Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)"

Transkript

1 Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010. (Redegørelse nr. R 21). Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen): 1. INDLEDNING Regeringen satte ved sin tiltræden i november 2001 et mål om at lette de administrative byrder for danske virksomheder med op til 25 pct. i Siden da er en lang række regler fjernet eller forenklet, og administrative procedurer er effektiviseret ved hjælp af bl.a. digitale løsninger. Indsatsen har medført, at virksomhedernes administrative byrder ved udgangen af 2010 er lettet med 7,6 mia. kr. om året. Det svarer til, at de administrative byrder samlet er lettet med næsten 25 pct. i forhold til Når virksomhederne bruger mindre tid på at efterleve administrative krav fra myndighederne, har de mere tid til at drive forretning. Det er til gavn for vækst og beskæftigelse. Navnlig små og nystartede virksomheder rammes hårdt af både eksisterende og ny regulering. Dels fordi de ofte møder kravene for første gang, dels fordi de ikke har en professionel organisation til at tackle kravene og kommunikationen med det offentlige. Regeringen vil gøre det nemmere at drive virksomhed. Fra 1. juli 2011 indføres et treårigt regelstop for nye og små virksomheder, hvorefter virksomheder med under 10 ansatte som udgangspunkt fritages fra at skulle efterleve krav, som følger af ny national lovgivning. Fritagelsen gælder bebyrdende regler, mens regler der gør det lettere, også vil gælde for små og nystartede virksomheder. Indførelse af regelstoppet giver virksomhederne et reguleringsmæssigt pusterum, der kan hjælpe dem til at komme ind i et solidt vækstforløb. Derudover vil regeringen også lette de administrative byrder med yderligere 10 pct. i 2015 med særligt fokus på de oplevede byrder. 2. GODE RAMMER FOR AT DRIVE VIRKSOMHED I DANMARK God erhvervsregulering er i væsentlig grad medvirkende til at give virksomhederne gode rammevilkår. En klar og effektiv erhvervsregulering, der er let at efterleve og administrere for virksomhederne, giver virksomhederne mere tid til at drive forretning og skabe vækst. Samtidig opnår danske virksomheder en konkurrencefordel, hvis de mødes af færre administrative byrder end konkurrenterne i andre lande. Verdensbanken har undersøgt erhvervsreguleringen i 183 lande 1. Som en del af undersøgelsen har de set på 10 væsentlige virksomhedsaktiviteter, herunder opstart, ansættelse af første medarbejder, betaling af skat, procedurer ved handel mm. Danmark ligger her nr. 2 blandt EU-landene (og nr. 6 samlet set), kun overgået af Storbritannien, der ligger nr. 4 samlet set. De øvrige fire lande i top seks i undersøgelsen er Singapore, Hong Kong, New Zealand og USA. Det fremgår af Verdensbankens undersøgelse, at Danmark har en erhvervsvenlig regulering, der samtidig sikrer et højt socialt beskyttelsesniveau. Danmark ligger f.eks. nr. 2 i Europa i forhold til de administrative byrder, der er forbundet med at betale skatter og afgifter. Det tager både kortere tid og er nemmere i Danmark end i langt de fleste andre lande. Herudover oplever danske virksomheder effektive procedurer i forbindelse med eksport og import. Størsteparten af de øvrige lande stiller eksempelvis krav om flere dokumenter i forbindelse med handel, med højere tidsforbrug for virksomhederne til følge. 1 Verdensbanken 2011:»Doing Business 2011«, ease of doing business index. Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Nr. Land Nr. Land Nr. Land 1 Storbritannien (4) 6 Estland (17) 11 Frankrig (26) 2 Danmark (6) 7 Tyskland (22) 12 Nederlandene (30) 3 Irland (9) 8 Litauen (23) 13 Portugal (31) 4 Finland (13) 9 Letland (24) 14 Østrig (32) 5 Sverige (14) 10 Belgien (25) 15 Cypern (37) Kilde: Verdensbanken,»Doing Business 2011«, ease of doing business index.

2 2 3. DE ADMINISTRATIVE BYRDER FOR VIRKSOMHEDERNE REDUCERET MED 7,6 MIA. KR. Samlet set er de årlige administrative byrder for erhvervslivet fra 2001 til udgangen af 2010 reduceret med 7,6 mia. kr., svarende til 24,6 pct. I opgørelsen af regeringens målsætning indgår de administrative byrder og lettelser, som følger af ny erhvervsregulering fra 2001 til og med udgangen af Herudover indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitalisering. Tabel 2 viser udviklingen i de administrative byrder for virksomhederne fordelt på ministerier. Tabel 2: Udviklingen i administrative byrder for virksomhederne siden 2001 Ministerium Administrative byrder 2001 Administrative byrder 2010 Ændring i de administrative byrder Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Pct. Skatteministeriet ,9 Økonomi- og Erhvervsministeriet ,8 Beskæftigelsesministeriet ,6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ,6 Miljøministeriet ,6 Justitsministeriet ,9 Andre ministerier a ,4 I alt ,6 a. De andre ministerier er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Transportministeriet, Klima- og Energiministeriet, Socialministeriet, Forsvarsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Finansministeriet. Af tabel 2 fremgår det endvidere, at udviklingen i de administrative byrder varierer ministerierne imellem, og at de siden 2001 er faldet i stort set alle ministerier. 4. ÅRETS ARBEJDE MED REGELFORENKLING OG ADMINISTRATIVE LETTELSER Der blev i folketingsåret 2009/2010 og frem til 31. december 2010 vedtaget eller udstedt 55 love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, der indebar administrative byrder for i alt ca. 1,3 mia. kr. jf. tabel 3. Der blev vedtaget 91 love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, der gav administrative lettelser for i alt ca. 2,9 mia. kr. Samlet har de i alt 146 love, bekendtgørelser og øvrige initiativer således medført administrative lettelser for virksomhederne på ca. 1,7 mia. kr. 2 2 Af de i alt 146 regler, som indgår i årets opgørelse, er de 41 regler udskudt fra tidligere folketingsår. Det skyldes for nogle reglers vedkommende, at opgørelsen af flere ministerier er blevet udskudt til, at en række mindre ændringer på det enkelte ministerområde samlet set summer til væsentlige ændringer på deres områder. Opgørelsen af andre regler har afventet, at reglerne har haft effekt i virksomhederne, så denne effekt kan opgøres. Disse regler er medtaget i den endelig opgørelse.

3 3 Tabel 3: Antal love, bekendtgørelser og øvrige initiativer med administrative byrder og lettelser i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010 Ministerium Regler med byrder Samlede byrder Regler med lettelser Samlede lettelser Samlet udvikling Antal Mio. kr. Antal Mio. kr. Mio. kr. Skatteministeriet 9 298, ,2-201,7 Økonomi- og Erhvervsministeriet , ,0-652,0 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 5 74, ,2-171,9 Beskæftigelsesministeriet 3 484, ,8-461,9 Miljøministeriet 1 4, ,6-146,5 Justitsministeriet 8 128, ,3-118,2 Andre ministerier , ,1 97,9 I alt , , ,3 På Skatteministeriets område er den største lettelse digitaliseringen af det administrative ledsagedokument og indførelsen af det tilhørende Excise Movement and Control System (EMCS) som er SKATs nye IT-system til kontrol af handel inden for EU med vin, øl, spiritus, tobak og energiprodukter under afgiftssuspension. Systemet erstatter papirproceduren, hvor ledsagedokumentet skulle udstedes i fire eksemplarer af afsenderen. Med indførelsen af EMCS bliver det administrative ledsagedokument gjort elektronisk, og kvittering for modtagelsen af varer foregår også elektronisk. Systemet letter virksomhedernes administrative byrder med 88 mio. kr. Den største lettelse på Økonomi- og Erhvervsministeriets område kommer fra den yderligere lempelse af revisionspligten. Med lempelsen har knap flere virksomheder fået mulighed for at vælge, om de vil have en revisor til at kontrollere og underskrive regnskabet. Lempelse af revisionspligten har lettet virksomhedernes administrative byrder med yderligere 450 mio. kr. Fødevareministeriet har gjort det nemmere for landmændene at søge om bl.a. hektarstøtte med den digitale løsning»enkeltbetaling Online«(EHA). Landmændene kan nu sende et fællesskema til ansøgning om enkeltbetaling, tilskud til arealbaserede miljø- og økologiordninger m.m. online, hvilket sparer både landmænd og FødevareErhverv tid, fordi de indtastede oplysninger automatisk kontrolleres. Landmændene kan samtidig indtegne deres marker i Internet Markkort og genbruge indtegningerne fra år til år. Det letter erhvervets administrative byrder med knap 83 mio. kr. En del af de oplysninger, som landmændene indberetter til EHA, genbruges også i Plantedirektoratets it-system til indberetning af gødningsregnskaber Gødnings- og HusdyrIndberetningen (GHI). Derved opnår landmændene samtidig lettelser på begge områder. Den største lettelse på Beskæftigelsesministeriets område stammer fra, at virksomhederne har fået et sæt arbejdsmiljøregler, hvor der er større frihed til at organisere og finde den samarbejdsform, der passer bedst til virksomheden. Med de nye regler gøres organiseringen af virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde mere fleksibelt, så de kommer til at svare til beslutningsstrukturen og samarbejdskulturen i den enkelte virksomhed. Blandt andet er der ikke længere krav om fire årlige møder i sikkerhedsudvalget. Det er fortsat arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed fungerer. Initiativet letter virksomhedernes administrative byrder med 214 mio. kr. Den største lettelse på Miljøministeriets område er en ændring på affaldsområdet, hvor virksomhederne ikke længere skal indberette om deres affaldsmængder til kommunerne og behandlingsanlæg i forskellige formater, i visse tilfælde med posten. Oplysningerne kan nu sendes digitalt i et samlet system og samme format i hele landet. Derudover er der oprettet et centralt register over affaldstransportører. Affaldstransportørerne skal kun registrere sig her, og ikke som tidligere, i hver enkelt kommune. Samtidig er en række brancher blevet undtaget, så reglerne ikke længere gælder for dem. At der er kommet et centralt register betyder også, at reglerne er ens i alle kommuner. Virksomhederne behøver derfor ikke længere at sætte sig ind i forskellige kommunale krav, f.eks. om hvilke brancher, reglerne gælder for. Lettelsen er målt til 55 mio. kr. Der er i løbet af perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010 også blevet indført nye administrative byrder. Nogle regler med byrder er indført for at give mulighed for samlet at give virksomhederne lettelser. Den største nye administrative byrde stammer fra bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger på Fødevareministeriets område. Bekendtgørelsen stiller krav om, at kvægbesætningsejere af besætninger af en vis størrelse skal indgå sundhedsrådgivningsaftaler med en dyrlæge med henblik på øget dyresundhed og løbende vejledning. Kravet medfører byrder på ca. 58 mio. kr. Heraf er de 3 mio. kr. byrder som følge af regler på Justitsministeriets område. Den næststørste byrde stammer fra implementeringen af EU s servicedirektiv på Økonomi- og Erhvervsministeriets område. Servicedirektivet stiller krav om, at virksomheder, der leverer tjenesteydelser, har pligt til at stille en række oplysninger til rådighed over for tjenestemodtagere. Kravet medfører byrder for 50 mio. kr. Flere nye digitale muligheder og løsninger Effektiv kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige er en forudsætning for at sikre vækst og fremgang for dansk erhvervsliv i en stadig mere digital verden. Regeringen

4 4 har stort fokus på, hvordan digitale løsninger kan benyttes til at skabe administrative lettelser for virksomhederne. Når virksomhederne oplever, at kontakten til det offentlige bliver gjort nemmere gennem digitale løsninger, skaber det tid til vækst. Digital kommunikation mellem det offentlige og virksomhederne skal derfor udbredes til alle relevante områder således, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og den offentlige sektor foregår digitalt senest i Regeringen har indført krav om digital kommunikation gradvist, bl.a. er det sket med lovændring i december 2009, hvor en lang række velfungerende digitale løsninger blev obligatoriske at bruge. Virksomhedsportalen Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Portalen giver adgang til ca indberetninger og til søgning i erhvervsrettet information fra offentlige myndigheder. Portalen har haft en sikker og stabil drift med en gennemsnitlig oppetid på 99,8 pct. i Antallet af virksomheder, der bruger Virk.dk, er steget fra ca primo 2010 til ca ultimo Det svarer til en stigning på over 50 pct. Antallet af månedlige indberetninger gennemført via Virk.dk er også steget og nåede i december 2010 ca Det betyder at ca. en tredjedel af alle indberetninger til det offentlige nu sker igennem Virk.dk. Videnskabsministeriet har i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udviklet en løsning, der gør det lettere for enkeltmandsvirksomheder at komme i gang med at bruge digital signatur. Løsningen gør det muligt at hente den digitale signatur i én arbejdsgang, når de har brug for den. Det er dermed blevet lettere og hurtigere for virksomhederne at blive klar til for eksempel at indberette moms og afgifter, sende elektroniske fakturaer gratis og bruge de mange andre erhvervsrettede løsninger på erhvervsportalen Virk.dk. Udover de tidligere nævnte digitaliseringsinitiativer, har der været en række andre væsentlige initiativer i 2009/10 og frem til udgangen af 2010, herunder NemRefusion, en ny regnskabsplatform, lanceringen af efteruddannelse.dk samt introduktionen af et e-læringsmodul på Virk.dk VirkGuiden: Beskæftigelsesministeriet har gjort det endnu nemmere for virksomheder og selvstændige at melde om og bede om refusion af syge- og barselsdagpenge i forhold til den tidligere digitale løsning. Med det nye, digitale system NemRefusion kan virksomheder og selvstændige melde og bede om at få refusion for løn til medarbejdere, der er syge eller på barsel, og melde om samtaler om sygefravær digitalt. NemRefusion er en videreudvikling af den digitale sygedagpengeløsning, som blev introduceret i NemRefusion betyder, at virksomhederne ikke længere skal give de samme oplysninger flere gange. Systemet kan selv udregne refusionens størrelse. Samtidig giver systemet bl.a. mulighed for, at virksomhederne automatisk kan få sendt en eller sms og varsle virksomheden om de frister, der gælder. Virksomhederne får også adgang til at se status på kommunens sagsbehandling og specifikationen af eventuelle udbetalinger. I december 2010 blev den digitale løsning»regnskab 2.0«lanceret. Regnskab 2.0 er en ny digital regnskabsplatform, som gør det muligt for virksomheder og revisorer at indsende årsrapporter digitalt. Løsningen består af to forskellige indberetningsmuligheder for at imødekomme de forskellige typer danske virksomheder. Regnskab Basis er et intelligent, let tilgængeligt værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksomheder. Derudover består Regnskab 2.0 af en specialløsning for de større virksomheder med mere komplicerede årsrapporter. Virksomhederne og revisorerne har generelt taget godt imod Regnskab 2.0 og fremhæver særligt en fornuftig overgangsperiode, der har givet dem tid til at omstille sig. Inden for de næste par år bliver det obligatorisk for virksomheder i Danmark at indsende deres årsrapporter digitalt. Fra 2010 har virksomhederne fået mulighed for at tilmelde deres medarbejdere alle offentligt udbudte voksen- og efteruddannelser (VEU) digitalt. Det hele er samlet på portalen Efteruddannelse.dk, hvor virksomhederne også kan få et overblik over alle medarbejderes kursusaktiviteter. Portalen kan også tilgås fra Virk.dk. I løbet af 2011 udvides portalen, så virksomhederne også kan søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt. For at hjælpe virksomhederne godt fra start med at udnytte de mange digitale indberetninger på nettet har Virk.dk i 2010 introduceret 32 små e-læringsfilm, der på en overskuelig måde guider virksomhederne igennem en lang række af deres forpligtelser overfor det offentlige. De små guides skal hjælpe virksomhederne med at spare tid og besvær. Eksempelvis kan man se, hvordan man opretter sin virksomhed, hvad man skal registrere som arbejdsgiver, hvad man skal indberette til SKAT, eller hvordan man modtager sin post digitalt på Virk.dk 3. Nye regler screenes for byrder Effekten af administrative lettelser bliver mindre, hvis der samtidig kommer nye love og bekendtgørelser med administrative byrder for virksomhederne. Hvert år bliver det samlede lovprogram derfor tjekket for administrative konsekvenser, før det fremsættes ved Folketingets åbning. Ministerierne tager dermed stilling til de administrative konsekvenser tidligt i det lovforberedende arbejde. Når lovforslag eller bekendtgørelser medfører administrative byrder for virksomhederne på mere end timer årligt (ca. 2,5 mio. kr.), skal de forelægges regeringen til særskilt vurdering. Det sker ved at gennemføre en foreløbig måling af de administrative konsekvenser af forslaget en såkaldt ex ante undersøgelse. I undersøgelsen kommer de interviewede virksomheder med eventuelle forslag til lettelser af de administrative byrder, forslaget ville pålægge virksomhederne. På den måde kan byrder forebygges. Danmark gør også en indsats for tidligt at kunne reagere på mulige nye administrative byrder for erhvervslivet som følge af EU-regler. Derfor undersøger ministerierne også løbende, om de nye forslag fra EU kan have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. SMART REGULERING PÅ EU S DAGSORDEN En væsentlig del af de danske virksomheders administrative byrder stammer fra EU. Danmark arbejder derfor aktivt på flere områder for at skabe bedre regulering på EU-plan. Et af de områder, Danmark arbejder på, er reduktionen af administrative byrder. EU's stats- og regeringschefer besluttede i foråret 2007 at lette de administrative byrder med 25 pct. senest i Kommissionen har siden oktober 2009 præsenteret 131 forslag til lettelser på de 13 mest byrdefulde områder. Per 1. december 2010 er 72 af disse forslag vedtaget, hvilket svarer til en bruttolettelse på 22 pct. Den endelige opgørelse af målsætningen forventes at ske ultimo E-læringsfilmene kan findes på

5 5 I perioden 2001 til 2010 er danske virksomheder blevet lettet for EU-byrder på samlet 1,2 mia. kr. Der er både tale om administrative byrder, der er reduceret direkte i EU-reguleringen (317 mio. kr.) og som følge af bedre implementering af EU-reguleringen (886 mio. kr.). Et eksempel på en lettelse i de administrative byrder i et EU-direktiv er forhøjelsen af størrelsesgrænserne for, hvornår en regnskabspligtig virksomhed er omfattet af mere omfattende oplysningskrav i årsregnskabet. I forhold til bedre implementering af regler kan nævnes den tidligere nævnte digitalisering af ansøgningsskema om landbrugsstøtte EHA online. Det er altså muligt både at få ændret EU-reguleringen og at indføre den mere smidigt i dansk lovgivning, så de administrative byrder bliver mindre. Et andet væsentligt resultat er, at reglerne er blevet ændret, så elektroniske momsfakturaer nu sidestilles med momsfakturaer på papir. Ændringen fordrer dermed øget brug af elektroniske momsfakturaer, hvilket sparer tid og penge for især de små og mellemstore virksomheder. Danmark har igennem hele forhandlingsprocessen omkring nye EU-regler for elektroniske momsfakturaer argumenteret for den mindst byrdefulde udformning af reglerne. Et andet område, Danmark arbejder på, er at være med til at sætte den fremadrettede dagorden. Danmark udgav derfor i marts 2010 rapporten»smart regulering: et renere, mere fair og mere konkurrencedygtigt EU«sammen med Nederlandene og UK. Rapporten har været medvirkende til, at Kommissionen nu har mere fokus på at indtænke og inddrage virksomhederne i udviklingen af ny politik. Kommissionen har bl.a. forlænget høringsperioden fra otte til 12 uger fra 2012, hvilket netop er foreslået i rapporten. Derudover vil Kommissionen i 2011 evaluere hele høringsprocessen for at forbedre virksomhedernes mulighed for at deltage i udviklingen af nye regler. Kommissionen vil også forbedre vurderingerne af de konsekvenser, som nye regler vil have for virksomhederne. Et tredje område er forberedelsen af det danske EU-formandskab i foråret 2012, hvor Danmark vil prioritere dagordenen for bedre regulering. En af de sager, som Danmark sandsynligvis vil skulle håndtere, er en best practice rapport om implementering af EU regulering, som Stoibergruppen eller High level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens er i gang med at lave. Rapporten vil fremhæve gode eksempler fra medlemslandene og forsøge at angive mere generelle tendenser på tværs af eksemplerne. Rapporten udkommer efter planen i efteråret Rapporten vil indgå som et vigtigt element i Danmarks formandskabsarbejde, hvor den vil danne grundlag for et fokus på vigtigheden af god implementering af EU-regler. Samtidig kan rapporten inspirere til at se på områder, hvor EU-regler kan implementeres på en bedre måde. Derudover vil Danmark også under formandskabet prioritere arbejdet for at udbrede et fokus på slutbrugerne af reguleringen i hele EU's beslutningsproces, samt arbejdet for, at smarte digitale løsninger bruges mere aktivt som et middel til at give virksomhederne i EU en nemmere hverdag. 6. INDSATSEN EFTER 2010 TID TIL VÆKST Regeringen vil øge indsatsen med at gøre det nemmere at drive virksomhed. Derfor indføres et treårigt regelstop for nye og små virksomheder. Derudover vil regeringen lette de administrative byrder med yderligere 10 pct. i 2015 med særligt fokus på de oplevede byrder. Treårigt regelstop for små og nystartede virksomheder Navnlig små og nystartede virksomheder rammes hårdt af både eksisterende og ny regulering. Dels fordi de ofte møder kravene for første gang, dels fordi de ikke har en professionel organisation til at tackle kravene og kommunikationen med det offentlige. For at imødegå denne udfordring foreslår regeringen, at små og nystartede virksomheder i en treårig periode fra 1. juli 2011 fritages fra at skulle efterleve nye krav, som følger af national lovgivning. Virksomheder, der i den treårige periode vokser sig større end 10 medarbejdere, vil forsat være omfattet af fritagelsen. Fritagelsen gælder bebyrdende regler, mens regler der gør det lettere, også vil gælde for små og nystartede virksomheder. Initiativet er inspireret af et lignende regelstop indført i Storbritannien og kan på effektiv vis give virksomhederne mulighed for i en periode at koncentrere deres kræfter om at drive virksomhed. Regeringen vil i EU arbejde for, at der gives samme mulighed i forhold til EU-reglerne. For at sikre at der stadig kan tages særligt beskyttelsesværdige hensyn, herunder hensyn til menneskers og dyrs liv og sundhed, indeholder forslaget også en mulighed for, at regelstoppet under særlige omstændigheder kan fraviges. Alle fravigelser skal forelægges regeringen til særskilt vurdering. De administrative byrder skal være lettet med yderligere 10 procent i 2015 Regeringen foreslår en ny målsætning om, at de administrative byrder, som følger af national regulering, skal lettes med yderligere 10 pct. i 2015 i forhold til niveauet primo Det vil bidrage til, at Danmark kan beholde sin position blandt de tre bedste lande i Europa. Oprettelse af et virksomhedspanel og en lempelse af de oplevede byrder med 10 procent i 2015 Virksomhederne har ikke i tilstrækkelig grad mærket, at de har fået en nemmere hverdag i takt med, at de administrative byrder er blevet lettet. Det er en udfordring, som skal løses. Derfor sætter regeringen en målsætning om at reducere de oplevede byrder med 10 pct. i For at sikre at indsatsen sættes ind der, hvor det gør mest gavn, og hvor virksomhederne oplever byrderne er størst, opretter regeringen et virksomhedspanel. Panelet bør bestå af en række små og mellemstore virksomheder samt erhvervsorganisationer. Panelet skal udpege de konkrete områder, hvor virksomhederne oplever bøvl i mødet med det offentlige. Virksomhedspanelet vil desuden følge op på, om regeringens indsats letter virksomhedernes oplevede byrder med 10 pct. i Færre byrder fra EU Mange af de danske virksomheders administrative byrder stammer fra EU. Der skal derfor fortsat gennemføres forenklinger på EU-plan, og det skal sikres, at det kommer danske virksomheder til gavn ved, at forenklingerne implementeres i dansk lovgivning. Regeringen vil derfor fortsat arbejde aktivt for, at EU reglerne for virksomhederne lettes. Digitalisering skaber vækst og udvikling Den fortsatte digitalisering er vigtigt for væksten i Danmark. Digitalisering bidrager til, at virksomhederne skal bruge mindre tid og kræfter på at administrere regler og krav fra det offentlige. Samtidig kan offentlig digitalisering være platform for innovation i virksomhederne, hvor private virksom-

6 6 heder kan udnytte it-infrastruktur til at udvikle nye produkter til deres kunder. Med den digitale vækstpakke fra december 2010 har regeringen sat fokus på specielt de mindste virksomheders digitalisering. Mange udnytter ikke muligheder som kontorpakke, mail, kalender, økonomisystem, fakturering og hjemmeside. Ofte skyldes det manglende viden og kompetencer. Den digitale vækstpakke skal med lettilgængelig viden om de digitale muligheder bidrage til at sænke barriererne og fremme, at små virksomheder nemt, billigt og hurtigt kan drage nytte af de digitale muligheder. Den digitale vækstpakke blev lanceret i første version i 2010 med fokus på bl.a. NemHandel og cloud computing og følges i 2011 op med nye temaer som kompetencer og brug af sociale medier og mobile løsninger. Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Regioner præsentere en ny ambitiøs digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor for 2011 til En række elementer, der arbejdes med i strategien, kan medvirke til at gøre det nemmere at drive virksomhed. Mulige virksomhedsrettede initiativer i den kommende digitaliseringsstrategi er angivet i boksen. Oversigt over mulige virksomhedsrettede initiativer i den kommende digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor for Indberet én gang. For virksomhederne er det målet, at de så vidt muligt kun skal indberette den samme oplysning én gang. Det er spild af virksomhedernes og myndighedernes tid og penge at spørge virksomhederne om det samme flere gange. Digital post til alle virksomheder: Der oprettes en digital postkasse til alle virksomheder. Fra 2013 kan alle relevante meddelelser, breve og godkendelser sendes til virksomhedens digitale postkasse. Virksomhedens egen side på virk.dk. På virk.dk kan alle virksomheder få deres egen Min Side, hvor virksomheden kan se hvilke kommende indberetninger og pligter, som virksomheden har. Her kan virksomheden også se og rette sine egne stamoplysninger. På virk.dk har virksomhederne nem adgang til offentlige selvbetjeningsløsninger. Nye virksomheder fødes digitalt. Fra 2012 kan alle nye virksomheder registreres fuldt digitalt på nettet og automatisk tilmeldes digitale services som fx NemID, NemKonto og digital post. Digital adgang til virksomhedens rådgiver. Det gøres enkelt for virksomheden at give adgang til, at fx virksomhedens revisor kan indberette digitalt på virksomhedens vegne på alle væsentlige områder. Nemmere ansættelse af ny medarbejder og ansøgning om løntilskud. Arbejdsgangene for virksomhedernes administration af deres medarbejdere kan forenkles, fx kan det gøres nemmere for små virksomheder at ansætte nye medarbejdere. Automatisk postering til det offentlige. Betalingsmeddelelser mellem private virksomheder og det offentlige kan automatiseres. Dermed får virksomhederne mindre administration ved forretninger med andre virksomheder og det offentlige, fordi posteringer selv»finder vej«og ikke skal tastes fra papir. Tilgængelige offentlige data. Offentlige data kan være værdifulde for private virksomheder, når de fx udvikler digitale services til deres kunder, gennemfører testforsøg mv. Det kan mod betaling i højere grad gøres muligt for virksomheder at gøre brug af sådanne data under iagttagelse af persondataloven mv. Hermed slutter redegørelsen.

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Redegørelse nr. R 19 (2/6 2010) Folketinget 2009-10

Redegørelse nr. R 19 (2/6 2010) Folketinget 2009-10 Redegørelse nr. R 19 (2/6 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 2/6 2010 om erhvervslivet og reguleringen 2008/2009.

Læs mere

Redegørelse af 30. maj 2012 om erhvervslivet og reguleringen 2011

Redegørelse af 30. maj 2012 om erhvervslivet og reguleringen 2011 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 273 Offentligt Erhvervs- og vækstministeriet Redegørelse af 30. maj 2012 om erhvervslivet og reguleringen 2011 Erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 108 Offentligt ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade 1 1780 København V Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007

Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Det er regeringens mål, at Danmark skal være verdens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Regeringen har som mål at lette de administrative omkostninger

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

De to årlige ikrafttrædelsesdatoer kan kun undtagelsesvist fraviges. Det gælder, såfremt der er tale om:

De to årlige ikrafttrædelsesdatoer kan kun undtagelsesvist fraviges. Det gælder, såfremt der er tale om: Vejledning til ministerierne om de fælles ikrafttrædelsesdatoer Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen ønsker at videreføre de fælles ikrafttrædelsesdatoer. Erhvervsrettet lovgivning skal derfor

Læs mere

REDEGØRELSE OM ERHVERVSLIVET, EU-IMPLEMENTERING OG REGULERIN- GEN 2015

REDEGØRELSE OM ERHVERVSLIVET, EU-IMPLEMENTERING OG REGULERIN- GEN 2015 REDEGØRELSE OM ERHVERVSLIVET, EU-IMPLEMENTERING OG REGULERIN- GEN 2015 MAJ 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 4 2. Regeringens skatte- og byrdestop... 5 3. Udviklingen i de erhvervsøkonomiske byrder

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 91 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. december 2013 Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr.

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Staten ansætter ikke seniorer

Staten ansætter ikke seniorer Staten ansætter ikke seniorer Ud af 15.744 nyansatte i staten i 2009 havde 282 rundet de 60 år. I ministeriernes departementer blev der i 2009 ansat 11 personer på 60 år eller derover ud af 623 ansættelser.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes DI ANALYSE Februar 2016 Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes produktivitet Over halvdelen af de politisk godkendte forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler er endnu ikke

Læs mere

REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2013

REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2013 REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2013 MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2013... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Virksomhedsforum for enklere regler...

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Redegørelse af 31. maj 2006 om erhvervslivet og reguleringen 2004/05

Redegørelse af 31. maj 2006 om erhvervslivet og reguleringen 2004/05 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 31. maj 2006 om erhvervslivet og reguleringen 2004/05 Økonomi- og erhvervsministeren 1 Indledning Regeringen har siden 2001 arbejdet målrettet med at reducere

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009.

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 164 Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2009/2010

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2009/2010 Bilag 1 24. marts 2009 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2009/2010 Ministeriet bedes udarbejde bidraget til lovprogrammet efter de vedlagte skabeloner 1, 2 og 3. En elektronisk

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 184 Offentligt REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2014

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 184 Offentligt REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2014 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 184 Offentligt REDEGØRELSE OM ERHVERVS- LIVET OG REGU- LERINGEN 2014 MARTS 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 2017/18:4 Oktober 2017 Erhvervsministeriet

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Offentlige data i spil

Offentlige data i spil Offentlige data i spil Konference i DGI Byen Torsdag den 4. februar 2010 Kim Lindskov Knudsen Områdechef Anvendelse & Rådgivning Kort & Matrikelstyrelsen Agenda 1. Kort om Kort og Matrikelstyrelsen (KMS)

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere