Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen"

Transkript

1 HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen /MOL

2 Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til /03/ /01/09 Omskrivning og revision Versionsnr. ændres efter følgende regler: Version er det færdige dokument. Version 1.0.x er mindre rettelser (af topografisk karakter, og små tilføjelser.) Version 1.y.0 bliver benyttet væsentlige nye afsnit tilføjes. Version bliver benyttet ved næste omskrivning

3 System navn: Ansvarlig direktør: Morten Lind Ansvarlig kvalitet: Peter Hegelund Forfatteren: Morten Lind

4 Indhold Indhold appendiks... 6 Indledning Systemdokumentation Systemoversigt Generelt Overenskomst Integration med øvrige systemer Specifikation af applikationen Skiftplanlægning Løbende Rapport Regnskab Generel Database-beskrivelse Andre elementer Beskrivelser til applikationen Saldofelter Feriefelter Skiftændringer

5 1.5.4 Simpel udlån Styring af bruger-adgang Nye faste rapporter Drift beskrivelser til applikationen Fejlhåndtering Fejlmeddelelser Fejllogning

6 Indhold appendiks NR INDHOLD VERSION 1 Miljøvariable for arbejdsstation Server opsætning, batchjob og Rapporter Medarbejdermodulet MyDutyPlanner Overenskomstmodulet i Oversigt over faste lister og statistik Acceleratorkeys for applikationen Regnskabsregler og datastrukturer Parametre i applikationen Funktioner og batchjob i Databasekatalog Oversigt over databasetabeller Indhold af. DLL Beskrivelse af daglige rutiner Beskrivelse af daglige rutiner Beskrivelse af batchjob Kundeappendiks

7 Indledning Denne dokumentation er en teknisk dokumentation af applikationen, der fokuserer på hvordan hele applikationen er struktureret programmæssigt, organisering af diske, hjælpeprogrammer og udviklingsmiljøet. Appendikser. En stor del af dokumentationen foreligger i form af appendikser, for at gøre det nemmere at lave selvstændige dokumenter omkring specielle punkter

8 1 Systemdokumentation Kapitel 1.1 er en systemoversigt over applikationen, der kort skal give et overblik over applikationen. Kapitel 1.2 er beskrivelse af applikationens indhold såvel funktionelt som databasemæssigt. Primært i form af bilag. Kapitel 1.3 er en mere udførlig beskrivelse af bestemte punkter i applikationen f.eks. hvordan der laves ny halvårsplan. Kapitel 1.5 er rettet mod systemadministrator omkring hele den praktiske drift. 1.1 Systemoversigt Generelt udvikles og implementeres som en distribueret netværks-løsning i et windows miljø med PC ere som arbejdsstationer, databaseservere og kommunikationsled mod øvrige systemer. Systemet er fleksibelt og åbent overfor udvidelser/ ændringer både i antal arbejdsstationer og på databaseserverkapaciteten. Selve applikationen er udviklet som et objektorienteret og vinduesbaseret system. Der sikres en stor fleksibilitet og modularitet i systemet, således at det enkelt vil kunne bringes i anvendelse på andre stationer. På databasesiden anvendes Oracle ver. 10g som platform. applikationen indeholder i sin nuværende form følgende overordnede hovedfunktioner: 1 - PLANLÆGNING. Overordnet skiftplanlægning, halvårligt oplæg af vagtplaner for næste trafiksæson, samt vagtplansgenerering. 2 - LØBENDE. Løbende tilpasning til de genererede vagtplaner, samt registrering af fravær m.m. Endelig løbende justering af bemanding i henhold til ændrede

9 behov. Disse tilpasninger skal ske indenfor gældende overenskomstrammer. Diverse daglige administrative opgaver omkring personalet. Ekstra/anmod under denne menu retter sig i høj grad mod registreringer og kontrol af medarbejderønsker. 3- RAPPORT. Generering og visning af syge og produktionsdata til brug for den stedlige løn eller skiftadministration. 4 - REGNSKAB. Beregning og behandling af løninformation til afrapportering til den stedlige løn eller skiftadministration GENEREL. Vedligeholdes af generelle oplysninger der er nødvendige for systemet. 6- SYSTEM. Forskellige baggrundsjob og batchjob til systemet idet systemet fungerer i en større helhed, bl.a. med mulighed for parallelt at anvende de øvrige generelt tilgængelige systemer og med kommunikation til de centrale personale-systemer, mail-systemer m.m. Hver hovedfunktion består af en lang række af rutinegrupper og enkelt-rutiner, som i detaljer beskrives i næste kapitel Overenskomst har indbygget et meget omfattende overenskomstkontrol. Kontrollerne parameterstyres i stor udstrækning dels kvantitativt men også på funktionsniveau. I specifikationen af regler indgår bl.a. overenskomster fra: - 3F Fælles fagligt forbund. - HK Handels- og Kontorfunktionærernes forbund i Danmark. - LH Ledernes hovedorganisation

10 1.1.3 Integration med øvrige systemer Integration med øvrige systemer skal i sker på to niveauer: 1 - Direkte adgang for brugeren på arbejdsstationen til de øvrige systemer. 2 - Applikationens behov for dataudveksling med specifikt personalesystem, mail og syge/rask registreringssystem, samt tilbageføring af løn-oplysninger

11 1.2 Specifikation af applikationen I dette afsnit beskrives de enkelte hovedfunktioners indhold på overordnet niveau efterfulgt af en liste over de enkelte funktioner. i Appendiks 14 forefindes en samlet oversigt over funktioner i applikationen Skiftplanlægning I skiftplanlægningen varetages udarbejdelse af næste skift på ugebasis. Udarbejdelsen af en ny skiftplan tager udgangspunkt i en plan fra tidligere indeholdende vagter, vagtuger, blokke, hold og evt. grupper til hver kategori. Derudover kan behovstal fra en standarduge knyttes. Gennem ændring i vagter, vagtuger og blokke samt ændringer i sammensætningen af personer tilpasses skiftplanen til behovstal. Ferieplanlægningen udføres manuelt i form af "ferielister", hvor der udsendes ferielister sorteret efter feriepoint m.m., hvorefter ferieønsker indtastes. Ferieplanen kan justeres af den stedlige skiftadministration. Når skiftplan og ferieplan er klar, lægges masterplanen op ved pr. person pr. uge at rulle vagtugerne ud. Der foretages evt. finjustering af masterplanen, inden den vagtplanen genereres og frigives til medarbejderne. Planen er dermed klar til egentlig drift

12 Planlægning indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Planlægning Vagtplan Halvårlig vagtplan Vagtliste Generér vagtplan Vagtplan for ny PNR Master Oplæg Master Justér Master OEK-kontrol Master Vis Master Vis Skiftliste Udpak Master Behov Behov (dato) Behov (ugedag) Behovsgrupper Skiftdata Afdeling Område Kategori

13 Position Team Vagtuger Blok Blok OEK Ferie Feriepoint Feriegrupper Vis ferielister Periode Løbende Med løbende funktioner skal forstås alle ændringer foretaget af PS i vagtplanen fra skiftet er planlagt. I løbende ligger den største del af den daglige arbejdsmængde i PS og derfor også et stort antal rutiner. Ændringer vedrører direkte ændringer i vagtplanen for en eller flere personer. Det kan være ændringer i vagter ønsket fra medarbejder selv eller ønsket af PS. Registrering vedrører fravær i form af syge- og rask-meldinger, forskellige former for fravær, samt diverse funktioner til slet, indcheck m.m. Ekstra/anmod er en gruppe funktioner til håndtering af indlagte ønsker om forskellige ting. Rapporter indeholder en lang række fast-definerede daglige rapporter til brug i det daglige arbejde. Endelig indgår en række funktioner til møde/kursus, til planlægning, indkaldelse og redigering af vagter

14 I den løbende planlægning kan der anvendes nogle af de samme værktøjer som i hovedfunktionen skiftplanlægning, men med mere aktuelle behovstal, hvis de findes. Løbende indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Løbende Ændring Kategoriflyt Vagtflytning Vagtforskydning Vagtændring Disponibel vagtændring Vagtbytte Egobyt Frivagt Indlæg møde Indlæg kursus Fridagsforskydning Ny uge Personknyt Instruktør/oplæring Skiftændring Vagtugeændring Gruppeflyt

15 Registrér Syg Rask Vedligehold sygemelding Overarbejde Afspadsering Indlagt fri Kommentar på vagtplan Tjenestefri Ferie Feriefridage Syg på vagt Mødt for sent Annullér overarbejde Orlov Udlån Strejke/lockout Slet transaktion Slet fravær Vagtkalender Vis makkere

16 Ekstra/anmod Ekstravagtsbehov Ekstravagtsønsker Tildel ekstravagt Egobyt Afspadsering Indlagt fri Tjenestefri Ferie Feriefridage Saldoudbetaling Saldooverførsel Diverse Byttevagt Alle ønsker Godkend timeseddel

17 1.2.3 Rapport I rapporteringsdelen er det muligt at trække rapporter og statistik på bemanding, sygdom og fravær. De faste lister kan varieres efter kundens ønsker. Rapport indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Rapport Vagthistorik Vagtdisplay Person vagtplan Daglig vagtplan DVP for kategori Ugeliste Syg Kvalifikation Fraværsoversigt Vis ferielister Vedligehold mail Opret mail Statistik Faste lister

18 1.2.4 Regnskab I regnskabsdelen foregår en månedlig rapportering af løn, fravær, ferie, tillæg o.s.v.. Alt rapporteres i form af lønarter. Lønregnskabet genereres efter hver nat v. h. a. oplysningerne fra personers vagtplan, der indeholder opdaterede oplysninger om det udførte arbejde. Regnskab med ferie samt afspadsering og overarbejde (saldofelter) kan om nødvendigt vedligeholdes her. PS kan her hente regnskabsoplysninger i form af personligt månedsregnskab og saldooplysninger. Regnskab indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Regnskab Saldi Saldoudbetaling Overførsel af timer Forespørgsler Negativ saldo Månedsregnskab1 Ferieregnskab Feriefri regnskab Saldofelter Regulering af tillæg

19 1.2.5 Generel I Generel ligger de rutiner, der benyttes til vedligeholdelse af generelle oplysninger og parametre i. I Generel vedligeholdes stamdata for personer, hold, kategorier, områder og afdelinger. Ligeledes vedligeholdes her årskalenderen med ugenr., helligdage o.l., feriepoint, parametre for de forskellige overenskomster og koder for team, kvalifikationer, fraværsårsager, vagter m.m. Nogle af de data og parametre, der vedligeholdes i Generel, er grundlæggende og vitale for. Generel indeholder følgende menupunkter: Hovedmenu Undermenu Funktion ======= ======= ======= Generel Stamdata Interne stamdata Stamdata generelt Søg i stamdata Søg i vagter Grunddata Vagtkoder Kvalifikationskoder Årsagskoder Rapport definitioner Faste vagtplaner

20 Løndata Lønarter Overenskomster Parametre Regler pr. funktion Regler

21 1.3 Database-beskrivelse I appendiks 16 er en detaljeret beskrivelse af hver enkelt tabel og felter i tabellen. I appendiks 17 er vist en oversigt over samtlige tabeller i databasen. Endelig indeholder databasen nogle temporære tabeller og views, som benyttes i forskellige rapport-scripts. De vil normalt være tomme, idet der kun fyldes noget i tabellerne så længe rapporten laves, umiddelbart derefter slettes indholdet. 1.4 Andre elementer forudsætter to eksterne softwareprodukter. - SQL*PLUS fra Oracle. - EXCEL fra Microsoft til forskellige udskrifter m.m. i forbindelse med planlægningen. 1.5 Beskrivelser til applikationen I dette kapitel uddybes forskellige specifikke emner i applikationen. De lidt større punkter er lagt ud i appendiks, og kan betragtes som selvstændige dokumenter Saldofelter I forbindelse med timeregnskabet for den enkelte medarbejder findes der i systemet 5 typer af saldofelter: Saldo 1: Overarbejdstimer der er sat til afspadsering, hvor der ved afspadsering lægges 50 % på efter parameterstyret tabel (Parameter 2). Ved udbetaling bliver timerne udbetalt til 0,9. Tilskrivning til saldo 1 sker natten efter den aktulle overarbejdsvagt er udført. Saldo 2: Overarbejdstimer for medarbejdere på reduceret tid, dog kun timer indtil at normen på 160 timer på 4 uger er opnået

22 Tilskrivning til saldo 2 sker natten efter den aktulle overarbejdsvagt er udført. Hver 4. uge udregnes total arbejdstid for hver ansat på reduceret tid, og medarbejdere der har overskredet 160 timers normen får automatisk reguleret overskydende timer fra saldo 2 til saldo 1. Saldo 3: Erstatningstimer for medarbejdere på reduceret tid ned t.o.m. 88%. (Er i princippet 88 % af en fuldtidsstilling) Tilskrivning til saldo 3 sker ved månedskørsel, hvor et antal timer tilskrives afhængig af arbejdsttidsprocent. Antal timer pr arbejdstids % er parameterstyret i overenskomstregel DR12. Saldo 4: Time til time. Det er timer der bliver tilskrevet, afspadseret og udbetalt time til time. Tilskrivning til saldo 4 sker ved møde og kursus. Saldo 5: Søgne/helligdagstimer. Tilskrivning til saldo 5 natten efter helligdagen. Antal timer der tilskrives pr helligdag er parameterstyret i overenskomstregel DR11 eller DR13. De 5 typer saldofelter findes i to udgaver, henholdsvis ny og gammel. Gamle timer er overført fra forrige periode. Nye timer er fra indeværende periode, og det er naturligvis her alle tilskrivninger sker. Felterne nummereres fra 1-5 (ny: N1 - N5, gammel: G1 - G5) Endelig findes der ét reserveret felt, hvor alt fremtidig reserveret afspadsering og indlagt fri er talt op. Dette felt vil altså altid vise antal timer der er reserveret til afspadsering fra d.d. og fremad. Udspecifikation af de reserverede timer, kan fås i en rapport i funktion afspadsering

23 Afskrivning. Efter at dagen (evt. forsinket) er gået, gennemløbes vagtplanen hvor følgende vagtkoder behandles: AFS IF AFP ASH ASO Fra hvilke saldofelter, trækket foretages, er styret af regel DR21, således at rækkefølgen er fagforeningsbestemt. Saldofelter trækker først gamle, således at alle saldoer i gamle er nul, og derefter nye, og endelig nedtælles reserveret. Ved Slettrans efter batchbehandling kan retablering ske indtil månedsregnskab er kørt, derefter må det ske manuelt. Udbetaling Timer fra saldofelterne der skal til udbetaling, foretages i regnskabsfunktionen 4221 Saldoudbetaling. Her angives antal timer og saldofeltnr. Timerne fjernes fra saldofelterne og lægges til udbetaling til næste månedskørsel. NB! Overarbejde der ved indlæggelse i løbende bliver sat til udbetaling, registreres ikke i saldofelterne, men lægges direkte til udbetaling til månedskørsel. I funktion 4261 Vedligehold saldofelter, er der mulighed for helt manuelt at justere på en persons saldofelter

24 1.5.2 Feriefelter I forbindelse med ferieregnskabet for den enkelte medarbejder findes der i systemet 4 feriefelter: Ferie 1: Opsparede feriedage. Ferie 2: Forbrugte feriedage. Opsummering af afholdte feriedage i indeværende ferieperiode. Dette felt optælles natten efter den aktuelle feriedag er afholdt. Ferie 3: Reserverede feriedage. Opsummering af fremtidige reserverede feriedage. Tilskrives i det øjeblik feriedage indlægges. Afskrives natten efter den aktuelle feriedag er afholdt. Ferie 4: Tilgodehavende feriedage. Er et resultat af de øvrige tre felter: Ferie 4= Ferie 1 - Ferie 2 - Ferie 3 De 4 feriefelter findes i to udgaver, henholdsvis aktuelt og næste ferieår. Aktuelle feriedage er for indeværende ferieår og der er her alle af/tilskrivninger sker på dage. Felter til næste feriedage berøres kun i.f.m. reservering af ferie i næste ferieår. Felterne nummereres fra 1-4 (aktuel: A1 - A5, næste: N1 - N5) I funktion 4431 Vedligehold feriefelter, er der mulighed for helt manuelt at justere på en persons feriefelter. Indholdet af disse feriefelter samt en rapport over indlagt ferie (funktion 4314) vil give detaljeret indsigt i en medarbejderes ferieregnskab. Ved Slettrans (kommando for at fortryde løbende ændringer) efter batchbehandling kan reetablering kun ske indtil månedsregnskab eller ny ferieperiode. Derefter må det ske manuelt. Det samme gør sig gældende for feriefri

25 1.5.3 Skiftændringer Skiftændring, såvel personlig som kollektiv, udføres ved hjælp af funktioner 2911 (Løbende> Ændring> Skiftændring), 2913 (Løbende> Ændring> Vagtugeændring) eller 2119 (Løbende>Ændring>Gruppeflyt). Forberedelse: Skiftændring: Der laves en ny vagtuge med de nye vagter på (funkt. 1215). F.eks VU 101 ændres, og den nye vagtuge kaldes 101A. For en eller flere PNR (udvalgt via SØG PNR) gennemsøges masterplanen indenfor et ønsket datointerval, efter gammel vagtuge. I de uger gammel vagtuge findes, opdateres masterplanen med den nye vagtuge, og de ønskede ugedage rettes til i vagtplanen hvis muligt. Ny vagt indlægges efter følgende regler: Hvis PNR ikke allerede har 3 skiftændringer. KA05 skal altid overholdes (11 timer). Hvis 1. Vagten er tørnlagt dvs. resultat af planlægning. (Transno=0)) 2. Vagten stammer fra en tidligere skiftændring. (Vagtugeændring eller holdflyt). Ellers udskrives vagt i tilhørende rapport. Derudover sker der speciel tilretning ved vagtkoderne: SYG, AFS, ASH, ASO, IF, FER hvor den nye vagt godtnok lægges ind, men hvor de nævnte vagtkoder lægges ind igen, d.v.s. en slags dobbelt-ændring. Når alle ønskede personer er behandlet, printes en rapport med de vagter der ikke kunne ændres automatisk. Til slut optælles alle involverede personer med en skiftændring, lønart sættes til udbetaling i henhold til regler, og mail sendes til PNR om skiftændringen

26 1.5.4 Simpel udlån Udlån af en person til anden PS-afdeling gøres ved: - I funktion 2159 indlægge en vagtkode "ULN" på PNR i perioden. Personens oprindelige vagter lægges i historik som ved andre ændringer. Evt. justering af saldofelter m.m. foregår manuelt. Restriktioner: - Ved månedsregnskabet behandles vagtkoden "ULN" ikke. - Ved udlånets ophør, skal ajourføring af saldo- og ferie-felter ske manuelt Styring af bruger-adgang I funktionerne 6111, 6112 og 6113 (System. Brugeradg.xxxx) vedligeholdes brugere og deres rettigheder i applikationen. Brugere En bruger oprettes med brugerid, password og brugergruppe. Brugerid og password benyttes ved logon, brugerid benyttes ved logning af løbende transaktioner, brugergruppen er bestemmende for adgangsrettigheder. Et password skal bestå af mindst 3 bogstaver og mindst 3 tal. Menuer Hvert menupunkt (Reflex-funktionsnummer) i applikationen skal ligge i databasen defineret med et Control-ID. Menupunkterne kan være af 3 typer: 1 - Hovedfunktion (1000-grupper) 2 - Underfunktion (10- el. 100-grupper)

27 3 - Funktion. Hvis en brugergruppe skal have adgang til en funktion skal der også gives adgang til tilhørende underfunktion og hovedfunktion. I menunavnet for de løbende funktioner anvendes de første 4 karakterer som transaktionskode for funktionen (i stedet for nummer). Brugergruppe For hver brugergruppe kan angives hvilke menupunkter der er adgang til Nye faste rapporter I applikationen er der 2 steder hvor fast definerede SQL-rapporter kan vælges og køres fra listboks: 2531 Statistik 5211 Faste lister Der er mulighed for at indlægge flere nye SQL-rapporter i disse listbokse ved følgende: 1. Lav SQL-rapporten i et script (en ASCII-fil med SQL-statements). Rapporten navngives xxxxxx. RAP, og placeres på serveren 2. I i funktion 5135 (Generel.Grunddata.Rapportdef) indlægges den ny rapport med følgende oplysninger: Rappport navn: xxxxxx Beskrivelse: Ledetekst: Rapportnavn vist i listboks Forklaring til evt. binds. (SQL køreklare kommandoer) Type: I hvilken rapportfunktion. FAST => 5211 Faste lister STAT => 2531 Statistik

28 1.6 Drift beskrivelser til applikationen Udover selve -modulet er udarbejdet et sæt af støtteprogrammer og batchjob, der udfører databaseintensive operationer. Disse er beskrevet i appendiks Fejlhåndtering Fejlmeddelelser I applikationen benyttes en standard messagebox til meddelelser omkring fejl m.v. Fejlmeddelelser er placeret i ressourcefilen ressource.ini. Teksten kan ændres ved at ændre i ressource.ini filen. Programfejl fra OndutyPlanner applikationen er inddelt i følgende grupper: Programfejl Fejl i skærmbilleder Databasefejl Databaseopslag Logiske fejl Overenskomst Advarsler Meddelelser I forbindelse med fejl med oprindelse i databasen bliver meddelelsen yderligere suppleret med en ORACLE fejlkode

29 1.7.2 Fejllogning OndutyPlanner applikationen indeholder ingen direkte form for fejllogning. Opstår en fejl der ikke umiddelbart kan forklares skal brugeren noterer fejlmeddelelsen (tekst og nummer) hvorefter superbruger kan forespørges. Dog vil fejl fra databasen blive beskrevet i filen PMDIOERR. LOG placeret i biblioteket C:\skiftplan\out\, hvis dette bibliotek er oprettet på arbejdsstationen

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

Parametre i OnDutyPlanner applikationen

Parametre i OnDutyPlanner applikationen APPENDIKS 13 : Parametre i applikationen Version 1.0.1 Parametre i applikationen Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 14/01/09 Omskrivning og revision

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version 1.0.3 Overenskomstmodulet i Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0. 23/03/07 1.0.1. 18/09/07 Grammatikkontrol 1.0.2 01/11/07

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Regnskabsregler og datastrukturer

Regnskabsregler og datastrukturer APPENDIKS 12 : Regnskabsregler og datastrukturer Version 1.0.1 Regnskabsregler og datastrukturer Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 01/01/09 Revision

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Beskrivelse af batchjob

Beskrivelse af batchjob APPENDIKS 26 : Beskrivelse af batchjob Version 1.0.1 Beskrivelse af batchjob Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 25/01/09 Revision og layout Versionsnr.

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS BOLIG 6. OKTOBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 PBS layout til PFA helbredssikring... 2 2 Styrekort: Spær for lønberegning... 2 3 PDF-filer via e-mail til

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

DM-NYT December 2012

DM-NYT December 2012 DM-NYT December 2012 StarTime siden sidst Standardaktiviteter Planlagt ferie og ferieregnskab Ajourføringsstatus Flextimer ønskes udbetalt Udvidet tekstfelt på ordreovervågning Valgfrie placeringer til

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013 1. INSTALLATIONER Følgende programmer skal være installeret på maskinen: Silver

Læs mere

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde

Læs mere

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74)

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan TimePlan version 6.19.62.275 dato 20.05.2014 A-14029 Omkostninger Fejl rettet Omkostnings lønparametre som kr. tillæg på mdr. lønnede blev opjusteret i omkostningerne når medarbejderen havde mertid. A-13574

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding

Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding Sådan sender du ferie og sygemeldinger Indhold Anmodning om fravær... 2 Sygemelding... 4 Opsætning i EASY... 5 Support... 7 Senest redigering 16.03.2017

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse Mi nt i d Qui c k g ui de Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i fleksjob Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22 67

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR Manual version 7 Side 2 af 46 TimePlan A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 TimePlan App... 5 Log ind... 5 Log ind-oplysning... 6 Menuen... 8 Søg... 9 Dashboard... 10 Vagtplan... 11 Mine tider...

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER

DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER Introduktion af ord og begreber Sæt organisationen op i programmet Registrér jeres stamdata Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Dette kan OnDutyPlanner

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App)

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Hvilket fravær skal jeg selv indberette? Alt planlagt fravær skal være godkendt af leder før indberetning. Alt planlagt

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan TimePlan version 6.19.51.239.1 dato 22.01.2014 A-13415 Medarbejdere Fejl rettet Ved skift fra månedslønnet til timelønnet eller omvendt, blev tillæg der ikke hørte til slettet. Der er oprettet mulighed

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI

EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI EPOS LØN TILRETNING IFM. NYT FERIEÅR OVERENSKOMSTEN CO INDUSTRI OG DI VERSION 1 KUNDEVEJLEDNING MAJ 2014 Indholdsfortegnelse 1 Nyt ferieår... 2 1.1 Fritvalg i de kommende lønperioder... 2 1.2 Dispositionsdato

Læs mere

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER Skab overblik i dine projekters tids og personaleforbrug Bevar fokus på dine projekters faglighed og lad OnDutyPlanner klare resten Sådan arbejder

Læs mere

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION STEM AUHR Kursus i AUHRA fraværsadministration Undervisere: Projekt: Afsnit / aktivitet: Version: Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION Uddannelse / Brugervejledning 06-09-2012-A 1

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion #BREVFLET# Aalborg Kommune, Økonomiafsnittet Sønderbro 12, 9000 Aalborg Til arbejdsgiveren 28. august 2015 Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion For at lette arbejdsgangen både for dig som arbejdsgiver

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION STEM AUHR Kursus i AUHRA fraværsadministration Undervisere: Projekt: Afsnit / aktivitet: Version: Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION Uddannelse / Brugervejledning 14-01-2013-A 1

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

WEB Registrering - Manual

WEB Registrering - Manual Opsætning af synkronisering mellem C5 og WebReg Under Tilpasning ligger menukald til den generelle opsætning af synkroniseringen mellem C5 og WebReg Web Normtider: Generelle normtider defineres for de

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016

Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016 Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016 Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Generel information På statuslisten kan du få et samlet overblik over

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Tidsregistrering. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Tidsregistrering. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version Tidsregistrering Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

Opslag SLS Ferie og Fravær

Opslag SLS Ferie og Fravær Opslag Ferie og fravær Opslag SLS Ferie og Fravær Overblik Introduktion I dette Opslag kan du se hvilke faciliteter SLS Ferie/Fravær indeholder, og hvordan du arbejder med systemet. Du kan også se nogle

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere