Nordicvaluation.dk CORPORATE FINANCE RAPPORT. Værdiansættelse af virksomhed. Eksempel Lille ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordicvaluation.dk CORPORATE FINANCE RAPPORT. Værdiansættelse af virksomhed. Eksempel Lille ApS"

Transkript

1 Nordic Valuation Morten Christensen cand.merc., MBA Mobil: CVR: NORDICVALUATION.DK CORPORATE FINANCE RAPPORT Værdiansættelse af virksomhed Eksempel Lille ApS NordicValuation.dk er medlem af brancheorganisationen for venture og kapitalfonde. Her sikrer vi kontakter og viden samt støtter vækst og iværksætteri i Danmark NordicValuation.dk har erhvervet adgang til corporate finance database med faktiske virksomhedshandler. Beregninger sammenlignes med praksis. NordicValuation.dk gør sit yderste for at følge anbefalinger fra Skat til værdiansættelser - herunder transfer pricing, så det kommer virksomhederne til gode

2 Nordic Valuation Morten Christensen cand.merc., MBA Mobil: CVR: Værdiansættelse Eksempel Lille ApS Cvr.nr Værdi-indikationen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er den mest anvendte model til værdiansættelse af virksomheder i forbindelse med handel. Den bagvedliggende praktiske modelopbygning og beregningsmetode i nærværende rapport er gennemtestet og opbygget med udgangspunkt i såvel teoretisk som praktisk anerkendte forskere i Corporate Finance og værdiansættelsesmodeller. Modellen anvendes ligeledes til værdiansættelse af virksomheder, når der foretages impairmenttest, jf. IFRS IAS 36. Der er udarbejdet resultat- og cashflowestiamater for en 5 årig periode, hvorefter en terminalværdi er beregnet. Herudover er diskonteringsrenten (WACC) beregnet. Da modellen indeholde mange variabler, der hver især kan påvirke værdien, er der yderligere foretaget simuleringer, hvorefter nye værdier er beregnet. Der er derfor ikke beregnet én eksakt værdi, men et område. Der findes kun én rigtig værdi for virksomheden, og det er værdien køber og sælger bliver enige om. Rapporten skal derfor betragtes som en indikation, der kan fungere som beslutningsstøtte til enten et eventuelt salg nu, eller til brug for optimering af virksomhedens fremtidige værdi. Samtidig giver rapporten indblik i, hvordan ændringer i virksomhedens cashflow påvirker værdien. Anvendte modeller Discounted CashFlow med følsomhedsanalyser Multipel sammenligning med faktiske handler Side 2 af 20

3 Værdiansættelse Eksempel Lille ApS Værdien er estimeret til DKK Denne rapport giver indsigt i Side Den estimerede værdi af virksomheden - summering 4 Estimeret værdi sammenlignet med faktiske gennemførte handler 5 Forudsætningsbeskrivelse 6 Strategiske forhold 9 Nøgletal - omsætning 10 Nøgletal - EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) 11 Nøgletal - Resultat efter justeret skat (NOPLAT) 12 Nøgletal - Investeret kapital og cashflow 13 Balancen - arbejdskapital 14 Balancen - omsættelige aktiver og finansiering 15 Værdiansættelsen - WACC og andre forhold 16 Værdiansættelsen - beregning 17 Værdiansættelsen - følsomhedsanalyse 18 Benchmark mod faktiske gennemførte handler inden for samme branche Side 3 af 20

4 Omsætning, DKK Nordicvaluation.dk Værdiansættelse - cashflow Summering af cashflow værdiansættelse Anvendt model Scenarie 1 Estimeret værdi af virksomhed, DKK Følsomhedsanalyse laveste værdi, DKK Følsomhedsanalyse højeste værdi, DKK Discounted Cashflow Basis scenarie Følsomhedsanalysen: Følsomhedsanalysen viser ændringer i værdien ved ændring i diskonteringsrenten (WACC) og vækst i terminalperioden (uendelighedsperioden). De modeller der anvendes til værdiansættelse påvirkes stærkt af ændringer i forudsætninger. Som virksomhedsejer får du her indblik i, hvor meget værdien kan påvirkes i enkelte forudsætningsændringer. Værdi område - generel følsomhedsanalyse Graf 1: Værdiområdet i følsomhedsanalysen Værdi område Lav værdi Værdiansættelsen Høj værdi Side 4 af 20

5 Værdiansættelse - multipler faktiske handler Summering af multipel sammenligning med faktiske handler Den estimerede værdi med udgangspunkt i cashflow modellen, er sammenlignet med et gennemsnit af gennemførte faktiske handler med udgangspunkt i samme branche. Udtræk er foretaget fra verdens største Corporate Finance database, der indeholder over 1,5 mio. data på handler. På de to sidste sider i rapporten finder du mere omkring sammenligningen mellem cashflow værdien og multipelværdien fra faktiske handler. Følgende multipel er anvendt: Enterprisevalue/EBITDA multipel: Graf 2: Sammenligning af værdien fra cashflowmodellen og faktiske handler. Læs mere på de 2 sidste sider. VÆRDIANSÆTTELSEN I TDKK Faktiske handler Cashflow modellen Graf 3: Multipel fra faktiske handler sammenlignet med den estimerede multipel. Læs mere de 2 sidste sider. 11,55 MULTIPEL 10, Faktiske handler Cashflow modellen Side 5 af 20

6 Værdiansættelse af Eksempel Lille ApS Forudsætningsbeskrivelse Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i følgende oplysninger der modtaget fra Eksempel Lille ApS: 1. Omsætningsforventninger frem til 2022 i procent. 2. Der forventes en lille øgning i personale i Investeringer forventes årligt at være på samme niveau som afskrivninger er idag. Eksempel Lille ApS: Eksempel Lille ApS er en mindre ekslusiv restaurant der ifølge egne beskrivelser er dybt forankret i lokaltsamfundet og med god tilstrømning er turister. Planen er at udvide yderligere på markedet for forretningsmiddage, hvor en nylig indsats har haft god succes. Derfor forventes ekstra deltidsansat i 2018 udover normalt behov der følger væksten. Ejeren af Eksempel Lille ApS ønsker at trække sig lidt tilbage på sigt og har i den forbindelse for 2 år siden ansat en daglig leder, der skal overtage flere af opgaverne. I samme forbindelse er der nedskrevet en række procedurer for driften. De kommende år, vil virksomheden dog stadig være afhængig af ejeren til en hvis grad grundet det gode lokalkendskab. Der er er investeret i nyt kassesystem. Information om værdiansættelsen: Der er modtaget budget for 6 måneder for 2016 samt en balance for Med udgangspunkt i disse oplysninger er der opstillet et estimat for samlet årlig omsætning for 2016 realiseret samt for resten af resultatopgørelsen. Med udgangspunkt i disse oplysninger danner estimat 2016 basis for forecast af årene frem. Opstilling af historisk regnskab for Eksempel Lille ApS: Resultatopgørelse: TDKK 2015 Estimat 2016 Omsætning Vareforbug ,2% vareforbrug pct. Eksterne omkostninger ,3% driftomkost. pct. Personale omkostninger EBITDA Afskrivninger EBIT (Resultat før renter) Bemærkning Der er modtaget årsregnskab og skattemæssige specifikationer til årsrapporten for 2015 der danner grundlag for at opstille Med udgangspunkt i 2015 samt de oplysninger der er modtaget jf. den indledende beskrivelse, er der opstillet et estimat for Side 6 af 20

7 Forecast perioden i værdiansættelsen: Resultat for 2015 og estimat for 2016 (med 9 måneder realiseret) danner udgangspunkt for forecast perioden. Ses på beregningen af værdiansættelsen, hvor en række parametre vises, fremgår det, at driftsomksningernes andel af omsætningen øges fra 59,3% til 63% i 2018 hvilket skyldes ekstra personalebehov. Herefter forventes personalet at kunne håndtere den fortsatte vækst i omsætning og driftsomkostningernes andel af omsætning falder herefter procentuelt i årene frem. I kroner ses det, at driftsomkostningerne har en forventet årlig stigning. Arbejdskapital konsolidering Arbejdskapital primo TDKK Primo Primo 2015 Estimat 2016 Varelager Tilgodehavende kunder Andre tilgodehavender 83 Leverandørgæld Anden gæld 364 Periodeafgrænsning Netto arbejdskapital er defineret ved debitor plus varelager fratrukket leverandørgæld -125 Arbejdskapital ultimo TDKK Ultimo Ultimo 2015 Estimat 2016 Varelager Tilgodehavende kunder Andre tilgodehavender 168 Leverandørgæld Anden gæld 403 Periodeafgrænsning Netto arbejdskapital er defineret ved debitor plus varelager fratrukket leverandørgæld -181 Arbejdskapital er negativ, da der ikke er tilgodehavender fra debitorer og da leverandørgæld overstiger værdi af varelager. Arbejdskapital antages at følge omsætningen. Udgangspunkt er arbejdskapital i forhold til omsætningingen for 2016 som kan opgøres til en arbejdskapital på TDKK -162 set i forhold til omsætning TDKK Investeringer og afskrivninger Eksempel Lille ApS har generelt haft stabile investeringer i samme størrelse som afskrivninger. Det forventes at dette vil fortsætte, da der hverken er investeringsstop eller omvendt planer om investering i aggressiv vækst Side 7 af 20

8 Bankgæld og likvider Når værdien af aktiver samlet er værdiansat, er der estimeret en værdi af virksomheden på gældsfri basis. Dette kaldes Enterprisevalue. Når værdien af virksomhedens egenkapital skal opgøres, fratrækkes netto gæld til kreditinstitutter samt udbytte og skyldig ska Eksempel Lille ApS har oplyst følgende indestående og lån pr : (TDKK) Driftskredit Ansv. Lån Lang gæld Grunde & Byg I alt Eksempel Lille ApS I alt Den langfristede gæld har sammenhæng til Grunde & Bygninger. Disse er opført til værdien pr i regnskabet. I en salgssituation ville egne bygninger normalt splittes ud i søsterselskab, da afkastkravet til bygninger afviger fra afkast til virksomhedsdriften. Såfremt bygninger og grunde kan realiseres til højere værdi end kr. 1,1 mio. vil det give et tillæg til værdien og omvendt fradrag ved lavere realiseringsværdi end 1,1 mio. kr. Konklusion: Værdiansættelsen indikerer en værdi på 4,8 mio. kr. Der er foretaget sammenligning med et EBITDA multipel gennemsnit af faktisk gennemførte handler. Der måles på det nuværende EBITDA niveau. Sammenligningen indikerer en værdi på 5,5 mio. kr. Følsomhedsanalysen indikerer også en øverste værdi på 5,5 mio. kr. og dermed ligger værdien af sammenlignelige handler indenfor spænd af følsomhedsanalysen. Værdiansættelsen på 4,8 mio. kr. vurderes til at være den realistiske værdi. Tiltag jf. beskrivelse under punktet" Forudsætnings beskrivelse" skal først gennemføres og det giver fradraget set i forhold til sammenligningen med faktiske handler Side 8 af 20

9 Værdiansættelse Eksempel Lille ApS Strategiske forhold - 6 konkrete spørgsmål Ejeren af virksomheden eller repræsentant for ejeren udfylder spørgeskema med 6 strategiske spørgsmål ved opstart af værdiansættelsesprocessen. Svarene er subjektive vurderinger, som dog vurderes gennem arbejdet med værdiansættelsen. Disse spørgsmål danner baggrund for en bestanddel af risikotillæg i diskonteringsrenten WACC. Eksempel: Stor afhængighed af en ejer i forbindelse med den daglige drift øger risikoen for køber. De 6 spørgsmål er - der gives point på en skala fra 1-5: 1. Hvordan ses virksomhedens konkurrencemæssige situation? 1 = meget hård 5 = ingen konkurrenter 2. Har virksomheden dominans nogle steder i forsyningskæden fra leverandører til kunder? Eksempelvis eget afsætningsled i form af egne butikker eller omvendt grossist der fungerer som mellemled. For service/konsulentvirksomheder: Er virksomhedens service unik eller kan den overtages af andre. 1 = Ingen kontrol nogle steder 5 = Stærk kontrol 3. Hvor store er vækstmulighederne for produkt- eller servicetypen i branchen? 1 = Meget lav vækst 5 = Aggressiv vækst 4. Hvor afhængig er virksomheden af enkelt kunder? 1 = Stærk afhængig af få store 5 = Ingen betydning. Portefølje af mange kunder 5. Geografisk spredning af omsætnnig (risiko på enkelt markeder)? 1 = Over 90 % afsættes i Danmark 5 = Over 90% eksporteres til mange lande 6. Hvor afhængig er virksomheden af én ejer eller få nøglepersoner? 1= Stærk afhængig 5 = Ingen betydning. Stærk ledergruppe og mange nedskrevne procedurer. Graf 4: Svar modtaget omkring strategiske spørgsmål: Modtaget svar udtrykt i procent. 100% er bedst. 6. UAFHÆNGIGHED AF EJERE 60,0% 5. GEOGRAFISK SPREDNING 20,0% 4. UAFHÆNGIGHED AF KUNDER 3. VÆKST MULIGHEDER 2. DOMINANS I FORSYNINGSKÆDEN 1. KONKURRENCESITUATION 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Side 9 af 20

10 Nølgetal i værdiansættelsen Omsætning Værdiansættelse starter øverst med omsætning. Herunder illustreres vækst i omsætning realiseret og/eller estimeret for årene frem. Omsætningsvæksten i procent er vækst fra året før (Graf 5) og omsætning er den estimerede omsætning (Graf 6) Graf 5: Omsætningsvækst i procent Graf 6: Omsætning OMSÆTNING I HELE TUSINDE DKK B2017 B 2018 B2019 B 2020 B2021 B Side 10 af 20

11 Nølgetal i værdiansættelsen EBITDA Nu arbejder vi os videre ned i resultatopgørelsen. Herunder illustreres EBITDA margin og EBITDA i TDKK. EBITDA er udtryk for indtjening før afskrivninger, renter og skat. EBITDA er et af de vigtigste tal i ved værdiansættelser, da det er udtryk fra det cashflow der genereres fra daglig drift. Afskrivninger er har ingen betydning for cashflow, renter er irreleventa da gælden trækkes fra før værdien beregnes og skat indgår senere i cashflow. Graf 8 viser EBITDA Graf 7: EBITDA i forhold til omsætning. EBITDA margin i forhold til omsætning 12,0% 10,0% 8,0% 11,2% 7,5% 8,5% 9,5% 10,5% 10,5% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Graf 8: EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) i TDKK. EBITDA i hele tusinde DKK B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B Side 11 af 20

12 Nølgetal i værdiansættelsen Resultat efter skat - NOPLAT Bunden i resultatopgørelsen er resultat efter skat. Benævnes også NOPLAT for Net Operation Profit Less Adjusted Taxes. Den beregnede skat har betydning for cashflow, da den skal betales eller ved negativ indtjening er det tilgodehavende skat. Herunder ses vækst i NOPLAT udtrykt i procent (Graf 9) og efterfølgende illustreres NOPLAT som beløb i TDKK (Graf 10) Graf 9: NOPLAT vækst i procent. NOPLAT er driftsresultat efter beregnet skat. Graf 10: NOPLAT i TDKK. NOPLAT er driftsresultat efter beregnet skat. NOPLAT i hele tusinde (bundlinje) B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B Side 12 af 20

13 Nølgetal i værdiansættelsen Investeret Kapital og cashflow Videre fra det cashflow driften genererer og til ændringer i pengebindinger i balance poster. Graf 11 illustrerer ny investeret kapital. Ny investeret kapital anvendes her som udtryk for summen af ændringer i arbejdskapital og nye investeringer pr. år. Arbejdskapital er den kapital der skal til for at drive virksomhedens daglige drift. Det er f.eks. varelager, tilgodehavende fra kunder fratrukket leverandørgæld. I graf 12 ses det cashflow der genereres efter alle beløb fra omsætning, videre til EBITDA og investeret kapital er fratrukket. Graf 11: Ny investeret kapital - ændringer i arbejdskapital plus nye investeringer årligt. Investeringer og arbejdskapital i hele tusinde B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Graf 12: NOPLAT i TDKK. NOPLAT er driftsresultat efter beregnet skat. Cashflow i budget perioden hele tusinde DKK B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B Side 13 af 20

14 Beregning værdiansættelse Balancen Balance - arbejdskapital I den anvendte værdiansættelsesmodel, er det selskabets frie cashflow der danner grundlag for værdiansættelsen. Det frie cashflow sammensættes af cashflow fra drift samt forskydninger i selskabets arbejdskapital. Ændringer i arbejdskapitalen har derfor betydning for værdiansættelsen. For virksomheden kan udgangspunktet for estimat af fremtidig arbejdskapital opstilles således: DKK '000 Første år Første år primo ultimo Varelager Tilgodehavende kunder 0 0 Andre tilgodehavender 0 0 Leverandørgæld Anden gæld 0 0 Periodeafgrænsning 0 0 Arbejdskapital For en "normal" virksomhed øges pengebindingen i takt med, at aktiviteten øges. Øget omsætning medfører ofte øget pengebinding i varelager, tilgodehavende fra kunder. Tilgengæld stiger gælden til leverandører også ofte. Resultatet er, at noget af det cashflow der kommer fra driften "ædes" af ekstra pengebinding i arbejdskapital. Derfor gælder det om at øge vækst så kraftigt som mulig med minimal ekstra pengebinding i netto arbejdskapital. Det ses dog også, at for nogle virksomheder hvor aktiviteten øges er der negativ pengebinding i arbejdskapital. Det kan være virksomheder med meget lille varelager, der sælger til forbrugere uden pengebindinger i tilgodehavender og som samtidig har øget gæld til leverandørerne. Her kan det ses at jo mere vækst jo mere øges også cashflow fra arbejdskapitalen. Graf 13: Primo arbejdskapital Primo arbejdskapital aktiver og passiver Graf 14: Ultimo arbejdskapital Ultimo arbejdskapital aktiver og passiver Leverandørgæld mv. 67% Pengebinding 33% Leverandørgæld mv. 71% Pengebinding 29% I værdiansættelsen indgår ændringer i netto arbejdskapital som en faktor. Seneste historiske regnskabsår vurderes. Bindingen i arbejdskapital beregnes som procentuel andel af omsætningen og sammenlignes med branche nøgletal for arbejdskapital. Med udgangspunkt i disse vurderinger estimeres arbejdskapitalen i de fremadrettede forcasts Side 14 af 20

15 Beregning værdiansættelse Balancen Balance - omsættelige aktiver og finansiering Ved anvendelse af discounted cashflow modellen til værdiansættelse, beregnes først Enterprise Value, der er nutids værdien af selskabets forventede cashflow. Hertil tillægges omsættelige aktiver som likvidier, beholdning af aktier, obligationer og ejendomme samt fratrækkes bankkgæld, realkreditlån, skyldig skat af overskud. Herunder ses de reguleringer der skal foretages i virksomhedens bruttoværdi før den endelige værdi kan opgøres. TDKK Enterprisevalue beregning Indstående bank / likvider Værdi af ejendomme Gæld til bank/kassekredit Gæld realkredit Skyldig skat og udbytte Netto finansiering Værdi af virksomheden Se siden med værdiberegningen, 0 Tillæg Tillæg 218 Fratrækkes Fratrækkes 51 Fratrækkes -194 (-) er gæld. Positivt tal er et tillæg før tillæg og fradrag som nævnt herunder. Værdien reguleres efterfølgende for fradrag for illikviditet (unoteret aktie) samt tillæg såfremt køber opnår fuld kontrol. Efter disse reguleringer når værdien på: (se beregningerne) Værdi af virksomhed = Enterprise value plus/minus netto finansiering. Graf 15: Fordeling af likvider, omsættelige aktiver, gæld til kreditinstitutter, skat og eventuelt skyldig udbytte: Skyldig skat og udbytte 2% Indstående bank / likvider 0% Gæld realkredit 43% Værdi af ejendomme 46% Gæld til bank/kassekredit 9% Indstående bank / likvider Værdi af ejendomme Gæld til bank/kassekredit Gæld realkredit Skyldig skat og udbytte Side 15 af 20

16 Beregning værdiansættelse WACC - diskonteringsfaktoren WACC der står for weighted average cost of capital, er den diskonteringsfaktor der anvendes til at diskontere det fremtidige estimerede cashflow tilbage til en nutidsværdi. Denne faktor er af meget stor betydning for værdien, hvilket også ses på siden med følsomhedsanalyse. Ved beregningen af WACC tages udgangspunkt i CAPM modellen (capital asset pricing modellen) Som udgangspunkt er denne model teoretisk korrekt, men der foretages justeringer af værdien med udgangspunkt i det spørgeskema omkring strategiske spørgsmål der er besvaret. Herudover vurderes også på om det er en virksomhed med historisk drift hvilket generelt har en lavere WACC end en ny ung startup der måske har behov for venture kapital. Forudsætninger for WACC beregning: Risikofri rente 1,40% Beta 0,77 Risikotillæg (afkast krav til aktiemarkedet) 5,30% Eventuelt ekstra risikotillæg 5,30% Target gældsandel 25,00% Gældsomkostning før skat 4,41% Afkastkrav til egenkapitalen, beregnet 10,78% Gældsdel af WACC med 22% skat 0,86% Egenkapital del af WACC 8,09% Dette giver: Diskonteringsfaktor (WACC) efter skat 8,95% Andre forhold ved værdiansættelsen - terminal værdien Værdiansættelsen består af to elementer: Værdien beregnet før budgetperioden og værdien beregnet efter budgetperioden. Værdien efter budgetperioden betegnes som continuing value (på dansk "terminalværdien") og beregnes som en uendelig række af cashflows. Nutidsværdi af terminalværdi Nutidsværdi af frit cashflow de første 5 år Samlet værdi af virksomhedens aktiver = Enterprise value Som det ses udgør værdien i terminalperioden 69% af den samlede værdiberegning. Derfor er det især herfra, at de store forskelle opstår i værdien, når der foretages simuleringer af vækst i terminalperioden samt WACC. Der er ganske normalt at størsteparten af værdien kommer fra terminalperioden. For nye innovative virksomheder eller virksomheder i aggressiv vækst kan over 100% af værdien let være beregnet i terminalperioden. Graf 16: Terminalværdi kontra budgetperiode 69% 31% Terminal værdi Estimat periode Side 16 af 20

17 Beregning værdiansættelse Den samlede værdiberegning Diskonteringsfaktor (WACC) efter skat 8,95% Terminalbase Resultatopgørelsen: B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Vækst (omsætning) 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% Bruttoavance procent 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% Driftsomkostninger (pct. af omsætning) 59,3% 63,0% 62,0% 61,0% 60,0% 60,0% Omsætningshastighed arbejdskapital -23,3-23,3-23,3-23,3-23,3-23,3 Vækst i terminalperioden, anbefaling 1% - 3% afhængig af virksomhed og branche 1,50% B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Omsætning Vareforbrug Driftsomkostninger EBITDA EBITDA-margin 11,2% 7,5% 8,5% 9,5% 10,5% 10,5% Afskrivninger EBIT EBIT-margin 9,3% 5,7% 6,8% 7,9% 8,9% 9,0% Adjusted tax NOPLAT (driftsresultat efter justeret skat) NOPLAT vækst -34,9% 25,0% 21,7% 18,0% 3,5% Balancen: Arbejdskapital primo Arbejdskapital ultimo Afskrivninger tilbageføres Nye investeringer Ny investeret kapital (ændring i arbejdskapital + inv.) Frit Cashflow til beregning NPV af Frit Cashflow til beregning Vækst i EBIT Værdiberegningen: Total NPV af EBIT/Enterprice value Terminalværdi beregning, TDKK Fratrukket gæld til kreditinstitutter og andre -194 NOPLAT i Virksomhedens beregnede værdi Tillagt vækst - base for terminalværdi 446 Illikviditetsrabat 31,3% Værdi af minoritets aktier NPV af cashflow i terminalperiode Tillæg ved salg over 50% af aktiekapital Værdi af virksomhed samlet salg U Side 17 af 20

18 Beregning værdiansættelse Værdiansættelsen - følsomhedsberegning Følsomhedsanalyse for ændringer i vækst i terminalperioden samt ændringer i diskonteringsrenten: WACC (diskonteringsrenten) er investors afkastkrav til investeringen i selskabet. WACC har betydelig indflydelse på virksomhedens værdi og da en række elementer i WACC sammensætningen består af vurderinger foretages følsomhedsberegning ved ændring i WACC +/- 1 procent. Det samme gælder væksten i terminal perioden, hvor selv en lille ændring i den forventede vækst, kan give betydelige ændringer i virksomhedens værdi. Da terminal værdien udgør en betydelig del, af virksomhedens samlede værdi, er det ikke uden betydning, om væksten sættes til 1,0% eller 3,0%. Typisk vurderes væksten at ligge mellem 1,0% til 3,0% jf. undersøgelser. Følsomhedsmatrix: DKK '000 WACC 8,45% 8,95% 9,45% Vækst i terminalperioden 1,00% 1,50% 2,00% Konklusion - følsomheds range for diskonteringsrente (WACC) og vækst i terminalperioden. Vurderet værdi Nedre værdi Øvre værdi Yderligere ændringer i WACC og terminalvækst kan udvide det beregnede værdi spænd. Graf 17: Forskellige værdier af virksomheden ved forskellig WACC og vækst i terminalperiode: Værdi ved forskellige WACC og vækst ,00% 1,50% 2,00% 8,45% 8,95% 9,45% Side 18 af 20

19 Faktisk realiserede handler Big data valuation Værdi-indikation med udgangspunkt i faktisk realiserede handler i samme branche. Databehandlingen og beregningen giver dig indblik i, hvad værdien af din virksomhed kan estimeres til, når der anvendes median multiplen fra sammenlignelige handler. Eksempel Lille ApS Værdi, Kr. 5,5 mio. Fakta om anvendt finansiel database: Med over 1,5 mio. indberettede virksomhedshandler og "rumours" fra hele verden incl. Europa og Danmark er Zephyr den absolut mest professionelle corporate finance database. Zephyr er udviklet af Bureau Van Dijk. Det er virksomhedshandlernes big data system og anvendes af corporate finance rådgivere, virksomhedsmæglere samt equity- og venturefonde. NordicValuation har erhvervet adgang og kan søge på alle virksomhedshandler på tværs af brancher, størrelse. Detaljer og multipler om handlerne kan trækkes i avancerede lister og anvendes til sammenligning med den beregnede værdi-indikation af din virksomhed. Enterprisevalue/EBITDA multipler Specifikation af dataudtræk: Branchekode DK (første 4): 5610 Branche: Restauranter Samme kode anvendes på minimum overordnet niveau (første 2 cifre) ved søgning i Zephyr. Periode: Handler seneste 5 år Område: Vesteuropa Fra Størrelse af handler: (x DKK) Totalt antal handler i Europa inden for branche koden: 177 Antal handler efter afgrænsninger: 85 Antal handler med multipler: 15 Enterprisevalue/EBITDA multipel: 11,55 Værdi-estimat faktiske handler: (x kr.) Værdien der blev beregnet i rapport Til Ud fra de faktiske handler er værdien: 11,6 EBITDA fra regnskab ,21 DCF beregnet multipel i rapport Multipel median faktiske handler Median multipel fra udtræk 11,55 EBITDA gange median multipel Fratrukket finansiel gæld opgjort i rapporten, netto efter indestående -194 Virksomhedens værdi:

20 Faktisk realiserede handler Big data valuation Eksempel Lille ApS Hvad er Enterprisevalue/EBITDA multiplen? Enterprisevalue: Den beregnede bruttoværdi af virksomhedens samlede aktiver før finansiel gæld trækkes fra. Når gælden herefter trækkes fra fås markedsværdien af virksomhedens egenkapital - altså virksomhedens estimerede handelspris. EBITDA: Resultat før renter, skat og afskrivninger. Der anvendes ofte multipel beregninger: Hvor meget skal EBITDA (resultat før renter, afskrivninger og skat) eller EBIT (resultat før renter og skat) ganges med for at få en værdi af virksomheden. Disse tommelfinger regler kan måske eller måske ikke give et groft bud om virksomhedens værdi. Der er mange individuelle forhold der har betydning herunder især virksomhedens finansielle gæld. To virksomheder kan "producere" samme EBITDA, men den ene har måske ingen gæld,mens den anden er tynget af gæld. Derfor er den absolut bedste multipel Enterprisevalue/EBITDA multiplen. Det er den der anvendes professionelt over alt og det er også den der primært rapporteres i de finansielle databaser. I tilfælde af negativ EBITDA kan der anvendes en Enterprisevalue/omsætning multipel. Kommentar til forskel mellem de to værdi-indikationer (x kr.) Værdi der blev estimeret i cashflow rapporten Værdi der blev beregnet ud fra multiplen i faktiske handler Forskel i værdi 724 Forskellen mellem den estimerede værdi i cashflowmodellen og værdien beregnet ud fra gennemsnit af faktiske handler inden for samme branche jf. de oplyste afgrænsninger, er på TDKK 729. Årsag til differencen er, at Eksempel Lille ApS investerer i ekstra personale der medfører kortvarig nedgang i EBITDA og cashflow. Dette skal sikre vækst på sigt. En anden årsag er, at virksomheden har en bruttoavance på 69,8% der stiger til 70,5% grundet fokus på indkøb og spild. Denne avance kan dog forbedres yderligere set i forhold til branchen generelt og det vil medføre en øget værdi såfremt tiltag gennemføres

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 32 37 43 Afsluttet august 2013 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Grossist Eksempel ApS Afsluttet november 2016 Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel ApS Værdiområde i hele mio. kr. 109 118 131 Afsluttet oktober 2015 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015 TRIOLIFE ApS Gurrevej 439 3490 Kvistgård Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 De Hua Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten Ny årsregnskabslov tema 14 5. december 2017 Audit & Assurance Indhold Investeringsejendomme oplysninger i årsrapporten 2 Eksempel 1 4 Forudsætninger Forslag

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS

Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS Oprindelige forudsætning for at åbne butikken : Et smalt varer udvalg ca.1.500 varenumre. Kapital behov til varelager, ca. 4 500.000 kr. Investeringer i inventar m.v.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere