Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)"

Transkript

1 Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BAGGRUND FOR ANALYSEN Gældende lovgivning ANALYSENS FOKUSOMRÅDER Uregistrerede medhjælpere samt erhvervsudøvelsen som ejendomsmægler Ejendomsmæglerens rolle over for køber og sælger Ejendomsmæglernes oplysningsforpligtelser Ejendomsmæglerens vederlag Budrunder og oplysning om tilbud generelt ANALYSENS FORMÅL OG DET VIDERE ARBEJDE UDARBEJDELSE AF ANALYSEN Inddragelse af interessenterne Erfaringer fra andre lande Konsulentbidrag Brugerundersøgelser (Wilke) Markedsundersøgelse (Copenhagen Economics) LÆSEVEJLEDNING Ejendomsformidler, ejendomsmægler, advokat mv Opdragsgiver, forbruger, køber og sælger Ressortmyndigheder gennem tiderne Måling af administrative byrder (AMVAB) ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 2. UREGISTREREDE MEDHJÆLPERE OG ERHVERVSUDØVELSEN SOM EJENDOMSMÆGLER INDLEDNING BAGGRUND De gældende registreringskrav Uregistrerede medhjælpere GENERELLE BETRAGTNINGER Erfaringer med uregistrerede medhjælpere Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Klagenævnet for Ejendomsformidling ERFARINGER FRA ANDRE LANDE Sverige Norge... 21

2 2/ Finland Holland Tyskland England og Wales VURDERING AF DET LOVREGULEREDE ERHVERV Krav til teoretisk uddannelse Krav til praktisk erfaring Ophævelse af det lovregulerede erhverv KONKLUSION EJENDOMSMÆGLERENS ROLLE OVER FOR KØBER OG SÆLGER INDLEDNING BAGGRUND EJENDOMSMÆGLERENS ROLLE ANDRE AKTØRER I BOLIGHANDLEN OG DERES ROLLER Den juridiske rådgiver (advokaten, ejendomsmægleren, juristen m.fl.) Den byggetekniske rådgiver (bygningssagkyndige, håndværkere m.fl.) Den økonomiske rådgiver (bankrådgiver m.fl.) EJENDOMSMÆGLERENS ROLLE I ANDRE LANDE Sverige Norge FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM EJENDOMSMÆGLERENS ROLLE SOM HENHOLDSVIS SÆLGERS MAND OG SOM MELLEMMAND BRUGERUNDERSØGELSER KONKLUSIONER EJENDOMSMÆGLERENS OPLYSNINGSFORPLIGTELSER INDLEDNING Overordnede betragtninger Nødvendige sondringer i forhold til oplysninger og vilkår BAGGRUND Formidlingsaftalen Salgsopstillingen Ejerudgifter Købsaftalen Krav om oplysning om ejendomsmæglerens personlige og økonomiske interesser i handlen Krav om oplysning om økonomiske personlige interesser i parternes valg af finansiering, forsikring, mv., oplysning om rabataftaler, provisioner, samarbejdsaftaler mv Henvisninger og formidling af lån Krav om oplysning om brutto- og nettoydelser samt oplysning om standardfinansiering Krav om oplysning om sælgers indestående lån, der kan overtages Krav om oplysning om anvendelsesudgifter Krav om oplysning om forurening GENERELLE BETRAGTNINGER Klagenævnet for Ejendomsformidling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om standardkontrakter.. 56

3 3/ ERFARINGER FRA ANDRE LANDE Oplysning om personlige og økonomiske interesser i handlen Sverige Norge Oplysning om økonomiske personlige interesser i parternes valg af finansiering, forsikring, mv., oplysning om rabataftaler, provisioner, samarbejdsaftaler mv Sverige Norge Oplysning om brutto- og nettoydelse samt standardfinansiering Sverige Norge Oplysning om sælgers indestående lån, der kan overtages Oplysning om anvendelsesudgifter BRUGERUNDERSØGELSER Beskrivelse af undersøgelsernes metode Oplysning om personlig og økonomisk interesse Oplysning om provisioner, rabatter mv Oplysning om brutto- og nettoydelse samt standardfinansiering Oplysning om sælgers indestående lån Oplysning om sælgers årsforbrug af vand og varme Oplysning om forurening på grunden OVERBLIK OG OVERSKUELIGHED I DOKUMENTERNE GENERELT Erfaringer fra andre lande KONKLUSIONER Overblik og overskuelighed i dokumenterne generelt Oplysning om personlige og økonomiske interesser i handlen Oplysning om økonomiske personlige interesser i parternes valg af finansiering, forsikring, mv., oplysning om rabataftaler, provisioner, samarbejdsaftaler mv Oplysning om brutto- og nettoydelse samt standardfinansiering Oplysning om sælgers indestående lån, der kan overtages Oplysning om anvendelsesudgifter Oplysning om forurening på grunden EJENDOMSMÆGLERENS VEDERLAG INDLEDNING BAGGRUND Vederlagsformer Resultatafhængigt vederlag, jf. lovens Vederlag efter regning, jf. lovens Kombination af resultatafhængigt vederlag og vederlag efter regning Oplysninger om de enkelte ydelser Specificering af prisen på delydelser Obligatoriske, accessoriske og tilvalgte ydelser Formidlingsaftalens varighed og ophør Vederlagsfortabelse Markedsføringslovens regler ERFARINGER MED VEDERLAGSREGLERNE... 77

4 4/ Konkurrencestyrelsens undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om ejendomsmægling Praksis ved Klagenævnet for Ejendomsformidling Erfaringer med enkelte emner Udspecificeringskrav til markedsføringsydelser Obligatoriske, accessoriske og tilvalgte ydelser Sammenligning med vederlagsformer for advokater Undersøgelse af sammenhængen mellem uhensigtsmæssigheder i markedet ctr. vederlagsreglernes struktur ERFARINGER FRA ANDRE LANDE Sverige Specificering af prisen på delydelser Norge Specificering af prisen på delydelser WILKES FORBRUGERUNDERSØGELSER Specificering af prisen på delydelser KONKLUSION BUDRUNDER OG OPLYSNING OM TILBUD GENERELT INDLEDNING Handelsformer i Danmark BAGGRUND De oprindelige regler Ændring i Ændring i Regler om oplysning om afgivne bud Regler om salg af fast ejendom ved budrunder Budbekendtgørelsens anvendelsesområde Generelle krav til udbudsmaterialet Minimumskrav til tilbudsblankettens indhold Frister Budperioden Afgivelse af bud Bud skal holdes hemmelige Budjournal Kun én budgiver Sælgers valg af bud Afslutning af budrunden uden salg Forholdet mellem ejendomsmæglerlovens 4, stk. 1, 3. pkt. og auktionslederloven Indgåelse af aftaler om køb af fast ejendom Fortrydelse ved køb af fast ejendom Dansk Ejendomsmæglerforenings standardformular GENERELLE BETRAGTNINGER Realkreditforeningens analyse Høj udbudspris er gift for salget Kendelser fra Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Andre offentligt tilgængelige oplysninger ERFARINGER FRA ANDRE LANDE Sverige... 99

5 5/ Norge UNDERSØGELSER Effektiv bolighandel Anbefaling fra Copenhagen Economics Fordele ved åbne bud Asymmetrisk information Budgiverstrategi Omkostningstunge salg Høje udbudspriser og ejendomsmæglerens vederlag Ulemper ved åbne bud Risikoen for fiktive bud, herunder vurdering af bindende bud ctr. ikkebindende bud Åbne budrunder på lige linje med lukkede budrunder Liggetider, udbudspriser mv Dansk Ejendomsmæglerforenings undersøgelse af antallet af salg af ejendomme ved lukkede budrunder i dag KONKLUSIONER

6 6/ Indledning 1.1 Baggrund for analysen Lov nr. 453 af 30. juni 1993 om omsætning af fast ejendom, som senest ændret ved lov nr af 18. december 2012, (herefter ejendomsmæglerloven) er en forbrugerbeskyttelseslov, der regulerer den professionelle rådgivning og bistand, som ydes private forbrugere i forbindelse med handel med fast ejendom. Loven har til formål at bidrage til gennemsigtighed, effektivitet, sikkerhed og tryghed for forbrugerne i forbindelse med ejendomshandel. I forlængelse af regeringens konkurrencepolitiske udspil 1 og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling 2 har erhvervs- og vækstministeren anmodet Erhvervsstyrelsen om at foretage en analyse af, hvilke centrale elementer i ejendomsmæglerloven og underliggende bekendtgørelser, som det kunne være hensigtsmæssigt at revidere set ud fra et ønske om øget konkurrence, øget gennemsigtighed og en generel forenkling af reglerne. Analysen ser derfor på, hvilke dele af ejendomsmæglerloven som med fordel kunne ændres til fordel for de ovennævnte ønsker. Der er dog også andre faktorer end selve lovgivningen, som kan påvirke konkurrencen, hvilket ikke afdækkes i analysen Gældende lovgivning Den gældende lovgivning, som oprindeligt er baseret på Industriministeriets betænkning nr fra december 1992, stammer fra Reguleringen er fastsat for at medvirke til, at den forbruger, som ønsker at sælge sin ejendom via en ejendomsmægler, er helt klar over, hvad forbrugeren skal betale for arbejdet, hvad forbrugeren får for pengene, og forbrugeren skal ydermere kunne stole på, at ejendomsmægleren varetager forbrugerens interesser. Den forbruger, som ønsker at købe en ejendom, som er til salg hos en ejendomsmægler, skal kunne stole på, at forbrugeren undervejs i processen får forelagt alle relevante oplysninger om ejendommen. Lovgivningen er over årene blevet justeret flere gange. De mest vidtgående lovændringer blev gennemført i 1999, 2005 og Ændringen i 1999 havde til formål at standardisere ejendomshandlens processer med henblik på at gøre ejendomshandlen enklere og mere gennemsigtig for 1 Styrket konkurrence til gavn for Danmark, Konkurrencepolitisk udspil, oktober Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling, Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06, oktober 2012.

7 7/114 forbrugerne. Der blev opstillet krav om specifikation af ejendomsmæglerens honorar, og herudover blev afregningsprincippet solgt eller gratis (resultatafhængigt vederlag) 3 suppleret med regler om vederlag efter regning for at skabe større gennemsigtighed i formidlingsopdraget og samtidig øge forbrugernes valgmuligheder. Lovrevisionen i 2005 havde til formål at forbedre konkurrencen på ejendomshandelsområdet og var en opfølgning på regeringens publikation Bedre og billigere bolighandel fra januar Lovændringen ophævede ejerkravene til ejendomsmæglervirksomheder, således at alle i dag kan være ejer eller medejer af sådanne virksomheder. Lovændringen i 2006 oprettede Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere på baggrund af en række konkrete sager med henblik på at øge kvaliteten i ejendomsmæglernes arbejde og dermed øget forbrugerbeskyttelse. Disciplinærnævnet skulle således sikre, at de ejendomsmæglere, som ikke handler i overensstemmelsen med lovgivningen eller i øvrigt tilsidesætter god ejendomsmæglerskik, kan få tildelt sanktioner i form af frakendelser, bøder og advarsler. 1.2 Analysens fokusområder Analysen af ejendomsmæglerloven fokuserer på nedenstående fem emneområder, som det i samarbejde med områdets primære interessenter 4 er fundet særligt interessant at se på Uregistrerede medhjælpere samt erhvervsudøvelsen som ejendomsmægler I Danmark er erhvervsudøvelsen som ejendomsmægler et lovreguleret erhverv, hvilket betyder, at der stilles visse krav til bl.a. uddannelse og praktisk erfaring, som en person skal opfylde, førend vedkommende kan blive registreret i Erhvervsstyrelsen som ejendomsmægler. I forbindelse med denne analyse ses på muligheden for at ændre registreringskravene i Danmark, bl.a. i lyset af kravene i andre lande, som også lovregulerer ejendomsmæglererhvervet. I ejendomsmæglervirksomhederne er der også mange personer, som foretager centrale formidlingsopgaver over for forbrugere, selv om de ikke er registrerede ejendomsmæglere. Dette er i overensstemmelse med den gældende lov, hvor der blot er krav om, at hver ejendomsmæglervirksomhed har en daglig (faglig) leder, der er registreret ejendomsmægler. Der ses i analysen på, om dette kan være problematisk. 3 Solgt eller gratis betyder, at ejendomsmægleren alene får honorar, såfremt ejendommen faktisk sælges inden udløbet af formidlingsaftalen. 4 Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Advokater (Danske Boligadvokater), Forbrugerrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

8 8/ Ejendomsmæglerens rolle over for køber og sælger Ejendomsmæglere repræsenterer i Danmark primært opdragsgiver, hvilket typisk er en sælger. I Sverige og Norge er mægleren en egentlig mellemmand, der som udgangspunkt skal repræsentere købers og sælgers interesser ligeligt. Analysen ser på ejendomsmæglerens rolle i Danmark, og om der kunne være anledning til at justere denne Ejendomsmæglernes oplysningsforpligtelser Den gældende lovgivning indeholder en række minimumskrav til, hvilke oplysninger som skal fremgå af en ejendomshandels centrale dokumenter: formidlingsaftale, salgsopstilling og købsaftale. Oplysningerne kan generelt opdeles i de oplysninger, som vedrører selve ejendommen, og de, som vedrører ejendomsmægleren eller ejendomsmæglervirksomheden. I analysen gennemgås oplysningsforpligtelserne for at vurdere hensigtsmæssigheden af oplysningen, herunder om den skal særligt fremhæves, om den kan afgives på en anden måde, eller om den måske helt kan ophæves. Formålet er at afveje de væsentlige oplysninger over for mængden af oplysninger samt formen de gives i set i forhold til en information overload-problematik. Hvis man kan begrænse dokumenternes oplysninger, som endvidere skal gives i et forståeligt sprog, vil det forhåbentlig øge gennemsigtigheden for forbrugerne ved køb og salg af fast ejendom samt skabe øget tillid til branchen Ejendomsmæglerens vederlag Ejendomsmæglere og sælgere kan i dag alene vælge mellem tre vederlagsformer resultatafhængigt vederlag ( solgt eller gratis ), vederlag efter regning eller en kombination heraf. Denne begrænsning af vederlagsformer ses ikke på andre markeder i Danmark og er heller ikke kendt fra reguleringen af ejendomsmæglerområdet i andre lande. Det undersøges i analysen, om der er anledning til at gøre vederlagsreglerne mere enkle eller helt ophæve dem Budrunder og oplysning om tilbud generelt Det er i dag ikke tilladt at afholde åbne budrunder eller oplyse potentielle købere om størrelsen på evt. andre køberes bud på ejendommen. I Sverige og Norge er åbne budrunder derimod ikke blot tilladt, men den mest udbredte handelsform. I analysen undersøges det, om man på baggrund af de norske og svenske erfaringer med åbne bud kan fremme en mere effektiv bolighandel i Danmark. 1.3 Analysens formål og det videre arbejde Analysens formål er at danne grundlag for erhvervs- og vækstministerens overvejelser om, hvilke lovændringer der kan være nødvendige. Det forventes, at erhvervs- og vækstministeren som opfølgning på analysen vil fremsætte et lovforslag om ændring af ejendomsmæglerloven for Folketinget i februar Udarbejdelse af analysen Erhvervsstyrelsen har ved udarbejdelsen af analysen inddraget interessenterne på området for at få afklaret mulige fokusområder samt for at få input i forhold til enkelte emner og de empiriske undersøgelser. Derudover har styrelsen indhentet erfaringer fra sammenlignelige lande (Sverige, Norge og Holland) og af Wilke A/S fået foretaget en kvalitativ og kvantitativ analyse af området samt af Copenhagen Economics fået foretaget en undersøgelse af, om der er noget i

9 9/114 selve ejendomsmæglerreguleringen, som hindrer et effektivt boligmarked. De i analysen angive tal for administrative byrder er baseret på AMVAB-metoden, der bruges til at måle virksomhedernes administrative byrder forbundet med at skulle efterleve konkrete lovkrav Inddragelse af interessenterne Erhvervsstyrelsen har med inddragelse af de primære interessenter på området afklaret, hvilke områder analysen har fokuseret på. Interessenterne er desuden blevet inddraget med henblik på input i forhold til de enkelte emner og i forbindelse med vurdering af de empiriske undersøgelser, der er blevet udført i forbindelse med analysen Erfaringer fra andre lande I forbindelse med analysen har Erhvervsstyrelsen endvidere indhentet erfaringer fra Sverige, Norge og Holland. Reguleringen af området i Sverige og Norge minder på mange punkter om den danske, mens der i Holland ikke er særregulering på området Konsulentbidrag Brugerundersøgelser (Wilke) Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med analysen fået Wilke A/S til at foretage en kvalitativ og en kvantitativ brugerundersøgelse. Den kvalitative undersøgelse blev gennemført for at skabe en grundlæggende forståelse af nuancerne i de primære aktørers (forbrugere og ejendomsmæglere) oplevelse af at handle fast ejendom. Undersøgelsen har givet indsigt i, hvilke udfordringer forbrugerne oplever i handlen, hvordan disse oplevelser knytter sig til ejendomsmæglerens rolle og til de forpligtelser, som en ejendomshandel afføder. Denne viden, som blev skabt i den kvalitative undersøgelse, blev efterfølgende brugt til at kvalificere de spørgerammer, som blev brugt i kvalitative undersøgelser hos ejendomsmæglerne samt i forbindelse med den kvantitative undersøgelse blandt forbrugerne. At følge den kvalitative undersøgelse op med en kvantitativ brugerundersøgelse har gjort det muligt at efterprøve nye antagelser om den måde, ejendomsmæglere og forbrugere bruger og efterlever lovgivningen. Dette har bidraget til at styrke analysen. Den kvalitative brugerundersøgelse, der bestod af etnografiske dybdeinterviews, er foretaget med 20 udvalgte forbrugere, som bestod af ti købere og ti sælgere, der alle har handlet bolig inden for de seneste 6-8 måneder, samt syv ejendomsmæglere og en advokat. Den opfølgende kvantitative undersøgelse, der bestod af telefoninterviews, bygger på svar fra 401 forbrugere, som har købt eller solgt ejendom inden for de sidste 8 måneder. Spørgeformerne i en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse er forskellige. I den kvantitative undersøgelse får man forbrugernes umiddelbare svar baseret på den umiddelbare erindring, mens de kvalitative dybdeinterviews får forbrugerene til at forholde sig konkret og individuelt til dybdegående spørgsmål om de dokumenter, som indgik i vedkommendes ejendomshandel.

10 10/ Markedsundersøgelse (Copenhagen Economics) Erhvervsstyrelsen har af Copenhagen Economics A/S fået udarbejdet en analyse af 1) fordele og ulemper ved en øget anvendelse af åbne budrunder i forbindelse med ejendomshandel samt 2) af hvorvidt der er uhensigtsmæssige effekter af den gældende regulering på ejendomsmæglerområdet, som kan være medvirkende årsag til op- og nedture i boligmarkedet. Det første spørgsmål foreligger belyst i en økonomisk analyse på baggrund af svenske og norske erfaringer, mens det viste sig ikke at være muligt at isolere regulering som påvirkningsfaktor fra andre faktorer og dermed besvare det andet spørgsmål. Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaet Copenhagen Economics. 1.5 Læsevejledning Ejendomsformidler, ejendomsmægler, advokat mv. Ejendomsmæglerloven gælder for ejendomsformidlere, som er en samlebetegnelse for registrerede ejendomsmæglere, advokater, som foretager ejendomsformidling, og midlertidige tjenesteydere, der foretager ejendomsformidling i Danmark. I denne analyse anvendes sprogligt ordet ejendomsmæglere, selv om de fleste forhold gælder for alle ejendomsformidlere Opdragsgiver, forbruger, køber og sælger Da en ejendomsmægler kan være antaget af både en køber og en sælger anvendes i loven samlebetegnelsen opdragsgiver. I praksis antages en ejendomsmægler typisk af en potentiel sælger. Medmindre andet er nævnt, fokuseres der derfor i analysen på ejendomsmægleren som sælgers repræsentant. I analysen undgås derfor så vidt muligt ordet opdragsgiver og i stedet angives køber eller sælger. Betegnelsen forbruger bruges i denne analyse om både sælgere og købere. Betegnelserne køber og sælger anvendes, hvor det er nødvendigt at skelne mellem disse Ressortmyndigheder gennem tiderne Ressortansvaret for ejendomsmæglerlovgivningen har tidligere været placeret i både den nedlagte Erhvervs- og Selskabsstyrelse og den nedlagte Erhvervs- og Byggestyrelse. Området blev pr. 1. januar 2012 placeret i den nyoprettede Erhvervsstyrelse. I denne analyse angives Erhvervsstyrelsen af sproglige hensyn også som ressortmyndighed før Måling af administrative byrder (AMVAB) AMVAB er en metode, der bruges til at måle de af virksomhedernes administrative byrder, der er forbundet med at skulle efterleve konkrete lovkrav. AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder og er den danske version af den internationalt anerkendte SCM-metode (Standard Cost Model). Metoden bruges til at identificere byrdefulde krav i lovgivningen. På den måde kan myndighederne få hjælp til, hvor de skal sætte ind for at lette de administrative byrder for virksomhederne. AMVAB-metoden foregår ved, at et mindre antal typiske virksomheder, som vurderes at være normalt effektive, er med

11 11/114 til at værdifastsætte de administrative byrder. Interviews med relevante medarbejdere i de berørte virksomheder bruges til at fastsætte byrderne. Der laves grundige interviews med 3-5 virksomheder ved hver måling. I nogle tilfælde bruges ekspertskøn. Virksomhederne spørges ind til, hvor lang tid de bruger på at opfylde de enkelte lovkrav. Tidsforbruget dækker selve den umiddelbare opfyldelse af lovkravet, fx udfyldelsen af et skema. Den tid, virksomheden fx bruger på at fremskaffe oplysningerne og få dem godkendt internt, indgår også. Tidsforbruget omregnes herefter til kr. baseret på lønniveauet for den typiske personalekategori, der udfører opgaven. Omkostninger til it-systemer, eksterne konsulenter mv. indgår, hvis de afholdes for at kunne opfylde lovkravene. Antallet af omfattede virksomheder, og hvor mange gange årligt de fx skal indsende et skema, bruges til at udregne AMVAB-byrden på samfundsniveau. Metoden kan ikke med statistisk belæg fastlægge de administrative byrder forbundet med et givent lovkrav.

12 12/ Uregistrerede medhjælpere og erhvervsudøvelsen som ejendomsmægler 2.1 Indledning Ejendomsformidlingsvirksomhed må i dag kun udøves af personer, der opfylder ejendomsmæglerlovens krav til bl.a. uddannelse og praktisk erfaring, og som er registreret i Erhvervsstyrelsens Ejendomsmæglerregister. At være ejendomsmægler er derfor et lovreguleret erhverv, hvortil erhvervsudøvelsen ikke er fri. For at kunne arbejde inden for de såkaldte lovregulerede erhverv skal man have autorisation eller lignende offentlig godkendelse. Der foregår i øjeblikket en bredere vurdering af de lovregulerede erhverv i Danmark. 5 I dag er der ca aktive ejendomsmæglere registreret i Ejendomsmæglerregisteret, mens ca ejendomsmæglere har deponeret deres registreringer. Hertil kommer ca. 400 advokater, som er registreret som ejendomsformidlere i det separate Ejendomsformidlingsregister. 6 Der optages ca. 950 studerende på ejendomsmægleruddannelsen hvert år. 7 Der er i årene årligt i gennemsnit solgt boliger. 8 I branchen er der udover de registrerede ejendomsmæglere en stor gruppe personer, der også arbejder med ejendomsformidling som medhjælpere i ejendomsmæglervirksomheder. Selv om disse personer i princippet kun er med- 5 Dette sker som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil fra efteråret 2012, hvor der blev nedsat en tværministeriel taskforce om lovregulerede erhverv, som skal gennemgå de lovregulerede erhverv i Danmark med henblik på en ophævelse af unødvendig regulering for at sikre, at unødige barrierer for virksomhedernes og personers adgang til de forskellige nationale markeder fjernes. I regi af Nordisk Ministerråd undersøges visse lovregulerede erhverv endvidere i øjeblikket med henblik på fjernelse af grænsehindringer i Norden. Dette skal bl.a. sikre gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og dermed understøtte arbejdskraftens frie bevægelighed. Ejendomsmægler er dog også et lovreguleret erhverv i både Norge og Sverige. 6 Loven kræver ikke, at advokater registrerer sig i det separate Ejendomsformidlingsregister, førend de kan foretage ejendomsformidling, men kræver, at en ejendomsformidler har behørig garantistillelse og ansvarsforsikring. Dette tjekker Erhvervsstyrelsen i praksis ved advokatens registrering i Ejendomsformidlingsregisteret, og registrering heri er således i praksis nødvendig, førend ejendomsformidling kan foretages. 7 Jf. mail fra Dansk Ejendomsmæglerforening til styrelsen af 2. maj Jf. data fra Danmarks Statistik, EJEN88, enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder og grunde.

13 13/114 hjælpere, varetager de i praksis ofte selvstændigt centrale formidlingsopgaver på lige fod med registrerede ejendomsmæglere Baggrund I Industriministeriets betænkning, der var baggrund for ejendomsmæglerloven, diskuteres i afsnit 2.9. spørgsmålet om, hvorvidt adgangen til erhvervsudøvelse som ejendomsmægler skulle være praktisk taget fri, som tilfældet var før Udvalget anbefalede, at ejendomsmæglere skulle være registrerede, før de kunne udøve deres erhverv. Udvalget anbefalede samtidig visse registreringsbetingelser, herunder nærmere angivne krav til teoretisk indsigt og praktisk kunnen, samt at en registreret mægler, som i praksis viste sig uegnet, skulle kunne fratages registreringen. Udvalget baserede blandt andet sin anbefaling på, at omsætning af fast ejendom gælder store værdier, både totalt for samfundet og ikke mindst for den enkelte forbruger, hvilket gør det vigtigt, at ejendomsomsætningen foregår på en betryggende måde. Hertil kommer, at ejendomsomsætningen indebærer til dels vanskelige økonomiske, tekniske og juridiske problemer. Private parter vil derfor ofte have behov for professionel assistance, og de personer, som erhvervsmæssigt tilbyder sådan assistance, burde derfor ifølge udvalget have de nødvendige forudsætninger for at mestre problemstillingerne. Omsætning af fast ejendom i forhold, som involverer forbrugere, frembad derfor ifølge udvalget sådanne særtræk, som tilsagde, at behovet for at beskytte forbrugerne mod ukyndige eller useriøse udøvere skulle have gennemslagskraft i forhold til de generelle modforestillinger af indskrænkninger i erhvervsfriheden. For den enkelte bruger af formidlertjenesterne står der ifølge udvalget så tilpas meget på spil, at det ikke ville være tilfredsstillende med en fuldstændig fri adgang til markedet, der ville indebære, at bortsortering af useriøse udøvere alene blev overladt til markedskræfterne. Folketinget fulgte udvalgets anbefaling, og bestemmelserne omkring lovregulering af erhvervet blev fastsat i lovens 8 og 25. Med ejendomsmæglerloven indførtes således i 8, stk. 1, at kun ejendomsmæglere, som efter lovens 25 er registrerede i Erhvervsstyrelsens register over ejendomsmæglere (Ejendomsmæglerregisteret), advokater og forsikringsselskaber samt penge- og realkreditinstitutter måtte drive virksomhed som ejendomsformidlere. 9 Eksempelvis værdiansættelse af ejendommen, udarbejdelse af salgsopstilling og forhandling af pris og vilkår for handlen.

14 14/114 Lov nr. 605 fra 2005 ophævede ejerkravene, således at alle i dag må eje eller være medejer af en ejendomsmæglervirksomhed. Lovændringen indførte dog et udøvelseskrav i 8, stk. 1, således at ejendomsformidling i dag kun må udøves af registrerede ejendomsmæglere eller advokater. 10 Lovens 25, stk. 2, opremser en række nærmere betingelser, som en person skal opfylde for at kunne blive registreret som ejendomsmægler. Det følger endvidere af lovens 25, stk. 1, at titlen som ejendomsmægler beskyttes, så kun personer, der er optaget i Ejendomsmæglerregisteret, må benytte betegnelsen ejendomsmægler De gældende registreringskrav Ifølge den gældende lovs 25, stk. 2, har enhver person ret til at blive optaget i Ejendomsmæglerregisteret, hvis vedkommende 1. har bopæl her i landet, i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, 2. er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 3. ikke er under rekonstruktionsbehandling, 4. ikke er under konkurs, 5. ikke udøver et erhverv eller indtager en stilling, som efter regler fastsat af Erhvervsstyrelsen er uforenelig med virksomhed som ejendomsformidler, opfylder de nærmere krav til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, som Erhvervsstyrelsen fastsætter, 7. opfylder de nærmere krav til praktisk kunnen vedrørende ejendomsformidling, som Erhvervsstyrelsen fastsætter, 8. er dækket af sikkerhed efter 8, stk. 3, 9. ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve virksomhed som ejendomsformidler på forsvarlig måde, 10. ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. De gældende krav til teoretisk indsigt og praktisk kunnen vedrørende ejendomsformidling findes i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 213 af 9. marts 2010 om optagelse i Ejendomsmæglerregisteret. Ifølge bekendtgørelsens 1, nr. 1 og 2, er optagelse i registeret betinget af, at ansøgeren fremlægger et eksamensbevis for bestået ejendomsmæglerkursus ved handelsskolerne efter de regler herom, der er fastsat af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre- 10 Med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter retsplejeloven. 11 Hjemlen er ikke udnyttet.

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2014 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) 2013/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/06571 Fremsat den 26. februar 2014

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Ejendomsmæglerloven med kommentarer

Ejendomsmæglerloven med kommentarer Kristian Dreyer Ali Simiab Ejendomsmæglerloven med kommentarer Kristian Dreyer & Ali Simiab Ejendomsmæglerloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3667-7

Læs mere

Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) LOV nr 526 af 28/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/06571 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Høringsnotat ad L 137 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom mv. (Ejendomsmæglerloven)

Høringsnotat ad L 137 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom mv. (Ejendomsmæglerloven) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 1 Offentligt (01) NOTAT Høringsnotat ad L 137 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom mv. (Ejendomsmæglerloven) 1. Indledning Med lovforslaget

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 362 2016-4539 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod AA og Ejendomsmægler Claus Lange og Ejendomsmægler CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 24. maj 2016 har Klagenævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2008 og 2009

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2008 og 2009 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2008 og 2009 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2012 og 2013 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 322 2015-9432 AA mod Ejendomsmægler Per Husballe [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 12. august 2015 har

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 326 2015-11228 AA v/ BB mod CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. august 2015 har AA indbragt CC og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 139-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ, MM A/S v/ Advokat XX afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 6. august 2009 (J.nr. 2008-0018314) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1 og stk. 2, nr. 6. (Ingrid Henriksen,

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere