Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen i perioden Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering. A2: Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever B. Uddannelsesspecifikke indsatsområder For stx skal bestyrelsen/buf yderligere inddrage følgende indsatsområde: B1: Studieparathed C. Frivillige indsatsområder Ud over de obligatoriske indsatsområder skal bestyrelsen/buf vælge mindst to af følgende syv indsatsområder: C1: Højt fagligt niveau, f.eks. initiativer, der fokuserer på at højne elevernes faglige niveau, så de får de bedste forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet. C2: Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø. C3: Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund. C4: Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærerkvalificering. C5: Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål. C6: Initiativer der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde m.h.p. at udbygge brugen af it i undervisningen. C7: Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder administrative fællesskaber D. Institutionsspecifikke indsatsområder Hver institution skal vælge ét til to institutionsspecifikke indsatsområder. Disse kan vælges blandt de frivillige indsatsområder ovenfor eller det kan være helt andre indsatsområder, som bestyrelsen/buf finder relevante. Aftale om indsatsområder for 2011, Sankt Annæ Gymnasium Obligatoriske indsatsområder 1. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer Differentierede forberedelsesfaktorer har i flere år været et ønske fra Amtsrådsforeningen, siden UVM. 1 Se den generelle indledning angående differentieret forberedelsesfaktor Det er aldrig lykkedes disse to institutioner at få en aftale herom. 30 % af forberedelsestiden skal ifølge OK forhandles lokalt, men GL har aldrig indgået en aftale med en gymnasieledelse om differentieret forberedelse. Derfor er den samlede arbejdstid (løn) for 45 minutters undervisning på alle landets gymnasier 120 minutter (løn), måske med en afvigelse på højst 2 minutter enkelte steder. Eller med andre ord: Hver undervisningstime honoreres med faktor 2,66. Lærernes tilstedeværelse på skolerne er forskellig efter aftaler, tradition og arbejdsfaciliteter. 2 Forventes at indgå i forbindelse med de generelle forhandlinger om OK 11. Først derefter vil vi lokalt kunne tage stilling til implementering. 1

2 MÅL: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering 3 : To hovedindsatser for elever med faglige problemer: o o Indsatsen om lektiecafe efter skoletid med lærerressourcer tilknyttet er øget. Fortsættelse af studiekredse over emner, der fungerer som supplement og alternativ til den almindelige undervisning. Projektet er rettet mod særligt interesserede elever og varetages af en gruppe på ca. 20 lærere, der varetager disse studiekredse fra kl ca. en gang pr. uge. Videndeling og udvikling inden for fag og team, med særligt fokus på samspil mellem fagene og klasserumskulturen som opfølgning på den rapport, der er udarbejdet efteråret 2010 af arbejdsgruppen vedr. klasserumskultur Videreførelse af den igangsatte undersøgelse af muligheder for at forbedre og forøge antallet af lærerarbejdspladser på skolen. Forsøg med ny skriftlighed og større vægt på processkrivning og vejledning, med heraf følgende større samvær med elever Fortsat udvikling af anvendelsen af IT i undervisningen kan både betyde større virtuel dialog med elever og samtidig mindre eller uændret fysisk tilstedeværelse på skolen Resultatet af ovenstående fremlægges i rapport til drøftelse i bestyrelsen ved udgangen af Vægt: 10 % 2. Studieparathed i gymnasiet Mål for studieparathed, 2011 Som indikator for studieparathed anvendes den andel af eleverne, der gennemfører en studentereksamen inden for normeret tid. Andelen, der gennemfører en studentereksamen på normeret tid i 2011 sammenlignes med Der sættes fokus på årsagen til frafald og evt. omgængere. Der foretages efter sommereksamen 2011 en sammenligning med eksamenskaraktererne i I denne sammenligning vurderes de faktorer, som måtte have betydning for karaktergennemsnittet, idet det ikke er et mål i sig selv, at karaktergennemsnittet øges. Måling af overgangsfrekvenser til anden uddannelse sammenlignet med tidligere. Det er ikke et mål i sig selv, at overgangsfrekvensen skal stige (er meget høj), men årsager til ændringer skal drøftes og eventuelle tiltag sættes i værk, jf. kvalitetssystemet Egne mål for studieparathed: Særlige indsatser, herunder innovative undervisningsformer, jf. nedenstående tiltag Opfølgning drøftes i ledelsen, der fremlægger eventuelle tiltag til drøftelse for personalet og bestyrelsen, jf. følgende tiltag Tiltag i forbindelse med opfyldelse af mål: Der laves dels en grundforløbsevaluering i 1.g, hvor elevernes tilfredshed vurderes i forhold til Der laves en evaluering af forelæsningsforløbet i både 1.g og 3.g, idet elevernes tilfredshed og udbytte evalueres. 3 Den i 2009 gennemførte undersøgelse af lærernes tilstedeværelse og arbejdsvaner i forbindelse med forberedelse på skolen viste, ud over en relativ høj tilstedeværelse også, at mange opfatter brugen af IT som en naturlig forlængelse af en fleksibel arbejdstid, hvor hjemmearbejdsplads er en del af manges boligindretning. Dog viser samme undersøgelse, at bedre faciliteter på skolen vil være en væsentlig faktor til større brug af skolen som arbejdsplads til forberedelse. Her tænkes på adgang til arbejdsplads, ro, reolplads mm 2

3 De iværksætte målrettede undervisningsforløb for svage elever De iværksatte innovative faglige projekter for elever og evt. studiekredse for særligt interesserede elever herunder ATU-projektet (Akademiet for talentfulde unge), Forskerspirerprojektet MEP (Model european parlament og MUN (Model United Nation) evalueres og følges op. Arbejdstidsaftale og innovativ ledelse i hverdagen er midler. Iværksættelse af studiekredse med særlig mulighed for fordybelse og med fokus på talentudvikling Kvalitetsudvikling af klasserumskultur, hvor der fokuseres på samspillet mellem klassens sociale samspil, arbejdsvaner og indlæring. 4 Eksamenstræning for elever med dette behov og ønske. Vægt: 25 % Valgfrie indsatsområder MÅL: Stærk og udviklingsorienteret institution 5 Innovativt læringsmiljø. Talentudvikling, samarbejde og internationalisering Talentudvikling (udvikle særlige talenter) 6 Sideløbende med det dominerende musikalske fokus har SAG en lang række andre talentudviklingstiltag, hvor elever med særlige talenter får mulighed for at: 1) søge nye færdigheder, 2) blive yderligere motiveret, 3) møde rollemodeller, 4) etablere netværk. Det gælder flere talentudviklingsprogrammer 7, hvor SAG målsætter følgende: 1. Forskerspirer Mål: Mindst en elev med i finalen som forskerspirer 2. ATU: Akademiet for talentfulde unge. Mål: Flere tilmeldte elever i 2011 end i Sciencetalenter, tilknyttet Sorø Science Center 5 elever i fysik: Se særlig ansøgning til BUF Akademi 4. Udvikling af pædagogisk IT Se særlig ansøgning til BUF Akademi 4 Se særlig ansøgning til BUF Akademi om pilotklasse. 5 Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø og initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omgivende samfund. SAG håber på at kunne videreføre KULT-samarbejdet med andre gymnasier i den nye version KIV, som et regionalt udviklingsprojekt i årene SAG er på mange måder grundlagt på arbejdet med talentudvikling inden for musikken. Det gælder både rekrutteringen af talenter og udviklingen af dem. Musikalsk Grundkursus (MGK) er tydeligste eksempel på en sådan form for talentudvælgelse og udvikling. Netop p.g.a. denne profil og dette arbejde med talentudvikling inden for musikken er SAG kommet med i et større talentnetværk: Talent.dk, hvor der udveksles erfaringer og gives inspiration til talentudvikling generelt. Se mere på 7 Georg Mohr en matematikkonkurrence. Fysikolympiaden. Geografiolympiaden. Engelsk tale-konkurrence. Kemiolympiade. International masterclass in Particle Physics. European Union Science Olympiad. 3

4 5. Udvikling af samarbejdet mellem folkeskole og gymnasium: Mål: Fortsættelse af samarbejdet mellem gymnasieelever og 9. klasse Udvikling af international profil: 9 Der udarbejdes en strategiplan for det internationale arbejde på SAG. De eksisterende samarbejde med partnerskoler, udveksling, MEP og studierejser indarbejdes i den samlede strategiplan, og der ses på den samlede internationale kontaktflade, herunder korene og ensemblernes internationale kontakter. Der etableres en samarbejdsaftale med Amity International School, New Delhi, der dels tager sigte på MUN-samarbejde, men også lærerudveksling, enkeltelevudveksling kan indgå i samarbejdsaftale. Der etableres en samarbejdsaftale med et gymnasium/skole i Beijing, der er associeret til CCOM (Central Conservatory Of Music). Vægt 35% Institutionsspecifikt indsatsområde: 1. Vision Sankt Annæ Gymnasium 2015: SAG tilbyder et unikt musikalsk miljø og en faglig-pædagogisk førerposition, i moderne, fleksible fysiske rammer. SAG er den væsentligste danske børne- og ungdomsuddannelse til sikring af musikkens fødekæde. Vi har landet mest eftertragtede overbygningsuddannelse på musikskoleundervisningen og er landets førende folkeskole for elever med sangtalent. Vi har en selvstændig international skole i tæt samarbejde med de andre afdelinger SAG understøtter elevernes læring, giver den enkelte kvalifikationer til at deltage i en globaliseret verden og kompetence til at handle. 2. Værdier: SAG giver rum til koblingen mellem det musiske, det kognitive og det intellektuelle. SAG tilbyder et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og højt kvalificeret undervisning i folkeskole og gymnasium SAG skaber udbyggede netværker lokalt og internationalt så den enkelte elev bliver rustet til at begå sig i en globaliseret verden 3. Mål 2015: Etablering af indskoling fra klasse Etablering af et egentligt videncenter for sang og musik og (kun i gymnasiet) de kreative fag Etablering af internationalt spor i grundskolen og i gymnasiet 8 Elever fra 9.klasse deltager i besøg på institutioner sammen med gymnasieelever, hvor gymnasieelever afprøver deres viden ved at undervise 9.klasseselever, og hvor lærerne udvikler undervisningsmetoder sammen.at sætte særlige talentfulde elever sammen på kursus, jf. tilmelding til en uges talentcamp for 9. klasses elever og 1.g ere med temaet Musik og Fysik, jf. vedlagte program. Der er tilmeldt 6 gymnasieelever og 2 folkeskoleelever. De optages efter kvalifikationer, og der er kun plads til 20 i alt. 9 Vi er i gang med at opbygge et internationalt netværk af samarbejdende uddannelsesinstitutioner. Det sker dels i form at skoler med samme profil som SAG, dels med skoler, der har en anden, men interessant profil. Senest er etableret samarbejde med en skole i Singapore og der er kontakter undervejs til både Indien og Kina. 4

5 Afklaring af finansiering af hele visionen om at fastholde og udvikle positionen som højt profileret flagskib i Københavns Kommune 4. Projektmål: Projektmålene er en strategiplan 10, herunder en gennemførelse af visionen. Arbejdet med planen har allerede ført til oprettelse af forskellige eksterne arbejdsgrupper. Nu skal der mere fokus på de interne. Finansieringsarbejdet og den efterfølgende flytning forventes at blive langsigtet og kompliceret. Mål 2011 Forhandlinger om salg af bygningerne på Sjælør Boulevard. På grundlag af det af Hausenberg i samarbejde med SAG udarbejdede salgsprospekt og det igangsatte samarbejde med C. F. Møllers tegnestue skal det afklares, hvorvidt der er basis for at finde en køber til bygningerne på Sjælør Boulevard. Undersøgelserne skal kobles med planerne om udflytning til Carlsberggrunden. Prospektet udarbejdes i samarbejde med økonomiforvaltningen/københavns Erhvervscenter og BUF. Afklaring er afhængig af eksterne forhold. Disse involverer bl.a. BUF og ØKF, men også eksterne samarbejdsparter, herunder ikke mindst Carlsberg Ejendomme og deres tidshorisont. Tegne perspektiverne for SAG s fremtidige placering og størrelse, herunder muligheder for at indgå bindende aftaler om udflytning af SAG til Carlsberggrunden. Mål 2011 Den internationale skole. Procesplan er udarbejdet. Meget detaljerede forhandlinger om oprettelse af en Europaskole foregår løbende i samarbejde med BUF/ØKF/UVM og Carlsberg. Der er udpeget en bygning, og en placering til evt. fremtidige udvidelser. Der er forhandlinger vedr. fondsfinansiering (ØKF) og lovgrundlaget for en offentlig Europaskole (UVM og arbejdsgruppen ØKF/BUF/SAG). Der er udarbejdet notater og et prospekt. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der har en model klar i marts/april. Afhænger af folketingsvalg og regeringsdannelse. Indsamling af empiri og bearbejdning af modeller Evt. studietur for involverede parter Fremlæggelse for personalet: Hvad betyder en Europaskole for SAG? For den enkelte? Mål 2011 Udflytning af SAG 11. Konkretisere udfordringerne i forhold til finansiering af udflytning og ny grund, herunder inddragelse af andre forvaltninger end BUF (en opgave, der primært varetages af BUF/ØKF) Undersøge muligheder og evt. igangsætte en mere fleksibel ejerkonstruktion for det nye SAG, anno Strategiplanen skal belyse mulighederne for salg/anden anvendelse af grunden på Sjælør Boulevard, og få mandat til at handle. 11 Vanskeligt at fastsætte konkret tidshorisont. Afhængig af salg af bygninger på Sjælør Boulevard. Perspektivet er flerårigt og afhængig af eksterne forhold. Disse involverer bl.a. BUF og ØKF, men også eksterne samarbejdsparter, herunder ikke mindst Carlsberg Ejendomme og deres tidshorisont. Afhængig af fondsstøtte. Der er udtrykt interesse fra flere fonde, men egentlige forhandlinger afhængig af salg. 5

6 Mål : Konkretisere strategien for Sankt Annæ Gymnasium Mål : Drøftes løbende hvornår det er hensigtsmæssigt at inddrage medarbejderne mere aktivt i processen. Behandles løbende i bestyrelsen og i ledelsen. Bestyrelsesseminar som opfølgning på budgetudspil og forlig. Idéstafet fra seminar fulgt op af ledelsen. Det planlægges at give medarbejderne flere detaljer om europaskoleprojektet efter arbejdsgruppens første mødesekvenser Identificere særlige udfordringer, barrierer og løsninger på de enkelte områder, og handle derefter. Vægt: 30% Oversigt over kontraktens hovedområder: Indgår med følgende vægt 1 Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer (obligatorisk) 10 2 Studieparathed i gymnasiet (obligatorisk) 25 3 Innovativt læringsmiljø, talentudvikling, samarbejder og 35 internationalisering (valgfrit) 4 Vision: Sankt Annæ Gymnasium 2015 (institutionsspecifikt) 30 Povl Markussen Rektor Sank Annæ Gymnasium Kate obeid Områdechef BUF Område Valby 12 Afventer resultat af forhandlinger vedr. lovgrundlag for Europaskolen. 13 Sker løbende i tæt samarbejde med BUF, ØKF, Carlsberg og bestyrelsen. 6

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere