FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende IT-system konsekvent understøtter en lagdelt, distribueret og komponentbaseret arkitektur b) at komponenter i IT-systemet er løst koblede, ved hjælp af veldefinerede (og ideelt) smalle funktions (kald) API er, baseret på åbne standarder c) at IT-systemets data-udvekslingsformater er baseret på åbne standarder d) at IT-systemet kan tilgå eksterne datakilder i realtid og via dataservice komponenter e) at IT-systemer så vidt muligt afvikles data-/parameter styret f) at systemet benytter tynde klienter for afvikling af brugergrænseflade logik g) at IT-systemet indgår i en portalbaseret og personaliseret brugergrænseflade h) at IT-systemet integrerer sømløst med Fredericia Kommunes centrale bruger- og gruppekatalog i) at IT-systemet opfylder en række driftsmæssige krav Fredericia Kommunes nuværende arkitektur miljø... 9 Intranet Portal... 9 Hjemmeside, herunder selvbetjening... 9 Elektronisk Dokument Håndtering IDM system AD og stamregistre Forventning til arkitektur udviklingen Side 1 af 14

2 Fredericia Kommunes arkitekturmodel Fredericia Kommunes kommunalbestyrelse vedtog i 2010 en ny digtal strategi der er en videreudvikling af det tidligere IT-strategier. Af strategien fremgår det det bl.a., at kommunen vil være en digital kommune. En væsentlig forudsætning for realisering af de visioner, der udstikkes af Digitaliserings-strategien er fortsat implementering af en IT-arkitektur, som er i stand til at understøtte visionerne bag den digitale kommune. Udarbejdelse af modellen for en IT-arkitektur er gennemført som et selvstændigt projekt i Arkitekturmodellen er siden da blevet revideret flere gange i takt med den teknologiske og organisatoriske udvikling. Nærværende dokument sammenfatter de resultater, der er udviklet under ITarkitektur projektet inkl. efterfølgende justeringer. Dokumentet bruges til orientering i forbindelse med IT-anskaffelser. Leverandører er velkomne til at kommentere på indholdet. Bemærk: Når der i nærværende dokument skrives f.eks. "... det er et krav at ITsystemet...", skal det ikke opfattes som et krav i udbudsteknisk forstand, med mindre det er eksplicit angivet i selve kravspecifikationen. Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser I det følgende beskrives de krav som Fredericia Kommune generelt stiller til nye IT-systemer. Beskrivelsen skelner mellem forretningsmæssige krav og krav til IT-arkitektur. Forretningsmæssige krav Opfyldelsen af forretningsmæssige krav kan opfattes som den "synlige" oplevede effekt af en konkret IT-anskaffelse for brugere af det pågældende ITsystem. Forretningsmæssige succeskriterier og afledte krav for den nye IT-arkitektur er således: at der skabes 'On-line' adgang for kommunens borgere og erhvervsliv til kommunale selvbetjeningsydelser i alle døgnets 24 timer, 365 dage om året og uafhængigt af geografisk lokation. Side 2 af 14

3 at stadig flere ydelser implementeres som "ægte" selvbetjeningsydelser, dvs. at der skabes integration til bagvedliggende fagsystemer, således at borgeren kan gennemføre visse kommunale sagsforløb, uden mellemkomst af kommunens medarbejdere. at medarbejdere oplever en intuitiv, personaliseret og opgaveorienteret PC-arbejdsplads, hvorfra relevante funktioner og informationer kan tilgås enkelt og entydigt, herunder at data vedligeholdes ét sted i realtid. at integrationen mellem forskellige systemer opleves transparent og præsenteres/aktiveres ensartet (efter fælles retningslinier) på kommunens Intranet, herunder at der ikke er behov for særskilt login mellem systemer (Single Sign On). at udbygningen af kommunens IT-systemer kan ske løbende og hurtigt, så der kan reageres effektivt på nye og ændrede arbejdsgangsbehov, som f.eks. lovgivningsmæssige tiltag. at eksisterende og nye anskaffelser, kan genbruges i sammenhænge, de ikke oprindeligt var tænkt ind i. Succeskriteriet her, er ikke mindst, at udbygningen af kommunens IT-systemer løbende medvirker til reduktion af "Informationsøer", der traditionelt er vanskelige at integrere med andre systemer. at IT-systemerne kan skaleres i forhold til en varierende (stigende) forespørgselsmængde. Krav til IT-arkitektur Kravene til IT-arkitektur kan opfattes som de "usynlige" tekniske krav som en konkret IT-anskaffelse er underlagt. IT-arkitekturen skal sikre sammenhæng mellem den nye anskaffelse og kommunens nuværende og fremtidige ITsystemer og IT-infrastruktur. De følgende krav opfattes som en stående målsætning og ambition for udviklingen af kommunens IT-arkitektur og kun i et vist omfang som en beskrivelse af den nuværende situation. Fredericia Kommunens IT-arkitektur krav og ønsker til en konkret anskaffelse er følgende (punkterne a til i): a) at det pågældende IT-system konsekvent understøtter en lagdelt, distribueret og komponentbaseret arkitektur. Et væsentligt kendetegn ved IT-arkitekturen er etablering/vedligeholdelse af en stringent horisontal lagdeling af IT-services og IT-funktioner med veldefinerede snitflader mellem disse servicelag. Ved én IT-service forstås den funktionalitet og de tilhørende data, som et velafgrænset IT-modul tilvejebringer til f.eks. en bruger eller til et andet IT-modul. Side 3 af 14

4 Der skelnes imellem 4 typer af services: Brugergrænseflade lag, som understøtter forskellige arbejdsplads-typer. Brugerservices er de faciliteter, der stilles til rådighed for forskellige brugergrupper. Der er her især fokus på dialog og præsentationsformer rettet mod brugerkategoriernes forskellige opgavetyper. Forretningsservices er moduler (en velafgrænset mængde IT-funktionalitet) der realiserer virksomhedens forretningsprocesser. Begrebet forretningsservices anvendes, fordi modulerne kan indgå i flere forskellige sammenhænge enten i brugerservices eller i andre forretningsservices. Dataservices er delsystemer, der tilvejebringer og vedligeholder virksomhedens elektroniske information med tilhørende metadata beskrivelser. Den elektroniske information omfatter både information i databaser og dokumentarkiver. Det er ikke et krav, at alle lag nødvendigvis anvendes i alle løsninger. Men for at sikre maksimal fleksibilitet og genbrug, skal eksisterende fælles services anvendes og spillereglerne for kommunikation mellem lag overholdes. I nedenstående figur er lagdelingsprincippet for IT-arkitekturen illustreret: Borgere Politiker Samarbejdspartner Medarbejdere Brugergrænseflade Win-program PDA Mobiltelefon Browser SmartBook Smartphone Brugerservice Veldefineret grænseflade til fælles IT-funktioner Forretningsservice Veldefineret grænseflade til fælles e og data - informationer Dataservice Metadata beskrivelse Systemer, data og dokumenter Side 4 af 14

5 I praksis er brugergrænseflade lag og brugerservices ofte implementeret som ét lag i forhold til specifikke systemer og brugergrænseflader (eksempelvis web). I figuren er der identificeret middleware på to niveauer: Mellem forretningsservices og dataservice. Mellem brugerservices og forretningsservices/ressourceservices. I en ideel verden, ville kommunen kun benytte én middelware teknologi, over hvilken alle forespørgsler og opdateringer på tværs af fagsystemer kunne foregå sikkert og effektivt. I praksis må kommunen, som en konsekvens af det brede leverandørgrundlag og forskelligartede teknologier for kommunens IT-systemer, dog leve med forskellige snit mellem arkitektur lag. I det omfang det er muligt foretrækker kommunen, at basere sig på MS middleware komponenter, som fx BizTalk, MS MQ, MS IIS hostede SOAP webservices mv. Det er dog helt klart at kommunen i overensstemmelser med de initiativer der foregår i regi Den Digitale Taskforce, ønsker at basere sin fremtidige eksponering af (især) forretningsservices på web services teknologi. b) at komponenter i IT-systemet er løst koblede, ved hjælp af veldefinerede (og ideelt) smalle funktions (kald) API er, baseret på åbne standarder. Med henblik på at tilgodese forretningsmæssige krav om hurtig tilpasning af funktionalitet, herunder genbrug af eksisterende systemer, er det vigtigt, at programmoduler kan udskiftes og/eller tilpasses individuelt, uden konsekvenser for andre komponenter. Dette hensyn sikres ved anvendelse af kontrakter, der stilles til rådighed af service-komponenter. Klient-komponenter benytter services i service-komponenterne og så længe kontrakten ikke brydes mellem de involverede komponenter, kan de hver især tilpasses uden indvirkning på hverandre. Forudsætningen er, at kontrakter er skrevet i en form, som er standardiseret. Konkret forventes, at komponenter eksponerer funktions-api er over protokoller som COM/DCOM, HTTP og/eller SOAP/XML. Det er Fredericia Kommune forventning, at især SOAP/XML protokollen har et langsigtet potentiale. Samtidig forventes det, at der indeholdt i IT-systemer, som opfylder ITarkitekturen, er en standardiseret adgang til beskrivelsen af disse kontrakter dét der i figuren ovenfor er angivet som Metadatabeskrivelser. Med andre ord ønskes, at det pågældende IT-system, on-line i en passende form, kan Side 5 af 14

6 beskrive, hvilke komponenter og tilhørende API er, systemet stiller til rådighed for omverdenen. Et eksempel på ønsket beskrivelses-syntax er XML schema standarden, WSDL eller tilsvarende. En konsekvens ved opfyldelse af dette krav er, at Fredericia Kommune får en større grad af leverandør uafhængighed en faktor som kommunen lægger vægt på, i et turbulent IT-marked. c) at IT-systemets data-udvekslingsformater er baseret på åbne standarder. Dette krav kan opfattes som en præcisering af kravene under punkt b). Inden for de sidste år har udviklingen inden for IT-teknologien været meget fokuseret på XML som generisk standard for udveksling af data mellem IT-systemer. Det er Fredericia Kommunes forventning, at brugen af XML vil blive udviklet videre, således at udveksling af f.eks. data til/fra databaser, overførsel af parameterdata i forbindelse med servicekald på komponentniveau m.m., med tiden konsekvent indlejres i XML og kaldes over SOAP - og dermed at proprietære formater med tiden helt kan undgås (f.eks. ODBC, NET8 m.v.). d) at IT-systemet kan tilgå eksterne datakilder i realtid og via dataservice komponenter. Som nævnt tidligere er det en stående ambition for kommunen at reducere antallet af uafhængige datakilder / informationsøer. Konkret betyder det i forbindelse med anskaffelse af et IT-system, at det skal analyseres, om kommunen allerede råder over data, som systemet kan tilgå. Typiske eksempler kan være personoplysninger (medarbejder, borger) eller adresseoplysninger m.m. I givet fald skal IT-systemet integrere med disse datakilder i realtid, hvorved ajourføringer i datakilden fra anden part, har øjeblikkelig effekt i det nye IT-system. Ajourføringer til en ekstern datakilde fra det nye IT-system skal desuden udføres på en sådan måde, at datakildens struktur og indhold bevares konsistent til enhver tid. Adgang til eksterne datakilder skal så vidt muligt foregå via nye eller eksisterende dataservice-komponenter. Hvis det ved en konkret anskaffelse afklares, at kommunen ikke allerede råder over en relevant dataservice-komponent, bør leverandøren tilbyde udvikling af en sådan. I visse tilfælde kan det accepteres, at der skabes adgang til eksisterende datakilder via direkte opslag i/ajourføring af datakilden. I visse andre tilfælde kan det accepteres, at integration foretages ved replikering af data mellem ekstern datakilde og det nye IT-system. Side 6 af 14

7 Uanset metode skal integration til eksterne datakilder foretages under behørig hensyntagen til de sikkerheds- og myndigheds-krav, der omgiver den pågældende datakilde (f.eks. persondatalov osv.). e) at IT-systemer så vidt muligt afvikles data-/parameter styret. Rettelser til forretningsregler i ældre IT-systemer kan ofte kun gennemføres ved en programmerings-indsats, en både besværlig og dyr proces. Det er som konsekvens heraf ønskeligt, at nye systemer, i muligt omfang, kan tilrettes ved justeringer til data-/parametre, der bør være indlejret i en database. Målet er således, at det pågældende IT-system indeholder værktøjer, så nødvendig tilpasning kan foretages af kommunens medarbejdere selv. Der kan f.eks. være tale om definitioner af nye arbejdsgange i et ESDH/workflow system, om ændringer af en satsberegning i et dagpengeprogram osv. f) at systemet benytter tynde klienter for afvikling af brugergrænseflade logik. Ved tynde klienter forstås 1) program moduler, der optager et minimalt ressource forbrug på den hardware enhed, modulet afvikles på og 2) program moduler, der kan distribueres til brugere i organisationen med en minimal indsats (ideelt set som en Intranet adresse/url). Typisk er kravet til tynde klienter opfyldt med web-baserede IT-systemer, der kan afvikles i Internet browsere. Generelt er det Fredericia Kommunes ambition, at standardisere på web-baserede systemer. Det vil på sigt sige, at hovedparten af medarbejderens daglige arbejde foran PC en udføres i et browser orienteret miljø. Samtidig forventer kommunen, at vi i de kommende år også vil tage andre tynde klienter i anvendelse, som f.eks.. mobilt Internet, specialiserede håndholdte terminaler m.m. g) at IT-systemet indgår i en portalbaseret og personaliseret brugergrænseflade. Fredericia Kommune benytter i sin IT-infrastruktur web-server teknologi fra Microsoft. Det er dog kommunens forventning, at blandede web-server miljøer, kan være aktuelle i kommunen fremover. Side 7 af 14

8 Det er et krav til nye IT-systemer, at de kan indgå transparent i kommunens Intranet miljø uanset hvilken platform produktet i øvrigt er udviklet til. Integrationen skal gennemføres, således at brugere ikke skal logge ind på det nye ITsystem, når brugeren allerede er kendt på Intranettet /LAN (Single Sign On). h) at IT-systemet integrerer sømløst med Fredericia Kommunes centrale bruger- og gruppekatalog. Fredericia Kommune baserer sin bruger-, gruppe og organisatorisk-enheds (OU) vedligeholdelse på Microsoft Active Directory (AD). Desuden og af hensyn til muligheden for at supplere AD oplysninger med andre data, der ikke egner sig til opbevaring i AD vedligeholdes visse oplysninger om brugere, grupper, roller og OU endvidere i en MS SQL baseret database. Det er et krav til nye IT-systemer, at der er direkte eller indirekte brugervalidering mod AD, evt. via den LDAP implementering, som eksponeres alternativt af AD. Målet er at opnå central bruger- og rettighedsadministration, således at denne kan varetages i ét sammenhængende system, med direkte (realtids) effekt i nye IT-systemer såvel som i kommunens eksisterende IT-systemer. Det forventes, at det nye IT-system - ved læsning/skrivning af data fra/til eksterne kilder og/eller ved anvendelse af 3. parts API'er - er i stand til at videregive brugerens adgangstegn (eng.: logintoken), på en sådan måde, at der gives mulighed for transparent adgang til eksterne systemer, samt mulighed for sporbarhed m.v. IT-systemet forventes endvidere sikkerhedsmæssigt, at kunne konfigureres og afvikles niveauopdelt. Konkret spædende fra ingen sikkerhed til maksimal sikkerhed inkl. krypteret digital signatur fx OCES borger/medarbejder certifikat. Samtidig skal IT-systemets arkitektur understøtte løbende tilpasning af det gældende sikkerhedskoncept, således at nye teknologiske landvindinger og/eller udviklingen inden for brugen af digitale signaturer i Danmark kan imødekommes. Desuden er der er meget klar forventning til, at oplysninger vedrørende kommunens IT-brugere, medarbejdere og organisatoriske enheder, m.v. ikke skal (gen)etableres i forhold til anskaffelsen af et nyt IT-system, men derimod kan læses fra kommunens eksisterende kilder. Herunder at den løbende vedligeholdelse af disse oplysninger, afspejles i realtid eller nær realtid i IT-systemet. Side 8 af 14

9 i) at IT-systemet opfylder en række driftsmæssige krav. Som nævnt tidligere er der forventning til en effektiv afvikling af kommunens IT-systemer i døgnets 24 timer, hele året rundt - en forventning der er stigende i takt med udvikling af kommunens borger-rettede selvbetjeningsydelser. Det er derfor et krav, at det nye IT-system kan konfigureres til at indgå i et driftsmiljø, hvor "Single Point of Failure"' kan elimineres ved hjælp af fejltolerant hardware som f.eks. virtualisering, SANs, klynger af applikationsservere, message queing integrationer mv. Samtidig, og muliggjort ved anvendelse af denne teknologi, forventes det, at nye IT-systemer kan imødekomme et stigende behov ved simpel hardware skalering. Samtidig forventes det, at IT-systemerne kan skaleres ved distribution, dvs. ombrydning af konfigurationer, således at særligt CPU-tunge servicekomponenter kan (om)placeres på dedikerede servere/serverfarme osv. Endvidere er der en række krav vedrørende det nye IT-systems muligheder for at kunne overvåges via TNG UNIcenter, således at en række applikationsovervågningsparametre beskrives i forhold til monitorering på TNGplatformen. Fredericia Kommunes nuværende arkitektur miljø Det er primært i forbindelse med kommunens etablering af hjemmeside, Intranet, ESDH, Økonomisystem og AD/Stamregistre, at der er taget hul på realisering af kommunens IT-arkitektur strategi. Et stigende antal fagsystemer understøtter også kravene til IT-arkitektur i større eller mindre grad. I det følgende beskrives miljøerne i yderligere detalje. Intranet Portal Fredericia Kommunes Intranet er baseret på Microsoft Sharepoint Portal x.x. Som database benyttes SQL200x Systemet er taget i drift i medio 200x. Yderligere information omkring MS Sharepoint, kan findes på Microsofts hjemmeside. Hjemmeside, herunder selvbetjening Fredericia Kommunes hjemmeside afvikles på Microsoft Sharepoint Portal x.x der hostes eksternt. Ved levering af et nyt IT-system bedes leverandøren - med henblik på levering af selvbetjenings-services til kommunens borgere - vurdere, hvorledes der op- Side 9 af 14

10 nås hel eller delvis (realtids) integration fra hjemmesiden til det pågældende IT-system. Integrationen skal foregå med konsekvent hensyntagen til sikkerhed og adgangsrettigheder, herunder til hacker forebyggelse (f.eks. SQL injection attacks, m.v.). Forholdet til signon metode der anvender Nem-login og Nem ID skal medtages. Det er væsentligt, at det pågældende IT-system samtidigt giver mulighed for integration med interne, dvs. Intranet baserede services (ligeledes i realtid). I forbindelse med anskaffelse af nye IT-systemer forventes det således, at leverandøren forholder sig til den beskrevne hjemmeside arkitektur og vurderer, hvilke konkrete tiltag der skal gennemføres mhp. integration som beskrevet i det foregående. Elektronisk Dokument Håndtering I løbet af 2009 har Fredericia Kommunes implementeret ESDH systemet Acadre i samtlige forvaltningsområder samt KMD Sag EDN til behandling af personsager. Der er omkring brugere på løsningen. Acadre er implementeret som en windows klient. Dokumenter og sager opbevares i SAN baseret SQL200x database. Det er kommunens forventning, at ESDH systemet skal udvikle sig til krumtap for al sagsbehandling, som foregår uden for dedikerede fagsystemer. I forbindelse med anskaffelse af nye IT-systemer forventes det, at leverandøren forholder sig til de naturlige integrationer, der måtte være mellem det pågældende IT-system og kommunens ESDH system. Som eksempel kan nævnes muligheden for at vise/afspejle eksterne sager/sagshændelser i ESDH og/eller initiere/integrere med sagsforløb i ESDH systemets workflow. Den overordnede målsætning er uafhængigt af de konkrete IT-systemer, at tilvejebringe en helhedsorienteret dokument- og sagsbehandlings arbejdsplads. IDM system I løbet af 2010 har Fredericia Kommunes implementeret et IDM system baseret på Novell IDM platform. Integrationer er i dag til Opus, AD, Telefonisystem, KSP/CICS. Side 10 af 14

11 Muligheden for integration mod IDM systemet skal være beskrevet i forbindelse med implementering af nye it-systemer. AD og stamregistre En række grundoplysninger omkring kommunens virksomhed opbevares mest hensigtmæssigt uden for de (mange) IT-fagsystemer, som kommunen anvender. Derfor vedligeholder kommunen foruden AD, en række lokale databaser der indeholder væsentlige grunddata (entiteter). Nedenfor listes de entiteter der er tale om: Medarbejdere og (IT-brugere). Medarbejderoplysninger omfatter kompetencer/cv, deltagelse på kurser, deltagelse i projekter m.v. Organisatoriske enheder, herunder institutioner. Udvalg. Politiske udvalg, samt råd og nævn. Foreninger. Borgere/P-Data. Dagligt udtræk fra KMD. Løsningen overvejes udbygget med mulighed for on-line opslag på udenbys borgere. Ejendoms- og miljø data (E&M). Dagligt udtræk fra KMD. Virksomhedsdata. Kombineret løsning med lokal database og on-line opslag mod centralt vedligeholdt kilde. Metadata. Ved metadata forstås strukturede nøgleord, som kommunen selv har etableret og vedligeholder. Metadata danner udgangspunkt for opmærkning af f.eks. dokumenter og andet materiale, som kommunens medarbejdere producerer mhp. understøtte ønsket om effektiv viden deling. Konkret ved at give mulighed for søgning på de samme nøgleord på tværs af IT-systemer (f.eks. ESDH og Intranet). KL Journalplan. Også metadata periodisk leveret af KL. Anvendes til opmærkning af sager i ESDH, herunder som udgangspunkt for dannelse af statistikker. I forbindelse med anskaffelse af nye IT-systemer forventes det, at leverandøren forholder sig til de data/entiter der er nævnt, i det omfang at det pågældende system anvender en eller flere af datakilderne. Specielt skal alle nye ITsystemer redegøre for IT-bruger/medarbejder/OU integration. På nær nogle enkelte af de systemer der er beskrevet ovenfor, har kommunen ejerskab for vedligeholdelse af datamodeller og data indhold. Side 11 af 14

12 Forventning til arkitektur udviklingen Fredericia Kommune har beskæftiget sig med IT-arkitektur som selvstændigt IT fagområde siden medio IT-arkitektur indgår som emne i alle større IT-projekter der igangsættes. ITarkitekturen har i den forbindelse til formål, at vurdere de nye IT-systemers opfyldelse af krav til IT-arkitektur. Desuden er det IT-arkitektur funktionens opgave, løbende at foretage justeringer til de principper som er styrende for arkitekturen og som nye systemer vurderes i mod, i takt med den teknologiske og forretningsmæssige virkelighed. Umiddelbart forventer kommunen, at udviklingen på arkitektur området vil gå i retning af besked baserede (XML) integrationer, konkret implementeret i objekt-brokere (ORBs), som fx MS BizTalk. Brokeren stiller services til rådighed, via web-services (f.eks. SOAP baserede). Der vil ske en gradvis til lempelse/accept af de initiativer, der udspringer centrale omkring Den Digitale Taskforce, men kommunen agter på den anden side ikke at afvente vedtagelser af standarder på centralt hold, hvis en taktisk løsning, kan skabe en nytteværdi ift en given behov/arbejdsgang. I nedenstående figur er XML-brokeren indpasset i et forventet fremtidigt miljø, der omfatter både Inter-, og Intranet, ESDH og KMD-systemer, samt lokale fagsystemer. Side 12 af 14

13 KMD Andre Borger - browser Inter - nettet Intranet Portal FireWall XML Broker EJB - Miljø (Oracle 9iAS) XXX yyy DNA miljø (Microsoft) Lokale fagsystemer EDH platform XML snitflader Native (plsql/asp m.fl) URL links Eksempel på indpasning af XML broker i Gentofte Kommunes IT-arkitekur Nye IT-systemer bør så vidt muligt kunne integrere med den skitserede XMLbroker model eller bringes til det, ved en begrænset og kendt integrationsindsats. IT-systemer, som ikke integrerer på dette niveau endnu, skal leveres med udviklingsplaner for, hvornår en sådan integration kan forventes, og hvilke forudsætninger der i øvrigt skal være opfyldt. Fredericia Kommune anvender pt. MS XML broker (BizTalk version 2004) som prototypisk element i kommunens IT-miljø, men kører pt. ikke i drift på miljøet. Installationen eksponerer adgang til en række stamdata over web-services, samtidig med at disse er dokumenteret i et service katalog. Side 13 af 14

14 Side 14 af 14

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010 Velkomst Keith Fobian DANA 1 FACILIA a-kasse seminar 22.september 2010 - program Tidsplan Emne Init. 12.00 12.30 Sandwich 12.30 12.35 Velkomst KF 12.35 12.50

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

Teknologi vurderingsmodel

Teknologi vurderingsmodel Teknologi vurderingsmodel Version 1.1 Dato 14. januar 2010 Status Færdigvurderet Produkt Borger.dk/Min side Udarbejdet af Kurt Hansen Indhold 1. Forside Dette faneblad 2. Vurderingsguide Kort vejledning

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere