Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013"

Transkript

1 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen førtidspensionsreformen i Den endelige effekt af reformen vil dog først vise sig i de kommende år. Nye førtidspensionister blandt PensionDanmark medlemmer adskiller sig fra andre nye førtidspensionister: De er gennemsnitligt lidt ældre og en markant større andel får førtidspension på grund af sygdomme i bevægeapparatet. Tilsvarende færre pensioneres som følge af psykisk sygdom. Trods forskelle i aldersfordeling og kønssammensætning på tværs af Pension- Danmarks brancher, er fordelingen af diagnoser, der udløser førtidspensioneringen, bemærkelsesværdigt ens. Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, halvår 2013 Intensitet <40-årige, promille Intensitet >40-årige, promille Note: Antal tilkendelser i PensionDanmark, jf. Sådan har vi regnet. De stiplede, røde linjer viser trenden i tilkendelsessandsynlighederne. PensionDanmark A/S Langelinie Allé København Ø pension.dk

2 År for år får en lavere andel af medlemmerne førtidspension I de seneste knap 10 år har der været en konstant nedadgående trend i førtidspensionssandsynligheden blandt Pension- Danmarks medlemmer, jf. figur 1, der viser udviklingen i årlige førtidspensionsintensiteter 1 blandt medlemmer, som er henholdsvis under og over 40 år. Dermed er PensionDanmarks medlemmer med til at realisere samfundets fælles målsætning om at fastholde flere på arbejdsmarkedet. Det bidrager til at sænke de offentlige udgifter. Risikoen for førtidspension vokser med alderen Risikoen for førtidspension vokser med alderen, men tendensen har været den samme for de yngre og ældre medlemmer. Fra 2004 til 1. halvår 2013 faldt sandsynligheden for førtidspension fra én promille til mindre end en halv promille for medlemmer under 40. For de over 40 årige medlemmer falder sandsynligheden i samme periode fra ca. otte til godt fem promille. Trenden i førtidspensionssandsynlighederne fortsætter i 2013 Der er kun gået et par måneder af 2. halvår, og dermed er tallene for 1. halvår 2013 fortsat behæftet med en mindre usikkerhed. Men ses der på udviklingen i nye førtidspensionister fra kvartal til kvartal, jf. bilagsfigur 1, tegnes det samme billede: Trenden i tilkendelserne fortsætter i 1. kvartal af 2013, mens niveauerne i 2. kvartal formentlig ikke skal overfortolkes som et markant spring nedad i førtidspensionssandsynlighederne. men det er for tidligt fuldt ud at vurdere effekterne af førtidspensionsreformen i 2013 Som det også fremgår af figur 1, er der erfaringsmæssigt udsving i antallet af nye førtidspensionstilkendelser i kvartalerne op til og efter lovændringer og andre begivenheder, som medfører ændringer i de offentlige tilkendelsesregler eller i kommunernes praksis. I figuren ses det i halvårene omkring 1. januar 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft. 2 Lovændringer mv. med betydning for førtidspensionsområdet er beskrevet i faktaboksen i bilaget. 1 2 Både aldersfordelingen og kønssammensætningen nogenlunde konstant årene imellem. Derfor kan de målte intensiteter fortolkes som sandsynligheder for førtidspensionering. Også i forbindelse med den forrige førtidspensionsreform, som trådte i kraft 1. januar 2003 samt i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 var der udsving i antallet af tilkendelser i perioden før og efter. PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

3 Figur 2. Nye førtidspensionstilkendelser, hele befolkningen og PensionDanmark, Hele befolkningen, personer PensionDanmark, 100 personer Kilde: PensionDanmark samt Ankestyrelsen: FOP2 Nuværende ordning, kommunale nytilkendelser af førtidspension efter branche, diagnose, alder og køn, udtræk ultimo august. Trenden i PensionDanmark svarer til det samlede danske billede Trenden i antallet af nye førtidspensionister blandt medlemmerne af PensionDanmark ligner trenden i Ankestyrelsens totaltal, jf. figur 2, som tyder på, at der har været en konstant nedgang i antallet af tilkendelser i alt i de senere år. 3 Udviklingen i 2013 er ikke medtaget i figuren, men tal, der tidligere er offentliggjort af Ankestyrelsen, tyder foreløbig på en fortsat nedgang i antallene i Det er dog sandsynligt, at billedet indtil videre er sløret af variationer i tilkendelsesmønsteret omkring førtidspensionsreformens ikrafttræden samt sager afgjort efter det tidligere regelsæt. Tendensen til faldende sandsynlighed for førtidspension går igen i alle kommuner, hvor PensionDanmark har mange medlemmer PensionDanmark har i en tidligere analyse påvist store forskelle i de kommunale førtidspensionssandsynligheder. 4 Den faldende førtidspensionsrate i årene siden 2004 kan til en vis grad skyldes, at spændet i de kommunale forskelle eventuelt er indsnævret hen over perioden. Men jf. figur 3 tegner der sig et billede af, at tendensen i retning af faldende førtidspensionsrater kan genfindes på tværs af kommunerne. I figuren er de kommuner valgt ud, hvor antallet af årlige tilkendelse til PensionDanmark medlemmer er stort nok til, at ændringer fra år til år ikke blot skyldes helt tilfældige udsving. Trods kommunale forskelle i niveauet for førtidspensionstilkendelser, ses en tendens til faldende førtidspensionssandsynligheder i samtlige kommuner. Trenden i alle kommunerne ligger desuden i et bånd af nogenlunde konstant bredde omkring udviklingen på landsplan. 3 4 Det er, på basis af Ankestyrelsens tal, ikke muligt at vise tilkendelsessandsynligheder vedrørende samtlige, som svarer til de førtidspensionssandsynligheder blandt PensionDanmark medlemmer, der er vist i figur 1. PensionDanmark: Analysen 4 alt for store kommunale forskelle i tilkendelser af førtidspension, april Analysens konklusioner er baseret på data vedrørende 2008 til 1. halvår PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

4 Figur 3. Førtidspensionssandsynlighed for PensionDanmark medlemmer i udvalgte kommuner Intensiteter, promille 8 Hele landet Note: Hver af de skyggede kurver afbilder intensiteterne for én af de 13 kommuner, hvor der i 2011 var mindst 20 offentlige tilkendelser af førtidspension til medlemmer af PensionDanmark. Det omfatter (alfabetisk): Esbjerg, Guldborgsund, Herning, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Kolding, Odense, Randers, Vejle, Aabenraa, Aalborg, Aarhus. Der er anvendt hændelsesantal i 1. halvår af hvert år omregnet til årsintensiteter. Figurens lodrette akse er afskåret ved en intensitet på 90 promille. I én enkelt kommune er tilkendelsesintensiteten i 1. halvår 2010 højere (knap 120 promille), men data viser, at dette følger efter en ekstremt lav tilkendelsespromille i det umiddelbart foregående halvår. Førtidspension fra Pension- Danmark er et vigtigt supplement til den offentlige førtidspension Tilkendelse af offentlig førtidspension er en forudsætning for udbetaling af supplerende pension fra PensionDanmark. 5 Førtidspensionen fra PensionDanmark lægger typisk pct. oveni indkomsten fra det offentlige, og sikrer dermed for de fleste, at de økonomiske konsekvenser af at gå fra job til førtidspension bliver knap så alvorlige. og opsparingssikringen sørger for, at opsparingen til alderspension følger med de raske kollegers opsparing Uden job ophører de løbende bidrag fra arbejdsgiveren til pensionsordningen. Som en del af førtidspensionssikringen sørger PensionDanmark derfor for, at førtidspensionistens pensionsdepot fortsætter med at vokse i takt med raske kollegers depoter frem til alderspensionstidspunktet. Det sikrer, at der også er et vigtigt supplement til folkepensionen, når vedkommende når dertil. 5 Målsætningen bag PensionDanmarks produkter er at give medlemmerne et supplement til de offentlige ydelser og tilbud, som kan være med til at fastholde medlemmernes levestandard, når nedslidningen sætter ind eller uheldet er ude, jf. faktaboksen i bilaget Supplerende førtidspension fra PensionDanmark. PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

5 To ud af fem førtidspensioner i PensionDanmark skyldes skader eller sygdomme i bevægeapparatet. I befolkningen som helhed er det to ud af ti. Der er meget stor forskel på de årsager, der fører til førtidspension for henholdsvis medlemmerne af PensionDanmark og i hele befolkningen, jf. figur 4. 6 I PensionDanmark er det mere end to ud af fem, som førtidspensioneres på grund af sygdomme og skader i bevægeapparatet. I befolkningen som helhed er det knap to ud af ti. Kræftdiagnoser ses at fylde cirka det samme som årsag til førtidspensionering blandt PensionDanmark medlemmer som i befolkningen som helhed. Figur 4. Diagnoser i førtidspensionstilkendelser, PensionDanmark og hele befolkningen, halvår 2013 Andel, pct Andre lidelser Psykiske lidelser 60 Kræft 40 segrupper. Hjerte- /karsygdomme 20 Bevægeapparat 0 PensionDanmark Hele befolkningen Kilde: PensionDanmark samt Ankestyrelsen: FOP2 Nuværende ordning, kommunale nytilkendelser af førtidspension efter branche, diagnose, alder og køn, udtræk ultimo august. Knap halvdelen af samtlige førtidspensioner i Danmark sker nu på baggrund af psykiske sygdomme. I Pension- Danmark er det kun ca. 15 procent. Kun knap 15 pct. af tilkendelserne i PensionDanmark sker på grund af psykiske sygdomme. I befolkningen som helhed skyldes lige knap halvdelen af alle tilkendelser psykiske sygdomme. Når psykiske sygdomme fylder meget mere i befolkningen som helhed, skyldes det først og fremmest, at alle Pension- Danmark medlemmer i sagens natur har en forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er i mindre grad tilfældet i befolkningen som helhed. 6 I bilagsfigur 2 kan ses en fordeling af førtidspensionstilkendelser i PensionDanmark på detaljerede diagno- PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

6 Figur 5. Branchefordelte diagnoser i førtidspensionstilkendelser, Andel, pct. 5 Byggeri 4 Det grønne område Bevægeapparat 3 2 Handel, transport & industi Offentlig sektor Hjerte- / karsygdomme Psykiske lidelser Øvrige 1 Privat service Bemærkelsesværdigt små forskelle i årsager hovedbrancherne imellem Der er stor lighed i diagnosefordelingen imellem PensionDanmarks hovedbeskæftigelsesområder, jf. figur 6. Det er bemærkelsesværdigt, fordi aldersfordelingen og kønssammensætningen varierer en del på tværs af hovedbrancherne. Andelen af tilkendelser, som skyldes sygdomme i bevægeapparatet, varierer således fra knap 40 til knap 45 procent., mens andelen, der førtidspensioneres som følge af psykiske sygdomme variere fra godt 10 til knap 20 procent af sagerne. PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

7 Bilag 1 Bilagsfigur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der starter førtidspension, kvartal 2013 Intensitet, promille Under 40 år 2013 Over 40 år Note: Antal hændelser jf. Sådan har vi regnet. Data er pr. ultimo august 2013, dvs. ca. to måneder efter udløbet af 1. halvår. Der kan i løbet af de kommende måneder komme yderligere nogle få tilkendelser vedrørende alle perioder, men især vedrørende 1. halvår. Det betyder, at antallet af hændelser offentlige tilkendelser vedr. PensionDanmark medlemmer i 1. halvår 2013 ikke kan betragtes som endeligt. Bilagsfigur 2. Diagnosefordeling i PensionDanmark Andel, pct. Ulykker og vold 100 Åndedrætorg. Øvrige Andre lidelser Nervesystem/ sanseorganer Bevægeapparat Psykiske lidelser Psykisk lidelse Hjerte- / karsygdomme Kræft Hjerte- /karsygdomme Bevægeapparatet Note: Venstre panel: Detaljeret diagnosefordeling af samtlige tilkendelser til PensionDanmark medlemmer, Højre panel: År for år variation i diagnosesammensætning på hovedgrupper, PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

8 Lovændringer mv. med betydning for udviklingen i tilkendelser af førtidspension Førtidspensionsreformen med virkning fra 2003 Som opfølgning på FFL00 blev der i april 2001 indgået en bred politisk aftale Brug for alle Danmark 2010 og et mere rummeligt arbejdsmarked. Et element i aftalen var en reform af førtidspensionsreglerne med virkning fra 1. januar Det var hensigten først at skabe rammerne for større rummelighed på arbejdsmarkedet og dernæst ændre reglerne for førtidspension med henblik på at sikre en større grad af fastholdelse på arbejdsmarkedet og en lavere tilgang til førtidspension. Det tidligere erhvervsevnetabskriterium i tilkendelsesreglerne blev erstattet af et arbejdsevnekriterium. Formålet var at sikre større fokus på de evner, individet har i behold end på de - mere snævert definerede, erhvervsevner - vedkommende ikke længere besidder. Med reformen slækkedes på den tætte sammenhæng mellem folkepension og førtidspension. Fremadrettet udgjorde førtidspensionen til enlige et beløb på niveau med arbejdsløshedsdagpengene, mens førtidspensionen til gifte udgjorde 75 pct. af beløbet til enlige. Dermed ophævedes den tidligere niveaudeling i henholdsvis, højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Formålet var at sikre større transparens og ensartethed i administrationen af tildelingskriterierne. Kommunalreformen i 2007 Med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev antallet af kommuner indsnævret fra de daværende 275 til 98. Det skete først og fremmest gennem sammenlægning af et stort antal små landkommuner, således at de fleste kommuner efter reformen havde mindst borgere. Formålet var at sikre større og mere ensartet kvalitet i den kommunale administration samt mulighed for at realisere rationaliseringsgevinster gennem udnyttelse af stordriftsfordele mv. Reformen af førtidspension og fleksjob med virkning fra 2013 Det overordnede formål med reformen er, at flest muligt skal bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Adgangen til førtidspension begrænses, og der indføres såkaldte ressourceforløb af varighed fra 1 til 5 år, som skal bestå i en helhedsorienteret og længerevarende indsats, der går på tværs af sektorerne og kan indeholde både beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. Personer under 40 år kan, som udgangspunkt, ikke tilkendes førtidspension med mindre det helt åbenbart er formålsløst at søge at udvikle en arbejdsevne. Der kan gives mere end ét ressourceforløb. Adgangen til ressourceforløb er betinget af, at den pågældende har komplekse problemstillinger, som ikke har kunnet løses gennem den ordinære beskæftigelsesindsats. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også have ét ressourceforløb inden der kan tilkendes førtidspension, men kommunen kan træffe afgørelse om, at sagen overgår direkte til behandling efter reglerne om førtidspension. Personer i ressourceforløb får en ydelse på samme niveau som den, de modtog forud for forløbet eksempelvis sygedagpenge eller kontanthjælp, dog er ydelsen ikke afhængig af formue eller ægtefællens indkomst. PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

9 Supplerende førtidspension fra PensionDanmark Målsætningen bag PensionDanmarks produkter til medlemmerne er at udgøre et supplement til de offentlige ydelser og tilbud. Hensigten med PensionDanmark førtidspension er dermed at supplere den offentlige førtidspension samt sikre, at medlemmets opsparing til alderspension fastholdes på trods af førtidspensioneringen. Alle bidragsbetalende samt bidragsfrit dækkede medlemmer er omfattet af førtidspensionssikring med standarderstatningsniveauer på enten kr kr. eller kr. årligt varierende fra branche til branche. Medlemmet kan individuelt vælge at justere førtidspensionsdækningen op eller ned til henholdsvis ½ elle 1½ gange standarddækningen. Til sammenligning er niveauet for den offentlige førtidspension i 2013 på godt kr. for enlige og knap kr. for gifte og samlevende. Da der er tale om et supplement, er retten til den supplerende førtidspension uløseligt knyttet til tilkendelsen af offentlig førtidspension. PensionDanmark deltager i et samarbejde med UdbetalingDanmark (tidligere de enkelte kommuner) om at sikre medlemmerne den bedst mulige service i forbindelse med førtidspensioneringen: Hvis medlemmet i papirerne til kommunen accepterer, at der gives besked til pensionskassen, får PensionDanmark automatisk besked om, at medlemmet har fået tilkendt førtidspension, og igangsætter straks udbetalingen af den supplerende førtidspension til medlemmet. Det sikrer, at alle berettigede kan få den ydelse fra PensionDanmark, de har ret til, uanset om man selv er opmærksom på forsikringsdækningen. Til PensionDanmarks førtidspensionsdækning er knyttet en opsparingssikring, som sammen med indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkedspension (supp en) sikrer, at medlemmets opsparing til alderspension fortsætter med at vokse i samme takt, som var han eller hun fortsat i arbejde. Dermed fastholdes værdien af førtidspensionistens opsparing til alderspension, selv om indbetalingerne fra arbejdsgiveren ophører. Ultimo 2012 var der førtidspensionister i PensionDanmark. Sådan har vi regnet Analysen er baseret på data for alle førtidspensionssager i PensionDanmark i perioden fra 2003 til og med 1. halvår Førtidspensionsintensiteterne den årlige sandsynlighed for førtidspensions for PensionDanmarks medlemmer, er fundet ved at sammenholde antallet af tilkendelser til henholdsvis under 40 årige og over 40 årige med det samlede antal bidragsaktive medlemmer under, henholdsvis over, 40 år. Både aldersfordelingen og kønssammensætningen har været ret konstant henover perioden, og derfor kan de målte intensiteter fortolkes som sandsynligheder for førtidspensionering. Således varierer gennemsnitsalderen fra 39,9 til 41,2 år omkring et samlet gennemsnit over perioden på 40,6 år. Tilsvarende varierer andelen af kvinder blandt medlemmerne fra 24,8 pct. til 26,0 pct. omkring et samlet gennemsnit over perioden på 25,5 pct. (Målt over perioden ). Der er to dateringer i alle førtidspensionssagerne: Henholdsvis hændelsesdatoen, som er datoen for tilkendelse af offentlig førtidspension og tilkendelsesdatoen, der som hovedregel er datoen for påbegyndelsen af udbetaling af den supplerende førtidspension fra PensionDanmark. I hovedparten af sagerne er tidsafstanden mellem de to dateringer 0-1 måned. Desværre findes hændelsesdatoen kun i sager fra og med 2008, og den kan derfor ikke anvendes til sammenligning af udviklingen i tilkendelsessandsynligheder tilbage til Tilkendelsesdatoen har til gengæld den egenskab, at ved genåbning af pensionssagen, skifter dateringen, og dermed er periodisering ud fra tilkendelsesdatoen behæftet med lidt mindre præcision end ud fra hændelsesdatoen. Kontakt Chefkonsulent Tove Birgitte Foxman PensionDanmark Analysen Nr. 11 Oktober

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

til at forværre den i forvejen svære situation.

til at forværre den i forvejen svære situation. Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2.

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2. Nr. 1 / November 211 Sygdomme i bevægeapparatet sender hvert år 3. danskere på førtidspension, viser en ny analyse fra. Niveauet har været uforandret siden 23, hvor den seneste førtidspensionsreform trådte

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 17. juni 2015 Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende og for at give afslag på i sager, hvor

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Notat om ledighedsydelse og fleksjob

Notat om ledighedsydelse og fleksjob Notat om ledighedsydelse og fleksjob 1 jan okt nov dec jan jan okt nov dec jan okt Udvikling 213-14 Udvikling i antal personer på længerevarende ydelser 35 3 25 2 15 1 5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.25 2.2 2.15

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2011

PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam's førtidspensioner 2011 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 22. december 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale mål: Flest

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere