Samarbejdsdrevet Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsdrevet Innovation"

Transkript

1 Samarbejdsdrevet Innovation CLIPS nyhedsbrev nr. 3 Marts 2011 Om CLIPS Forkortelsen CLIPS står for Collaborative Innovation in the Public Sector. CLIPS er et stort forskningsprojekt, hvor målet er at kortlægge drivkræfter og barrierer for at skabe innovation i den offentlige sektor gennem samarbejde mellem relevante offentlige og private parter. Projektet fokuserer på fire indsatsområder: - Sikkerhed i det offentlige rum - Uddannelse - Sundhed - Udvikling af by og landskab Indhold Forord s. 2 Folkeskoleelever bygger egen bro til videre uddannelse s. 3 Bedre samarbejde i kommunerne skal hjælpe unge i uddannelse s. 4 Offentlig innovation mod bandekriminalitet s. 5 Innovativ kommunal plankultur på dagsordenen s. 6 Unge inddrages i udviklingen af mindre byer s. 7 Ny forskningskonference om innovatyion i den offentlige sektor s. 8 Stakeholdere sættes i spil på teaterworkshops s. 9 Offentlig innovation gennem designtænkning s. 10 Involvering af brugerne i samarbejdsdrevet innovation s. 11 CLIPS gruppen s.12 CLIPS samarbejde Forskningsprojektet CLIPS gennemføres i et samarbejde mellem: Professionshøjskolen Metropol Copenhagen Business School Københavns Universitet Aalborg Universitet Dacapo-teatret COK FTF Tilmeld dig CLIPS nyhedsbrev på hjemmesiden CLIPS er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd

2 Forord CLIPS godt på vej Af Eva Sørensen CLIPS-projektet har nu været i gang i godt halvandet år. Det har været en spændende tid. Hovedaktiviteten har frem til nu hovedsageligt været rettet mod at afdække, hvilken rolle innovation spiller i den danske offentlige sektor, og herunder ikke mindst hvilke barrierer og drivkræfter, der er for samarbejdsdrevet innovation. Vi har afholdt teaterworkshops, hvor en lang række relevante og berørte politikere, administratorer, medarbejdere, brugere, borgere, virksomheder og foreninger blev bragt i dialog med hinanden omkring konkrete problemstillinger godt hjulpet på vej af nogle skuespillere. Disse workhops viste, at der kan komme innovation ud af at tale sammen på tværs af erfaringer, kompetencer og organisationsgrænser, når det sker under nye former. De viste også, at der er en række barrierer, der skal overvindes, hvis der for alvor skal tænkes nyt. Vi har også sammen med FTF gennemført en survey blandt 1612 offentlige og private ledere med henblik på at afdække deres syn på offentlig innovation: hvor vigtigt er det, at den offentlige sektor er innovativ? Hvem skaber offentlig innovation? Har lederne de ressourcer og kompetencer, der skal til for at kunne udøve af innovationsledelse? Undersøgelsen peger på, at innovationsdagsordenen er slået igennem blandt offentlige og private ledere, men peger samtidig på, at lederne kun i begrænset omfang er klar til for alvor at opstarte og indgå i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Læs mere om undersøgelsen på side 6 eller på CLIPS hjemmeside Endvidere har vi gennemført et delphi-studie af 55 innovationseksperters syn på og erfaring med samarbejdsdrevet innovation. Delphi-studiet er en netbaseret fokusgruppemetode, hvor man samler et ekspertpanel, stiller dem en række spørgsmål, og sætter dem til at kommentere på hinandens svar. Ekspertpanelet pegede bl.a. på, at der er meget stort behov for samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor, at der er behov for en særlig form for innovationsledelse, hvis den skal befordre og ikke bremse samarbejdsdrevet innovation, samt at der bør etableres nogle særlige innovationsrum, hvor politikerne får mulighed for at undslippe rampelyset og være med. Vil du vide mere, kan du læse Delphi-rapporten på vores hjemmeside CLIPS er nu godt i gang med at gennemføre omkring 28 casestudier af samarbejdsdrevne innovationsprocesser rundt omkring i den offentlige sektor. Casestudierne, hvoraf mange fokuserer på samarbejdsdrevne innovationsprocesser, der har med børn og unge at gøre, beskæftiger sig med forskellige problemfelter, der fortrinsvist har at gøre med sundhed, uddannelse, sikkerhed i det offentlige rum, og planlægning. Det er spændende ting, vi finder, og selv om de fleste casestudier langt fra er afsluttet, kan vi allerede nu sige, at der finder masser af innovation sted i den offentlige sektor. Studierne viser imidlertid også, at det er vanskeligt at lave om på veletablerede tankesæt, relationer og rutiner. I dette nummer af CLIPS nyhedsbrev har vi valgt at præsentere de første spæde resultater af 5 af disse casestudier. I de kommende numre vil vi præsentere resultaterne af yderligere en række casestudier. God læselyst! De bedste hilsner Projektleder og professor Eva Sørensen, Eva Sørensen, Roskilde Universitet Publikationer På CLIPS hjemmeside kan du læse alle publikationer og working papers. Læs mere på 2

3 Tema: CLIPS casestudie Folkeskoleelever bygger egen bro til videre uddannelse Skal jeg læse videre efter folkeskolen? Det spørgsmål skal folkeskoleelever finde svar på i de ældste klasser. Det uformelle møde, hvor folkeskoleelever samarbejder med ældre elever i gang med en ungdomsuddannelse, er mere virkningsfulde end traditionelle informationskampagner om uddannelse. Det mener man på Erritsø Centralskole, som var vært for Inno- Camp 2010 i oktober. På campen blev kommunens 8. klasseelever sat til at løse en særlig opgave i samarbejde med ældre elever fra det almene gymnasium og HF. Opgaven gik på at udvikle et innovativt produkt eller koncept til en virksomhed. Det fik eleverne til at samarbejde på tværs af alder og klasser. Gennem samarbejdet oplevede folkeskoleeleverne, at de fik adgang til nogle mere almindelige historier om ungdomsuddannelserne, end når ungdomsuddannelsernes lærere og elever informerer om uddannelserne på mere formel vis. Samarbejdet gav også eleverne mulighed for at identificere sig med de ældre unge, og forestille sig, at de selv kan klare en ungdomsuddannelse, hvilket man i kommunen håber og tror virker motiverende. Inno-Camp 2010 Inno-Camp blev til i et samarbejde mellem kommunen, folkeskolerne, ungdomsuddannelserne og 7 af kommunens virksomheder. 200 elever fra 8. klasser i kommunen og 150 elever fra kommunens ungdomsuddannelser deltog, og blev delt ind i grupper. Lærerne stillede forskellige opgaver, som de havde udviklet til idegenerering og produkt - eller konceptudvikling. På Inno- Campens sidste dag blev det bedste produkt/koncept kåret som vinder. Af Jule Borup Jensen Aalborg Universitet Ideen kom fra eleverne Ideen om en innovationscamp kom fra elever på Erritsø Centralskole, som over efteråret 2010 har dannet ramme om et af CLIPS casestudier. Eleverne havde gennemgået en lignende camp i 2009 for folkeskoleelver, hvor de opdagede, at de i deres samarbejde om at løse en opgave lærte af elever fra andre skoler. Det var her de fik ideen til at arrangere en camp med ældre elever fra forskellige uddannelser længere fremme i uddannelsessystemet. Måske kunne de få en fornemmelse af ungdomsuddannelserne, hvis de oplevede, hvordan de ældre elever løste en opgave på en camp. Det kunne bedre sætte nysgerrigheden over for videre uddannelse i gang, end at høre på information, mente de. Lærerne mente straks, at ideen gav god mening ud fra pædagogisk faglighed og viden om motivationens betydning for fremtidsvalg, og de gik sammen med skoleleder videre med ideen. På campen fik lærerne som bonus et klarere billede af, hvad der venter eleverne på ungdomsuddannelserne, og underviserne fra ungdomsuddannelserne oplevede, at folkeskolelærerne havde mange kreative ideer, som de kunne bruge i deres egen undervisning. Inno-Camp 2010 fik opbakning fra både forældre, lærere, skoleledere, kommunen og lokale erhvervsvirksomheder. Casestudiet er interessant for CLIPS, fordi der ud over Inno-campen er eksempler på, at samarbejds- og brugerperspektivet er udgangspunkt for innovationer. Det betyder, at fagpersoner, embedsmænd, konsulenter og lokalsamfund i måden at samarbejde på er åbne for at lære noget af hinanden ved at føre en brugeridé ud i livet. Uddannelse er et af de fire indsatsområder som CLIPS fokuserer på i forskningen. De øvrige indsatsområder er sikkerhed i det offentlige rum, sundhed og udvikling af by og landskab 3

4 Tema: CLIPS casestudie Bedre samarbejde i kommunerne skal hjælpe unge i uddannelse Ph.d.-stipendiat Gitte Miller Balslev er i gang med et studie af samarbejdsdrevet innovation, som skal sikre at flere unge færdiggør en ungdomsudannelse. Studiet er et led i et af CLIPS-projektets udvalgte policy-områder: Uddannelse. Som ung kan det være svært at manøvrere i et offentligt system, hvor de professionelle ikke altid samarbejder hvad skal man tro, når en voksen siger ét og en anden noget andet? De unge tænker ikke deres liv som opdelt i forvaltningsniveauer, lovgivningsområder og organisatoriske siloer de unge tænker ikke på, at fx socialrådgiveren og folkeskolelæreren er underlagt forskellig lovgivning. Den nuværende regerings mål er, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Men dette mål er langt fra nået. Fra 2000 til 2008 er frafaldsprocenten på ca 20% af en ungdomsårgang stort set uændret. En af grundene til frafaldet skal findes i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelsen. UU-Center Sydfyn (ungdommmens uddannelsesvejledning), Svendborg Erhvervsskole og Sydfyns Erhvervsforskole har taget initiativ til et projekt om uddannelseskvalificering og uddannelsesfastholdelse blandt socialt og uddannelsessvage unge på Midt- og Sydfyn. Projektet retter sig mod de ca. 20 % af en ungdomsårgang, der i dag ikke får en ungdomsuddannelse. Formålet er at hjælpe de unge i udskolingsklasserne af deres folkeskoleforløb ved at støtte dem i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Samarbejdet omkring indsatsen foregår mellem deltagere fra de fire syd- og midtfynske kommuner. I alt er fire folkeskoler knyttet til projektet, og på hver skole har man én særlig Transitmentor til eleverne. Disse knap 100 elever vil blive fulgt og støttet indtil, de er godt i gang med en ungdomsuddannelse dvs. har afsluttet et grundforløb. Af Gitte Miller, Projektet er, set med innovationsbrillerne på, et eksempel på en organisatorisk innovation, hvor parterne netop gennem øget samarbejde forsøger at arbejde på tværs af organisationer og forvaltninger og således imødegå silotænkning. Det er afgørende at opbygge en anderledes form for organisation omkring mentorerne en organisation der har en karakter, som understøtter deres indsats og skaber ro omkring deres arbejde med de unge til glæde for de unge. Det er interessant at undersøge, hvilke organisatoriske rammer der understøtter et samarbejde på tværs af organisationer og samtidig analysere, hvilken form for ledelse der er vigtig i de forskellige dele af projektet. Er der fx forskel på den type ledelse, der fremmer eller hæmmer idégenerering og den type ledelse, der fremmer eller hæmmer implementering? Hvad sker der, når en god projketidé rammer virkelighedens samarbejdsrelationer, og hvilke former for samarbejde understøtter innovative projekter, der går på tværs i den offentlige sektor? Ved at studere det fynske projekt, der dækker et komplet UU-centerområde, er det målet at opbygge en viden om samarbejdsdrevet innovation, som andre forhåbentlig - ikke mindst andre UU-centerområder - kan lade sig inspirere af. Den nuværende regerings mål er, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Men dette mål er langt fra nået. Fra 2000 til 2008 er frafaldsprocenten på ca 20% af en ungdomsårgang stort set uændret. En af grundene til frafaldet skal findes i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelsen. 4

5 Tema: CLIPS casestudie Offentlig innovation mod bandekriminalitet - fra Indre Nørrebro til Oakland Jacob Torfing og Eva Sørensen fra CLIPS projektet er i forbindelse med et forskningsophold på UC Berkely begyndt at studere bandeindsatsen i Oakland. Efter af have afsluttet dataindsamlingen til et spændende casestudie af samarbejdsdreven innovation i forhold til bandeindsatsen på Indre Nørrebro er CLIPS-forskere taget over Atlanten for at lave en sammenlignende studie af tilsvarende indsats i Oakland i Californien. Med op til 150 mord om året og flere tusinde bande-medlemmer er Oakland udråbt til USA s 5. farligste by. Bystyret arbejder imidlertid ihærdigt på at løse problmerne og tilgangsmåden er meget præget af et tæt samarbejde mellem de forskellige offentlige myndigheder og private organisationer og borgergrupper. De føderale myndigheder var i midten af 90 erne primus motor i lanceringenaf et stort Weed and Seed program, der tog udgangspunkt i borgerne oplvelse af problemerne og forslag til løsninger. Senere udviklede politiet en Community Police strategi, der involverer borgerne i kriminalitetsbekæmpelse i boligblokke og lokale kvarterer gennem forskellige former for styringsnetværk. Sidste skud på stammen er Measure Y, som er en stor plan for bekæmpelse af bandevold, der blev vedtaget ved en folkeafstemning i Measure Y Measure Y har sat gang i en masse små og store projekter. Der er lavet tværfaglige teams, der rykker up og laver indsats på gadeplan de steder, hvor der er begået et mord. Der er lavet særlige indsatser for at integrere unge, der kommer ud af ungdomsfængsel og skal genoptage deres skolegang. Der er ungdomscentre, der forsøger at uddanne unge i risikogruppen til lokale ledere, der kan tale i mod bandevold. Der er uddannelsesprogrammer, der søger at få kriminelle unge uddannet til mentorer for andre unge og i sidste Af Jacob Torfing, ende til skolelærere i belastede kvarterer. Disse og mange andre projekter er udviklet i samarbejde med lokale civilsamfundsorganisationer, der også driver mange af projekterne sammen med bystyret og politiet. Samarbejdet øger kreativiten og ejerskabet til den nye indsats, men samarbejdet har været svært fortæller flere af vores interviewpersoner: I starten var det med samarbejde mest varm luft. Det var noget alle snakkede om for at skaffe flere penge til indsatsen. Men efter vi har fået filet kanterne af og skabt mere tillid mellem parterne har vi overvundet den første forhindring, og samarbejdet går bedre selvom, der stadig er konflikter. Ideen er at vælge 2-3 eksempler på offentlig innovation i bandeindsatsen og se nærmere på samarbejdsrelationerne og de gensidige læreprocesser. Ved at studere barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation i Oakland og sammenligne resultatet med den danske case kan vi blive klogere på, hvad der virker og ikke virker. Der er store forsklle på den offentlige sektor i Danmark og USA, men ambitionen om at skabe innovation gennem samarbejde er lige stærk. Oakland Med op til 150 mord om året og flere tusinde bandemedlemmer er Oakland udråbt til USA s farligste by. Samarbejdsdrevet innovation skal være med til at finde løsningen på problemet. 5

6 Tema: CLIPS casestudie Innovativ kommunal plankultur på dagsordenen I CLIPS projektet har et studie af barrierer og drivkræfter for samarbejdende innovation vist, at der findes en række barrierer internt i det offentlige for at opnå innovation. Væsentlige barrierer er bl.a. silo opbygningen i den offentlige forvaltning og fastlåste faglige kulturer. På planlægningsområdet har det affødt et projekt om udvikling af en innovativ plankultur i kommunerne. Af Karina Sehested, Københavns Universitet Ni danske kommuner og et kommunesamarbejde er gået sammen med en projektgruppe af CLIPS forskere fra Skov og Landskab KU, KL-konsulenter, Byplanlaboratoriet og konsulenter fra Bascon A/S om at udvikle en innovativ plankultur. Projektet støttes af Realdania. Formålet med projektet er i et tæt samarbejde med de deltagende kommuner at starte en ændringsproces i kommunerne mod en plankultur, der er både mere proaktiv, tværfaglig og samarbejdende: Proaktiv for at være på forkant med udviklingen, men også udfarende for at få løst problemer Tværfaglig for at inddrage mange typer af viden i planlægningen Samarbejdende med mange typer af aktører og stakeholdere, fordi det offentlige ikke kan løse problemerne alene. Formålet med den innovative plankultur er at finde frem til nye og mere kreative løsninger på komplekse problemer i by- og landskabsplanlægningen. Men også at skabe ejerskab til løsningerne, så de bliver gennemført og brugt efter hensigten. Vi vil vise, at det er muligt at bygge nye spændende byer, og samtidig forbedre miljøet og klimaet kort sagt vil vi give mere tilbage, end vi tager. Vi ser hver enkelt ejendom, hver enkelt indbygger som en del af løsningen på fremtidens miljøudfordringer. Det kræver nye samarbejder på alle fronter, fx forskningsinstitutioner, virksomheder, embedsfolk, borgere, investorer osv. Projekt Innovativ plankultur er en ideel platform for dette udviklingsarbejde siger plan- og byggechef Hans Jørgen Tougaard, Randers kommune, der er med i projektet. Projektet skal arbejde med ændring af plankulturen gennem konkrete udviklingsprojekter i den enkelte kommune, fx udvikling af et byområde eller udvikling af en plankultur. På den baggrund udvikles generelle værktøjer til ændring af plankultur i kommunerne der bl.a. formidles gennem en kogebog til kommunerne og gennem Byplanlaboratoriets og KL s kurser samt Skov og Landskabs uddannelser af landskabsarkitekter og bydesignere. De deltagende kommuner er: Lolland, Randers, Skanderborg, Frederiksberg, Frederikshavn, Skive, Roskilde, Svendborg samt kommunesamarbejdet Trekantsområdet. Projektet løber over de næste to år. Læs mere om studiet af barrierer og drivkræfter for samarbejdende innovation på CLIPS hjemmeside eller kontakt Line Svenningsen på Københavns Universitet er en del af CLIPS projektet sammen med Copenhagen Business School, Aalborg Universitet,, Professionshøjskolen Metropol, Dacapo Teatret A/S, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF). 6

7 Tema: CLIPS casestudie Unge inddrages i udviklingen af mindre byer CLIPS projektet har et særligt fokus på, hvordan unge kan inddrages i samarbejdsdrevet innovation. Det har givet anledning til et studie af, hvordan unge kan inddrages i at finde kreative og nye løsninger til udvikling af mindre byer. Socialministeriet støtter projektet økonomisk. Af Karina Sehested, Københavns Universitet Mange unge forlader de mindre byer i Danmark når de skal i gang med den videre skolegang, og de vender typisk ikke tilbage. Hvis mindre byer skal overleve, skal de udvikles, så de unge får lyst til at blive i eller igen bosætte sig i dem. Det kræver, at de unge inddrages i at udvikle byerne, og får mulighed for at give udtryk for deres ønsker, drømme og forventninger til byernes udvikling. De traditionelle inddragelsesmetoder er ikke altid velegnede til at inddrage unge. Derfor har CLIPS forskere fra Skov og Landskab KU sammen med konsulenter fra Vejle Kommune og et private konsulentfirma tilknyttet Skive kommune udarbejdet et samarbejdsprojekt, hvor der i tre mindre byer skal udvikles og eksperimenteres med nye inddragelsesformer for unge. Formålet er at skabe nye og kreative løsninger i mindre byers udvikling, der appellerer til unge. Desuden undersøger projektet, hvordan erfaringer fra de tre byer kan indlejres i den kommunale forvaltningspraksis, så det fremover bliver normal praksis at inddrage unge i mange forskellige udviklingsopgaver i kommunerne. De tre byer er Glyngøre i Skive kommune og Smidstrup og Thyregod i Vejle kommune. Projektet løber over 1 ½ år. Vil du læse mere? På CLIPS hjemmeside kan du læse mere om casestudierne Tilmeld dig CLIPS nyhedsbrev på Nyhedsbrevet udkommer 2 gange om året og giver dig et overblik over aktiviteterne i CLIPS. Karina Sehested, Seniorforsker, KU, Skov og Landskab 7

8 Ny forskningskonference Ny forskningskonference om innovation i den offentlige sektor CLIPS er i fuld gang med forberedelserne til en ny forskningskonference om Innovation i den offentlige sektor. Konferencen bliver afholdt i december Konferencens formål er at samle alle danske samfundsforskere og eksperter, der interesserer sig for innovation i den offentlige sektor (universitetsforskere, sektorforskere, konsulenter, et mindre antal udvalgte studerende) med henblik på at skabe et bæredygtigt miljø for forskning i offentlig innovation. Konferencen fokuserer på følgende spørgsmål: Hvad er det særlige ved offentlig innovation? Hvor innovativ er den danske offentlige sektor? Hvilke barrierer og drivkræfter er der for at fremme politik- og serviceinnovation? I hvilken udstrækning kan den offentlige sektors innovationskapacitet øges gennem etablering af samarbejde mellem forskellige aktørgrupper? Hvilken rolle kan politikere, administratorer, fagprofessionelle, borgere, brugere og private virksomheder og NGO er spille i tilvejebringelsen af offentlig innovation? Hvordan kan forskellige ledelsesformer og institutionelle design bidrage hertil? Hvilke forskelle er der i betingelserne for at fremme innovation indenfor forskellige politik- og serviceområder? Af Line Svenningsen, Konferencen er bygget op omkring en kombination af foredrag, paneldebatter, plenumdiskussioner og paper-præsentationer. CLIPS inviterer danske forskere med interesse for dette forskningsfelt til konference på Sørup Herregård, den 8. og 9. december, Hvis du er interesseret i at deltage på CLIPS forskningskonference kan du henvende dig til projetadministrator Line Svenningsen på eller Publikationer På CLIPS hjemmeside kan du læse working papers og øvrige publikationer 8

9 Teaterworkshops i CLIPS Stakeholdere sættes i spil på teaterworkshops Dacapo har afviklet en række teaterworkshops, hvor stakeholdere inviteres ind i teaterimprovisationens og storytellingens univers via den ukomplette fortællings dynamik. Som en dynamisk del af CLIPS s fremdrift og Dacapo s konsulentpraksis i øvrigt har vi sat særligt fokus på at bringe stakeholdere i spil. Det har vi gjort i særligt iscenesatte processer på teaterworkshops. Her har potentialet for samarbejdsdreven innovation haft en central plads i vores bevidsthed. Der har således været afviklet en række workshops, som har haft til formål på meget kort tid at generere relevant viden om barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation inden for konkrete policyfelter. Denne del af formålet er lykkedes ganske udmærket, medens et andet formål at skabe eksperimentelle rammer for, at samarbejdsdreven innovation kan opstå har vist sig at rumme et kæmpe udviklingspotentiale. Det handler i høj grad om politikudvikling i den offentlige sektor. Politikere, ledere, forskere, konsulenter, medarbejdere og ikke mindst borgere af enhver art har været involveret. Hvis vi skal tage en idé om samarbejdsdreven innovation alvorlig, kræver det, at involverede aktører sammen og hver for sig tør at tage skridt ud i det ukendte og slippe idéen om at have kontrol over sig selv og begivenhederne. Ikke dermed sagt, at vi ikke alle i den sidste ende må kunne stå inde for vores eget bidrag til de mønstre af ny viden og indsigt, som måtte opstå i processen. Af Claus Have, Dacapo De metodeovervejelser, som har dannet grundlag for gennemførelsen, bygger dels på en forståelse af læring som en aktivitet blandt gensidigt afhængige aktører, dels på en forståelse af, at transformativ læring indebærer en identitetsforandring hos den/ de lærende. Desuden har workshoppene bygget på mange års erfaring hos facilitatoren med at invitere stakeholdere ind i teaterimprovisationens og storytellingens univers via den ukomplette fortællings dynamik. Disse tilgange har været bragt i spil for at få processens deltagere til at koble sig til og tage ejerskab for, at fælles historier kan komme i bevægelse. Den ukomplette fortælling kan være iscenesat eller råimproviseret og være svaret på andre ukomplette fortællinger, som bare opstår. Den ukomplette fortælling i form af interviews, dramatik, teaterimprovisationer m.m. er motoren i processen. For CLIPS har erfaringerne fra de forskellige teaterworkshops vist, at der er et behov for at anvende nye metoder i arbejdet med sammarbejdsdreven innovaton. Fortælling fra en workshop... Med inspiration fra dramatikken og refleksioner inviteres deltagerne til at repræsentere de roller, vi netop har spillet. Eleven har netop været i samtale med klasselæreren og vejlederne om fremtidsvalgene. Alle i rummet har i deres analyse og refleksioner over dramaet, hvor skuespillerne var aktører, været enige om, at de professionelle er overansvarlige og forsøger at få deres egen eller systemets dagsorden igennem uden at tage den unges perspektiv helt alvorligt. Vi bryder rammen endnu engang. Invitationen til gensidighed, som blev skabt via dramatikken, er nu blevet til en ny invitation, hvor de professionelle voksne tager hhv. lærer og vejlederrolle og arbejder live i en samtale med hver deres elev. Workshoppen er nu inde i en helt afgørende fase... 9

10 Ministeriernes Innovationsakademi Offentlig innovation gennem designtænkning Banny Bannerjee, direktør for Stanfords design program, holdt et spændende oplæg om co-creation på den velbesøgte anden workshop i Ministeriernes Innovationsakademi (MIA) Udgangspunktet for Banny Bannerjees oplæg var en iagttagelse af at mange problemer i dag er komplekse, dynamiske og tværgående. Den offentlige sektors opdeling i organisatorisk afgrænsede siloer er derfor et dårligt udgangspunkt, når det handler om at finde innovative løsninger på de problemer, vi står overfor. Innovation handler om at definere problemerne og skabe fremtidige løsninger gennem transformation af de aktuelle systemer. Med et stigende antal komplekse og sammenfiltrede problemer skabes innovation bedst i et samarbejde mellem mange aktører og forskellige fagligheder. Politiske beslutningstagere, forskere, eksperter, medborgere, virksomheder, kunder, brugere, mv. skal bringes sammen for at skabe innovative løsninger i fællesskab. Fokus på design kan hjælpe os til at forstå samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Design-tænkning handler nemlig grundlæggende set om at gøre ting på en ny og bedre måde. Design startede med at fokusere på møbler, arkitektur og urbane rum, men har i stigende grad rettet sig mod design af samfundsmæssige løsninger gennem inddragelse af tværfaglige ekspertiser. Designere søger løsninger på bestemte problemer. De inviterer aktører med mangfoldige erfaringer og fagligheder til i fællesskab at undersøge forskellige muligheder og afprøve prototyper. Fejlslagne løsninger ses i denne proces som en del af en åben læreproces. Målet er at skabe et nyt paradigme, forstået som en ny og anderledes måde at gøre tingene på, der bryder med den etablerede viden og vanetænkning på området. Af Jacob Torfing, Roskilde Universitet I en offentlig sektor, hvor der kun i begrænset omfang arbejdes systematisk med innovation, og hvor ansvaret for innovation ofte er placeret hos nogle få personer, handler det først og fremmest om at skabe en innovationskultur og en tradition for samarbejde. Begge dele tager tid og kræver mange små skridt. Innovationskultur skabes ved at se innovation som en ressource og gøre offentlige organisationer til organisationssystemer. Samarbejdstraditioner kan etableres ved at drikke en øl med folk fra andre organisationer, hvilket kan føre til vedvarende kontakter, der skaber forbindelse mellem siloerne. Hvis kontakterne understøttes fra oven og belønnes af lederne skabes der langsomt men sikkert en samarbejdskultur, der understøtter innovationskulturen. Banny Bannerjee på MIA workshop, oktober 2010 Du kan læse mere om Banny Bannerjees oplæg på MIA s hjemmeside under workshop nr MIA er igangsat på initiativ af CLIPS og en række ministerier. Ideen er at bringe repræsentanter fra alle ministerier sammen med henblik på at skabe fælles læring om, hvordan ministerierne kan blive bedre til samarbejds-drevet innovation.

11 Ministeriernes Innovationsakademi Involvering af brugerne i samarbejdsdrevet innovation På næste workshop i Ministeriernes Innovationsakademi (MIA) onsdag d. 9. marts 2011 handler det om involvering af brugerne i samarbejdsdrevet innovation. På denne side kan du få en smagsprøve på de spændende oplæg, som sætter rammerne for dagens debat. Af Line Svenningsen, Kristian Wendelboe, departementchef fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet holder et oplæg om, hvordan man som topchef i staten kan understøtte kreativitet, engagement og medarbejderdrevet innovation. Kristian Wendelboes oplæg tager udgangspunkt i erfaringer fra en organisationsændring, som blev gennemført i Sundhedsministeriet i efteråret Professor Eva Sørensen (RUC) vil præsentere nogle af de første resultater fra CLIPS casestudier af samarbejdsdrevet innovation indenfor den offentlige sektor. Hun vil blandt andet tale om en af de helt store udfordringer, der ligger i at afklare, hvordan man bedst inddrager brugerne i samarbejdsdrevne innovaionsprocesser. For det første kan det være vanskeligt at afgøre, hvem brugerne egentlig er. Dernæst står man overfor spørgsmålet om, hvilke brugere der skal inddrages. Endelig kan det være svært at finde ud af præcist hvor og hvornår brugerne skal inddrages og med hvilket formål. Chris Yapp, Associate Fellow fra Warwick Business School,vil herefter holde et oplæg om engelske erfaringer med involvering af brugerne i forbindelse med redesign af ydelser. Han vil præsentere en række eksempler fra 1996 og frem til i dag og kigge på, hvilken retning udviklingen går. Chris Yapp stiller skarpt på de udfordringer der opstår i arbejdet med redesign og involvering af brugerne. Her diskuterer han blandt andet identificering af brugerne og hvordan brugernes stemmer får indflydelse på processen. Anne-Mette Scheibel fra KL vil herefter præsentere en model for bruger- og medarbejderdreven innovation, der er udviklet af KL s Konsulentvirksomhed (KLK) på baggrund af fem forskellige innovationsforløb i Århus, Odense og Haderslev Kommuner. De fem forløb er gået på tværs af sektorer og fagligheder - og metoderne har skabt nytækning og merværdi indenfor: sundhedsplejen, madservice, erhvervsservice, på et socialcenter og på et produktionsværksted for Udviklingshæmmede. Konsulent Anne-Mette Scheibel vil sætte spot på erfaringer og læringspunkter med arbejdet med metoder og mindset i de fem projekter og generelt i kommunerne. Christian Harsløf, Chefkonsulent i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, vil til sidst præsentere dagens case: Brugerdrevet innovation i Sund Vækst. Sund Vækst er et eksempel på en projekt, som skal gennemføres under inddragelse af kompetencer fra både Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement og styrelser og i samarbejde med eksterne parter. Christian Harsløf vil med afsæt i projektet give et eksempel på hvordan opgaven og ikke organisationsdiagrammet kan blive styrende for den måde, et projekt gennemføres på. I oplægget diskuteres endvidere udfordringer vedrørende samarbejde inden for Indenrigs- og Sundhedsministeriets egen koncern og udfordringer i forhold til samarbejde med andre ministerier. Kommende workshops i MIA Onsdag d. 9. marts Tema: Involvering af brugerne i samarbejdsdrevet innovation. Onsdag d. 9. juni Tema: Effektivitet som drivkraft for samarbejdsdrevet innovation Onsdag d. 13. oktober Tema: Innovationsledelse 11

12 Forkortelsen CLIPS står for Collaborative Innovation in the Public Sector CLIPS gruppen Faglig leder og professor Eva Sørensen Professor Jacob Torfing Professor Birgit Jæger Adjunkt Peter Aagaard Post.doc Troels Schultz Larsen PhD-stud. Nana Vaaben PhD-stud. Gitte Balslev Miller PhD-stud. Maria Louise Galamba PhD-stud. Elisa Kankaala PhD-stud. Kristine Bark Professor Jenny Lewis Kontorfuldmægtig Michael Brodthagen AC- Fuldmægtig Line Svenningsen Københavns Universitet Seniorforsker Karina Sehested Lektor Lone Søderkvist Kristensen Post.doc. Dorthe Hedensted Lund PhD-stud. Betina Vind Ebbesen Copenhagen Business School Lektor Anne Reff Pedersen Adjunk Susanne B. Waldorff Aalborg Universitet Lektor Birthe Lund PhD-stud. Julie Borup Jensen Professionshøjskolen Metropol Chefkonsulent Jørgen Danelund Chefkonsulent Tue Sanderhauge DACAPO Teatret Konsulent Claus Have Adm. direktør Lone Thellesen COK Regionschef Tine Hessner FTF Personalechef Marianne Heide På CLIPS hjemmeside kan du læse mere om forksningsprojektet CLIPS Universitetsvej Roskilde Hus 24.2 Tlf:

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor (CLIPS Collaborative Innovation in the Public Sector) Samarbejdsdreven innovation er for eksempel når unge

Læs mere

Hvad siger forskningen om drivkræfter og barrierer for innovation i kommunerne? Eva Sørensen Leder af forskningsprojektet CLIPS Roskilde Universitet

Hvad siger forskningen om drivkræfter og barrierer for innovation i kommunerne? Eva Sørensen Leder af forskningsprojektet CLIPS Roskilde Universitet Hvad siger forskningen om drivkræfter og barrierer for innovation i kommunerne? Eva Sørensen Leder af forskningsprojektet CLIPS Roskilde Universitet Temaer: 1. Hvorfor er innovation på alles læber? 2.

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

Innovation Gennem Offentligt Privat Samarbejde: Hvorfor og Hvordan? Jacob Torfing

Innovation Gennem Offentligt Privat Samarbejde: Hvorfor og Hvordan? Jacob Torfing Innovation Gennem Offentligt Privat Samarbejde: Hvorfor og Hvordan? Jacob Torfing Kommunernes Netværksdage Kolding, 6. September, 2012 Innovation er på alles læber u Kreativitet er at få en god ide, men

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

Mission innovation: en tilstandsrapport. Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Mission innovation: en tilstandsrapport. Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Mission innovation: en tilstandsrapport Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet 1. Fra NPM til NPG Temaer 2. Offentlig innovation i et NPG-perspektiv 3. Ledelsesopgaven 4. Hvad siger den nyeste

Læs mere

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet Dagtilbudskonference, 14. November, 2014 Nyt fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

9.15 Velkomst og motivation for innovation i kommunerne:

9.15 Velkomst og motivation for innovation i kommunerne: 1 9.15 Velkomst og motivation for innovation i kommunerne: Torben Kjærgaard, direktør i KL Jens Hornemann, direktør i COK Malene Toftelund Kjær-Jepsen, formand i ffuk og udviklingskonsulent i Kolding Kommune

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland Bodø, 4. Marts, 2014 Fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk vækst

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Hvordan arbejde innovativt med gamle problemstillinger? Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet 1. Hvorfor taler alle om innovation? 2. Hvad er offentlig innovation? 3. Forskellige slags innovation

Læs mere

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Nye styringsparadigmer og offentlig innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Offentlig styring i opbrud Den offentlige sektor blev af Old Public Administration opfattet som en myndighed New

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Jacob Torfing Seminar om grøn omstilling 2. December, 2013 Fokus på offentlig innovation Siden Schumpeter har innovation været set som kilde til øget

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Hvad er wicked problems og hvorfor taler vi om dem?

Hvad er wicked problems og hvorfor taler vi om dem? Hvad er wicked problems og hvorfor taler vi om dem? Jacob Torfing Roskilde Universitet Diabetes epidemi Dårlig integration Negativ social arv Fokus på innovation De sidste 100 år har innovation været betragtet

Læs mere

Fra NPM til NPG: Samskabelse, Innovation og Ledelse Jacob Torfing Bibliotekskonference, 16. September, 2015 Biblioteker i et vadested Bibliotekerne befinder sig i et vadested I fremtiden købes og lånes

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Forord CLIPS nyhedsbrev nr. 5 April 2012 Indhold: Tema: Kommunernes Innovationsakademi s. 2-4 Tema: CLIPS case studier s. 5-9 Oversigt over CLIPS cases s. 10-11 CLIPS teori:

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan?

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Jacob Torfing Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening Vingstedcentret, 6. Marts, 2013 Hvorfor offentlig innovation?

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

Veje til udvikling af bio-økonomien: Innovation, samarbejde og netværk

Veje til udvikling af bio-økonomien: Innovation, samarbejde og netværk Veje til udvikling af bio-økonomien: Innovation, samarbejde og netværk Jacob Torfing Roskilde Universitet Aarhus, 11. marts, 2015 Fokus påp offentlig innovation Innovation har længe l været set som kilde

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

BARRIERER OG DRIVKRÆFTER FOR EN SAMARBEJDENDE PLANKULTUR. Tirsdag d. 3 juni

BARRIERER OG DRIVKRÆFTER FOR EN SAMARBEJDENDE PLANKULTUR. Tirsdag d. 3 juni BARRIERER OG DRIVKRÆFTER FOR EN SAMARBEJDENDE PLANKULTUR Tirsdag d. 3 juni Hvorfor er der behov for en ændring af plankulturen? Plans are nothing, but planning is everything (Eisenhover) OVERSIGT Vigtige

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland To forklaringer Pres udefra: Stigende bekymring for om den nordiske velfærdsmodel er konkurreredygtig: Har vi råd til velfærden? Pres indefra:

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Innovationsledelse Årsmøde på Hotel Nyborg Strand 18. 19. april 2013

Innovationsledelse Årsmøde på Hotel Nyborg Strand 18. 19. april 2013 Innovationsledelse Årsmøde på Hotel Nyborg Strand 18. 19. april 2013 Velkommen til årsmøde 2013 Den offentlige sektor er under pres. Der skal for samme eller færre midler leveres de samme serviceydelser

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Lokal demokrati potentialer og udfordringer. Annika Agger, Ph.D. Lektor, Roskilde Universitet

Lokal demokrati potentialer og udfordringer. Annika Agger, Ph.D. Lektor, Roskilde Universitet Lokal demokrati potentialer og udfordringer Annika Agger, Ph.D. Lektor, Roskilde Universitet Mit forskningsfelt Politikere og forvalteres rolle Institutionelle rammers betydning for deltagelsen Borgernes

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer Sammen om fremtidens velfærdskompetencer En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 9.30 15.30 PÅ

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Aktører. Interaktion Samarbejde Innovation

Aktører. Interaktion Samarbejde Innovation Ledelse af samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og CLIPS 30. Maj, 2012 Hvorfor samarbejdsdrevet innovation? Innovationskraften optimeres, når forskellige offentlige og private

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan?

Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Jacob Torfing Affaldsdage 2013 10. oktober Hvorfor offentlig innovation? Den gode: Innovation gør det muligt at indfri

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Konference. PROGRAM, 5. december 2013. Side 1 af 7

Konference. PROGRAM, 5. december 2013. Side 1 af 7 Konference PROGRAM, 5. december 2013 Side 1 af 7 OVERSIGT 08.30 Tjek ind 09.00 Take off v/ Anja Phillip 09.10 Guidet tur: Jørgen Clausen, Odense Kommune og en gæst v/ Anja Philip 09.30 Kaffe/Udstilling

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation CLIPS nyhedsbrev nr. 4 September 2011 Indhold Forord: 2 Borgere, politikere og forvaltere afprøver nye dialogmetoder i Albertslund kommune: 3 Vælg dig et godt liv!: 4-5 LAG

Læs mere

Samarbejdsdrevet innovation

Samarbejdsdrevet innovation E VA S Ø R E N SE N & JACOB T OR F I NG ( R E D.) Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Eva Sørensen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Udvikling af Politikerrollen og det Politiske Lederskab

Udvikling af Politikerrollen og det Politiske Lederskab Udvikling af Politikerrollen og det Politiske Lederskab Jacob Torfing Aarhus Byråd Silkeborg, 23. Januar, 2014 Store udfordringer Allerførst: tillykke med valget Dernæst: store udfordringer venter Udfordringskatalog:

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Dansk Trivselsforum 2017

Dansk Trivselsforum 2017 7. september 2017, Odeon, Odense Dansk Trivselsforum 2017 Fællesskaber og trivsel blandt skoleelever Fællesskaber og trivsel blandt skoleelever Program 09.00-09.30 Ankomst og morgenmad Grundskolen er et

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

BRUGERDREVEN OFFENTLIG

BRUGERDREVEN OFFENTLIG BRUGERDREVEN OFFENTLIG SUNDHEDSINNOVATION -NÅR KVALITETSSTYRING SKER GENNEM INNOVATION FREM FOR NPM Anne Reff, Centerleder CHM, CBS Årsmøde i dansk Selskab for Kvalitet i sundhedssektoren 16 januar 2010

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

PLANLÆGNING FOR OG MED LANDSKABET - HVORDAN KAN DET

PLANLÆGNING FOR OG MED LANDSKABET - HVORDAN KAN DET PLANLÆGNING FOR OG MED LANDSKABET - HVORDAN KAN DET GRIBES AN? Lone Søderkvist Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Planlægning for og med landskabet

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Inger Haarup Borchmann, Bascon

Inger Haarup Borchmann, Bascon Forsøgsprojektet Samskabelse i by- og områdefornyelsen med smarte og digitale redskaber Seminar om digital dialog i by- og områdefornyelsen, Nykøbing Falster 4.februar 2016 Inger Haarup Borchmann, Bascon

Læs mere

INVITATION TIL PERSONALECHEFKONFERENCEN 2011. Fremsynet HR

INVITATION TIL PERSONALECHEFKONFERENCEN 2011. Fremsynet HR INVITATION TIL PERSONALECHEFKONFERENCEN 2011 Fremsynet HR 29. november 2011 Fremsynet HR Som bekendt er det svært at spå især om fremtiden. Det betyder dog ikke, at vi skal vente og se hvad fremtiden bringer.

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere