$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2"

Transkript

1

2 ! "## $ % &% '! ()!"# '*! +#! *&#% $%%& "## %)!! '%()% & Rapporten er udarbejdet af: Partner Morten Ry Manager Lone Dawe Seniorkonsulent Heidi Carlsen Seniorkonsulent Johan Toft Sørensen Student Hans Christian Eskildsen Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2

3 Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat i alt 12 forsøg med tværgående samarbejde mellem AF og kommuner om beskæftigelsesindsatsen. Det overordnede formål er at afprøve en sammentænkt beskæftigelsesindsats i forhold til forsikrede og ikke-forsikrede ledige og sikre evalueringsresultater, der er anvendelige og operationelle i et fremtidigt beskæftigelsessystem. Forsøgene skal bidrage med ny viden om, hvordan en fælles tilgang til opgaveløsningen kan realisere de beskæftigelsespolitiske intentioner med Flere i Arbejde. Erfaringerne vil samtidig kunne bruges i udmøntningen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet. Deloitte har fået til opgave at følge forsøgenes fremdrift og samle op på erfaringerne.! " Rapporten baserer sig på erfaringerne fra de 12 samarbejdsforsøg. Disse 12 forsøg er i rapporten inddelt i to grupper de første seks forsøg og de sidste seks forsøg alt efter, hvornår forsøget blev igangsat 1. Samarbejdsforsøgene er i rapporten benævnt efter deres geografiske beliggenhed. Tidspunktet for igangsættelsen af de 12 forsøg varierer betydeligt. Det første forsøg Center for Job og Erhvervsservice (JOE) i Greve blev igangsat 1. maj 2003, mens AMC Øresund først åbnede 4. oktober På tidspunktet for gennemførelsen af denne evaluering har JOE således været i gang cirka to år, mens AMC Øresund kun har været i gang cirka otte måneder. De forskellige starttidspunkter skal ses sammen med, at evalueringen af alle forsøgene slutter med udgangen af Forsøgene har derfor forskellige tidshorisonter til at gennemføre udviklingsopgaverne forbundet med at etablere en sammentænkt beskæftigelsespolitisk indsats. I nedenstående figur 1.1 er de 12 forsøgs geografiske placering vist, ligesom forsøgenes starttidspunkt er angivet. Hvis der er mere end én kommune involveret i forsøget, er dette angivet med kommunernes navn. 1 For de første seks forsøg gennemføres tre evalueringsrunder, mens der for de sidste seks forsøg gennemføres to evalueringsrunder, jf. nærmere afsnit 1.2. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 3

4 FIGUR 1.1 DE 12 SAMARBEJDSFORSØG Skiveegnens Arbejdsmarkedscenter (Skive, Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre; 2. aug ) Arbejdsmarkedscenter og Virksomhedscenter Aalborg (16. aug. 2004) Første seks forsøg Sidste seks forsøg Arbejdsmarkedscenter Ringkøbing (1. apr. 2004) Arbejdsmarkedscenter Esbjerg (1. jan. 2004) Job-Horsens (8. juli 2004) JobVest, Århus (1. dec. 2003) Arbejdsmarkedscenter Kalundborg (1. aug. 2003) Arbejdsmarkedscenter Nordøst, Odense (1. apr. 2004) Arbejdsmarkedscenter Øresund, Helsingør (4. okt. 2004) Arbejdsmarkedscenter Østmarken (Gladsaxe og Herlev; 16. aug. 2004) Job- og Erhvervsservice (Joe), Greve (1. maj 2003) Arbejdsmarkedscenter Vestlolland (Nakskov, Rudbjerg og Ravnsborg; 5. apr. 2004) # Arbejdsmarkedsstyrelsen har i forbindelse med projektet opstillet en række succeskriterier, som forsøgene ved forsøgsperiodens udløb skal leve op til. Kernen i succeskriterierne er, at de beskæftigelsespolitiske udfordringer skal håndteres med udgangspunkt i den lediges beskæftigelsespolitiske potentiale og ikke i forsørgelsesgrundlaget. Dette indebærer, at forsøgene skal løse AF s og kommunernes opgaver i fællesskab. De centrale succeskriterier vedrørende forsøgenes beskæftigelsespolitiske indsats, der er opstillet for forsøgene, kan sammenfattes i følgende punkter: Visitationen af de ledige skal ske på tværs af forsørgelsesgrundlaget. De ledige skal inddeles i målgrupper på baggrund af deres beskæftigelsespotentiale, og der skal etableres fælles kontakt- og aktiveringsforløb for den enkelte målgruppe. Andre aktører skal benyttes i fællesskab til aktivering og kontaktforløb m.m. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 4

5 Formidlingen af kontakten mellem virksomhederne og de ledige skal ske ud fra et fælles koncept. Evalueringen består af en indledende nulpunktsanalyse med fokus på forsøgenes organisering og kapacitet samt tre evalueringsrunder, som løbende måler, hvilke resultater forsøgene opnår. De seks sidst igangsatte forsøg er dog på grund af deres senere tidspunkt for igangsætning kun omfattet af nulpunktsanalysen og to evalueringsrunder. Udgangspunktet for evalueringen er forsøgenes svar på et såkaldt selvevalueringsskema. Som supplement til selvevalueringsskemaet indsamler Deloitte en række supplerende data. Dette sker via et besøg hos forsøget af én dags varighed, hvor Deloitte gennemfører kvalitative interview med nøglepersoner i og omkring forsøget. Evalueringsmetoden er nærmere beskrevet i bilag 1. Denne rapport er afrapporteringen af resultaterne fra den anden evalueringsrunde. Forud for denne anden evalueringsrapport har Deloitte altså gennemført en nulpunktsanalyse af de 12 forsøg samt en første evalueringsrunde for seks af forsøgene, jf. figur 1.2. FIGUR 1.2 EVALUERINGENS FASER Forår 2004 Efterår 2004 Forår 2005 Efterår 2005 Første seks forsøg (Greve, Ringkøbing, Århus, Kalundborg, Esbjerg, Odense) 1. evaluering 2. evaluering 3. evaluering Sidste seks forsøg (Vestlolland, Aalborg, Skive, Horsens, Østmarken, Øresund) Nulpunktsanalyse Nulpunktsanalyse 1. evaluering 2. evaluering Resultaterne af nulpunktsanalysen og første evalueringsrunde for de første seks forsøg er tilgængelig på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside Formålet med denne anden evalueringsrapport er at præsentere status, fremdrift og erfaringer på tværs af samarbejdsforsøgene. Det sker med henblik på: At præsentere samarbejdsforsøgenes status og fremdrift på de centralt fastlagte succeskriterier. At afdække eventuelle bagvedliggende faktorers betydning for opfyldelsen af succeskriterierne. At afdække generelle udfordringer for at leve op til succeskriterierne samt forsøge at give løsningsforslag. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 5

6 At præsentere den viden og de erfaringer, Deloitte har indsamlet fra centrene med henblik på udviklingen af et fælles system. $ % Nærværende evaluering af samarbejdsforsøgene er gennemført i april og maj måned De første seks forsøg havde på dette tidspunkt været i drift imellem 13 og 24 måneder og de sidste seks forsøg i 5 til 13 måneder. Det generelle billede er, at forsøgene samlet set har vist fremdrift inden for alle evalueringsområderne. Alle forsøgene har således i højere grad succeskriterierne nu, end da forsøgsperioden begyndte. Forsøgene har til udgangen af 2005 til at opfylde de opstillede succeskriterier fuldt ud. Figur 1.3 viser de første seks forsøgs gennemsnitlige status på de 11 evalueringsområder hvert af figurens ben repræsenterer et evalueringsområde. Den røde linje viser forsøgenes gennemsnitlige status ved nulpunktsanalysen, den blå linje viser status ved første selvevaluering, mens den grønne linje viser status ved anden selvevaluering 2. Hvis forsøgene ikke har iværksat eller planlagt tiltag inden for et evalueringsområde, befinder markeringen sig i spindelvævets centrum. Har samtlige forsøg succeskriterierne inden for et evalueringsområde fuldt ud, befinder markeringen sig til gengæld længst væk fra centrum på det pågældende ben. 2 Siden første evalueringsrunde er det besluttet at lade enkelte målepunkter udgå, ligesom der er foretaget enkelte sproglige justeringer af målepunkter og skalaer. For at sikre sammenlignelighed i de grafiske fremstillinger af forsøgenes udvikling er de udgåede målepunkter også trukket ud af resultaterne af de første seks forsøgs første selvevaluering. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 6

7 FIGUR 1.3. GENNEMSNITLIG MÅLOPFYLDELSE FØRSTE SEKS FORSØG Kompetenceudvikling Anvendelse af analyser Fuldt Kobling mellem decentrale mål og lokale arbejdsmarkedspolitiske udfordringer Lokal opbakning og styring Delvist Ikke Målgrupper Tværgående samarbejde Fælles visitation Fælles brug af andre aktører Fælles kontaktforløb Fælles virksomhedskontakt Fælles aktivering Nulpunktsanalyser Første selvevalueringsrunde Anden selvevalueringsrunde Det fremgår af figuren, at de seks første forsøg samlet set er kommet tættere på at opfylde alle 11 succeskriterier siden første selvevaluering. På nogle evalueringsområder har forsøgenes fremdrift været markant. Det gælder især på områderne Målgrupper Fælles visitation Fælles kontaktforløb Fælles aktivering Fælles brug af andre aktører. Det er bemærkelsesværdigt, at fremdriften hovedsageligt kan konstateres inden for de centrale beskæftigelsespolitiske indsatsområder, hvor der i forbindelse med første evalueringsrunde kunne konstateres begrænset fremdrift. Det er således positivt, at det i perioden mellem første og anden evalueringsrunde er lykkedes mange af forsøgene at tilrettelægge en beskæftigelsespolitisk indsats for de ledige, der går på tværs af forsørgelsesgrundlag som hovedregel på forsøgsbasis, men i enkelte tilfælde som en permanent del af driften. På en række af de centrale evalueringsområder har de seks forsøg dog fortsat kun delvist succeskriterierne, og der er derfor fortsat udfordringer at tage fat på i den resterende del af evalueringsperioden, i Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 7

8 relation til etableringen af en tværgående beskæftigelsesindsats på tværs af AF og kommuner. Figur 1.4 viser de sidste seks forsøgs gennemsnitlige status på de 11 evalueringsområder. De første seks forsøgs målopfyldelse på tidspunktet for deres selvevaluering er i figuren nedenfor markeret med stiplet linje. FIGUR 1.4 GENNEMSNITLIG MÅLOPFYLDELSE SIDSTE SEKS FORSØG Kompetenceudvikling Anvendelse af analyser Fuldt Kobling mellem decentrale mål og lokale arbejdsmarkedspolitiske udfordringer Lokal opbakning og styring Delvist Målgrupper Ikke Tværgående samarbejde Fælles visitation Fælles brug af andre aktører Fælles kontaktforløb Nulpunktsanalyser Fælles virksomhedskontakt Fælles aktivering Første selvevalueringsrunde Første selvevalueringsrunde (første seks forsøg) Figur 1.4 viser, at også de seks sidst igangsatte forsøg er kommet tættere på at opfylde alle 11 evalueringsområder målt i forhold til nulpunktsanalyserne. For de sidste seks forsøg tegner der sig generelt samme billede som for de første seks forsøg i første selvevaluering. Der kan konstateres generelt god fremdrift på en række organisatoriske parametre (fx anvendelse af analyser, kobling mellem decentrale mål og lokale arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og kompetenceudvikling mv.). Der er imidlertid mere begrænset fremdrift i forhold til at gennemføre de centrale beskæftigelsespolitiske succeskriterier på tværs af AF og kommunerne og på tværs af forsørgelsesgrundlag (målgrupper på tværs af forsørgelsesgrundlag, fælles visitation, fælles kontaktforløb, fælles aktivering, fælles brug af andre aktører). Det kan dog konstateres, at de sidste seks Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 8

9 forsøg er nået længere med etablering af målgrupper på tværs af forsørgelsesgrundlag og fælles visitation end de første seks forsøg var, da de blev evalueret første gang. På en række af de centrale evalueringsområder herunder især fælles kontaktforløb, fælles aktivering og fælles brug af andre aktører har de sidste seks forsøg kun i mindre grad succeskriterierne. Det er Deloittes vurdering, at der for flere af de pågældende forsøg vil være tale om en ganske stor udviklingsopgave, som vil kræve en omfattende indsats fra både ledelse, projektejere og medarbejdere, såfremt succeskriterierne skal kunne indfries inden evalueringsperiodens udløb. & # I det følgende er gjort rede for i alt 11 forhold, som det vurderes har særlig betydning for opfyldelsen af evalueringsgrundlagets succeskriterier. De 11 forhold er angivet i figur 1.5 og efterfølgende uddybet. De angivne områder synes hver for sig at have en særlig betydning for muligheden for at tilrettelægge en sammentænkt beskæftigelsesindsats. Det vil således være områder, som bør gives særlig opmærksomhed i forbindelse med etableringen af de fremtidige jobcentre. FIGUR 1.5. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSEN AF EN SAMMENTÆNKT BESKÆFTIGELSESINDSATS Planlægning Historisk samarbejde Sammenhængende mål og resultatkrav Tid til forsøgsaktiviteter Ledelse Snitflader ift. basisorganisation Sammentænkt beskæftigelsesindsats Antal deltagende kommuner Metoder/ it-understøttelse Rammer og praksis for aktivering Målgrupper og opgaver Myndighedsoverdragelse Analysen af målopfyldelsen i de 12 samarbejdsforsøg viser, at der er en tendens til, at succeskriterierne i højere grad er, hvis: Der tidligere har været et samarbejde mellem AF og kommune. Et tidligere samarbejde synes at have skabt tillid og personligt kendskab mellem parterne såvel som en fælles terminologi Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 9

10 faktorer, som er befordrende for forsøgenes udvikling i opstartsfasen. Forsøget er startet på et tidligt tidspunkt. Der er således en tendens til, at de forsøg, der har haft længere tid til rådighed, er nået længere med at realisere de centralt fastsatte succeskriterier end de forsøg, der kun har været i gang i kortere tid. Det gælder især de succeskriterier, der vedrører en sammentænkt beskæftigelsesindsats. Der kun indgår én kommune i forsøget. I forsøg med flere deltagende kommuner kompliceres etableringen af en fælles tilgang til den beskæftigelsespolitiske indsats på tværs af kommune og AF yderligere af, at også eventuelle forskelle i kommunernes arbejdsprocesser skal samordnes, og at der generelt er flere aktører involveret i beslutningsprocessen. Der fra centralt hold er stillet fælles metoder, vejledninger og it-værktøjer til rådighed til understøttelsen af en sammentænkt beskæftigelsesindsats. Det kan således konstateres, at de sidste seks forsøg er nået længere med etablering af fælles visitation end de første seks forsøg var, da de blev evalueret første gang. Forklaringen herpå er formodentligt, at tilstedeværelsen af en fælles, it-understøttet metode i form af visitationsværktøjskassen har muliggjort, at de sidste seks forsøg langt hurtigere har kunnet implementere visitationsprocedurer for de ledige på tværs af forsørgelsesgrundlag. Forsøgene har etableret arbejdsprocesser på tværs af AF og kommunen på områder, hvor der træffes myndighedsafgørelser. Det kan således konstateres, at de forsøg, der er kommet længst med udviklingen af de fælles beskæftigelsespolitiske initiativer, er de forsøg, der på trods af problemer med myndighedsoverdragelse alligevel inden for de legale rammer har prioriteret at gennemføre forsøg med etablering af arbejdsprocesser og løsninger af opgaver på tværs indenfor de områder, der er centrale i den beskæftigelsespolitiske indsats, det vil sige fælles visitation, fælles kontaktforløb og fælles aktivering. Så mange målgrupper og opgaver som muligt er lagt ind i forsøget. Er opgaver og målgrupper placeret uden for forsøget, betyder det, at forsøgene skal anvende betydelige ressourcer på at koordinere med de myndigheder, som varetager arbejdet med målgrupper og opgaver, som er placeret uden for forsøget. Der i forsøget er foretaget en kortlægning og vurdering af viften af aktiveringstilbud og deres effekt i forhold til forskellige målgrupper, og der samtidig blandt forsøgsejerne er taget klar stilling til, hvilke rammer for aktivering forsøget har at arbejde med. En sådan kortlægning har vist sig som et godt udgangs- Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 10

11 punkt for etablering af en fælles aktiveringsindsats og fælles brug af andre aktører. Snitflader i forhold til basisorganisationerne er afklarede og velbeskrevne, og der ikke i forsøgsområdet eksisterer kommunale eller andre lokale enheder på beskæftigelsesområdet, der udfører overlappende eller konkurrerende virksomhed. Ledelsen er samlet hos én person. Forsøg med en delt ledelse har generelt større udfordringer med at træffe fælles beslutninger end forsøg med én leder. Ligeledes kan en delt ledelsesstruktur fastholde medarbejderne i en AF-del og en kommunal del. I forsøg med én leder kan det omvendt være en udfordring for denne leder fagligt og ledelsesmæssigt at dække to systemer. Endelig er der vedrørende det ledelsesmæssige område en udfordring i, at ledelseskompetencerne i de to systemer ofte er forskellige. For eksempel har en kommunal gruppechef typisk langt flere ledelsesmæssige kompetencer end en AF-koordinator. Der er udarbejdet en samlet kontrakt for forsøget. En fælles kontrakt giver forsøgene mere klare og entydige mål at styre efter herunder mål i relation til succeskriterierne. Forsøgene får dermed et større incitament til og mulighed for at arbejde med aktiviteter relateret til succeskriterierne. Der er taget initiativ til systematisk at formulere planer for udviklingsaktiviteter i forsøgsperioden. En plan for udviklingsaktiviteterne har vist sig at skabe overblik for alle parter over, hvilke aktiviteter der skal iværksættes i hvilken rækkefølge, og hvem der forventes at blive involveret, og kan således være med til at sikre, at tempoet i sammenlægningsprocessen holdes højt hele vejen igennem. De ovennævnte forhold, der har betydning for forsøgenes opfyldelse af succeskriterierne, er i det foregående beskrevet hver for sig. Nogle af forholdene er at betragte som eksterne faktorer i forhold til det enkelte forsøg, fx historisk samarbejde, mens andre forhold, fx planlægning, er forhold, som det enkelte forsøg kan øve indflydelse på. Samtidig skal det bemærkes, at de ovennævnte forhold ikke nødvendigvis er bestemmende for et forsøgs opfyldelse af succeskriterierne. Evalueringen viser således fx, at forsøg med todelt ledelse, der ved en systematisk indsats i forhold til at etablere en tværgående ansvarsfordeling mellem lederne kombineret med detaljerede planer for udviklingsaktiviteter i relation til den tværgående indsats opnår betydelige resultater vedrørende den fælles beskæftigelsespolitiske indsats. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 11

12 ' Forsøgene har på mange områder løst væsentlige udfordringer i arbejdet med at leve op til de centralt fastsatte succeskriterier. Der er imidlertid nogle centrale udfordringer, som skal håndteres, inden forsøgene vil kunne opfylde alle de fastlagte succeskriterier. På baggrund af den gennemførte evaluering har Deloitte opstillet en række anbefalinger, der vil kunne medvirke til at øget realisering af de centralt fastsatte succeskriterier. Det bemærkes, at en række af anbefalingerne muligvis ikke lader sig realisere inden forsøgsperiodens udløb. Disse anbefalinger er imidlertid medtaget, da de vil kunne have relevans i forbindelse med den kommende etablering af jobcentre. Anbefalingerne er delt op efter, om de retter sig mod forsøget selv, forsøgets ejere eller Arbejdsmarkedsstyrelsen. % % I tilfælde af, at forsøgene har en delt ledelse, anbefales, at der udarbejdes en klar ansvarsfordeling mellem de forskellige ledere. Ansvarsfordelingen bør etableres således, at den omfatter såvel forsøgenes daglige drift som udviklingsprojekter i relation til etableringen af den fælles opgaveløsning. Med henblik på at fremme opgaveløsning på tværs af de to systemer anbefales, at ledelsesansvaret så vidt muligt opdeles i områder og projekter, der omfatter både opgaver og medarbejdere fra både AF og kommunen. Dette gælder ikke mindst for udviklingsopgaver. Endelig anbefales, at ansvarsfordelingen kommunikeres klart ud til medarbejderne og aktivt understøttes i det daglige arbejde. Evalueringen har vist, at nogle forsøg, på grund af problemer i relation til myndighedsoverdragelse eller it-adgang, endnu har afholdt sig fra at etablere opgaveløsning på tværs af centrale evalueringsområder. Med henblik på at opnå de fordele for de ledige, der er forbundet med en sammentænkt indsats, skal Deloitte anbefale, at disse forsøg snarest muligt sætter konkrete forsøgsaktiviteter i gang. Det anbefales, at forsøgene så vidt muligt får opstillet klare udviklingsmål for etableringen af en sammentænkt beskæftigelsesindsats. Disse mål bør udmøntes i en samlet køreplan for forsøget, hvor det er tydeligt for alle parter, hvilke aktiviteter der skal iværksættes, i hvilken rækkefølge, og hvem der ventes at blive involveret. Dette skal sikre, at arbejdet med succeskriterierne ikke bliver tilsidesat i en dagligdag, hvor der er ganske væsentlige produktionskrav. Det anbefales, at udviklingsplanerne klart kommunikeres til medarbejderne, ligesom disse bør involveres tæt i såvel udmøntningen som opfølgningen. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 12

13 Det anbefales, at der afsættes tilstrækkeligt ledelsestid og - ressourcer til at få afklaret eventuelle snitfladeproblemer i forhold til kommunale eller andre lokale enheder på beskæftigelsesområdet. Såfremt der undervejs konstateres nye snitfladeproblemer, anbefales det, at der tages initiativ til en hurtig afklaring heraf. Det anbefales, at der i forbindelse med organiseringen af samarbejdsforsøgene etableres teams på tværs af AF og kommuner med såvel drifts- som udviklingsopgaver. Erfaringerne viser således, at tværgående teams som ikke har opgaver i relation til det daglige drifts- og udviklingsarbejde opleves som havende begrænset relevans. % % Det anbefales, at forsøgets ejere løbende indgår i fælles prioriteringsdiskussioner. Resultaterne af sådanne fælles prioriteringer kan med fordel indarbejdes i en fælles virksomhedsplan eller resultatkontrakt. Det anbefales, at forsøgsejerne løbende sikrer, at forsøget har klare og hensigtsmæssige snitflader til basisorganisationerne og andre relevante aktører på beskæftigelsesområdet. Det anbefales i den forbindelse, at der i forsøgsområdet så vidt muligt undgås overlappende eller konkurrerende aktiviteter i forhold til dem, der varetages af arbejdsmarkedscenteret. Såfremt der kan konstateres uhensigtsmæssige snitflader bør forsøgets ejere bakke forsøgtes ledelse op og eventuelt træffe de nødvendige beslutninger i relation til at få etableret klare snitflader til basisorganisationer og eventuelle andre lokale enheder på beskæftigelsesområdet I forsøg med mange deltagende kommuner anbefales, at forsøgsejerne gør en særlig indsats for at sikre, at snitfladerne og styringsrelationerne i forhold til de kommunale basisorganisationer er veldefinerede og så vidt muligt ensartede. Forsøgsejerne bør sikre, at forsøgsejerne med centerledelsen får afstemt krav og forventninger indbyrdes, samtidig med at der tages det fornødne hensyn til centrets ledelsesressourcer. Endvidere bør der gøres en indsats for at sikre, at centerledelsen så vidt muligt har et ensartet ledelsesmæssigt råderum over medarbejderne uanset ansættelsesforhold. Det anbefales, at den indledende visitation så vidt muligt lægges ind i forsøget. Dette vil være væsentligt for, at der inden for rammerne af forsøget vil kunne udvikles erfaringer med fælles brug af visitationsværktøjskassen. I en række forsøg anvender kommunen konsekvent straksaktivering af ikke-forsikrede ledige, mens der ikke i AF er tra- Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 13

14 dition for at benytte straksaktivering. I sådanne forsøg vil det generelt være vanskeligere at tilrettelægge fælles kontaktforløb for ledige uafhængigt af forsørgelsesgrundlag. Projektejerne fra både AF og kommunen bør derfor overveje, i hvilket omfang der kan findes en fælles tilgang til brugen af straksaktiveringen/fremrykket kontaktforløb over for bestemte tværgående målgrupper. For kommunens vedkommende er spørgsmålet, om straksaktiveringen skal benyttes over for alle kontanthjælpsmodtagere uafhængigt af deres beskæftigelsespotentiale. AF kan samtidig overveje, om særlige grupper af forsikrede ledige vil have nemmere ved at komme i ordinært arbejde, hvis der sættes ind med et fremrykket/intensiveret kontaktforløb. Det bør overvejes/undersøges, i hvilket omfang AF og kommunernes eksisterende aftaler og kontrakter med enten andre aktører eller kommunale aktiveringsenheder kan benyttes eller suppleres med henblik på at benytte andre aktører i fællesskab. % % Som det allerede blev konstateret i første evalueringsrunde, er der af forsøgene i forbindelse med tilrettelæggelsen af en sammentænkt beskæftigelsesindsats identificeret en række udfordringer i relation til myndighedsoverdragelse og fælles adgang til it-systemer. Deloitte er opmærksom på, at det næppe vil være muligt at ændre afgørende på disse forhold inden forsøgsperiodens udløb, men må samtidig konstatere, at dette formodentligt vil have en vis indvirkning på forsøgenes muligheder for at leve op til de centralt fastsatte succeskriterier. På baggrund af erfaringerne fra anden evalueringsrunde skal Deloitte anbefale, at det overvejes, om der på centrale områder fx fælles kontaktforløb, fælles aktivering og fælles virksomhedskontakt bør udvikles egentlige tværgående metoder/standardprocesser, som jobcentrene kan tage udgangspunkt i. Erfaringerne peger således på, at tilstedeværelsen af sådanne centralt udviklede metoder/standardprocesser kan medvirke til at afkorte den tid, det tager at implementere en sammentænkt beskæftigelsesindsats. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 14

15 ! Det overordnede formål med etablering af forsøg med tværgående samarbejde mellem AF og kommuner om beskæftigelsesindsatsen, er at afprøve en sammentænkt beskæftigelsespolitisk indsats og sikre evalueringsresultater, der er anvendelige og operationelle i forhold til det fremtidige system på beskæftigelsesområdet. Forsøgene skal bidrage med ny viden om, hvordan en fælles tilgang til opgaveløsningen kan realisere de beskæftigelsespolitiske intentioner i regeringens beskæftigelsesplan Flere i Arbejde, jf. nærmere boks 2.1. BOKS 2.1: FORMÅLET MED SAMARBEJDSFORSØGENE Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker ( ) at få iværksat forsøg med samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen i hele landet med det formål, at: Skabe og indsamle viden og erfaringer med samarbejde mellem arbejdsformidlingen og kommunerne, så et fremtidigt system kan designes Udvikle et fremtidigt system hvor der sættes fokus på effekt og kvalitet i den [ ] beskæftigelsespolitiske indsats til gavn for borgerne og virksomhederne Et tættere samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen skal ( ) sikre, at viden, erfaringer, metoder og kompetencer fra begge systemer udnyttes og udvikles bedst muligt til fordel for borgerne og virksomhederne. Ligeledes er det af afgørende betydning, at andre aktører inddrages på alle de områder, hvor det vurderes, at andre aktører kan styrke og supplere kompetencerne i kommunerne og arbejdsformidlingen. I et sammentænkt system skal borgere med samme ressourcer og barrierer tilbydes samme service og tilbud. Ligeledes skal virksomhederne mødes med en fælles service, der dækker et bredere felt af virksomhedernes behov og som er koordineret og professionel. [ ] Erfaringerne fra forsøgene skal indsamles og systematiseres, og der skal skabes viden om de faktorer, der er afgørende for at samarbejde mellem kommunerne og arbejdsformidlingen kan fungere. Samtidig skal forsøgene bruges til at udvikle et system som - i højere grad end i dag sætter fokus på effekt og resultater i indsatsen. Kilde: Notat om arbejdsmarkedscentre, Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen, Arbejdsmarkedsstyrelsen. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 15

16 Deloitte har fået til opgave at følge forsøgenes fremdrift og samle op på erfaringerne. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i forbindelse med projektet opstillet en række succeskriterier, som forsøgene ved forsøgsperiodens udløb skal leve op til. Udgangspunktet for evalueringen er forsøgenes svar på et såkaldt selvevalueringsskema. Som supplement til selvevalueringsskemaet indsamler Deloitte en række supplerende data, jf. bilag 1, hvor evalueringsmetoden og succeskriterierne er beskrevet. Denne rapport er afrapporteringen af resultaterne fra den anden evalueringsrunde. Forud for denne anden evalueringsrapport har Deloitte gennemført en nulpunktsanalyse af de 12 forsøg samt en første evalueringsrunde for seks af forsøgene. De igangsatte forsøg adskiller sig fra hinanden på en række væsentlige parametre, hvilket er væsentligt at være opmærksom på, når resultaterne skal forstås. Formålet med dette afsnit er at beskrive forsøgene i relation til en række helt centrale forskelle: Forsøgenes starttidspunkt Forsøgets størrelse (medarbejdere, geografiske dækningsområde) Ledelses- og organisationsstrukturer Omfattede målgrupper og opgaver Kommunalreformens indvirkning på forsøget. ( Tidspunktet for igangsættelsen af de 12 forsøg varierer betydeligt. Det første forsøg Center for Job og Erhvervsservice (JOE) i Greve blev igangsat 1. maj 2003, mens AMC Øresund først åbnede 4. oktober På tidspunktet for gennemførelsen af denne evaluering har JOE således været i gang i cirka 2 år, mens AMC Øresund kun har været i gang i cirka 8 måneder. De forskellige starttidspunkter skal ses sammen med, at evalueringen af alle forsøgene slutter med udgangen af Forsøgene har derfor forskellige tidshorisonter til at etablere en sammentænkt beskæftigelsespolitisk indsats. De 12 samarbejdsforsøg er i rapporten inddelt i to grupper, alt efter hvornår forsøget blev igangsat. For de første seks forsøg gennemføres tre evalueringsrunder, mens der for de sidste seks forsøg gennemføres to evalueringsrunder, jf. bilag 1. Forsøgene er geografisk spredt over hele Danmark, jf. figur 2.1. I rapporten vil forsøgene blive benævnt ud fra deres geografiske placering. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 16

17 FIGUR 2.1 FORSØGENES GEOGRAFISKE PLACERING Skiveegnens Arbejdsmarkedscenter (Skive, Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre; 2. aug ) Arbejdsmarkedscenter og Virksomhedscenter Aalborg (16. aug. 2004) Første seks forsøg Sidste seks forsøg Arbejdsmarkedscenter Ringkøbing (1. apr. 2004) Arbejdsmarkedscenter Esbjerg (1. jan. 2004) Job-Horsens (8. juli 2004) JobVest, Århus (1. dec. 2003) Arbejdsmarkedscenter Kalundborg (1. aug. 2003) Arbejdsmarkedscenter Nordøst, Odense (1. apr. 2004) Arbejdsmarkedscenter Øresund, Helsingør (4. okt. 2004) Arbejdsmarkedscenter Østmarken (Gladsaxe og Herlev; 16. aug. 2004) Job- og Erhvervsservice (Joe), Greve (1. maj 2003) Arbejdsmarkedscenter Vestlolland (Nakskov, Rudbjerg og Ravnsborg; 5. apr. 2004) Nogle af forsøgene omfatter flere kommuner. Således omfatter et af forsøgene fire kommuner, et forsøg tre kommuner og to forsøg to kommuner. De forsøg, der omfatter flere kommuner, har således flere ejere, der er involveret i styringen af forsøget. Samlet set er 18 kommuner og 12 AF-regioner involveret i forsøgene. $ ) * De 12 forsøg har alle forskellige ledelsesstrukturer. I nogle forsøg er der én leder enten fra AF eller kommunen og i andre flere sideordnede ledere typisk en fra henholdsvis AF og det kommunale system. De centre, der har valgt en ledelsesstruktur med flere sideordnede ledere, har typisk begrundet dette valg med, at denne konstruktion er nødvendig af hensyn til forsøgets varetagelse af myndighedsopgaver fra henholdsvis AF og kommune. De centre, der har valgt en struktur med én leder, har typisk argumenteret med ønsket om at understøtte udviklingen af én fælles kultur. I de forsøg med mange medarbejdere løftes ledelsesopgaven typisk gennem involvering af et mellemlederniveau, mens der i mindre forsøg kun benyttes ét ledelseslag. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 17

18 Den aktuelle ledelsesstruktur i de 12 forsøg fremgår af figur 2.2 nedenfor. FIGUR 2.2 LEDELSESSTRUKTUR En leder Flere ledere Odense Østmarken Øresund Ringkøbing Kalundborg Vestlolland Greve Århus Esbjerg Aalborg Skive Horsens Vestlolland Greve Uændret personsammensætning Ændret personsammensætning Det fremgår af figuren, at der er lige mange forsøg med én og flere ledere. Det fremgår endvidere, at der i en række forsøg har været personudskiftninger i ledelsen. Siden sidste evalueringsrunde har to forsøg endvidere valgt at ændre ledelsesstruktur. I AMC Vestlolland har forsøgsejerne i forbindelse med en centerleders fratrædelse valgt at etablere en todelt ledelsesstruktur med en centerleder fra henholdsvis det kommunale system og AF-systemet. Begrundelsen herfor har været, at den todelte ledelsesstruktur vurderes at ligge tættest op ad den kommende B-center-struktur. I Center for Job- og Erhvervsservice, Greve er det valg at erstatte en tredelt ledelse med en struktur bestående af én overordnet leder ansat af Greve Kommune og AF i fællesskab samt to underordnede ledere med hvert sit faglige ansvarsområde. Begrundelsen herfor har været et ønske om at give centret en mere entydig ledelsesmæssig profil. +%% Størstedelen af samarbejdsforsøgene har organiseret arbejdet i teamstrukturer, der alle er bemandet med medarbejdere fra såvel kommunen som AF. Enkelte forsøg har dog samtidig etableret teams, der udelukkende indeholder fx kommunale medarbejdere. Teamenes arbejdsopgaver varierer. I nogle forsøg er teamene det organisatoriske udgangspunkt for den løbende drift, hvortil er knyttet udviklingsopgaver. I andre forsøg er det primært udviklingsprojekter, som teamene varetager, mens det organisatoriske udgangspunkt for driften ligger i grupper/enheder af kommunale medarbejdere og AFmedarbejdere. Endelig er der i enkelte forsøg etableret tværgående Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 18

19 team i forbindelse med de indledende kompetenceudviklingsaktiviteter, men der er ikke lagt yderligere arbejdsopgaver, hverken drifts- eller udviklingsopgaver, ind i teamene. Disse team fungerer typisk mindre godt, idet de i relation til det daglige drifts- og udviklingsarbejde føles mindre relevante. Principperne for etablering af teamene kan analytisk opdeles i følgende tre tilgange: En funktionel tilgang, der indebærer, at teamene er organiseret omkring varetagelsen af en særlig funktion på tværs af målgrupper En målgruppetilgang, der indebærer, at teamene er organiseret omkring varetagelsen af alle funktioner for en eller flere specificerede målgrupper. Målgrupper kan i praksis enten være baseret på forsørgelsesgrundlag (forsikret eller ikke-forsikret) eller afstand til arbejdsmarkedet (fx matchkategorier eller andre tværgående karakteristika). En branchetilgang, der indebærer, at teamene er organiseret omkring varetagelse af alle funktioner for alle målgrupper, der ønsker beskæftigelse inden for en specifik branche I praksis er teamene i forsøgene typisk organiseret med udgangspunkt i en af de ovenstående tilgange. Der er dog ofte en supplerende organisering, som tager højde for en af de øvrige tilgange. For eksempel kan et forsøg være organiseret med en funktionel tilgang i tre hovedteam: visitations-, sagsbehandlings- og virksomhedsteamet. Denne organisering kan så være suppleret med en yderligere underopdeling, der indebærer, at der inden for fx sagsbehandlerteamet er etableret underopdelinger baseret på målgrupper, mens fx virksomhedsteamet kan være brancheopdelt. Endelig kan der være etableret forskellige former for tværgående koordinerende fora, der supplerer organiseringen. For eksempel kan visitationsmedarbejderne i en målgruppebaseret hovedorganisering have et fagligt fællesskab i en tværgående visitationsgruppe. I nedenstående figur 2.3. er de to mest udbredte organisationsprincipper i samarbejdsforsøgene illustreret: den funktionelle teamorganisering og målgruppeorganiseringen. Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 19

20 FIGUR 2.3 ORGANISATIONSSTRUKTURER Funktionel Ledelse Målgruppe Ledelse Visitation og aktivering Virksomheds kontakt Målgruppe 1-2 Målgruppe 3-4 Målgruppe 1 Målgruppe 2 Målgruppe 3 Branche 1 Branche 2 Branche 3 Visitation Aktivering Virksomheds kontakt Visitation Aktivering Virksomheds kontakt Evt. tværgående faglige fora Evt. tværgående faglige fora, Der er betydelige forskelle på størrelsen af de igangsatte forsøg målt på antal medarbejdere. Endvidere er der stor forskel på den relative andel af medarbejdere fra AF og kommunen. Det største forsøg har således over fem gange flere ansatte end det mindste. Tabel 2.1 nedenfor viser forsøgenes størrelse målt på antal medarbejdere, henholdsvis kommunalt og AF-ansatte samt andre, der enten er særligt projektansatte i forsøget eller medarbejdere fra andre lokale enheder, fx enheder nedsat af det lokale koordinationsudvalg. TABEL 2.1 ANTAL MEDARBEJDERE I FORSØGENE AF-ansatte Komm. ansatte Andre I alt Horsens Aalborg Ringkøbing Esbjerg Øresund Greve Århus Skive Østmarken Odense Vestlolland Kalundborg I alt Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 20

FÆLLES BESKÆFTIGELSESINDSATS Evaluering af samarbejdsforsøg mellem AF og kommuner om beskæftigelsesindsatsen

FÆLLES BESKÆFTIGELSESINDSATS Evaluering af samarbejdsforsøg mellem AF og kommuner om beskæftigelsesindsatsen FÆLLES BESKÆFTIGELSESINDSATS Evaluering af samarbejdsforsøg mellem AF og kommuner om beskæftigelsesindsatsen FÆLLES BESKÆFTIGELSESINDSATS Evaluering af samarbejdsforsøg mellem AF og kommuner om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Tværgående evaluering af seks arbejdsmarkedscentre - første runde

Tværgående evaluering af seks arbejdsmarkedscentre - første runde Business Consulting A/S CVR-nr. 15 79 30 15 Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Telefon 35 25 25 25 Telefax 35 25 20 01 www.deloitte.dk Tværgående evaluering af seks arbejdsmarkedscentre - første runde December

Læs mere

Tværgående nulpunktsanalyse af de sidste seks arbejdsmarkedscentre

Tværgående nulpunktsanalyse af de sidste seks arbejdsmarkedscentre Tværgående nulpunktsanalyse af de sidste seks arbejdsmarkedscentre 22. december 2004 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 1 2. Indledning... 4 3. Særlige karakteristika ved den sidste runde af forsøg 6 3.1.

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor BILAG TIL MØDE I: BESK 28.08.2006, pkt. 1 Notat Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem I. Indledning 8. juni 2006 I forbindelse med det nye beskæftigelsessystem

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 15. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune N O T A T Bemærkninger til beretning nr. 1.04 fra Kommunernes Revision om regnskabet for Indledning Kommunernes Revision (KR) har i deres sagsrevision for fundet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Beretning til statsrevisorerne om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen April 2006 RB A101/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Baggrund,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere