til at forværre den i forvejen svære situation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til at forværre den i forvejen svære situation."

Transkript

1 Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der er særlig usikkerhed om fremtiden. Efter sygdommen vender en stor del af medlemmerne tilbage til jobbet igen, og PensionDanmarks samarbejde med patientforeningerne kan være med til at lette vejen tilbage til et godt arbejds- og familieliv. I 2010 indledte PensionDanmark et samarbejde med Sundhedsstyrelsen om automatisk besked til medlemmer, der får stillet en kritisk sygdom-diagnose. Det har markant forkortet perioden, der går fra diagnose til udbetaling til gavn for medlemmerne og deres familier. Flere mænd end kvinder rammes af sygdomme, som udløser udbetaling ved kritisk sygdom. Når der korrigeres for forskelle i aldersspredning og kønssammensætning er der ingen forskelle i diagnoser, brancherne imellem. Forsikring ved kritisk sygdom er et økonomisk sikkerhedsnet i en svær situation Siden 2000 har PensionDanmarks medlemmer været omfattet af en forsikring ved kritisk sygdom 1. Ingen ordning kan forsikre imod at blive ramt af alvorlige lidelser men kritisk sygdom-dækningen kan forhindre, at økonomiske bekymringer bidrager til at forværre den i forvejen svære situation. Får et medlem en diagnose, som er omfattet af ordningen, udbetales et skattefrit beløb på typisk kr. For mange af PensionDanmarks medlemmer udbetales der løn under sygdom i fire til ni uger (afhængig af overenskomstområde), og sygedagpengene udgør et noget lavere beløb for et typisk medlem er indkomstnedgangen ca kr. om måneden efter skat. Forsikringsdækningen er dermed ofte en helt nødvendig dækning af det indkomstbortfald, en langvarig sygemelding kan medføre. Det sikrer ro om familiens økonomi, så kræfterne kan bruges på at blive rask. 1 Den korrekte betegnelse er Forsikring ved visse kritiske sygdomme. I teksten anvendes kritisk sygdom som synonym herfor. Fakta om ordningen er gengivet i Bilag A. PensionDanmark A/S Langelinie Allé København Ø pension.dk

2 I årene 2007 til 2012, som denne undersøgelse omfatter, var årligt godt medlemmer omfattet af forsikringsordningen. Hvert år udbetales der ydelse ved kritisk sygdom til ca medlemmer, svarende til ca. 6 promille af de omfattede. I runde tal vil ca. en fjerdedel af medlemmerne på ét eller andet tidspunkt fra alder 20 til alder 65 år få brug for forsikringen. Tabel 1. Trækket på kritisk sygdom dækningen, 2007 til 2012 Kvinder, antal Kvinders andel, pct. Mænd, antal Mænds andel, pct. Antal i alt Andel af dækkede, promille , , , , ,9 I alt 2007 til Gennemsnit pr. år, 2007 til , Data er ikke fuldt dækkende for omfanget af udbetalinger ved kritisk sygdoms i 2012, og det antages dermed ikke, at der sker et fald i omfanget fra Note: Data vedrører den såkaldte hændelsesdato, som typisk er tæt på den dato, diagnosen stilles. Medlemskab af en patientforening kan give støtte på vejen tilbage til en normal tilværelse efter sygdommen Den kontante ydelse fra PensionDanmark ledsages for de allerfleste af et tilbud om ét års frit medlemskab af den relevante patientforening. PensionDanmark samarbejder med foreningerne Hjernesagen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen og Parkinsonforeningen, og sammenholdt med diagnosefordelingen blandt modtagerne betyder det, at ca. 98 pct. af de berørte får mulighed for at benytte sig af de tilbud om rådgivning og støtte, som patientforeningerne tilbyder. Patientforeningernes rådgivning handler blandt andet om, hvordan alvorlig sygdom kan forenes med fortsat at have et aktivt liv med job, familie og fritidsaktiviteter. Samarbejde med Sundhedsstyrelsen forkorter tid fra diagnose til udbetaling Siden august 2010 har PensionDanmark samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om at sikre, at alle forsikrede i Pension- Danmark automatisk får brev fra Sundhedsstyrelsen, når der stilles en diagnose, som kan give anledning til udbetaling af en ydelse ved kritisk sygdom. Det har betydet, at den gennemsnitlige tid fra diagnose til udbetaling nu er betydeligt kortere. Faldet i gennemsnitstiden er drevet af en markant forkortelse af tidsforløbet for de længstvarende sager, jf. figur 1. PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

3 Figur 1. Antal dage fra diagnosedato til udbetalingsdato Årstal 2012 Gennemsnit Fraktilværdi: Dage 180 Note: Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om automatisk besked om forsikringsdækning indledtes august Data for 2012 er ikke endelige, da en del af diagnoserne, der blev stillet i 2012, endnu ikke har medført udbetaling. Opgjort pr. 29. januar 2013 er det foreløbige gennemsnit for dage. Tallene 165, 180 og 273, der er angivet i figuren, viser antal dage fra diagnose til udbetaling for 90 procents fraktilobservationen. 90 pct. fraktilerne markeret med - er angivet i en anden skala på x-aksen. Aksebrud er markeret med rødt. Der er sket næsten en halvering af tiden fra diagnose til udbetaling Den korte tid fra diagnose til udbetaling er vigtig, fordi det sikrer, at ydelsen opfylder sin funktion som økonomisk sikkerhedsnet i en vanskelig periode, hvor det er helt afgørende, at økonomiske bekymringer ikke bidrager til at forværre situationen. Det gennemsnitlige antal dage, der forløb fra diagnosedato til udbetalingsdato, er faldet fra 117 dage i 2009 til 71 dage i Og i alle årene var over halvdelen af sagerne afsluttet med udbetaling af ydelsen inden to måneder fra diagnosedato. Sagsbehandlingstiden i PensionDanmark er væsentligt kortere, da der nødvendigvis typisk går nogen tid fra medlemmet får stillet diagnose, til PensionDanmark får oplysning herom. Eksempelvis modtager Sundhedsstyrelsen data fra Pension- Danmark én gang pr. måned, således at der i gennemsnit går mindst en halv måned fra diagnosedato, til Sundhedsstyrelsen hæfter oplysningen om forsikring ved kritisk sygdom på de pågældende personer, og derefter sender brev ud til disse. Fra PensionDanmark får oplysning om diagnosen, til pengene kan udbetales, går der typisk en uge. 2 Det foreløbige gennemsnit for 2012 er på 66 dage. PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

4 Tiden efter kritisk sygdom: 85 pct. overlever sygdommen og mange fortsætter i jobbet De sygdomme, der giver anledning til udbetaling ved kritisk sygdom, er alvorlige og kan være livstruende, men 85 pct. er fortsat i live tre år efter diagnosen, og en meget stor andel formår endda at fortsætte i jobbet, jf. figur 2, hvor de medlemmer af PensionDanmark, der fik udbetalt en ydelse ved kritisk sygdom i årene 2007 til 2009, er fulgt i tre år derefter 3. Godt en tredjedel af ydelsesmodtagerne er fortsat beskæftiget i PensionDanmark brancher. For godt en tredjedel af gruppen - i figuren kaldt Ikke PensionDanmark-beskæftiget findes der ikke oplysninger i PensionDanmarks egne data om, hvad status er. Personerne kan være beskæftiget under andre overenskomster, være blevet selvstændige, arbejdsløse eller på sygedagpenge. Ca. 15 pct. af gruppen modtager pension fra PensionDanmark og har trukket sig permanent tilbage fra arbejdsmarkedet på enten førtidspension, efterløn eller folkepension. Andre 15 pct. af gruppen er døde 36 måneder efter tidspunktet for kritisk sygdom, mens 85 pct. af de, der blev ramt af kritisk sygdom, altså fortsat er i live efter tre år. Figur 2. Status tre år efter kritisk sygdom Pct Ikke PensionDanmark-beskæftiget Pension PensionDanmark-beskæftiget Død Måneder Note: Figuren omfatter personer, der fik udbetaling ved kritisk sygdom i perioden 2007 til Personerne er fulgt i mindst tre hele år derefter. Dateringen tager udgangspunkt i hændelsesdatoen, jf. beskrivelsen i bilaget Sådan har vi regnet. Pension omfatter både førtidspensionister og medlemmer med alderspension inkl. efterlønsmodtagere med pensionsudbetaling. I gruppen Ikke PensionDanmark-beskæftiget indgår blandt andet personer, som fortsat er forsikringsdækkede, men ikke indbetaler længere, hvilende medlemmer og tidligere medlemmer, der har flyttet opsparingen til en anden pensionskasse. En pænt stor andel af gruppen kan således være i beskæftigelse udenfor PensionDanmarks område. PensionDanmark-beskæftiget undervurderer dermed i et ikke kendt omfang den reelle beskæftigelsesandel blandt kritisk sygdom-modtagere. 3 Først fra 2009 blev årige medlemmer af PensionDanmark omfattet af forsikring vedrørende kritisk sygdom, og derfor undervurderes den andel af modtagerne, der efterfølgende overgår til alderspensionsudbetaling. PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

5 Efter 45 års alderen er mænd hyppigere ramt af kritisk sygdom end kvinder Fra ca. 40 år vokser sandsynligheden for at blive ramt af kritisk sygdom markant med alderen, jf. figur 3. For de yngre medlemmer er hyppigheden således under 4 promille om året, mens den for de ældste omfattede på 55 år og derover er på knap 2,0 pct. for mændenes vedkommende og knap 1,4 pct. for kvinderne. Efter 55 år er der en tendens til, at kurven flader ud - sandsynligheden for at få konstateret kritisk sygdom stiger således ikke yderligere blandt de ældste, der er omfattede af forsikringen 4. og samlet set er mænd i nogen grad overrepræsenteret i udbetalingerne Mændene er i nogen grad overrepræsenterede blandt modtagerne af kritisk sygdomsudbetalinger, jf. tabel 2. Sygdomme indenfor hovedområderne kræft, hjerte- og karsygdomme samt hjerneblødning er afgørende for, at hyppigheden vokser så stærkt med alderen. Diagnoser indenfor disse hovedgrupper udgør ca. 94 pct. af alle udbetalinger 5. Figur 3. Køns- og aldersfordelte risici for udbetaling af forsikring ved kritisk sygdom Tabel 2. Kønsfordeling i udbetalinger og blandt medlemmer, 2007 til 2012 Pct. 2,0 Pct. Kvinder Mænd Andel af udbetalinger ,5 Mænd Kvinder Andel af forsikringsdækkede ,0 Under-/overrepræsentation Indeks 85 Indeks 105 0,5 0, Note: Tal for årige er ikke medtaget i figuren, da de over 62-årige først blev omfattet fra Baseret på tal for 2009 til 2012 er der også for de over 60-årige tale om en konstant eller svagt faldende hyppighed. Kønnene rammes forskelligt af kritiske sygdomme De to køn rammes forskelligt af de kritiske sygdomme, og det kan også være med til at forklare forskellen i samlet hyppighed, jf. tabel 2. Kræft er med 2/3 af hændelserne langt den hyppigste årsag til udbetaling ved kritisk sygdom for kvindelige medlemmer af PensionDanmark, mens hjerneblødning og hjerte- og karsygdomme kun udgør godt en fjerdedel af hændelserne. For mændene sker over halvdelen af udbetalingerne i forbindelse med hjerneblødning eller hjerte- og karsygdomme, mens kræft tegner sig for ca. 40 pct. af hændelserne. 4 5 Det kan ikke afgøres, om dette primært skyldes lavere gennemsnitlig risiko som følge af, at nogle i aldersgruppen allerede er i behandling, at der for det enkelte medlem kun én gang kan ske udbetaling under hver enkelt hoveddiagnosegruppe, eller at der tæt på efterlønsalderen måske er forskel i risiko mellem de, der fortsat er dækkede af forsikringen og de, der ikke længere er det. De aldersfordelte hyppigheder for disse tre hoveddiagnosegrupper har stort set samme form. Blandt de størrelsesmæssigt betydende hovedgrupper er kun diagnoser under hovedgruppen multipel sklerose og muskelsvind (MS/ALS) uafhængige af alder blandt PensionDanmarks medlemmer. PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

6 En større andel af kritisk sygdom blandt Pension- Danmarks medlemmer skyldes hjerte- og karlidelser end i befolkningen som helheld Kønsforskellene i diagnoser i PensionDanmark adskiller sig ikke meget fra de tilsvarende forskelle i hele befolkningen, jf. tabel 3, men der er dog vigtige forskelle, særligt for kvinderne. Udbetaling ved kritisk sygdom til kvinder i PensionDanmark skyldes relativt oftere hjerte- og karsygdomsdiagnoser, end det er tilfældet for kvinder i befolkningen som helhed. Det samme billede gælder for mænd i PensionDanmark, men den relative forskel til mænd i befolkningen som helhed er lidt mindre. og en tilsvarende mindre andel skyldes kræft I modsætning hertil er kræft skyld i en større andel af udbetalingerne ved kritisk sygdom blandt mænd og kvinder i befolkningen som helhed end blandt medlemmerne i PensionDanmark. Der findes ikke offentligt tilgængelige oplysninger om gennemsnitlig hyppighed af udbetaling ved kritisk sygdom for forsikringsbranchen som helhed, og derfor kan det ikke afgøres, om sandsynligheden blandt PensionDanmarks medlemmer for at blive ramt af kritisk sygdom adskiller sig fra sandsynligheden i befolkningen som helhed. Tabel 3. Sammenligning af diagnoser, PensionDanmark og branchen Pct. PensionDanmark Forsikringsbranchen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kræft 66,1 41,0 70,1 42,4 Hjerte- og karsygdomme 13,6 35,8 9,0 33,2 Hjerneblødning 13,9 17,3 11,6 16,2 Sklerose 4,0 1,9 4,4 1,4 Øvrige 2,4 3,9 5,0 6,8 I alt Note: Diagnosefordelingen i branchestatistikken vedrører årene , i PensionDanmark data årene 2007 til Branchestatistikken omfatter 12 forsikringsselskaber og pensionskasser, der udbyder forsikring ved kritisk sygdom. Kilde: PensionDanmark samt Videncenter for Helbred og Forsikring: Branchestatistik for forsikring ved kritisk sygdom 2011, november PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

7 Figur 4. Diagnoser fordelt på brancher Pct Øvrige MS/ALS og muskelsvind 20 Hjerte- og karsygdomme Hjerneblødning Kræft 0 Byggeri Det Grønne Område Handel, Transport & Industri Offentlig Sektor Privat Service Alle brancher Note: MS/ALS omfatter multipel sklerose (dissemineret sklerose) samt amyotrofisk lateral sklerose. Forskelle mellem Pension- Danmark-brancher, når det kommer til diagnoser Forskellige alvorlige kræftsygsomme er den enkeltstående diagnosegruppe, der er skyld i flest udbetalinger ved kritisk sygdom i alle PensionDanmarks hovedbrancher. Men der er forskel på, hvor meget, kræftdiagnoserne fylder i hver enkelt branche: I Handel, Transport og Industri er det godt 40 pct., mens det i Offentlig Sektor er knap 55 pct., jf. figur 4. men brancheforskellene skyldes helt overvejende forskelle i kønssammensætning og aldersspredning De fundne forskelle i diagnosesammensætning imellem brancherne afspejler først og fremmest, at der er forskel på aldersspredningen og kønssammensætningen fra branche til branche, jf. tabel 4. Såfremt diagnosesammensætningen renses for effekterne af forskelle i aldersspredning og kønssammensætning, er det sandsynligt, at der ikke er nogen særlig, resterende forskel i diagnosefordelingen imellem brancherne. Kønsfordelingen viser sig at forklare hovedparten af forskellene, mens aldersspredningen har noget mindre, men dog signifikant, betydning. Tabel 4. Branchefordelt aldersspredning og kønsfordeling blandt dækkede Gennemsnit for året Dækkede i 2011, antal Andel kvinder, pct. Andel mænd, pct. Gns.alder, år Andel over 40 år, pct. Byggeri ,9 94,1 38,8 44,1 Det Grønne Område ,2 71,8 40,2 49,3 Handel, Transport & Industri ,9 84,1 42,6 57,8 Offentlig Sektor ,9 45,1 47,1 74,6 Privat Service ,3 43,7 37,5 40,5 Alle brancher (inkl. øvrige) ,5 74,5 40,6 50,9 Note: Gennemsnitligt for perioden 2007 til PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

8 Bilag A. Fakta om PensionDanmarks dækning ved visse kritiske sygdomme PensionDanmark indførte forsikringsdækningen ved visse kritiske sygdomme i Får et dækket medlem stillet en af de omfattede diagnoser, udbetales et skattefrit beløb på typisk kr. I 2013 udgør den årlige præmiebetaling for dækningen 705 kr. Siden medio 2005 har standardydelsen ved kritisk sygdom været kr., og fra 2008 sker der ingen aftrapning som følge af alder. Fra 2010 blev det muligt at træffe individuelt valg om højere eller lavere dækning. En lang række diagnoser indenfor 18 hoveddiagnosegrupper er omfattet af forsikringsordningen. De talmæssigt langt vigtigste er hjerte- og karlidelser og -behandlinger, ondartede kræftdiagnoser samt hjerneblødning og blodprop i hjernen. En fuldstændig oversigt over dækkede diagnoser findes på PensionDanmarks hjemmeside: De omfattede diagnoser tager udgangspunkt i Skatteministeriets bekendtgørelse om udbetaling af visse pensionsordninger ved livstruende sygdom nr af 13. december PensionDanmark overvåger løbende, om der sker ændringer i bekendtgørelsens diagnoseliste eller i branchens dækningsområder. Det er muligt at få udbetalt en forsikringssum flere gange, men kun én gang under hver hoveddiagnosegruppe. PensionDanmark har ikke nogen forældelsesfrist for anmeldelse af diagnosen. Siden august 2010 har PensionDanmark samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om identifikation af medlemmer, der har fået en kritisk sygdom-diagnose. PensionDanmark oplyser løbende cpr-numre på de medlemmer, der har forsikringen, til Sundhedsstyrelsen. Når Sundhedsstyrelsen får information om, at der er stillet en kritisk sygdom-diagnose vedrørende et PensionDanmark-medlem, sendes der automatisk et brev til vedkommende. Det sikrer meget stor sandsynlighed for, at alle, der får konstateret en kritisk sygdom, får den udbetaling, de har ret til. Bilag B. Sådan har vi regnet Analysen omfatter de medlemmer af PensionDanmark, der i perioden 2007 til 2012 har fået udbetalt en ydelse ved visse kritisk sygdomme. For hvert af disse medlemmer anvendes tre forskellige dateringer vedrørende forsikringsydelsen: Diagnosedato Hændelsesdato, der typisk er den 1. i samme eller efterfølgende kalendermåned, som diagnosedatoen, Udbetalingsdato Fordelingen af udbetalinger på kalenderår er foretaget på baggrund af hændelsesdatoen. Principielt kan diagnosedatoen ligge i det foregående kalenderår og udbetalingsdatoen i det efterfølgende kalenderår, men typisk vil året for de tre dateringer på nær for sager, der konstateres tæt på årsskifter være sammenfaldende. Beskrivelsen i relation til brancher, diagnoser og køn omfatter hele perioden 2007 til Beskrivelsen af forløbet efter udbetaling omfatter derimod kun medlemmer, der har fået en ydelse ved visse kritiske sygdomme i perioden 2007 til 2009, således at alle de omfattede personer kan følges i mindst 36 efterfølgende måneder efter udbetalingen. Betydningen af alder og køn for forskelle i diagnosefordelingerne, hovedbrancherne imellem, er undersøgt i en regressionsanalyse, som omfatter hjernesygdomme, hjerte- og karsygdomme samt kræftsygdomme. Datamaterialet omfatter hovedbrancherne Byggeri, Det Grønne Område, Handel, Transport & Industri, Offentlig Sektor samt Privat Service. Indenfor hver diagnosegruppe er det undersøgt, om den andel af det samlede antal diagnoser, diagnosegruppen udgør, kan forklares ved alders- og kønsfordelingen i brancherne givet ved henholdsvis kvinders andel af branchen og andelen af over 40-årige i branchen. Begge forklarende variabler er signifikante i alle tre hoveddiagnosegrupper, men kønsfordelingen har markant størst forklaringskraft. På det foreliggende grundlag kan det således ikke udelukkes, at de fundne forskelle i diagnosernes relative tyngde alene kan tilskrives forskelle i aldersspredning og kønssammensætning på tværs af brancher. Kontakt Pressechef Michael Carlsen PensionDanmark Analysen Nr. 8 Marts

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Bliver

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Handel, Transport & Industri

Handel, Transport & Industri Handel, Transport & Industri Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på

Læs mere

Byggeri Branchemøde TR-Forum 2014

Byggeri Branchemøde TR-Forum 2014 Byggeri Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på brancheområdet Beskæftigelse

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2005 Brancheudgave Januar 2007 Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Indhold 0 Resumé 1 Indledning 2 Baggrund for Kritisk Sygdom

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014

Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014 Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på brancheområdet

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl Det Grønne Område Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl. 14.30 Dagsorden 1 Udviklingen på dit brancheområde 2 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Beskæftigelse stadig på lavere niveau

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2.

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2. Nr. 1 / November 211 Sygdomme i bevægeapparatet sender hvert år 3. danskere på førtidspension, viser en ny analyse fra. Niveauet har været uforandret siden 23, hvor den seneste førtidspensionsreform trådte

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Pensionering, der passer til dig. Temasession TR-Forum 2015

Pensionering, der passer til dig. Temasession TR-Forum 2015 Pensionering, der passer til dig Temasession TR-Forum 2015 Dagsorden Nyheder på pensionsordningen Udløbsaldre og nye satser på forsikringerne Nyt på sundhedsordningen Ændringer på telefonrådgivningen Delpension

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Din lokale kontaktperson i IP

Din lokale kontaktperson i IP Din lokale kontaktperson i IP Christian Dollerup Kundechef for det nordlige Jylland 40 10 99 20 cd@industrienspension.dk Eigil Nybo Damsgaard Kundechef for Midtjylland 27 13 05 13 eida@industrienspension.dk

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Privat Service. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl

Privat Service. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl Privat Service Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl. 14.30 Dagsorden 1 Udviklingen på dit brancheområde 2 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Stadig flot fremgang i branchen Antal bidragsaktive

Læs mere

Det seneste årti har der kunnet konstateres en klar tendens til, at de ældre medlemmer bliver længere i job.

Det seneste årti har der kunnet konstateres en klar tendens til, at de ældre medlemmer bliver længere i job. Nr. 7 / Januar 2013 For hver ny årgang udskyder PensionDanmarks medlemmer tilbagetrækningen på trods af dårligere beskæftigelsesmuligheder under den seneste års kraftige økonomiske opbremsning. Medlemmerne

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige

Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige September Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige Høj forrentning af medlemmernes opsparing: Mere end 50 pct. siden 2005 Afkast i for Basispuljen, pct. 12 10 8 6 4 2 0 januar februar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Det Grønne Område Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 12. november 213 Indledning Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres Arbejdsmarkedsrapport 213 fået lavet en række analyser på DREAM-modellen. I dette

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet { CREAT- EDATE \@ 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 September 2015 ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Det er velkendt, at danskernes middellevealder er støt stigende. Beregningerne i dette

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere