Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen"

Transkript

1 HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen /MOL

2 Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til /03/ /01/09 Omskrivning og revision Versionsnr. ændres efter følgende regler: Version er det færdige dokument. Version 1.0.x er mindre rettelser (af topografisk karakter, og små tilføjelser.) Version 1.y.0 bliver benyttet væsentlige nye afsnit tilføjes. Version bliver benyttet ved næste omskrivning

3 System navn: Ansvarlig direktør: Morten Lind Ansvarlig kvalitet: Peter Hegelund Forfatteren: Morten Lind

4 Indhold Indhold appendiks... 6 Indledning Systemdokumentation Systemoversigt Generelt Overenskomst Integration med øvrige systemer Specifikation af applikationen Skiftplanlægning Løbende Rapport Regnskab Generel Database-beskrivelse Andre elementer Beskrivelser til applikationen Saldofelter Feriefelter Skiftændringer

5 1.5.4 Simpel udlån Styring af bruger-adgang Nye faste rapporter Drift beskrivelser til applikationen Fejlhåndtering Fejlmeddelelser Fejllogning

6 Indhold appendiks NR INDHOLD VERSION 1 Miljøvariable for arbejdsstation Server opsætning, batchjob og Rapporter Medarbejdermodulet MyDutyPlanner Overenskomstmodulet i Oversigt over faste lister og statistik Acceleratorkeys for applikationen Regnskabsregler og datastrukturer Parametre i applikationen Funktioner og batchjob i Databasekatalog Oversigt over databasetabeller Indhold af. DLL Beskrivelse af daglige rutiner Beskrivelse af daglige rutiner Beskrivelse af batchjob Kundeappendiks

7 Indledning Denne dokumentation er en teknisk dokumentation af applikationen, der fokuserer på hvordan hele applikationen er struktureret programmæssigt, organisering af diske, hjælpeprogrammer og udviklingsmiljøet. Appendikser. En stor del af dokumentationen foreligger i form af appendikser, for at gøre det nemmere at lave selvstændige dokumenter omkring specielle punkter

8 1 Systemdokumentation Kapitel 1.1 er en systemoversigt over applikationen, der kort skal give et overblik over applikationen. Kapitel 1.2 er beskrivelse af applikationens indhold såvel funktionelt som databasemæssigt. Primært i form af bilag. Kapitel 1.3 er en mere udførlig beskrivelse af bestemte punkter i applikationen f.eks. hvordan der laves ny halvårsplan. Kapitel 1.5 er rettet mod systemadministrator omkring hele den praktiske drift. 1.1 Systemoversigt Generelt udvikles og implementeres som en distribueret netværks-løsning i et windows miljø med PC ere som arbejdsstationer, databaseservere og kommunikationsled mod øvrige systemer. Systemet er fleksibelt og åbent overfor udvidelser/ ændringer både i antal arbejdsstationer og på databaseserverkapaciteten. Selve applikationen er udviklet som et objektorienteret og vinduesbaseret system. Der sikres en stor fleksibilitet og modularitet i systemet, således at det enkelt vil kunne bringes i anvendelse på andre stationer. På databasesiden anvendes Oracle ver. 10g som platform. applikationen indeholder i sin nuværende form følgende overordnede hovedfunktioner: 1 - PLANLÆGNING. Overordnet skiftplanlægning, halvårligt oplæg af vagtplaner for næste trafiksæson, samt vagtplansgenerering. 2 - LØBENDE. Løbende tilpasning til de genererede vagtplaner, samt registrering af fravær m.m. Endelig løbende justering af bemanding i henhold til ændrede

9 behov. Disse tilpasninger skal ske indenfor gældende overenskomstrammer. Diverse daglige administrative opgaver omkring personalet. Ekstra/anmod under denne menu retter sig i høj grad mod registreringer og kontrol af medarbejderønsker. 3- RAPPORT. Generering og visning af syge og produktionsdata til brug for den stedlige løn eller skiftadministration. 4 - REGNSKAB. Beregning og behandling af løninformation til afrapportering til den stedlige løn eller skiftadministration GENEREL. Vedligeholdes af generelle oplysninger der er nødvendige for systemet. 6- SYSTEM. Forskellige baggrundsjob og batchjob til systemet idet systemet fungerer i en større helhed, bl.a. med mulighed for parallelt at anvende de øvrige generelt tilgængelige systemer og med kommunikation til de centrale personale-systemer, mail-systemer m.m. Hver hovedfunktion består af en lang række af rutinegrupper og enkelt-rutiner, som i detaljer beskrives i næste kapitel Overenskomst har indbygget et meget omfattende overenskomstkontrol. Kontrollerne parameterstyres i stor udstrækning dels kvantitativt men også på funktionsniveau. I specifikationen af regler indgår bl.a. overenskomster fra: - 3F Fælles fagligt forbund. - HK Handels- og Kontorfunktionærernes forbund i Danmark. - LH Ledernes hovedorganisation

10 1.1.3 Integration med øvrige systemer Integration med øvrige systemer skal i sker på to niveauer: 1 - Direkte adgang for brugeren på arbejdsstationen til de øvrige systemer. 2 - Applikationens behov for dataudveksling med specifikt personalesystem, mail og syge/rask registreringssystem, samt tilbageføring af løn-oplysninger

11 1.2 Specifikation af applikationen I dette afsnit beskrives de enkelte hovedfunktioners indhold på overordnet niveau efterfulgt af en liste over de enkelte funktioner. i Appendiks 14 forefindes en samlet oversigt over funktioner i applikationen Skiftplanlægning I skiftplanlægningen varetages udarbejdelse af næste skift på ugebasis. Udarbejdelsen af en ny skiftplan tager udgangspunkt i en plan fra tidligere indeholdende vagter, vagtuger, blokke, hold og evt. grupper til hver kategori. Derudover kan behovstal fra en standarduge knyttes. Gennem ændring i vagter, vagtuger og blokke samt ændringer i sammensætningen af personer tilpasses skiftplanen til behovstal. Ferieplanlægningen udføres manuelt i form af "ferielister", hvor der udsendes ferielister sorteret efter feriepoint m.m., hvorefter ferieønsker indtastes. Ferieplanen kan justeres af den stedlige skiftadministration. Når skiftplan og ferieplan er klar, lægges masterplanen op ved pr. person pr. uge at rulle vagtugerne ud. Der foretages evt. finjustering af masterplanen, inden den vagtplanen genereres og frigives til medarbejderne. Planen er dermed klar til egentlig drift

12 Planlægning indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Planlægning Vagtplan Halvårlig vagtplan Vagtliste Generér vagtplan Vagtplan for ny PNR Master Oplæg Master Justér Master OEK-kontrol Master Vis Master Vis Skiftliste Udpak Master Behov Behov (dato) Behov (ugedag) Behovsgrupper Skiftdata Afdeling Område Kategori

13 Position Team Vagtuger Blok Blok OEK Ferie Feriepoint Feriegrupper Vis ferielister Periode Løbende Med løbende funktioner skal forstås alle ændringer foretaget af PS i vagtplanen fra skiftet er planlagt. I løbende ligger den største del af den daglige arbejdsmængde i PS og derfor også et stort antal rutiner. Ændringer vedrører direkte ændringer i vagtplanen for en eller flere personer. Det kan være ændringer i vagter ønsket fra medarbejder selv eller ønsket af PS. Registrering vedrører fravær i form af syge- og rask-meldinger, forskellige former for fravær, samt diverse funktioner til slet, indcheck m.m. Ekstra/anmod er en gruppe funktioner til håndtering af indlagte ønsker om forskellige ting. Rapporter indeholder en lang række fast-definerede daglige rapporter til brug i det daglige arbejde. Endelig indgår en række funktioner til møde/kursus, til planlægning, indkaldelse og redigering af vagter

14 I den løbende planlægning kan der anvendes nogle af de samme værktøjer som i hovedfunktionen skiftplanlægning, men med mere aktuelle behovstal, hvis de findes. Løbende indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Løbende Ændring Kategoriflyt Vagtflytning Vagtforskydning Vagtændring Disponibel vagtændring Vagtbytte Egobyt Frivagt Indlæg møde Indlæg kursus Fridagsforskydning Ny uge Personknyt Instruktør/oplæring Skiftændring Vagtugeændring Gruppeflyt

15 Registrér Syg Rask Vedligehold sygemelding Overarbejde Afspadsering Indlagt fri Kommentar på vagtplan Tjenestefri Ferie Feriefridage Syg på vagt Mødt for sent Annullér overarbejde Orlov Udlån Strejke/lockout Slet transaktion Slet fravær Vagtkalender Vis makkere

16 Ekstra/anmod Ekstravagtsbehov Ekstravagtsønsker Tildel ekstravagt Egobyt Afspadsering Indlagt fri Tjenestefri Ferie Feriefridage Saldoudbetaling Saldooverførsel Diverse Byttevagt Alle ønsker Godkend timeseddel

17 1.2.3 Rapport I rapporteringsdelen er det muligt at trække rapporter og statistik på bemanding, sygdom og fravær. De faste lister kan varieres efter kundens ønsker. Rapport indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Rapport Vagthistorik Vagtdisplay Person vagtplan Daglig vagtplan DVP for kategori Ugeliste Syg Kvalifikation Fraværsoversigt Vis ferielister Vedligehold mail Opret mail Statistik Faste lister

18 1.2.4 Regnskab I regnskabsdelen foregår en månedlig rapportering af løn, fravær, ferie, tillæg o.s.v.. Alt rapporteres i form af lønarter. Lønregnskabet genereres efter hver nat v. h. a. oplysningerne fra personers vagtplan, der indeholder opdaterede oplysninger om det udførte arbejde. Regnskab med ferie samt afspadsering og overarbejde (saldofelter) kan om nødvendigt vedligeholdes her. PS kan her hente regnskabsoplysninger i form af personligt månedsregnskab og saldooplysninger. Regnskab indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Regnskab Saldi Saldoudbetaling Overførsel af timer Forespørgsler Negativ saldo Månedsregnskab1 Ferieregnskab Feriefri regnskab Saldofelter Regulering af tillæg

19 1.2.5 Generel I Generel ligger de rutiner, der benyttes til vedligeholdelse af generelle oplysninger og parametre i. I Generel vedligeholdes stamdata for personer, hold, kategorier, områder og afdelinger. Ligeledes vedligeholdes her årskalenderen med ugenr., helligdage o.l., feriepoint, parametre for de forskellige overenskomster og koder for team, kvalifikationer, fraværsårsager, vagter m.m. Nogle af de data og parametre, der vedligeholdes i Generel, er grundlæggende og vitale for. Generel indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Generel Stamdata Interne stamdata Stamdata generelt Søg i stamdata Søg i vagter Grunddata Vagtkoder Kvalifikationskoder Årsagskoder Rapport definitioner Faste vagtplaner

20 Løndata Lønarter Overenskomster Parametre Regler pr. funktion Regler

21 1.3 Database-beskrivelse I appendiks 16 er en detaljeret beskrivelse af hver enkelt tabel og felter i tabellen. I appendiks 17 er vist en oversigt over samtlige tabeller i databasen. Endelig indeholder databasen nogle temporære tabeller og views, som benyttes i forskellige rapport-scripts. De vil normalt være tomme, idet der kun fyldes noget i tabellerne så længe rapporten laves, umiddelbart derefter slettes indholdet. 1.4 Andre elementer forudsætter to eksterne softwareprodukter. - SQL*PLUS fra Oracle. - EXCEL fra Microsoft til forskellige udskrifter m.m. i forbindelse med planlægningen. 1.5 Beskrivelser til applikationen I dette kapitel uddybes forskellige specifikke emner i applikationen. De lidt større punkter er lagt ud i appendiks, og kan betragtes som selvstændige dokumenter Saldofelter I forbindelse med timeregnskabet for den enkelte medarbejder findes der i systemet 5 typer af saldofelter: Saldo 1: Overarbejdstimer der er sat til afspadsering, hvor der ved afspadsering lægges 50 % på efter parameterstyret tabel (Parameter 2). Ved udbetaling bliver timerne udbetalt til 0,9. Tilskrivning til saldo 1 sker natten efter den aktulle overarbejdsvagt er udført. Saldo 2: Overarbejdstimer for medarbejdere på reduceret tid, dog kun timer indtil at normen på 160 timer på 4 uger er opnået

22 Tilskrivning til saldo 2 sker natten efter den aktulle overarbejdsvagt er udført. Hver 4. uge udregnes total arbejdstid for hver ansat på reduceret tid, og medarbejdere der har overskredet 160 timers normen får automatisk reguleret overskydende timer fra saldo 2 til saldo 1. Saldo 3: Erstatningstimer for medarbejdere på reduceret tid ned t.o.m. 88%. (Er i princippet 88 % af en fuldtidsstilling) Tilskrivning til saldo 3 sker ved månedskørsel, hvor et antal timer tilskrives afhængig af arbejdsttidsprocent. Antal timer pr arbejdstids % er parameterstyret i overenskomstregel DR12. Saldo 4: Time til time. Det er timer der bliver tilskrevet, afspadseret og udbetalt time til time. Tilskrivning til saldo 4 sker ved møde og kursus. Saldo 5: Søgne/helligdagstimer. Tilskrivning til saldo 5 natten efter helligdagen. Antal timer der tilskrives pr helligdag er parameterstyret i overenskomstregel DR11 eller DR13. De 5 typer saldofelter findes i to udgaver, henholdsvis ny og gammel. Gamle timer er overført fra forrige periode. Nye timer er fra indeværende periode, og det er naturligvis her alle tilskrivninger sker. Felterne nummereres fra 1-5 (ny: N1 - N5, gammel: G1 - G5) Endelig findes der ét reserveret felt, hvor alt fremtidig reserveret afspadsering og indlagt fri er talt op. Dette felt vil altså altid vise antal timer der er reserveret til afspadsering fra d.d. og fremad. Udspecifikation af de reserverede timer, kan fås i en rapport i funktion afspadsering

23 Afskrivning. Efter at dagen (evt. forsinket) er gået, gennemløbes vagtplanen hvor følgende vagtkoder behandles: AFS IF AFP ASH ASO Fra hvilke saldofelter, trækket foretages, er styret af regel DR21, således at rækkefølgen er fagforeningsbestemt. Saldofelter trækker først gamle, således at alle saldoer i gamle er nul, og derefter nye, og endelig nedtælles reserveret. Ved Slettrans efter batchbehandling kan retablering ske indtil månedsregnskab er kørt, derefter må det ske manuelt. Udbetaling Timer fra saldofelterne der skal til udbetaling, foretages i regnskabsfunktionen 4221 Saldoudbetaling. Her angives antal timer og saldofeltnr. Timerne fjernes fra saldofelterne og lægges til udbetaling til næste månedskørsel. NB! Overarbejde der ved indlæggelse i løbende bliver sat til udbetaling, registreres ikke i saldofelterne, men lægges direkte til udbetaling til månedskørsel. I funktion 4261 Vedligehold saldofelter, er der mulighed for helt manuelt at justere på en persons saldofelter

24 1.5.2 Feriefelter I forbindelse med ferieregnskabet for den enkelte medarbejder findes der i systemet 4 feriefelter: Ferie 1: Opsparede feriedage. Ferie 2: Forbrugte feriedage. Opsummering af afholdte feriedage i indeværende ferieperiode. Dette felt optælles natten efter den aktuelle feriedag er afholdt. Ferie 3: Reserverede feriedage. Opsummering af fremtidige reserverede feriedage. Tilskrives i det øjeblik feriedage indlægges. Afskrives natten efter den aktuelle feriedag er afholdt. Ferie 4: Tilgodehavende feriedage. Er et resultat af de øvrige tre felter: Ferie 4= Ferie 1 - Ferie 2 - Ferie 3 De 4 feriefelter findes i to udgaver, henholdsvis aktuelt og næste ferieår. Aktuelle feriedage er for indeværende ferieår og der er her alle af/tilskrivninger sker på dage. Felter til næste feriedage berøres kun i.f.m. reservering af ferie i næste ferieår. Felterne nummereres fra 1-4 (aktuel: A1 - A5, næste: N1 - N5) I funktion 4431 Vedligehold feriefelter, er der mulighed for helt manuelt at justere på en persons feriefelter. Indholdet af disse feriefelter samt en rapport over indlagt ferie (funktion 4314) vil give detaljeret indsigt i en medarbejderes ferieregnskab. Ved Slettrans (kommando for at fortryde løbende ændringer) efter batchbehandling kan reetablering kun ske indtil månedsregnskab eller ny ferieperiode. Derefter må det ske manuelt. Det samme gør sig gældende for feriefri

25 1.5.3 Skiftændringer Skiftændring, såvel personlig som kollektiv, udføres ved hjælp af funktioner 2911 (Løbende> Ændring> Skiftændring), 2913 (Løbende> Ændring> Vagtugeændring) eller 2119 (Løbende>Ændring>Gruppeflyt). Forberedelse: Skiftændring: Der laves en ny vagtuge med de nye vagter på (funkt. 1215). F.eks VU 101 ændres, og den nye vagtuge kaldes 101A. For en eller flere PNR (udvalgt via SØG PNR) gennemsøges masterplanen indenfor et ønsket datointerval, efter gammel vagtuge. I de uger gammel vagtuge findes, opdateres masterplanen med den nye vagtuge, og de ønskede ugedage rettes til i vagtplanen hvis muligt. Ny vagt indlægges efter følgende regler: Hvis PNR ikke allerede har 3 skiftændringer. KA05 skal altid overholdes (11 timer). Hvis 1. Vagten er tørnlagt dvs. resultat af planlægning. (Transno=0)) 2. Vagten stammer fra en tidligere skiftændring. (Vagtugeændring eller holdflyt). Ellers udskrives vagt i tilhørende rapport. Derudover sker der speciel tilretning ved vagtkoderne: SYG, AFS, ASH, ASO, IF, FER hvor den nye vagt godtnok lægges ind, men hvor de nævnte vagtkoder lægges ind igen, d.v.s. en slags dobbelt-ændring. Når alle ønskede personer er behandlet, printes en rapport med de vagter der ikke kunne ændres automatisk. Til slut optælles alle involverede personer med en skiftændring, lønart sættes til udbetaling i henhold til regler, og mail sendes til PNR om skiftændringen

26 1.5.4 Simpel udlån Udlån af en person til anden PS-afdeling gøres ved: - I funktion 2159 indlægge en vagtkode "ULN" på PNR i perioden. Personens oprindelige vagter lægges i historik som ved andre ændringer. Evt. justering af saldofelter m.m. foregår manuelt. Restriktioner: - Ved månedsregnskabet behandles vagtkoden "ULN" ikke. - Ved udlånets ophør, skal ajourføring af saldo- og ferie-felter ske manuelt Styring af bruger-adgang I funktionerne 6111, 6112 og 6113 (System. Brugeradg.xxxx) vedligeholdes brugere og deres rettigheder i applikationen. Brugere En bruger oprettes med brugerid, password og brugergruppe. Brugerid og password benyttes ved logon, brugerid benyttes ved logning af løbende transaktioner, brugergruppen er bestemmende for adgangsrettigheder. Et password skal bestå af mindst 3 bogstaver og mindst 3 tal. Menuer Hvert menupunkt (Reflex-funktionsnummer) i applikationen skal ligge i databasen defineret med et Control-ID. Menupunkterne kan være af 3 typer: 1 - Hovedfunktion (1000-grupper) 2 - Underfunktion (10- el. 100-grupper)

27 3 - Funktion. Hvis en brugergruppe skal have adgang til en funktion skal der også gives adgang til tilhørende underfunktion og hovedfunktion. I menunavnet for de løbende funktioner anvendes de første 4 karakterer som transaktionskode for funktionen (i stedet for nummer). Brugergruppe For hver brugergruppe kan angives hvilke menupunkter der er adgang til Nye faste rapporter I applikationen er der 2 steder hvor fast definerede SQL-rapporter kan vælges og køres fra listboks: 2531 Statistik 5211 Faste lister Der er mulighed for at indlægge flere nye SQL-rapporter i disse listbokse ved følgende: 1. Lav SQL-rapporten i et script (en ASCII-fil med SQL-statements). Rapporten navngives xxxxxx. RAP, og placeres på serveren 2. I i funktion 5135 (Generel.Grunddata.Rapportdef) indlægges den ny rapport med følgende oplysninger: Rappport navn: xxxxxx Beskrivelse: Ledetekst: Rapportnavn vist i listboks Forklaring til evt. binds. (SQL køreklare kommandoer) Type: I hvilken rapportfunktion. FAST => 5211 Faste lister STAT => 2531 Statistik

28 1.6 Drift beskrivelser til applikationen Udover selve -modulet er udarbejdet et sæt af støtteprogrammer og batchjob, der udfører databaseintensive operationer. Disse er beskrevet i appendiks Fejlhåndtering Fejlmeddelelser I applikationen benyttes en standard messagebox til meddelelser omkring fejl m.v. Fejlmeddelelser er placeret i ressourcefilen ressource.ini. Teksten kan ændres ved at ændre i ressource.ini filen. Programfejl fra OndutyPlanner applikationen er inddelt i følgende grupper: Programfejl Fejl i skærmbilleder Databasefejl Databaseopslag Logiske fejl Overenskomst Advarsler Meddelelser I forbindelse med fejl med oprindelse i databasen bliver meddelelsen yderligere suppleret med en ORACLE fejlkode

29 1.7.2 Fejllogning OndutyPlanner applikationen indeholder ingen direkte form for fejllogning. Opstår en fejl der ikke umiddelbart kan forklares skal brugeren noterer fejlmeddelelsen (tekst og nummer) hvorefter superbruger kan forespørges. Dog vil fejl fra databasen blive beskrevet i filen PMDIOERR. LOG placeret i biblioteket C:\skiftplan\out\, hvis dette bibliotek er oprettet på arbejdsstationen

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere