Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013"

Transkript

1 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen førtidspensionsreformen i Den endelige effekt af reformen vil dog først vise sig i de kommende år. Nye førtidspensionister blandt PensionDanmark medlemmer adskiller sig fra andre nye førtidspensionister: De er gennemsnitligt lidt ældre og en markant større andel får førtidspension på grund af sygdomme i bevægeapparatet. Tilsvarende færre pensioneres som følge af psykisk sygdom. Trods forskelle i aldersfordeling og kønssammensætning på tværs af Pension- Danmarks brancher, er fordelingen af diagnoser, der udløser førtidspensioneringen, bemærkelsesværdigt ens. Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, halvår 2013 Intensitet <40-årige, promille Intensitet >40-årige, promille Note: Antal tilkendelser i PensionDanmark, jf. Sådan har vi regnet. De stiplede, røde linjer viser trenden i tilkendelsessandsynlighederne. PensionDanmark A/S Langelinie Allé København Ø pension.dk

2 År for år får en lavere andel af medlemmerne førtidspension I de seneste knap 10 år har der været en konstant nedadgående trend i førtidspensionssandsynligheden blandt Pension- Danmarks medlemmer, jf. figur 1, der viser udviklingen i årlige førtidspensionsintensiteter 1 blandt medlemmer, som er henholdsvis under og over 40 år. Dermed er PensionDanmarks medlemmer med til at realisere samfundets fælles målsætning om at fastholde flere på arbejdsmarkedet. Det bidrager til at sænke de offentlige udgifter. Risikoen for førtidspension vokser med alderen Risikoen for førtidspension vokser med alderen, men tendensen har været den samme for de yngre og ældre medlemmer. Fra 2004 til 1. halvår 2013 faldt sandsynligheden for førtidspension fra én promille til mindre end en halv promille for medlemmer under 40. For de over 40 årige medlemmer falder sandsynligheden i samme periode fra ca. otte til godt fem promille. Trenden i førtidspensionssandsynlighederne fortsætter i 2013 Der er kun gået et par måneder af 2. halvår, og dermed er tallene for 1. halvår 2013 fortsat behæftet med en mindre usikkerhed. Men ses der på udviklingen i nye førtidspensionister fra kvartal til kvartal, jf. bilagsfigur 1, tegnes det samme billede: Trenden i tilkendelserne fortsætter i 1. kvartal af 2013, mens niveauerne i 2. kvartal formentlig ikke skal overfortolkes som et markant spring nedad i førtidspensionssandsynlighederne. men det er for tidligt fuldt ud at vurdere effekterne af førtidspensionsreformen i 2013 Som det også fremgår af figur 1, er der erfaringsmæssigt udsving i antallet af nye førtidspensionstilkendelser i kvartalerne op til og efter lovændringer og andre begivenheder, som medfører ændringer i de offentlige tilkendelsesregler eller i kommunernes praksis. I figuren ses det i halvårene omkring 1. januar 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft. 2 Lovændringer mv. med betydning for førtidspensionsområdet er beskrevet i faktaboksen i bilaget. 1 2 Både aldersfordelingen og kønssammensætningen nogenlunde konstant årene imellem. Derfor kan de målte intensiteter fortolkes som sandsynligheder for førtidspensionering. Også i forbindelse med den forrige førtidspensionsreform, som trådte i kraft 1. januar 2003 samt i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 var der udsving i antallet af tilkendelser i perioden før og efter. PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

3 Figur 2. Nye førtidspensionstilkendelser, hele befolkningen og PensionDanmark, Hele befolkningen, personer PensionDanmark, 100 personer Kilde: PensionDanmark samt Ankestyrelsen: FOP2 Nuværende ordning, kommunale nytilkendelser af førtidspension efter branche, diagnose, alder og køn, udtræk ultimo august. Trenden i PensionDanmark svarer til det samlede danske billede Trenden i antallet af nye førtidspensionister blandt medlemmerne af PensionDanmark ligner trenden i Ankestyrelsens totaltal, jf. figur 2, som tyder på, at der har været en konstant nedgang i antallet af tilkendelser i alt i de senere år. 3 Udviklingen i 2013 er ikke medtaget i figuren, men tal, der tidligere er offentliggjort af Ankestyrelsen, tyder foreløbig på en fortsat nedgang i antallene i Det er dog sandsynligt, at billedet indtil videre er sløret af variationer i tilkendelsesmønsteret omkring førtidspensionsreformens ikrafttræden samt sager afgjort efter det tidligere regelsæt. Tendensen til faldende sandsynlighed for førtidspension går igen i alle kommuner, hvor PensionDanmark har mange medlemmer PensionDanmark har i en tidligere analyse påvist store forskelle i de kommunale førtidspensionssandsynligheder. 4 Den faldende førtidspensionsrate i årene siden 2004 kan til en vis grad skyldes, at spændet i de kommunale forskelle eventuelt er indsnævret hen over perioden. Men jf. figur 3 tegner der sig et billede af, at tendensen i retning af faldende førtidspensionsrater kan genfindes på tværs af kommunerne. I figuren er de kommuner valgt ud, hvor antallet af årlige tilkendelse til PensionDanmark medlemmer er stort nok til, at ændringer fra år til år ikke blot skyldes helt tilfældige udsving. Trods kommunale forskelle i niveauet for førtidspensionstilkendelser, ses en tendens til faldende førtidspensionssandsynligheder i samtlige kommuner. Trenden i alle kommunerne ligger desuden i et bånd af nogenlunde konstant bredde omkring udviklingen på landsplan. 3 4 Det er, på basis af Ankestyrelsens tal, ikke muligt at vise tilkendelsessandsynligheder vedrørende samtlige, som svarer til de førtidspensionssandsynligheder blandt PensionDanmark medlemmer, der er vist i figur 1. PensionDanmark: Analysen 4 alt for store kommunale forskelle i tilkendelser af førtidspension, april Analysens konklusioner er baseret på data vedrørende 2008 til 1. halvår PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

4 Figur 3. Førtidspensionssandsynlighed for PensionDanmark medlemmer i udvalgte kommuner Intensiteter, promille 8 Hele landet Note: Hver af de skyggede kurver afbilder intensiteterne for én af de 13 kommuner, hvor der i 2011 var mindst 20 offentlige tilkendelser af førtidspension til medlemmer af PensionDanmark. Det omfatter (alfabetisk): Esbjerg, Guldborgsund, Herning, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Kolding, Odense, Randers, Vejle, Aabenraa, Aalborg, Aarhus. Der er anvendt hændelsesantal i 1. halvår af hvert år omregnet til årsintensiteter. Figurens lodrette akse er afskåret ved en intensitet på 90 promille. I én enkelt kommune er tilkendelsesintensiteten i 1. halvår 2010 højere (knap 120 promille), men data viser, at dette følger efter en ekstremt lav tilkendelsespromille i det umiddelbart foregående halvår. Førtidspension fra Pension- Danmark er et vigtigt supplement til den offentlige førtidspension Tilkendelse af offentlig førtidspension er en forudsætning for udbetaling af supplerende pension fra PensionDanmark. 5 Førtidspensionen fra PensionDanmark lægger typisk pct. oveni indkomsten fra det offentlige, og sikrer dermed for de fleste, at de økonomiske konsekvenser af at gå fra job til førtidspension bliver knap så alvorlige. og opsparingssikringen sørger for, at opsparingen til alderspension følger med de raske kollegers opsparing Uden job ophører de løbende bidrag fra arbejdsgiveren til pensionsordningen. Som en del af førtidspensionssikringen sørger PensionDanmark derfor for, at førtidspensionistens pensionsdepot fortsætter med at vokse i takt med raske kollegers depoter frem til alderspensionstidspunktet. Det sikrer, at der også er et vigtigt supplement til folkepensionen, når vedkommende når dertil. 5 Målsætningen bag PensionDanmarks produkter er at give medlemmerne et supplement til de offentlige ydelser og tilbud, som kan være med til at fastholde medlemmernes levestandard, når nedslidningen sætter ind eller uheldet er ude, jf. faktaboksen i bilaget Supplerende førtidspension fra PensionDanmark. PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

5 To ud af fem førtidspensioner i PensionDanmark skyldes skader eller sygdomme i bevægeapparatet. I befolkningen som helhed er det to ud af ti. Der er meget stor forskel på de årsager, der fører til førtidspension for henholdsvis medlemmerne af PensionDanmark og i hele befolkningen, jf. figur 4. 6 I PensionDanmark er det mere end to ud af fem, som førtidspensioneres på grund af sygdomme og skader i bevægeapparatet. I befolkningen som helhed er det knap to ud af ti. Kræftdiagnoser ses at fylde cirka det samme som årsag til førtidspensionering blandt PensionDanmark medlemmer som i befolkningen som helhed. Figur 4. Diagnoser i førtidspensionstilkendelser, PensionDanmark og hele befolkningen, halvår 2013 Andel, pct Andre lidelser Psykiske lidelser 60 Kræft 40 segrupper. Hjerte- /karsygdomme 20 Bevægeapparat 0 PensionDanmark Hele befolkningen Kilde: PensionDanmark samt Ankestyrelsen: FOP2 Nuværende ordning, kommunale nytilkendelser af førtidspension efter branche, diagnose, alder og køn, udtræk ultimo august. Knap halvdelen af samtlige førtidspensioner i Danmark sker nu på baggrund af psykiske sygdomme. I Pension- Danmark er det kun ca. 15 procent. Kun knap 15 pct. af tilkendelserne i PensionDanmark sker på grund af psykiske sygdomme. I befolkningen som helhed skyldes lige knap halvdelen af alle tilkendelser psykiske sygdomme. Når psykiske sygdomme fylder meget mere i befolkningen som helhed, skyldes det først og fremmest, at alle Pension- Danmark medlemmer i sagens natur har en forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er i mindre grad tilfældet i befolkningen som helhed. 6 I bilagsfigur 2 kan ses en fordeling af førtidspensionstilkendelser i PensionDanmark på detaljerede diagno- PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

6 Figur 5. Branchefordelte diagnoser i førtidspensionstilkendelser, Andel, pct. 5 Byggeri 4 Det grønne område Bevægeapparat 3 2 Handel, transport & industi Offentlig sektor Hjerte- / karsygdomme Psykiske lidelser Øvrige 1 Privat service Bemærkelsesværdigt små forskelle i årsager hovedbrancherne imellem Der er stor lighed i diagnosefordelingen imellem PensionDanmarks hovedbeskæftigelsesområder, jf. figur 6. Det er bemærkelsesværdigt, fordi aldersfordelingen og kønssammensætningen varierer en del på tværs af hovedbrancherne. Andelen af tilkendelser, som skyldes sygdomme i bevægeapparatet, varierer således fra knap 40 til knap 45 procent., mens andelen, der førtidspensioneres som følge af psykiske sygdomme variere fra godt 10 til knap 20 procent af sagerne. PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

7 Bilag 1 Bilagsfigur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der starter førtidspension, kvartal 2013 Intensitet, promille Under 40 år 2013 Over 40 år Note: Antal hændelser jf. Sådan har vi regnet. Data er pr. ultimo august 2013, dvs. ca. to måneder efter udløbet af 1. halvår. Der kan i løbet af de kommende måneder komme yderligere nogle få tilkendelser vedrørende alle perioder, men især vedrørende 1. halvår. Det betyder, at antallet af hændelser offentlige tilkendelser vedr. PensionDanmark medlemmer i 1. halvår 2013 ikke kan betragtes som endeligt. Bilagsfigur 2. Diagnosefordeling i PensionDanmark Andel, pct. Ulykker og vold 100 Åndedrætorg. Øvrige Andre lidelser Nervesystem/ sanseorganer Bevægeapparat Psykiske lidelser Psykisk lidelse Hjerte- / karsygdomme Kræft Hjerte- /karsygdomme Bevægeapparatet Note: Venstre panel: Detaljeret diagnosefordeling af samtlige tilkendelser til PensionDanmark medlemmer, Højre panel: År for år variation i diagnosesammensætning på hovedgrupper, PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

8 Lovændringer mv. med betydning for udviklingen i tilkendelser af førtidspension Førtidspensionsreformen med virkning fra 2003 Som opfølgning på FFL00 blev der i april 2001 indgået en bred politisk aftale Brug for alle Danmark 2010 og et mere rummeligt arbejdsmarked. Et element i aftalen var en reform af førtidspensionsreglerne med virkning fra 1. januar Det var hensigten først at skabe rammerne for større rummelighed på arbejdsmarkedet og dernæst ændre reglerne for førtidspension med henblik på at sikre en større grad af fastholdelse på arbejdsmarkedet og en lavere tilgang til førtidspension. Det tidligere erhvervsevnetabskriterium i tilkendelsesreglerne blev erstattet af et arbejdsevnekriterium. Formålet var at sikre større fokus på de evner, individet har i behold end på de - mere snævert definerede, erhvervsevner - vedkommende ikke længere besidder. Med reformen slækkedes på den tætte sammenhæng mellem folkepension og førtidspension. Fremadrettet udgjorde førtidspensionen til enlige et beløb på niveau med arbejdsløshedsdagpengene, mens førtidspensionen til gifte udgjorde 75 pct. af beløbet til enlige. Dermed ophævedes den tidligere niveaudeling i henholdsvis, højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Formålet var at sikre større transparens og ensartethed i administrationen af tildelingskriterierne. Kommunalreformen i 2007 Med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev antallet af kommuner indsnævret fra de daværende 275 til 98. Det skete først og fremmest gennem sammenlægning af et stort antal små landkommuner, således at de fleste kommuner efter reformen havde mindst borgere. Formålet var at sikre større og mere ensartet kvalitet i den kommunale administration samt mulighed for at realisere rationaliseringsgevinster gennem udnyttelse af stordriftsfordele mv. Reformen af førtidspension og fleksjob med virkning fra 2013 Det overordnede formål med reformen er, at flest muligt skal bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Adgangen til førtidspension begrænses, og der indføres såkaldte ressourceforløb af varighed fra 1 til 5 år, som skal bestå i en helhedsorienteret og længerevarende indsats, der går på tværs af sektorerne og kan indeholde både beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. Personer under 40 år kan, som udgangspunkt, ikke tilkendes førtidspension med mindre det helt åbenbart er formålsløst at søge at udvikle en arbejdsevne. Der kan gives mere end ét ressourceforløb. Adgangen til ressourceforløb er betinget af, at den pågældende har komplekse problemstillinger, som ikke har kunnet løses gennem den ordinære beskæftigelsesindsats. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også have ét ressourceforløb inden der kan tilkendes førtidspension, men kommunen kan træffe afgørelse om, at sagen overgår direkte til behandling efter reglerne om førtidspension. Personer i ressourceforløb får en ydelse på samme niveau som den, de modtog forud for forløbet eksempelvis sygedagpenge eller kontanthjælp, dog er ydelsen ikke afhængig af formue eller ægtefællens indkomst. PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

9 Supplerende førtidspension fra PensionDanmark Målsætningen bag PensionDanmarks produkter til medlemmerne er at udgøre et supplement til de offentlige ydelser og tilbud. Hensigten med PensionDanmark førtidspension er dermed at supplere den offentlige førtidspension samt sikre, at medlemmets opsparing til alderspension fastholdes på trods af førtidspensioneringen. Alle bidragsbetalende samt bidragsfrit dækkede medlemmer er omfattet af førtidspensionssikring med standarderstatningsniveauer på enten kr kr. eller kr. årligt varierende fra branche til branche. Medlemmet kan individuelt vælge at justere førtidspensionsdækningen op eller ned til henholdsvis ½ elle 1½ gange standarddækningen. Til sammenligning er niveauet for den offentlige førtidspension i 2013 på godt kr. for enlige og knap kr. for gifte og samlevende. Da der er tale om et supplement, er retten til den supplerende førtidspension uløseligt knyttet til tilkendelsen af offentlig førtidspension. PensionDanmark deltager i et samarbejde med UdbetalingDanmark (tidligere de enkelte kommuner) om at sikre medlemmerne den bedst mulige service i forbindelse med førtidspensioneringen: Hvis medlemmet i papirerne til kommunen accepterer, at der gives besked til pensionskassen, får PensionDanmark automatisk besked om, at medlemmet har fået tilkendt førtidspension, og igangsætter straks udbetalingen af den supplerende førtidspension til medlemmet. Det sikrer, at alle berettigede kan få den ydelse fra PensionDanmark, de har ret til, uanset om man selv er opmærksom på forsikringsdækningen. Til PensionDanmarks førtidspensionsdækning er knyttet en opsparingssikring, som sammen med indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkedspension (supp en) sikrer, at medlemmets opsparing til alderspension fortsætter med at vokse i samme takt, som var han eller hun fortsat i arbejde. Dermed fastholdes værdien af førtidspensionistens opsparing til alderspension, selv om indbetalingerne fra arbejdsgiveren ophører. Ultimo 2012 var der førtidspensionister i PensionDanmark. Sådan har vi regnet Analysen er baseret på data for alle førtidspensionssager i PensionDanmark i perioden fra 2003 til og med 1. halvår Førtidspensionsintensiteterne den årlige sandsynlighed for førtidspensions for PensionDanmarks medlemmer, er fundet ved at sammenholde antallet af tilkendelser til henholdsvis under 40 årige og over 40 årige med det samlede antal bidragsaktive medlemmer under, henholdsvis over, 40 år. Både aldersfordelingen og kønssammensætningen har været ret konstant henover perioden, og derfor kan de målte intensiteter fortolkes som sandsynligheder for førtidspensionering. Således varierer gennemsnitsalderen fra 39,9 til 41,2 år omkring et samlet gennemsnit over perioden på 40,6 år. Tilsvarende varierer andelen af kvinder blandt medlemmerne fra 24,8 pct. til 26,0 pct. omkring et samlet gennemsnit over perioden på 25,5 pct. (Målt over perioden ). Der er to dateringer i alle førtidspensionssagerne: Henholdsvis hændelsesdatoen, som er datoen for tilkendelse af offentlig førtidspension og tilkendelsesdatoen, der som hovedregel er datoen for påbegyndelsen af udbetaling af den supplerende førtidspension fra PensionDanmark. I hovedparten af sagerne er tidsafstanden mellem de to dateringer 0-1 måned. Desværre findes hændelsesdatoen kun i sager fra og med 2008, og den kan derfor ikke anvendes til sammenligning af udviklingen i tilkendelsessandsynligheder tilbage til Tilkendelsesdatoen har til gengæld den egenskab, at ved genåbning af pensionssagen, skifter dateringen, og dermed er periodisering ud fra tilkendelsesdatoen behæftet med lidt mindre præcision end ud fra hændelsesdatoen. Kontakt Chefkonsulent Tove Birgitte Foxman PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

til at forværre den i forvejen svære situation.

til at forværre den i forvejen svære situation. Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Aon Ajour. Tab af erhvervsevne er dækningen tilstrækkelig? nr. 9 2014 / 5. årgang. 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig?

Aon Ajour. Tab af erhvervsevne er dækningen tilstrækkelig? nr. 9 2014 / 5. årgang. 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig? Aon Risk Solutions nr. 9 2014 / 5. årgang Aon Ajour 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig? 2. Spring køen til rådgivning over! 3. Pensionsmægleren gør en forskel i tvister med pensionsselskabet

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

PensionDanmark kort fortalt. Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde

PensionDanmark kort fortalt. Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde PensionDanmark PensionDanmark kort fortalt Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde 662.000 medlemmer i 24.000 virksomheder Ejet af fagforbund og arbejdsgiverforeninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere