Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mandag den 06. september 20 Kl i F 7 Mødedeltagere: Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A) Kasper Andersen (O) Kirsten Weiland (A) Ole Søbæk (C)

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 64 Budgetopfølgning på anlægsprojekter Sag nr. 65 Budgetopfølgning pr. 31. juli 20 Sag nr. 66 Orientering om foranstaltninger for børn og unge, september 20 Sag nr. 67 Sag nr. 68 Sag nr. 69 Sag nr. 70 Bevillingsansøgning vedr. miljørenovering for PCB på Falkenborgskolen Evaluering af standarder for sagsbehandlingen Meddelelser - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Udarbejdelse af bidrag til budget fortsat drøftelse Lukket dagsorden Sag nr. 71 Institutionssag Side 2 af 19

3 Sag nr. 64 Budgetopfølgning på anlægsprojekter Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budget og Analyse har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af august 20. Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad samt foreslå tillægsbevillinger til de nuværende rådighedsbeløb, såfremt der forventes afvigelser mellem rådighedsbeløb og forbrug. I det vedlagte bilag "Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 20 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af rådighedsbeløb, forslag til ændring i rådighedsbeløb (tillægsbevilling), samt forbrug pr. 11. august 20. I samme bilag knyttes der bemærkninger til status for de enkelte projekter. Alle anlægsprojekter under Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område hører under kvalitetsfondsområderne, som der er særligt fokus på forløber som planlagt. Kommunen har i 20 modtaget et tilskud fra staten på 32 mio. kr. til anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområderne på betingelse af at kommunen foretager anlægsinvesteringer for 64 mio. kr. på disse områder. Der vil være mulighed for overførsel af tilskud til de efterfølgende år, men det kræves at kommunen deponerer det uforbrugte tilskud på en særskilt konto. Hovedparten af rådighedsbeløbet under udvalget vedrører skoleombygninger på Falkenborgskolen og Marienlystskolen ifm. ny skolestruktur for Frederikssund By. I forhold til disse ombygninger er det væsentligt, at der er underskrevet entreprisekontrakt inden 1. oktober 20 da en del af byggerierne vedr. Falkenborgskolen, mio. kr., er finansieret af en særlig lånepulje under kvalitetsfonden, under forudsætning af at projektet er igangværende senest 1. oktober. Der henvises til særskilt politisk sag, der redegør for PCB-problematikken på Falkenborgskolen. Det samlede rådighed på anlægsprojekter under udvalgets område udgør kr., hvoraf der er afholdt udgifter i 20 for kr. medio august 20. Forbruget på projekterne har således været beskedent hidtil i 20, men ventes at stige betydeligt med opstarten af entreprisekontrakterne i den resterende del af året. Der henstår et rådighedsbeløb på kr. på anlægsprojekt vedrørende etablering af udsugning i sløjdlokaler på skoler, der er igangsat før Rådighedsbeløbet er videreført uforbrugt gennem flere år og det vurderes at projektet er afsluttet. Det foreslås at Side 3 af 19

4 rådighedsbeløbet nedskrives (tilgår kassen). Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Der foreslås nedskrevet rådighedsbeløb for kr. på anlægsprojekt nr Etablering af udsugning i sløjdlokaler. Rådighedsbeløbet tilgår kassen. Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Chefen for Budget og Analyse indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. Der nedskrives rådighedsbeløb for kr. på anlægsprojekt nr Etablering af udsugning i sløjdlokaler. Rådighedsbeløbet tilgår kassen. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Udvalget foreslår, at de kr. overføres til " Mariendal - Krybberum" for lovliggørelse af institutionen. Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) fraværende. Bilag: Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 20 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Side 4 af 19

5 Sag nr. 65 Budgetopfølgning pr. 31. juli 20 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli 20 for Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt i syv bevillingsniveauer. Økonomirapporten pr viser et forbrug på 58,7 % til sammenligning med normen efter 7 måneder på 58,3 %. Samlet for udvalgets område søges en tillægsbevilling på 3,021 mio. kr. samt en bevilling på 1,070 mio. kr. som finansieres af øvrige udvalg. Den egentlige tillægsbevilling på 3,021 mio. kr. består af: -1,085 mio. kr. som følge af en lavere udgift til bidrag til privatskoleelever, efterskoleophold samt til produktionsskoler. 1,2 mio. kr. er en teknisk tilretning af forældrebetalingen for sfo-området på baggrund af regnskabet for 2009 samt indtægterne for 1. halvår 20 0,445 mio. kr. til mellemkommunale betalinger på sfo-området 1,4 mio. kr. til øgede udgifter til fripladser på sfo-området. Som en del af Forårspakke 2.0 blev fripladsgrænserne forhøjet for enlige forsørgere. Kommunen er kun delvist kompenseret. 0,5 mio. kr. er en korrektion af overførslen fra 2009 til 20 på sfo-området. UU-Vest tilføres 0,054 mio. kr. i 20 til ITimplementering, 0,027 mio. kr. vedrørende Ungepakken, som er kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet samt 0,312 mio. kr. som følge af ændret lovgivning, som ligeledes er kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet. 0,563 mio. kr. til klubområdet som følge af flere børn i klubberne på trods af et faldende børnetal for årgangen. Overførsler mellem øvrige udvalg på 1,070 mio. kr. består af: 0,333 mio. kr. som er en omplacering af trepartsmidler til vikardækning i forbindelse med kursus "Samarbejde og trivsel" 0,681 mio. kr. som er en omplacering af trepartsmidler til seniorinitiativer 0,041 mio. kr. som er en omplacering af trepartsmidler til kompetenceudvikling Endelig omplaceres kr. til "mindre vedligeholdelse" til Side 5 af 19

6 Dyreklubben fra det tekniske område Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetopfølgningen pr. 31. juli 20 har resulteret i tillægsbevillinger for netto 3,021 mio. kr. Tillægsbevillinger på i alt 3,021 mio. kr. for 20 som formindsker kassebeholdningen. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. De egentlige tillægsbevillinger på ialt 3,021 mio. kr. godkendes 2. Omplaceringer fra andre udvalg på 1,070 mio. kr. godkendes Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Indstillingen tiltrådt forbrugsrapport - Opvækst- og uddannelse Noter til forbrugsrapport - Opvækst og Uddannelsesudvalget Side 6 af 19

7 Sag nr. 66 Orientering om foranstaltninger for børn og unge, september 20 Journal nr.: Lovgrundlag: Servicelovens 52.3 og 76.3 Sagsfremstilling: Sagsfremstillingen vedrører opgørelse over foranstaltninger til børn og unge i henhold til Servicelovens 52.3 og Der orienteres om udviklingen i antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, og der orienteres om en række forebyggende foranstaltninger. Børn og unge anbragt uden for hjemmet I 2009 blev udvalget løbende orienteret om udviklingen i antallet af børn og unge, som var anbragt uden for hjemmet. Udsvingene i antallet af anbragte børn og unge på opgørelsestidspunkterne var over hele 2009 relativ lille. Laveste anbringelsestal var 123 og højeste var 131. Anbringelsestype Jan. Mar. Juni August Sager på vej Juni Plejefamilie Opholdssted Døgninst., social Døgninst., hand Birkevænget Eget værelse Kost/efterskole Sikret døgninst Skibsprojekt I alt Sager på vej Aug. Det fremgår af oversigten, at den registrerede stigning i anbringelsestallene fra marts er fastholdt ved opgørelsen i juni og august. Det fremgår ligeledes, at anbringelsesområdet fortsat er under pres, idet der ved august opgørelsen er registreret 22 sager på vej. Forebyggelsesområdet Børn og unge i aflastning I 2009 var der en stigning i antallet af sager på aflastningsområdet. Stigningen fremtrådte på handicapområdet, svarende til ca. sager. Side 7 af 19

8 Pl.- fam. Jan. Inst. Jan. Pl.- fam. Mar. Inst. Mar. Pl.- fam. Juni Inst. Juni Pl.- fam. Aug. Inst. Aug. Socialt udsat te b. og u. Handicappede b. og u. I alt Sager på vej Aug. Der er i perioden fra januar til august sket et fald i antallet af aflastningsordninger for socialt udsatte børn og unge, og en stigning i antallet af aflastningsordninger til børn og unge med handicap. Stigning i antallet af aflastningsordninger på handicapområdet retter sig mod aflastningstilbud i institutionsregi. August 20 er der registreret 46 børn og unge med handicap, der modtager aflastningstilbud i et specialtilbud/institution. Der ses forsat et meget voldsomt pres på behovet for aflastning til børn og unge med handicap. Især gruppen af børn og unge med diagnosen ADHD er markant stigende. Med det nuværende pres på aflastningsområdet kan der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede på ca. 3 mio. kr. I forsøget på at vende denne udvikling er flg. initiativer igangsat: revurdering af alle handicapsager, hvori der er bevilliget aflastning på institution undersøge mulighederne for aflastning i egen kommune undersøge mulighederne for tværkommunalt samarbejde omkring aflastning undersøge mulighederne for at indgå i partnerskab med eksterne leverandører Familiehuset Familiehuset åbnede oktober Familier - visiteret Okt. 09 Marts Juni August Familier døgn Familier fuld tid Familier deltid Undersøgelse I alt Side 8 af 19

9 Der er ikke familier, der venter på tilbud. Alle familier er sluset ind i familiehuset med varierende intensitet i forhold til behovet for støtte og vejledning. Forebyggende foranstaltninger, socialt udsatte børn Forebyggende foranstaltninger Okt. Marts Juni August Sager på vej Støtte til udvikling af forældrekompetence Intensiv tidlig indsats Omsorgstimer Familiearbejde: samtaleforløb med forældre og børn Anden rådgivning Sager som varetages af ekstern leverandør Støttet og overvåget samvær (anbringelsessager) Sager i alt Oktoberopgørelsen 2009 inkluderer de sager som er blevet visiteret til familiehuset. Fra marts til august 20 er der sket en stigning i antallet af familier, der modtager samtaleforløb, og der er sket en stigning i antallet af sager vedr. støttet og overvåget samvær. Sidstnævnte kan bl.a. forklares med hjemtagelse af opgaven fra eksterne leverandører. Forebyggende foranstaltninger, børn og unge med handicap Forebyggende foranstaltninger Oktober 09 Marts Juni August Sager på vej Familiearbejde: Rådgivning og vejledning Tidlig indsats Hjemmetræning Kontaktperson, ekstern Familiearbejde, ekstern I alt Side 9 af 19

10 Der er i perioden fra marts til august 20 sket en mindre stigning, men set i forhold til perioden oktober 2009 til august 20 er der sket en betydelig stigning i antallet af børn og unge med handicap, der modtager forebyggende foranstaltninger. Presset på handicapområdet ses ligeledes i antallet af sager på vej. Forebyggende foranstaltninger, socialt udsatte unge Forebyggende foranstaltninger Oktober 09 Marts Juni August Sager på vej Samtaleforløb m. forældre og børn Kontaktperson Kontaktperson, ekstern I alt Antallet af socialt udsatte unge, der modtager forebyggende foranstaltninger fremtræder relativt stabilt i perioden marts til august. I forhold til foranstaltningstilbuddene er der sket nogle mindre forskydninger i perioden. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning Tidligere beslutninger: Beslutninger: Udsat. Side af 19

11 Sag nr. 67 Bevillingsansøgning vedr. miljørenovering for PCB på Falkenborgskolen Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Med denne sag søges anlægsbevilling på 18,2 mio.kr. til PCB miljørenovering i bygning F på Falkenborgskolen. Behovet for miljørenovering er konstateret ifm. skolens ombygning under skolestrukturprojektet. De tekniske detaljer omkring PCB og de fire løsningsmodeller, som skolestrukturprojektets styregruppe har arbejdet med fremgår af bilag 1. Ombygningen af Falkenborgskolen blev indledt med en teknisk gennemgang af skolen, hvorved der, kort forinden skoleferiens start, blev konstateret forekomst af PCB i bygning F. Henover sommerferien har kommunens bygge- og anlægsafdelingen entreret med rådgivningsfirmaet Grontmij - Carl Bro, om målinger af niveauet af PCB i fuger, luft og inventar i bygning F. Testresultaterne har været forelagt styregruppen for skolestrukturprojektet, som kort forinden skoleårets begyndelse traf beslutning om, at bygning F ikke måtte anvendes til ophold og undervisning, da der herskede usikkerhed om helbredsrisikoen herved. Embedslægen har været forelagt de tidligste testresultater, og her peget til, at disse testresultater indplacerer bygning F i en kategori, der kræver aktion i forhold til personers fortsatte ophold i bygningen. Embedslægen udbad sig yderligere testresultater, som er forelagt primo august. Der foreligger endnu ingen endelig udtalelse angående brugen af bygning F fra embedslægens side. I vurderingen af, om bygning F er egnet til ophold for elever og lærere, referer både embedslægen og styregruppen til Sundhedsstyrelsen aktionsværdier for PCB i indeluft. Sundhedsstyrelsen er p.t. den eneste offentlige myndighed, som har udarbejdet retningslinjer for håndteringen af PCB forekomster. Styrelsen anbefaler, at myndigheder arbejder med følgende to aktionsværdier for PCB i indeluft: Værdi over 3000 ng (nanogram) PCB/m3 (kubikmeter) luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse. Værdi mellem 300 ng og 3000 ng PCB/m3 luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng PCB/m3 luft. Side 11 af 19

12 Værdi mindre end 300 ng /m3 anses for et acceptabelt niveau for personers ophold i bygninger. Hovedparten af testresultaterne ligger mellem 300 ng og 3000 ng /m3, enkelte resultater ligger over 3000 ng/m3 luft, hvilket indplacerer bygning F i midterkategorien, hvor der på sigt skal gribes ind for at nedbringe koncentrationen af PCB til et niveau under 300 ng/m3 luft. I tæt samråd med kommunens bygge- og anlægsafdeling har styregruppen derfor besluttet at anbefale, at der foretages en PCB miljørenovering, som nedbringer koncentrationerne af PCB i bygning F til et acceptabelt niveau. Styregruppen har arbejdet med fire løsningsmodeller. Modellernes omfang, elementer og økonomi er beskrevet nærmere i bilag 1: Model 1: Bygning F nedrives og der opføres en ny skolebygning på m2. Model 2: Der foretages en total miljørenovering Model 3: Der foretages en trinvis miljørenovering Model 4: Der foretages intet Styregruppen anbefaler model 2: At der foretages en total PCB miljørenovation af bygning F. Det indebærer, at alt PCB holdigt materiale, - indvendige og udvendige fuger, maling, gulvbelægning, lofter og inventar -, fjernes i én arbejdsgang over en anslået tidshorisont af fem måneder. Styregruppens vægtigste overvejelse i valget og anbefaling af denne model er, at den anses for at være den af de fire løsningsmodeller, som i et situationsfelt af stor usikkerhed synes at minimere risici i forhold til både økonomi og tidshorisont for det samlede arbejde. Modsat model 1 og 3 forventes det med model 2, at alt byggearbejde på Falkenborgskolen vil være afsluttet ved start af skoleåret 2011/12, så den overordnede målsætning for skolestrukturprojektet, om en fusion mellem Falkenborgskolen og Marienlystskolen ved start af skoleåret 2011/12, kan forløbe planmæssigt og rettidigt. Udgiften til den anbefalede renovering er budgetteret til 18.2 mio. kr. Bevilling: Der ansøges om bevilling af 18,2 mio. kr. til udførelsen af en PCB miljørenovering af bygning F på Falkenborgskolen. Denne udgift kan ikke umiddelbart finansieres inden for de afsatte budgetrammer og allerede meddelte bevillinger til den samlede gennemførelse af skolestrukturprojektet Frederikssund Midt/Nord. Projektets styregruppe peger på, at arbejdet med projektering og udbud af den selvstændige etape på Marienlystskolen, der vedrører Side 12 af 19

13 opdatering af skolens idrætsfaciliteter, ikke er påbegyndt. Der er til denne etape, der er planlagt som sidste etape af ombygningen af Midt/Nord, afsat 7,2 mio.kr. Etapen er planlagt afsluttet juni Det foreslås at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at overveje, om dette beløb vil kunne fremrykkes til delvis finansiering af udgiften til PCB miljørenoveringen med yderligere forslag om, at tidspunkt for og omfang af opdateringen af Marienlystskolens idrætsfaciliteter indgår i Byrådets arbejde med budget Der kan ydermere peges på, at der under udvalgets område er afsat et anlægsbudget på 4,48 mio.kr. til renovering af produktionskøkkener i budget 20. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi bemærker, at anlægsbevillingen på 18,2 mio.kr. er et træk på kassebeholdningen. Udvalget bør tage dels tage stilling til, hvorvidt anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. fra 2012 skal fremrykkes til delvis dækning af udgift på 18,2 mio. kr. samt dels hvorvidt anlægsbevilling på 4,48 mio. kr. til renovering af produktionskøkkener benyttes til delvis finansiering af de 18,2 mio. kr. Foreslag til delvis finansiering udgør i alt 11,68 mio. kr. af de 18,2 mio. kr. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. At meddele anlægsbevilling på 18,2 mio. kr. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Et flertal bestående af Jesper Henriksen, Guri Bjerregaard og Kirsten Weiland (A) og Grethe Olsen (F) tiltræder indstillingen med ønsket, at Økonomiudvalget vurderer om det på lang sigt vil være en bedre investering at vælge model 1 - nedrivning og nybygning af bygning F. Et mindretal bestående af Ole Søbæk (C), Kasper Andersen (O) og Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) forslår at man vælger "model 4 - ingen aktion", idet mindretallet ønsker at Byrådet tager stilling til udmøntningen af skolestrukturprojektet for hele Frederikssund i lyset af den opståede situation. Bilag: Bilag 1: Notat om løsningsmodeller for PCB miljørenovering på Falkenborgskolen Bilag 2: PCB testresultater Falkenborgskolen 20 Side 13 af 19

14 Sag nr. 68 Evaluering af standarder for sagsbehandlingen Journal nr.: Lovgrundlag: Servicelovens 19 Bekendtgørelse nr. 614 af 15. juni 2006, i medfør af Servicelovens 138 Sagsfremstilling: I forbindelse med Opvækst- og Uddannelsesudvalgets godkendelse af Standarder for Sagsbehandlingen i 2008 (sag nr. 66 den 8. september), blev det besluttet, at standarderne skulle evalueres efter 2 år. Standarder for sagsbehandling er en del af den sammenhængende børnepolitik, jf. Servicelovens 19. Formålet med standarderne er at beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre sin sammenhængende børnepolitik, dvs. hvordan kommunen skaber sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Standarder for sagsbehandlingen skal som minimum omfatte fem temaer: Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge Inddragelse af familie og netværk Opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen Indsatsen i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandling skal i forhold til borgerne sikre en grundig og systematisk behandling af deres sager. Ved at specificere kommunens praksis på området tilgodeses samtidig borgernes retssikkerhed. Indadtil er formålet at støtte sagsbehandlere i håndtering af deres opgaver - først og fremmest de borgervendte opgaver. Der har i perioden været arbejdet med implementeringen af de fem standarder. Evalueringen af standarderne viser, at hovedparten af de metoder, indsatser og initiativer som standarderne for sagsbehandlingen indeholder, er blevet igangsat og implementeret i alle fem standarder. Side 14 af 19

15 Der er inden for enkelte områder fortsat behov for at kvalificere indsatsen. Det drejer sig f.eks. om at sikre opfølgning af handleplan 3 måneder efter iværksættelsen og sikre afholdelse af netværksmøder i sagerne. I forhold til de formulerede mål i standarderne, er en stor del af målene nået, en mindre del er undervejs, og enkelte er ikke nået. Det er ikke lykkedes at reducere antallet af unge, der er anbragt uden for hjemmet, og det er ikke lykkedes at øge antallet af marginaliserede unge, der fastholdes i uddannelse og arbejdsmarked. Arbejdet med implementeringen af standarderne har betydet, at der er blevet arbejdet med at kvalificere og systematisere det sagsfaglige arbejde omkring borgersagerne (Konsekvens for sagsbehandlingen), dels i forhold til at sikre borgernes retssikkerhed og dels i forhold til at sikre en grundig og systematisk sagsproces. Arbejdet med at sikre en god, grundig og systematisk sagsbehandling er en kontinuerlig proces som løbende har ledelsesmæssig bevågenhed. Under fire af de fem standarder er der under Evaluering i standarderne opstillet en række resultatkrav. Især i forhold til resultatkravene i Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år er det ikke lykkedes at opnå resultatkravene. Ændret lovgivning fra 2011 Med den nuværende lovgivning er kommunerne forpligtet til at udarbejde standarder for sagsbehandlingen. I forbindelse med Barnets Reform, som træder i kraft 1. januar 2011 er det ikke længere et lovkrav, at kommunerne skal udarbejde standarderne. Ophævelsen af kravet om standarder for sagsbehandlingen indgår ligeledes som en del af statens afbureaukratiseringsinitiativer. Som følge af lovændringerne pr. 1. januar 2011 foreslås det, at der ikke fremadrettet udarbejdes standarder for sagsbehandlingen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: Side 15 af 19

16 1. Evalueringen af standarderne tages til efterretning. 2. At der som følge af lovændringerne i forbindelse med Barnets Reform ikke udarbejdes standarder for sagsbehandlingen, med virkning fra 1. januar Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Udsat. Standarder for sagsbehandling vedrørende inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under hele indsatsen Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Standarder for sagsbehandlingen vedrørende systematisk inddragelse af familie og netværk Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Side 16 af 19

17 Sag nr. 69 Meddelelser - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Ole Søbæk, der er formand for bestyrelsen for UU-Vest orienterede fra sidste bestyrelsesmøde i UU-Vest. Direktøren orienterede om organisationsændringen i Opvækst, Uddannelse og IKT pr. 1. september 20. Side 17 af 19

18 Sag nr. 70 Udarbejdelse af bidrag til budget fortsat drøftelse Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, kap. V Sagsfremstilling: På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer inden for budgetrammerne. Drøftelsen ligger i forlængelse af udvalgets drøftelse på juni mødet. Budgetlægningen for blev startet ved et seminar for Byrådet den 19. maj 20, hvor administrationen bl.a. redegjorde for det foreløbige regnskab for 2009 og de aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for Udvalget skal behandle budgetforslaget og vurdere eventuelle omprioriteringer og omplaceringer inden for udvalgets budgetramme. Endvidere skal udvalget drøfte forslag til nødvendige anlægsinvesteringer. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget Budgetchefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. udvalget drøfter administrativt forslag til budgetinitiativer, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme 2. udvalget drøfter nødvendige anlægsinitiativer inden for udvalgets ramme Tidligere beslutninger: Beslutninger: Udvalget har drøftet budgetopgaven. Side 18 af 19

19 Møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mandag den 06. september 20. Mødet sluttede kl. 19:00 Kasper Andersen Kirsten Weiland Grethe Olsen Guri Bjerregaard Anne-Mette Risgaard Schmidt Jesper Henriksen Ole Søbæk Side 1 af 19

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 08. september 2010 Kl. 08.15 i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Paderup d. 8. december 2009. Indkaldelse til 16. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mandag den 10. januar 2011 kl. 15.30 i F7 Mødedeltagere: Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A) Kasper

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet NOTAT Center for Familie og Forebyggelse Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet Målet med bilaget er i mere detaljeret form at informere om status på kvaliteten i sagsbehandlingen

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 27. februar 2012 kl. 15.30 i F2 Mødet slut kl. 19.05 MØDEDELTA GERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1 Familieafdelingen Strategi trategi for omstilling & udvikling Strategi for omstilling & udvikling Side 1 Indledning Familieafdelingen kommer i kontakt med børn, unge og deres familier, når der er opstået

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere