landskronagade København Ø Tel Fax juni 2007 Ref. Niels Kofod J.nr Mail Direkte Side 1/11

2 Arbejdsmiljøpolitikken skal ses i sammenhæng med andre politikfelter bl.a. beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedspolitikken Arbejdsmiljøpolitikken har klare prioriteringer og mål for indsatsen Arbejdsmiljøpolitikken har fortsat fokus på udvikling af virkemidlerne Arbejdsmiljøpolitikken i sammenhæng med andre politikområder Arbejdsmiljøpolitikken påvirker og påvirkes af mange forskellige faktorer. Arbejdsmiljøpolitikken skal derfor ikke anskues isoleret fra de øvrige nationale politikker. Arbejdsmiljørådet lægger vægt på, at arbejdsmiljø spiller en betydelig rolle i forbindelse med den generelle beskæftigelsespolitik, uddannelsespolitik og sundhedspolitik. Klare prioriteringer og mål for arbejdsmiljøindsatsen Det er rådets mål, at 2010-handlingsplanen skal være en national prioritering, som skal løftes af arbejdsmarkedets parter, myndighed og sektorforskning sammen og hver for sig, og der skal herunder etableres et samarbejde mellem myndigheden og brancherne på en række områder. I efteråret 2006 gennemførte rådet en 2010-dialogkonference med deltagelse af BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og myndigheden for at drøfte gennemførelsen af handlingsplanen. Konferencen bekræftede, at indsatser og aktiviteter skal trække i samme retning for at opnå størst mulig effekt, men bør gennemføres med respekt for organisationernes og myndighedens særlige roller. I afsnit 7 er der redegjort for, hvordan indsatsen i 2006 har været målrettet handlingsplanen. Serviceeftersynet I redegørelsen for 2005 evaluerede rådet Arbejdsmiljøreformen og kom med en række anbefalinger til justeringer. Ministeren kom i efteråret 2006 med et lovforslag til justering af Arbejdsmiljøreformen. Lovforslaget vedrørte en række af de temaer som rådet har foreslået skulle justeres og byggede på forliget af 4. oktober 2006 imellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Socialdemokraterne. Arbejdsmiljørådet har afgivet bemærkninger til forslaget om ændringer af arbejdsmiljøloven og rådet har været inddraget i et omfattende og intenst regeludvalgsarbejde om bekendtgørelsesændringer. Indstillingerne fra rådet har afspejlet parternes forskellige opfattelser. Partsmidlerne I følge bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats skal Arbejdsmiljørådet senest 1. april afgive indstilling til beskæftigelsesministeren om partsmidlernes fordeling for det følgende finansår. Rådet finder det meget beklageligt, at de samlede partsmidlers størrelse for 2008 først er blevet kendt efter 1. april Rådet skal bede ministeren foranledige, at korrekte oplysninger om bevillingsstørrelsen foreligger så tidligt som muligt og i rimelig tid inden den 1. april, idet det er en afgørende forudsætning for rådets drøftelse og indstilling om fordeling af partsmidlerne. Side 2/11

3 Handlingsplan 2010-Handlingsplanen er et centralt omdrejningspunkt for rådets aktiviteter. I 2006 holdt rådet en række temadrøftelser med det formål nærmere at fastlægge rådets rolle og rådets mediestrategiske indsats. Temadrøftelserne for tre af de prioriterede emner mundede ud i overordnede budskaber. Det vil sige, at der for hvert emne er en overordnet tone. For så vidt angår muskel- og skeletbesvær henviser rådet til de igangværende drøftelser imellem Arbejdstilsynet og parterne i Arbejdsmiljørådet. Hovedbudskaberne for kommunikationen vedrørende arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og støj er følgende: Arbejdsulykker Der er for mange og meget alvorlige arbejdsulykker Ledelse og ansatte kan undgå arbejdsulykker, hvis de tænker sig om og har en holdning til sikkerhed Der er menneskelige og økonomiske gevinster i at reducere antallet af arbejdsulykker for den enkelte, virksomheden og samfundet Psykisk arbejdsmiljø Det er vigtigt at fastholde det gode psykiske arbejdsmiljø, fordi et godt psykisk arbejdsmiljø giver menneskelige og økonomiske gevinster for samfundet, virksomheden og medarbejderne Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan vendes til et godt psykisk arbejdsmiljø Støj Mindre støj på arbejdspladsen øger arbejdsglæden, skåner helbredet og øger kvaliteten og effektiviteten i arbejdet hvilket har stor værdi for den enkelte, virksomheden og samfundet Sideløbende med temadrøftelserne satte rådet fokus på 2010-handlingsplanen i offentligheden. Rådet arrangerede ArbejdsmiljøDagen og Prisen. Formålet med ArbejdsmiljøDagen og Prisen er at sætte fokus på 2010-handlingsplanens prioriteringer. Tanken er hvert år at uddele fire priser til virksomheder, der har gjort en særlig indsats inden for de fire prioriterede områder. Herudover har rådet besluttet at indgå i et samarbejde med DR og Videncenter for Arbejdsmiljø om at producere 12 TV-udsendelser, der vil blive sendt på DR1 og DR2. De 12 udsendelser bliver tilrettelagt således, at udsendelserne får fokus på 2010-handlingsplanens prioriteringer, virkemidler og målgrupper. Programmerne opbygges således, at hvert program behandler et enkelt tema, der belyses af forskellige cases. Det vil sige de fire prioriteringer (arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj og muskel og skeletbesvær) og som udgangspunkt et tværgående tema, der indeholder elementer som f.eks. APV og certificering. I forhold til de prioriterede områder vil der blive taget udgangspunkt i de overordnede toner, som rådet har vedtaget. Rådet og Videncenter for Arbejdsmiljø bidrager med kr til projektet. Side 3/11

4 Arbejdsmiljøøkonomi I 2010-handlingsplanen er der peget på, at arbejdsmiljøøkonomi kan være en motiverende faktor for arbejdsmiljøarbejdet. Når omkostninger ved arbejdsmiljø synliggøres, vil det motivere til forbedring af arbejdsmiljøet for derved at spare omkostninger. Rådet har udviklet et konkret arbejdsmiljøøkonomi-værktøj, hvor virksomhederne kan beregne omkostninger og gevinster i relation til arbejdsmiljøet. Værktøjet blev offentliggjort i oktober 2006, og interessen for det har været stor. Siden offentliggørelsen har der indtil udgangen af maj 2007 været besøgende på temasiden om arbejdsmiljøøkonomi på rådets hjemmeside personer har downloadet programmet. Foranlediget af rådets arbejdsmiljøøkonomi-værktøj har COWI taget initiativ til dannelse af et egentligt netværk for interesserede virksomheder om arbejdsmiljøøkonomi. Uddannelse Arbejdsmiljørådet sætter fokus på integration af arbejdsmiljø i uddannelserne. Et af de centrale mål er at skabe forståelse for vigtigheden af en forebyggende sikkerhedskultur. Dette gøres ikke isoleret på arbejdspladsen. Holdninger og engagement til arbejdsmiljøarbejdet grundlægges i høj grad i uddannelserne. I EU strategien peges der på, at arbejdsmiljø skal indarbejdes i almen og erhvervsfaglig uddannelse. I strategien nævnes det, at erfaringerne med gennemførelsen på nationalt, regionalt og lokalt niveau af strategien viser, at det er vigtigt at udvikle en kultur i forbindelse med forebyggelse af risici i programmerne for alle uddannelsesniveauer og på alle områder, herunder også erhvervsuddannelse og universiteter. Især grundskoleuddannelsen spiller en vigtig rolle, da forebyggelsesrefleksen erhverves i en tidlig alder. Arbejdsmiljørådet har netop besluttet at igangsætte et projekt i samarbejde med Undervisningsministeriet, hvor arbejdsmiljø integreres med uddannelse. Den første fase af projektet vil blive målrettet mod erhvervsuddannelserne, men projektet forventes senere udvidet til uddannelserne på andre niveauer. Arbejdsmiljørådet skal bede ministeren om at oplyse, hvilke overvejelser og hvilke initiativer regeringen vil tage for at integrere arbejdsmiljø i uddannelser. Arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne I 2010-handlingplanen er der peget på behovet for, at der til stadighed ses på, hvordan arbejdet med sikkerhed og sundhed på den enkelte virksomhed kan styrkes, udvikles og moderniseres. Rådet har derfor haft en temadrøftelse om emnet. Der er enighed i rådet om, at den grundlæggende forudsætning for, at arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne fungerer, er at dialogen og samarbejdet imellem ledelsen og medarbejderne om arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøaktørerne sætter fokus på dialog og samarbejde. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er formaliseret ved reglerne om sikkerhedsorganisationen (SiO). Virksomhedernes sikkerhedsorganisation er god til at løse arbejdsmiljøproblemerne, når de opstår, derimod er det ofte svært for SiO at være proaktiv, det vil sige at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Der er behov for, at virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og SiO bliver mere udviklingsorienteret og foretager flere strategiske overvejelser, f.eks. om hvordan APV en kan medvirke til at optimere arbejdsmiljøarbejdet. Side 4/11

5 Rådet finder, at der især er behov for at have fokus på: at integrere forebyggelsen i virksomhedens daglige drift, at udvikle arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden, at identificere barrierer for arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljørådet skal bede ministeren om i samarbejde med arbejdsmarkedets parter at overveje hvordan virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og sikkerhedsorganisation kan blive mere proaktiv, og tage initiativ til den nødvendige erfaringsopsamling og analyse som baggrund herfor. 3. Overvågningsarbejdet Overvågningsarbejdet er et centralt værktøj i forhold til at prioritere arbejdsmiljøindsatsen. Rådet ser derfor frem til fortsat at bidrage konstruktivt til dette værktøjs videreudvikling via Overvågningsudvalget, herunder at drøfte hvilke informationer, der skal indgå i overvågningen. Overvågningsrapporten år med handlingsprogrammet Rent arbejdsmiljø 2005 gør status for visionsområderne i handlingsprogrammet Rent arbejdsmiljø 2005 samt prioriteringsplanen fra Rapporten viser at: Antallet af samtlige anmeldte arbejdsulykker og dødsulykker er faldet. Antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser i skulder, nakke og arme som følge af ensidigt, gentaget arbejde er faldet. Udbredelsen af det helbredsskadelige højrepetitive arbejde er reduceret med 18 pct. Frem til 2003 er der et fald i antallet af anmeldte lidelser som følge af tunge løft, skub og træk. Antallet af hjerneskader som følge af udsættelse for organiske opløsningsmidler er faldet, og der ses et fald i det samlede forbrug af kræftfremkaldende stoffer. Forekomsten af selvrapporterede symptomer, der kan sættes i forbindelse med dårligt indeklima, er faldet. Antallet af anmeldte arbejdsulykker og anmeldte arbejdsbetingede lidelser for børn og unge er faldet. I perioden fra er der inden for alle visionsområder (undtaget børn og unge) sket en stigning i antallet af virksomheder, der har udarbejdet en arbejdspladsvurdering. Side 5/11

6 Rapporten viser endvidere, at ca. en tredjedel af aktørerne angav, at andelen af den visionsrettede aktivitet udgjorde mere end 80 pct. af deres samlede aktivitet, at en anden tredjedel angav, at indsatsen lå mellem 41 og 80 pct., mens ca. en fjerdedel angav, at de havde brugt 40 pct. eller mindre på visionsrettede aktiviteter. Rapporten viser også, at 60 pct. af den visionsrettede aktivitet falder inden for de 4 prioriterede områder psykisk arbejdsmiljø, ulykkesforebyggelse, tunge løft og EGA som der i 2001 blev sat konkrete mål for. På den anden side viser rapporten, at de i Prioriteringsplanen fastsatte mål alene blev nået inden for et (EGA) af de fire prioriterede områder. For arbejdsulykker var målet, at anmeldte alvorlige ulykker skulle falde med 15 pct. Målet blev ikke nået, idet antallet af ulykker stort set var uforandret i For psykisk arbejdsmiljø var målet en reduktion af 12 konkrete psykosociale risikofaktorer, der skulle falde med 5 pct. Målet blev ikke nået. Det gik den rigtige vej for en faktor. For to andre faktorer gik det den forkerte vej. For de andre risikofaktorer var der tale om små forskydninger den ene eller anden vej. For tunge løft, skub og træk var målet, at forekomsten af anmeldte akutte overbelastninger skulle reduceres med 15 pct. Målet blev ikke nået. I 2005 var niveauet stort set uforandret. Herudover viser rapporten, at der ikke inden for visionsområdet støj er sket en forbedring. Rådet finder, at overvågningsrapporten indeholder mange nyttige informationer. Rådet har med tilfredshed noteret sig myndighedens tilsagn om at ville give de enkelte branchearbejdsmiljøråd et tilbud om at få rapporten præsenteret på separate møder. Dette er et godt initiativ i forhold til at få rapportens mange informationer formidlet ud til partsystemet, herunder de informationer om, hvad der virker og hvor der er forbedringspotentialer. Herudover ser rådet frem til den fælles konference, som ministeren og rådet afholder i september om resultaterne af overvågningsarbejdet. Handlingsprogrammet Rent arbejdsmiljø 2005 og den efterfølgende prioritering har fungeret som en samlet ramme for arbejdsmarkedets parter, myndighed og sektorforskning og har medført målrettede udviklings-, forsknings- og tilsynsaktiviteter. Arbejdsmiljørådet må konstatere, at udfordringerne inden for de 3 prioriterede områder samt visionsområdet støj har været større end forudset. Med den fælles fokusering på de prioriterede områder ser situationen væsentlig bedre ud end den ellers ville gøre. Arbejdsmiljørådet og regeringen har taget konsekvensen af, at der fortsat er store udfordringer inden for 3 af de prioriterede områder samt inden for støj ved at prioritere disse i handlingsplanen. Særligt om APV Når der ses på tværs af samtlige visionsområder i overvågningsrapporten viser den, at gennemførelse af arbejdspladsvurdering er mere udbredt på store arbejdssteder end på mellemstore og små arbejdssteder. Arbejdsstedsbesøgene viser, at indholdet i APV en er svingende i såvel indhold som omfang. Side 6/11

7 På den baggrund skal rådet pege på følgende temaer, som skal indgå i de fremadrettede overvejelser: a) at jo mindre virksomheder jo mindre systematiseret forebyggelse er der b) at relativt få virksomheder bruger myndighedens eller andres skriftlige materiale c) at mange virksomheder laver skriftlige handlingsplaner som en del af deres APV, men knapt halvdelen gør det ikke a) Mindre virksomheder Når der udvikles metoder og værktøjer til forbedring af arbejdsmiljøet, er det vigtigt at være opmærksomme på de rammevilkår, der er for mindre virksomheder, herunder den særlige kultur. I ministerens svar på rådets 66 redegørelse fra sidste år oplyses, at man er enig i, at der er en fælles opgave for Arbejdstilsynet, BAR ene og andre arbejdsmiljøaktører i, at der skal tages højde for de mindre virksomheders særlige rammevilkår. I ministerens svar oplyses det, at Arbejdstilsynet arbejder på udvikling af en model, hvorpå virksomheder specielt små virksomheder kan dokumentere et godt arbejdsmiljø. LO og DA har givet et oplæg til en model for dokumentation af et godt arbejdsmiljø særligt i mindre virksomheder. Det foreslås, at der tages udgangspunkt i dette oplæg. I bemærkningerne til L 194 har arbejdsmarkedets parter foreslået en belønningsordning som en rabatordning, der giver rabat på bidraget til Arbejdsmarkedets Erhverssygdomssikring for arbejdsgivere, der yder en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. I den forbindelse skal der udvikles et dokumentationsgrundlag for et godt arbejdsmiljø. I den anledning skal rådet bede ministeren om snarest at foranledige, at der med udgangspunkt i oplægget fra DA og LO udvikles en model for dokumentation af et godt arbejdsmiljø beregnet for særligt de mindre virksomheder. Rådet forudsætter, at modellen kan tages i brug, når L 194 træder i kraft. b) Udvikling af skriftlige materialer Det er vigtigt, at det skriftlige materiale til enhver tid tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for informationer, og at det skriftlige materiale understøtter virksomhedernes egen arbejdsmiljøindsats mest muligt. Der er fortsat behov for, at myndigheden og BAR ene vurderer det skriftlige materiale, således at det i endnu højere grad kan inspirere og understøtte virksomhedernes egen arbejdsmiljøindsats. Rådet ser frem til, at BAR-evalueringerne kan give nyttige informationer om, hvorvidt BARmaterialet når målet med bl.a. at inspirere og understøtte virksomhedernes egen arbejdsmiljøindsats, eller om der er plads til forbedringer. Side 7/11

8 c) APV-værktøjet APV er et vigtigt værktøj i virksomhedens egen arbejdsmiljøindsats. Skriftlige handlingsplaner er en del af APV arbejdet og understøtter virksomhederne i at fastholde fokus på et arbejdsmiljøemne, indtil problemet er løst. Unge Af overvågningsrapporten ses, at der i perioden er et fald i anmeldte arbejdsulykker både for de helt unge under 18 år og for gruppen af årige. Ligeledes er der et fald i anmeldte tilfælde af arbejdsrelateret sygdom eller symptomer i begge aldersgrupper. Knapt hver tiende beskæftigede mand mellem 18 og 24 år behandles hvert år på en skadestue for en arbejdsulykke, hvilket giver en ulykkesincidens, der er ca. dobbelt så høj som for mænd i alderen år. Rådet finder, at der fortsat er behov for, at virksomhederne har fokus på indsatsen for nedbringelse af arbejdsskader for børn og unge, og rådet ønsker at følge virksomhedernes indsats på området. 4. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet har i 2005 oprettet 178 klagesager og truffet afgørelser om klager over Arbejdstilsynets afgørelser. Af disse har nævnet ændret 17, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 14. Udviklingen i perioden Antal oprettede sager Antal trufne afgørelser Antal omgørelser Omgørelsesprocenten Af skemaet ses at antal sager, antal trufne afgørelser og antal omgørelser er steget i perioden, hvorimod omgørelsesprocenten er faldende. Det har været en fast praksis, at Arbejdstilsynet orienterer rådet om, hvilke initiativer de principielle afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet har givet anledning til. I ministerens svar til rådet på sidste års redegørelse oplyses, at næste oversendelse til rådet fra Arbejdstilsynet forventes i efteråret Rådet imødeser orienteringen. Endvidere ønsker rådet en forbedret og samlet statistik, der bl.a. viser sagsbehandlingstiden for klagesager inklusiv remonstrations tiden samt hvor mange sager, der bortfalder under remonstrationen, herunder hovedårsagerne hertil. Herudover opfordrer rådet ministeren til at arbejde for, at den samlede sagsbehandlingstid for klagesagerne nedbringes. I den forbindelse skal der især peges på behovet for, at remonstrationsperiodens længde, der har været stigende, nedbringes. Side 8/11

9 5. Forskningsindsatsen i det foregående år Forskningsfonden Arbejdsmiljøforskningsfonden afgiver en gang årligt en redegørelse om fondens virke. Rådet har drøftet redegørelsen for Af fondens redegørelse ses, at der i 2006 er givet støtte til 18 projekter, hvoraf de 6 vedrører det psykiske arbejdsmiljø. I perioden er der samlet støttet 53 projekter til et beløb på 173,9 mill. kr. Der er således ydet et betydeligt beløb i støtte til en lang række projekter. Rådet har derfor med tilfredshed noteret sig, at der i redegørelsen er et særligt afsnit om formidling af forskningsresultaterne. I fondens redegørelse nævnes det, at et af de helt afgørende forhold for forskningsfondens langsigtede succes er at sikre, at resultaterne fra de støttede projekter bliver formidlet. Videre nævnes det, at i forbindelse med en projektafslutning skal der afleveres en slutrapport, hvor alle projektresultater vurderes med hensyn til, om de på kort og langt sigt kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet. Slutrapporterne bliver forelagt Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU). Efter behandling i DSU vil slutrapporterne blive publiceret på internettet og blive sendt til Arbejdsmiljørådet til orientering. I tilfælde hvor et projekt for alvor fremkommer med ny viden, kan det være relevant, at rådet tager projektet op til drøftelse. Af redegørelsen ses, at der forventes afsluttet 11 projekter i Rådet ser frem til at drage nytte af de resultater, der kommer fra de afsluttede projekter. Rådet forudsætter, at forskningsfondens sekretariat og DSU, inden resultaterne fra de enkelte projekter videresendes til rådet, har vurderet hvorvidt projektet for alvor er fremkommet med ny viden, således at projektet tages op til konkret drøftelse i rådet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) I 2006 besluttede regeringen, at reorganisere AMI til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Rådet har med tilfredshed noteret sig, at der fortsat lægges stor vægt på samarbejdet med arbejdsmarkedets parter, og at sammensætningen af bestyrelsen videreføres. Rådet har noteret sig, at bestyrelsen i 2006 har besluttet en ny strategi for perioden Strategien er karakteriseret ved at have fokus på arbejdsulykker, fravær og udstødelse, arbejdsrelaterede smerter i muskel og led, psykisk arbejdsmiljø, organisering og ledelse, støj samt nye teknologier. I 2006 publiceredes en oversigtspjece samt 6 tematiserede pjecer. Offentliggørelsen gav anledning til en offentlig debat om udbredelse og definition af stress, herunder om forskellen mellem stress og travlhed. Denne debat og afklaring har været nyttig. I 2006 har formidlingen af arbejdsmiljøviden haft høj prioritering, bl.a. ses det at antallet af foredrag for brugere af arbejdsmiljøviden har været langt større end forudsat. Rådet finder, at Videncenter for Arbejdsmiljø er kommet godt fra start og har noteret sig den pris, der er givet til 6. EU-strategien og agenturet EU s arbejdsmiljøstrategi indeholder mange af de samme elementer som handlingsplanen også indeholder, bl.a. indeholder den et mål om en væsentlig reduktion i Side 9/11

10 arbejdsbetingede ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Herudover peges der på målgrupper og virkemidler. EU-strategien har bl.a. fokus på ældre og små og mellemstore virksomheder. Rådet har med tilfredshed noteret sig, at EU-strategien er mere konkret end tidligere, og at den lægger op til nationale strategier. Rådet skal bede ministeren om at oplyse, hvilke overvejelser og eventuelle initiativer EUstrategien giver anledning til. 7. Opfølgning på de nationale prioriteringer Arbejdsmiljørådet, regeringen og Folketinget har vedtaget en handlingsplan for arbejdsmiljøområdet frem til I handlingsplanen er der foretaget en prioritering af de fire væsentligste problemer, som dem der skal løses først, ved at have særlig opmærksomhed fra parternes og myndighedens side. BAR-aktiviteter I 2006 har BAR igangsat aktiviteter for i alt 74,5 mill.kr. Ud af den samlede igangsatte aktivitet vedrører de 63,3 mill kr. de nye prioriterede områder svarende til 85 pct. af den samlede aktivitet. I forhold til den tidligere prioriteringsplan kunne ca pct. relateres til de prioriterede områder. Der er således tale om en væsentlig større grad af fokusering af BAR indsatsen i forhold til de prioriterede områder end tidligere. Aktivitet i % (målt i kr.) 2006 Psykisk arbejdsmiljø 28% Arbejdsulykker 28% Muskel og skeletbesvær 19% Støj 10% Andet 15% I alt 100% Af tabellen ses at over halvdelen af BAR-aktiviteten vedrører psykisk arbejdsmiljø og arbejdsulykker. Aktiviteten er således 28 pct. for hvert af disse to områder. 19 pct. af aktiviteten kan henføres til muskel og skeletbesvær og 10 pct. til støj. Rådet er opmærksom på, at 2010 planen ud over de mindre virksomheder, har udpeget integration og ældre arbejdstagere som særlige indsatsområder. Rådet ser frem til at få oplyst, hvilke initiativer ministeren overvejer i forbindelse med disse målgrupper. Arbejdsmiljørådets indsats i handlingsplanen er et centralt omdrejningspunkt for rådets aktiviteter i Rådet har således i 2006 iværksat en række aktiviteter, der skal sætte fokus på de 4 prioriterede emner. Det gælder således: Flash om 2010 på 3 minutter, der kan hentes på AMR.dk Uddeling af ArbejdsmiljøPrisen Udvikling af arbejdsmiljøøkonomi værktøjet Afholdelse af Dialogkonference med BAR. Besluttet samarbejde med DR Side 10/11

11 Myndighedens indsat i 2006 Arbejdstilsynet har i 2006 fulgt op på de nationale prioriteringer via sit tilsynsarbejde. En meget væsentlig del af myndighedens tilsynsreaktioner vedrører de prioriterede områder direkte eller indirekte. Afsluttende bemærkninger om indsatsen på de nationale prioriteringer Det kan konstateres, at partsindsatsen i 2006 har været stor inden for de prioriterede områder. Partsindsatsen har dermed bidraget i betydeligt omfang til at nå de opstillede mål. Ligeledes har myndigheden ydet et væsentligt bidrag til at nå de fælles mål. Med venlig hilsen Karen Westerbye-Juhl Side 11/11

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20 85 85 post@amr.dk www.amr.dk 13.

Læs mere

Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003

Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af. Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Udviklingen i arbejdsmiljøet inden for rammerne af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø 2005 Uddrag af Arbejdstilsynets overvågningsrapport 2003 Arbejdstilsynet København 2005 Udviklingen i arbejdsmiljøet

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010. ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Regeringen, december 2005

EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010. ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Regeringen, december 2005 Fremtidens arbejdsmiljø R EDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen Regeringen, december 2005 REDEGØRELSE OM FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsmiljø Analyse Aaj 01-12-2005 Fremtidens arbejdsmiljø En ny plan fra Regeringen skal sikre opretholdelse af arbejdsstyrken, mindske sygefraværet og holde folk så længe som muligt på arbejdsmarkedet. Af Allan

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø 23. februar 2017 Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø Indledning Fra den 1. januar 2017 gælder der nye regler for parternes samarbejde på arbejdsmiljøområdet. Branchearbejdsmiljørådene

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet 23. september 2014 Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet Indledende om Industriens Branchearbejdsmiljøråds strategi Plan 2015 for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) viderefører de foregående års

Læs mere

Arbejdsmiljø her, nu og i fremtiden

Arbejdsmiljø her, nu og i fremtiden Arbejdsmiljø her, nu og i fremtiden 2011 Temperaturen på arbejdsmiljøet 2011 Hvad skete der i 2010, og hvad kommer til at ske i 2011 Fra SiO til AMO Muskel- og skeletbesvær Strategien frem til 2020 Erfaringer

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013

STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013 STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013 Arbejdstilsynets mission og samfundsmæssige effekter Arbejdstilsynets mission og vision Mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2007 Overvågning af

Læs mere

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye?

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? AM2011 v. Claus Skovhøj Olsen og Trine Fonnesbæk Arbejdstilsynet Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 Strategiens mål: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren.

Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren. En artikel fra KRITISK DEBAT Bedre arbejdsmiljø mindsker presset på sundhedssektoren. Skrevet af: Janne Hansen Offentliggjort: 15. juni 2010 På trods af 35 år med en arbejdsmiljølov har vi stadig ondt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr. 20090088656 Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere Mødereferat Mødedato 22. oktober 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. oktober 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0029762 Deltagere Afbud Fraværende Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 10. september 2014

Mødereferat. Mødedato 10. september 2014 Mødereferat Mødedato 10. september 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 17. september 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0026098 Deltagere Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just (DI),

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Oplæg om Arbejdstilsynets tilsynspraksis den 4. oktober 2016 på fyraftensmøde om sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre v/ Jens

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere