LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE."

Transkript

1 LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE NR.6 AF 16. FEBRUAR 2006 OM TILSYN MED DET SOCIALE OMRÅDE. TILSYN MED DØGNINSTITUTIONERNE Jf. 6. Tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Naalakkersuisoq Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for: Navn, adr. telefon og Fonden Orpigaq, Marius Olsen p Aqqutaa B- 663, 3910 Kangerlussuaq, telefon nummer: Deltagere ved tilsynet Karen D. Jensen og Jane Schneider Tilsynet udført d. Den juni 2013 Forrige tilsyn udført d. Dette var første tilsyn Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Uanmeldt Tilsynsbesøgets struktur Talte med afdelingsleder og den ene af de to souscheffer, personale og beboere. Deltog ved 2 frokostmåltider samt 2 ture med nogle af beboerne samt personale. Grundlag for tilsyn: Generelt og uanmeldt tilsyn, der blev foretaget på baggrund af nogle underretninger Døgninstitutionsafdelingen har modtaget om Orpigaq. et med tilsynet I medfør af 1, stk.2, i Landstingsforordning nr.11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.6 af 16.februar 2006 om tilsyn med det sociale område, har Landsstyret den overordnede forpligtelse til at føre tilsyn med døgninstitutionsområdet. I landstingsforordning nr.1 af 15.april 2003 om hjælp til børn og unge jf. 23, stk.2. skal Landsstyret føre driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne. I bekendtgørelse 6, står der at tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Det vil sige, at det er Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Døgninstitutionsafdelingen som i praksis laver tilsyn på døgninstitutionsområdet. Ved udførelse af tilsynet skal der især sikres at FN s konvention om Børns Rettigheder overholdes på hver enkelt børne- og unge døgninstitution. Derudover er formålet med tilsynet: At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Naalakkersuisut har truffet At institutionens virksomhed er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde, i overensstemmelse med gældende love og regler for institutionen At forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgntilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan Departementets fagkonsulenter kontaktes: 1

2 Tema Særligt fokus for tilsynsbesøget Overordnet ramme for det særlige fokus Institutionens specifikke håndtering af emnet Tema Institutionens målgruppe, målsætning og beboersammensætning. af institutionen og målgruppen samt overordnet målsætning, antal pladser og aktuelt indskrevne. Svarer belægningen til institutionens ressourcer? Skrives der halvårsrapportering / behandleplan? Aflægger institutionen årsberetning? et er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger indenfor et givent område. I det generelle tilsyn har der været særlig fokus på de underretninger døgninstitutionsafdelingen har modtaget om Orpigaq, herunder hvordan det fungere med tøj og lommepenge, om de unge menneskers skolegang, og om de bliver låst inde som en af de unge piger har skrevet på facebook. et er at vurdere sammenhængen mellem institutionens beboersammensætning, målsætning og værdier i forhold til lovbestemmelserne på området. Fonden Orpigaq er en privatejede døgninstitution, og er en satellitafdeling til døgninstitutionen fonden Kanonen beliggende i Danmark. Orpigaq er en ny døgninstitution som åbnede 1. januar Orpigaqs målgruppe er unge i alderen år, der er svært utilpassede, udadreagerende og meget dårligt fungerende. Orpigaq har 10 pladser fordelt på 2 afdelinger, der er aktuelt indskrevet 5 unge mellem 13 og 16 år. Personalet beskriver, at der i konfliktfyldte og tilspidsede situationer kan mangle personaler, hvilket kan bevirke, at der er kravsituationer hvor personalet bliver eftergivne. Andre gange bliver der tilkaldt ekstra personale, fx hvis der er en eller flere unge der er rømmet fra institutionen. Tilsynet vurdere ressourcerne for lidt specielt ved tilspidsede situationer, da det har givet en vis utryghed ved personalet, hvor det ikke har været alle der har haft pædagogisk erfaring. Ja. Orpigaq skiver indskrivningsrapport tre måneder efter modtagelse af en ny ung, og laver efterfølgende statusrapporter hvert halve år. Dette har endnu ikke været aktuelt, da døgninstitutionen er fra herværende år. 2

3 Hvilke ind og udskrivningsprocedurer er der? Hvordan er visitationsudvalget sammensat? Tema Institutionens fysiske rammer af de fysiske rammer. Ind og udskrivning sker i tæt samarbejde med kommunen. Det anbefales at der udarbejdes en velkomstfolder til de unge og pårørende når de flytter ind samt til de pårørende, hvor der står lidt om de aftaler og regler der er på Orpigaq. Visitationsudvalget består af Kanonens forstander, afdelingslederen samt de to souschefer. et er at vurdere institutionens fysiske rammer, i forhold til det pædagogiske arbejde og beboernes trivsel. Orpigaq er beliggende i Kangerlussuaq, hvor institutionen har overtaget en gammel bygning der tidligere har været brugt til blandt andet efterskole. Bygningens ene ende bliver brugt som personalebolig, hvor de personaler der har bopæl uden for Kangerlussuaq kan bo, i de 4 uger de arbejder på deres 8 ugers turnus. Institutionen er delt op i 2 afdelinger, det er i øjeblikket kun den øverste afdeling der bliver brugt til beboelse. Der er i denne afdeling en stor garderobe, et køkken, en stor opholds- og spisestue, et personalekontor og et badeværelse med flere toiletter samt brusere. Der er et værksted, Orpigaq har planer om at tage i brug inden for nærmeste fremtid. Derudover er der 5 værelser, et til hver af de unge. På de unges værelser var vinduerne ved tilsynet skruet fast. Begrundelsen herfor var at Orpigaq har haft en del udfordringer i forhold til unge som vil rømme. Dette har bevirket at ledelsen har haft bekymringer for de unges sikkerhed, hvilket især gjort sig gældende i vintermånederne. Orpigaq var bange for, at en af de unge ville kravle ud af vinduet om natten, uden at dette blev opdaget, hvilket ledelsen kunne se, ville kunne få katastrofale følge, da der var bidende koldt Tilsynet indskærpede at vinduerne straks skulle kunne åbnes igen. I underetagen har afdelingslederen et kontor, og der er et stort lokale der bruges til intern skole i formiddagstimerne. 3

4 Muligheder for fritidsaktiviteter på institutionen Tema Tilrettelæggelse af den samlede indsats over for beboeren Hvordan arbejdes der med institutionens overordnede målsætning i det daglige arbejde? Hvilke pædagogiske metoder og tilbud arbejdes der med? Og hvilke holdninger er der bag? Derudover er der nogle tomme værelser, der kan tages i brug, når det bliver aktuelt at have to afdelinger. Mange af væggene er dekoreret med malerier de unge og personalet selv har lavet. Orpigaq har for nylig købt en hytte i nærheden af Kangerlussuaq havn hvor planen er den også skal bruges i pædagogisk arbejde. Der er på Orpigaq for flere forskellige kreative aktiviteter. Derudover TV, spil m.m. Flere af de unge er musikalske, og de deler gerne deres musikalske evner med resten af institutionen. Institutionen har tilknyttet en musiklære, som køre et kontinuerligt musikforløb med de unge, dette individuelt såvel som i gruppe. Orpigaq har derudover et værksted som de ønsker at tage i brug inden for nærmeste fremtid. Orpigaq benytter sig derudover af udendørsarealerne til rundbold og fodbold. Orpigaq har leaset en minibus, som de gerne tager på ture i, hvor de benytter sig af det store vejsystem der er omkring Kangerlussuaq. Der gives påbud om at få skruet vinduerne fri med det sammen, således at de igen frit kan åbnes. et er at vurdere, om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for beboeren. Orpigaq har som ny døgninstitution og satellitafdeling til Fonden Kanonen overtaget Kanonens overordnede pædagogik og etik. Det er hensigten at pædagogikken og etikken skal tilpasses de grønlandske forhold, værdier og normer. Der er ikke tydeliggjort nogen proces om hvordan dette kommer til at ske. Det er Orpigaqs overordnede målsætning, at de unge kommer til at leve så tæt som muligt et normalt liv. Orpigaq modtager svært utilpassede unge, der alle har massive problemer og udfordringer. Orpigaq arbejder med en stram ydrestyring i starten, af et anbringelsesforløb, hvor der sideløbende arbejdes med den unges indre styring. De unge får langsomt mere frihed, i takt med at Orpigaq ser at de unge kan mestre dette. 4

5 Der arbejdes med konsekvenspædagogik, involveringspædagogik og adfærdspædagogik. De unge har alle 2-3 kontaktpersoner som de kontinuerligt har ungesamtaler med, hvor der tales om forskellige fokuspunkter og emner som er relevante for den unge. Der arbejdes med konsekvenspædagogik, involveringspædagogik, relationspædagogik og adfærdsmodifikation. Der arbejdes med kontrakter, som metode, hvor der eksempelvis kan laves en kontrakt med en ung om hvordan en given aktivitet skal foregå. Kontrakterne underskrives af alle implicerede. Konsekvenspædagogikken kommer blandt andet til udtryk, hvis en af de unge ikke står op om morgenen, kan konsekvensen her blive, at vedkommende skal en time tidligere i seng om aftenen. Derudover er der retningslinjer om at der kan bruges konsekvens tid i op til 14 dage, hvis en ung overtræder gældende norm eller regelsæt i huset. Der arbejdes endvidere med det Orpigaq kalder aflyst dag, hermed menes der, at de planer der ellers var tiltænkt resten af dagen aflyses. En aflyst dag kan træde i kraft, hvis der er en af de unge der har haft en uhensigtsmæssig adfærd, så som ved rømning, tyveri mm. Den unge får på en aflyst dag til opgave, at reflektere over og redegøre for det hændelsesforløb der har været årsag til den aflyste dag. Dette foregår på den unges værelse, hvorefter der samtales med personale omkring det. Den unge er imens afskåret fra kontakt med de øvrige beboere. En enkelt gang har der været en ung pige, der har haft 3 aflyste dage i træk, på grund af rømning. Tilsynet kunne konstatere at der ikke er fuld forståelse hos alle personaler om metoden og dens længde. Tilsynets vurdering er, at metoden i dette tilfælde har karakter af isolation, da det er længe at den unge er blevet afskåret fra omverdenen, og kun er i kontakt med personalet omkring hende. Dette er ikke acceptabelt og må ikke gentage sig. Der kan ikke findes lovmæssig 5

6 hjemmel hertil, da det ikke stemmer overens med lovgivningen samt FN konventionen om barnets rettigheder. Orpigaq har haft en del udfordringer i forhold til unge der rømmer. Når der er en eller flere der har rømmet, har personalet ledt alle tænkelige steder efter de unge. Orpigaq har kun oplevet at de unge er gået frivilligt med hjem. Der er fokus på dokumentation af det pædagogiske arbejde, hvor der i dagligdagen skrives dagbogsnotater om den enkelte unge, i et elektronisk dagbogssystem. De forskellige udviklingsområder beskrives, og bliver samlet op på i forbindelse med udarbejdelsen af de forskellige rapporter der laves om det enkelte barn. Hvordan er samarbejdet med de kommunale socialforvaltninger, daginstitutioner, skole, sundhedsvæsen og andre instanser? Der har været samarbejde med skolen i Kangerlussuaq omkring en af de unge mennesker der nu er udskrevet. Han var forinden anbringelsen tilknyttet skolen, da han var bosiddende i byen. Skolen kom med positive tilbagemeldinger i forhold til denne drengs udvikling, da han i anbringelsesforløbet fik en stabil skolegang. De unge går ikke i skole, da den kommunale skole ikke kan rumme dem. Flere af Orpigaqs unge har et ønske om at komme i skole. Orpigaq har derfor valgt at have undervisning på institutionen om formiddagen. De oplyser, at det ikke er optimalt, da der mangler et fagligt indhold. Orpigaq har været i kontakt med en skolepsykolog som nu er med i overvejelserne om hvordan de unge kan komme i gang med at få undervisning igen. Har der været klager fra samarbejdspartnere? Nej, men samarbejdet med et par af de lokale virksomheder, som har haft de unge i arbejde, er stoppet pga. tyveri. Orpigaq erstatter altid det stjålne, og der er opmærksomhed fra Orpigaq om at deltage i arrangementer i byen, hvor Orpigaqs unge og byens borgere kan få et mere positivt møde med hinanden. Orpigaq har blandt andet deltaget i Børnenes dag i byen, hvilket havde været en positiv oplevelse for alle. Tilsynet anbefaler at der vil blive lavet en udviklingsplan for hvordan Orpigaqs pædagogik bliver tilpasset den grønlandske kultur og opdragelsesmetoder. Herunder 6

7 skal der kigges nærmere på de konsekvenser der stilles op, da 14 dage kan synes som en hård straf, hvor tilsynet har en stor tvivl om det pædagogiske sigte samt virke, med den lange tid som konsekvensen forløber over. Der skal udarbejdes nogle klare og tydelige aftaler om metoden aflyst dag, således at den ikke ligner isolation og at den stemmer overens med lovgivningens intentioner samt FN s konvention om barnets rettigheder. Tema Beboerens trivsel og dagligdag af stemning på institutionen Der skal forsat følges op på hvordan de unge mennesker på Orpigaq kan få undervisning. et er at vurdere, hvordan beboerne trives på institutionen og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt. Tilsynet oplevede helt overordnede en rolig, varm, hjemmelig og gæstfri stemning på Orpigaq, dette såvel i huset som på ture med de unge og personalet. Afdelingen er pyntet med malerier der lavet af både børnene og personalet som giver en hyggelig hjemlige atmosfære. Stemningen på Orpigaq synes samtidig, at bære præg af at være en ny døgninstitution med en del personaleudskiftning, og en hård start med mange indskrivninger på en gang. Der er en del frustrationer at sporer ved personalet, hvor det især synes at være kommunikationen der mangler et løft. Således at der kan blive erfaringsudvekslet, og at der kan komme en større klarhed omkring de pædagogiske metoder samt en større forståelse for den grønlandske kultur og opdragelsesformer. Hvordan er kontakten mellem beboerne og personale? Tilsynet så helt overordnet en god kontakt mellem de unge og personalet. Afdelingslederen og souschefen viser tydeligt en stolthed over de unge mennesker, ligesom flere af personalerne også tydelig viser at de kan lide de unge. Dette ser ud til at være gengældt. De unge viste glæde og har overfor tilsynet været meget imødekommende. Til samtalerne med de unge, giver de meget klart udtryk for, at de synes der er alt for mange regler, og at de generelt gerne vil have mere frihed og medbestemmelse. Herunder vil de gerne have lov at gå ud selv, og være med til at bestemme hvad der 7

8 skal tales om på ungemøder. Der er en stor utilfredshed hos de unge over, at alt har været låst frem til få dage før tilsynet kom på det uanmeldte besøg. Mange af det personale som de unge har været glad for er stoppet med arbejde. Hvad synes beboerne om at være her? Hvordan ser en almindelig dag ud? (Dagsrytmer) Har beboerne medier og internet adgang? De unge fortæller at de keder sig, de fortæller derudover at de ikke ved hvad der skal ske med dem efter anbringelsen på Orpigaq. De unge har svært ved at fortælle hvad der er godt ved Orpigaq, ligesom de har svært ved at fortælle om gode steder de har boet før. Dagligdagen på Orpigaq har en tydelig struktur, hvor måltiderne, internettider, samt vækning og sengetider er samme tid alle hverdage. Dette gør sig ligeledes gældende for weekenderne, hvor tiderne er rykket lidt. Den daglige struktur er sat i skema og tilpasset individuelt til den enkelte unge, hvor der dagligt hænger et skema for den dag der er i gang, for hver ung, med navn og ugedag på. Alle unge kommer op om morgenen, hvor de starter med at ordne deres værelser inden morgenmaden, efterfølgende er der musik eller undervisning et par timer inden frokost. Undervisningen foregår i et af Orpigaqs egne lokaler af Orpigaqs personale. Et par af de unge har haft arbejde i byen, og der arbejdes på at finde nye jobmuligheder. Skolegang, pligter samt musik er i fast struktur, men øvrige aktiviteter planlægges gerne dagligt, hvor der også er plads til spontane aktiviteter som ture mm. De unge har dagligt mulighed for at få internettid på institutionen, og der er tv i opholdsstuen og de unge har mobiltelefoner. Alle de unge benytter sig af facebook, Orpigaq har ikke nogen politik i forhold hertil, eller føling med, hvordan de unge bruger facebook. Orpigaq har oplevet at en ung har skrevet uhensigtsmæssige ting om en af de andre unge, hvilket der blev fulgt op på fra personalet. Tilsynet anbefaler at der laves en facebook politik, hvor der tages stilling til hvordan Orpigaq støtter de unge mennesker at bruge medier. 8

9 Tema Beboerindflydelsen på institutionen Hvilke områder har beboerne indflydelse på? Hvordan? Er der beboerråd (børne- og ungeråd)? Hvad er dets funktion? Hvem bestemmer over beboerens værdier? Hvornår udbetales tøj- og lommepenge, og hvor meget? Er beboerne med til at bestemme menu? Er beboerne med til indkøb og madlavning? Tilsynet anbefaler at der laves en fast aktivitetsplan, hvor de unge er med til at planlægge de aktiviteter der skal ske i ugens løb, så de unge få mere medbestemmelse. et er at vurdere, om beboerne har indflydelse på deres tilværelse, samt hvordan de ifølge modenhedskriterier medinddrages i beslutninger der vedrører deres eget liv. De unge på Orpigaq giver udtryk for, at de ikke selv oplever have indflydelse. Det er ligeledes tilsynets indtryk at da der på Orpigaq bliver arbejdet meget med ydre styring. Der er ikke nogen fælles ungemøder. Men individuelle ungemøder. Der har tidligere været fælles ungemøder, men Orpigaq erfarede da, at der kun var en af de unge der talte. De unge selv. Der er nogen der har meget få ting, hvilket ledelsen begrunder med, at de er blevet ødelagte af de unge selv, i en destruktiv og udadreagerende adfærd. Mandag udbetales der 50 kr. i lommepenge og fredag udbetales der 100 kr. i lommepenge, og 102 kr. i tøjpenge. De unge har derudover mulighed for at tjene arbejdsdusør og få ekstra penge på Orpigaq, ved at deltage i noget af det huslige arbejde der går ud over deres pligter. De unge har maddag engang imellem, hvor de selv bestemmer, men det er Orpigaqs erfaring at de unge vælger meget af det usunde, hvorfor at de fleste dages menuer bestemmes af personalet. En af de unge bager meget, hun fortæller at hun selv er med til at bestemme hvad hun bager. Alle unge har kontinuerligt madlavning som en af deres pligter, hvilket de oftest efterlever. Indkøb varetages oftest af personalet. Tilsynet har anbefalet at de unge fremover deltager mere når der skal handles, så de bliver klædt på til selv at kunne administrere en husholdning en dag. 9

10 Tema Inddragelse af pårørende i institutionen Hvordan fungerer samarbejdet med forældre, søskende og evt. andre pårørende? Hvor ofte er der kontakt til pårørende og hvordan er dette formaliseret? Har institutionen fået klager fra pårørende siden sidste tilsyn og i forhold til hvad? Tema Magtanvendelse på institutionen Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse og fysisk/psykisk vold fulgt og bliver de indberettet? Hvor mange magtanvendelser og fysisk/psykisk vold har der været siden sidste tilsyn? Tilsynet anbefaler at ungemøderne hvor alle deltager genoptages, med en ny struktur, således at det ikke er en ung der er styrende på disse, men at der er tydlighed omkring hvem der er mødeleder. Der er foreslået en postkasse, hvor de unge anonymt kan ligge emner i inden møderne. et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende. Generelt beskrives det som velfungerende. Men det har for et par af forældrene været svært, når de unge har ringet hjem, når de har haft konflikter eller det har været svært for dem at efterleve Orpigaqs krav og regler Alle de unge der er indskrevet på Orpigaq på nuværende tidspunkt, kommer fra andre byer, hvorfor der sjældent er besøg fra pårørende på institutionen. Der er ikke nogen besøgsregler og faste samværsaftaler. De unge har deres mobil telefoner hver eftermiddag og har ligeledes internet tider tilgængelig dagligt, hvor de frit kan være i kontakt med familien Der har været en forældreklage fra en forælder, der har haft svært ved at forstå Orpigaqs pædagogiske tilgang. et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind, før problemerne udvikler sig. Orpigaq har jævnligt magtanvendelser, disse indberettes løbende til døgninstitutionsafdelingen. Der opleves ligeledes jævnligt vold og trusler om vold mod personalet, dette er ikke blevet indberettet, hvorfor tilsynet har pointeret vigtigheden heraf. 6 10

11 Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse og fysisk/psykisk vold? Har der været episoder med magtanvendelse og fysisk/psykisk vold, der har givet anledning til særlige tiltag? Tema Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Er der vejledninger om kost, motion og forbrugsvaner? Kan beboerne frit tage drikkevarer og frugt? Hvordan opbevares medicin på institutionen? Har institutionen en seksualitetspolitik? Hvordan er rengøringsstandarden? Hvem gør rent hvor og hvornår? Er der formuleret en misbrugspolitik på institutionen? Kravsituationer, som de unge har svært ved at efterleve. Nej Orpigaq skal have et øget fokus på vold og trusler om vold mod personalet, således at det fremover bliver indberettet, dette er pointeret af tilsynet både overfor personale og ledelse. et er at tilse, at bestemmelserne for sundhed, sygdom, medicinhåndtering og hygiejne følges og procedurer overholdes. Orpigaq har generelt set et meget ekstrem sukker forbrug ved de unge mennesker. Dette har derfor fra start af været et indsatsområde, hvor personalet hjælper de unge med at regulere sukkerforbruget. De unge kan altid få tilbudt vand, rugbrød og frugt. Medicinen opbevares i et skab på personalekontoret. Nej Ved det uanmeldte tilsyn var den god, der var ryddet op, pænt og rent. Personalet og de unge gør rent. De unge ordner deres værelser hver morgen inden morgenmad, og har nogle huslige pligter, der udover kan de tjene arbejdsdusør ved at tage yderligere del i det huslige arbejde. Nej, men der er en rygepolitik. Rygning foregår kun udendørs, personalet hjælper de unge med at administrere deres cigaretter, de udleveres på 7 bestemte tidspunkter i 11

12 døgnet. Dette blev indført, da de unge ikke selv kunne regulere og administrere deres cigaretforbrug, hvilket tidligere resulterede i mange konflikter, når de unge løb tør for cigaretter. I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, medicin snifning m.m.? Tema Personalet på institutionen Hvilke uddannelser / kompetencer har personalet og i hvilket omfang svarer disse til beboernes behov? Alle de unge ryger cigaretter. Flere af de unge har haft problemer med misbrug og kriminalitet. Orpigaq skærmer de unge, så de ikke kommer i misbrug. Der er megen ydre styring, hvor personalet følges med de unge til aktiviteter uden for huset. Nogle af de unge er rømmet, og har i forbindelse hermed været ude i kriminalitet og misbrug, men ellers finder det ikke sted i det daglige. Der skal være et aflåseligt skab til medicin Tilsynet anbefaler at der udarbejdes en misbrugspolitik samt en seksualitetspolitik et er at vurdere, om personalets kompetencer svarer til beboernes behov, og om personalet trives, herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø. Der er 12 fastansatte personaler, samt en vikar og en musik lærer. Afdelingslederen har en ledelsesuddannelse, og har derudover taget efteruddannelse, inden for det psykologiske felt. Begge Orpigaqs souschefer er uddannet pædagoger, den ene har derudover en særlig uddannelse omhandlende massive sociale problemer. Der er i alt 5pædagoger og en psykolog. Ved det danske personale ser tilsynet, at der er en stor forskel på tilgangen til den grønlandske kultur, sprog og opdragelsesformer. Der er ved nogle af de danske pædagoger en respekt og opmærksomhed omkring kulturen og sproget, og ved andre er der en manglende forståelse for betydningen heraf. Generelt er der en manglende viden omkring den grønlandske kultur. Ved det grønlandske ufaglærte personale, hvor der er flere der har sparsom eller slet ingen pædagogisk erfaring, mangler der en større forståelse og viden om målgruppen samt de pædagogiske metoder. Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudvikling? Kanonen er i samarbejdet med socialpædagogisk seminarium i Ilulissat i gang med at planlægge et uddannelsesforløb for personalet, for at give personalet en forståelse og 12

13 viden om målgruppen og Kanonens pædagogik. Uddannelse er modul opbygget. Derudover har Orpigaq ønske om at deltage i relevante kurser inden for området, som bliver udbudt i Grønland. Tilsynet har anbefalet Orpigaq, at får større fokus på at få integreret mere viden omkring den grønlandske kultur samt opdragelsesmetoder. Har institutionen en introduktionsmappe til nye medarbejdere? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen vedr. vagtplaner, opgavefordelinger o.l.? Hvordan håndteres sprog forskelle og planlægger institutionen vagtplaner med hensyntagen til sprogforskelle? Orpigaq udlevere regler og retningslinje til alle nye medarbejdere. Alle dage er der 2-3 personaler på arbejde fra kl.8-23, i hverdagene er afdelingsleder desuden på arbejde i dagtimerne. Der er en vågen nattevagt og der er en rådighedsvagt om natten. Der er 6 personaler der bor i Danmark, de er i Kangerlussuaq i fire uger, hvorefter de har fri i 4 uger. De personaler der køre denne 8 ugers turnus, arbejder mange timer, de fire uger de er i Kangerlussuaq. Dette kan opleves som et stort arbejdspres, og kan virke som en stressfaktor, at bo i den anden ende af institutionen, når man har fri, hvilket begrundes med en fornemmelse om hele tiden at være til rådighed. Ved andre personaler beskrives det som en fordel at bo tæt på, og at være meget nærværende i de fire uger man arbejder. Kommunikationen omkring pædagogikken, opgaver mm. er udfordret af at Orpigaq aldrig har hele personalegruppen samlet, da det som beskrevet ikke er alle der er fastboende i Kangerlussuaq, og da personalerne på skift overlapper hinanden. Personalemøderne er ikke fast lagt ind i vagtplanerne, og alt afhængig af hvem tilsynet spurgte, kom der forskellige svar om hvor ofte der er personalemøde. Disse svar svingede mellem hver 2. og 4. uge. Der er udformet regler og retningslinje omkring mulige sprogbarriere., Der er generelt stor forståelse for, de unges behov for at tale deres modersmål. Der er dog personale der oplever frustrationer over ikke at kunne forstå det grønlandske sprog. Dette er der ledelsesmæssig fokus på, hvor der ligeledes er fokus på de unges ret til at tale at udtrykke sig på deres modersmål. 13

14 Tilbydes medarbejderne supervision og foregår der MUS samtaler? Hvad gør institutionen for at fastholde medarbejdere? Indhentes der børneattester og straffeattester på samtlige ansatte? Hvordan vurderes det psykiske arbejdsmiljø af ledelse og medarbejdere? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær siden sidste tilsyn? Der er tilbydes supervision. Der har været nogle supervisions runder i Kangerlussuaq, og der har ligeledes været personaler der har fået supervision i Danmark. Der er ikke nogen fast struktur omkring det, hvorfor at det ikke er alle medarbejdere der har fået det tilbudt. Tilsynet anbefaler derfor at det kommer ind i en fast struktur. Der har endnu ikke været afholdt MUS samtaler. Afdelingslederen giver udtryk for at være meget opmærksom på den enkelte medarbejder, ved løbende at have en dialog med alle om udviklingspunkter, trivsel mm. Det er dog ikke alle de personaler som tilsynet talte med, der har oplevet dette endnu. Der endnu ingen særlig politik Ja Ledelsen vil gerne tage hånd om og tilgodese alle medarbejdere. Ledelsen er bevidst om, at det har været en hård start for alle, da det var hurtigt, at der flyttede mange unge ind. Ved medarbejderne er der en utryghed at spore. En af dem tilsynet talte med viste afmagt i forhold til de unge, nogle er usikre på deres stillinger og andre kan ikke se den røde tråd og føler ikke ejerskab i forhold til pædagogikken. Personalet er begyndt at blive mere stabilt. Hvordan håndteres uenigheder og samarbejdsproblemer? Foreligger der Arbejds PladsVurdering? I hvilket omfang har personalet kendskab til I det daglige er der fokus på at få italesat forskellige episoder, synspunkter samt evt. uenigheder, når der er overlap først og sidst på dagen. Nej Ledelsen er opmærksom på at alle skal være bekendte med 14

15 aktuelle regler og retningslinjer på institutionen? Som f.eks. tavshedspligt, B-U og handicapregler, magtanvendelse o.l. Hvilke ledelsesformer har institutionen? magtanvendelsesbekendtgørelse, tavshedspligt mm. Men det er i praksis ikke alle medarbejderne der er opmærksomme på at der er en forskel mellem dansk og grønlandsk lovgivning. Der er en tydelig rollefordeling ledelsen imellem. Fonden Kanonens forstander samt den pædagogiske chef er i Danmark. Orpigaqs afdelingsleder er bosat i Kangerlussuaq, og de to souscheffer er på skift i byen. Der skal være en større opmærksomhed omkring introduktion af den grønlandske lovgivning. Der skal udarbejdes APV hver år. Tilsynet anbefaler at alt mødeaktivitet bliver sat i en fast struktur, således at personalemøder, supervision samt samtaler med afdelingslederen køre kontinuerligt og at alle heri bliver tilgodeset. Der udover anbefales det at mødeaktiviteten opprioriteres, således at der går kortere tid imellem personalemøderne. Da Orpigaq er en ny institution der har brug for en fælles tilgang og forståelse af hvordan Kanonens pædagogik og etik tilpasses den grønlandske kultur og opdragelsesmetoder. Generel vurdering af forholdene under tilsynet Tilsynet anbefaler at der i de nedskrevne regler og retningslinje tydeligt fremgår en sprogpolitik, hvor der tages hensyn til de unges behov for, og ret til at tale deres modersmål. Døgninstitutionen er ny og i gang med at finde deres ståsted. Der modtages børn og unge der følelsesmæssig er meget skadet og som er stærk omsorgssvigtede og meget behandlingskrævende. De har brug for en meget struktureret dagligdag med tydelig rammer. Det er tilsynets vurdering at Orpigaq helt overordnet er et godt sted at være for de unge. Der er nogle omsorgspersoner der kan lide dem, og som gerne vil være sammen med dem, hvilket også ser ud til at være gengældt. Det er der udover tilsynets vurdering at Orpigaq har mange udfordringer foran sig i forhold til at få tilpasset Kanonens pædagogik til den grønlandske kultur og opdragelsesformer, så det bliver mere præget af børnenes behov og det grønlandske 15

16 kulturelle aspekter i arbejdet med de unge i dagligdagen. Råd og vejledning der er givet under tilsynet. Tilsynet har anbefalet Orpigaq at udarbejde en velkomstfolder til de unge når de flytter ind samt til de pårørende, hvor der står lidt om de aftaler og regler der er på Orpigaq. Tilsynet anbefaler, at al mødeaktivitet opprioriteres og bliver sat i en fast struktur og at der vil blive lavet en udviklingsplan for: Hvordan Orpigaqs pædagogik bliver tilpasset den grønlandske kultur og opdragelsesmetoder. Herunder at der bliver kigget nærmere på de konsekvenser der benyttes samt længden af disse. Udformning af forskellige politikker, sprogpolitik, facebook politik, seksualitetspolitik, misbrugspolitik mm. At de unge for mere medbestemmelse blandt andet gennem: - Udarbejdelse af aktivitetsplan for ugens løb - ungemøderne Påbud At få fjernet hængslerne i vindueskarmene på de unges værelser, således at vinduerne kan åbnes igen. Der skal udarbejdes nogle klare og tydelige aftaler om metoden aflyst dag, således at den ikke ligner isolation og at den stemmer overens med lovgivningens intentioner samt FN s konvention om barnets rettigheder. Der skal generelt være et større kendskab til den lovgivning institutionen er underlagt ved alt personale. Der skal forsat følges op på hvordan de unge mennesker på Orpigaq kan få undervisning. Dato for udarbejdelse af tilsynsrapporten: Der skal være et aflåseligt skab til medicin Den 19.juni 2013 Karen D. Jensen & Jane Schneider 16

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilset fysiske rammer, samtale med ledelsen og personalegruppen samt beboere.

Tilset fysiske rammer, samtale med ledelsen og personalegruppen samt beboere. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE OG LANDSTINGSFORORDNING NR. 7 AF 3. NOVEMBER 1994 OM HJÆLP TIL PERSONER MED VIDTGÅENDE HANDICAP. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt,

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Sungiusarfik Aaqa, Adolf Jensensvej 22, Box 391, 3900 Nuuk Navn, adr. telefon og e-mail

Sungiusarfik Aaqa, Adolf Jensensvej 22, Box 391, 3900 Nuuk Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud I forbindelse med godkendelse af eksisterende sociale tilbud indhentes en stor del af den relevante

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere