Tagbolig. Vejledning til bygherren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tagbolig. Vejledning til bygherren"

Transkript

1 Tagbolig Vejledning til bygherren

2 Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning og håndværksmæssig bistand. GI er ikke ansvarlig for tab, der måtte følge af, at beskrevne løsninger/muligheder ikke kan anvendes eller viser sig byggeteknisk fejlbehæftede. 2

3 Rummet Det er erfaringsmæssigt tagrummet i sig selv, der sætter tanker i gang om en bedre udnyttelse af ejendommens arealer. Især hvis man som ejer står over for en udskiftning af tagbelægningen, bliver sådanne overvejelser nærværende. Hvad enten loftet er fyldt op med gemte og glemte sager, opfylder ejendommens pulterrumsfunktion eller blot bærer præg af festlokale for byens duer, virker ideen om en mere hensigtsmæssig anvendelse til boligformål ofte umiddelbart rigtig og indlysende. Det er præcis på dette tidspunkt, før man lader sig overmande af mulige barrierer og praktiske problemstillinger, at man bør tillade sig selv at lade tanker og ideer for tagrummets fremtid og mulige udformning udvikle sig uimodsagt. Betragt rummets proportioner, udnytteligt areal og rumhøjder og undersøg udsigtsmuligheder. Forsøg evt. at tilføre rummet yderligere kvaliteter gennem imaginære kviste, terrasser eller ovenlys. Hvis en sådan øvelse fastholder eller ligefrem udbygger billedet af tagrumsudnyttelse som en god ide, er det på tide at gå videre med de indledende overvejelser. Tagrummets udnyttelige areal har selvfølgelig betydning for anvendelsesmuligheder. Selv om der ikke findes bestemte mindstekrav for en lejligheds areal, bør udnyttelse af mindre tagrum ske som udvidelse af underliggende bolig ved etablering af intern forbindelse. Dette ses også i større ejendomme, men her vil der normalt kunne etableres en eller flere nye lejligheder. Valg af løsning er afhængig af såvel den konkrete ejendom som lejerforhold og har betydning for anlægsøkonomi, byggeteknik samt evt. for hus leje niveau og udlejningsstatus. En endelig beslutning bør derfor træffes efterfølgende sammen med den tekniske og den økonomiske/juridiske rådgiver. Rumhøjden og volumen i loftsetagen er afgørende for indretningsmulighederne i form af dobbelthøje rum eller 3

4 4 indskudte etager. Rumligheden i taglejligheder underbygges ofte af ovenlysplaceringer, ate liervinduer, kviste og terrasser. Som kommende bygherre er det en fordel at have en holdning til udformning og indretning som udgangspunkt for dialogen med arkitekten. Og det er ligeså vigtigt ikke at være fastlåst i en sådan holdning. Den uudnyttede tagetage er formmæssigt forskellig fra ejendommens øvrige etager, og sædvanligvis er konstruktionen fuldt synlig. Dette kan være et ganske inspirerende syn, men har nok også afholdt en del ejere fra at gå videre med ideer om udnyttelse, ikke mindst p.g.a. skævheder i spær og en lav ståhøjde under hanebåndene. Begge dele er dog rutineforhold, idet der næppe findes eksempler på, at nylægtning af tag sker uden en spæropretning, ligesom hævning af hanebånd er en hurtig aktion, der kun sjældent kræver yderligere foranstaltninger. De åbne konstruktioner giver et godt indblik i tilstanden, hvilket er med til at reducere de uforudsete forhold under gennemførelsen. Inden for de senere år er der i øvrigt en del eksempler på, at hele den eksisterende spær konstruktion udskiftes til en ny, der selvfølgelig er skræddersyet til de nye boliger. Under visse omstændigheder kan en sådan udskiftning være en både økonomisk og tidsmæssig besparelse.

5 Ejendommen En tagrumsudnyttelse har altid betydning eller konsekvenser, der rækker udover selve tag etagen. For den kommende bygherre giver det lejlighed til at træde et skridt tilbage og betragte ejendommen med nye øjne. Som udgangspunkt bør en udnyttelse af tagetagen tilføre en ejendom kvaliteter både arkitektonisk, funktionelt og driftsmæssigt. Arkitektonisk kvalitet kan være svært at definere, og under alle omstændigheder er det den enkelte ejendom og stedet, som i hvert enkelt tilfælde bør være grundlaget for arkitektoniske overvejelser. Visse steder kan en fuld stændig tilpasning i forhold til selve ejendommen og omgivelserne være den rigtige løsning, mens det i andre situationer vil være rigtigt at arbejde med kontraster i såvel materialer som udformning. Der findes ejendomme, hvor taget nærmest er gjort usynligt af æstetiske årsager, ligesom der findes ejendomme, hvor tagets form og materialer indtager en markant rolle i det arkitektoniske udtryk. Ud over de givne fysiske forhold vil der som regel også være visse bygningsregulerende bestemmelser, fx lokalplan eller særlige bevaringsforhold, at tage hensyn til. Det er en god ide på et tidligt tidspunkt at undersøge, hvilke bestemmelser og/eller retnings linjer der er gældende for ejendommen ved at kontakte kommunens tekniske forvaltning. Udnyttelse af tagrummet til boligformål indebærer næsten altid, at ejendommen funktionsmæssigt skal suppleres i forhold til installationer, konstruktioner, indretning og adgangsforhold. Den byggetekniske rådgiver vil naturligvis vurdere disse forhold, men bygherren bør på forhånd overveje især adgangsforhold og indretning. Såfremt der indrettes en eller flere selvstændige boliger, vil det ofte være nødvendigt at forlænge hovedtrappe og/eller bitrappe. Endvidere vil der efter bygnings 5

6 reglementet være krav om elevator, hvis de nye boliger ligger på 2. sal eller derover. De fleste kommuner giver byggetilladelse uden, at sidstnævnte krav opfyldes, hvorfor kommunens tekniske forvaltning bør spørges om den lokale praksis tidligt i forløbet. Uanset om nye boliger kan etableres uden elevatorbetjening, skal spørgsmålet grundigt overvejes, hvis det ellers er fysisk muligt at etablere elevator, der også kan betjene ejendommens øvrige lejemål. Alt efter ejendommes størrelse og lejeniveau vil etablering af elevator, udover at udgøre en fremtidssikring af ejendommen, også kunne bidrage positivt til driften i form af de afledte lejeforhøjelser for de eksisterende lejemål. Anvendes et tagrum til pulterrum eller lignende, kan ejeren i forbindelse med indretning af boliger råde over tagrummet med 6 ugers varsel, såfremt der kan anvises lejere andre rum, der er anvendelige til formålet. Har ejendommen kælder, vil der ofte kunne etableres pulterrum her, evt. suppleret af bedre udluftning eller andre tiltag. Uden kælder eller andre ubenyttede arealer må det overvejes at etablere opbevaringsmuligheder uden for ejendommen i garager eller skure, da lejere har krav på passende pulterrums faciliteter. Overvejelser om at etablere boliger i tagetagen er samtidig en god lejlighed til at vurdere ejendommens generelle tilstand, også uden at være specielt byggesagskyndig. Ud over selve tagets tilstand bør opmærksomheden især rettes mod større revner eller skævheder i facader, da dette kan indikere, at ejendommen har stabilitetsproblemer. En ny tagbolig vil sandsynligvis, dog ikke nødvendigvis, øge vægtbelastningen, og der vil typisk ske en væsentlig ændring af vægtfordelingen, hvorfor den underliggende konstruktion skal være i orden. Da indretning af en tagetage som regel nødvendiggør stillads på hele ejendommen i en periode, vil det være oplagt at få udført andre stilladskrævende opgaver som fx maling af vinduer eller fugning i samme periode. Forsøg derfor at få et overblik over fremtidige vedligeholdelsesarbejder, som med fordel kan gennemføres sideløbende med indretning af tagetagen. Når en ejendom er bindingspligtig i Grund ejernes Investeringsfond (GI), kan ejeren uden omkostninger rekvirere besøg af en tekniker for at drøfte tilstand og overvejelser om byggearbejder på ejendommen. Det kan måske virke lidt overvældende at skulle have en holdning til eller være opmærksom på alle ovennævnte forhold, og med dygtige rådgivere bliver det hele da også meget lettere. En rådgiver bliver dog først rigtig god, når bygherren har en realistisk holdning til egne ønsker og krav. Et udmærket bygherrekrav kunne være, at udnyttelse af tag etagen ikke blot skal give mere boligareal, men også grundlæggende tilføre ejendommen funktionelle, driftsmæssige og arkitektoniske værdier. 6

7 7

8 Stedet Som måske kommende bygherre er det altid vigtigt tidligt at orientere sig om stedets muligheder og begrænsninger, og det gælder også for en tagboligbygherre. En tidlig dialog med den kommunale byggesagsmyndighed kan nok bringe klarhed over lokalplansforhold, mulige bevaringsbestemmelser, tillægskøbesummer eller krav om parkeringsplads og praksis for byggesagsbehandling. Men det er den konkrete beliggenhed, der sammen med ejendommens udformning giver de reelle rammer for udnyttelse af tagetagen. Det er ikke alle steder oplagt at indrette tagetagen til boligformål, selvom ejendommen umiddelbart virker anvendelig. Kig på de omkringliggende ejendomme, betragt gaden og få en dialog med naboerne. Dette kan forhåbentlig virke inspirerende måske er der i området gode eksempler på nyindrettede tagboliger og samtidig give en forståelse af den bymæssige situation, der skal bygges i. Vær opmærksom på ejendommens forhold til nabobygninger, orientering i forhold til solen, mulige indbliksgener, støj og udsigtsmuligheder. Undersøg evt. den boligmæssige situation og huslejeniveauet i området. Virker ideen om udnyttelse af tagrummet stadig som en mulighed, er det ved at være på tide at søge professionel rådgivning til konkrete forundersøgelser og ideudvikling. I et senere forløb vil rådgivere i øvrigt som en naturlig del af ydelserne udføre tilsvarende analyser, dog noget mere omfattende. At bygherren selv har overvejet ovennævnte forhold, giver større kvalitet i dialogen med rådgiverne. 8

9 Økonomi Udsigten til økonomisk gevinst er for mange bygherrer den væsentligste motivationsfaktor bag overvejelser om udnyttelse af tagetagen til boligformål. Samtidig er det økonomiske forhold, der afholder mange fra at undersøge eller gennemføre tagboligbyggeri, idet anlægsudgifterne vurderes at være for store. Umiddelbart kan det være vanskeligt at give en generel opskrift til vurdering af totaløkonomien i en tagboligindretning, idet der indgår en række helt individuelle forhold i den enkelte sag, såsom anlægsinvestering, hus lejeniveau, ejendomspriser, finansiering og kvalitetsniveau. Helt overordnet vil anlægs investeringen blive modsvaret af en værdi forøgelse af ejendommen. Værdiforøgelsen er afhængig af huslejeniveau, kvaliteten af projektet og efterspørgslen. Huslejeniveau er i høj grad afhængig af geografi og projekt, idet der under visse forudsætninger er fri lejedannelse for nyindrettede tagboliger. Ejendomspriserne er normalt afhængige af renteniveau og efterspørgsel, og finansiering afhænger af den enkeltes bygherres temperament og økonomi. Når en ejendom er bindingspligtig kan ejeren i GI søge favorable lån til indretning af tagetagen. Kvalitetsniveau er naturligvis helt individuelt og afhængigt af rådgivere og håndværkere samt ikke mindst bygherres indstilling. Kvaliteten i en tagbolig er samtidig den afgørende faktor for projektets økonomiske bæredygtighed og ejendommens fremtidssikring. Indretning, materialer, finish og ud styrs niveau har umiddelbart indflydelse på efterspørgsel og lejeniveau for de nye bolig arealer, men det arkitektoniske udtryk i form af proportioner, materialevalg og gennemført byggeteknik har generel betydning for ejendommens attraktivitet og dermed værdi. Det er derfor af væsentlig interesse for en bygherre at holde både rådgivere og håndværkere fast på et højt kvalitets niveau. I den sammenhæng kan det i øvrigt påpeges, at materialeudgifterne i tagboligbyggerier udgør en mindre andel i forhold til lønudgifterne, da arbejdet i højere grad end i nybyggeri er håndværksbaseret. Endvidere er udgiften til etablering og opretholdelse af byggeplads en stor post. Bygherren har således en åbenbar interesse i, at byggeriet effektiviseres, og at byggetiden forkortes, hvorfor rådgivernes planlægning af forløb og samarbejde med håndværkerne skal prioriteres højt. Som en naturlig del af de indledende overvejelser om udnyttelse af en tagetage bør økonomi og finansiering indgå. Det anbefales at drøfte overvejelserne med revisor eller bankforbindelse, evt. realkreditinstitut, på et tidligt tidspunkt for at kunne vurdere mulighederne for låntagning, uagtet at den konkrete økonomi ikke er kendt. 9

10 Bygherrerollen Det er spændende at være bygherre. Der vil nok altid være både positive og negative oplevelser, men forberedelse og indsigt i forløb og organisering vil minimere skuffelserne. En bygherre har som opdragsgiver rettigheder, og en bygherre har forpligtelser, risici og ansvar. Gennem aftaler og kontrakter overdrager bygherren arbejder i form af planlægning, udførelse og evt. administration til andre og dermed til dels ansvaret for kvaliteten af arbejderne. Gennem forsikringer kan en bygherre formindske økonomiske risici ved byggeriets gennemførelse, men aldrig eliminere disse. Blandt bygherrens opgaver er at sikre, at det økonomiske grundlag for sagens gennemførelse er til stede, ligesom bygherren naturligvis er forpligtet til at betale for bestilte ydelser. En helt afgørende bygherrefunktion er at tage beslutninger om projektets udformning. Dette vil normalt ske efter forslag fra rådgivere, der med udgangspunkt i de konkrete forhold har taget hensyn til bygherrens udtrykte ønsker og holdninger samt økonomi. Det er i dialogen med rådgiverne, at bygherrens ideer og forestillinger kan afprøves, og det er vigtigt med åbenhed fra begge sider. Det er også her, at kvalitetsniveauet principielt fastlægges gennem materialevalg, indretning og arkitektonisk udtryk, og dermed det tilskud og den værdi, som tagrumsudnyttelsen tilfører ejendommen. Det er afgørende for hele sagen, at forventninger og virkelighed afstemmes, så skuffelser og uenighed efterfølgende undgås. Dialogen med rådgiverne bør endvidere indeholde en drøftelse af miljøfremmende tiltag. Et miljøbevidst byggeri handler ikke blot om påvirkning af omgivelserne, indeklima og valg af materialer og konstruktioner. Det handler i høj grad også om økonomi. Ressourcebesparende installationer og god isolering medfører lavere forbrugsudgifter. Dette vil ofte kunne resultere i højere hus lejeindtjening, især hvis husleje fastsættes udfra markedslejen. For mange lejere vil det at bo i miljørigtigt byggeri i sig selv være en kvalitet. Benyt evt. tagboligsagen til at få lavet et generelt miljøtjek af ejendommen. For bygherren er et kvalitetsparameter i høj grad også den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Når tagrummet udnyttes, lukkes den ellers åbne tagkonstruktion samtidig inde, så fremtidige småreparationer af tagbe 10

11 lægning og lignende besværliggøres. Så ud over at anvende gode og rigtige håndværksmæssige løsninger, skal materialernes forventelige levetid også koordineres. Skal ejendommen fx have ny teglbelægning, bør undertaget selvfølgelig udføres i kvalitet med tilsvarende levetid. Generelt bør der anvendes vedligeholdelseslette materialer og konstruktioner til tag, inddækninger, kviste osv. Bygherrerollen er ofte en balancegang. På den ene side det naturlige engagement og interessen for det bedst mulige resultat, der kan få en bygherre til at følge med i det hele og kontrollere alt. På den anden side de professionelle fagfolk i form af rådgivere og håndværkere, som har til opgave at virkeliggøre projektet. Bygherrens engagement og interesse er en forudsætning for et projekts eksistens og niveau, men når aftaler og målsætninger er på plads, er det vigtigt som bygherre at kunne træde et skridt tilbage og overlade scenen til fagfolk. I modsat fald kan en meget engageret bygherre risikere at på tage sig et ansvar, som andre bliver betalt for at bære. Anmod rådgiverne om jævnlige bygherremøder, hvor sagens udvikling og evt. uforudsete forhold og ændringer kan drøftes. Et byggeri afsluttes altid med en afleveringsforretning, hvor bygherren får overdraget det færdige arbejde. Ved uoverensstemmelse mellem det aftalte og det afleverede arbejde vil der herefter ske udbedringer, inden de sidste håndværkerregninger betales. Ved eller umiddelbart efter aflevering bør bygherren fra rådgiverne modtage tegninger og beskrivelse af det gennemførte projekt, vejledning om drift og vedligeholdelse og dokumentation for kvaliteten af materialer og udførelse samt byggesagsmyndighedens ibrugtagningstilladelse. 11

12 12

13 Rådgiverne Det første skridt mod realisering af et tag bolig projekt er at få etableret et samarbejde med professionelle rådgivere. Der findes enkelte firmaer, der besidder den byggetekniske, økonomiske og juridiske ekspertise, og derfor kan tilbyde totalrådgivning i tagbolig sager. Men normalt skal der findes mindst to rådgivningsfirmaer, dels til byggeteknisk råd givning, typisk et arkitektfirma, dels til juridisk og økonomisk rådgivning, typisk en advokat, en revisor eller en ejendomsadministrator. Det er vigtigt at få tilknyttet de rigtige rådgivere, så undersøg markedet grundigt. Internet, fagblade, grundejerforening, dagspresse og telefonbøger kan give et rimeligt overblik. Tag møder med et par udvalgte, spørg til referencer og svar åbent på spørgsmål, som måtte komme, da gensidig tillid næsten er ligeså vigtigt som faglig kompetence. Enkelte byggetekniske rådgivere tilbyder nogle gange som salgsargument at "slå et par hurtige streger" uden beregning. Det står naturligvis den enkelte frit for at sige ja tak til sådan noget, men i virkeligheden er det en uskik. Disse uforbindende streger vil sjældent være andet end en pæn tegning, som i værste fald senere kan vise sig at være direkte misvisende. Er der tale om større projekter, kan det være hensigtsmæssigt også at tilknytte en byg herrerådgiver, der i princippet overtager bygherres rolle under planlægning, gennemførelse og afslutning af sagen. I valg af bygherrerådgiver er tillid i endnu højere grad vigtig, da denne normalt har en vis råderet på bygherrens vegne i forhold til økonomi og projektudformning. En bygherrerådgiver, der typisk har en byggeteknisk baggrund og kendskab til økonomiske og juridiske forhold, vil normalt varetage de administrative og regnskabsmæssige opgaver samt repræsentere bygherre over for sagens øvrige parter. Aftaler om samarbejde, ydelser, ansvar og honorar bør altid være skriftlige. Kontrakt udkast udarbejdes normalt af rådgiverne på grundlag af standardbestemmelser. For den byggetekniske rådgiver benyttes ABR89, der står for "Almindelige Bestem melser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 1989". Det kan anbefales at begynde med en be grænset aftale, omfattende de byggetekniske, økonomiske og juridiske analyser, der tilsammen kan give et reelt billede af muligheder, omfang og økonomi. Beslutter bygherren sig på baggrund af analyserne til at gennemføre projektet, danner materialet grundlag for det videre arbejde. Skulle materialet afsløre stør re vanskeligheder og uventede forhold, har bygherren muligheden for at stoppe projektet på et tidligt tidspunkt og dermed undgå forgæves arbejde og flere udgifter. Omfanget af det indledende analysearbejde skal individuelt tilpasses den enkelte ejendom. Se side 13. Giver forundersøgelsen basis for at gennemføre tagrumsudnyttelsen, indgås nu den egentlige rådgivningsaftale med den byggetekniske rådgiver, sædvanligvis i form af en aftale om teknisk totalrådgivning. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af rådgiverens ydelser og betingelser knyttet hertil, bygherrens forpligtelser og evt. ydelser, honorar, forsikringsforhold samt opsigelsesvilkår. Som bilag til aftalen vedlægges relevante dokumenter, fx kopi af rådgiverens forsikringspolice, tids- og betalingsplan, budget samt andet, der måtte være grundlag for aftalens indgåelse. Aftalen udfærdiges i minimum to eksemplarer, der begge underskrives af parterne. Se side 14. Aftale om juridisk og økonomisk rådgivning kan laves på tilsvarende vis, men da der er tale om væsentligt færre ydelser og mindre omfang undlades dette normalt. Honorering sker så efter medgået tid. 13

14 Eksempel Ydelsesbeskrivelse til selvstændig aftale om forundersøgelser: Byggeteknisk analyse Registrering og vurdering af tagrumskomponenternes tilstand: Gennemgang af tagkonstruktion, statik, etage adskillelse og adgangsforhold med identifikation af åbenbart kritiske forhold. Arbejdet gennemføres ved visuelle og måletekniske undersøgelser. Evt. nødvendige destruktive undersøgelser aftales i hvert enkelt tilfælde med bygherre. Registrering og vurdering af ejendommens eksisterende installationspotentiale: Gennemgang af installationsforhold med identifikation af åbenbart kritiske forhold i relation til tagrummets forsyning med vand, varme og el samt afløbsforhold. Registrering og vurdering af gennemførelsesforhold: Gennemgang af mulige byggepladsforhold, byggelogistik og naboforhold med identifikation af åbenbart kritiske forhold i relation til byggeriets gennemførelse. Arkitektonisk helhedsanalyse: Gennemgang af rumlige potentialer og mulige fremtidige lejlighedsorganiseringer, anvisninger vedr. materialevalg, facadeændringer og adgangsforhold, herunder evt. elevatorimplementering. Økonomisk analyse Anlægsøkonomi: Foreløbige anlægsøkonomiske overvejelser i form af rammeoverslag, relateret til den ovenfor anførte byggetekniske analyse, udarbejdes sammenligneligt i skemaform. Driftsøkonomi: Der gennemføres beregninger af levetid og fremtidige vedligeholdelsesudgifter på foreslåede løsningsmodeller for at give et økonomisk totalbillede af det fore stående byggeri. Anlægsfinansiering: Gennemgang af og forslag til finansieringsmuligheder, bl.a. set i forhold til ejendommens nuværende belåningsforhold og undersøgelse af eventuelle støtte- og tilskudsmuligheder. Ejendomsøkonomi: Udarbejdelse af konsekvensberegninger samt anslåede driftsudgifter, budget og leje efter ombygning. Juridisk analyse Analyse af plan- og lovgrundlag: Der gennemføres en registrering af offentlige og lokale planforhold, herunder bl.a. bebyggelsesregulerende forhold, parkeringsforhold, andre lokalplanforhold og områdebestemmelser, lokale og almene byggelovsforhold samt relationer til ejendomsinterne forhold i form af tinglyste byrder og vedtægter mv. Juridisk potentialeanalyse: Alle forhold vurderes såvel eksternt som internt relateret for identifikation af barrierer og potentialer. Såvel formulerede krav som dispensationsmuligheder herfra sammenstilles og vurderes, bl.a. gennem indledende kontakt til relevante myndigheder og evt. be boere. Sammenfatning Opsummerende anbefalinger: Samlet vurdering og sammenfatning af analysens resultater med anbefalinger til bygherren i forhold til de opstillede forudsætninger. 14

15 Eksempel Ydelsesbeskrivelse til aftale om teknisk totalrådgivning Totalrådgiveren leverer følgende ydelser: Udarbejder ideoplæg og idekatalog; Udarbejder byggeprogram, dispositionsforslag inkl. før registrering; Udarbejder for-/hovedprojekt; herunder udbudsmateriale; Udarbejder myndighedsprojekt og sørger for alle godkendelser fra myndigheder; Udarbejder plan for sikkerhed og sundhed, medmindre dette udføres af entreprenøren; Udarbejder kvalitetssikringsmateriale, herunder kontrol af kvalitetssikringen; Forestår og udarbejder indstilling efter licitation og udkast til entreprisekontrakt; Udarbejder plan for byggepladsens indretning og løbende ajourføring; Forestår projektopfølgning under gennemførelse (bygge ledelse og fagtilsyn), herunder afholdelse af byggemøder og bygherremøder; Indkalder til og leder afleveringsforretning; Registrerer afholdte udgifter og anviser udbetaling. Regninger fremsendes til bygherre; Udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplan for de udførte arbejder; Udarbejder beboervejledning/brugervejledning; Deltager i de nødvendige møder for at løse opgaven; Indkalder til og leder 1 - og 5 års-eftersynsforretning. 15

16 Finansiering Med et beslutningsgrundlag, der fortæller noget om den omtrentlige økonomi, kan bygherren mere præcist overveje muligheder for både midlertidig og endelig finansiering. Midlertidig finansiering anvendes til at betale de løbende udgifter under planlægning og gennemførelse af byggesagen og er som regel en særlig byggekredit, der typisk oprettes i en bank. Hvis den endelige finansiering skal ske med et realkreditlån, er det også muligt at få dette udbetalt på forhånd til betaling af de løbende udgifter, mod at der stilles en bankgaranti for beløbet. Banker og real kreditinstitutter tilbyder ofte totalløsninger, så hele finansieringsprocessen sker ét sted. Endelig finansiering sker normalt med et realkreditlån, hvor långiver foretager en værdifastsættelse af ejendommen efter etablering af tagboliger ud fra projektmaterialet. Er der plads til det nødvendige lån inden for belåningsgrænsen på 80 % af ejendomsværdien, vil hele beløbet til byggeriet kunne finansieres med realkreditlån. Finansiering kan selvfølgelig foretages med andre lånetyper, alt efter bygherrens økonomiske situation og temperament. Da der kan være en vis prisvariation, også inden for samme lånetype, ligesom vurderingerne hos de enkelte långivere kan være forskellige, an befales det at kontakte flere banker og real kreditinstitutter for at høre om konkrete tilbud og muligheder. Her er det vigtigt at spørge långiverne om de samme forhold for at have et sammenligneligt beslutningsgrundlag. Større forskelle i gebyrer, provisioner og løbende omkostninger er ikke ualmindeligt. Det kan endvidere være muligt at opnå lån til endelig finansiering hos GI til hele eller dele af arbejdet, hvorfor kontakt hertil også anbefales. Se aktuelle finansieringsmuligheder på 16

17 Forhold til lejere og naboer Både før og under en byggesag er det en fordel at have en tæt dialog med de berørte parter, ikke mindst ejendommens lejere og ejerne af de omkringliggende ejendomme. Beboerne i en ejendom, der får ændret anvendelse af tagetagen, berøres altid af byggesagen. Allerede i forbindelse med forundersøgelserne kan det være nødvendigt med adgang til lejemålene, og det anbefales tidligt i planlægningsfasen at orientere om planerne for tagetagen ved et informationsmøde for alle lejere eller evt. beboerrepræsentanter. En sådan tidlig dialog vil ofte smidiggøre den efterfølgende proces, og desuden kan beboerne være vidende om forhold, der har betydning for det videre arbejde. En byggeplads på toppen af en beboet ejendom kan ikke undgå at medføre gener i form af støj, støv og en periode med stillads udenfor vinduerne, hvilket beboerne skal orienteres om. De formelle varslingsfrister efter lejeloven er tre måneder, hvis byggeriet indbefatter væ sentlige arbejder i de eksisterende lejemål. Mindre arbejder i lejlighederne eller nødvendig flytning af pulterrum eller lignende fra tagetagen kan ske med 6 ugers varsel. Normalt aftales blot et passende tidspunkt for arbejdets udførelse med lejeren uden hensyn til de formelle frister, men vær opmærksom på, at lejeren kan kræve disse overholdt. Hvis arbejderne medfører lejeforhøjelser, skal disse varsles senest tre måneder før stigningens ikrafttrædelse. En tidlig dialog med naboerne er også hensigtsmæssig. Dels som orientering og evt. videns udveks ling, dels som en positiv forberedelse til den nabohøring, der typisk vil ske i forbindelse med myndighedernes behandling af ansøgning om byggetilladelse. For at mindske generne for omgivelserne i forbindelse med byggeriets gennemførelse bør der i aftalen med håndværkerne klart fremgå, at arbejdet skal foregå inden for bestemte tidsrum, fx , at støv og støj skal minimeres, samt at såvel ejendom som byggeplads skal opryddes ved arbejdsdagens ophør. Oplys gerne beboerne og naboerne om disse forholdsregler. 17

18 Entreprenør og udbud De udførende håndværkere tilknyttes normalt projektet efter udbud, hvor rådgiverens færdige tegninger og beskrivelser danner grundlag for indhentning af tilbud. Udbuds formen indstilles af rådgiveren og tilrettelæg ges efter projektets omfang. Tagboligsager udbydes ofte som hovedentreprise i indbudt licitation, hvor rådgiver og byg herre inviterer 4-5 firmaer til at afgive pris på hele arbejdet. Fordelen ved denne udbudsform er dels, at der sikres en vis priskonkurrence blandt firmaer, der formodes at kunne gennemføre opgaven, dels at der med en hovedentreprenør sikres en ansvarlig koordinator blandt de udførende firmaer. En hovedentreprenør indhenter typisk tilbud hos flere underentreprenører på de fagarbejder, som vedkommende ikke selv dækker og får på den måde sammensat en gruppe firmaer, der i fællesskab kan udføre byggeriet. Hoved entreprenøren beregner sig et mindre beløb for funktionen som ansvarshavende entreprenør, men den bedre koordinering på selve byggepladsen vil ofte udligne denne udgift for bygherren. Udbydes arbejdet i fagentreprise, hvor tilbud indhentes for hvert fag, stiller det større krav til rådgivernes styring og koordinering. Der skal være meget præcise beskrivelser af grænsefladerne mellem de forskellige fag, da det typisk er her, der i løbet af byggeri i fagentreprise kan opstå uenigheder om arbejdsfordeling med efterfølgende krav om ekstrabetaling. Begge entrepriseformer kan også udbydes som underhåndsbud, hvor den principielle forskel til indbudt licitation er antallet af bydende. Ved underhåndsbud inviteres normalt to firmaer til at afgive priser. Udbudsformen anvendes ofte ved mindre byggessager. Ved større tagboligbyggerier anvendes i visse tilfælde offentlig licitation i enten hoved- eller fagentreprise. Dette sikrer på den ene side en bredere priskonkurrence, på den anden side afskriver bygherre og rådgivere sig principielt muligheden for at udvælge de bydende firmaer ud fra forhåndskendskab til kvalifikationer. Der findes naturligvis andre måder at udvælge entreprenøren på, bl.a. "omvendt licitation", hvor den overordnede udformning og prisen ligger fast, og entreprenøren i samarbejde med rådgiverne så skal byde på, hvordan det bedst mulige resultat opnås. På denne måde inddrages entreprenøren tidligere i projektet, hvilket kan være en stor fordel i såvel udførelsesfasen som kvalitetsmæssigt. Det kræver imidlertid stor tillid mellem parterne. Når entreprenøren er fundet, udfærdiger råd giveren en entreprisekontrakt på baggrund af udbudsmaterialet og tilbuddet. Som spilleregler for gennemførelsen anvendes som regel AB92, der står for Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk 18

19 somhed, december Som sikkerhed for arbejdets gennemførelse, fx i tilfælde af entreprenørens konkurs, kan og bør bygherre kræve en garantistillelse på 15 % af entreprisesummen af entreprenøren. Garantien, der typisk er udstedt af entreprenørens bank, nedskrives ved arbejdets aflevering til 10 % og yderligere til 2 % efter et år, hvor der gennemføres en såkaldt et-års gennemgang af byggeriet. Garantien bortfalder helt efter 5 år, med mindre der konstateres fejl i det udførte, og bygherre gør entreprenøren opmærksom herpå. Entreprenøren kan tilsvarende kræve en garanti af bygherre som sikkerhed for betaling. Håndværkernes samarbejde på byggepladsen, samarbejdet mellem entreprenør og rådgivere og forholdet til beboere og naboer betyder meget for udfaldet af en byggesag. Mens rådgiverne skal optimere samarbejde og udførelse, kan bygherre især medvirke til at styrke forholdet mellem entreprenør og omgivelser. Sørg altid for at beboerne er godt orienteret om byggeriet. Særligt støjende forhold og evt. afbrydelse af vand, varme og elektricitet bør varsles i god tid. Indlæg gerne tidligt i byggeriet et "rejsegilde", så håndværkere kan hilse på beboere og naboer på en ordentlig måde. 19

20 Ansvar og forsikringsforhold Ansvarsforholdene i byggeri er som ansvarsforholdene i alle andre sager. Den enkelte har ansvaret for sig selv, sine handlinger og sin ejendom. I AB92 står, at bygherren skal tegne en brand- og stormskadeforsikring i byggeperioden, og at entreprenøren kan anmode om at blive medtaget som sikret på policen. Forsik ringen skal dække skader på bygningen og på byggearbejdet. Bygherren bør i tagbolig sager dog overveje at tegne en All-risk forsikring, der typisk også dækker skader på andre bygninger og personer. Drøft spørgsmålet med forsikringsselskabet, som i øvrigt skal have tilsendt projektmaterialet i forbindelse med udarbejdelse af et tilbud. Benyt lejligheden til at få opdateret ejendommens forsikringer. Hvis evt. manglende dækning mod råd og insektangreb skyldes forbehold overfor tagkonstruktionen, bør gennemførelse af et tagboligbyggeri kunne medføre mulighed for fuld forsikringsdækning efterfølgende. Det kan overvejes at indhente tilbud fra flere forsikringsselskaber, da præmierne er meget varierende. Bygherren har det overordnede ansvar for sikkerheden på byggepladsen, herunder at sikkerhedsarbejdet organiseres hensigtsmæssigt, og dette ansvar kan ikke overdrages til rådgiverne eller entreprenørerne. I det daglige arbejde på byggepladsen er det dog de enkelte entreprenører, som i fællesskab har ansvaret for sikkerheden. Rådgiverne er ansvarlige for fejl i det udførte rådgivningsarbejde som fx fejl i konstruk tionsberegninger eller forkerte anvisninger og materialeanvendelser. Rådgiverne skal derfor have en professionel ansvarsforsikring, og kopi af police og dokumentation for indbetalt præmie bør indgå som bilag til rådgiveraftalen. Entreprenøren er ansvarlig for det udførte arbejde og for selve udførelsen. Entrepre nø rens forsikring dækker typisk arbejdet, ansatte, værktøj og materialer. 20

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND GI FORSØG TAGBOLIG Vejledning til bygherren & UDVIKLING GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND TAGBOLIG Vejledning til bygherren Denne vejledning er udarbejdet til udlejere, der overvejer at etablere nye boliger

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering

Dit boligkøb. Trin for trin. Køb. Byggeri. Aflevering. Efter Aflevering Dit boligkøb Trin for trin Køb Reservation Købsaftale Aftale og betaling Købertilvalg & materialevalg Fastlæggelse af kvalitetsniveauer og forventningsafstemning Byggeri Bygherre Køber-indsigt Vores tilsyn

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fuld version af sådan bygger vi udleveres ved samarbejde med SCHØDT arkitekter

Indholdsfortegnelse. Fuld version af sådan bygger vi udleveres ved samarbejde med SCHØDT arkitekter Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 DET GODE SAMARBEJDE... 4 GODE RÅD TIL DIG SOM BYGHERRE... 5 VORES AFTALE... 6 MYNDIGHEDERNE STILLER STORE KRAV... 7 UDBUDSMATERIALE... 8 LICITATION...

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 8, som afholdes. mandag den 6. juni 2016, kl.

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 8, som afholdes. mandag den 6. juni 2016, kl. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 27. maj 2016 Kundenummer 8-328 Direkte telefon +45 39 46 62 60 kimr@deas.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i E/F Danas Plads 19 m. fl. Herved indkaldes

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere