Tagbolig. Vejledning til bygherren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tagbolig. Vejledning til bygherren"

Transkript

1 Tagbolig Vejledning til bygherren

2 Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning og håndværksmæssig bistand. GI er ikke ansvarlig for tab, der måtte følge af, at beskrevne løsninger/muligheder ikke kan anvendes eller viser sig byggeteknisk fejlbehæftede. 2

3 Rummet Det er erfaringsmæssigt tagrummet i sig selv, der sætter tanker i gang om en bedre udnyttelse af ejendommens arealer. Især hvis man som ejer står over for en udskiftning af tagbelægningen, bliver sådanne overvejelser nærværende. Hvad enten loftet er fyldt op med gemte og glemte sager, opfylder ejendommens pulterrumsfunktion eller blot bærer præg af festlokale for byens duer, virker ideen om en mere hensigtsmæssig anvendelse til boligformål ofte umiddelbart rigtig og indlysende. Det er præcis på dette tidspunkt, før man lader sig overmande af mulige barrierer og praktiske problemstillinger, at man bør tillade sig selv at lade tanker og ideer for tagrummets fremtid og mulige udformning udvikle sig uimodsagt. Betragt rummets proportioner, udnytteligt areal og rumhøjder og undersøg udsigtsmuligheder. Forsøg evt. at tilføre rummet yderligere kvaliteter gennem imaginære kviste, terrasser eller ovenlys. Hvis en sådan øvelse fastholder eller ligefrem udbygger billedet af tagrumsudnyttelse som en god ide, er det på tide at gå videre med de indledende overvejelser. Tagrummets udnyttelige areal har selvfølgelig betydning for anvendelsesmuligheder. Selv om der ikke findes bestemte mindstekrav for en lejligheds areal, bør udnyttelse af mindre tagrum ske som udvidelse af underliggende bolig ved etablering af intern forbindelse. Dette ses også i større ejendomme, men her vil der normalt kunne etableres en eller flere nye lejligheder. Valg af løsning er afhængig af såvel den konkrete ejendom som lejerforhold og har betydning for anlægsøkonomi, byggeteknik samt evt. for hus leje niveau og udlejningsstatus. En endelig beslutning bør derfor træffes efterfølgende sammen med den tekniske og den økonomiske/juridiske rådgiver. Rumhøjden og volumen i loftsetagen er afgørende for indretningsmulighederne i form af dobbelthøje rum eller 3

4 4 indskudte etager. Rumligheden i taglejligheder underbygges ofte af ovenlysplaceringer, ate liervinduer, kviste og terrasser. Som kommende bygherre er det en fordel at have en holdning til udformning og indretning som udgangspunkt for dialogen med arkitekten. Og det er ligeså vigtigt ikke at være fastlåst i en sådan holdning. Den uudnyttede tagetage er formmæssigt forskellig fra ejendommens øvrige etager, og sædvanligvis er konstruktionen fuldt synlig. Dette kan være et ganske inspirerende syn, men har nok også afholdt en del ejere fra at gå videre med ideer om udnyttelse, ikke mindst p.g.a. skævheder i spær og en lav ståhøjde under hanebåndene. Begge dele er dog rutineforhold, idet der næppe findes eksempler på, at nylægtning af tag sker uden en spæropretning, ligesom hævning af hanebånd er en hurtig aktion, der kun sjældent kræver yderligere foranstaltninger. De åbne konstruktioner giver et godt indblik i tilstanden, hvilket er med til at reducere de uforudsete forhold under gennemførelsen. Inden for de senere år er der i øvrigt en del eksempler på, at hele den eksisterende spær konstruktion udskiftes til en ny, der selvfølgelig er skræddersyet til de nye boliger. Under visse omstændigheder kan en sådan udskiftning være en både økonomisk og tidsmæssig besparelse.

5 Ejendommen En tagrumsudnyttelse har altid betydning eller konsekvenser, der rækker udover selve tag etagen. For den kommende bygherre giver det lejlighed til at træde et skridt tilbage og betragte ejendommen med nye øjne. Som udgangspunkt bør en udnyttelse af tagetagen tilføre en ejendom kvaliteter både arkitektonisk, funktionelt og driftsmæssigt. Arkitektonisk kvalitet kan være svært at definere, og under alle omstændigheder er det den enkelte ejendom og stedet, som i hvert enkelt tilfælde bør være grundlaget for arkitektoniske overvejelser. Visse steder kan en fuld stændig tilpasning i forhold til selve ejendommen og omgivelserne være den rigtige løsning, mens det i andre situationer vil være rigtigt at arbejde med kontraster i såvel materialer som udformning. Der findes ejendomme, hvor taget nærmest er gjort usynligt af æstetiske årsager, ligesom der findes ejendomme, hvor tagets form og materialer indtager en markant rolle i det arkitektoniske udtryk. Ud over de givne fysiske forhold vil der som regel også være visse bygningsregulerende bestemmelser, fx lokalplan eller særlige bevaringsforhold, at tage hensyn til. Det er en god ide på et tidligt tidspunkt at undersøge, hvilke bestemmelser og/eller retnings linjer der er gældende for ejendommen ved at kontakte kommunens tekniske forvaltning. Udnyttelse af tagrummet til boligformål indebærer næsten altid, at ejendommen funktionsmæssigt skal suppleres i forhold til installationer, konstruktioner, indretning og adgangsforhold. Den byggetekniske rådgiver vil naturligvis vurdere disse forhold, men bygherren bør på forhånd overveje især adgangsforhold og indretning. Såfremt der indrettes en eller flere selvstændige boliger, vil det ofte være nødvendigt at forlænge hovedtrappe og/eller bitrappe. Endvidere vil der efter bygnings 5

6 reglementet være krav om elevator, hvis de nye boliger ligger på 2. sal eller derover. De fleste kommuner giver byggetilladelse uden, at sidstnævnte krav opfyldes, hvorfor kommunens tekniske forvaltning bør spørges om den lokale praksis tidligt i forløbet. Uanset om nye boliger kan etableres uden elevatorbetjening, skal spørgsmålet grundigt overvejes, hvis det ellers er fysisk muligt at etablere elevator, der også kan betjene ejendommens øvrige lejemål. Alt efter ejendommes størrelse og lejeniveau vil etablering af elevator, udover at udgøre en fremtidssikring af ejendommen, også kunne bidrage positivt til driften i form af de afledte lejeforhøjelser for de eksisterende lejemål. Anvendes et tagrum til pulterrum eller lignende, kan ejeren i forbindelse med indretning af boliger råde over tagrummet med 6 ugers varsel, såfremt der kan anvises lejere andre rum, der er anvendelige til formålet. Har ejendommen kælder, vil der ofte kunne etableres pulterrum her, evt. suppleret af bedre udluftning eller andre tiltag. Uden kælder eller andre ubenyttede arealer må det overvejes at etablere opbevaringsmuligheder uden for ejendommen i garager eller skure, da lejere har krav på passende pulterrums faciliteter. Overvejelser om at etablere boliger i tagetagen er samtidig en god lejlighed til at vurdere ejendommens generelle tilstand, også uden at være specielt byggesagskyndig. Ud over selve tagets tilstand bør opmærksomheden især rettes mod større revner eller skævheder i facader, da dette kan indikere, at ejendommen har stabilitetsproblemer. En ny tagbolig vil sandsynligvis, dog ikke nødvendigvis, øge vægtbelastningen, og der vil typisk ske en væsentlig ændring af vægtfordelingen, hvorfor den underliggende konstruktion skal være i orden. Da indretning af en tagetage som regel nødvendiggør stillads på hele ejendommen i en periode, vil det være oplagt at få udført andre stilladskrævende opgaver som fx maling af vinduer eller fugning i samme periode. Forsøg derfor at få et overblik over fremtidige vedligeholdelsesarbejder, som med fordel kan gennemføres sideløbende med indretning af tagetagen. Når en ejendom er bindingspligtig i Grund ejernes Investeringsfond (GI), kan ejeren uden omkostninger rekvirere besøg af en tekniker for at drøfte tilstand og overvejelser om byggearbejder på ejendommen. Det kan måske virke lidt overvældende at skulle have en holdning til eller være opmærksom på alle ovennævnte forhold, og med dygtige rådgivere bliver det hele da også meget lettere. En rådgiver bliver dog først rigtig god, når bygherren har en realistisk holdning til egne ønsker og krav. Et udmærket bygherrekrav kunne være, at udnyttelse af tag etagen ikke blot skal give mere boligareal, men også grundlæggende tilføre ejendommen funktionelle, driftsmæssige og arkitektoniske værdier. 6

7 7

8 Stedet Som måske kommende bygherre er det altid vigtigt tidligt at orientere sig om stedets muligheder og begrænsninger, og det gælder også for en tagboligbygherre. En tidlig dialog med den kommunale byggesagsmyndighed kan nok bringe klarhed over lokalplansforhold, mulige bevaringsbestemmelser, tillægskøbesummer eller krav om parkeringsplads og praksis for byggesagsbehandling. Men det er den konkrete beliggenhed, der sammen med ejendommens udformning giver de reelle rammer for udnyttelse af tagetagen. Det er ikke alle steder oplagt at indrette tagetagen til boligformål, selvom ejendommen umiddelbart virker anvendelig. Kig på de omkringliggende ejendomme, betragt gaden og få en dialog med naboerne. Dette kan forhåbentlig virke inspirerende måske er der i området gode eksempler på nyindrettede tagboliger og samtidig give en forståelse af den bymæssige situation, der skal bygges i. Vær opmærksom på ejendommens forhold til nabobygninger, orientering i forhold til solen, mulige indbliksgener, støj og udsigtsmuligheder. Undersøg evt. den boligmæssige situation og huslejeniveauet i området. Virker ideen om udnyttelse af tagrummet stadig som en mulighed, er det ved at være på tide at søge professionel rådgivning til konkrete forundersøgelser og ideudvikling. I et senere forløb vil rådgivere i øvrigt som en naturlig del af ydelserne udføre tilsvarende analyser, dog noget mere omfattende. At bygherren selv har overvejet ovennævnte forhold, giver større kvalitet i dialogen med rådgiverne. 8

9 Økonomi Udsigten til økonomisk gevinst er for mange bygherrer den væsentligste motivationsfaktor bag overvejelser om udnyttelse af tagetagen til boligformål. Samtidig er det økonomiske forhold, der afholder mange fra at undersøge eller gennemføre tagboligbyggeri, idet anlægsudgifterne vurderes at være for store. Umiddelbart kan det være vanskeligt at give en generel opskrift til vurdering af totaløkonomien i en tagboligindretning, idet der indgår en række helt individuelle forhold i den enkelte sag, såsom anlægsinvestering, hus lejeniveau, ejendomspriser, finansiering og kvalitetsniveau. Helt overordnet vil anlægs investeringen blive modsvaret af en værdi forøgelse af ejendommen. Værdiforøgelsen er afhængig af huslejeniveau, kvaliteten af projektet og efterspørgslen. Huslejeniveau er i høj grad afhængig af geografi og projekt, idet der under visse forudsætninger er fri lejedannelse for nyindrettede tagboliger. Ejendomspriserne er normalt afhængige af renteniveau og efterspørgsel, og finansiering afhænger af den enkeltes bygherres temperament og økonomi. Når en ejendom er bindingspligtig kan ejeren i GI søge favorable lån til indretning af tagetagen. Kvalitetsniveau er naturligvis helt individuelt og afhængigt af rådgivere og håndværkere samt ikke mindst bygherres indstilling. Kvaliteten i en tagbolig er samtidig den afgørende faktor for projektets økonomiske bæredygtighed og ejendommens fremtidssikring. Indretning, materialer, finish og ud styrs niveau har umiddelbart indflydelse på efterspørgsel og lejeniveau for de nye bolig arealer, men det arkitektoniske udtryk i form af proportioner, materialevalg og gennemført byggeteknik har generel betydning for ejendommens attraktivitet og dermed værdi. Det er derfor af væsentlig interesse for en bygherre at holde både rådgivere og håndværkere fast på et højt kvalitets niveau. I den sammenhæng kan det i øvrigt påpeges, at materialeudgifterne i tagboligbyggerier udgør en mindre andel i forhold til lønudgifterne, da arbejdet i højere grad end i nybyggeri er håndværksbaseret. Endvidere er udgiften til etablering og opretholdelse af byggeplads en stor post. Bygherren har således en åbenbar interesse i, at byggeriet effektiviseres, og at byggetiden forkortes, hvorfor rådgivernes planlægning af forløb og samarbejde med håndværkerne skal prioriteres højt. Som en naturlig del af de indledende overvejelser om udnyttelse af en tagetage bør økonomi og finansiering indgå. Det anbefales at drøfte overvejelserne med revisor eller bankforbindelse, evt. realkreditinstitut, på et tidligt tidspunkt for at kunne vurdere mulighederne for låntagning, uagtet at den konkrete økonomi ikke er kendt. 9

10 Bygherrerollen Det er spændende at være bygherre. Der vil nok altid være både positive og negative oplevelser, men forberedelse og indsigt i forløb og organisering vil minimere skuffelserne. En bygherre har som opdragsgiver rettigheder, og en bygherre har forpligtelser, risici og ansvar. Gennem aftaler og kontrakter overdrager bygherren arbejder i form af planlægning, udførelse og evt. administration til andre og dermed til dels ansvaret for kvaliteten af arbejderne. Gennem forsikringer kan en bygherre formindske økonomiske risici ved byggeriets gennemførelse, men aldrig eliminere disse. Blandt bygherrens opgaver er at sikre, at det økonomiske grundlag for sagens gennemførelse er til stede, ligesom bygherren naturligvis er forpligtet til at betale for bestilte ydelser. En helt afgørende bygherrefunktion er at tage beslutninger om projektets udformning. Dette vil normalt ske efter forslag fra rådgivere, der med udgangspunkt i de konkrete forhold har taget hensyn til bygherrens udtrykte ønsker og holdninger samt økonomi. Det er i dialogen med rådgiverne, at bygherrens ideer og forestillinger kan afprøves, og det er vigtigt med åbenhed fra begge sider. Det er også her, at kvalitetsniveauet principielt fastlægges gennem materialevalg, indretning og arkitektonisk udtryk, og dermed det tilskud og den værdi, som tagrumsudnyttelsen tilfører ejendommen. Det er afgørende for hele sagen, at forventninger og virkelighed afstemmes, så skuffelser og uenighed efterfølgende undgås. Dialogen med rådgiverne bør endvidere indeholde en drøftelse af miljøfremmende tiltag. Et miljøbevidst byggeri handler ikke blot om påvirkning af omgivelserne, indeklima og valg af materialer og konstruktioner. Det handler i høj grad også om økonomi. Ressourcebesparende installationer og god isolering medfører lavere forbrugsudgifter. Dette vil ofte kunne resultere i højere hus lejeindtjening, især hvis husleje fastsættes udfra markedslejen. For mange lejere vil det at bo i miljørigtigt byggeri i sig selv være en kvalitet. Benyt evt. tagboligsagen til at få lavet et generelt miljøtjek af ejendommen. For bygherren er et kvalitetsparameter i høj grad også den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Når tagrummet udnyttes, lukkes den ellers åbne tagkonstruktion samtidig inde, så fremtidige småreparationer af tagbe 10

11 lægning og lignende besværliggøres. Så ud over at anvende gode og rigtige håndværksmæssige løsninger, skal materialernes forventelige levetid også koordineres. Skal ejendommen fx have ny teglbelægning, bør undertaget selvfølgelig udføres i kvalitet med tilsvarende levetid. Generelt bør der anvendes vedligeholdelseslette materialer og konstruktioner til tag, inddækninger, kviste osv. Bygherrerollen er ofte en balancegang. På den ene side det naturlige engagement og interessen for det bedst mulige resultat, der kan få en bygherre til at følge med i det hele og kontrollere alt. På den anden side de professionelle fagfolk i form af rådgivere og håndværkere, som har til opgave at virkeliggøre projektet. Bygherrens engagement og interesse er en forudsætning for et projekts eksistens og niveau, men når aftaler og målsætninger er på plads, er det vigtigt som bygherre at kunne træde et skridt tilbage og overlade scenen til fagfolk. I modsat fald kan en meget engageret bygherre risikere at på tage sig et ansvar, som andre bliver betalt for at bære. Anmod rådgiverne om jævnlige bygherremøder, hvor sagens udvikling og evt. uforudsete forhold og ændringer kan drøftes. Et byggeri afsluttes altid med en afleveringsforretning, hvor bygherren får overdraget det færdige arbejde. Ved uoverensstemmelse mellem det aftalte og det afleverede arbejde vil der herefter ske udbedringer, inden de sidste håndværkerregninger betales. Ved eller umiddelbart efter aflevering bør bygherren fra rådgiverne modtage tegninger og beskrivelse af det gennemførte projekt, vejledning om drift og vedligeholdelse og dokumentation for kvaliteten af materialer og udførelse samt byggesagsmyndighedens ibrugtagningstilladelse. 11

12 12

13 Rådgiverne Det første skridt mod realisering af et tag bolig projekt er at få etableret et samarbejde med professionelle rådgivere. Der findes enkelte firmaer, der besidder den byggetekniske, økonomiske og juridiske ekspertise, og derfor kan tilbyde totalrådgivning i tagbolig sager. Men normalt skal der findes mindst to rådgivningsfirmaer, dels til byggeteknisk råd givning, typisk et arkitektfirma, dels til juridisk og økonomisk rådgivning, typisk en advokat, en revisor eller en ejendomsadministrator. Det er vigtigt at få tilknyttet de rigtige rådgivere, så undersøg markedet grundigt. Internet, fagblade, grundejerforening, dagspresse og telefonbøger kan give et rimeligt overblik. Tag møder med et par udvalgte, spørg til referencer og svar åbent på spørgsmål, som måtte komme, da gensidig tillid næsten er ligeså vigtigt som faglig kompetence. Enkelte byggetekniske rådgivere tilbyder nogle gange som salgsargument at "slå et par hurtige streger" uden beregning. Det står naturligvis den enkelte frit for at sige ja tak til sådan noget, men i virkeligheden er det en uskik. Disse uforbindende streger vil sjældent være andet end en pæn tegning, som i værste fald senere kan vise sig at være direkte misvisende. Er der tale om større projekter, kan det være hensigtsmæssigt også at tilknytte en byg herrerådgiver, der i princippet overtager bygherres rolle under planlægning, gennemførelse og afslutning af sagen. I valg af bygherrerådgiver er tillid i endnu højere grad vigtig, da denne normalt har en vis råderet på bygherrens vegne i forhold til økonomi og projektudformning. En bygherrerådgiver, der typisk har en byggeteknisk baggrund og kendskab til økonomiske og juridiske forhold, vil normalt varetage de administrative og regnskabsmæssige opgaver samt repræsentere bygherre over for sagens øvrige parter. Aftaler om samarbejde, ydelser, ansvar og honorar bør altid være skriftlige. Kontrakt udkast udarbejdes normalt af rådgiverne på grundlag af standardbestemmelser. For den byggetekniske rådgiver benyttes ABR89, der står for "Almindelige Bestem melser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 1989". Det kan anbefales at begynde med en be grænset aftale, omfattende de byggetekniske, økonomiske og juridiske analyser, der tilsammen kan give et reelt billede af muligheder, omfang og økonomi. Beslutter bygherren sig på baggrund af analyserne til at gennemføre projektet, danner materialet grundlag for det videre arbejde. Skulle materialet afsløre stør re vanskeligheder og uventede forhold, har bygherren muligheden for at stoppe projektet på et tidligt tidspunkt og dermed undgå forgæves arbejde og flere udgifter. Omfanget af det indledende analysearbejde skal individuelt tilpasses den enkelte ejendom. Se side 13. Giver forundersøgelsen basis for at gennemføre tagrumsudnyttelsen, indgås nu den egentlige rådgivningsaftale med den byggetekniske rådgiver, sædvanligvis i form af en aftale om teknisk totalrådgivning. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af rådgiverens ydelser og betingelser knyttet hertil, bygherrens forpligtelser og evt. ydelser, honorar, forsikringsforhold samt opsigelsesvilkår. Som bilag til aftalen vedlægges relevante dokumenter, fx kopi af rådgiverens forsikringspolice, tids- og betalingsplan, budget samt andet, der måtte være grundlag for aftalens indgåelse. Aftalen udfærdiges i minimum to eksemplarer, der begge underskrives af parterne. Se side 14. Aftale om juridisk og økonomisk rådgivning kan laves på tilsvarende vis, men da der er tale om væsentligt færre ydelser og mindre omfang undlades dette normalt. Honorering sker så efter medgået tid. 13

14 Eksempel Ydelsesbeskrivelse til selvstændig aftale om forundersøgelser: Byggeteknisk analyse Registrering og vurdering af tagrumskomponenternes tilstand: Gennemgang af tagkonstruktion, statik, etage adskillelse og adgangsforhold med identifikation af åbenbart kritiske forhold. Arbejdet gennemføres ved visuelle og måletekniske undersøgelser. Evt. nødvendige destruktive undersøgelser aftales i hvert enkelt tilfælde med bygherre. Registrering og vurdering af ejendommens eksisterende installationspotentiale: Gennemgang af installationsforhold med identifikation af åbenbart kritiske forhold i relation til tagrummets forsyning med vand, varme og el samt afløbsforhold. Registrering og vurdering af gennemførelsesforhold: Gennemgang af mulige byggepladsforhold, byggelogistik og naboforhold med identifikation af åbenbart kritiske forhold i relation til byggeriets gennemførelse. Arkitektonisk helhedsanalyse: Gennemgang af rumlige potentialer og mulige fremtidige lejlighedsorganiseringer, anvisninger vedr. materialevalg, facadeændringer og adgangsforhold, herunder evt. elevatorimplementering. Økonomisk analyse Anlægsøkonomi: Foreløbige anlægsøkonomiske overvejelser i form af rammeoverslag, relateret til den ovenfor anførte byggetekniske analyse, udarbejdes sammenligneligt i skemaform. Driftsøkonomi: Der gennemføres beregninger af levetid og fremtidige vedligeholdelsesudgifter på foreslåede løsningsmodeller for at give et økonomisk totalbillede af det fore stående byggeri. Anlægsfinansiering: Gennemgang af og forslag til finansieringsmuligheder, bl.a. set i forhold til ejendommens nuværende belåningsforhold og undersøgelse af eventuelle støtte- og tilskudsmuligheder. Ejendomsøkonomi: Udarbejdelse af konsekvensberegninger samt anslåede driftsudgifter, budget og leje efter ombygning. Juridisk analyse Analyse af plan- og lovgrundlag: Der gennemføres en registrering af offentlige og lokale planforhold, herunder bl.a. bebyggelsesregulerende forhold, parkeringsforhold, andre lokalplanforhold og områdebestemmelser, lokale og almene byggelovsforhold samt relationer til ejendomsinterne forhold i form af tinglyste byrder og vedtægter mv. Juridisk potentialeanalyse: Alle forhold vurderes såvel eksternt som internt relateret for identifikation af barrierer og potentialer. Såvel formulerede krav som dispensationsmuligheder herfra sammenstilles og vurderes, bl.a. gennem indledende kontakt til relevante myndigheder og evt. be boere. Sammenfatning Opsummerende anbefalinger: Samlet vurdering og sammenfatning af analysens resultater med anbefalinger til bygherren i forhold til de opstillede forudsætninger. 14

15 Eksempel Ydelsesbeskrivelse til aftale om teknisk totalrådgivning Totalrådgiveren leverer følgende ydelser: Udarbejder ideoplæg og idekatalog; Udarbejder byggeprogram, dispositionsforslag inkl. før registrering; Udarbejder for-/hovedprojekt; herunder udbudsmateriale; Udarbejder myndighedsprojekt og sørger for alle godkendelser fra myndigheder; Udarbejder plan for sikkerhed og sundhed, medmindre dette udføres af entreprenøren; Udarbejder kvalitetssikringsmateriale, herunder kontrol af kvalitetssikringen; Forestår og udarbejder indstilling efter licitation og udkast til entreprisekontrakt; Udarbejder plan for byggepladsens indretning og løbende ajourføring; Forestår projektopfølgning under gennemførelse (bygge ledelse og fagtilsyn), herunder afholdelse af byggemøder og bygherremøder; Indkalder til og leder afleveringsforretning; Registrerer afholdte udgifter og anviser udbetaling. Regninger fremsendes til bygherre; Udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplan for de udførte arbejder; Udarbejder beboervejledning/brugervejledning; Deltager i de nødvendige møder for at løse opgaven; Indkalder til og leder 1 - og 5 års-eftersynsforretning. 15

16 Finansiering Med et beslutningsgrundlag, der fortæller noget om den omtrentlige økonomi, kan bygherren mere præcist overveje muligheder for både midlertidig og endelig finansiering. Midlertidig finansiering anvendes til at betale de løbende udgifter under planlægning og gennemførelse af byggesagen og er som regel en særlig byggekredit, der typisk oprettes i en bank. Hvis den endelige finansiering skal ske med et realkreditlån, er det også muligt at få dette udbetalt på forhånd til betaling af de løbende udgifter, mod at der stilles en bankgaranti for beløbet. Banker og real kreditinstitutter tilbyder ofte totalløsninger, så hele finansieringsprocessen sker ét sted. Endelig finansiering sker normalt med et realkreditlån, hvor långiver foretager en værdifastsættelse af ejendommen efter etablering af tagboliger ud fra projektmaterialet. Er der plads til det nødvendige lån inden for belåningsgrænsen på 80 % af ejendomsværdien, vil hele beløbet til byggeriet kunne finansieres med realkreditlån. Finansiering kan selvfølgelig foretages med andre lånetyper, alt efter bygherrens økonomiske situation og temperament. Da der kan være en vis prisvariation, også inden for samme lånetype, ligesom vurderingerne hos de enkelte långivere kan være forskellige, an befales det at kontakte flere banker og real kreditinstitutter for at høre om konkrete tilbud og muligheder. Her er det vigtigt at spørge långiverne om de samme forhold for at have et sammenligneligt beslutningsgrundlag. Større forskelle i gebyrer, provisioner og løbende omkostninger er ikke ualmindeligt. Det kan endvidere være muligt at opnå lån til endelig finansiering hos GI til hele eller dele af arbejdet, hvorfor kontakt hertil også anbefales. Se aktuelle finansieringsmuligheder på 16

17 Forhold til lejere og naboer Både før og under en byggesag er det en fordel at have en tæt dialog med de berørte parter, ikke mindst ejendommens lejere og ejerne af de omkringliggende ejendomme. Beboerne i en ejendom, der får ændret anvendelse af tagetagen, berøres altid af byggesagen. Allerede i forbindelse med forundersøgelserne kan det være nødvendigt med adgang til lejemålene, og det anbefales tidligt i planlægningsfasen at orientere om planerne for tagetagen ved et informationsmøde for alle lejere eller evt. beboerrepræsentanter. En sådan tidlig dialog vil ofte smidiggøre den efterfølgende proces, og desuden kan beboerne være vidende om forhold, der har betydning for det videre arbejde. En byggeplads på toppen af en beboet ejendom kan ikke undgå at medføre gener i form af støj, støv og en periode med stillads udenfor vinduerne, hvilket beboerne skal orienteres om. De formelle varslingsfrister efter lejeloven er tre måneder, hvis byggeriet indbefatter væ sentlige arbejder i de eksisterende lejemål. Mindre arbejder i lejlighederne eller nødvendig flytning af pulterrum eller lignende fra tagetagen kan ske med 6 ugers varsel. Normalt aftales blot et passende tidspunkt for arbejdets udførelse med lejeren uden hensyn til de formelle frister, men vær opmærksom på, at lejeren kan kræve disse overholdt. Hvis arbejderne medfører lejeforhøjelser, skal disse varsles senest tre måneder før stigningens ikrafttrædelse. En tidlig dialog med naboerne er også hensigtsmæssig. Dels som orientering og evt. videns udveks ling, dels som en positiv forberedelse til den nabohøring, der typisk vil ske i forbindelse med myndighedernes behandling af ansøgning om byggetilladelse. For at mindske generne for omgivelserne i forbindelse med byggeriets gennemførelse bør der i aftalen med håndværkerne klart fremgå, at arbejdet skal foregå inden for bestemte tidsrum, fx , at støv og støj skal minimeres, samt at såvel ejendom som byggeplads skal opryddes ved arbejdsdagens ophør. Oplys gerne beboerne og naboerne om disse forholdsregler. 17

18 Entreprenør og udbud De udførende håndværkere tilknyttes normalt projektet efter udbud, hvor rådgiverens færdige tegninger og beskrivelser danner grundlag for indhentning af tilbud. Udbuds formen indstilles af rådgiveren og tilrettelæg ges efter projektets omfang. Tagboligsager udbydes ofte som hovedentreprise i indbudt licitation, hvor rådgiver og byg herre inviterer 4-5 firmaer til at afgive pris på hele arbejdet. Fordelen ved denne udbudsform er dels, at der sikres en vis priskonkurrence blandt firmaer, der formodes at kunne gennemføre opgaven, dels at der med en hovedentreprenør sikres en ansvarlig koordinator blandt de udførende firmaer. En hovedentreprenør indhenter typisk tilbud hos flere underentreprenører på de fagarbejder, som vedkommende ikke selv dækker og får på den måde sammensat en gruppe firmaer, der i fællesskab kan udføre byggeriet. Hoved entreprenøren beregner sig et mindre beløb for funktionen som ansvarshavende entreprenør, men den bedre koordinering på selve byggepladsen vil ofte udligne denne udgift for bygherren. Udbydes arbejdet i fagentreprise, hvor tilbud indhentes for hvert fag, stiller det større krav til rådgivernes styring og koordinering. Der skal være meget præcise beskrivelser af grænsefladerne mellem de forskellige fag, da det typisk er her, der i løbet af byggeri i fagentreprise kan opstå uenigheder om arbejdsfordeling med efterfølgende krav om ekstrabetaling. Begge entrepriseformer kan også udbydes som underhåndsbud, hvor den principielle forskel til indbudt licitation er antallet af bydende. Ved underhåndsbud inviteres normalt to firmaer til at afgive priser. Udbudsformen anvendes ofte ved mindre byggessager. Ved større tagboligbyggerier anvendes i visse tilfælde offentlig licitation i enten hoved- eller fagentreprise. Dette sikrer på den ene side en bredere priskonkurrence, på den anden side afskriver bygherre og rådgivere sig principielt muligheden for at udvælge de bydende firmaer ud fra forhåndskendskab til kvalifikationer. Der findes naturligvis andre måder at udvælge entreprenøren på, bl.a. "omvendt licitation", hvor den overordnede udformning og prisen ligger fast, og entreprenøren i samarbejde med rådgiverne så skal byde på, hvordan det bedst mulige resultat opnås. På denne måde inddrages entreprenøren tidligere i projektet, hvilket kan være en stor fordel i såvel udførelsesfasen som kvalitetsmæssigt. Det kræver imidlertid stor tillid mellem parterne. Når entreprenøren er fundet, udfærdiger råd giveren en entreprisekontrakt på baggrund af udbudsmaterialet og tilbuddet. Som spilleregler for gennemførelsen anvendes som regel AB92, der står for Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk 18

19 somhed, december Som sikkerhed for arbejdets gennemførelse, fx i tilfælde af entreprenørens konkurs, kan og bør bygherre kræve en garantistillelse på 15 % af entreprisesummen af entreprenøren. Garantien, der typisk er udstedt af entreprenørens bank, nedskrives ved arbejdets aflevering til 10 % og yderligere til 2 % efter et år, hvor der gennemføres en såkaldt et-års gennemgang af byggeriet. Garantien bortfalder helt efter 5 år, med mindre der konstateres fejl i det udførte, og bygherre gør entreprenøren opmærksom herpå. Entreprenøren kan tilsvarende kræve en garanti af bygherre som sikkerhed for betaling. Håndværkernes samarbejde på byggepladsen, samarbejdet mellem entreprenør og rådgivere og forholdet til beboere og naboer betyder meget for udfaldet af en byggesag. Mens rådgiverne skal optimere samarbejde og udførelse, kan bygherre især medvirke til at styrke forholdet mellem entreprenør og omgivelser. Sørg altid for at beboerne er godt orienteret om byggeriet. Særligt støjende forhold og evt. afbrydelse af vand, varme og elektricitet bør varsles i god tid. Indlæg gerne tidligt i byggeriet et "rejsegilde", så håndværkere kan hilse på beboere og naboer på en ordentlig måde. 19

20 Ansvar og forsikringsforhold Ansvarsforholdene i byggeri er som ansvarsforholdene i alle andre sager. Den enkelte har ansvaret for sig selv, sine handlinger og sin ejendom. I AB92 står, at bygherren skal tegne en brand- og stormskadeforsikring i byggeperioden, og at entreprenøren kan anmode om at blive medtaget som sikret på policen. Forsik ringen skal dække skader på bygningen og på byggearbejdet. Bygherren bør i tagbolig sager dog overveje at tegne en All-risk forsikring, der typisk også dækker skader på andre bygninger og personer. Drøft spørgsmålet med forsikringsselskabet, som i øvrigt skal have tilsendt projektmaterialet i forbindelse med udarbejdelse af et tilbud. Benyt lejligheden til at få opdateret ejendommens forsikringer. Hvis evt. manglende dækning mod råd og insektangreb skyldes forbehold overfor tagkonstruktionen, bør gennemførelse af et tagboligbyggeri kunne medføre mulighed for fuld forsikringsdækning efterfølgende. Det kan overvejes at indhente tilbud fra flere forsikringsselskaber, da præmierne er meget varierende. Bygherren har det overordnede ansvar for sikkerheden på byggepladsen, herunder at sikkerhedsarbejdet organiseres hensigtsmæssigt, og dette ansvar kan ikke overdrages til rådgiverne eller entreprenørerne. I det daglige arbejde på byggepladsen er det dog de enkelte entreprenører, som i fællesskab har ansvaret for sikkerheden. Rådgiverne er ansvarlige for fejl i det udførte rådgivningsarbejde som fx fejl i konstruk tionsberegninger eller forkerte anvisninger og materialeanvendelser. Rådgiverne skal derfor have en professionel ansvarsforsikring, og kopi af police og dokumentation for indbetalt præmie bør indgå som bilag til rådgiveraftalen. Entreprenøren er ansvarlig for det udførte arbejde og for selve udførelsen. Entrepre nø rens forsikring dækker typisk arbejdet, ansatte, værktøj og materialer. 20

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND GI FORSØG TAGBOLIG Vejledning til bygherren & UDVIKLING GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND TAGBOLIG Vejledning til bygherren Denne vejledning er udarbejdet til udlejere, der overvejer at etablere nye boliger

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S 1 NÅR DU KØBER DIN DRØMMEBOLIG I CARLSBERG BYEN... En guide til køb af projektlejligheder Det er en stor beslutning at købe en ny

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere