til at forværre den i forvejen svære situation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til at forværre den i forvejen svære situation."

Transkript

1 Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der er særlig usikkerhed om fremtiden. Efter sygdommen vender en stor del af medlemmerne tilbage til jobbet igen, og PensionDanmarks samarbejde med patientforeningerne kan være med til at lette vejen tilbage til et godt arbejds- og familieliv. I 2010 indledte PensionDanmark et samarbejde med Sundhedsstyrelsen om automatisk besked til medlemmer, der får stillet en kritisk sygdom-diagnose. Det har markant forkortet perioden, der går fra diagnose til udbetaling til gavn for medlemmerne og deres familier. Flere mænd end kvinder rammes af sygdomme, som udløser udbetaling ved kritisk sygdom. Når der korrigeres for forskelle i aldersspredning og kønssammensætning er der ingen forskelle i diagnoser, brancherne imellem. Forsikring ved kritisk sygdom er et økonomisk sikkerhedsnet i en svær situation Siden 2000 har PensionDanmarks medlemmer været omfattet af en forsikring ved kritisk sygdom 1. Ingen ordning kan forsikre imod at blive ramt af alvorlige lidelser men kritisk sygdom-dækningen kan forhindre, at økonomiske bekymringer bidrager til at forværre den i forvejen svære situation. Får et medlem en diagnose, som er omfattet af ordningen, udbetales et skattefrit beløb på typisk kr. For mange af PensionDanmarks medlemmer udbetales der løn under sygdom i fire til ni uger (afhængig af overenskomstområde), og sygedagpengene udgør et noget lavere beløb for et typisk medlem er indkomstnedgangen ca kr. om måneden efter skat. Forsikringsdækningen er dermed ofte en helt nødvendig dækning af det indkomstbortfald, en langvarig sygemelding kan medføre. Det sikrer ro om familiens økonomi, så kræfterne kan bruges på at blive rask. 1 Den korrekte betegnelse er Forsikring ved visse kritiske sygdomme. I teksten anvendes kritisk sygdom som synonym herfor. Fakta om ordningen er gengivet i Bilag A. PensionDanmark A/S Langelinie Allé København Ø pension.dk

2 I årene 2007 til 2012, som denne undersøgelse omfatter, var årligt godt medlemmer omfattet af forsikringsordningen. Hvert år udbetales der ydelse ved kritisk sygdom til ca medlemmer, svarende til ca. 6 promille af de omfattede. I runde tal vil ca. en fjerdedel af medlemmerne på ét eller andet tidspunkt fra alder 20 til alder 65 år få brug for forsikringen. Tabel 1. Trækket på kritisk sygdom dækningen, 2007 til 2012 Kvinder, antal Kvinders andel, pct. Mænd, antal Mænds andel, pct. Antal i alt Andel af dækkede, promille , , , , ,9 I alt 2007 til Gennemsnit pr. år, 2007 til , Data er ikke fuldt dækkende for omfanget af udbetalinger ved kritisk sygdoms i 2012, og det antages dermed ikke, at der sker et fald i omfanget fra Note: Data vedrører den såkaldte hændelsesdato, som typisk er tæt på den dato, diagnosen stilles. Medlemskab af en patientforening kan give støtte på vejen tilbage til en normal tilværelse efter sygdommen Den kontante ydelse fra PensionDanmark ledsages for de allerfleste af et tilbud om ét års frit medlemskab af den relevante patientforening. PensionDanmark samarbejder med foreningerne Hjernesagen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen og Parkinsonforeningen, og sammenholdt med diagnosefordelingen blandt modtagerne betyder det, at ca. 98 pct. af de berørte får mulighed for at benytte sig af de tilbud om rådgivning og støtte, som patientforeningerne tilbyder. Patientforeningernes rådgivning handler blandt andet om, hvordan alvorlig sygdom kan forenes med fortsat at have et aktivt liv med job, familie og fritidsaktiviteter. Samarbejde med Sundhedsstyrelsen forkorter tid fra diagnose til udbetaling Siden august 2010 har PensionDanmark samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om at sikre, at alle forsikrede i Pension- Danmark automatisk får brev fra Sundhedsstyrelsen, når der stilles en diagnose, som kan give anledning til udbetaling af en ydelse ved kritisk sygdom. Det har betydet, at den gennemsnitlige tid fra diagnose til udbetaling nu er betydeligt kortere. Faldet i gennemsnitstiden er drevet af en markant forkortelse af tidsforløbet for de længstvarende sager, jf. figur 1. PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

3 Figur 1. Antal dage fra diagnosedato til udbetalingsdato Årstal 2012 Gennemsnit Fraktilværdi: Dage 180 Note: Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om automatisk besked om forsikringsdækning indledtes august Data for 2012 er ikke endelige, da en del af diagnoserne, der blev stillet i 2012, endnu ikke har medført udbetaling. Opgjort pr. 29. januar 2013 er det foreløbige gennemsnit for dage. Tallene 165, 180 og 273, der er angivet i figuren, viser antal dage fra diagnose til udbetaling for 90 procents fraktilobservationen. 90 pct. fraktilerne markeret med - er angivet i en anden skala på x-aksen. Aksebrud er markeret med rødt. Der er sket næsten en halvering af tiden fra diagnose til udbetaling Den korte tid fra diagnose til udbetaling er vigtig, fordi det sikrer, at ydelsen opfylder sin funktion som økonomisk sikkerhedsnet i en vanskelig periode, hvor det er helt afgørende, at økonomiske bekymringer ikke bidrager til at forværre situationen. Det gennemsnitlige antal dage, der forløb fra diagnosedato til udbetalingsdato, er faldet fra 117 dage i 2009 til 71 dage i Og i alle årene var over halvdelen af sagerne afsluttet med udbetaling af ydelsen inden to måneder fra diagnosedato. Sagsbehandlingstiden i PensionDanmark er væsentligt kortere, da der nødvendigvis typisk går nogen tid fra medlemmet får stillet diagnose, til PensionDanmark får oplysning herom. Eksempelvis modtager Sundhedsstyrelsen data fra Pension- Danmark én gang pr. måned, således at der i gennemsnit går mindst en halv måned fra diagnosedato, til Sundhedsstyrelsen hæfter oplysningen om forsikring ved kritisk sygdom på de pågældende personer, og derefter sender brev ud til disse. Fra PensionDanmark får oplysning om diagnosen, til pengene kan udbetales, går der typisk en uge. 2 Det foreløbige gennemsnit for 2012 er på 66 dage. PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

4 Tiden efter kritisk sygdom: 85 pct. overlever sygdommen og mange fortsætter i jobbet De sygdomme, der giver anledning til udbetaling ved kritisk sygdom, er alvorlige og kan være livstruende, men 85 pct. er fortsat i live tre år efter diagnosen, og en meget stor andel formår endda at fortsætte i jobbet, jf. figur 2, hvor de medlemmer af PensionDanmark, der fik udbetalt en ydelse ved kritisk sygdom i årene 2007 til 2009, er fulgt i tre år derefter 3. Godt en tredjedel af ydelsesmodtagerne er fortsat beskæftiget i PensionDanmark brancher. For godt en tredjedel af gruppen - i figuren kaldt Ikke PensionDanmark-beskæftiget findes der ikke oplysninger i PensionDanmarks egne data om, hvad status er. Personerne kan være beskæftiget under andre overenskomster, være blevet selvstændige, arbejdsløse eller på sygedagpenge. Ca. 15 pct. af gruppen modtager pension fra PensionDanmark og har trukket sig permanent tilbage fra arbejdsmarkedet på enten førtidspension, efterløn eller folkepension. Andre 15 pct. af gruppen er døde 36 måneder efter tidspunktet for kritisk sygdom, mens 85 pct. af de, der blev ramt af kritisk sygdom, altså fortsat er i live efter tre år. Figur 2. Status tre år efter kritisk sygdom Pct Ikke PensionDanmark-beskæftiget Pension PensionDanmark-beskæftiget Død Måneder Note: Figuren omfatter personer, der fik udbetaling ved kritisk sygdom i perioden 2007 til Personerne er fulgt i mindst tre hele år derefter. Dateringen tager udgangspunkt i hændelsesdatoen, jf. beskrivelsen i bilaget Sådan har vi regnet. Pension omfatter både førtidspensionister og medlemmer med alderspension inkl. efterlønsmodtagere med pensionsudbetaling. I gruppen Ikke PensionDanmark-beskæftiget indgår blandt andet personer, som fortsat er forsikringsdækkede, men ikke indbetaler længere, hvilende medlemmer og tidligere medlemmer, der har flyttet opsparingen til en anden pensionskasse. En pænt stor andel af gruppen kan således være i beskæftigelse udenfor PensionDanmarks område. PensionDanmark-beskæftiget undervurderer dermed i et ikke kendt omfang den reelle beskæftigelsesandel blandt kritisk sygdom-modtagere. 3 Først fra 2009 blev årige medlemmer af PensionDanmark omfattet af forsikring vedrørende kritisk sygdom, og derfor undervurderes den andel af modtagerne, der efterfølgende overgår til alderspensionsudbetaling. PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

5 Efter 45 års alderen er mænd hyppigere ramt af kritisk sygdom end kvinder Fra ca. 40 år vokser sandsynligheden for at blive ramt af kritisk sygdom markant med alderen, jf. figur 3. For de yngre medlemmer er hyppigheden således under 4 promille om året, mens den for de ældste omfattede på 55 år og derover er på knap 2,0 pct. for mændenes vedkommende og knap 1,4 pct. for kvinderne. Efter 55 år er der en tendens til, at kurven flader ud - sandsynligheden for at få konstateret kritisk sygdom stiger således ikke yderligere blandt de ældste, der er omfattede af forsikringen 4. og samlet set er mænd i nogen grad overrepræsenteret i udbetalingerne Mændene er i nogen grad overrepræsenterede blandt modtagerne af kritisk sygdomsudbetalinger, jf. tabel 2. Sygdomme indenfor hovedområderne kræft, hjerte- og karsygdomme samt hjerneblødning er afgørende for, at hyppigheden vokser så stærkt med alderen. Diagnoser indenfor disse hovedgrupper udgør ca. 94 pct. af alle udbetalinger 5. Figur 3. Køns- og aldersfordelte risici for udbetaling af forsikring ved kritisk sygdom Tabel 2. Kønsfordeling i udbetalinger og blandt medlemmer, 2007 til 2012 Pct. 2,0 Pct. Kvinder Mænd Andel af udbetalinger ,5 Mænd Kvinder Andel af forsikringsdækkede ,0 Under-/overrepræsentation Indeks 85 Indeks 105 0,5 0, Note: Tal for årige er ikke medtaget i figuren, da de over 62-årige først blev omfattet fra Baseret på tal for 2009 til 2012 er der også for de over 60-årige tale om en konstant eller svagt faldende hyppighed. Kønnene rammes forskelligt af kritiske sygdomme De to køn rammes forskelligt af de kritiske sygdomme, og det kan også være med til at forklare forskellen i samlet hyppighed, jf. tabel 2. Kræft er med 2/3 af hændelserne langt den hyppigste årsag til udbetaling ved kritisk sygdom for kvindelige medlemmer af PensionDanmark, mens hjerneblødning og hjerte- og karsygdomme kun udgør godt en fjerdedel af hændelserne. For mændene sker over halvdelen af udbetalingerne i forbindelse med hjerneblødning eller hjerte- og karsygdomme, mens kræft tegner sig for ca. 40 pct. af hændelserne. 4 5 Det kan ikke afgøres, om dette primært skyldes lavere gennemsnitlig risiko som følge af, at nogle i aldersgruppen allerede er i behandling, at der for det enkelte medlem kun én gang kan ske udbetaling under hver enkelt hoveddiagnosegruppe, eller at der tæt på efterlønsalderen måske er forskel i risiko mellem de, der fortsat er dækkede af forsikringen og de, der ikke længere er det. De aldersfordelte hyppigheder for disse tre hoveddiagnosegrupper har stort set samme form. Blandt de størrelsesmæssigt betydende hovedgrupper er kun diagnoser under hovedgruppen multipel sklerose og muskelsvind (MS/ALS) uafhængige af alder blandt PensionDanmarks medlemmer. PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

6 En større andel af kritisk sygdom blandt Pension- Danmarks medlemmer skyldes hjerte- og karlidelser end i befolkningen som helheld Kønsforskellene i diagnoser i PensionDanmark adskiller sig ikke meget fra de tilsvarende forskelle i hele befolkningen, jf. tabel 3, men der er dog vigtige forskelle, særligt for kvinderne. Udbetaling ved kritisk sygdom til kvinder i PensionDanmark skyldes relativt oftere hjerte- og karsygdomsdiagnoser, end det er tilfældet for kvinder i befolkningen som helhed. Det samme billede gælder for mænd i PensionDanmark, men den relative forskel til mænd i befolkningen som helhed er lidt mindre. og en tilsvarende mindre andel skyldes kræft I modsætning hertil er kræft skyld i en større andel af udbetalingerne ved kritisk sygdom blandt mænd og kvinder i befolkningen som helhed end blandt medlemmerne i PensionDanmark. Der findes ikke offentligt tilgængelige oplysninger om gennemsnitlig hyppighed af udbetaling ved kritisk sygdom for forsikringsbranchen som helhed, og derfor kan det ikke afgøres, om sandsynligheden blandt PensionDanmarks medlemmer for at blive ramt af kritisk sygdom adskiller sig fra sandsynligheden i befolkningen som helhed. Tabel 3. Sammenligning af diagnoser, PensionDanmark og branchen Pct. PensionDanmark Forsikringsbranchen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kræft 66,1 41,0 70,1 42,4 Hjerte- og karsygdomme 13,6 35,8 9,0 33,2 Hjerneblødning 13,9 17,3 11,6 16,2 Sklerose 4,0 1,9 4,4 1,4 Øvrige 2,4 3,9 5,0 6,8 I alt Note: Diagnosefordelingen i branchestatistikken vedrører årene , i PensionDanmark data årene 2007 til Branchestatistikken omfatter 12 forsikringsselskaber og pensionskasser, der udbyder forsikring ved kritisk sygdom. Kilde: PensionDanmark samt Videncenter for Helbred og Forsikring: Branchestatistik for forsikring ved kritisk sygdom 2011, november PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

7 Figur 4. Diagnoser fordelt på brancher Pct Øvrige MS/ALS og muskelsvind 20 Hjerte- og karsygdomme Hjerneblødning Kræft 0 Byggeri Det Grønne Område Handel, Transport & Industri Offentlig Sektor Privat Service Alle brancher Note: MS/ALS omfatter multipel sklerose (dissemineret sklerose) samt amyotrofisk lateral sklerose. Forskelle mellem Pension- Danmark-brancher, når det kommer til diagnoser Forskellige alvorlige kræftsygsomme er den enkeltstående diagnosegruppe, der er skyld i flest udbetalinger ved kritisk sygdom i alle PensionDanmarks hovedbrancher. Men der er forskel på, hvor meget, kræftdiagnoserne fylder i hver enkelt branche: I Handel, Transport og Industri er det godt 40 pct., mens det i Offentlig Sektor er knap 55 pct., jf. figur 4. men brancheforskellene skyldes helt overvejende forskelle i kønssammensætning og aldersspredning De fundne forskelle i diagnosesammensætning imellem brancherne afspejler først og fremmest, at der er forskel på aldersspredningen og kønssammensætningen fra branche til branche, jf. tabel 4. Såfremt diagnosesammensætningen renses for effekterne af forskelle i aldersspredning og kønssammensætning, er det sandsynligt, at der ikke er nogen særlig, resterende forskel i diagnosefordelingen imellem brancherne. Kønsfordelingen viser sig at forklare hovedparten af forskellene, mens aldersspredningen har noget mindre, men dog signifikant, betydning. Tabel 4. Branchefordelt aldersspredning og kønsfordeling blandt dækkede Gennemsnit for året Dækkede i 2011, antal Andel kvinder, pct. Andel mænd, pct. Gns.alder, år Andel over 40 år, pct. Byggeri ,9 94,1 38,8 44,1 Det Grønne Område ,2 71,8 40,2 49,3 Handel, Transport & Industri ,9 84,1 42,6 57,8 Offentlig Sektor ,9 45,1 47,1 74,6 Privat Service ,3 43,7 37,5 40,5 Alle brancher (inkl. øvrige) ,5 74,5 40,6 50,9 Note: Gennemsnitligt for perioden 2007 til PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

8 Bilag A. Fakta om PensionDanmarks dækning ved visse kritiske sygdomme PensionDanmark indførte forsikringsdækningen ved visse kritiske sygdomme i Får et dækket medlem stillet en af de omfattede diagnoser, udbetales et skattefrit beløb på typisk kr. I 2013 udgør den årlige præmiebetaling for dækningen 705 kr. Siden medio 2005 har standardydelsen ved kritisk sygdom været kr., og fra 2008 sker der ingen aftrapning som følge af alder. Fra 2010 blev det muligt at træffe individuelt valg om højere eller lavere dækning. En lang række diagnoser indenfor 18 hoveddiagnosegrupper er omfattet af forsikringsordningen. De talmæssigt langt vigtigste er hjerte- og karlidelser og -behandlinger, ondartede kræftdiagnoser samt hjerneblødning og blodprop i hjernen. En fuldstændig oversigt over dækkede diagnoser findes på PensionDanmarks hjemmeside: De omfattede diagnoser tager udgangspunkt i Skatteministeriets bekendtgørelse om udbetaling af visse pensionsordninger ved livstruende sygdom nr af 13. december PensionDanmark overvåger løbende, om der sker ændringer i bekendtgørelsens diagnoseliste eller i branchens dækningsområder. Det er muligt at få udbetalt en forsikringssum flere gange, men kun én gang under hver hoveddiagnosegruppe. PensionDanmark har ikke nogen forældelsesfrist for anmeldelse af diagnosen. Siden august 2010 har PensionDanmark samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om identifikation af medlemmer, der har fået en kritisk sygdom-diagnose. PensionDanmark oplyser løbende cpr-numre på de medlemmer, der har forsikringen, til Sundhedsstyrelsen. Når Sundhedsstyrelsen får information om, at der er stillet en kritisk sygdom-diagnose vedrørende et PensionDanmark-medlem, sendes der automatisk et brev til vedkommende. Det sikrer meget stor sandsynlighed for, at alle, der får konstateret en kritisk sygdom, får den udbetaling, de har ret til. Bilag B. Sådan har vi regnet Analysen omfatter de medlemmer af PensionDanmark, der i perioden 2007 til 2012 har fået udbetalt en ydelse ved visse kritisk sygdomme. For hvert af disse medlemmer anvendes tre forskellige dateringer vedrørende forsikringsydelsen: Diagnosedato Hændelsesdato, der typisk er den 1. i samme eller efterfølgende kalendermåned, som diagnosedatoen, Udbetalingsdato Fordelingen af udbetalinger på kalenderår er foretaget på baggrund af hændelsesdatoen. Principielt kan diagnosedatoen ligge i det foregående kalenderår og udbetalingsdatoen i det efterfølgende kalenderår, men typisk vil året for de tre dateringer på nær for sager, der konstateres tæt på årsskifter være sammenfaldende. Beskrivelsen i relation til brancher, diagnoser og køn omfatter hele perioden 2007 til Beskrivelsen af forløbet efter udbetaling omfatter derimod kun medlemmer, der har fået en ydelse ved visse kritiske sygdomme i perioden 2007 til 2009, således at alle de omfattede personer kan følges i mindst 36 efterfølgende måneder efter udbetalingen. Betydningen af alder og køn for forskelle i diagnosefordelingerne, hovedbrancherne imellem, er undersøgt i en regressionsanalyse, som omfatter hjernesygdomme, hjerte- og karsygdomme samt kræftsygdomme. Datamaterialet omfatter hovedbrancherne Byggeri, Det Grønne Område, Handel, Transport & Industri, Offentlig Sektor samt Privat Service. Indenfor hver diagnosegruppe er det undersøgt, om den andel af det samlede antal diagnoser, diagnosegruppen udgør, kan forklares ved alders- og kønsfordelingen i brancherne givet ved henholdsvis kvinders andel af branchen og andelen af over 40-årige i branchen. Begge forklarende variabler er signifikante i alle tre hoveddiagnosegrupper, men kønsfordelingen har markant størst forklaringskraft. På det foreliggende grundlag kan det således ikke udelukkes, at de fundne forskelle i diagnosernes relative tyngde alene kan tilskrives forskelle i aldersspredning og kønssammensætning på tværs af brancher. Kontakt Pressechef Michael Carlsen PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2005 Brancheudgave Januar 2007 Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Indhold 0 Resumé 1 Indledning 2 Baggrund for Kritisk Sygdom

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere