Klager. J.nr AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager og hendes daværende ægtefælle ønskede i 2011 at sælge deres fælles ejendom og indgik derfor den 29. maj 2011 en formidlingsaftale med indklagede. Klager har oplyst, at hun på dette tidspunkt allerede var fraflyttet ejendommen. Det fremgår af formidlingsaftalen bl.a.:

2 2 [ ]

3 3 I salgsbudgettet af 24. juni 2011, der hører til formidlingsaftalen, havde indklagede medregnet indfrielse af gæld således: Indfrielse af gæld, anslået Indfrielse af gæld, anslået Der var i salgsbudgettet medregnet et beløb på kr. til tilstandsrapport og et tilsvarende beløb for energimærke. Af salgsbudgettet fremgår videre i pkt. 8, Forbehold: Den oplyste restgæld i salgsbudgettet er anslået, da sælger ikke har udleveret ejendomsnummer samt kontrolkode til ejendomsmægler. Ejendomsmægler kan derfor ikke gøres ansvarlig herfor. Den 28. juni 2011 skrev indklagede til klagers tidligere ægtefælle: Vi kan oplyse, at vi nu har modtaget underskrevet formidlingsaftale fra begge parter. Vi har forstået og aftalt, at det videre forløb skal aftales mellem dig og Nybolig Hinnerup indtil boligen er solgt. For god ordens skyld skal vi henlede opmærksomheden til, at vi endnu ikke har modtaget alle bilag vedrørende ejendommen, som vi tidligere har anmodet om, jf. udleveret dokumentliste. Vi mangler fortsat oplysningsskema fra sælger samt kontrolkode og ejendomsnr. Vedrørende tinglyst gæld med BRF. Som det fremstår i salgsbudgettet kan ejendomsmægleren ikke gøres ansvarlig for evt. fejl i salgsbudget og senere salgsprovenue fsva. restgældsoplysninger, såfremt vi ikke fra sælger modtager oplysninger herom. De ønskede bilag ønskes snarest tilsendt Nybolig Hinnerup. Den 28. august 2011 udarbejdede indklagede købsaftale og salgsprovenuberegning vedrørende ejendommen, og klager og hendes daværende ægtefælle underskrev købsaftalen samme dag. Det fremgår af købsaftalen, at kontantprisen var aftalt til kr., og overtagelsesdagen var den 1. november I salgsprovenuberegningen var indfrielse af lån stadig anslået til samlet kr. og

4 4 forbeholdet for manglende oplysninger fra sælgerne gentaget under pkt. 8. Beregningen viste et underskud til klager og hendes daværende ægtefælle på tilsammen kr. I salgsprovenuberegningen var udgiften til tilstandsrapport og energimærke ændret til kr. for hver rapport. Den 5. september 2011 udarbejdede indklagede sin afregning, hvorved indklagede opkrævede salær og markedsføringsudgifter med i alt kr. samt opkrævede dokumentationsomkostninger på i alt 800 kr. Det fremgår af sagen, at BRF-kredit den 9. september 2011 sendte oplysning om kontrolkode til klagers daværende ægtefælle, og at indklagede den 12. september 2011 sendte restgældsoplysninger og kontrolkode til sælgers bank. Det fremgår videre af sagen, at det reelle underskud i handlen var væsentligt højere end anført i salgsprovenuet. Klager har efter handlen måttet underskrive et gældsbrev til BRF-kredit på kr., som udgjorde klagers andel af underskuddet. Den 4. november 2011 skrev klager til indklagede: Den 8. november 2011 skrev indklagede til klager:

5 5 BRFkredit har til nævnet oplyst, at klagers lån med en hovedstol på kr. pr. 28. august 2011 skulle have været medregnet med et beløb på ,61 kr. Klager har dokumenteret, at hun har betalt kr. til den byggesagkyndige, som har udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen. Klager har bl.a. anført: Indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsprovenu og skal derfor betale godtgørelse til klager. Hvis nævnet måtte komme frem til, at klager ikke er berettiget til godtgørelse, må indklagede skulle tåle en salærreduktion. Da klager underskrev købsaftale, fremgik det af salgsprovenuberegningen, at der var et underskud i handlen på kr., hvoraf klager alene skulle betale halvdelen og hendes daværende ægtefælle den anden halvdel. Klager har alene fået udleveret en salgsprovenuberegning dateret den 28. august Efterfølgende kontaktede indklagede klager og oplyste, at der var sket en regnefejl, og at underskuddet i handlen i stedet var kr. Klager var fraflyttet ejendommen, da salgsarbejdet blev startet op, og det var hendes daværende ægtefælle, der passede ejendommen. Derfor var aftalen, at det praktiske omkring fremvisning skulle aftales direkte med klagers daværende ægtefælle. Andre væsentlige spørgsmål vedrørende salget havde klager ikke overladt til sin daværende ægtefælle. Klager havde heller ikke givet sin daværende ægtefælle fuldmagt til at repræsentere klager over for indklagede. Dette var hverken aftalt mellem klager og hendes daværende ægtefælle, eller med indklagede. Klager og hendes daværende ægtefælle havde på det tidspunkt ingen kontakt med hinanden, hvilket indklagede var klar over. Klager underskrev formidlingsaftalen på indklagedes kontor den 29. maj 2011, og klager har flere gange telefonisk været i kontakt med indklagede. Indklagede kontaktede klager, da udbudsprisen blev sat ned, og indklagede har vist klager en liste

6 6 over antallet af fremvisninger. Det brev som indklagede den 28. juni 2011 sendte til klagers daværende ægtefælle, burde tillige have været sendt til klager. I formidlingsaftalen har klager skrevet under på, at indklagede har fuldmagt til at indhente nødvendige dokumenter, og klager er ikke på noget tidspunkt blevet kontaktet af indklagede om, at der skulle være problemer med at få oplysningerne. Indklagede har desuden ikke dokumenteret at have henvendt sig forgæves til realkreditinstituttet. Indklagede burde, da klagers daværende ægtefælle ikke afgav de nødvendige oplysninger, have kontaktet klager. Da klager ikke hørte noget, havde klager en berettiget forventning om, at indklagede havde indhentet de relevante dokumenter for at lave en korrekt beregning. Et korrekt udregnet salgsprovenu er så væsentligt et forhold, at indklagede burde have kontaktet klager. Endelig har mægleren i salgsbudgettet anført et beløb på kr. for udarbejdelse af tilstandsrapport. Klager har imidlertid sammen med sin eksmand betalt kr. for tilstandsrapporten. Indklagede skal erstatte differencen. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale godtgørelse til klager. Indklagede mødte først klager, da købsaftalen blev underskrevet. Klager var ikke, som påstået af klager, på indklagedes kontor for at underskrive formidlingsaftalen. Aftalen blev af klagers daværende ægtefælle sendt til klager via klagers advokat. Klagers advokat sendte formidlingsaftalen til indklagede. Al kontakt før købsaftalen var, efter aftale med klager og hendes daværende ægtefælle, foregået gennem klagers daværende ægtefælle. Indklagede har ikke ringet til klager, faktisk var indklagede slet ikke i besiddelse af klagers telefonnummer. Indklagede var ikke ved formidlingsaftalens indgåelse klar over, at klager og klagers daværende ægtefælle havde et så dårligt forhold til hinanden, som det er oplyst. Salgsbudgettet dateret den 24. juni 2011 er det budget, der hører til formidlingsaftalen. Indklagede fik ved en fejl ikke taget en kopi, da det blev udleveret til klager, derfor den senere udskriftsdato. Klagers og hendes daværende ægtefælles realkreditinstitut afviste at udlevere klagers og den daværende ægtefælles kontrolkoder, selvom indklagede kunne fremvise fuldmagt fra dem begge i formidlingsaftalen. Indklagede finder det useriøst, at klager bestrider dette. Indklagede forsøgte uden held at få klagers daværende ægtefælle til at udlevere de manglende oplysninger. Først efter at handlen var indgået, sendte klagers daværende ægtefælle kontrolkoden til indklagede.

7 7 Efter at indklagede havde modtaget kontrolkoden indhentede indklagede restgældsoplysninger og udarbejdede et nyt salgsprovenu til klager og hendes daværende ægtefælle. Det beror derfor på klagers og den daværende ægtefælles egne forhold, at indklagede ikke kunne udarbejde et korrekt salgsprovenu på handelstidspunktet. Indklagede har endvidere udtrykkeligt taget forbehold i salgsprovenuberegningen om provenuets rigtighed. Formidlingsaftale og salgsbudget med forbeholdet blev sendt til klagers advokat, inden klager underskrev. Der er derfor ikke grundlag for at kritisere indklagedes arbejde, ligesom indklagede ikke kan være forpligtet til at betale godtgørelse til klager. Indklagede har i salgsprovenuet af 28. august 2011 oplyst en vejledende pris for udfærdigelse af tilstandsrapport på kr. og af energimærke på kr. Priserne er beregnet ud fra, at der gives en rabat ved samtidig bestilling af tilstandsrapport og energimærke. Da der var et gyldigt energimærke, blev der ikke givet rabat, og prisen for tilstandsrapporten blev lidt højere end angivet i salgsbudgettet. Nævnet udtaler: Indklagede har oplyst, at realkreditinstituttet ikke ville give oplysninger om restgæld i ejendommen, selvom indklagede havde fået fuldmagt hertil i formidlingsaftalen, og at realkreditinstituttet på trods af fuldmagten ikke ville udlevere kontrolkoden til indklagede. Det fremgår af sagen, at indklagede rykkede klagers daværende ægtefælle for oplysning om kontrolkoden. Henset til, hvor vigtigt det er at få oplysninger om indestående lån, der skal indfries i forbindelse med et salg, finder nævnet det kritisabelt, at indklagede ikke på noget tidspunkt kontaktede klager for at få den manglende kontrolkode, og alvorligt kritisabelt, at der dermed ikke blev udarbejdet en korrekt salgsprovenuberegning til klager, samt at det ikke blev undersøgt, om handlen kunne gennemføres med et underskud på kr. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, og forbrugeren er i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Henset til at indklagede i salgsprovenuberegningen har oplyst restgælden på realkreditlånet, og at indklagede reelt ikke havde nogen kommunikation med klager, finder nævnet, at klager var i god tro. Nævnet finder herefter, at indklagede skal betale godtgørelse til klager. Differencen mellem den forkerte og en korrekt beregning udgør ,61 kr. ( , ,00) Da klager alene ejede halvdelen af ejendommen, skal indklagede betale ,80 kr. til klager.

8 8 I salgsbudget af 24. juni 2011 har indklagede medregnet et beløb på kr. til udarbejdelse af tilstandsrapport. I salgsprovenuberegningen af 28. august 2011 er beløbet ændret til kr. Klager og hendes daværende ægtefælle er blevet opkrævet kr. for tilstandsrapporten. Indklagede har oplyst, at beløbet på kr. er angivet ud fra en forudsætning om, at der ville blive givet rabat ved samtidig udarbejdelse af tilstandsrapport og energimærke. En rabat som ikke blev givet, fordi der ikke var behov for at udarbejde energimærke. Nævnet finder imidlertid at indklagede på tidspunktet for udarbejdelse af salgsprovenuberegningen, var klar over dette, og finder det kritisabelt, at indklagede anførte et for lavt beløb til tilstandsrapport. Indklagede skal betale 660 kr. til klager, som udgør halvdelen af differencen. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Konklusion: Indklagede skal herefter betale ,80 kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 8. februar 2012, til betaling finder sted. Efter sagens udfald skal indklagede endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere