Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010"

Transkript

1 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011

2 Helhedsplan for Dyrehaven Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det Kreative Center, Skanderborg Kommune Tryk: Det Kreative Center, Skanderborg Kommune Foto: Danmarks Smukkeste Festival og Skanderborg Kommune Kontaktperson: Plan & Erhvervshef Bente Hornbæk Plan & Erhverv Adelgade Skanderborg Tlf oplag: 50 ISBN: HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

3 Forord Dyrehaven er et af de største aktiver i Skanderborg by både for kommunens borgere og for byens gæster. Med denne helhedsplan lægger vi rammerne for anvendelsen af Dyrehaven. Byrådet nedsatte primo 2010 et bredt sammensat 17, stk. 4-udvalg, der skulle komme med anbefalinger til byrådet om Dyrehavens fremtid. Udvalgets medlemmer har på en række møder drøftet, hvordan Dyrehavens fremtid skal være, og udvalget har inviteret borgerne til at drøfte emnet både i Dyrehaven og på et borgermøde i Kulturhuset. Rigtig mange borgere tog imod tilbuddet om dialog med udvalget. På baggrund af dialogen i udvalget og dialogen med borgerne har 17, stk. 4-udvalget i sin afrapportering til Byrådet stillet forslag om, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for Dyrehaven, bestående af tre delplaner: 1. Dyrehaven som rekreativt område 2. Dyrehaven som skov, og 3. Dyrehaven som ramme om festivalen Denne helhedsplan er nu udarbejdet og indeholder konkrete forslag til, hvordan borgerne får bedre muligheder for at bevæge sig og får flere oplevelser i Dyrehaven samtidig med, at området sikres som fremtidigt skovområde, og at det også fremover vil være muligt at afholde en stor årlig festival i Dyrehaven. 3 Helhedsplanen lever op til byrådets overordnede målsætninger om, at»dialog sikrer de bedste løsninger«, og at»det er sundt at bevæge sig«. Med en samlet plan for Dyrehavens fremtidige anvendelse begynder et nyt kapitel i Dyrehavens historie. Der skabes hermed et fundament for, at også fremtidige generationer kan få glæde af områdets naturmæssige og rekreative værdier, ligesom der lægges en kurs for, hvordan Dyrehaven skal udvikle sig. Jørgen Gaarde borgmester HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

4 4 HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

5 Indhold 6 Helhedsplan for Dyrehaven 7 Historien om Dyrehaven 11 Skoven i Dyrehaven 12 Skovforyngelse i festivalområdet 14 Færdsel i skoven 16 Oplevelser i Dyrehaven 18 Eksempler på fremtidige aktiviteter 21 Festival i Dyrehaven 27 Kortbilag Dyrehavens festivalområde Bilag 1: Skovplan for Store Dyrehaven Bilag 2: Rekreative temaer 5 HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

6 Helhedsplan for Dyrehaven Indledning Skanderborg Byråd nedsatte i januar 2010 et 17, stk. 4-udvalg, der fik til opgave at komme med anbefalinger til Skanderborg Byråd om Dyrehavens fremtid. Udvalget var sammensat således: Jens Kr. Rasmussen, Skanderborg Byråd (formand) Christina Bottke, Skanderborg Byråd Jens Sønderskov, Skanderborg Byråd Peter Ib Hansen, Skanderborg Festival Klub Ole Danielsen, Skanderborg Grundejerforening Knud Erik Hesselbjerg, Skov- og Naturstyrelsen Willy Dupont, Friluftsrådet Olaf Møller, Danmarks Naturfredningsforening Marianne Purup, Destination Skanderborg Ann-Mari Lebel, Menighedsrådet ved Skanderborg Slotskirke (til den 23. marts 2010) Jess Juul Jensen, Cityforeningen (fra den 18. maj 2010). 6 Udvalget udarbejdede»debatoplæg om Skanderborg Dyrehave rekreativt skoven festivalen«, inviterede byens borgere til debat i Dyrehaven i april 2010 og inviterede efterfølgende til dialog i Kulturhuset. Dialogen med Skanderborgs borgere og udvalgets drøftelser i foråret 2010 resulterede i en anbefaling til Skanderborg Byråd om, inden udgangen af 2010, at udarbejde en samlet plan for Dyrehavens fremtidige anvendelse, bestående af tre delplaner: 1. Dyrehaven som rekreativt område 2. Dyrehaven som skov, og 3. Dyrehaven som ramme om festivalen Herudover anbefalede udvalget at udvikle flere muligheder for at bruge Dyrehaven rekreativt til ophold, gåture og motion, at Dyrehaven skal bevares som skov ved at gennemføre en skovforyngelse over en 10-årig periode, at vejene i Dyrehaven skal omlægges således, at der sikres en fredeliggørelse af den vestlige del af skoven, og at Dyrehaven fortsat skal kunne danne rammen om Danmarks Smukkeste Festival. Til hvert af disse områder havde udvalget udarbejdet mere detaljerede anbefalinger. På de følgende sider er udvalgets anbefalinger indarbejdet i denne helhedsplan for Dyrehaven. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

7 Historien om Dyrehaven Visionen for Borgernes Dyrehave i Skanderborg bygger på identitet og stolthed og dermed også ejerskab og omsorg for området. En væsentlig faktor i den sammenhæng er den historie, der knytter sig til det område, som vi i dag kender som Dyrehaven. Dyrehaven er, efter flere hundrede års påvirkning af mennesker, ikke kun et stykke natur, men i lige så høj grad et kulturmiljø, der rummer en række af historier, som har høj grad af lokal interesse og er en væsentlig del af Danmarkshistorien helt tilbage til 1500-tallet. Kongens Dyrehave I begyndelsen af 1580 erne, hvor Frederik den 2. s renæssaneslot stod færdigt efter udbygning af den gamle kongeborg på stedet, blev Dyrehaven etableret. Kong Frederik den 2. gav i 1583 byen købstadsprivilegier. Kort efter Dyrehavens etablering fik Frederik den 2. forbedret vejnettet mellem de slotte, hvorfra han regerede landet. Bl.a. etablerede han en særlig kongevej mellem Koldinghus og Skanderborg gennem Dyrehaven. Denne kongevej var forbeholdt kongen og kanelliets færdsel. Dyrehaven var indhegnet med et plankeværk, som skulle holde de udsatte dyr indelukket. Der var krondyr, vildsvin, fiskedamme og fuglevoliere, og tillige rummede Dyrehaven et græsningsområde for heste. 7 Skanderborg efter Resen, a Det er uvist, hvornår Dyrehaven nedlægges som regulær dyrehave. Men det sker muligvis i forbindelse med etableringen af rytterhold hos kongens fæstebønder fra omkring 1670 eller ved ombygning af slottet til kaserne i Det Skanderborgske Rytterdistrikt fra omkring Fra dette tidspunkt er der sandsynligvis mere fokus på skovdriften end på drift af dyrehaven. Det sidste kongebesøg på Skanderborg Slot var Frederik den 5. s besøg i Det Skanderborgske Rytterdistrikt blev i 1767 nedlagt, og krongodset under Skanderborg Slot blev solgt ved en auktion. Slottet blev efterfølgende nedbrudt på nær slotskirken, som vi kender den i dag på slotsbanken. Fra kort over Det Skanderborgske Rytterdistrikt, 1724.Græsnings- og høsletområder for rytterheste er angivet med litra»a«. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

8 Forstmæssig drift Forstkandidat C. Klüver beskrev i 1840 en plan for, at fredskoven skulle inddeles i 5»perioder«ansat til et 100 årigt omdrev, efter hvilken tid hele skoven skulle være forynget. J. C. Shythes beskrivelse af Skanderborg Amt fra 1843 beskrives Skanderborg Dyrehave detaljeret: Shythe bemærker om eskoven, at der var træer henhørende til alle aldersklasser, men at der mangledes ung opvækst. 8 I 1731 indberetter skovrider Peter Mønster, at Skanderborg Slots dyrehave er 300 favne lang og 500 favne bred og består af»god Bøgeskov og nogle gamle Ege; en del opelskning af Rise og Underskov«. Generalstabens Målebordsblad, a Skovens udstrækning er angivet med brun farve, og løvtræer og nåletræer er vist med signatur. De åbne områder i skoven er tilplantet jf. forstkandidat Klüvers Plan fra Bl.a. er området vest for rævediget tilplantet med nåletræer. Rød streg angiver søbredden efter vandstandssænkningen i Dyrehaven som privatejet lystskov I Dyrehaven lå et åbent område (hvor stadion ligger i dag), som muligvis var anvendt som mønstringsplads under Rytterdistriktet. Siden Rytterdistriktets nedlæggelse i 1767 havde Skanderborgs borgere med tilladelse fra skiftende ejere afholdt forskellige festligheder og aktiviteter på området, som blev kaldt Boldpladsen. Senere hen afholdtes skiftende festligheder ved Christian den 4. s Eg og Kindlers Planteskole. Ved flere lejligheder var festligheder i Dyrehaven med royal deltagelse, eksempelvis kongeparrets sølvbryllup i 1819, Kronprins Frederiks besøg i 1831 og ved arveprins Ferdinand og Carolines besøg i Også Æbelø var i perioden et yndet udflugtsmål for Skanderborgs borgere med stier, et badehus samt et mindre lystanlæg. I 1852 blev første gang indrettet en festplads med fast danseestrade og restaurationsskur ved Christian den 4. s Eg. Siden blev dansepladsen drevet af forskellige restauratører og foreninger og udvidet til både at omfatte overdækket dansesalon og keglebane. Fra privat eje til offentligt eje Der har været en række private ejere af Dyrehaven frem til 1885, hvor Skanderborg Kommune købte ejendommen Sølund med Dyrehave og Æbelø, i alt 329 tdr. land, hvoraf 159 tdr. land var skov. Efter det kommunale opkøb blev dansepladsen ved Christian den 4. s Eg flyttet til Sølunds Have. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

9 To år senere opførtes en skovpavillon efter tegninger af arkitekt Anthon Rosen, og der blev i 1891 af gæstgiver Chr. Jensen tilføjet en stor, fritliggende danseestrade i træ samt en overdækket musiktribune. Da Skanderborg i 1928 skulle være vært for de jyske ungskuer, som blev holdt på arealer ved banegården, blev pavillonen i Dyrehaven besøgt af rigtig mange af de ungskuegæster. Den Indiske Pavillon, Den blev nedrevet i I tilknytning til ungskuerne, som fortsatte indtil 1936, indrettede kommunen et friluftsteater i Dyrehaven med siddepladser. Senegulvet havde samme størrelse som det Kgl. Teater, og orkestergraven kunne rumme 60 musikere. Fire aftener hvert år under ungskuerne opførte Det Kgl. Teater forestillinger i Dyrehaven ofte med tilskuere. Friluftsteatret blev også anvendt uden for ungskuerne til teaterforestillinger, folkedans, musik, folkemøder og lignende. I 1931 blev pavillonerne ved Sølund moderniseret af forpagter Chr. Christensen med glasveranda og indretning af den store sal som jagtstue. Danseestraden kaldte han for Den Indiske Pavillon. I 1937 indgik pavillonerne i Landsudstillingen. 2. Verdenskrig lagde en dæmper på festlighederne på friluftsteatret i Dyrehaven. Der var enkelte forestillinger i midtkrigsårene, men i 1944 indgik både friluftsteater og pavilloner i Fæstning Sølund. 9 Landinspektør Knud Damsagers plan for et nyt Friluftsteater, Fra Det Kgl. Teaters opførelse af forestillingen Liden Kirsten på det nyetablerede friluftsteater, den 12. juli Fæstning Sølund I februar 1944 besatte den tyske værnemagt Sølund, og i løbet af foråret okkuperedes hele Dyrehaven. Indretning af»fæstning Sølund«betød en fuldstændig afspærring af Dyrehaven for Skanderborgs borgere. Sølunds bygninger blev malet i amouflagefarver, og der blev indrettet flere bunkers til kommandoentraler. Rundt i Dyrehaven boede soldater i barakker spredt i skoven, hvor træerne indgik i bestræbelserne på at skjule anlægget fra luften. Sydligt i Dyrehaven på skrænten ud mod søen opførtes tre træbygninger, som endnu eksisterer - en bungalow til luftwaffe-generalen og en til hans adjudant, og til offiererne opførtes en offiersmesse/kasino. I dag er bygningerne en del af Skanderborg Vandrerhjem. Bunkeranlægget ved Sølund. Flygtninge i Skanderborg Dyrehave Mod krigens afslutning rummede Dyrehaven mange flygtninge fra det østtyske område. I træbygningerne ved søen blev indrettet børnehave, skole og lægebolig til flygtningene. Det er tænkeligt, at mange af de nuværende skovveje blev etableret netop i forbindelse med det tyske hovedkvarter og flygtningelejren. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

10 Dyrehaven efter besættelsen Efter besættelsen blev friluftsteatret i Dyrehaven, der som så meget andet blev ødelagt under krigen, genopbygget i redueret størrelse med a siddepladser. Frem til 1955 blev afholdt et mindre antal forestillinger, stævner og andre arrangementer hvert år, og de tidligere meget store arrangementer på friluftsteatret i Dyrehaven udeblev stort set frem til Anthon Rosens pavillon blev igen ombygget og indviet som danserestaurant Capri i 1969, og blev fra 1999 nogle år benyttet under navnet diskotek Crazy Daisy. I dag hører lokalerne til Hotel Skanderborghus. Skanderborg Festival I 1980 blev den første Skanderborg Festival afholdt over en enkelt dag med deltagere og 21 frivillige hjælpere. Denne første festival blev en begrænset sues, men den satte skub i afholdelsen af følgende festivaler i Dyrehaven. 10 Anthon Rosens Pavillon 1980: Første festival 1985: Der laves permanent el-installation i Dyrehaven, og Festival Klubben lejer lokaler på Søtoften. 1986: Der lejes en lade til grej. 1988: Festival Klubben køber Villa Walther på Slotsholmen. 1991: Der suppleres med en ny sene Rytmehans. 1992: Der bygges en»lydmur«i Dyrehaven mellem Bøgesenerne og Rytmehans, og der købes en gård i Vrold til grej. 1996: Søbadet indgår i festivalområdet. 1997: Villaen på Slotsholmen sættes til salg og ØLA på Birkevej købes. 2001: Der laves parkering i Vrold. 2008: Der indrettes et ekstra søbad til borgere, som ikke er festivalgæster. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

11 Skoven i Dyrehaven Vision: Dyrehaven forbliver en attraktiv og frodig skov med træer i alle størrelser til glæde for borgere, gæster og naturen. Dyrehaven er Skanderborg Kommunes mest besøgte skov. Den ligger tæt ved et større bysamfund, der bruger skoven rekreativt, og derudover kommer der hvert år mere end mennesker i skoven under den årlige festival. Dyrehaven er kommunal skov, og der er fredskovpligt på området. Fredskovspligten betyder, at skoven løbende skal vedligeholdes og forynges. Skanderborg Kommune har i en lang årrække været tilbageholdende med plantning efter stormfald, hvilket har givet selvsåede træer, dyre- og planteliv gode muligheder. Derfor findes der i dag en bred arts- og alderssammensætning blandt Dyrehavens træer. Dette giver god mulighed for at fortsætte og videreudvikle den naturnære skovdrift, der har været drevet de seneste 10 år. Denne driftsform sikrer en stor mangfoldighed i skovens dyre- og planteliv. I hovedparten af skoven vil skovforyngelsen bestå af små men hyppige indgreb og foregå ved naturlig foryngelse. 11 Junges Plantage er beliggende længst væk fra entrum af Skanderborg og er den mindst benyttede del af Dyrehaven. En stor del af Junges Plantage består af grantræer. Der vil i de kommende år blive lysnet op i større artsrigdom og bevoksninger, bl.a. for at skabe åbne områder. Dyrehaven rummer to store moseområder, dels området langs søbredden og området omkring Sorte Sø. Dette område vil forblive vild skov, hvor der kun foretages indgreb for at sikre publikums sikkerhed, adgang mm. I mange år er der i Dyrehaven nærmest Skanderborg entrum ikke blevet plantet eller fældet træer. Konsekvensen af den begrænsede skovdrift er, at de gamle etræer er ved at nå deres maksimale alder, uden at der er kommet nye træer til. Samtidig kaster de store træer skygger, der forhindrer nye bevoksninger i at gro. I de kommende år vil nogle af de store og gamle etræer blive fældet, så der bliver skabt plads til nye træer. Det er disse træer, der vil danne grundstammen i den kommende skov. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

12 Skovforyngelse i festivalområdet I en mindre afgrænset del af Dyrehaven holdes der årligt en festival med deltagelse af a mennesker. I dette område findes mange af Dyrehavens ældste træer. Disse træer er så gamle, at deres levetid er stærkt begrænset. De har allerede holdt sig i live i længere tid, end det kunne forventes. I festivalområdet er behovet for foryngelse af træerne lige så stort som udfordringerne ved at gennemføre foryngelsen. Med de mange mennesker på et meget begrænset område i en meget kort periode vil det ikke være muligt at satse på, at lysåbne områder springer i skov, da al nyspiret bevoksning vil blive trådt ned. Det vil heller ikke være muligt at afspærre store områder i årevis, mens træerne vokser op. 12 I stedet vil skoven blive forynget i mindre plantegrupper. Metoden består i al sin enkelhed i at inddrage og afskærme en række områder på hver m². Inden for dette areal vil jorden blive bearbejdet og beplantet med et eller flere store træer i midten af området og omkranset af mange mindre planter. Det er af stor betydning, at disse små træfornyelsesområder friholdes for al trafik i en længere årrække. Det samlede område, der foreslås fornyet efter denne metode, forventes at være på m². Udover en række af disse små skovforyngelsesområder vil et areal på a m² mellem Bøgesenen og Horsensvej blive genskabt som egentlig skov ved jordbearbejdning og plantning og/eller selvsåning. Da der findes en del stabilgrus i området, skal det øverste jordlag sandsynligvis udskiftes. Området vil blive indhegnet, mens foryngelsen foregår. Skanderborg Festival Klub har stor interesse i, at denne del af Dyrehaven bevarer sin skovkarakter. Derfor flytter festivalen hvert år træer på 5-9 m s højde fra festivalområdets nabobevoksninger og ind på festivalområdet. Skovforyngelsen planlægges gennemført over en 10-årig periode. Der vil årligt blive udarbejdet en plan for det kommende års skovforyngelse. Denne metode muliggør udpegning af de områder, der løbende viser sig at have det største behov for skovforyngelse. I perioden fra 2011 til 2016 vil der ske en foryngelse af a m², og i perioden vil der ske foryngelse af yderligere m². HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

13 Bevarelse af træer i festivalområdet Inden for festivalområdet findes mindre trægrupper, der ikke, eller kun i begrænset omfang, er påvirket af festivalaktiviteterne. Det er vigtigt for oplevelsen af skovområdet, at disse områder beskyttes og bevares. Beskyttede dyrearter I dele af festivalområdet er der blevet fundet fem flagermuse-arter, der er omfattet af en streng EUbeskyttelsesordning, der har til formål at beskytte arternes raste- og yngleområder og hindre, at arterne forstyrres eller udryddes. Træer, der huser flagermuse skal i videst muligt omfang bevares. Fældes disse træer skal der skabes tilsvarende forbedringer for flagermusene et andet sted i skoven. 13 HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

14 Færdsel i Skoven I Dyrehaven findes et vidtforgrenet net af skovveje og stier. På skovvejene er bilkørsel i stort omfang tilladt, mens færdsel på stierne foregår til fods eller på ykel. Det er hensigten at fredeliggøre især den vestlige del af skoven ved at friholde den for bilkørsel. Den øvrige del af skoven søges ligeledes fredeliggjort ved at forhindre gennemkørsel. Der etableres en omlægning og udvidelse af vejen til vandrerhjemmet, Frihedsmuseet og Kanoog Kajakklubben. Vejudvidelsen starter ved»rasses Skovpølser«og løber vinkelret på Horsensvej til Kindlersvej og videre til vandrerhjem m.v. Vejen bliver fem meter bred, og der etableres et passende antal vigepladser for lastbiler og busser. Alle øvrige veje i den sydvestlige del af Dyrehaven lukkes for biltrafik. I den sydøstlige del af Dyrehaven vil der fortsat kunne køres med bil til Søbadet, mens vejen mellem Søbadet og vandrerhjemmet lukkes for biltrafik. I den nordlige del af Dyrehaven lukkes Døjsøvej for trafik. 14 Før, under og efter festivalen er skovens veje og åbne pladser udsat for en ekstra belastning, når materiel og varer skal køres til og fra Dyrehaven. For at skåne skoven for unødig kørsel med tunge køretøjer vil der blive etableret 3 nye omladepladser, hvor de tunge køretøjer kan aflæsse materiel og varer og afhente det igen efter festivalen. Fra omladepladserne henter køretøjer med lavt marktryk materiel og varer og bringer det ud til de mere sårbare områder, hvor det skal anvendes. Festivalområdet inddeles i tre zoner med henblik på at minimere trykskader på træernes rødder: Zone 1 områder, hvor al kørsel er tilladt veje og pladser. Zone 2 områder, hvor kørsel med maskiner, der opfylder Skov- og Naturstyrelsens krav til maksimalt marktryk er tilladt, og hvor der kan køres på køreplader. Zone 3 områder, hvor der kun er adgang for gående Der etableres en ny vejadgang til Dyrehaven fra Horsensvej til vandrerhjemmet. Vejadgang til omladepladserne etableres som en ny vej mellem disse områder og vandrerhjemmets skovhus. De nye omladepladser etableres således, at de uden for festivalperioden fremstår som lysåbne pladser, der naturligt indgår i skovens sammenhæng. Omladepladserne vil blive anvendt til rekreative formål uden for festivalperioden. Veje og omladepladser fremgår af kortbilaget»dyrehavens festivalområde«. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

15 Tidsplan: Skovforyngelsen vil foregå løbende i den kommende tiårsperiode. I bilaget»skovplan for Store Dyrehaven«, Skanderborg Kommune 2010 fremgår det i detaljer, hvorledes skovforyngelsen vil blive gennemført, og hvilke tilladelser det kræver. Omladepladserne etableres i Skanderborg Kommune udfører arbejdet og Skanderborg Festival Klub betaler udgifterne hertil. Vejudvidelsen, etablering af den nye vej og lukning af veje for bilkørsel udføres i RÆVEDIGET I 1805 var det kun 2-3 % af Danmarks areal, der var i forstmæssig drift. For at bevare den tilbageværende skov, blev fredskovsforordningen indført. Den bestemte, at eksisterende skov skulle forblive skov i al fremtid. De eksisterende skovarealer blev inddiget, og bønderne fik forbud mod at udnytte underskoven og lade deres svin og kreaturer gå på skovbunden. Dyrehavens Rævedige er et af digerne fra HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

16 Oplevelser i Dyrehaven Vision: Dyrehaven er Skanderborgs udendørs motionsrum, mødested og udflugtsmål. Dyrehaven er det vigtigste rekreative område for Skanderborg bys borgere og gæster. Dyrehaven danner rammen om mange borgeres fritidsliv med søbad, stier og skov, og området rummer både hotel og vandrerhjem. 17, stk. 4-udvalget har i sin afrapportering til byrådet anbefalet en række konkrete initiativer til, hvordan borgerne får flere oplevelser i Dyrehaven. Disse initiativer samt udvalgte andre ideer er medtaget i denne plan. En plan for Dyrehaven som skov lægger også rammerne for det fremtidige rekreative liv i området. Den foryngelse, pleje og udvikling, der planlægges for skoven, vil åbne muligheder for nye rekreative oplevelser i fremtiden. 16 Oplevelser i Dyrehaven i dag Dyrehaven rummer med sin historie, sine kulturminder og mange synlige aftryk i landskabet efter menneskelige aktiviteter et væld af historier natur- som kulturhistorier. Dyrehaven minder os om fortiden med Frihedsmuseet, som er indrettet i de gamle bunkers fra 2. Verdenskrig. Skanderborg Vandrerhjem er indrettet i det tidligere tyske hovedkvarter, men fremstår fredeligt og hyggeligt i dag og sikrer med sine moderne failiteter et godt ophold for de mange gæster i byen. Byens hotel, Skanderborghus, er beliggende i udkanten af Dyrehaven. Det naturskønne område huser også en række foreningsaktiviteter, som danner rammen om et aktivt fritidsliv blandt byens borgere. Det gælder Skanderborg Kano- og Kajakklub, Skanderborg Lawn Tennis Klub og FC Skanderborg. Borgernes dyrehave Skanderborg Kommune ønsker at udvikle Dyrehaven til et område, som vi er stolte af at vise frem, og som vi selv nyder både til motion og til samvær med familie og venner. Dyrehaven har en unik beliggenhed tæt på Skanderborg by, og den historie, der knytter sig til både byen og Dyrehaven, er væsentlig at bringe i spil for at skabe en dyrehave, som giver os og området identitet. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

17 Dyrehaven er: fra alting, og hvor der er ro til at nyde naturen Dyrehaven skal være tilgængelig for alle. Det betyder, at kørestolsbrugere og folk med barnevogne kan komme rundt mange steder i Dyrehaven. Kommende anlæg i Dyrehaven skal så vidt muligt indrettes tilgængeligt for alle. I Dyrehaven skal der være overskuelige skilte, der viser, hvilke muligheder der er for at komme rundt. Gode historier - på udvalgte steder - om Dyrehaven før og nu giver en oplevelse af, at Dyrehaven er et levende sted. Historierne er både tids- og temaorienteret, og det gør oplevelsen i skoven lidt sjovere, når det kan læses, hvor gamle træerne er, og hvilken art, der vokser hvor. 17 Det skal være muligt at komme til Dyrehaven i bil, men der skal ikke køre flere biler i Dyrehaven end højst nødvendigt. Derfor er det praktisk med entrale p-pladser, så den kørende trafik ikke generer naturoplevelserne. For at sikre den unikke skovoplevelse har 17, stk. 4-udvalget ønsket, at der i den vestlige del af Dyrehaven skal udpeges skovområder, som defineres stilleskov. Her skal der være ro og fred til at nyde naturen. Udpegning af speifikke skovområder som stilleskov vil blive sikret samtidig med de fremtidige rekreative initiativers plaering. Konkrete initiativer De konkrete initiativer, der på sigt planlægges gennemført for at realisere visionen om flere rekreative oplevelsesmuligheder i Dyrehaven, handler bl.a. om indretning af pulszoner, udvikling af temaruter, etablering af en rulleskøjte- og kørestolssti, et nyt og moderne søbad, etablering af en lysløjpe, naturlegeplads, formidling, frisbee-golf, hundeskov, stiforbindelse syd om Skanderborg Sø, sti ved Døjsø og interiør på omladepladserne. De konkrete initiativer er opdelt i temaer og er hver især nøjere beskrevet i vedlagte bilag»rekreative temaer«. Her findes også et forslag til, hvordan man kommer fra idé til handling. Temaerne viser, hvordan en rekreativt indrettet dyrehave fremmer sundhed og livskvalitet i Skanderborg. De beskriver rammerne for en række konkrete initiativer, som umiddelbart kan iværksættes, når myndighedsgodkendelser, lokalt ejerskab og den nødvendige finansiering er til stede. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

18 Eksempler på fremtidige aktiviteter og anlæg i Dyrehaven HUNDESKOV dufte og lyde, som rigtig kan sætte hundens - og for den sags skyld også ejerens - sanser i gang. deskov. De løse hunde begrænses til et mindre areal, som så til gengæld er 100 % legeplads for hund og ejer. hunde. ved den nordlige ende af Døjsøvej med adgang fra parkeringspladsen. SØBAD 18 anses for utidssvarende. som basis for badeaktiviteter og som udgangspunkt for motionisternes vandre- og løbeture. gæster under festivalen, og at plaering af et fremtidigt søbad sikrer offentlig adgang hele året. MOTIONSRUTER OG UDENDØRS MOTIONSRUM år ramt Danmark, og i Skanderborg er rigtig mange borgere fysisk aktive i foreninger og sportsklubber. dre, og forældrene i de travle børnefamilier vælger i perioder at motionere på egen hånd, fordi det er hurtigst og mest fleksibelt. ket med afstande og udendørs motionsrum med forhindringsbaner, styrketræning og workout-ruter, primært uden for festivalområdet. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

19 ADGANG, TILGÆNGELIGHED OG BEVÆGELSESRUTER I DYREHAVEN OG SYD OM SKANDERBORG SØ des i skoven. Dels giver det en tryghed at vide, hvor man må og kan færdes sikkert, dels er det rart at vide, hvor lang en tur man begiver sig ud på. ny forbindelse syd om Skanderborg Sø. Dette kræver en ny gangbro langs jernbanen, der kan forbindes med en trampesti syd om søen. JUNGES PLANTAGE meget begrænset i rekreativ sammenhæng. afmærkning af stiforløbet i Junges Plantage. sted med bålplads, grillhytte og shelters. Desuden anbefaler udvalget, at der etableres en primitiv kano- og kajaklejrplads. 19 NATURLEGEPLADS naturen. I Dyrehaven er der mulighed for at etablere en naturlegeplads i de skønneste omgivelser. med en plaering således, at børnehaver har mulighed for at anvende kollektiv trafik til pladsen. REKREATIV ANVENDELSE AF DYREHAVENS OMLADEPLADSER forbindelse med festivalen, etableres 3 nye omladepladser. at Skanderborg Kommune etablerer failiteter, der kan understøtte skovbørnehaveaktiviteter m.v. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

20 ELEKTRONISK FORMIDLING FACTS OG FORTÆLLINGER NU OG I FREMTIDEN elinstallationer, hvilket er helt usædvanligt for en bynær skov. fremtidens natur- og kulturformidling. GO APE I DYREHAVEN ation, gør, at en ny målgruppe kommer ud op oplever naturen. spændende miks af fysisk aktivitet og naturoplevelse. Aktiviteterne i trætoppene indretter sig nænsomt i skoven uden at skade træerne HULLERS DISC GOLF BANE som vi kender i dag, har eksisteret på organiseret plan i USA siden sidst i tresserne. af naturoplevelse og sportsinteresse. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

21 Festival i Dyrehaven Vision: Dyrehaven skal også fremover kunne rumme en årlig festival. Den 2. weekend i august står Skanderborg på den anden ende, når byens befolkning firdobles under afholdelsen af Danmarks Smukkeste Festival i Dyrehaven. Ca gæster besøger Skanderborg i denne weekend. I langt den største del af året er Dyrehaven et sted, hvor man kan finde ro i den fredelige skov, men én gang årligt skifter en mindre del af Dyrehaven fuldstændig karakter, når den forvandles til festivalområde. Festivalen har været afholdt i Dyrehaven i mere end 30 år og er kendt langt udover landets grænser. Festivalen er i høj grad med til at sætte Skanderborg på Danmarkskortet. Danmarks Smukkeste Festival arrangeres af Skanderborg Festival Klub, der låner en mindre, afgrænset del af Dyrehaven af Skanderborg Kommune. 21 Hvordan påvirkes Dyrehaven af forberedelserne til festivalen I den bynære del af Dyrehaven bygges en festival op i juli måned, så den står klar til afholdelse af festivalen i den 2. weekend i august. Denne del af skoven lukkes i 10 dage for offentlig adgang, mens boder, barer, sener, bakstage m.m. stilles op. Søbadet, der til dagligt bruges af byens borgere, ligger inden for festivalområdet og anvendes i festivalsammenhæng til en række aktiviteter. Festival Klubben sørger for, at der etableres et erstatningsbad til byens borgere i to en halv uge omkring afholdelsen af festivalen. Som forberedelse til festivalen skal der køres meget materiel ind i Dyrehaven. For eksempel skal der lægges a m² gulv, opsættes 40 km hegn, opstilles a. 200 boder og barer, 150 toiletvogne med i alt toiletter og etableres skovbørnehave til medhjælpernes børn. Udover materiel skal der også køres mad og drikke, tallerkner, bestik, sæbe, toiletpapir, skraldespande, affaldssække og meget mere ind til festivalens deltagere. Eksempelvis blev der på 2009-festivalen toiletpapir. For at skåne skovbunden mest muligt etableres i tre omladepladser, hvor tunge køretøjer kan aflæsse festivalinventar, inden det med lettere køretøjer eller på køreplader transporteres ud til den endelige plaering. Dele af festivalområdet anses for at være så sårbart, at det kun er tilladt at færdes til fods. Områder, der under festivalen vil blive brugt af mange deltagere, dækkes med træflis for at mindske sliddet på skovens stier. HELHEDSPLAN FOR DYREHAVEN 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Aftale. Skanderborg Kommune 2010

Aftale. Skanderborg Kommune 2010 Aftale kanderborg Kommune 2010 Vedtaget af kanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 HHDAN FOR DYRHAVN 2010 Aftale mellem kanderborg Festival Klub og kanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

1) Naturbeskyttelse.dk v/peter Størup, Århus

1) Naturbeskyttelse.dk v/peter Størup, Århus NOTAT Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST-219-00050 Ref. mokro Den 21. august 2015 Naturstyrelsens stormfaldsplaner efter stormene i 2013: Høringsnotat Naturstyrelsen har med en fælles politik

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Foto: Henning Larsen Hvorfor en skovpolitik? Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov fordelt på 16 områder (se bagside). Skovene har stor økonomisk såvel som rekreativ

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Naturindhold og biodiversitet i skove

Naturindhold og biodiversitet i skove Det Grønne Råd i Aalborg Kommune Temamøde om skov 26.06.2014 Skov i Aalborg Kommune drift benyttelse, beskyttelse Naturindhold og biodiversitet i skove Peter Friis Møller Skov- og Naturrådgivning Naturen

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Deltagere: Afbud: Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen (greenkeeper), Børge Larsen BL (ref.) Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

20-10-2009. Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf.

20-10-2009. Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf. Side 1 af 2 Rasmussen, Bente Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 11:42 Til: 'lbj@revisionlimfjord.dk' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testområde til vindmøller Birgitte og Lars Ballebye Jensen - 11

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Godkendt i Byrådet 23. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Formål...3 2 Afgrænsning...4 3

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere