LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE."

Transkript

1 LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE NR.6 AF 16. FEBRUAR 2006 OM TILSYN MED DET SOCIALE OMRÅDE. TILSYN MED DØGNINSTITUTIONERNE Jf. 6. Tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Naalakkersuisoq Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for: Navn, adr. telefon og Fonden Orpigaq, Marius Olsen p Aqqutaa B- 663, 3910 Kangerlussuaq, telefon nummer: Deltagere ved tilsynet Karen D. Jensen og Jane Schneider Tilsynet udført d. Den juni 2013 Forrige tilsyn udført d. Dette var første tilsyn Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Uanmeldt Tilsynsbesøgets struktur Talte med afdelingsleder og den ene af de to souscheffer, personale og beboere. Deltog ved 2 frokostmåltider samt 2 ture med nogle af beboerne samt personale. Grundlag for tilsyn: Generelt og uanmeldt tilsyn, der blev foretaget på baggrund af nogle underretninger Døgninstitutionsafdelingen har modtaget om Orpigaq. et med tilsynet I medfør af 1, stk.2, i Landstingsforordning nr.11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.6 af 16.februar 2006 om tilsyn med det sociale område, har Landsstyret den overordnede forpligtelse til at føre tilsyn med døgninstitutionsområdet. I landstingsforordning nr.1 af 15.april 2003 om hjælp til børn og unge jf. 23, stk.2. skal Landsstyret føre driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne. I bekendtgørelse 6, står der at tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Det vil sige, at det er Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Døgninstitutionsafdelingen som i praksis laver tilsyn på døgninstitutionsområdet. Ved udførelse af tilsynet skal der især sikres at FN s konvention om Børns Rettigheder overholdes på hver enkelt børne- og unge døgninstitution. Derudover er formålet med tilsynet: At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Naalakkersuisut har truffet At institutionens virksomhed er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde, i overensstemmelse med gældende love og regler for institutionen At forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgntilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan Departementets fagkonsulenter kontaktes: 1

2 Tema Særligt fokus for tilsynsbesøget Overordnet ramme for det særlige fokus Institutionens specifikke håndtering af emnet Tema Institutionens målgruppe, målsætning og beboersammensætning. af institutionen og målgruppen samt overordnet målsætning, antal pladser og aktuelt indskrevne. Svarer belægningen til institutionens ressourcer? Skrives der halvårsrapportering / behandleplan? Aflægger institutionen årsberetning? et er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger indenfor et givent område. I det generelle tilsyn har der været særlig fokus på de underretninger døgninstitutionsafdelingen har modtaget om Orpigaq, herunder hvordan det fungere med tøj og lommepenge, om de unge menneskers skolegang, og om de bliver låst inde som en af de unge piger har skrevet på facebook. et er at vurdere sammenhængen mellem institutionens beboersammensætning, målsætning og værdier i forhold til lovbestemmelserne på området. Fonden Orpigaq er en privatejede døgninstitution, og er en satellitafdeling til døgninstitutionen fonden Kanonen beliggende i Danmark. Orpigaq er en ny døgninstitution som åbnede 1. januar Orpigaqs målgruppe er unge i alderen år, der er svært utilpassede, udadreagerende og meget dårligt fungerende. Orpigaq har 10 pladser fordelt på 2 afdelinger, der er aktuelt indskrevet 5 unge mellem 13 og 16 år. Personalet beskriver, at der i konfliktfyldte og tilspidsede situationer kan mangle personaler, hvilket kan bevirke, at der er kravsituationer hvor personalet bliver eftergivne. Andre gange bliver der tilkaldt ekstra personale, fx hvis der er en eller flere unge der er rømmet fra institutionen. Tilsynet vurdere ressourcerne for lidt specielt ved tilspidsede situationer, da det har givet en vis utryghed ved personalet, hvor det ikke har været alle der har haft pædagogisk erfaring. Ja. Orpigaq skiver indskrivningsrapport tre måneder efter modtagelse af en ny ung, og laver efterfølgende statusrapporter hvert halve år. Dette har endnu ikke været aktuelt, da døgninstitutionen er fra herværende år. 2

3 Hvilke ind og udskrivningsprocedurer er der? Hvordan er visitationsudvalget sammensat? Tema Institutionens fysiske rammer af de fysiske rammer. Ind og udskrivning sker i tæt samarbejde med kommunen. Det anbefales at der udarbejdes en velkomstfolder til de unge og pårørende når de flytter ind samt til de pårørende, hvor der står lidt om de aftaler og regler der er på Orpigaq. Visitationsudvalget består af Kanonens forstander, afdelingslederen samt de to souschefer. et er at vurdere institutionens fysiske rammer, i forhold til det pædagogiske arbejde og beboernes trivsel. Orpigaq er beliggende i Kangerlussuaq, hvor institutionen har overtaget en gammel bygning der tidligere har været brugt til blandt andet efterskole. Bygningens ene ende bliver brugt som personalebolig, hvor de personaler der har bopæl uden for Kangerlussuaq kan bo, i de 4 uger de arbejder på deres 8 ugers turnus. Institutionen er delt op i 2 afdelinger, det er i øjeblikket kun den øverste afdeling der bliver brugt til beboelse. Der er i denne afdeling en stor garderobe, et køkken, en stor opholds- og spisestue, et personalekontor og et badeværelse med flere toiletter samt brusere. Der er et værksted, Orpigaq har planer om at tage i brug inden for nærmeste fremtid. Derudover er der 5 værelser, et til hver af de unge. På de unges værelser var vinduerne ved tilsynet skruet fast. Begrundelsen herfor var at Orpigaq har haft en del udfordringer i forhold til unge som vil rømme. Dette har bevirket at ledelsen har haft bekymringer for de unges sikkerhed, hvilket især gjort sig gældende i vintermånederne. Orpigaq var bange for, at en af de unge ville kravle ud af vinduet om natten, uden at dette blev opdaget, hvilket ledelsen kunne se, ville kunne få katastrofale følge, da der var bidende koldt Tilsynet indskærpede at vinduerne straks skulle kunne åbnes igen. I underetagen har afdelingslederen et kontor, og der er et stort lokale der bruges til intern skole i formiddagstimerne. 3

4 Muligheder for fritidsaktiviteter på institutionen Tema Tilrettelæggelse af den samlede indsats over for beboeren Hvordan arbejdes der med institutionens overordnede målsætning i det daglige arbejde? Hvilke pædagogiske metoder og tilbud arbejdes der med? Og hvilke holdninger er der bag? Derudover er der nogle tomme værelser, der kan tages i brug, når det bliver aktuelt at have to afdelinger. Mange af væggene er dekoreret med malerier de unge og personalet selv har lavet. Orpigaq har for nylig købt en hytte i nærheden af Kangerlussuaq havn hvor planen er den også skal bruges i pædagogisk arbejde. Der er på Orpigaq for flere forskellige kreative aktiviteter. Derudover TV, spil m.m. Flere af de unge er musikalske, og de deler gerne deres musikalske evner med resten af institutionen. Institutionen har tilknyttet en musiklære, som køre et kontinuerligt musikforløb med de unge, dette individuelt såvel som i gruppe. Orpigaq har derudover et værksted som de ønsker at tage i brug inden for nærmeste fremtid. Orpigaq benytter sig derudover af udendørsarealerne til rundbold og fodbold. Orpigaq har leaset en minibus, som de gerne tager på ture i, hvor de benytter sig af det store vejsystem der er omkring Kangerlussuaq. Der gives påbud om at få skruet vinduerne fri med det sammen, således at de igen frit kan åbnes. et er at vurdere, om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for beboeren. Orpigaq har som ny døgninstitution og satellitafdeling til Fonden Kanonen overtaget Kanonens overordnede pædagogik og etik. Det er hensigten at pædagogikken og etikken skal tilpasses de grønlandske forhold, værdier og normer. Der er ikke tydeliggjort nogen proces om hvordan dette kommer til at ske. Det er Orpigaqs overordnede målsætning, at de unge kommer til at leve så tæt som muligt et normalt liv. Orpigaq modtager svært utilpassede unge, der alle har massive problemer og udfordringer. Orpigaq arbejder med en stram ydrestyring i starten, af et anbringelsesforløb, hvor der sideløbende arbejdes med den unges indre styring. De unge får langsomt mere frihed, i takt med at Orpigaq ser at de unge kan mestre dette. 4

5 Der arbejdes med konsekvenspædagogik, involveringspædagogik og adfærdspædagogik. De unge har alle 2-3 kontaktpersoner som de kontinuerligt har ungesamtaler med, hvor der tales om forskellige fokuspunkter og emner som er relevante for den unge. Der arbejdes med konsekvenspædagogik, involveringspædagogik, relationspædagogik og adfærdsmodifikation. Der arbejdes med kontrakter, som metode, hvor der eksempelvis kan laves en kontrakt med en ung om hvordan en given aktivitet skal foregå. Kontrakterne underskrives af alle implicerede. Konsekvenspædagogikken kommer blandt andet til udtryk, hvis en af de unge ikke står op om morgenen, kan konsekvensen her blive, at vedkommende skal en time tidligere i seng om aftenen. Derudover er der retningslinjer om at der kan bruges konsekvens tid i op til 14 dage, hvis en ung overtræder gældende norm eller regelsæt i huset. Der arbejdes endvidere med det Orpigaq kalder aflyst dag, hermed menes der, at de planer der ellers var tiltænkt resten af dagen aflyses. En aflyst dag kan træde i kraft, hvis der er en af de unge der har haft en uhensigtsmæssig adfærd, så som ved rømning, tyveri mm. Den unge får på en aflyst dag til opgave, at reflektere over og redegøre for det hændelsesforløb der har været årsag til den aflyste dag. Dette foregår på den unges værelse, hvorefter der samtales med personale omkring det. Den unge er imens afskåret fra kontakt med de øvrige beboere. En enkelt gang har der været en ung pige, der har haft 3 aflyste dage i træk, på grund af rømning. Tilsynet kunne konstatere at der ikke er fuld forståelse hos alle personaler om metoden og dens længde. Tilsynets vurdering er, at metoden i dette tilfælde har karakter af isolation, da det er længe at den unge er blevet afskåret fra omverdenen, og kun er i kontakt med personalet omkring hende. Dette er ikke acceptabelt og må ikke gentage sig. Der kan ikke findes lovmæssig 5

6 hjemmel hertil, da det ikke stemmer overens med lovgivningen samt FN konventionen om barnets rettigheder. Orpigaq har haft en del udfordringer i forhold til unge der rømmer. Når der er en eller flere der har rømmet, har personalet ledt alle tænkelige steder efter de unge. Orpigaq har kun oplevet at de unge er gået frivilligt med hjem. Der er fokus på dokumentation af det pædagogiske arbejde, hvor der i dagligdagen skrives dagbogsnotater om den enkelte unge, i et elektronisk dagbogssystem. De forskellige udviklingsområder beskrives, og bliver samlet op på i forbindelse med udarbejdelsen af de forskellige rapporter der laves om det enkelte barn. Hvordan er samarbejdet med de kommunale socialforvaltninger, daginstitutioner, skole, sundhedsvæsen og andre instanser? Der har været samarbejde med skolen i Kangerlussuaq omkring en af de unge mennesker der nu er udskrevet. Han var forinden anbringelsen tilknyttet skolen, da han var bosiddende i byen. Skolen kom med positive tilbagemeldinger i forhold til denne drengs udvikling, da han i anbringelsesforløbet fik en stabil skolegang. De unge går ikke i skole, da den kommunale skole ikke kan rumme dem. Flere af Orpigaqs unge har et ønske om at komme i skole. Orpigaq har derfor valgt at have undervisning på institutionen om formiddagen. De oplyser, at det ikke er optimalt, da der mangler et fagligt indhold. Orpigaq har været i kontakt med en skolepsykolog som nu er med i overvejelserne om hvordan de unge kan komme i gang med at få undervisning igen. Har der været klager fra samarbejdspartnere? Nej, men samarbejdet med et par af de lokale virksomheder, som har haft de unge i arbejde, er stoppet pga. tyveri. Orpigaq erstatter altid det stjålne, og der er opmærksomhed fra Orpigaq om at deltage i arrangementer i byen, hvor Orpigaqs unge og byens borgere kan få et mere positivt møde med hinanden. Orpigaq har blandt andet deltaget i Børnenes dag i byen, hvilket havde været en positiv oplevelse for alle. Tilsynet anbefaler at der vil blive lavet en udviklingsplan for hvordan Orpigaqs pædagogik bliver tilpasset den grønlandske kultur og opdragelsesmetoder. Herunder 6

7 skal der kigges nærmere på de konsekvenser der stilles op, da 14 dage kan synes som en hård straf, hvor tilsynet har en stor tvivl om det pædagogiske sigte samt virke, med den lange tid som konsekvensen forløber over. Der skal udarbejdes nogle klare og tydelige aftaler om metoden aflyst dag, således at den ikke ligner isolation og at den stemmer overens med lovgivningens intentioner samt FN s konvention om barnets rettigheder. Tema Beboerens trivsel og dagligdag af stemning på institutionen Der skal forsat følges op på hvordan de unge mennesker på Orpigaq kan få undervisning. et er at vurdere, hvordan beboerne trives på institutionen og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt. Tilsynet oplevede helt overordnede en rolig, varm, hjemmelig og gæstfri stemning på Orpigaq, dette såvel i huset som på ture med de unge og personalet. Afdelingen er pyntet med malerier der lavet af både børnene og personalet som giver en hyggelig hjemlige atmosfære. Stemningen på Orpigaq synes samtidig, at bære præg af at være en ny døgninstitution med en del personaleudskiftning, og en hård start med mange indskrivninger på en gang. Der er en del frustrationer at sporer ved personalet, hvor det især synes at være kommunikationen der mangler et løft. Således at der kan blive erfaringsudvekslet, og at der kan komme en større klarhed omkring de pædagogiske metoder samt en større forståelse for den grønlandske kultur og opdragelsesformer. Hvordan er kontakten mellem beboerne og personale? Tilsynet så helt overordnet en god kontakt mellem de unge og personalet. Afdelingslederen og souschefen viser tydeligt en stolthed over de unge mennesker, ligesom flere af personalerne også tydelig viser at de kan lide de unge. Dette ser ud til at være gengældt. De unge viste glæde og har overfor tilsynet været meget imødekommende. Til samtalerne med de unge, giver de meget klart udtryk for, at de synes der er alt for mange regler, og at de generelt gerne vil have mere frihed og medbestemmelse. Herunder vil de gerne have lov at gå ud selv, og være med til at bestemme hvad der 7

8 skal tales om på ungemøder. Der er en stor utilfredshed hos de unge over, at alt har været låst frem til få dage før tilsynet kom på det uanmeldte besøg. Mange af det personale som de unge har været glad for er stoppet med arbejde. Hvad synes beboerne om at være her? Hvordan ser en almindelig dag ud? (Dagsrytmer) Har beboerne medier og internet adgang? De unge fortæller at de keder sig, de fortæller derudover at de ikke ved hvad der skal ske med dem efter anbringelsen på Orpigaq. De unge har svært ved at fortælle hvad der er godt ved Orpigaq, ligesom de har svært ved at fortælle om gode steder de har boet før. Dagligdagen på Orpigaq har en tydelig struktur, hvor måltiderne, internettider, samt vækning og sengetider er samme tid alle hverdage. Dette gør sig ligeledes gældende for weekenderne, hvor tiderne er rykket lidt. Den daglige struktur er sat i skema og tilpasset individuelt til den enkelte unge, hvor der dagligt hænger et skema for den dag der er i gang, for hver ung, med navn og ugedag på. Alle unge kommer op om morgenen, hvor de starter med at ordne deres værelser inden morgenmaden, efterfølgende er der musik eller undervisning et par timer inden frokost. Undervisningen foregår i et af Orpigaqs egne lokaler af Orpigaqs personale. Et par af de unge har haft arbejde i byen, og der arbejdes på at finde nye jobmuligheder. Skolegang, pligter samt musik er i fast struktur, men øvrige aktiviteter planlægges gerne dagligt, hvor der også er plads til spontane aktiviteter som ture mm. De unge har dagligt mulighed for at få internettid på institutionen, og der er tv i opholdsstuen og de unge har mobiltelefoner. Alle de unge benytter sig af facebook, Orpigaq har ikke nogen politik i forhold hertil, eller føling med, hvordan de unge bruger facebook. Orpigaq har oplevet at en ung har skrevet uhensigtsmæssige ting om en af de andre unge, hvilket der blev fulgt op på fra personalet. Tilsynet anbefaler at der laves en facebook politik, hvor der tages stilling til hvordan Orpigaq støtter de unge mennesker at bruge medier. 8

9 Tema Beboerindflydelsen på institutionen Hvilke områder har beboerne indflydelse på? Hvordan? Er der beboerråd (børne- og ungeråd)? Hvad er dets funktion? Hvem bestemmer over beboerens værdier? Hvornår udbetales tøj- og lommepenge, og hvor meget? Er beboerne med til at bestemme menu? Er beboerne med til indkøb og madlavning? Tilsynet anbefaler at der laves en fast aktivitetsplan, hvor de unge er med til at planlægge de aktiviteter der skal ske i ugens løb, så de unge få mere medbestemmelse. et er at vurdere, om beboerne har indflydelse på deres tilværelse, samt hvordan de ifølge modenhedskriterier medinddrages i beslutninger der vedrører deres eget liv. De unge på Orpigaq giver udtryk for, at de ikke selv oplever have indflydelse. Det er ligeledes tilsynets indtryk at da der på Orpigaq bliver arbejdet meget med ydre styring. Der er ikke nogen fælles ungemøder. Men individuelle ungemøder. Der har tidligere været fælles ungemøder, men Orpigaq erfarede da, at der kun var en af de unge der talte. De unge selv. Der er nogen der har meget få ting, hvilket ledelsen begrunder med, at de er blevet ødelagte af de unge selv, i en destruktiv og udadreagerende adfærd. Mandag udbetales der 50 kr. i lommepenge og fredag udbetales der 100 kr. i lommepenge, og 102 kr. i tøjpenge. De unge har derudover mulighed for at tjene arbejdsdusør og få ekstra penge på Orpigaq, ved at deltage i noget af det huslige arbejde der går ud over deres pligter. De unge har maddag engang imellem, hvor de selv bestemmer, men det er Orpigaqs erfaring at de unge vælger meget af det usunde, hvorfor at de fleste dages menuer bestemmes af personalet. En af de unge bager meget, hun fortæller at hun selv er med til at bestemme hvad hun bager. Alle unge har kontinuerligt madlavning som en af deres pligter, hvilket de oftest efterlever. Indkøb varetages oftest af personalet. Tilsynet har anbefalet at de unge fremover deltager mere når der skal handles, så de bliver klædt på til selv at kunne administrere en husholdning en dag. 9

10 Tema Inddragelse af pårørende i institutionen Hvordan fungerer samarbejdet med forældre, søskende og evt. andre pårørende? Hvor ofte er der kontakt til pårørende og hvordan er dette formaliseret? Har institutionen fået klager fra pårørende siden sidste tilsyn og i forhold til hvad? Tema Magtanvendelse på institutionen Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse og fysisk/psykisk vold fulgt og bliver de indberettet? Hvor mange magtanvendelser og fysisk/psykisk vold har der været siden sidste tilsyn? Tilsynet anbefaler at ungemøderne hvor alle deltager genoptages, med en ny struktur, således at det ikke er en ung der er styrende på disse, men at der er tydlighed omkring hvem der er mødeleder. Der er foreslået en postkasse, hvor de unge anonymt kan ligge emner i inden møderne. et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende. Generelt beskrives det som velfungerende. Men det har for et par af forældrene været svært, når de unge har ringet hjem, når de har haft konflikter eller det har været svært for dem at efterleve Orpigaqs krav og regler Alle de unge der er indskrevet på Orpigaq på nuværende tidspunkt, kommer fra andre byer, hvorfor der sjældent er besøg fra pårørende på institutionen. Der er ikke nogen besøgsregler og faste samværsaftaler. De unge har deres mobil telefoner hver eftermiddag og har ligeledes internet tider tilgængelig dagligt, hvor de frit kan være i kontakt med familien Der har været en forældreklage fra en forælder, der har haft svært ved at forstå Orpigaqs pædagogiske tilgang. et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind, før problemerne udvikler sig. Orpigaq har jævnligt magtanvendelser, disse indberettes løbende til døgninstitutionsafdelingen. Der opleves ligeledes jævnligt vold og trusler om vold mod personalet, dette er ikke blevet indberettet, hvorfor tilsynet har pointeret vigtigheden heraf. 6 10

11 Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse og fysisk/psykisk vold? Har der været episoder med magtanvendelse og fysisk/psykisk vold, der har givet anledning til særlige tiltag? Tema Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Er der vejledninger om kost, motion og forbrugsvaner? Kan beboerne frit tage drikkevarer og frugt? Hvordan opbevares medicin på institutionen? Har institutionen en seksualitetspolitik? Hvordan er rengøringsstandarden? Hvem gør rent hvor og hvornår? Er der formuleret en misbrugspolitik på institutionen? Kravsituationer, som de unge har svært ved at efterleve. Nej Orpigaq skal have et øget fokus på vold og trusler om vold mod personalet, således at det fremover bliver indberettet, dette er pointeret af tilsynet både overfor personale og ledelse. et er at tilse, at bestemmelserne for sundhed, sygdom, medicinhåndtering og hygiejne følges og procedurer overholdes. Orpigaq har generelt set et meget ekstrem sukker forbrug ved de unge mennesker. Dette har derfor fra start af været et indsatsområde, hvor personalet hjælper de unge med at regulere sukkerforbruget. De unge kan altid få tilbudt vand, rugbrød og frugt. Medicinen opbevares i et skab på personalekontoret. Nej Ved det uanmeldte tilsyn var den god, der var ryddet op, pænt og rent. Personalet og de unge gør rent. De unge ordner deres værelser hver morgen inden morgenmad, og har nogle huslige pligter, der udover kan de tjene arbejdsdusør ved at tage yderligere del i det huslige arbejde. Nej, men der er en rygepolitik. Rygning foregår kun udendørs, personalet hjælper de unge med at administrere deres cigaretter, de udleveres på 7 bestemte tidspunkter i 11

12 døgnet. Dette blev indført, da de unge ikke selv kunne regulere og administrere deres cigaretforbrug, hvilket tidligere resulterede i mange konflikter, når de unge løb tør for cigaretter. I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, medicin snifning m.m.? Tema Personalet på institutionen Hvilke uddannelser / kompetencer har personalet og i hvilket omfang svarer disse til beboernes behov? Alle de unge ryger cigaretter. Flere af de unge har haft problemer med misbrug og kriminalitet. Orpigaq skærmer de unge, så de ikke kommer i misbrug. Der er megen ydre styring, hvor personalet følges med de unge til aktiviteter uden for huset. Nogle af de unge er rømmet, og har i forbindelse hermed været ude i kriminalitet og misbrug, men ellers finder det ikke sted i det daglige. Der skal være et aflåseligt skab til medicin Tilsynet anbefaler at der udarbejdes en misbrugspolitik samt en seksualitetspolitik et er at vurdere, om personalets kompetencer svarer til beboernes behov, og om personalet trives, herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø. Der er 12 fastansatte personaler, samt en vikar og en musik lærer. Afdelingslederen har en ledelsesuddannelse, og har derudover taget efteruddannelse, inden for det psykologiske felt. Begge Orpigaqs souschefer er uddannet pædagoger, den ene har derudover en særlig uddannelse omhandlende massive sociale problemer. Der er i alt 5pædagoger og en psykolog. Ved det danske personale ser tilsynet, at der er en stor forskel på tilgangen til den grønlandske kultur, sprog og opdragelsesformer. Der er ved nogle af de danske pædagoger en respekt og opmærksomhed omkring kulturen og sproget, og ved andre er der en manglende forståelse for betydningen heraf. Generelt er der en manglende viden omkring den grønlandske kultur. Ved det grønlandske ufaglærte personale, hvor der er flere der har sparsom eller slet ingen pædagogisk erfaring, mangler der en større forståelse og viden om målgruppen samt de pædagogiske metoder. Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudvikling? Kanonen er i samarbejdet med socialpædagogisk seminarium i Ilulissat i gang med at planlægge et uddannelsesforløb for personalet, for at give personalet en forståelse og 12

13 viden om målgruppen og Kanonens pædagogik. Uddannelse er modul opbygget. Derudover har Orpigaq ønske om at deltage i relevante kurser inden for området, som bliver udbudt i Grønland. Tilsynet har anbefalet Orpigaq, at får større fokus på at få integreret mere viden omkring den grønlandske kultur samt opdragelsesmetoder. Har institutionen en introduktionsmappe til nye medarbejdere? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen vedr. vagtplaner, opgavefordelinger o.l.? Hvordan håndteres sprog forskelle og planlægger institutionen vagtplaner med hensyntagen til sprogforskelle? Orpigaq udlevere regler og retningslinje til alle nye medarbejdere. Alle dage er der 2-3 personaler på arbejde fra kl.8-23, i hverdagene er afdelingsleder desuden på arbejde i dagtimerne. Der er en vågen nattevagt og der er en rådighedsvagt om natten. Der er 6 personaler der bor i Danmark, de er i Kangerlussuaq i fire uger, hvorefter de har fri i 4 uger. De personaler der køre denne 8 ugers turnus, arbejder mange timer, de fire uger de er i Kangerlussuaq. Dette kan opleves som et stort arbejdspres, og kan virke som en stressfaktor, at bo i den anden ende af institutionen, når man har fri, hvilket begrundes med en fornemmelse om hele tiden at være til rådighed. Ved andre personaler beskrives det som en fordel at bo tæt på, og at være meget nærværende i de fire uger man arbejder. Kommunikationen omkring pædagogikken, opgaver mm. er udfordret af at Orpigaq aldrig har hele personalegruppen samlet, da det som beskrevet ikke er alle der er fastboende i Kangerlussuaq, og da personalerne på skift overlapper hinanden. Personalemøderne er ikke fast lagt ind i vagtplanerne, og alt afhængig af hvem tilsynet spurgte, kom der forskellige svar om hvor ofte der er personalemøde. Disse svar svingede mellem hver 2. og 4. uge. Der er udformet regler og retningslinje omkring mulige sprogbarriere., Der er generelt stor forståelse for, de unges behov for at tale deres modersmål. Der er dog personale der oplever frustrationer over ikke at kunne forstå det grønlandske sprog. Dette er der ledelsesmæssig fokus på, hvor der ligeledes er fokus på de unges ret til at tale at udtrykke sig på deres modersmål. 13

14 Tilbydes medarbejderne supervision og foregår der MUS samtaler? Hvad gør institutionen for at fastholde medarbejdere? Indhentes der børneattester og straffeattester på samtlige ansatte? Hvordan vurderes det psykiske arbejdsmiljø af ledelse og medarbejdere? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær siden sidste tilsyn? Der er tilbydes supervision. Der har været nogle supervisions runder i Kangerlussuaq, og der har ligeledes været personaler der har fået supervision i Danmark. Der er ikke nogen fast struktur omkring det, hvorfor at det ikke er alle medarbejdere der har fået det tilbudt. Tilsynet anbefaler derfor at det kommer ind i en fast struktur. Der har endnu ikke været afholdt MUS samtaler. Afdelingslederen giver udtryk for at være meget opmærksom på den enkelte medarbejder, ved løbende at have en dialog med alle om udviklingspunkter, trivsel mm. Det er dog ikke alle de personaler som tilsynet talte med, der har oplevet dette endnu. Der endnu ingen særlig politik Ja Ledelsen vil gerne tage hånd om og tilgodese alle medarbejdere. Ledelsen er bevidst om, at det har været en hård start for alle, da det var hurtigt, at der flyttede mange unge ind. Ved medarbejderne er der en utryghed at spore. En af dem tilsynet talte med viste afmagt i forhold til de unge, nogle er usikre på deres stillinger og andre kan ikke se den røde tråd og føler ikke ejerskab i forhold til pædagogikken. Personalet er begyndt at blive mere stabilt. Hvordan håndteres uenigheder og samarbejdsproblemer? Foreligger der Arbejds PladsVurdering? I hvilket omfang har personalet kendskab til I det daglige er der fokus på at få italesat forskellige episoder, synspunkter samt evt. uenigheder, når der er overlap først og sidst på dagen. Nej Ledelsen er opmærksom på at alle skal være bekendte med 14

15 aktuelle regler og retningslinjer på institutionen? Som f.eks. tavshedspligt, B-U og handicapregler, magtanvendelse o.l. Hvilke ledelsesformer har institutionen? magtanvendelsesbekendtgørelse, tavshedspligt mm. Men det er i praksis ikke alle medarbejderne der er opmærksomme på at der er en forskel mellem dansk og grønlandsk lovgivning. Der er en tydelig rollefordeling ledelsen imellem. Fonden Kanonens forstander samt den pædagogiske chef er i Danmark. Orpigaqs afdelingsleder er bosat i Kangerlussuaq, og de to souscheffer er på skift i byen. Der skal være en større opmærksomhed omkring introduktion af den grønlandske lovgivning. Der skal udarbejdes APV hver år. Tilsynet anbefaler at alt mødeaktivitet bliver sat i en fast struktur, således at personalemøder, supervision samt samtaler med afdelingslederen køre kontinuerligt og at alle heri bliver tilgodeset. Der udover anbefales det at mødeaktiviteten opprioriteres, således at der går kortere tid imellem personalemøderne. Da Orpigaq er en ny institution der har brug for en fælles tilgang og forståelse af hvordan Kanonens pædagogik og etik tilpasses den grønlandske kultur og opdragelsesmetoder. Generel vurdering af forholdene under tilsynet Tilsynet anbefaler at der i de nedskrevne regler og retningslinje tydeligt fremgår en sprogpolitik, hvor der tages hensyn til de unges behov for, og ret til at tale deres modersmål. Døgninstitutionen er ny og i gang med at finde deres ståsted. Der modtages børn og unge der følelsesmæssig er meget skadet og som er stærk omsorgssvigtede og meget behandlingskrævende. De har brug for en meget struktureret dagligdag med tydelig rammer. Det er tilsynets vurdering at Orpigaq helt overordnet er et godt sted at være for de unge. Der er nogle omsorgspersoner der kan lide dem, og som gerne vil være sammen med dem, hvilket også ser ud til at være gengældt. Det er der udover tilsynets vurdering at Orpigaq har mange udfordringer foran sig i forhold til at få tilpasset Kanonens pædagogik til den grønlandske kultur og opdragelsesformer, så det bliver mere præget af børnenes behov og det grønlandske 15

16 kulturelle aspekter i arbejdet med de unge i dagligdagen. Råd og vejledning der er givet under tilsynet. Tilsynet har anbefalet Orpigaq at udarbejde en velkomstfolder til de unge når de flytter ind samt til de pårørende, hvor der står lidt om de aftaler og regler der er på Orpigaq. Tilsynet anbefaler, at al mødeaktivitet opprioriteres og bliver sat i en fast struktur og at der vil blive lavet en udviklingsplan for: Hvordan Orpigaqs pædagogik bliver tilpasset den grønlandske kultur og opdragelsesmetoder. Herunder at der bliver kigget nærmere på de konsekvenser der benyttes samt længden af disse. Udformning af forskellige politikker, sprogpolitik, facebook politik, seksualitetspolitik, misbrugspolitik mm. At de unge for mere medbestemmelse blandt andet gennem: - Udarbejdelse af aktivitetsplan for ugens løb - ungemøderne Påbud At få fjernet hængslerne i vindueskarmene på de unges værelser, således at vinduerne kan åbnes igen. Der skal udarbejdes nogle klare og tydelige aftaler om metoden aflyst dag, således at den ikke ligner isolation og at den stemmer overens med lovgivningens intentioner samt FN s konvention om barnets rettigheder. Der skal generelt være et større kendskab til den lovgivning institutionen er underlagt ved alt personale. Der skal forsat følges op på hvordan de unge mennesker på Orpigaq kan få undervisning. Dato for udarbejdelse af tilsynsrapporten: Der skal være et aflåseligt skab til medicin Den 19.juni 2013 Karen D. Jensen & Jane Schneider 16

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

også Vi gjorde noget ved volden!

også Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 også Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger

Læs mere