Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)"

Transkript

1 Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010. (Redegørelse nr. R 21). Økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen): 1. INDLEDNING Regeringen satte ved sin tiltræden i november 2001 et mål om at lette de administrative byrder for danske virksomheder med op til 25 pct. i Siden da er en lang række regler fjernet eller forenklet, og administrative procedurer er effektiviseret ved hjælp af bl.a. digitale løsninger. Indsatsen har medført, at virksomhedernes administrative byrder ved udgangen af 2010 er lettet med 7,6 mia. kr. om året. Det svarer til, at de administrative byrder samlet er lettet med næsten 25 pct. i forhold til Når virksomhederne bruger mindre tid på at efterleve administrative krav fra myndighederne, har de mere tid til at drive forretning. Det er til gavn for vækst og beskæftigelse. Navnlig små og nystartede virksomheder rammes hårdt af både eksisterende og ny regulering. Dels fordi de ofte møder kravene for første gang, dels fordi de ikke har en professionel organisation til at tackle kravene og kommunikationen med det offentlige. Regeringen vil gøre det nemmere at drive virksomhed. Fra 1. juli 2011 indføres et treårigt regelstop for nye og små virksomheder, hvorefter virksomheder med under 10 ansatte som udgangspunkt fritages fra at skulle efterleve krav, som følger af ny national lovgivning. Fritagelsen gælder bebyrdende regler, mens regler der gør det lettere, også vil gælde for små og nystartede virksomheder. Indførelse af regelstoppet giver virksomhederne et reguleringsmæssigt pusterum, der kan hjælpe dem til at komme ind i et solidt vækstforløb. Derudover vil regeringen også lette de administrative byrder med yderligere 10 pct. i 2015 med særligt fokus på de oplevede byrder. 2. GODE RAMMER FOR AT DRIVE VIRKSOMHED I DANMARK God erhvervsregulering er i væsentlig grad medvirkende til at give virksomhederne gode rammevilkår. En klar og effektiv erhvervsregulering, der er let at efterleve og administrere for virksomhederne, giver virksomhederne mere tid til at drive forretning og skabe vækst. Samtidig opnår danske virksomheder en konkurrencefordel, hvis de mødes af færre administrative byrder end konkurrenterne i andre lande. Verdensbanken har undersøgt erhvervsreguleringen i 183 lande 1. Som en del af undersøgelsen har de set på 10 væsentlige virksomhedsaktiviteter, herunder opstart, ansættelse af første medarbejder, betaling af skat, procedurer ved handel mm. Danmark ligger her nr. 2 blandt EU-landene (og nr. 6 samlet set), kun overgået af Storbritannien, der ligger nr. 4 samlet set. De øvrige fire lande i top seks i undersøgelsen er Singapore, Hong Kong, New Zealand og USA. Det fremgår af Verdensbankens undersøgelse, at Danmark har en erhvervsvenlig regulering, der samtidig sikrer et højt socialt beskyttelsesniveau. Danmark ligger f.eks. nr. 2 i Europa i forhold til de administrative byrder, der er forbundet med at betale skatter og afgifter. Det tager både kortere tid og er nemmere i Danmark end i langt de fleste andre lande. Herudover oplever danske virksomheder effektive procedurer i forbindelse med eksport og import. Størsteparten af de øvrige lande stiller eksempelvis krav om flere dokumenter i forbindelse med handel, med højere tidsforbrug for virksomhederne til følge. 1 Verdensbanken 2011:»Doing Business 2011«, ease of doing business index. Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Nr. Land Nr. Land Nr. Land 1 Storbritannien (4) 6 Estland (17) 11 Frankrig (26) 2 Danmark (6) 7 Tyskland (22) 12 Nederlandene (30) 3 Irland (9) 8 Litauen (23) 13 Portugal (31) 4 Finland (13) 9 Letland (24) 14 Østrig (32) 5 Sverige (14) 10 Belgien (25) 15 Cypern (37) Kilde: Verdensbanken,»Doing Business 2011«, ease of doing business index.

2 2 3. DE ADMINISTRATIVE BYRDER FOR VIRKSOMHEDERNE REDUCERET MED 7,6 MIA. KR. Samlet set er de årlige administrative byrder for erhvervslivet fra 2001 til udgangen af 2010 reduceret med 7,6 mia. kr., svarende til 24,6 pct. I opgørelsen af regeringens målsætning indgår de administrative byrder og lettelser, som følger af ny erhvervsregulering fra 2001 til og med udgangen af Herudover indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitalisering. Tabel 2 viser udviklingen i de administrative byrder for virksomhederne fordelt på ministerier. Tabel 2: Udviklingen i administrative byrder for virksomhederne siden 2001 Ministerium Administrative byrder 2001 Administrative byrder 2010 Ændring i de administrative byrder Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Pct. Skatteministeriet ,9 Økonomi- og Erhvervsministeriet ,8 Beskæftigelsesministeriet ,6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ,6 Miljøministeriet ,6 Justitsministeriet ,9 Andre ministerier a ,4 I alt ,6 a. De andre ministerier er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Transportministeriet, Klima- og Energiministeriet, Socialministeriet, Forsvarsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Finansministeriet. Af tabel 2 fremgår det endvidere, at udviklingen i de administrative byrder varierer ministerierne imellem, og at de siden 2001 er faldet i stort set alle ministerier. 4. ÅRETS ARBEJDE MED REGELFORENKLING OG ADMINISTRATIVE LETTELSER Der blev i folketingsåret 2009/2010 og frem til 31. december 2010 vedtaget eller udstedt 55 love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, der indebar administrative byrder for i alt ca. 1,3 mia. kr. jf. tabel 3. Der blev vedtaget 91 love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, der gav administrative lettelser for i alt ca. 2,9 mia. kr. Samlet har de i alt 146 love, bekendtgørelser og øvrige initiativer således medført administrative lettelser for virksomhederne på ca. 1,7 mia. kr. 2 2 Af de i alt 146 regler, som indgår i årets opgørelse, er de 41 regler udskudt fra tidligere folketingsår. Det skyldes for nogle reglers vedkommende, at opgørelsen af flere ministerier er blevet udskudt til, at en række mindre ændringer på det enkelte ministerområde samlet set summer til væsentlige ændringer på deres områder. Opgørelsen af andre regler har afventet, at reglerne har haft effekt i virksomhederne, så denne effekt kan opgøres. Disse regler er medtaget i den endelig opgørelse.

3 3 Tabel 3: Antal love, bekendtgørelser og øvrige initiativer med administrative byrder og lettelser i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010 Ministerium Regler med byrder Samlede byrder Regler med lettelser Samlede lettelser Samlet udvikling Antal Mio. kr. Antal Mio. kr. Mio. kr. Skatteministeriet 9 298, ,2-201,7 Økonomi- og Erhvervsministeriet , ,0-652,0 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 5 74, ,2-171,9 Beskæftigelsesministeriet 3 484, ,8-461,9 Miljøministeriet 1 4, ,6-146,5 Justitsministeriet 8 128, ,3-118,2 Andre ministerier , ,1 97,9 I alt , , ,3 På Skatteministeriets område er den største lettelse digitaliseringen af det administrative ledsagedokument og indførelsen af det tilhørende Excise Movement and Control System (EMCS) som er SKATs nye IT-system til kontrol af handel inden for EU med vin, øl, spiritus, tobak og energiprodukter under afgiftssuspension. Systemet erstatter papirproceduren, hvor ledsagedokumentet skulle udstedes i fire eksemplarer af afsenderen. Med indførelsen af EMCS bliver det administrative ledsagedokument gjort elektronisk, og kvittering for modtagelsen af varer foregår også elektronisk. Systemet letter virksomhedernes administrative byrder med 88 mio. kr. Den største lettelse på Økonomi- og Erhvervsministeriets område kommer fra den yderligere lempelse af revisionspligten. Med lempelsen har knap flere virksomheder fået mulighed for at vælge, om de vil have en revisor til at kontrollere og underskrive regnskabet. Lempelse af revisionspligten har lettet virksomhedernes administrative byrder med yderligere 450 mio. kr. Fødevareministeriet har gjort det nemmere for landmændene at søge om bl.a. hektarstøtte med den digitale løsning»enkeltbetaling Online«(EHA). Landmændene kan nu sende et fællesskema til ansøgning om enkeltbetaling, tilskud til arealbaserede miljø- og økologiordninger m.m. online, hvilket sparer både landmænd og FødevareErhverv tid, fordi de indtastede oplysninger automatisk kontrolleres. Landmændene kan samtidig indtegne deres marker i Internet Markkort og genbruge indtegningerne fra år til år. Det letter erhvervets administrative byrder med knap 83 mio. kr. En del af de oplysninger, som landmændene indberetter til EHA, genbruges også i Plantedirektoratets it-system til indberetning af gødningsregnskaber Gødnings- og HusdyrIndberetningen (GHI). Derved opnår landmændene samtidig lettelser på begge områder. Den største lettelse på Beskæftigelsesministeriets område stammer fra, at virksomhederne har fået et sæt arbejdsmiljøregler, hvor der er større frihed til at organisere og finde den samarbejdsform, der passer bedst til virksomheden. Med de nye regler gøres organiseringen af virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde mere fleksibelt, så de kommer til at svare til beslutningsstrukturen og samarbejdskulturen i den enkelte virksomhed. Blandt andet er der ikke længere krav om fire årlige møder i sikkerhedsudvalget. Det er fortsat arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed fungerer. Initiativet letter virksomhedernes administrative byrder med 214 mio. kr. Den største lettelse på Miljøministeriets område er en ændring på affaldsområdet, hvor virksomhederne ikke længere skal indberette om deres affaldsmængder til kommunerne og behandlingsanlæg i forskellige formater, i visse tilfælde med posten. Oplysningerne kan nu sendes digitalt i et samlet system og samme format i hele landet. Derudover er der oprettet et centralt register over affaldstransportører. Affaldstransportørerne skal kun registrere sig her, og ikke som tidligere, i hver enkelt kommune. Samtidig er en række brancher blevet undtaget, så reglerne ikke længere gælder for dem. At der er kommet et centralt register betyder også, at reglerne er ens i alle kommuner. Virksomhederne behøver derfor ikke længere at sætte sig ind i forskellige kommunale krav, f.eks. om hvilke brancher, reglerne gælder for. Lettelsen er målt til 55 mio. kr. Der er i løbet af perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010 også blevet indført nye administrative byrder. Nogle regler med byrder er indført for at give mulighed for samlet at give virksomhederne lettelser. Den største nye administrative byrde stammer fra bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger på Fødevareministeriets område. Bekendtgørelsen stiller krav om, at kvægbesætningsejere af besætninger af en vis størrelse skal indgå sundhedsrådgivningsaftaler med en dyrlæge med henblik på øget dyresundhed og løbende vejledning. Kravet medfører byrder på ca. 58 mio. kr. Heraf er de 3 mio. kr. byrder som følge af regler på Justitsministeriets område. Den næststørste byrde stammer fra implementeringen af EU s servicedirektiv på Økonomi- og Erhvervsministeriets område. Servicedirektivet stiller krav om, at virksomheder, der leverer tjenesteydelser, har pligt til at stille en række oplysninger til rådighed over for tjenestemodtagere. Kravet medfører byrder for 50 mio. kr. Flere nye digitale muligheder og løsninger Effektiv kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige er en forudsætning for at sikre vækst og fremgang for dansk erhvervsliv i en stadig mere digital verden. Regeringen

4 4 har stort fokus på, hvordan digitale løsninger kan benyttes til at skabe administrative lettelser for virksomhederne. Når virksomhederne oplever, at kontakten til det offentlige bliver gjort nemmere gennem digitale løsninger, skaber det tid til vækst. Digital kommunikation mellem det offentlige og virksomhederne skal derfor udbredes til alle relevante områder således, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og den offentlige sektor foregår digitalt senest i Regeringen har indført krav om digital kommunikation gradvist, bl.a. er det sket med lovændring i december 2009, hvor en lang række velfungerende digitale løsninger blev obligatoriske at bruge. Virksomhedsportalen Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Portalen giver adgang til ca indberetninger og til søgning i erhvervsrettet information fra offentlige myndigheder. Portalen har haft en sikker og stabil drift med en gennemsnitlig oppetid på 99,8 pct. i Antallet af virksomheder, der bruger Virk.dk, er steget fra ca primo 2010 til ca ultimo Det svarer til en stigning på over 50 pct. Antallet af månedlige indberetninger gennemført via Virk.dk er også steget og nåede i december 2010 ca Det betyder at ca. en tredjedel af alle indberetninger til det offentlige nu sker igennem Virk.dk. Videnskabsministeriet har i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udviklet en løsning, der gør det lettere for enkeltmandsvirksomheder at komme i gang med at bruge digital signatur. Løsningen gør det muligt at hente den digitale signatur i én arbejdsgang, når de har brug for den. Det er dermed blevet lettere og hurtigere for virksomhederne at blive klar til for eksempel at indberette moms og afgifter, sende elektroniske fakturaer gratis og bruge de mange andre erhvervsrettede løsninger på erhvervsportalen Virk.dk. Udover de tidligere nævnte digitaliseringsinitiativer, har der været en række andre væsentlige initiativer i 2009/10 og frem til udgangen af 2010, herunder NemRefusion, en ny regnskabsplatform, lanceringen af efteruddannelse.dk samt introduktionen af et e-læringsmodul på Virk.dk VirkGuiden: Beskæftigelsesministeriet har gjort det endnu nemmere for virksomheder og selvstændige at melde om og bede om refusion af syge- og barselsdagpenge i forhold til den tidligere digitale løsning. Med det nye, digitale system NemRefusion kan virksomheder og selvstændige melde og bede om at få refusion for løn til medarbejdere, der er syge eller på barsel, og melde om samtaler om sygefravær digitalt. NemRefusion er en videreudvikling af den digitale sygedagpengeløsning, som blev introduceret i NemRefusion betyder, at virksomhederne ikke længere skal give de samme oplysninger flere gange. Systemet kan selv udregne refusionens størrelse. Samtidig giver systemet bl.a. mulighed for, at virksomhederne automatisk kan få sendt en eller sms og varsle virksomheden om de frister, der gælder. Virksomhederne får også adgang til at se status på kommunens sagsbehandling og specifikationen af eventuelle udbetalinger. I december 2010 blev den digitale løsning»regnskab 2.0«lanceret. Regnskab 2.0 er en ny digital regnskabsplatform, som gør det muligt for virksomheder og revisorer at indsende årsrapporter digitalt. Løsningen består af to forskellige indberetningsmuligheder for at imødekomme de forskellige typer danske virksomheder. Regnskab Basis er et intelligent, let tilgængeligt værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksomheder. Derudover består Regnskab 2.0 af en specialløsning for de større virksomheder med mere komplicerede årsrapporter. Virksomhederne og revisorerne har generelt taget godt imod Regnskab 2.0 og fremhæver særligt en fornuftig overgangsperiode, der har givet dem tid til at omstille sig. Inden for de næste par år bliver det obligatorisk for virksomheder i Danmark at indsende deres årsrapporter digitalt. Fra 2010 har virksomhederne fået mulighed for at tilmelde deres medarbejdere alle offentligt udbudte voksen- og efteruddannelser (VEU) digitalt. Det hele er samlet på portalen Efteruddannelse.dk, hvor virksomhederne også kan få et overblik over alle medarbejderes kursusaktiviteter. Portalen kan også tilgås fra Virk.dk. I løbet af 2011 udvides portalen, så virksomhederne også kan søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt. For at hjælpe virksomhederne godt fra start med at udnytte de mange digitale indberetninger på nettet har Virk.dk i 2010 introduceret 32 små e-læringsfilm, der på en overskuelig måde guider virksomhederne igennem en lang række af deres forpligtelser overfor det offentlige. De små guides skal hjælpe virksomhederne med at spare tid og besvær. Eksempelvis kan man se, hvordan man opretter sin virksomhed, hvad man skal registrere som arbejdsgiver, hvad man skal indberette til SKAT, eller hvordan man modtager sin post digitalt på Virk.dk 3. Nye regler screenes for byrder Effekten af administrative lettelser bliver mindre, hvis der samtidig kommer nye love og bekendtgørelser med administrative byrder for virksomhederne. Hvert år bliver det samlede lovprogram derfor tjekket for administrative konsekvenser, før det fremsættes ved Folketingets åbning. Ministerierne tager dermed stilling til de administrative konsekvenser tidligt i det lovforberedende arbejde. Når lovforslag eller bekendtgørelser medfører administrative byrder for virksomhederne på mere end timer årligt (ca. 2,5 mio. kr.), skal de forelægges regeringen til særskilt vurdering. Det sker ved at gennemføre en foreløbig måling af de administrative konsekvenser af forslaget en såkaldt ex ante undersøgelse. I undersøgelsen kommer de interviewede virksomheder med eventuelle forslag til lettelser af de administrative byrder, forslaget ville pålægge virksomhederne. På den måde kan byrder forebygges. Danmark gør også en indsats for tidligt at kunne reagere på mulige nye administrative byrder for erhvervslivet som følge af EU-regler. Derfor undersøger ministerierne også løbende, om de nye forslag fra EU kan have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. SMART REGULERING PÅ EU S DAGSORDEN En væsentlig del af de danske virksomheders administrative byrder stammer fra EU. Danmark arbejder derfor aktivt på flere områder for at skabe bedre regulering på EU-plan. Et af de områder, Danmark arbejder på, er reduktionen af administrative byrder. EU's stats- og regeringschefer besluttede i foråret 2007 at lette de administrative byrder med 25 pct. senest i Kommissionen har siden oktober 2009 præsenteret 131 forslag til lettelser på de 13 mest byrdefulde områder. Per 1. december 2010 er 72 af disse forslag vedtaget, hvilket svarer til en bruttolettelse på 22 pct. Den endelige opgørelse af målsætningen forventes at ske ultimo E-læringsfilmene kan findes på

5 5 I perioden 2001 til 2010 er danske virksomheder blevet lettet for EU-byrder på samlet 1,2 mia. kr. Der er både tale om administrative byrder, der er reduceret direkte i EU-reguleringen (317 mio. kr.) og som følge af bedre implementering af EU-reguleringen (886 mio. kr.). Et eksempel på en lettelse i de administrative byrder i et EU-direktiv er forhøjelsen af størrelsesgrænserne for, hvornår en regnskabspligtig virksomhed er omfattet af mere omfattende oplysningskrav i årsregnskabet. I forhold til bedre implementering af regler kan nævnes den tidligere nævnte digitalisering af ansøgningsskema om landbrugsstøtte EHA online. Det er altså muligt både at få ændret EU-reguleringen og at indføre den mere smidigt i dansk lovgivning, så de administrative byrder bliver mindre. Et andet væsentligt resultat er, at reglerne er blevet ændret, så elektroniske momsfakturaer nu sidestilles med momsfakturaer på papir. Ændringen fordrer dermed øget brug af elektroniske momsfakturaer, hvilket sparer tid og penge for især de små og mellemstore virksomheder. Danmark har igennem hele forhandlingsprocessen omkring nye EU-regler for elektroniske momsfakturaer argumenteret for den mindst byrdefulde udformning af reglerne. Et andet område, Danmark arbejder på, er at være med til at sætte den fremadrettede dagorden. Danmark udgav derfor i marts 2010 rapporten»smart regulering: et renere, mere fair og mere konkurrencedygtigt EU«sammen med Nederlandene og UK. Rapporten har været medvirkende til, at Kommissionen nu har mere fokus på at indtænke og inddrage virksomhederne i udviklingen af ny politik. Kommissionen har bl.a. forlænget høringsperioden fra otte til 12 uger fra 2012, hvilket netop er foreslået i rapporten. Derudover vil Kommissionen i 2011 evaluere hele høringsprocessen for at forbedre virksomhedernes mulighed for at deltage i udviklingen af nye regler. Kommissionen vil også forbedre vurderingerne af de konsekvenser, som nye regler vil have for virksomhederne. Et tredje område er forberedelsen af det danske EU-formandskab i foråret 2012, hvor Danmark vil prioritere dagordenen for bedre regulering. En af de sager, som Danmark sandsynligvis vil skulle håndtere, er en best practice rapport om implementering af EU regulering, som Stoibergruppen eller High level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens er i gang med at lave. Rapporten vil fremhæve gode eksempler fra medlemslandene og forsøge at angive mere generelle tendenser på tværs af eksemplerne. Rapporten udkommer efter planen i efteråret Rapporten vil indgå som et vigtigt element i Danmarks formandskabsarbejde, hvor den vil danne grundlag for et fokus på vigtigheden af god implementering af EU-regler. Samtidig kan rapporten inspirere til at se på områder, hvor EU-regler kan implementeres på en bedre måde. Derudover vil Danmark også under formandskabet prioritere arbejdet for at udbrede et fokus på slutbrugerne af reguleringen i hele EU's beslutningsproces, samt arbejdet for, at smarte digitale løsninger bruges mere aktivt som et middel til at give virksomhederne i EU en nemmere hverdag. 6. INDSATSEN EFTER 2010 TID TIL VÆKST Regeringen vil øge indsatsen med at gøre det nemmere at drive virksomhed. Derfor indføres et treårigt regelstop for nye og små virksomheder. Derudover vil regeringen lette de administrative byrder med yderligere 10 pct. i 2015 med særligt fokus på de oplevede byrder. Treårigt regelstop for små og nystartede virksomheder Navnlig små og nystartede virksomheder rammes hårdt af både eksisterende og ny regulering. Dels fordi de ofte møder kravene for første gang, dels fordi de ikke har en professionel organisation til at tackle kravene og kommunikationen med det offentlige. For at imødegå denne udfordring foreslår regeringen, at små og nystartede virksomheder i en treårig periode fra 1. juli 2011 fritages fra at skulle efterleve nye krav, som følger af national lovgivning. Virksomheder, der i den treårige periode vokser sig større end 10 medarbejdere, vil forsat være omfattet af fritagelsen. Fritagelsen gælder bebyrdende regler, mens regler der gør det lettere, også vil gælde for små og nystartede virksomheder. Initiativet er inspireret af et lignende regelstop indført i Storbritannien og kan på effektiv vis give virksomhederne mulighed for i en periode at koncentrere deres kræfter om at drive virksomhed. Regeringen vil i EU arbejde for, at der gives samme mulighed i forhold til EU-reglerne. For at sikre at der stadig kan tages særligt beskyttelsesværdige hensyn, herunder hensyn til menneskers og dyrs liv og sundhed, indeholder forslaget også en mulighed for, at regelstoppet under særlige omstændigheder kan fraviges. Alle fravigelser skal forelægges regeringen til særskilt vurdering. De administrative byrder skal være lettet med yderligere 10 procent i 2015 Regeringen foreslår en ny målsætning om, at de administrative byrder, som følger af national regulering, skal lettes med yderligere 10 pct. i 2015 i forhold til niveauet primo Det vil bidrage til, at Danmark kan beholde sin position blandt de tre bedste lande i Europa. Oprettelse af et virksomhedspanel og en lempelse af de oplevede byrder med 10 procent i 2015 Virksomhederne har ikke i tilstrækkelig grad mærket, at de har fået en nemmere hverdag i takt med, at de administrative byrder er blevet lettet. Det er en udfordring, som skal løses. Derfor sætter regeringen en målsætning om at reducere de oplevede byrder med 10 pct. i For at sikre at indsatsen sættes ind der, hvor det gør mest gavn, og hvor virksomhederne oplever byrderne er størst, opretter regeringen et virksomhedspanel. Panelet bør bestå af en række små og mellemstore virksomheder samt erhvervsorganisationer. Panelet skal udpege de konkrete områder, hvor virksomhederne oplever bøvl i mødet med det offentlige. Virksomhedspanelet vil desuden følge op på, om regeringens indsats letter virksomhedernes oplevede byrder med 10 pct. i Færre byrder fra EU Mange af de danske virksomheders administrative byrder stammer fra EU. Der skal derfor fortsat gennemføres forenklinger på EU-plan, og det skal sikres, at det kommer danske virksomheder til gavn ved, at forenklingerne implementeres i dansk lovgivning. Regeringen vil derfor fortsat arbejde aktivt for, at EU reglerne for virksomhederne lettes. Digitalisering skaber vækst og udvikling Den fortsatte digitalisering er vigtigt for væksten i Danmark. Digitalisering bidrager til, at virksomhederne skal bruge mindre tid og kræfter på at administrere regler og krav fra det offentlige. Samtidig kan offentlig digitalisering være platform for innovation i virksomhederne, hvor private virksom-

6 6 heder kan udnytte it-infrastruktur til at udvikle nye produkter til deres kunder. Med den digitale vækstpakke fra december 2010 har regeringen sat fokus på specielt de mindste virksomheders digitalisering. Mange udnytter ikke muligheder som kontorpakke, mail, kalender, økonomisystem, fakturering og hjemmeside. Ofte skyldes det manglende viden og kompetencer. Den digitale vækstpakke skal med lettilgængelig viden om de digitale muligheder bidrage til at sænke barriererne og fremme, at små virksomheder nemt, billigt og hurtigt kan drage nytte af de digitale muligheder. Den digitale vækstpakke blev lanceret i første version i 2010 med fokus på bl.a. NemHandel og cloud computing og følges i 2011 op med nye temaer som kompetencer og brug af sociale medier og mobile løsninger. Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Regioner præsentere en ny ambitiøs digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor for 2011 til En række elementer, der arbejdes med i strategien, kan medvirke til at gøre det nemmere at drive virksomhed. Mulige virksomhedsrettede initiativer i den kommende digitaliseringsstrategi er angivet i boksen. Oversigt over mulige virksomhedsrettede initiativer i den kommende digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor for Indberet én gang. For virksomhederne er det målet, at de så vidt muligt kun skal indberette den samme oplysning én gang. Det er spild af virksomhedernes og myndighedernes tid og penge at spørge virksomhederne om det samme flere gange. Digital post til alle virksomheder: Der oprettes en digital postkasse til alle virksomheder. Fra 2013 kan alle relevante meddelelser, breve og godkendelser sendes til virksomhedens digitale postkasse. Virksomhedens egen side på virk.dk. På virk.dk kan alle virksomheder få deres egen Min Side, hvor virksomheden kan se hvilke kommende indberetninger og pligter, som virksomheden har. Her kan virksomheden også se og rette sine egne stamoplysninger. På virk.dk har virksomhederne nem adgang til offentlige selvbetjeningsløsninger. Nye virksomheder fødes digitalt. Fra 2012 kan alle nye virksomheder registreres fuldt digitalt på nettet og automatisk tilmeldes digitale services som fx NemID, NemKonto og digital post. Digital adgang til virksomhedens rådgiver. Det gøres enkelt for virksomheden at give adgang til, at fx virksomhedens revisor kan indberette digitalt på virksomhedens vegne på alle væsentlige områder. Nemmere ansættelse af ny medarbejder og ansøgning om løntilskud. Arbejdsgangene for virksomhedernes administration af deres medarbejdere kan forenkles, fx kan det gøres nemmere for små virksomheder at ansætte nye medarbejdere. Automatisk postering til det offentlige. Betalingsmeddelelser mellem private virksomheder og det offentlige kan automatiseres. Dermed får virksomhederne mindre administration ved forretninger med andre virksomheder og det offentlige, fordi posteringer selv»finder vej«og ikke skal tastes fra papir. Tilgængelige offentlige data. Offentlige data kan være værdifulde for private virksomheder, når de fx udvikler digitale services til deres kunder, gennemfører testforsøg mv. Det kan mod betaling i højere grad gøres muligt for virksomheder at gøre brug af sådanne data under iagttagelse af persondataloven mv. Hermed slutter redegørelsen.

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007

Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Det er regeringens mål, at Danmark skal være verdens

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Regeringen har som mål at lette de administrative omkostninger

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 %

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 % Maj 2015 Kære kunde! EJENDOMSADMINISTRATION EN DEL AF rewidan.dk I de sidste par år har vi beskæftiget os i mindre grad med ejendomsadministration. Fra 1. oktober sidste år meldte vi os ind i Ejendomsforeningen

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 E-post oem@oem.dk www.oem.dk Erhvervslivet og reguleringen

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere