Trafikudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikudvalget L 159 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt"

Transkript

1 Trafikudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 27. april 2007 J. nr Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon Trafikudvalget har i brev af 14. marts 2007 stillet mig følgende spørgsmål 3 vedrørende L 159, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 13. marts 2007 fra Bent Johansen og Sven Skovmand, Ørum Djurs, jf. L 159 bilag 5. Svar: Kommentarerne til henvendelsen fra Bent Johansen og Sven Skovmand, i det følgende betegnet forfatterne følger henvendelsens inddeling. På grund af henvendelsens omfang må svarene på de mange enkelt-temaer nødvendigvis blive forholdsvis kortfattede. Forfatternes synspunkter er kort refereret i kursiv efterfulgt af nogle kommentarer. Hvor forfatterne stiller egentlige spørgsmål, er disse ligeledes gengivet i kursiv og efterfulgt af kommentarer. Ad I. Standarden 1) Det skaber urimelige problemer for folk, der har gangbesvær eller rejser med megen bagage, at de rullende trapper ikke føres op til gadeplan. Cityringens stationer vil blive udstyret med to elevatorer til brug for gangbesværede og passagerer, der medbringer barnevogne, cykler eller megen bagage. 2) Elevatorerne kan ikke blive rummelige og brugbare. På Cityringen vil elevatorernes størrelse svare til størrelsen på elevatorerne på den nuværende metro og alle nyere elevatorer på det danske banenet elevatorstolens længde er fastlagt ud fra længden på en båre. Døråbningen på metroens elevatorer er imidlertid lidt bredere end ellers for at tilgodese et stigende antal meget brede tvillingbarnevogne. 3) Det giver dobbelt ventetid og dårlig udnyttelse, at de to elevatorer på Cityringens stationer er anbragt i hver sin ende af perronen.

2 Fordelingen af elevatorerne på de to perronender giver kortere gangafstand for gangbesværede og passagerer, der medbringer barnevogne, cykler eller megen bagage. Side 2/8 4) Folk, der på Nørreport station på grund af en cykel eller kørestol har behov for at benytte elevatorer ved skifte fra S-tog til metro, må tit vente i adskillige minutter, fordi elevatoren hele tiden kører forbi med passagerer, der skal fra gaden ned til metroen eller den modsatte vej. Metroens elevatorer stopper i dag på alle etager. Metroens elevatorer kørte i den første tid så hurtigt mellem gade og perron, at mange almindelige passagerer foretrak elevatorerne frem for rulletrapperne. Det havde elevatorerne naturligvis ikke kapacitet til. For at sikre plads til de passagergrupper, som elevatorerne er tiltænkt, blev elevatorerne gjort langsommere ved at der blev indført fast stop på mellemetagerne. Alligevel kan der som nævnt af forfatterne i myldretiden forekomme kapacitetsproblemer ved elevatoren på Nørreport station. For at skaffe større elevatorkapacitet og specielt for at sikre, at der også under fejl eller reparation på en elevator fortsat er en elevator til rådighed, er det på Cityringen besluttet at forsyne alle stationer med to elevatorer. For at opnå sikkerhed for at der faktisk er en elevator til rådighed på hele skiftevejen på omstigningsstationerne, indgår etablering af ekstra elevatorer også på de gamle dele af Cityringens fem omstigningsstationer, København H, Kongens Nytorv, Østerport, Nørrebro og Frederiksberg. Det fremgår herudover af Udredningen, at Cityringen vil betyde, at Nørreport station bliver markant aflastet som omstigningsstation mellem S-tog og metro. 5) Ideelt skal en perron være 10 meter bred. Metroperroner optimeres afhængigt af passagertal og flow. Ad 2. Ulemperne under arbejdet 6) Allerede ved den nuværende metro opstod der problemer for færdslen, først og fremmest ved Kgs. Nytorv og Nørreport Station. Men problemerne var dog ikke større, end at færdslen de pågældende steder trods alt kunne fortsætte. Problemerne bliver denne gang langt større. Det fremgår af Udredningen og lovforslaget, at der kun er forudsat tre længerevarende totallukninger af, hvad der kan betegnes som befærdede gader, nemlig Haraldsgade, Folmer Bendtsens Plads og Platanvej. Herudover må der påregnes midlertidige indskrænkninger af kørebanesarealerne på (andre) befærdede gader ved følgende stationer og skakte: v/rådhuspladsen, Kongens Nytorv, Østerport, Lersø Parkallé (skakt), Nørrebro, v/nørrebros Runddel, v/landsarkivet og v/enghave Plads. Alle forudsatte lukninger og indskrænkninger er drøftet med de to kommuners forvaltninger. Cityringen omfatter i alt 17 tunnelstationer mod den nuværende metros i alt 9 tunnelstationer. Set i re-

3 lation hertil kan problemerne ved Cityringen ikke karakteriseres som langt større. Side 3/8 Forfatterne fremhæver gaderne 1) Jagtvej, 2) Store Kongensgade, 3) Dag Hammerskjølds Allé, 4) Frederiksberg Allé, 5) Stampesgade, 6) Reersøgade, 7) Haraldsgade og 8) Julius Thomsensgade som særligt hårdt ramt. Af disse er der ikke planlagt indgreb overhovedet i 2), 3) og 8) og der er ikke planlagt indgreb i kørebanearealer i 4). Derimod er der planlagt begrænsede indgreb i kørebanearealer i 1) og som nævnt midlertidig lukning af 7). 5) og 6) kan ikke karakteriseres som befærdede gader. Det er værd at notere, at generne ved en letbaneløsning som alternativ til en metroløsning på Cityringen i stedet for nogle midlertidige, punktvise gener ville omfatte markante gener langs hele letbanens linjeføring i både anlægs- og driftsfasen. 7) Man må forudse, at det i en periode på to-tre år kan blive nødvendigt at lukke Det kongelige Teater. Udredningen beskriver to mulige stationsplaceringer for Cityringens stationsanlæg på Kongens Nytorv, en placering foran Det kongelige Teater og en placering ved Krinsen. Det fremgår af Udredningen, at førstnævnte placering kunne give problemer med opretholdelse af driften af Gamle Scene i anlægsperioden. Der er ikke truffet endelig beslutning om valg af placering, men vil ske i forbindelse med det videre arbejde. 8) Man vil være nødt til rasere Krinsen, som måske aldrig bliver genskabt. Uanset hvilken placering der vælges vil det midlertidigt være nødvendigt at gribe ind i Krinsen. Det fremgår imidlertid af Udredningen, at Krinsen vil blive genskabt. Forudsætningerne for genskabelse af træplantning på Kongens Nytorv og alle øvrige stationer, hvor dette er angivet, er fastlagt af Københavns Kommunes ekspertise på området. Ad 3. Faren for bygninger 9) Store dele af det københavnske område er bygget på nedrammede pæle og slyngværker og vil derfor kunne tage alvorlig skade, hvis grundvandsstanden i en længere periode ændres. Marmorkirken frembyder et helt særligt problem. Ifølge Marmorkirkens arkitekt vil det være farligt at grave så tæt ved kirken, som man har tænkt sig at gøre. I Frederiks Kirkes høringssvar (af ) udtrykkes bekymring over, at anlægget af metrostationen betyder direkte indgreb i kirkens fundamentskonstruktioner. Kirken har fået oplyst at indgreb i disse konstruktioner ikke kommer på tale. Endvidere udtrykker kirken i høringssvaret bekymring over mulighederne for, at anlægsarbejderne, f. eks. ved grundvandssænkning

4 eller ramning, skal påføre kirken skader. Hverken grundvandssænkning eller ramning af spuns vil blive tilladt. Med hensyn til grundvandssænkning gælder der inden for voldene inkl. Christianshavn en generel beslutning i Borgerrepræsentationen om ikke at tillade grundvandssænkning. Denne bestemmelse er overholdt ved anlæg af den eksisterende metro. Der henvises i øvrigt til svar på Trafikudvalgets spørgsmål nr. 147 og 148, hvor der mere detaljeret er redegjort for beskyttelsen under anlægget af Cityringen af dels Frederiks Kirke, dels nabobygninger i almindelighed. Side 4/8 Ad 4. Risikoen ved ulykker 10) En undergrundsbane er udsat for farlige situationer som følge af terrorangreb eller brande. I disse situationer er det udmærket, at man har indrettet rullende trapper, idet de kan bruges som almindelige trapper, selvom strømmen svigter. Men i en række stationer har man af tekniske grunde fortsat trapperne, så folk enten skal gå til højre eller venstre, hvis de vil komme videre. Dette vil give problemer i forbindelse med en evakuering, hvis elektriciteten svigter, og folk ikke kan orientere sig om, hvor de skal hen. Cityringen anlægges som mere af samme slags. Både beredskabsmyndighederne og PET har rådgivet under tilblivelsen af den nuværende metro og der er også i driftsfasen løbende kontakt med disse myndigheder. Det fremgår af Udredningen at disse myndigheder tillige har været hørt under udredningsarbejdet og det fremgår af lovforslaget at der for så vidt angår beredskabsspørgsmål er forudsat oprettet en særlig rådgivende gruppe svarende til, hvad der var tilfældet på den eksisterende metro, Øresundsforbindelsen og Storebæltsforbindelsen. Med hensyn til de konkret nævnte problemer kan det oplyse, at der naturligvis er nødbelysning og flugtvejsskiltning med nødstrømforsyning i metroen. Ad 5. De æstetiske problemer 11) Når de rullende trapper ikke er ført helt op til gadeplan, skyldes det formentlig først og fremmest æstetiske hensyn. Man føler ikke, at man kan foretage en hensigtsmæssig udformning af de anlæg, der skal dække trapperne. Det antages fejlagtigt, at det er nødvendigt at overdække rulletrapper til gadeplan. Det er ikke tilfældet. På den nuværende metro har der således siden 2003 på Fasanvej station fungeret rulletrapper til gadeplan uden overdækning. Rulletrapperne er finansieret særskilt af Frederiksberg Kommune. Det fremgår af Udredningen, at tilsvarende særfinansiering af rulletrapper til gadeplan er mulig som tilkøb på Cityringen. Det fremgår ligeledes af Udredningen, at brug af rulletrapper til gadeplan på forhånd er fastlagt på v/christiansborg og Nørrebro stationer. 12) Ved den nuværende metro har man intet gjort for at give disse anlæg (skakter til ventilation og ovenlys) en kunstnerisk udformning, hvad man kan

5 se ved Magasin, på Christianshavns Torv, i Frederiksborggade og frem for alt ved Forum.. Der bør indhentes en udtalelse fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og fra Akademirådet. Side 5/8 Cityringen anlægges som mere af samme slags. Foreningen til Hovedstadens forskønnelse præmierede i 2002 Kongens Nytorv station på den nuværende metro og Akademirådet tildelte året efter metroens arkitekter den fornemme Eckersberg-medalje for metroens arkitektur. Herudover har Københavns Kommunes Kulturfond i 2003 givet en pris til metroens arkitekter for arkitekturen på metroens 1. etape og Frederiksberg Kommune har i 2004 præmieret de tre tunnelstationer på Frederiksberg, herunder Forum station. Det fremgår i øvrigt af Udredningen, at der under udredningsarbejdet er holdt møder med en række interessenter, herunder Akademirådet og de to kommuners bygningsmyndigheder. Ad Spørgsmål til ministeren a) Kan ministeren oplyse, hvilke pladser og gader og grønne anlæg, der vil blive lukket under anlægsarbejdet, og hvor lang tid lukningen vil vare? Udredningen indeholder station for station oplysninger om den forudsatte udstrækning af de enkelte arbejdspladser. Tegningsbilaget med de ønskede oplysninger fra den tekniske dokumentationsrapport fra Udredning om Cityringen, som i maj 2005 blev fremsendt til Trafikudvalget (Alm. Del Bilag 207, Folketingsåret (2. samling), vil for god ordens skyld være fremlagt hos udvalgssekretæren. For så vidt angår de to stationer på hhv. Frederiksberg og Vesterbro, der, efter at udredningsarbejdet var afsluttet, blev flyttet efter ønske fra de respektive kommuner, kan tilsvarende oplysninger findes i bilag 2 til lovforslagets bilag 3. Den videre bearbejdning af projektet må forventes at medføre mindre justeringer af disse oplysninger. Både permanente og midlertidige indgreb i gader, pladser og parkanlæg har været og vil fortsat blive genstand for drøftelser med de to kommuners forvaltninger. b) Kan ministeren oplyse, hvilke pladser og gader og grønne anlæg, der varigt vil blive reduceret eller på anden måde forringede? Udredningen indeholder station for station oplysninger om den forudsatte udformning af de enkelte stationer. For så vidt angår de to stationer på hhv. Frederiksberg og Vesterbro, der, efter at udredningsarbejdet var afsluttet, blev flyttet efter ønske fra de respektive kommuner, kan tilsvarende oplysninger findes i bilag 2 til lovforslagets bilag 3. Den videre bearbejdning af projektet må forventes at medføre mindre justeringer af disse oplysninger. Udformningen, som den er vist, er et resultat af drøftelser med de to kommuners forvaltninger. Der pågår, som det fremgår af akt 165 af 1. juni 2006, sideløbende med lovarbejdet fortsat udredning af tekniske spørgsmål i forbindelse med kommunernes arbejde vedr. stationsforpladser og skakte.

6 c) Er der foretaget vurderinger af de tidsmæssige omkostninger ved at lukke en række befærdede gader, og har ministeren taget hensyn til disse omkostninger i vurderingen af, hvad projektet vil koste? Side 6/8 Der henvises til svaret på 6). Det fremgår af Udredningen, at gener i anlægsperioden ikke er medtaget i den samfundsøkonomiske analyse. Betydningen af udeladelsen af denne effekt anses for lille. d) I udredning om Cityringen, Teknisk dokumentationsrapport er tidsgevinsterne ved Cityringen indregnet som en væsentlig del af den samlede gevinst, hvorimod de tilsvarende tidstab i anlægsperioden ikke er prissat. Kan ministeren oplyse størrelsen af disse tidstab og deres samfundsmæssige værdi? Der henvises til svaret under c). e) Har Beredskabsstyrelsen en kommentar til de problemer, der kan opstå i tilfælde af en brand eller et terrorangreb på de stationer, hvor trapperne er forskudt i forhold til hinanden? Beredskabsstyrelsen har oplyst følgende: Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at det sikkerhedskoncept, der blev besluttet i forbindelse med 1. etape af udbygningen af den københavnske metro med en Cityring, fortsat følges. Som grundlag for en fastlæggelse af flugtveje fra stationer er der i den nuværende metro taget udgangspunkt i den internationalt anerkendte standard NFPA 130 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems udarbejdet af National Fire Protection Association, som er en sammenslutning af bl.a. brancheorganisationer og brandmyndigheder. Det er endvidere i bemærkningerne nævnt, at forundersøgelsen har været fokuseret på placeringen af stationsbokse og hovedtrapper. I den efterfølgende projekteringsfase forventes det, at der arbejdes i et større detaljeringsniveau, hvor der vil være drøftelser med blandt andet beredskabsmyndighederne. Der udestår derfor en detaljeret eftervisning af geometrien på alle stationer, herunder en placering af nødtrapper. Det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at der vil kunne opføres trapper, herunder forskudte trapper, og eventuelle mellemliggende reposer på en sådan måde, at der vil kunne foretages en efter forholdene sikker evakuering. Af hensyn til overskueligheden af flugtveje er det forudsat, at der er installeret flugtvejsbelysning, som medvirker til en klar identifikation af flugtvejenes placering og sikre anvendelse.

7 f) Hvad er Beredskabsstyrelsens vurdering af rømningstiderne for stationerne og for tog, de standses på strækningen mellem stationerne. Side 7/8 Beredskabsstyrelsen har oplyst følgende: Under forudsætning af, at sikkerhedskonceptet videreføres som beskrevet, vil forholdene under rømning af tunneler og stationer ikke afvige fra den nuværende metro. Under udarbejdelsen af udbudsprojektet til metroens etape 1-2 blev der med Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen som forbillede nedsat en rådgivningsgruppe vedrørende sikkerhed i metroen, hvis deltagere blev udmeldt af Justitsministeriet og Indenrigsministeriet. Fra Indenrigsministeriet blev der bl.a. udmeldt deltagere fra Beredskabsstyrelsen. Herudover deltog repræsentanter for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Gruppen, der betegnedes "arbejdsgruppen for Bybanens Sikkerheds-, Uhelds-, Rednings- og Rydningsforhold" ( BSURR-gruppen ), udarbejdede "Kravspecifikation for sikkerhed, BSURR-krav til ny Bybane i København", der dannede grundlag for udbudsprojektet til metroens etape 1-2. Det fremgår af kravspecifikationen, at der ved anlægget som udgangspunkt følges det tyske BOStrab (Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen - forkortet BOStrab, som er det tyske regelsæt for lukkede banesystemer (metro og sporvogn)), og at bestemmelserne i de amerikanske forskrifter, NFPA 130 (National Fire Protection Association ((evakuering af stationer) herudover følges. De tyske regler for bredde af nødfortove, 0,70 m, er direkte nævnt i kravspecifikationen. I BSURR-gruppen tilkendegav beredskabsmyndighederne, dvs. Beredskabsstyrelsen samt Københavns og Frederiksberg Brandvæsener, under arbejdet med kravspecifikationen, at en tilstrækkelig flugtvejsbredde fordrer en større bredde af nødfortovene, men den samlede gruppe besluttede sig for ikke at lade dette behov afspejle sig i specifikationen." Som det fremgår, fremførte Beredskabsstyrelsen i sin tid under arbejdet med kravspecifikationen et ønske om større bredder af nødfortovene, men ingen af deltagerne i BSURR-gruppen, har taget forbehold i kravsspecifikationen eller det videre arbejde for den fastlagte bredde af nødfortovene. g) Er ministeren indstillet på at undersøge de problemer, som er fremlagt af Marmorkirkens arkitekt, og har han en formodning om, hvad det vil koste at afhjælpe problemerne?

8 Der henvises til svaret på 9). Anlægsoverslaget for Cityringen indeholder overalt budgetter til de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå (nye) skader på omliggende bygninger. Side 8/8 h) Er ministeren indstillet på, at der skal betales erstatning til de grundejere, hvis ejendomme tager skade under anlægsarbejdet, blandt andet som følge af grundvandssænkning? Med hensyn til anvendelsen af grundvandssænkning henvises til svaret på 9). Erstatningsansvar for eventuelle skader i forbindelse med anlægsarbejderne reguleres af gældende lovgivning. Metroselskabet vil som det er tilfældet på den nuværende metro tegne en ansvarsforsikring. i) Vil ministeren indhente kommentarer fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og fra Akademirådet med hensyn til de æstetiske problemer, som anlæggene kan frembyde? Der henvises til svaret på 12). j) Er der foretaget en analyse af de samfundsmæssige konsekvenser af henholdsvis Cityringen og en tilsvarende en letbane? Udredningen indeholder en samfundsøkonomisk analyse af Cityringen. En letbaneløsning som alternativ til den eksisterende metro blev detaljeret belyst af Ørestadsselskabet i En letbaneløsning som alternativ til Cityringen er af HT og Trafikministeriet undersøgt under Projekt Basisnet (afrapporteret ) og igen belyst af Københavns Kommune i Planredegørelse for den kollektive trafik i København fra april 2005 forud for indgåelsen af principaftalen om en Cityring af december 2005 mellem Regeringen og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Med venlig hilsen Flemming Hansen

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet

Metro eller letbane. Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Metro eller letbane Nina Kampmann Vicedriftsdirektør Ørestadsselskabet Hvad er det for en Metro København har i dag? Etape 1 og 2 er ibrugtaget 2002 og 2003 Etape 3 er under anlæg Metroens linieføring

Læs mere

Trafikudvalget L 159 - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt

Trafikudvalget L 159 - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt Trafikudvalget L 159 - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 27. april 2007 J. nr. 500-13 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse Cityringen Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse NØRREBRO Station v/aksel Møllers Have Frederiksberg station Station v/platanvej VESTERBRO 1 Hvad er et kommuneplantillæg Kommuneplanen består

Læs mere

Forventede passagertal

Forventede passagertal Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 94 Offentligt Svend Høime Hansen Rødovrevej 222D st. tv 2610 Rødovre Dato J.nr. : : 5. december 2005 004-308 Kære Svend Høime Hansen. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Cityringen Lov af 06.06.2007

Cityringen Lov af 06.06.2007 Metroens linieføring, etape 1-3 samt Lov af 06.06.2007 kort Mere af samme slags Ny let, førerløs metrostrækning, t 100 % tunnelstrækning t Godt 15 km dobbeltsporet ringlinje + Godt 1 km dobbeltsporet sidelinje

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 25. marts 2009 Dok.id J. nr. 004-U18-920 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Planredegørelse for den kollektive trafik i København

Planredegørelse for den kollektive trafik i København Planredegørelse for den kollektive trafik i København 1: Grundlag og beslutningsproces Susanne Krawack og Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Indledning Dette notat opsummerer de hidtidige planer og undersøgelser

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Afgørelse i sagerne om lokalplanpligt for metrostationerne ved Gammel Strand og Marmorkirken i Københavns Kommune

Afgørelse i sagerne om lokalplanpligt for metrostationerne ved Gammel Strand og Marmorkirken i Københavns Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 18. juni 2009 J.nr.: NKN-33-02843 og NKN-33-02855 ssc Afgørelse i sagerne om lokalplanpligt

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Det skønnes at koste 15 mia. kr. at anlægge Cityringen, jf. Udredning om Cityringen, maj 2005.

Det skønnes at koste 15 mia. kr. at anlægge Cityringen, jf. Udredning om Cityringen, maj 2005. 2. december 2005 Principaftale om etablering af en Cityring mv. Regeringen, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en Cityring, så den kan tages i brug i 2017.

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen Besigtigelsesforretning Nørrebroparken v/nørrebros Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Udredning om Cityringen Midtvejsrapport - Resume af screeningsfasen

Udredning om Cityringen Midtvejsrapport - Resume af screeningsfasen Udredning om Cityringen Midtvejsrapport - Resume af screeningsfasen Styregruppen for udredning om Cityringen Januar 2004 Kort: COWI med tilladelse fra Kraks Forlag AS (R/030417/1) Tryk: Kailow Tryk A/S

Læs mere

Status Cityringen MetroRail 2008, tre trends

Status Cityringen MetroRail 2008, tre trends Status Cityringen MetroRail 2008, tre trends Cityringen Hoveddata > Betjener Indre By, Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro > 100 % tunnellinje > 17 stationer > Heraf 5 omstigningsstationer >

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 77. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning, ekspropriation og

Læs mere

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler.

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler. Bilag 5 01148 Nordvestpassagen - Notat om høringssvar Scenarie J og K har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Handicap Forbund og Københavns Politi(bilag A og bilag B).

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7221 8888 www.trafikstyrelsen.dk Ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen. Dette notat gør rede

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Notat om modtagne henvendelser i den offentlige høringsperiode vedrørende forslag til lokalplan "Poul Henningsens Plads metrostationsplads"

Notat om modtagne henvendelser i den offentlige høringsperiode vedrørende forslag til lokalplan Poul Henningsens Plads metrostationsplads KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om modtagne henvendelser i den offentlige høringsperiode vedrørende forslag til lokalplan "Poul Henningsens Plads

Læs mere

Forvaltningens kommentarer til udspil fra en letbanearbejdsgruppe

Forvaltningens kommentarer til udspil fra en letbanearbejdsgruppe KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN Forvaltningens kommentarer til udspil fra en letbanearbejdsgruppe med lokaludvalgsmedlemmer

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Samarbejdsaftale om en letbane fra Lundtofte til Ishøj blev indgået 29. juni

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr Dokumentnr Status for udvikling af Cityringens stationsforpladser.

Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr Dokumentnr Status for udvikling af Cityringens stationsforpladser. Til Teknik- og Miljøudvalget 10.08.2011 Sagsnr. 2011-102078 Status for udvikling af Cityringens stationsforpladser. Dokumentnr. 2011-520367 I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse på mødet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. "Ministeren bedes oplyse

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Ministeren bedes oplyse Trafikudvalget L 11 - Offentlig Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 6. januar 2005 SJ 400-2 Trafikudvalget har i brev af 10. december 2004 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION M VISION FOR VESTERBRO METROSTATION ENGHAVE PLADS - INITIATIVET WWW.BEVARENGHAVEPLADS.DK Placeringen af Vesterbro metrostation Vi skal have mere metro i København. Der skal bygges en cityring, og det vil

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Kære Transportminister og Medlemmer af Folketingets Trafikudvalg

Kære Transportminister og Medlemmer af Folketingets Trafikudvalg Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 54 Offentligt Kære Transportminister og Medlemmer af Folketingets Trafikudvalg Baggrund Metro Cityringen Denne direkte henvendelse er et forsøg på at sikre at beslutningen

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Resumé Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon +45 3311 1700 By & Havn I/S Nordre Toldbod

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Mere Metro. Af Øystein Leonardsen Cand.techn.soc. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V +4533662288 oel@okf.kk.

Mere Metro. Af Øystein Leonardsen Cand.techn.soc. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V +4533662288 oel@okf.kk. Mere Metro Af Øystein Leonardsen Cand.techn.soc. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V +4533662288 oel@okf.kk.dk Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 Resumé I dette paper

Læs mere

ETAPEPLAN. FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

ETAPEPLAN. FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 1-2 - 3 ETAPEPLAN FOR REALISERING AF PROJEKTER I FREDERIKSBERG BYMIDTE december 2013 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER 2013 1 2 FREDERIKSBERG BYMIDTE : OVERORDNET ETAPEPLAN, OKTOBER

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06

RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06 RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) I. Indledning 1. I mit

Læs mere

ØRESUNDSMETRO ANLÆGSOVERSLAG

ØRESUNDSMETRO ANLÆGSOVERSLAG ANLÆGSOVERSLAG UWE HESS, PROJEKTCHEF RAMBØLL (UH@RAMBOLL.DK) Der ses kun på strækningen mellem den danske og den svenske kyst. Kyst kyst strækningen afsluttes med skakte. På den danske side startes ved

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Bedre Bus til Nørre Campus Tilgængelighedsanalyse. NOTAT 17. juni 2011 ph/mm

UDKAST. Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Bedre Bus til Nørre Campus Tilgængelighedsanalyse. NOTAT 17. juni 2011 ph/mm UDKAST Københavns Kommune Bedre Bus til Nørre Campus Tilgængelighedsanalyse NOTAT 17. juni 2011 ph/mm Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Fremkommelighedsanalysen... 3 3 Stoppesteder... 3 3.1 Brugerønsker...

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

Lokalplan nr. 156. Cityringens station ved Aksel Møllers Have

Lokalplan nr. 156. Cityringens station ved Aksel Møllers Have Lokalplan nr. 156 Cityringens station ved Aksel Møllers Have 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Cykelkontrolafgift på 100 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. vedrørende en anden kontrolafgift.

Cykelkontrolafgift på 100 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. vedrørende en anden kontrolafgift. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0256 Klageren: XX 2400 København NV Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift på 100 kr. samt rykkergebyr på 100

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumen tationsrapport. Maj 2005

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumen tationsrapport. Maj 2005 Teknisk dokumen tationsrapport Udredning om Cityringen Maj 2005 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune HUR Udredning om Cityringen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Udredning om Cityringen

Udredning om Cityringen Trafikudvalget L 159 - Bilag 8 Offentligt Resumérapport Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Figur 1 De undersøgte

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Udredning om. Resumérapport. Cityringen. Maj 2005. Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune HUR

Udredning om. Resumérapport. Cityringen. Maj 2005. Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune HUR Resumérapport Udredning om Cityringen Maj 2005 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune HUR Indhold Indledning...................................... 2

Læs mere