FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende IT-system konsekvent understøtter en lagdelt, distribueret og komponentbaseret arkitektur b) at komponenter i IT-systemet er løst koblede, ved hjælp af veldefinerede (og ideelt) smalle funktions (kald) API er, baseret på åbne standarder c) at IT-systemets data-udvekslingsformater er baseret på åbne standarder d) at IT-systemet kan tilgå eksterne datakilder i realtid og via dataservice komponenter e) at IT-systemer så vidt muligt afvikles data-/parameter styret f) at systemet benytter tynde klienter for afvikling af brugergrænseflade logik g) at IT-systemet indgår i en portalbaseret og personaliseret brugergrænseflade h) at IT-systemet integrerer sømløst med Fredericia Kommunes centrale bruger- og gruppekatalog i) at IT-systemet opfylder en række driftsmæssige krav Fredericia Kommunes nuværende arkitektur miljø... 9 Intranet Portal... 9 Hjemmeside, herunder selvbetjening... 9 Elektronisk Dokument Håndtering IDM system AD og stamregistre Forventning til arkitektur udviklingen Side 1 af 14

2 Fredericia Kommunes arkitekturmodel Fredericia Kommunes kommunalbestyrelse vedtog i 2010 en ny digtal strategi der er en videreudvikling af det tidligere IT-strategier. Af strategien fremgår det det bl.a., at kommunen vil være en digital kommune. En væsentlig forudsætning for realisering af de visioner, der udstikkes af Digitaliserings-strategien er fortsat implementering af en IT-arkitektur, som er i stand til at understøtte visionerne bag den digitale kommune. Udarbejdelse af modellen for en IT-arkitektur er gennemført som et selvstændigt projekt i Arkitekturmodellen er siden da blevet revideret flere gange i takt med den teknologiske og organisatoriske udvikling. Nærværende dokument sammenfatter de resultater, der er udviklet under ITarkitektur projektet inkl. efterfølgende justeringer. Dokumentet bruges til orientering i forbindelse med IT-anskaffelser. Leverandører er velkomne til at kommentere på indholdet. Bemærk: Når der i nærværende dokument skrives f.eks. "... det er et krav at ITsystemet...", skal det ikke opfattes som et krav i udbudsteknisk forstand, med mindre det er eksplicit angivet i selve kravspecifikationen. Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser I det følgende beskrives de krav som Fredericia Kommune generelt stiller til nye IT-systemer. Beskrivelsen skelner mellem forretningsmæssige krav og krav til IT-arkitektur. Forretningsmæssige krav Opfyldelsen af forretningsmæssige krav kan opfattes som den "synlige" oplevede effekt af en konkret IT-anskaffelse for brugere af det pågældende ITsystem. Forretningsmæssige succeskriterier og afledte krav for den nye IT-arkitektur er således: at der skabes 'On-line' adgang for kommunens borgere og erhvervsliv til kommunale selvbetjeningsydelser i alle døgnets 24 timer, 365 dage om året og uafhængigt af geografisk lokation. Side 2 af 14

3 at stadig flere ydelser implementeres som "ægte" selvbetjeningsydelser, dvs. at der skabes integration til bagvedliggende fagsystemer, således at borgeren kan gennemføre visse kommunale sagsforløb, uden mellemkomst af kommunens medarbejdere. at medarbejdere oplever en intuitiv, personaliseret og opgaveorienteret PC-arbejdsplads, hvorfra relevante funktioner og informationer kan tilgås enkelt og entydigt, herunder at data vedligeholdes ét sted i realtid. at integrationen mellem forskellige systemer opleves transparent og præsenteres/aktiveres ensartet (efter fælles retningslinier) på kommunens Intranet, herunder at der ikke er behov for særskilt login mellem systemer (Single Sign On). at udbygningen af kommunens IT-systemer kan ske løbende og hurtigt, så der kan reageres effektivt på nye og ændrede arbejdsgangsbehov, som f.eks. lovgivningsmæssige tiltag. at eksisterende og nye anskaffelser, kan genbruges i sammenhænge, de ikke oprindeligt var tænkt ind i. Succeskriteriet her, er ikke mindst, at udbygningen af kommunens IT-systemer løbende medvirker til reduktion af "Informationsøer", der traditionelt er vanskelige at integrere med andre systemer. at IT-systemerne kan skaleres i forhold til en varierende (stigende) forespørgselsmængde. Krav til IT-arkitektur Kravene til IT-arkitektur kan opfattes som de "usynlige" tekniske krav som en konkret IT-anskaffelse er underlagt. IT-arkitekturen skal sikre sammenhæng mellem den nye anskaffelse og kommunens nuværende og fremtidige ITsystemer og IT-infrastruktur. De følgende krav opfattes som en stående målsætning og ambition for udviklingen af kommunens IT-arkitektur og kun i et vist omfang som en beskrivelse af den nuværende situation. Fredericia Kommunens IT-arkitektur krav og ønsker til en konkret anskaffelse er følgende (punkterne a til i): a) at det pågældende IT-system konsekvent understøtter en lagdelt, distribueret og komponentbaseret arkitektur. Et væsentligt kendetegn ved IT-arkitekturen er etablering/vedligeholdelse af en stringent horisontal lagdeling af IT-services og IT-funktioner med veldefinerede snitflader mellem disse servicelag. Ved én IT-service forstås den funktionalitet og de tilhørende data, som et velafgrænset IT-modul tilvejebringer til f.eks. en bruger eller til et andet IT-modul. Side 3 af 14

4 Der skelnes imellem 4 typer af services: Brugergrænseflade lag, som understøtter forskellige arbejdsplads-typer. Brugerservices er de faciliteter, der stilles til rådighed for forskellige brugergrupper. Der er her især fokus på dialog og præsentationsformer rettet mod brugerkategoriernes forskellige opgavetyper. Forretningsservices er moduler (en velafgrænset mængde IT-funktionalitet) der realiserer virksomhedens forretningsprocesser. Begrebet forretningsservices anvendes, fordi modulerne kan indgå i flere forskellige sammenhænge enten i brugerservices eller i andre forretningsservices. Dataservices er delsystemer, der tilvejebringer og vedligeholder virksomhedens elektroniske information med tilhørende metadata beskrivelser. Den elektroniske information omfatter både information i databaser og dokumentarkiver. Det er ikke et krav, at alle lag nødvendigvis anvendes i alle løsninger. Men for at sikre maksimal fleksibilitet og genbrug, skal eksisterende fælles services anvendes og spillereglerne for kommunikation mellem lag overholdes. I nedenstående figur er lagdelingsprincippet for IT-arkitekturen illustreret: Borgere Politiker Samarbejdspartner Medarbejdere Brugergrænseflade Win-program PDA Mobiltelefon Browser SmartBook Smartphone Brugerservice Veldefineret grænseflade til fælles IT-funktioner Forretningsservice Veldefineret grænseflade til fælles e og data - informationer Dataservice Metadata beskrivelse Systemer, data og dokumenter Side 4 af 14

5 I praksis er brugergrænseflade lag og brugerservices ofte implementeret som ét lag i forhold til specifikke systemer og brugergrænseflader (eksempelvis web). I figuren er der identificeret middleware på to niveauer: Mellem forretningsservices og dataservice. Mellem brugerservices og forretningsservices/ressourceservices. I en ideel verden, ville kommunen kun benytte én middelware teknologi, over hvilken alle forespørgsler og opdateringer på tværs af fagsystemer kunne foregå sikkert og effektivt. I praksis må kommunen, som en konsekvens af det brede leverandørgrundlag og forskelligartede teknologier for kommunens IT-systemer, dog leve med forskellige snit mellem arkitektur lag. I det omfang det er muligt foretrækker kommunen, at basere sig på MS middleware komponenter, som fx BizTalk, MS MQ, MS IIS hostede SOAP webservices mv. Det er dog helt klart at kommunen i overensstemmelser med de initiativer der foregår i regi Den Digitale Taskforce, ønsker at basere sin fremtidige eksponering af (især) forretningsservices på web services teknologi. b) at komponenter i IT-systemet er løst koblede, ved hjælp af veldefinerede (og ideelt) smalle funktions (kald) API er, baseret på åbne standarder. Med henblik på at tilgodese forretningsmæssige krav om hurtig tilpasning af funktionalitet, herunder genbrug af eksisterende systemer, er det vigtigt, at programmoduler kan udskiftes og/eller tilpasses individuelt, uden konsekvenser for andre komponenter. Dette hensyn sikres ved anvendelse af kontrakter, der stilles til rådighed af service-komponenter. Klient-komponenter benytter services i service-komponenterne og så længe kontrakten ikke brydes mellem de involverede komponenter, kan de hver især tilpasses uden indvirkning på hverandre. Forudsætningen er, at kontrakter er skrevet i en form, som er standardiseret. Konkret forventes, at komponenter eksponerer funktions-api er over protokoller som COM/DCOM, HTTP og/eller SOAP/XML. Det er Fredericia Kommune forventning, at især SOAP/XML protokollen har et langsigtet potentiale. Samtidig forventes det, at der indeholdt i IT-systemer, som opfylder ITarkitekturen, er en standardiseret adgang til beskrivelsen af disse kontrakter dét der i figuren ovenfor er angivet som Metadatabeskrivelser. Med andre ord ønskes, at det pågældende IT-system, on-line i en passende form, kan Side 5 af 14

6 beskrive, hvilke komponenter og tilhørende API er, systemet stiller til rådighed for omverdenen. Et eksempel på ønsket beskrivelses-syntax er XML schema standarden, WSDL eller tilsvarende. En konsekvens ved opfyldelse af dette krav er, at Fredericia Kommune får en større grad af leverandør uafhængighed en faktor som kommunen lægger vægt på, i et turbulent IT-marked. c) at IT-systemets data-udvekslingsformater er baseret på åbne standarder. Dette krav kan opfattes som en præcisering af kravene under punkt b). Inden for de sidste år har udviklingen inden for IT-teknologien været meget fokuseret på XML som generisk standard for udveksling af data mellem IT-systemer. Det er Fredericia Kommunes forventning, at brugen af XML vil blive udviklet videre, således at udveksling af f.eks. data til/fra databaser, overførsel af parameterdata i forbindelse med servicekald på komponentniveau m.m., med tiden konsekvent indlejres i XML og kaldes over SOAP - og dermed at proprietære formater med tiden helt kan undgås (f.eks. ODBC, NET8 m.v.). d) at IT-systemet kan tilgå eksterne datakilder i realtid og via dataservice komponenter. Som nævnt tidligere er det en stående ambition for kommunen at reducere antallet af uafhængige datakilder / informationsøer. Konkret betyder det i forbindelse med anskaffelse af et IT-system, at det skal analyseres, om kommunen allerede råder over data, som systemet kan tilgå. Typiske eksempler kan være personoplysninger (medarbejder, borger) eller adresseoplysninger m.m. I givet fald skal IT-systemet integrere med disse datakilder i realtid, hvorved ajourføringer i datakilden fra anden part, har øjeblikkelig effekt i det nye IT-system. Ajourføringer til en ekstern datakilde fra det nye IT-system skal desuden udføres på en sådan måde, at datakildens struktur og indhold bevares konsistent til enhver tid. Adgang til eksterne datakilder skal så vidt muligt foregå via nye eller eksisterende dataservice-komponenter. Hvis det ved en konkret anskaffelse afklares, at kommunen ikke allerede råder over en relevant dataservice-komponent, bør leverandøren tilbyde udvikling af en sådan. I visse tilfælde kan det accepteres, at der skabes adgang til eksisterende datakilder via direkte opslag i/ajourføring af datakilden. I visse andre tilfælde kan det accepteres, at integration foretages ved replikering af data mellem ekstern datakilde og det nye IT-system. Side 6 af 14

7 Uanset metode skal integration til eksterne datakilder foretages under behørig hensyntagen til de sikkerheds- og myndigheds-krav, der omgiver den pågældende datakilde (f.eks. persondatalov osv.). e) at IT-systemer så vidt muligt afvikles data-/parameter styret. Rettelser til forretningsregler i ældre IT-systemer kan ofte kun gennemføres ved en programmerings-indsats, en både besværlig og dyr proces. Det er som konsekvens heraf ønskeligt, at nye systemer, i muligt omfang, kan tilrettes ved justeringer til data-/parametre, der bør være indlejret i en database. Målet er således, at det pågældende IT-system indeholder værktøjer, så nødvendig tilpasning kan foretages af kommunens medarbejdere selv. Der kan f.eks. være tale om definitioner af nye arbejdsgange i et ESDH/workflow system, om ændringer af en satsberegning i et dagpengeprogram osv. f) at systemet benytter tynde klienter for afvikling af brugergrænseflade logik. Ved tynde klienter forstås 1) program moduler, der optager et minimalt ressource forbrug på den hardware enhed, modulet afvikles på og 2) program moduler, der kan distribueres til brugere i organisationen med en minimal indsats (ideelt set som en Intranet adresse/url). Typisk er kravet til tynde klienter opfyldt med web-baserede IT-systemer, der kan afvikles i Internet browsere. Generelt er det Fredericia Kommunes ambition, at standardisere på web-baserede systemer. Det vil på sigt sige, at hovedparten af medarbejderens daglige arbejde foran PC en udføres i et browser orienteret miljø. Samtidig forventer kommunen, at vi i de kommende år også vil tage andre tynde klienter i anvendelse, som f.eks.. mobilt Internet, specialiserede håndholdte terminaler m.m. g) at IT-systemet indgår i en portalbaseret og personaliseret brugergrænseflade. Fredericia Kommune benytter i sin IT-infrastruktur web-server teknologi fra Microsoft. Det er dog kommunens forventning, at blandede web-server miljøer, kan være aktuelle i kommunen fremover. Side 7 af 14

8 Det er et krav til nye IT-systemer, at de kan indgå transparent i kommunens Intranet miljø uanset hvilken platform produktet i øvrigt er udviklet til. Integrationen skal gennemføres, således at brugere ikke skal logge ind på det nye ITsystem, når brugeren allerede er kendt på Intranettet /LAN (Single Sign On). h) at IT-systemet integrerer sømløst med Fredericia Kommunes centrale bruger- og gruppekatalog. Fredericia Kommune baserer sin bruger-, gruppe og organisatorisk-enheds (OU) vedligeholdelse på Microsoft Active Directory (AD). Desuden og af hensyn til muligheden for at supplere AD oplysninger med andre data, der ikke egner sig til opbevaring i AD vedligeholdes visse oplysninger om brugere, grupper, roller og OU endvidere i en MS SQL baseret database. Det er et krav til nye IT-systemer, at der er direkte eller indirekte brugervalidering mod AD, evt. via den LDAP implementering, som eksponeres alternativt af AD. Målet er at opnå central bruger- og rettighedsadministration, således at denne kan varetages i ét sammenhængende system, med direkte (realtids) effekt i nye IT-systemer såvel som i kommunens eksisterende IT-systemer. Det forventes, at det nye IT-system - ved læsning/skrivning af data fra/til eksterne kilder og/eller ved anvendelse af 3. parts API'er - er i stand til at videregive brugerens adgangstegn (eng.: logintoken), på en sådan måde, at der gives mulighed for transparent adgang til eksterne systemer, samt mulighed for sporbarhed m.v. IT-systemet forventes endvidere sikkerhedsmæssigt, at kunne konfigureres og afvikles niveauopdelt. Konkret spædende fra ingen sikkerhed til maksimal sikkerhed inkl. krypteret digital signatur fx OCES borger/medarbejder certifikat. Samtidig skal IT-systemets arkitektur understøtte løbende tilpasning af det gældende sikkerhedskoncept, således at nye teknologiske landvindinger og/eller udviklingen inden for brugen af digitale signaturer i Danmark kan imødekommes. Desuden er der er meget klar forventning til, at oplysninger vedrørende kommunens IT-brugere, medarbejdere og organisatoriske enheder, m.v. ikke skal (gen)etableres i forhold til anskaffelsen af et nyt IT-system, men derimod kan læses fra kommunens eksisterende kilder. Herunder at den løbende vedligeholdelse af disse oplysninger, afspejles i realtid eller nær realtid i IT-systemet. Side 8 af 14

9 i) at IT-systemet opfylder en række driftsmæssige krav. Som nævnt tidligere er der forventning til en effektiv afvikling af kommunens IT-systemer i døgnets 24 timer, hele året rundt - en forventning der er stigende i takt med udvikling af kommunens borger-rettede selvbetjeningsydelser. Det er derfor et krav, at det nye IT-system kan konfigureres til at indgå i et driftsmiljø, hvor "Single Point of Failure"' kan elimineres ved hjælp af fejltolerant hardware som f.eks. virtualisering, SANs, klynger af applikationsservere, message queing integrationer mv. Samtidig, og muliggjort ved anvendelse af denne teknologi, forventes det, at nye IT-systemer kan imødekomme et stigende behov ved simpel hardware skalering. Samtidig forventes det, at IT-systemerne kan skaleres ved distribution, dvs. ombrydning af konfigurationer, således at særligt CPU-tunge servicekomponenter kan (om)placeres på dedikerede servere/serverfarme osv. Endvidere er der en række krav vedrørende det nye IT-systems muligheder for at kunne overvåges via TNG UNIcenter, således at en række applikationsovervågningsparametre beskrives i forhold til monitorering på TNGplatformen. Fredericia Kommunes nuværende arkitektur miljø Det er primært i forbindelse med kommunens etablering af hjemmeside, Intranet, ESDH, Økonomisystem og AD/Stamregistre, at der er taget hul på realisering af kommunens IT-arkitektur strategi. Et stigende antal fagsystemer understøtter også kravene til IT-arkitektur i større eller mindre grad. I det følgende beskrives miljøerne i yderligere detalje. Intranet Portal Fredericia Kommunes Intranet er baseret på Microsoft Sharepoint Portal x.x. Som database benyttes SQL200x Systemet er taget i drift i medio 200x. Yderligere information omkring MS Sharepoint, kan findes på Microsofts hjemmeside. Hjemmeside, herunder selvbetjening Fredericia Kommunes hjemmeside afvikles på Microsoft Sharepoint Portal x.x der hostes eksternt. Ved levering af et nyt IT-system bedes leverandøren - med henblik på levering af selvbetjenings-services til kommunens borgere - vurdere, hvorledes der op- Side 9 af 14

10 nås hel eller delvis (realtids) integration fra hjemmesiden til det pågældende IT-system. Integrationen skal foregå med konsekvent hensyntagen til sikkerhed og adgangsrettigheder, herunder til hacker forebyggelse (f.eks. SQL injection attacks, m.v.). Forholdet til signon metode der anvender Nem-login og Nem ID skal medtages. Det er væsentligt, at det pågældende IT-system samtidigt giver mulighed for integration med interne, dvs. Intranet baserede services (ligeledes i realtid). I forbindelse med anskaffelse af nye IT-systemer forventes det således, at leverandøren forholder sig til den beskrevne hjemmeside arkitektur og vurderer, hvilke konkrete tiltag der skal gennemføres mhp. integration som beskrevet i det foregående. Elektronisk Dokument Håndtering I løbet af 2009 har Fredericia Kommunes implementeret ESDH systemet Acadre i samtlige forvaltningsområder samt KMD Sag EDN til behandling af personsager. Der er omkring brugere på løsningen. Acadre er implementeret som en windows klient. Dokumenter og sager opbevares i SAN baseret SQL200x database. Det er kommunens forventning, at ESDH systemet skal udvikle sig til krumtap for al sagsbehandling, som foregår uden for dedikerede fagsystemer. I forbindelse med anskaffelse af nye IT-systemer forventes det, at leverandøren forholder sig til de naturlige integrationer, der måtte være mellem det pågældende IT-system og kommunens ESDH system. Som eksempel kan nævnes muligheden for at vise/afspejle eksterne sager/sagshændelser i ESDH og/eller initiere/integrere med sagsforløb i ESDH systemets workflow. Den overordnede målsætning er uafhængigt af de konkrete IT-systemer, at tilvejebringe en helhedsorienteret dokument- og sagsbehandlings arbejdsplads. IDM system I løbet af 2010 har Fredericia Kommunes implementeret et IDM system baseret på Novell IDM platform. Integrationer er i dag til Opus, AD, Telefonisystem, KSP/CICS. Side 10 af 14

11 Muligheden for integration mod IDM systemet skal være beskrevet i forbindelse med implementering af nye it-systemer. AD og stamregistre En række grundoplysninger omkring kommunens virksomhed opbevares mest hensigtmæssigt uden for de (mange) IT-fagsystemer, som kommunen anvender. Derfor vedligeholder kommunen foruden AD, en række lokale databaser der indeholder væsentlige grunddata (entiteter). Nedenfor listes de entiteter der er tale om: Medarbejdere og (IT-brugere). Medarbejderoplysninger omfatter kompetencer/cv, deltagelse på kurser, deltagelse i projekter m.v. Organisatoriske enheder, herunder institutioner. Udvalg. Politiske udvalg, samt råd og nævn. Foreninger. Borgere/P-Data. Dagligt udtræk fra KMD. Løsningen overvejes udbygget med mulighed for on-line opslag på udenbys borgere. Ejendoms- og miljø data (E&M). Dagligt udtræk fra KMD. Virksomhedsdata. Kombineret løsning med lokal database og on-line opslag mod centralt vedligeholdt kilde. Metadata. Ved metadata forstås strukturede nøgleord, som kommunen selv har etableret og vedligeholder. Metadata danner udgangspunkt for opmærkning af f.eks. dokumenter og andet materiale, som kommunens medarbejdere producerer mhp. understøtte ønsket om effektiv viden deling. Konkret ved at give mulighed for søgning på de samme nøgleord på tværs af IT-systemer (f.eks. ESDH og Intranet). KL Journalplan. Også metadata periodisk leveret af KL. Anvendes til opmærkning af sager i ESDH, herunder som udgangspunkt for dannelse af statistikker. I forbindelse med anskaffelse af nye IT-systemer forventes det, at leverandøren forholder sig til de data/entiter der er nævnt, i det omfang at det pågældende system anvender en eller flere af datakilderne. Specielt skal alle nye ITsystemer redegøre for IT-bruger/medarbejder/OU integration. På nær nogle enkelte af de systemer der er beskrevet ovenfor, har kommunen ejerskab for vedligeholdelse af datamodeller og data indhold. Side 11 af 14

12 Forventning til arkitektur udviklingen Fredericia Kommune har beskæftiget sig med IT-arkitektur som selvstændigt IT fagområde siden medio IT-arkitektur indgår som emne i alle større IT-projekter der igangsættes. ITarkitekturen har i den forbindelse til formål, at vurdere de nye IT-systemers opfyldelse af krav til IT-arkitektur. Desuden er det IT-arkitektur funktionens opgave, løbende at foretage justeringer til de principper som er styrende for arkitekturen og som nye systemer vurderes i mod, i takt med den teknologiske og forretningsmæssige virkelighed. Umiddelbart forventer kommunen, at udviklingen på arkitektur området vil gå i retning af besked baserede (XML) integrationer, konkret implementeret i objekt-brokere (ORBs), som fx MS BizTalk. Brokeren stiller services til rådighed, via web-services (f.eks. SOAP baserede). Der vil ske en gradvis til lempelse/accept af de initiativer, der udspringer centrale omkring Den Digitale Taskforce, men kommunen agter på den anden side ikke at afvente vedtagelser af standarder på centralt hold, hvis en taktisk løsning, kan skabe en nytteværdi ift en given behov/arbejdsgang. I nedenstående figur er XML-brokeren indpasset i et forventet fremtidigt miljø, der omfatter både Inter-, og Intranet, ESDH og KMD-systemer, samt lokale fagsystemer. Side 12 af 14

13 KMD Andre Borger - browser Inter - nettet Intranet Portal FireWall XML Broker EJB - Miljø (Oracle 9iAS) XXX yyy DNA miljø (Microsoft) Lokale fagsystemer EDH platform XML snitflader Native (plsql/asp m.fl) URL links Eksempel på indpasning af XML broker i Gentofte Kommunes IT-arkitekur Nye IT-systemer bør så vidt muligt kunne integrere med den skitserede XMLbroker model eller bringes til det, ved en begrænset og kendt integrationsindsats. IT-systemer, som ikke integrerer på dette niveau endnu, skal leveres med udviklingsplaner for, hvornår en sådan integration kan forventes, og hvilke forudsætninger der i øvrigt skal være opfyldt. Fredericia Kommune anvender pt. MS XML broker (BizTalk version 2004) som prototypisk element i kommunens IT-miljø, men kører pt. ikke i drift på miljøet. Installationen eksponerer adgang til en række stamdata over web-services, samtidig med at disse er dokumenteret i et service katalog. Side 13 af 14

14 Side 14 af 14

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Overordnet beskrivelse af it-anvendelse i Aarhus Kommune 3 Fælles systemer og tjenester 3 Fælles systemer og tjenester under driftsaftalen

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Faktaark for Byg og Miljø

Faktaark for Byg og Miljø 14. juni 2016 Faktaark for Byg og Miljø Overordnet beskrivelse og baggrund for Byg og Miljø Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 Byg og Miljø består af tre dele... 3 Byg og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse Bilag 3 Teknisk løsningsbeskrivelse Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 3 TEKNISK LØSNINGSBESKRIVELSE...3 3.1 Vejledning til udfyldelse af bilag...3 3.2 Vision for IT-arkitekturen...4 3.3 Generel arkitektur...5

Læs mere

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013 RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger Version 5. juni 2013 Der er en stigende efterspørgsel efter kvalitet og online kvalitetsdata i det danske sundhedsvæsen. Efterspørgslen kommer fra klinikere

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Beskrivelse af UCL s IT-miljø... 2 1.1 Beskrivelse af UCL s IT-miljø og UCL s IT systemkompetencer... 2 1.2 Illustration af systemer og datastrømme i relation til UCL s LMS... 3

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Bilag 2 Kundens IT-miljø

Bilag 2 Kundens IT-miljø Bilag 2 Kundens IT-miljø Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 2. KU S SYSTEMLANDSKAB OG INTEGRATIONEN TIL DETTE... 3. DATATILGANG... 4. SSO... 5. ADMINISTRATION AF BRUGERE OG BRUGERRETTIGHEDER... Side 2/5

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Teknologi vurderingsmodel

Teknologi vurderingsmodel Teknologi vurderingsmodel Version 1.1 Dato 13. januar 2010 Status Færdig udfyldt Produkt IBM Udarbejdet af Kurt Hansen Indhold 1. Forside Dette faneblad 2. Vurderingsguide Kort vejledning i vurdering af

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Side 1 af 8 7. november 2012 Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Dette dokument beskriver en politik for timeout af brugersessioner i den fællesoffentlige føderation, der er obligatorisk

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

Affødte krav til SDN fra Arkitekturen. Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD)

Affødte krav til SDN fra Arkitekturen. Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD) Affødte krav til SDN fra Arkitekturen Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD) Indledende betragtninger Infrastrukturen opbygges efter Digitaliserings Strategiens principper om trinvis- og behovsdrevet

Læs mere

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere