Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By"

Transkript

1 Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektansvarlig: Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a., Hostrupvej 28, 5771 Stenstrup Projektets navn Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i Stenstrup CVR nr: Kontaktperson: Finn Christensen, Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Konsulent for ansøger: Rambøll, Englandsgade 25, 5100 Odense C, v/søren Vesterby Knudsen Godkendelse udarbejdet af: Svendborg Kommune, v/karen Frænde Jensen og Lene Jultved Journal nr.: 14/4074 Måned 20XX Kultur, Erhverv og Udvikling

2 Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Hostrupvej Stenstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Tlf Godkendelse efter projektbekendtgørelsens kapitel 4. Godkendelsen omfatter fjernvarmeforsyning af naturgasområder i Stenstrup. Dato: xx måned 2014 Godkendt:.. Karen Frænde Jensen Agronom.. Lene Jultved Agronom Annonceret den XX måned 20XX Klagefristen udløber den XX måned 20XX (4 uger efter annoncering af godkendelsen) 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Læsevejledning... 4 Afgørelse og tilladelsens vilkår... 5 Afgørelse... 5 Vilkår... 5 Retsgrundlag... 6 Klagevejledning... 6 Betingelser, mens en klage behandles... 7 Søgsmål... 7 Sagsfremstilling... 8 Forsyningsforhold... 8 Varmeplanlægning... 9 Energiteknisk beskrivelse af anlægget Forsyningspligt og tilslutningspligt Arealafståelse og servitutter Tidsplan Gennemgang af projektforslag samt indkomne bemærkninger Gennemgang af projektforslaget Høring Sagsakter Svendborg Kommunes vurdering Samfunds-, bruger- og selskabsøkonomi Miljømæssige forhold Konklusion Bilag

4 Indledning Svendborg Kommune har modtaget et projektforslag der er udarbejdet af Stenstrup Fjernvarme. Med projektforslaget ansøges Svendborg Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt for udvidelse af forsyningsområdet. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget er initieret efter henvendelse fra en gruppe borgere, der ønsker at få mulighed for at blive forsynet med fjernvarme fra Stenstrup Fjernvarme. Projektforslaget vedrører udvidelse af Stenstrup Fjernvarmes eksisterende fjernvarmedistributionsnet til at forsyne ejendomme på Sognevej, Bøgevænget, Ahornvænget, Hasselvænget, Stationsvej, Engvej, Sandbjergvej, Gammel Sognevej, Humlevænget, Assensvej. Fjernvarmeudvidelsen er delt op i 3 områder. De tre områder, som er vist i bilag 2, omhandler områder i tilknytning til det eksisterende fjernvarmenet, og der er således tale om en naturlig afrunding af forsyningsområdet i Stenstrup. Hvis projektforslaget godkendes, vil områdeafgrænsningen ændres således, at omfattede ejendomme i område 1, 2 og 3 overgår fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Ændringen af områdeafgrænsningen søges på baggrund af Projektbekendtgørelsens 8. Svendborg Kommune (Miljø-, Klima- og Trafikudvalget) har den 2. april 2014 godkendt at projektforslaget sendes i høring. Projektforslaget har været i høring i perioden 10. marts til og med den 7. april 2014 hos Naturgas Fyn og Sydfyns Elforsyning. Der er kommet høringssvar fra Naturgas Fyn. Læsevejledning Projektgodkendelsen er opbygget i 3 dele. 1. del (side 1-7) er Svendborg Kommunes afgørelse i sagen, vilkår og klagevejledning. 2. del (side 8-21) indeholder sagsfremstilling, gennemgang af projektforslaget og indkomne bemærkninger, retsgrundlaget samt Svendborg Kommunes vurdering af det ansøgte. 3. del er bilag. 4

5 Afgørelse og tilladelsens vilkår Afgørelse Svendborg Kommune meddeler i henhold til 4 i lov om varmeforsyning, godkendelse til projektforslaget som beskrevet i ansøgningen modtaget af kommunen den 20. januar 2014, med seneste revision af 12. februar 2014 (vedlagt som bilag 1), samt yderligere indsendte samfundsøkonomiske beregninger vedlagt som bilag 5 udført af det rådgivende firma Rambøll, på vegne af Stenstrup Fjernvarme. Godkendelsen af de nye forsyningsområder gives på baggrund af 8 i projektbekendtgørelsen, da der i projektforslaget er indregnet økonomisk kompensation til Naturgas Fyn Distribution. Projektforslaget om konvertering af naturgasområder i Stenstrup som beskrevet i projektforslaget kan således gennemføres. Godkendelsen omfatter udvidelse af eksisterende forsyningsnet for fjernvarme i dele af Stenstrup By. Placering af de nye fjernvarmeforsynede områder fremgår af bilag 2. Områdeafgrænsningen i Stenstrup som beskrevet i projektforslaget mellem naturgas og fjernvarme rykkes hermed. Dele af områderne er naturgasforsynede, hvorved der i disse områder, indtil konvertering til fjernvarmeforsyning af ejendommene er fuldført, vil være en paralleforsyning med både naturgas og fjernvarme. Ifølge 8, stk. 1 i bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyning, kan en kommune ændre et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens størrelse på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i 8, stk. 2 og 23 samt bilag 2 i projektbekendtgørelsen. Projektet er godkendt i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den xx 2014, i økonomiudvalget den xx 2014 og i Svendborg Kommunes Byråd den xx Vilkår Under henvisning til 27, stk. 2, i projektbekendtgørelsen, gives godkendelse til det ansøgte projektforslag på følgende vilkår: 1. Anlægget skal indrettes og drives som beskrevet i projektforslaget. 2. Der skal anvendes det i projektforslaget beskrevne brændsel og forsyningsform. 3. Der skal etableres de i projektforslaget definerede forsyningsområder, hvorefter Stenstrup Fjernvarme har forsyningspligt med fjernvarme til områderne. 4. Forsyningsledningerne og distributionsledningerne skal være dimensioneret til at kunne levere det maksimale effektbehov ved 100% tilslutning af de eksisterende og de fremtidige ejendomme i forsyningsområderne. 5

6 5. Der skal sikres så lavt et varmetab fra de enkelte fjernvarmeledninger som muligt, under hensyntagen til selskabs- og samfundsøkonomien. 6. Stenstrup Fjernvarme må starte bygge- og anlægsarbejdet i : Område 1, når der er 50 tilsagn for dette område Område 2, når der er 24 tilsagn for dette område Område 3, når der er 7 tilsagn for dette område. Projektet skal være igangsat senest 3 år fra dato. Dette gælder kun etableringen af fjernvarmeforsyningen og ikke forbrugernes tilslutning til fjernvarmeforsyningen. Hvis projektet ikke er gennemført indenfor tidsfristen bortfalder godkendelsen. Retsgrundlag Godkendelse af projektforslaget er omfattet af følgende lovgivning: Lov 382 af 13. juni 1990 om varmeforsyning (varmeforsyningsloven) Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning (med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) Kommunen har den 20. januar 2014 fra Stenstrup Fjernvarme modtaget ansøgningen om godkendelse af projektforslaget. Det efterfølgende reviderede projektforslag af 12. februar 2014 og beregninger modtaget fra SF, indeholder ikke ændringer som medfører at projektforslaget skal betragtes som et nyt projekt, i forhold til det oprindelige projekt af 20. januar Godkendelsen af projektforslaget gives i henhold til projektbekendtgørelsen, hvorved øvrige tilladelser eller godkendelser for realisering af projektet skal indhentes særskilt. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og projektet er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen. Projektforslaget opfylder de formelle krav til indhold samt form, som er angivet i 23 projektbekendtgørelsen. Projektforslagets samfundsøkonomiske analyse er baseret på Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005, med tilhørende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober 2012 og notat fra 12. juni 2013 udgivet af Energistyrelsen. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet (jf. projektbekendtgørelsens 28, stk. 1) af følgende: Ansøger: Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a., Hostrupvej 28, 5771 Stenstrup 6

7 Berørte forsyningsselskaber og kommuner: Naturgas Fyn Distribution A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Grundejere der skal afgive areal eller pålægges servitut: Ingen Afgørelsen kan ifølge projektbekendtgørelsens 31, inden 4 uger skriftligt påklages til Energiklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den xx.xx 2014 være modtaget i Svendborg Kommune, Kultur, Erhverv og Udvikling, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge, Svendborg Kommune sender derefter klagen videre til Energiklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Projektansøger vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side. Betingelser, mens en klage behandles Inden for klagefristen på 4 uger samt efter at en evt. klage er indgivet, vil påbegyndelse af projektet være på projektansøgers eget ansvar. Klager har ikke umiddelbart opsættende virkning, men Energiklagenævnet kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en klage skal have opsættende virkning. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Søgsmål Opmærksomheden henledes på LBK , stk. 4, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve Energiklagenævnets afgørelse ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 7

8 Sagsfremstilling Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1 i projektbekendtgørelsen jf. 3, stk. 1, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Et projektforslag skal blandt andet beskrive, hvilke konsekvenser projektet har for samfundet og miljøet. Stenstrup Fjernvarme har den 20. januar 2014 indsendt et projektforslag til Svendborg Kommune. Projektforslaget er lavet efter henvendelse fra en gruppe borgere, der ønsker mulighed for at blive forsynet med varme fra Stenstrup Fjernvarme. På den baggrund har Stenstrup Fjernvarme udarbejdet et projektforslag om ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen efter projektbekendtgørelsens 8. Stenstrup Fjernvarme har fremsendt projektforslaget den 20. januar 2014 (revideret den 12. februar 2014) til Svendborg Kommune som varmeplanmyndighed, med henblik på godkendelse i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Projektforslagets samfundsøkonomiske vurdering er baseret på Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra april 2012 og notat fra På Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets møde den 5. marts 2014 besluttede udvalget at sende projektforslaget i høring hos berørte parter. Projektforslaget blev sendt til Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter benævnt NGF) og Sydfyns Elforsyning den 7. marts Høringsperioden blev fastsat fra den 10. marts til og med den 7. april Projektforslaget var i samme periode offentligt tilgængeligt på Svendborg Kommunes hjemmeside. NGF afgav sit høringssvar den 4. april NGF gør i høringssvaret indsigelse mod projektforslaget. NGFs høringssvar blev sendt til kommentering hos Stenstrup Fjernvarme den 8. april Bemærkningerne fra Stenstrup Fjernvarme blev modtaget den 25. april Stenstrup Fjernvarmes bemærkninger af 25. april 2014 blev sendt til kommentering hos NGF den 30. april NGF afgav nye bemærkninger den 12. maj Disse bemærkninger blev den 13. maj 2014 sendt til kommentering til Stenstrup Fjernvarme der den 14.maj 2014 svarede at de kun havde en præcisering til bemærkningerne og ingen yderligere kommentarer. Svendborg Kommune bad den 7. maj 2014 om at få lavet en følsomhedsberegning (beregning af minimumstilslutning). Denne beregning blev indsendt til kommunen den 8. maj Beregningen blev den 9. maj 2014 sendt til kommentering hos NGF. Den 15. maj 2014 afgav NGF kommentarer til følsomhedsberegning og vurdering af minimumstilslutning. Bemærkningerne og kommentareren er samlet og vedlagt som bilag 3-9. Forsyningsforhold Projektforslaget omfatter udvidelse af forsyningsområdet på i alt 164 ejendome (56 i delområde 1, 83 i delområde 2 og 25 i delområde 3), svarende til et opvarmet areal på m 2, der ønskes udlagt til fjernvarmeforsyning. Varmebehovet for område 1, 2 og 3 er opgjort ud fra erfaringstal for tilsvarende bebyggelse, Af de 164 ejendomme er 111 ejendomme ifølge BBR i dag forsynet med naturgas. 8

9 Der regnes med i projektforslaget at 40 ejendomme i område 1, 73 ejendomme i område 2 og 17 i område 3 bliver tilsluttet altså i alt 130 ejendomme. Stenstrup Fjernvarme har 1 naturgasmotor med varmeproduktionskapacitet på 1,9 MW og 1 naturgaskedel med varmeproduktionskapacitet på 4 MW og en halmkedel med en varmeproduktionskapacitet på 1,8 MW. Produktionsbehovet i spidslast i Stenstrup Fjernvarmes eksisterende forsyningsområde er på ca. 4,2 MW. Stenstrup Fjernvarme har tilstrækkelig produktionskapacitet til at dække det øgede varmebehov. Ifølge BBR oplysninger opvarmes ejendommene med følgende brændsel (pr ): Naturgas 111 ejendomme Fyringsolie 27 ejendomme Elektricitet 11 ejendomme Fastbrændsel 6 ejendomme Fjernvarme/blokvarme 3 ejendomme Halm 4 ejendomme Varmepumpe 1 ejendom Ifølge NGF har de registreret 108 forbrugere i de ansøgte områder. Fejlen i BBR oplysningerne må tilskrives manglende indberetninger i ændringer på ejendomme eller fejl i indtastningen. På den baggrund accepterer Svendborg Kommune fordelingen, der er angivet i projektforslaget. I forbindelse med sagsbehandlingen er kommunen blevet opmærksom på at ejendommene Bøgevænget 7, 23 og 25 er fjernvarmeforsynede. Disse ejendomme ligger i et område, der alene er udlagt til naturgasforsyning. Der er ikke tilslutningspligt. Kommunen finder dog ikke at oplysningen om at disse ejendomme er fjernvarmeforsynede, har væsentlig betydning for det ansøgte projekt. Varmeplanlægning Område 1, 2 og 3 er i dag udlagt til kollektiv forsyning med naturgas i varmeplanen for Svendborg Kommune. Dette indebærer, at godkendelse af projektforslaget ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Dele af området ved Hasselvænget har tilslutningspligt til naturgas jf. lokalplanen for området (se kort nedenfor) 9

10 Med blåt er angivet tilslutningspligtområde i lokalplanen. Lokalplaner kan kun bindende fastslå, om et område er kollektivt varmeforsynet, men ikke bindende for borgeren fastslå, om området er forsynet for naturgas eller fjernvarme jf. varmeplanhåndbogen. Der er i lokalplanen angivet at der er tilslutningspligt til naturgas. Det vil ikke kræve en dispensation fra lokalplanen, hvis ejendommen senere tilsluttes fjernvarme i forbindelse med projektforslaget for konvertering. Det nye fjernvarmeforsynede område i Stenstrup vil have en større udstrækning, idet følgende ejendomme som ligger uden for område med kollektive varmeforsyning (naturgas), bliver indlemmet i det fjernvarmeforsynede område: Stationsvej 101 Sognevej 51, 53, 54 og 55 Ifølge projektbekendtgørelsens 8 kan kommunalbestyrelsen godkende projekter for konvertering fra naturgas til fjernvarme, såfremt der betales kompensation til naturgasselskabet. Der er i selskabsøkonomien for Stenstrup Fjernvarme indregnet kompensation til Naturgas Fyn. Energiteknisk beskrivelse af anlægget Stenstrup Fjernvarme (SF) distribuerer fjernvarme produceret på halm og naturgas. Stenstrup Fjernvarme har 1 naturgasmotor med en varmeproduktionskapacitet på 1,9 MW og 1 naturgaskedel med en varmeproduktionskapacitet på 4 MW og en halmkedel med en varmeproduktionskapacitet på 1,8 MW. Produktionsbehovet i spidslastperioder i Stenstrup Fjernvarmes eksisterende forsyningsområde er på ca. 4,2 MW. Anlægget er et kraft-varme anlæg. Stenstrup Fjernvarmes har oplyst at værkets gasmotor kører meget sjældent, hvilket kun er, når der er meget gunstige elpriser. Derfor forventes varmeproduktionen fra gasmotoren at være uændret som følge af udvidelsen af forsyningsområdet. Gasmotoren kører ca. 20 timer om året, hvilket medfører en årlig elproduktion på ca. 20 MWh. Halmkedlen har den laveste varmeproduktionspris, og derfor vil den dække så stor en andel som muligt af det øgede varmebehov. 10

11 I projektforslaget forventes det, at 35 % af det nye varmebehov ved konverteringen dækkes af halmkedlen, mens 65 % af det nye varmebehov dækkes af gaskedlen. Produktionsfordelingen til forsyning af de nye områder er følgende: halmkedel med en årlig varmeproduktion på 798 MWh og gaskedlen med en varmeproduktion på MWh årligt. Der skal etableres fjernvarmedistributionsnet i forsyningsområdet og stikledninger til de ejendomme, der skal tilsluttes. I bilag 2 i projektforslaget ses foreslået distributionsnet til forsyning område 1, 2 og 3. Det samlede varmetab fra distributionsnet og stikledninger er beregnet til 451 MWh/år. Det er her forudsat, at der benyttes twinrør, og at middeltemperaturen for frem- og returløbsledninger er hhv C og 35 0 C. De samlede anlægsomkostninger til distributionsnet og stikledninger er i projektforslaget anslået til ca kr. ekskl. moms. Anlægsoverslaget indeholder kr. ekskl. moms til krydsning af jernbanen. Anlægsomkostningerne er inklusive projektering og uforudsete omkostninger. I de enkelte ejendomme skal der etableres tilslutningsanlæg for tilslutning til fjernvarmenettet. Der regnes med direkte tilslutning og varmtvandsbeholder for at sænke temperaturniveauet og omkostningerne. Etablering af tilslutningsanlæg i de enkelte ejendomme er i projektforslaget anslået til kr. ekskl. moms baseret på indhentet tilbud og samlet indkøb. SF er ansvarlig for opførelse og drift af forsyningsområdet med tilhørende forsyningsledninger. Forsyningspligt og tilslutningspligt Ved meddelelse af projektgodkendelsen har SF forsyningspligten for kollektiv varme-forsyning i de ansøgte områder. SF ønsker ikke tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen, idet SF mener, at fjernvarmen er konkurrencedygtig, og der er stor opbakning fra kunderne. Ifølge 7, stk. 2, i naturgasforsyningsloven, har enhver i områder udlagt til naturgas-forsyning i henhold til lov om varmeforsyning og andre, som er eller bliver tilsluttet naturgasforsyningsnettet, ret til mod betaling at blive forsynet med naturgas fra et forsyningspligtigt selskab. I samme lov er i 26 anført, at et forsyningspligtigt selskab i bevillingsområdet har forsyningspligt over for forbrugerne i områder udlagt til naturgasforsyning, i henhold til lov om varmeforsyning og over for andre, som er eller bliver tilsluttet naturgasforsyningsnettet. Ovenstående medfører at på trods af konverteringen af det naturgasforsynede område til fjervarmeforsyning, er NGF forpligtiget til at levere naturgas til eventuelle forbrugere i området. Arealafståelse og servitutter Projektet vil ikke medføre arealafståelse, idet distributionsnettet fortrinsvis vil blive fremført i eller langs offentlig vej. Der vil derfor ikke være grundejere, der skal afstå areal eller pålægges servitut og dermed ville være høringsberretigede. Tidsplan SF har oplyst at projektet ønskes gennemført hurtigst muligt. Etablering af ledningsnettet antages etableret i løbet af 2014, og varmesalget påbegyndes i takt med etableringen. 11

12 Gennemgang af projektforslag samt indkomne bemærkninger Gennemgang af projektforslaget Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1. Projektforslaget opfylder de formelle krav til indhold samt form som er angivet i projektbekendtgørelsens 23. Projektforslaget omhandler forsyningsledninger og stikledninger til bygningerne i dele af Stenstrup by (udvidelse af forsyningsområdet og områdekonvertering). Høring Projektforslaget har af flere omgange været i høring ved forsyningsselskabet Naturgas Fyn Distribution A/S (NGF), der er part i projektforslaget, idet NGF forsyner områder i projektforslaget med naturgas. NGF har i høringerne kommenteret projektforslaget, hvorefter Stenstrup Fjernvarme (SF) har udarbejdet et revideret projektforslag, hvor nogle af NGF s kommentarer er indarbejdet og de øvrige er modkommenteret. De væsentligste diskussionspunkter er følgende: 1. Reinvestering i gaskedler 2. Oliekedler konverteres til gas 3. Scrapværdi af den individuelle opvarmning 4. Tilslutningsgrad start og slut 5. Varmetab i fjernvarmeunit 6. Varmevirkningsgrad for fjernvarme gaskedel 7. Afbrydelse af gasstikledning 8. Sløjfning af olietank 9. Etablering af indvendigt fjernvarmeanlæg 10. Energibesparelser Ad 1. Reinvestering i gaskedler NGF har i sagsforløbet anført, at den anvendte pris for udskiftning af en gaskedel i projektforslaget, er sat for høj. NGF har fremsendt et bilag med kedeludskiftningspriser fra ultimo Her er gennemsnitsprisen angivet som kr. ekskl. moms. Energistyrelsens teknologikatalog er i oktober 2013 bl.a. på gasområdet blevet tilrettet. Prisen i teknologikataloget er angivet som 2011 tal hvor en udskiftning af en gaskedel er på kr.+ moms for en standardinstallation. Hvis dette tal fremskrives til 2014 tal er prisen kr. ekskl. moms, med tillæg på kr. + moms for demontering af gaskedel. SF har i opdaterede beregninger lavet en følsomhedsberegning, hvor der er antaget en pris på kr ekskl. moms for installering af gaskedel. Resultatet af denne beregning viser at der er en samfundsøkonomisk omkostning på kr ved jævn udskiftning af eksisterende gaskedler, mens der er et samfundsøkonomisk overskud på kr ved hurtig udskiftning af eksisterende gaskedler. Stenstrup Fjernvarme anfører at ved en tilslutningsgrad på henholdsvis 89 %, 29 % og 28 % for område 1,2 og 3 må man antage, at det er ejendomme med de ældste gaskedler, der vælger at tilslutte sig fjernvarme, og det er 12

13 disse naturgaskedler, der skal indgå i beregningen for referencen, og mange af disse kedler står for at skulle udskiftes. Svendborg Kommune tager NGFs indsendte bilag med kedeludskiftningspriser til efterretning. Kommunen finder dog på baggrund af Energistyrelsens ovennævnte energikatalog, at det ikke er urealistisk at en gaskedel i projektforslaget er sat til kr. når man kigger på, at tallene i teknologikataloget skal fremskrives. Da der er tale om at det er sandsynligt at en del af gaskedlerne snart skal udskiftes når man ser på typen af gaskedler i området vurderer kommunen, at en forholdsvis hurtig udskiftning ikke vil være urealistisk. Selv ved en beregning af en middel hastighed i udskiftning af eksisterende naturgaskedler vil der være tale om et samfundsøkonomisk overskud. Der er også regnet på at ved en pris på kr. ekskl. moms for installering af gaskedel vil der være et samfundsøkonomisk overskud. Ad 2. Oliekedler konverteres til gas NGF har anført at projektet indeholder ca. 33 oliekunder. Da det fra primo 2016 ikke længere er tilladt at installere nye oliekedler i kollektivt forsynede områder, vil forbrugerne konvertere til det billigste privatøkonomiske alternativ, som pt. vil være naturgas. Naturgas er den forsyningsform, der har kortest tilbagebetalingstid i forhold til varmepumper og pillefyr. I første udkast er der i projektforslaget er angivet, at der forsat er oliefyring i referencen. SF har efterfølgende tilrettet dette og har indsendt opdaterede beregninger, der viser samfundsøkonomien, hvis 33 % skifter skifter til naturgas, 33 % installerer jordvarme og 33 % installerer træpillefyr. NGF har efterfølgende skrevet at forbrugerne vil konvertere til det billigste privatøkonomiske alternativ, som pt. vil være naturgas. Naturgas er den forsyningsform, der har kortest tilbagebetalingstid i forhold til varmepumper og pillefyr. NGF er ikke enige i fordelingen af brændselstyper ved konvertering fra olie. Desuden forventer NGF, at mængden af bionaturgas i det fynske gassnet svarer til 20 % af gasforbruget på Fyn, og mængderne forventes stigende. Svendborg Kommune har adspurgt Energitjenesten om hvilken opvarmningsform forbrugerne ville vælge, hvis de skulle konvertere deres oliekedel. Energitjenesten henviser til en opgørelse på Bolius.dk. hvor der står, at hvis der er mulighed for at blive tilsluttet det lokale fjernvarmenet, bør man vælge det. I Bolius opgørelsen står der desuden at besparelsen fra at skifte fra olie til fjernvarme er %, hvis man skifter fra olie til naturgas er besparelsen %. For Jordvarme, luft til vand-varmepumpe er besparelsen 50 %, men investeringen i anlægget er større. Det er korrekt at der er begyndt at komme bionaturgas i gasnettet i Danmark. Pt. er der ikke nogen forsyning nede i Svendborg Kommune. Det kan ikke udelukkes at der vil komme det på sigt. Svendborg Kommune finder det svært at definere hvilken forsyningsform forbrugerne vil vælge. Kommunen finder det ikke urealistisk at forbrugerne vil skifte til anden forsyningsform end gas udfra Energitjenestens henvisning. Ad 3. Scrapværdi af den individuelle opvarmning NGF har oplyst at SF har undladt at medregne scrapværdien på investeringen i referencen, men har den med i projektet. SF har efterfølgende tilrettet projektforslaget i henhold til NGFs bemærkninger. NGF har efterfølgende ikke yderligere bemærkninger. 13

14 Ad 4. Tilslutningsgrad start og slut NGF finder det er urealistisk at der i projektforslaget er forudsat en tilslutning på henholdsvis 71, 88 og 68 % af ejendommene i henholdsvis område 1, 2 og 3. NGF har fremført flere argumenter for dette forhold. NGF mener at kommunen bør sikre, at projektet (gravearbejdet) IKKE går i gang, før der er forhåndstilmeldinger fra mindst det antal kunder (130 kunder), som projektet regner med. Stiller kommunen dette krav, kan beregningerne bruges. Potentialet for tilslutning til fjernvarmeforsyningen afhænger af brugerens ønske om lettere opvarmningsform. SF bemærker at erfaringen fra andre konverteringer viser, at når der først etableres fjernvarmeledninger, så vokser interessen blandt dem, som endnu ikke har besluttet sig. Ifølge det oplyste har 70 % af ejendommene installeret naturgaskedel. NGF har oplyst at ca. halvdelen af gaskedlerne i området er kondenserende kedler resten er med lukket/åben forbrænding. Kommunen finder det ikke urealistisk, at brugere med forholdsvis nye gaskedler, vil foretage en konvertering til fjernvarmeforsyning, når brugeren kan opnå en besparelse af opvarmningsudgiften. Kommunen har bedt SF om at lave en følsomhedsberegning. I følsomhedsberegningen er der taget udgangspunkt i at der er valgt en middel hastighed i udskiftning af de eksisterende kedler. Hvor der i de samfundsøkonomiske beregninger fra notat af 25. april 2014 er vist analysen ved jævn udskiftning og hurtig udskiftning. Følsomhedsberegningen viser, at tilslutningsgraden samlet for alle tre områder ved 60% viser et samfundsøkonomisk overskud. Ligeledes er der lavet en beregning for hvert enkelt område. Her viser de samfundsøkonomiske beregninger en minimums tilslutningsprocent på 89 % for område 1, 29 % for område 2 og 28 % for område 3. Kommunen ønsker en stor sikkerhed for realisering af projektet, og finder derfor at projektforslaget først bør igangsættes når SF har modtaget skriftlige tilkendegivelser fra mindst 89 % af de potentielle brugere for område 1 (svarende til 50 tilslutninger), 29 % for område 2 (24 tilslutninger) og 28 % for område 3 (7 tilslutninger). Tilkendegivelserne skal foreligge separat for hvert område. Der er stillet vilkår herom. Ad 5. Varmetab i fjernvarmeunit NGF og SF er ikke enige i årsnyttevirkningsgraden for en fjernvarmeinstallation. NGF beskriver at den skal være 98 % som angivet i Teknologikataloget og SF anvender en virkningsgrad på 100 %. SF anfører at der anvendes en varmevirkningsgrad på 100% for fjernvarmeinstallationen, så der er lige vilkår med de anvendte virkningsgrader i referencen. De af NGF beskrevne tab er heller ikke indregnet i den i projektforslaget anvendte virkningsgrad for naturgasinstallationen. Svendborg Kommune vurderer at afhængigt af kedelmærke og type samt det gennemsnitlige forbrug påvirker det den gennemsnitlige årsnyttevirkningsgrad for gaskedler, der ikke i alle tilfælde kan være 100 %. Da SF tager udgangspunkt i, at der er lige vilkår for de anvendte virkningsgrader i referencen og i fjernvarmeinstallation finder kommunen, at det er korrekt at anvende disse data i projektforslaget, og har ingen bemærkninger til dette forhold. 14

15 Ad 6. Varmevirkningsgrad for fjernvarme gaskedel NGF og SF er ikke enige i varmevirkningsgraden for gaskedlen på fjernvarmeværket. NGF beskriver at den skal være 96 % og SF anvender en virkningsgrad på 104 %. SF oplyser at varmevirkningsgraden på 104 % for gaskedlen ikke er baseret på målinger, men på gængs praksis for en fjernvarme gaskedel med røggaskondensering. Den høje virkningsgrad på 104 % opnås ved at det er en naturgaskedel med røggaskondensering, der sammenholdt med den lave returtemperatur i Stenstrup Fjernvarmes net, sikrer en høj effektivitet. Kedlen er i drift i forvejen og skal bare producere mere i forhold til de nuværende forhold. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de forudsætninger som SF har anvendt mht. varmevirkningsgraden, ikke kan anses som værende ukorrekte eller urealistiske, når der er tale om en naturgaskedel med røggaskondensering. Ad 7. Afbrydelse af gasstikledning NGF og SF er ikke enige i omkostningen til afbrydelse af gasstikledningen. I henhold til NGFs tariffer er omkostningen kr. ekskl. moms pr. ejendom, hvis NGFs entreprenør benyttes. Hvis egen entreprenør benyttes koster det kr. ekskl. moms + prisen til entreprenør. Priserne stammer fra Naturgas Fyns hjemmeside (Andre ydelser Afbrydelse af gasforsyningen). SF henviser til erfaringerne i forbindelse med udførelse af naturgaskonvertering i Ebberup ved Assens i Her lå den gennemsnitlige pris på 2000 kr. ekskl. moms pr. ejendom. Der er i projektforslaget regnet som en udgift på kr. ekskl. moms pr. stik for mindre ejendomme, og for storkunder er der regnet med en udgift på kr. ekskl. moms pr. stik. Priserne er baseret på erfaringer fra ligende konverteringsprojekter, hvor fjernvarmeselskabet står for gravearbejdet, og hvor flere naturgasstik afbrydes samtidig. Svendborg Kommune vurderer, at med baggrund i sagen fra naturgaskonverteringen i Ebberup er der tale om at det er muligt at forhandle tariffen for afbrydelse af gasstikledningen. Kommunen vurderer derfor at det ikke er urealistisk at en pris på kr. ekskl. moms kan anvendes i projektforslaget. Ad 8. Sløjfning af olietank NGF og SF er ikke enige om prisen for sløjfning af en olietank skal indgå i projektforslaget. NGF mener at prisen skal medtages i projektforslaget. SF argumenterer med at der sker en sløjfning af olietanken både i projekt og reference, og da denne udgift er den samme, så er udgiften taget ud af beregningen i både projekt og reference. Svendborg Kommune er enig i SF s argumentation om at da en sløjfning af olietanken ikke indgår i hverken projekt eller reference kan det accepteres at udgiften er taget ud af beregningen. Kommunen vurderer at olietanken ville skulle sløjfes i alle tilfælde, da fyring med olie skal udfases fra Ad 9. Etablering af indvendigt fjernvarmeanlæg NGF og SF har ikke været enige i hvilken pris, der skal anvendes ved etablering af indvendigt fjernvarmeanlæg. NGF har påpeget at de faktiske omkostninger ved konvertering fra olie/gas til fjernvarme udgør ca kr. Prisen er taget ud fra igangværende projekter på Fyn. SF finder at den pris der er anført i projektforslaget på kr er baseret på et indhentet tilbud, samt at der sker et samlet indkøb, således at der opnås stor rabat frem for, at forbrugerne enkeltvis kontakter en VVS-installatør for at få etableret fjernvarmetilslutningen. NGF havde ingen yderligere bemærkninger til dette. 15

16 Kommunen er enig med SF om at en pris på kr ekskl. moms ikke er urealistisk når man ser på et samlet indkøb og det indhentede tilbud. Ad 10. Energibesparelser NGF finder, at der i projektet skal indregnes en årlig besparelse på varmeforbruget på 1,86 %. SF har i beregningerne af brugerøkonomien brugt et varmebehov på 18 MWh i et hus på 160 m 2. Det vil sige at der er regnet med et forbrug på ca. 113 kwh/m 2 I rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 fremgår det at Varmeforbruget i middel i de ældre parcelhuse opført i perioden er typisk kwh/m² år, mens varmeforbruget i middel i de nyere parcelhuse opført efter ca typisk er ca. 90 kwh/m² år. På Energistyrelsens hjemmeside under Generel varmeforsyning fremgår det at forbruget af varme og varmt vand i et parcelhus på ca. 130 m 2 ligger omkring 18,1 MWh. SF henviser til at de lovpligtige energibesparelser som fjernvarmeselskaberne er forpligtiget til at realisere, kun i begrænset omfang sker i klimaskærmene, de sker i stedet ved konvertering af ejendomme med naturgas og oliefyr til fjernvarme samt ved optimering af brugerinstallationerne således at afkølingen øges. I varmeplanhåndbogen fremgår det at ved fastsættelsen af varmebehovet bør der tages udgangspunkt i, at energiselskaberne er underlagt energisparekrav, der pålægger selskaberne at realisere energibesparelser hos slutforbrugerne i størrelsesordenen 1-2 % pr. år. Varmeforbruget afhænger af beboernes vaner og ønsker til varmekomfort. Svendborg Kommune vurderer, at da der i projektforslaget er regnet med et varmebehov, som ligger lavere end normen, er der på den måde taget højde for energibesparelser i projektet. Kommunen finder på den baggrund at det ikke kan anses at værende ukorrekt ikke at regne varmebesparelsen ind i projektforslaget. Endvidere viser følsomhedsberegninger at der ved et 20 % lavere varmebehov stadig er en positiv samfundsøkonomi. Sagsakter Kommunen er ansvarlig for, at NGFs eventuelle indsigelser imod projektforslagets økonomiske beregninger mv. forelægges SF, ligesom SFs svar om nødvendigt skal forelægges naturgasselskabet. Nedenfor er angivet de sagsakter som er sendt til kommenen og som indgår i sagsbehandlingen og vurderingen af projektforslaget: 1. Ansøgning af 20. januar 2014 fra SF om godkendelse af projektforslag for dele af Stenstrup By (revideret den 12. februar 2014). 2. Bemærkninger fra NGF af 4. april 2014 til projektforslaget af 12. februar Bemærkninger til NGF og revideret projektforslag af 25. april fra SF. 4. Beregning af minimumstilslutning (følsomhedsberegning) af 8. maj 2014 fra SF 5. Supplerende bemærkninger af 12. maj 2014 fra NGF til SF kommentarer og reviderede projektforslag af 25. april Bemærkninger/præcisering af 14. maj 2014 fra SF til NGFs kommentarer til projektforslag af 25. april Bemærkninger af 15. maj 2014 fra NGF til følsomhedsberegning fra SF af 8. maj

17 Desuden har et udkast til godkendelsen af projektforslaget været i høring hos Stenstrup Fjernvarme. De havde enkelte kommentarer som er indarbejdet i godkendelsen. 17

18 Svendborg Kommunes vurdering Det forvaltningsretlige officialprincip indebærer, at alle relevante forhold skal være belyst, inden en kommune kan træffe afgørelse i en sag og at oplysningerne skal være pålidelige. Det er kommunens ansvar at oplysninger der er anvendt i en afgørelse er korrekte. Svendborg Kommune vurderer på baggrund af de modtagne oplysninger fra Stenstrup Fjernvarme og NGF samt de interne oplysninger i kommunen, at have et tilstrækkeligt oplyst grundlag for at kunne træffe en afgørelse i sagen. Idet dele af projektforslaget omfatter ændring af områdeafgrænsningen, kan kommunen jf. 8, stk. 1, i projektbekendtgørelsen, godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompenstation til naturgasdistributionsselskabet. Der er netop i denne godkendelse indregnet en økonomisk kompensation til NGF på kr./kunde for forbrug op til 6000 m 3. For forbrug over m 3 er kompensationen anslået til 2,969 kr./m 3. Svendborg Kommune har i kommunens selvstændige vurdering og stillingtagen til projektforslaget, ikke fundet anledning til at sætte spørgsmålstegn ved pålideligheden af oplysningerne i projektforslaget. Kommunen har overordnet lagt vægt på, at afgiver et selskab urigtige eller vildledende oplysninger i et projektforslag eller i et høringssvar til et projektforslag, kan dette straffes med bøde. Kommunen finder at faglige uenigheder i anvendte tekniske forudsætninger ikke behøver at betyde, at de anvendte tekniske forudsætninger er misvisende eller urigtige. Dette forhold afspejler blot, at der kan opstilles mange forskellige betragtninger og forudsætninger om energisystemet. Svendborg Kommune lægger til grund, at de berørte områder i Stenstrup, der er omfattet af projektforslaget, er næsten fuldt udbygget af NGF til distribution af individuel naturgasforsyning, men at en del af varmeforbrugerne varmeforsyner sig på anden måde end med naturgasforsyning, f. eks med el, olieog fastbrændselsfyr. Desuden har det været et ønske fra en række beboere, at de gerne vil have fjernvarme. Projektforslaget anslår, at der ved etablering af et distributionsnet i området til fjernvarmeforsyning af ca. 130 ejendomme i området vil være anlægsomkostninger til distributionsnet og stikledninger på ca kr. ekskl. moms. Anlægsoverslaget indeholder kr. ekskl. moms til krydsning af jernbanen. Vedtagelse af projektet betyder ikke, at varmeforbrugerne forpligtes til at skifte fra deres nuværende varmeforsyning til fjernvarme (tilslutningspligt). Omvendt er der heller ikke pålagt de af varmeforbrugerne, der i dag forsynes med individuel naturgasforsyning, forblivelsespligt til denne forsyningsform, ligesom der heller ikke er pålagt ejendomme i området tilslutningspligt til naturgasforsyningen. Ved projektet åbnes der derfor op for en konkurrerende, parallel kollektiv varmeforsyning i området. Samfunds-, bruger- og selskabsøkonomi Nedenfor er gengivet konklusionerne fra projektforslaget. Samfundsøkonomi Samfundsøkonomien skal være positiv for at sikre at ressourcerne udnyttes bedst muligt på energiområdet. De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger 18

19 for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra oktober Kalkulationsrenten er sat til 4 % (som fastsat af Energistyrelsen i notat fra 2013), og tidshorisonten er 20 år med investeringsstart i 2014 og driftsperiode Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Svendborg Kommune kan, efter en konkret vurdering af sagen, tiltræde Stenstrup Fjernvarmes vurdering af at projektforslaget, ud fra en samlet vurdering, er samfundsøkonomisk fordelagtigt, jf. projektbekendtgørelsens 6. Svendborg Kommune har herved navnlig lagt vægt på, at projektforslaget udviser et samfundsøkonomisk overskud på kr. i nutidsværdi set over 20 år. Der er beregnet en samfundsøkonomisk fordel på kr eller 8,1 % i rente. Beregningerne er foretaget på data hvor der anvendt hurtigt udskiftning af eksistende naturgaskedler jf. bilag 2 i notat af 25. april 2014 fra SF (bilag 4). Kommunen vurderer, at der er et pænt samfundsøkonomisk overskud ved at gennemføre projektet. Projektet kan også vise et samfundsøkonomisk overskud, selvom kalkulationsrenten ændres (se følsomhedsberegninger). Projektet er umiddelbart robust. Der er i følsomhedsanalysen for minimimustilslutning taget højde for, hvornår samfundsøkonomien ikke længere er positiv. Her viser det sig at det kræver en minimumstilslutning på henholdsvis 89 % (50 forbrugere) af det samlede antal potentielle kunder for område 1, 29 % ( 24 forbrugere) for område 2 og 28 % (7 forbrugere) for område 3. Der er stillet vilkår hertil. Følsomhedsanalysen er beregnet ud fra en middel hastighed i udskiftningen af gaskedler i området. Følsomhed for anlægsinvesteringer, varmebehov og kalkulationsrente SF har foretaget følsomhedsvurderinger for projektet. Beregningerne er foretaget på data hvor der anvendt hurtigt udskiftning af eksistende naturgaskedler jf. bilag 2 i notat af 25. april 2014 fra SF. Følgende følsomhedsvurderinger for projektet er anvendt: Generelt 20% højere anlægsinvesteringer Generelt 20% lavere anlægsinvesteringer Varmebehovet er 20% lavere end antaget Varmebehovet er 20% højere end antaget 3 % kalkulationsrente 5 % kalkulationsrente 19

20 Resultatat af følsomhedsberegningen er vist nedenfor: Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk besparelse Intern rente Nuværdi, 2014-priser ved fjernvarmeforsyning ved fjernvarmeforsyning 1000 kr. % Projektforslagsberegning ,1% 20% højere anlægsomkostninger ,1% 20% lavere anlægsomkostninger ,7% 20% lavere varmebehov 968 6,6% 20% højere varmebehov ,6% 3% kalkulationsrente ,1% 5% kalkulationsrente ,1% Data viser at hvis der er en hurtig udskiftning af eksisterende naturgaskedler vil der være tale om et samfundsøkonomisk robust projekt. Hvis der er en jævn udskiftning af eksisterende naturgasfyr i referencen vil der være en samfundsøkonomisk omkostning på kr. Svendborg Kommune vurderer at det er sandsynligt at en del af gaskedlerne snart skal udskiftes når man ser på typen af gaskedler i området. Derfor vurderer kommunen, at en forholdsvis hurtig udskiftning ikke vil være urealistisk. Kommunen finder det heller ikke urealistisk, at brugere med forholdsvis nye gaskedler, vil foretage en konvertering til fjernvarmeforsyning, når brugeren kan opnå en besparelse af opvarmningsudgiften. Selv ved en beregning af en middel hastighed i udskiftning af eksisterende naturgaskedler vil der være tale om et samfundsøkonomisk overskud. Brugerøkonomi I de brugerøkonomiske beregninger har SF beregnet nedenstående årlige varmeudgifter over en 20 årig periode ved et opvarmet areal på 160 m 2 med et varmebehov på 18 MWh for følgende : Årlige varmeudgifter i alt Investering Samlet nuværdi Nuværdi over 20 år Fjernvarme kr kr kr Naturgas nyt kondenserende gasfyr kr kr kr Naturgas eksisterende kondenserende gasfyr kr kr Naturgas eksisterende ældre gasfyr kr kr Som det ses af ovenstående er der potentiale for besparelse i omkostningerne til opvarmning ved anvendelse af fjernvarmeforsyning for forbrugerne i området, i forhold til individuel anvendelse af naturgas. Forbrugerne vil spare i ca kr/år/ejendom afhængig af nuværende gasfyr. Selskabsøkonomi Selskabsøkonomien skal være positiv for at sikre, at det ikke er de eksisterende forbrugere, der betaler tilslutningen af de nye. Selskabsøkonomi for Stenstrup Fjernvarme I projektforslaget er der regnet med at de nye områder giver Stenstrup Fjernvarme en selskabsøkonomisk nuværdigenvinst på kr. over 20 år. Det betyder, at projektet selskabsøkonomisk hviler i sig selv, og der vil blive flere forbrugere til at dække fjernvarmeværkets faste udgifter. Selskabsøkonomi for Naturgas Fyn Distribution Der ydes en økonomisk kompensation til NGF jf. projektbekendtgørelsens 8. 20

21 Der er i projektforslaget medregnet kompensation til NGF for de gaskunder, der konverterer til fjernvarme. Kompensationen for 2014 er anslået til kr./kunde for forbrug op til m 3. For forbrug over m 3 er kompensationen anslået til 2,97 kr./m 3. Miljømæssige forhold Ledningerne vil blive nedgravet i veje, fortove og rabatter og vil derfor ikke påvirke miljøet. Ved konvertering fra individuel opvarmning med oliefyr eller naturgasfyr til fjernvarmeforsyning fra Stenstrup Fjernvarme, er de samlede CO2-ækvivalente emissioner over 20 år beregnet til i alt ton ved fjernvarmeprojektet, mens emissionerne er på ton ved referencen. Det vil sige en reduktion på omkring 32 %. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO2, N2O, CH4, NOx, SO2 og PM2,5 (partikler). Svendborg Kommune har vedtaget en Klima- og Energipolitik Den afspejler de statslige mål omkring reduktion af CO 2 udledningen, via energibesparelser og indførsel af vedvarende energi. Med projektforslagets beregnede fald i CO 2 udledning, lever projektforslaget op til kommunens målsætning om energibesparelser via virksomhedsinitiativer og individuel opvarmning. Konklusion Der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet i forhold til referencen: I beregningerne er inddraget økonomisk kompensation til Naturgas Fyn, hvorved områdeafgrænsningen kan ændres, uden at det berørte forsyningsselskabs økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Forbrugerne vil spare i området kr/år/ejendom afhængig af nuværende gasfyr. De selskabsøkonomiske beregninger viser en nuværdigenvinst på cirka kr. over 20 år. Der er en positiv samfundsøkonomisk fordel på cirka kr over en 20 årig periode ved en kalkulationsrente på 4 %. Miljømæssigt vil udledningen af CO 2 falde med cirka 32 % set over en 20 årig periode og det kan konkluderes, at projektforslaget kan godkendes ifølge kravene i projektbekendtgørelsens 26 stk.1. 21

22 Bilag Bilag 1: Projektforslag fra Stenstrup Fjernvarme revideret 12 februar Bilag 2: Kort over forsyningsområde Bilag 3: Høringssvar fra Naturgas Fyn den 4. april 2014, incl. 4 bilag. Bilag 4: Bemærkninger til Naturgas Fyn s høringssvar, fra Stenstrup Fjernvarme den 25. april 2014 (inkl. samfundsøkonomisk analyse) Bilag 5: Beregninger fra Stenstrup Fjernvarme om tilslutningsgrad den 8. maj 2014 (inkl. samfundsøkonomisk analyse) Bilag 6: Bemærkninger fra Naturgas Fyn den 12. maj 2014 til svar fra Stenstrup Fjernvarme Bilag 7: Bemærkninger fra Naturgas Fyn den 15. maj 2014 om tilslutningsgrad Bilag 8: Bemærkning fra Stenstrup Fjernvarme den 15. maj 2014 Bilag 9: Oversigt over bemærkninger og kommentarer fra NGF, SF og Svendborg Kommune 22

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Placering af solfangeranlæg Projektansvarlig: Projektets navn CVR nr: Kontaktperson: Konsulent for ansøger: Godkendelse udarbejdet af: Journal

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarmee a.m.b.a. Kedeludskiftning og installation af Varmepumpe

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarmee a.m.b.a. Kedeludskiftning og installation af Varmepumpe Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarmee a.m.b.a. Kedeludskiftning og installation af Varmepumpe Projektansvarlig: Projektets navn CVR nr.: Kontaktperson: Konsulent for ansøger: Godkendelse udarbejdet

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Etablering af ny gasmotor 20/4 2015 1/11 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Transmissionsledning Korup 18. oktober 2012 1/14 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag... 4 Definitioner... 4 3. SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Att.: Rasmus Aggersbjerg Kristensen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse Punkt 5. Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse 2015-061872 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at projekt for forsyning

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning fra Højby til Årslev 14/04 2014 1/14 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning...

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere