Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie"

Transkript

1 Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie

2 Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole og familieområdet... 4 Definitioner på vold og seksuelle overgreb... 4 Definition på vold... 4 Vold kan ikke altid ses... 5 Definition på seksuelt overgreb... 5 Tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb... 5 Mulige tegn og reaktioner... 6 Hos børn og unge udsat for seksuelle overgreb... 6 Hos børn og unge udsat for vold... 9 Forældresamarbejde og- inddragelse Samtale med barnet/den unge Ved mistanke eller viden om overgreb Handlepligt og underretning Skitse: Handleveje for medarbejdere og ledere Handlevejledninger Ved mistanke mod forældre/anden voksen Ved viden om, eller mistanke mod et barn under 18 år Ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat Koordineringsgruppen Viden om seksuelt overgreb begået af en ansat Mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat Pressehåndtering

3 Strafferetslige bestemmelser: vold Straffeloven Forældreansvarsloven Strafferetslige bestemmelser: seksuelle overgreb Straffeloven seksuelle overgreb Forældreansvarsloven Lov krav til myndighed herunder behandlingsindsats Præsentation af Børnehuset og dets opgaver Kontaktoplysninger

4 Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab Målgruppen er alle ledere og medarbejdere, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet i Bornholms Regionskommune. Forebyggende indsatser på børne- skole og familieområdet Som led i forebyggelse af overgreb mod børn og unge i Bornholms Regionskommune, skal der arbejdes kontinuerligt med forebyggende indsatser i de enkelte børnehuse, afdelingsskoler, Løvstikken, Ungehuset og Børne-Familiehuset. Til dette er udarbejdet en inspirationsguide som skal bruges i processen. Det forventes at lederen minimum 2 gange årligt tager initiativ til drøftelse af inspirationsguiden, med udgangspunkt i denne beredskabsplan. Resultatet af drøftelserne nedskrives i referat. Definitioner på vold og seksuelle overgreb For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb, er det vigtigt at definere og uddybe, hvad der forstås ved begreberne. I dette beredskab anvendes de definitioner på seksuelle krænkelser, overgreb og vold, som henholdsvis SISO og Servicestyrelsen anvender. Definition på vold Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet, krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra for eksempel forældre, omsorgsgivere, ukendte personer, børn eller unge, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller andet tilsvarende, eller om generelt nedværdigende behandling. Manglende stimulering og forhindring af et barns skolegang eller fritidsinteresser er ligeledes eksempler på psykisk vold. Der kan også være tale om egentlig vanrøgt, hvor barnet efterlades uden pasning eller ikke får fysisk omsorg. 4

5 Fysisk vold kan beskrives som korporlig afstraffelse, slag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Vold omfatter også, når børn er vidne til vold for eksempel mod en forælder eller søskende. Vold kan ikke altid ses Det er vigtigt at vide, at ikke al vold kan ses på et barn. Fysisk vold efterlader oftest synlige mærker, blandt andet mærker på kroppen, på arme eller ben eller måske i ansigtet, men ofte er mærkerne skjult under tøjet. Psykisk vold og seksuel vold efterlader nødvendigvis ikke synlige mærker uden på kroppen, men der sker skade på barnets psykiske og mentale udvikling, og skaden kan være lige så omfattende som ved fysisk vold. Definition på seksuelt overgreb Seksuel vold er alle former for seksuelle overgreb, hvor barnets tillid udnyttes til at tilfredsstille den voksnes seksuelle behov. Den seksuelle vold involverer meget ofte også både psykisk og fysisk vold foruden det seksuelle overgreb. Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: Den voksne udnytter barnets tillid Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give sit samtykke til Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller er et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral Tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb Det er vigtigt med tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb. Derfor er det afgørende at man på alle arbejdspladser, der arbejder med børn og unge, skaber en kultur, hvor man taler om tegn og signaler på overgreb, både ansatte, børn og unge. Som fagperson skal man tilegne sig viden om de mulige tegn og reaktioner, som et barn eller ung kan udvise, samt være i stand til at se, tolke og handle på børn og unges tegn og reaktioner på mistrivsel. Der er tabuer, tavshed og hemmeligholdelse forbundet med vold og seksuelle overgreb, som kan gøre, at overgreb kan foregå gennem længere tid, uden at omgivelserne får kendskab til det. Det kan derfor være svært, at opspore overgreb mod børn og unge. Ofte er det gennem barnet, at man får viden eller mistanke om overgreb. Barnet udviser måske nogle tegn og reaktioner, eller kommer med udsagn om overgreb. Barnet har brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og tager initiativ i forhold til barnets udsagn, eller de tegn og reaktioner der udvises. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med tegn på overgreb, det kan være udtryk for, at barnet ikke får dækket sine basale udviklingsbehov, eller barnet kan være udsat for andre former for omsorgssvigt. 5

6 Barnet kan også reagere på belastende oplevelser i barnets tilværelse, som for eksempel skilsmisse, sygdom eller død. Beskrivelsen af tegn og reaktioner herunder, skal derfor læses som opmærksomhedspunkter. Den faglige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i forhold til den viden, man i øvrigt har om det konkrete barn og dets familie. Mulige tegn og reaktioner Hos børn og unge udsat for seksuelle overgreb I nedenstående oversigt beskrives en række forskellige tegn og reaktioner på seksuelle overgreb. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner for henholdsvis småbørn, mellemstore børn og teenagere. FYSISKE TEGN: SEKSUELLE OVERGREB Småbørn Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Smerte, kløe, udslæt omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning Blærebetændelse, skedekatar Blod i underbukserne Have svært ved at gå eller sidde Mave- og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Stopper ting/objekter op i skede- og endetarmsåbning Ufrivillig vandladning, encoprese Revner i mundvige, sår i munden Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme Synkebesvær, ubehag ift. bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt (sæd) Følger ikke normal vækstkurve Mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme fysiske tegn og symptomer som småbørn. Herudover: Psykosomatiske klager over smerter i underlivet, hovedpine, mavepine m.m. Vanskeligheder med kropslig kontakt og berøring Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne Teenagere Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde/skjule fysisk udvikling 6

7 PSYKISKE TEGN: SEKSUELLE OVERGREB Småbørn Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Udvise ligegyldighed, robot-lignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring til kontakt, trækker sig ind i sig selv Mistillid til voksne Utryg tilknytning Dissociation Ukritisk i kontakten til andre Mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme symptomer som småbørn. Herudover: Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Teenagere Teenagere vil udvise de samme psykiske tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Herudover: Depression Mistillid til andre Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse 7

8 SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN: SEKSUELLE OVERGREB Småbørn Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders- og udviklingsniveau Koncentrationsvanskeligheder fx ved leg og samvær med andre Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udad reagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide Hyperaktivitet Frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop Mellemstore børn Mellemstore børn vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn. Herudover: Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende Påfaldende påklædning Manglende blufærdighed eller overdreven blufærdighed ift. egen krop og i relation til omgivelserne Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb eller afsløring heraf Mobning Begyndende selvmordstanker Teenagere Teenagere vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker- og forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed, skamfuldhed Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning 8

9 Hos børn og unge udsat for vold I nedenstående oversigt beskrives en række forskellige tegn og reaktioner på voldelige overgreb. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. FYSISKE TEGN: VOLD Mærker efter slag Brandmærker Sår på kroppen Mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme og ben, kraveben eller andre knoglebrud Symptomer på shaken baby syndrome Hyppige skadestuebesøg Psykosomatiske klager Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Søvnvanskeligheder PSYKISKE TEGN: VOLD Tristhed Indadvendthed Ensomhedsfølelse, føler sig anderledes Isolation Utryg tilknytning Mistillid til voksne Dissociation Lav selvfølelse Hjælpeløshed, magtesløshed Skyldfølelse, skamfølelse Begyndende depression Manglende identitetsfølelse Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsriver sig for hurtigt Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN: VOLD 9

10 Koncentrationsvanskeligheder ift. leg og samvær med andre Leg med fx dukker hvor vold illustreres Vanskeligheder med impulskontrol Indlæringsvanskeligheder Tab af kompetencer Udadreagerende, aggressiv adfærd Følelse af frustration og vrede Hyperaktivitet, hypersensitivitet Angst Selvdestruktiv og selvskadende adfærd Udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå vold eller afsløring heraf Overtilpassethed Vanskeligheder med at regulere følelser Forældresamarbejde og- inddragelse Et godt forældresamarbejde og inddragelse af forældrene omkring barnets trivsel er som regel det bedste udgangspunkt, men i forbindelse med vold og seksuelle overgreb er der dog en undtagelse. Vold og seksuelle overgreb er omfattet af strafferetslige bestemmelser. Hvis viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb retter sig mod en eller begge forældre eller en person med et forældrelignende forhold til barnet, må forældrene ikke orienteres. I disse situationer er det myndighedssagsbehandlerne i Center for Børn og Familie Myndighed og Tilsyn der i samarbejde med politiet har til opgave at orientere og inddrage forældrene. Samtale med barnet/den unge Det er ikke sikkert, at et barn eller en ung, der har været udsat for overgreb fortæller det. Men hvis barnet alligevel en dag taler om det, er det vigtigt som professionel at være opmærksom på følgende: At gribe situationen og turde være nærværende og til stede At stole på barnets fortælling At bruge barnets egne ord og turde gentage barnets udsagn At tale tilstrækkeligt med barnet til at finde ud af, om der skal tages yderligere skridt i sagen Ikke at afhøre barnet, da det er politiets opgave. At gå for dybt ind i sagen med barnet inden politiets afhøring kan skade deres arbejde og svække en eventuel retssag 10

11 Det kan være en fordel at være to voksne tilstede hvis det er muligt Ved mistanke eller viden om overgreb Bekymring, mistanke eller konkret viden Viden om vold og seksuelle overgreb kan inddeles i tre forskellige niveauer: Bekymring, mistanke og konkret viden. Bekymring Er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn eller i dets familie. Her er der ikke tale om, at man har en konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til skærpet observation af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene, med mindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb mod barnet/den unge. Her skal overvejes om der er grundlag for at afholde et tværfagligt SSD møde jf. servicelovens 49 a. Mødet må afholdes en gang, og har til formål at udveksle oplysninger til vurdering af hvorvidt der evt. er grundlag for tidlig indsats. Mistanke Forstås som mere end blot bekymring. Mistanken kan formuleres fx på baggrund af observationer af barnet, barnets eget udsagn om hændelser der har fundet sted eller oplysninger, man har fået på anden vis. Her er der underretningspligt. Mistanken kan inden underretning, drøftes med Myndighed og Tilsyn i Center for Børn og Familie og/eller BUSK teamet. Konkret viden Her har man viden om, at et barn eller en ung har været udsat for en konkret handling, et overgreb begået af en eller flere personer. Denne information kan komme fra barnet/den unge selv, fra den der har begået overgreb, eller fra vidner. Her er underretningspligt. Vær opmærksom på om der er grundlag for øjeblikkelig underretning. Enhver, som får mistanke om, at et overgreb har fundet sted, har pligt til at handle. Det er afgørende, at der gribes ind så tidligt som muligt, inden skaderne for barnet eller den unges videre udvikling bliver for store. Som offentligt ansat har man en skærpet pligt til at underrette Myndighed og Tilsyn i Center for Børn og Familie, hvis der er mistanke om, at et barn ikke trives og måske er udsat for overgreb. En mistanke om overgreb vil for mange være vanskelig at handle på, men her er det vigtigt, at man stoler på sin egen faglighed, at man har observeret noget, der giver anledning til mistanke. Brug den nærmeste leder til at kvalificere tanker og iagttagelser. Ring eventuelt til en repræsentant fra BUSK temaet og vend spørgsmål. Såfremt der er tvivl, om der skal underrettes, kan sagen tages op på tværfagligt møde. 11

12 Handlepligt og underretning Handlepligt For alle borgere gælder, at de i henhold til lov om Social Service 154 har pligt til at underrette de sociale myndigheder hvis de møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. hvis de får kendskab til at et barn eller ung under 18 år fra forældre eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringes dets sundhed eller udvikling i fare Derudover har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv skærpet underretningspligt i henhold til lov om Social Service 153. Skærpet underretningspligt Den skærpede underretningspligt betyder, at personer der udøver tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten får kendskab eller grund til at antage: 1. At et barn under 18 år kan have behov for særlig støtte 2. At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller 3. At et barn under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Vær opmærksom på, at underretningspligten er personlig, og at den gælder uanset faglige uenigheder eller at leder fx, ikke vil foretage en underretning Hvem har skærpet underretningspligt? Uddrag fra bekendtgørelse til underretningspligten: Hvis du er lærer, pædagog/pædagogmedhjælper, dagplejer, leder af børneinstitution, skoleleder, praktiserende læge, sundhedsplejerske, jordemoder, psykolog, ansat i PPR eller som SSP medarbejder ved politiet, hører du til dem, som har skærpet underretningspligt. Ved viden eller mistanke om overgreb begået af en voksen Tal ikke med forældre eller stedforældre om mistanken, såfremt mistanken retter sig mod disse! (se nedenstående model for handleveje). 12

13 Skitse: Handleveje for medarbejdere og ledere Mistanken opstår hos medarbejder eller eventuelt hos pårørende Drøft omgående sagen med nærmeste leder Leder handler omgående og straks I tvivl om mistanke? Hvis mistanke mod en eller begge forældre/stedforældre I Kontakt BUSK for råd og vejledning Sagen må ikke drøftes med forældre/stedforældre Begrundet mistanke Underretning til Myndig og Tilsyn i Center for Børn og Familie. I akutte tilfælde telefonisk underretning Myndighed og Tilsyn i Center for Børn og Familie vurderer i samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse 13

14 Handlevejledninger Ved mistanke mod forældre/anden voksen Hvad er medarbejderens opgaver Gå omgående til din nærmeste leder og orienter om mistanken Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke. Undlad også her at tolke på disse oplysninger Lyt til barnet og vær opmærksom på at du ikke må udspørge eller afhøre barnet. Det er politiets opgave Vis omsorg for barnet, som normalt ikke må modtage krisehjælp, før en eventuel videoafhøring er afsluttet. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet Tal ikke med forældre eller stedforældre om mistanken Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen se også afsnittet om pressehåndtering side 19 Hvad er lederens opgaver Retter mistanken sig mod en anden voksen, skal forældrene som udgangspunkt orienteres, inden der fremsendes underretning, men overvej sammen med Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie, hvornår og hvordan forældrenes orienteres og inddrages Som leder har du ansvaret for behandling af mistanken, herunder ansvar for at sende en underretning til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie Hvis du er i tvivl, kan du kontakte BUSK og i anonymiseret form bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til underretning. Hvis dette ikke er tilfældet, rådgiv da medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne anvende sin personlige underretningspligt Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie. Tal ikke med forældre eller stedforældre om mistanken, hvis mistanken retter sig mod dem Tal ikke om din mistanke med nogen, som ikke er involveret i sagen. se også afsnittet om pressehåndtering side 19 Vær opmærksom på følgende, efter underretningen er afleveret Når underretning er afleveret, registreres underretningen og der vurderes af Myndighed og Tilsyn om der er behov for akut foranstaltning inden for 24 timer. 14

15 Alle personer der indgiver en underretning modtager en kvittering fra Myndighed og Tilsyn, (med mindre det er en anonym underretning) Fagpersoner der underretter om overgreb, orienteres af Myndighed og Tilsyn om hvorvidt underretningen har ført til iværksættelse af undersøgelse eller foranstaltninger. Hvis I undervejs i processen oplever, at barnets situation yderligere forværres, skal der fremsendes en ny underretning Fasthold en normal hverdag for barnet. Tryghed og forudsigelighed er vigtig i en utryg og kaotisk situation Vær til rådighed for barnet ved at lytte og give omsorg Ved viden om, eller mistanke mod et barn under 18 år Særligt om børn under 14 år Børn kan også begå overgreb og udsætte et andet barn for en grænseoverskridende adfærd, enten i form af et voldeligt overgreb eller en seksualiserende adfærd. Disse overgreb er ikke strafbare, fordi barnet er under den kriminelle lavalder. Men man bør være opmærksom på, at de kan have samme karakter og konsekvenser for det barn, der udsættes for overgrebene. Derfor bør der handles ligeså alvorligt på disse hændelser som i de situationer, hvor overgrebene kan føre til straf. Samtidig er det også vigtigt at være opmærksom på, at det barn, der har foretaget en sådan handling, også er et barn, der kan have behov for særlig støtte. Ved mistanke eller viden om, at et barn begår voldelige overgreb af fysisk eller seksuel karakter eller udøver seksualiserende adfærd over for andre børn, skal der sendes en underretning til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie. Dette skal ske for såvel det barn, der har denne adfærd, som det barn/de børn, der har været udsat herfor. Hvordan vurderes det, om en seksuel handling mellem børn har været en eksperimenterede leg eller et overgreb? Vi ved at følgende opmærksomhedspunkter kan give et fingerpeg, når du skal vurdere om der sker seksuelle overgreb mellem børn/unge: Se på og vurder følgende: Ved almindelige seksuelle lege, ses ofte en gensidig og frivillig aftale. Ved seksuelle overgreb er det ene barn oftest truet til at deltage i den seksuelle aktivitet. o Er der tale om gensidig nysgerrighed og fælles eksperimentering? o Er der krav om hemmeligholdelse? Magtrelationen mellem børn er en vigtig faktor, fordi seksuelle overgreb mellem børn ofte sker, hvor et barn i en mere magtfuld position udnytter et svagere, måske yngre barn. o Er der brugt magt og trusler i forbindelse med det seksuelle samvær? o Virker et af børnene uvillig eller kuet? o Er der stor alders- og modenhedsforskel mellem børnene? Fremtræder der ritualistiske eller sadistiske/voldelige elementer i det seksuelle samvær? 15

16 Hvad er medarbejderens opgaver Har du selv overrasket børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde om, hvad det er de laver/leger, og hvor de eventuel har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at afhøre dem Gå til din nærmeste leder og orienter om, hvad du enten har set, hørt eller gjort i den konkrete situation Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser der ligger til grund for din viden eller mistanke - undlad tolkninger Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som muligt og undlad også at tolke på disse oplysninger Vis i den efterfølgende periode interesse og omsorg for begge børn Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen. se også afsnittet om pressehåndtering side 20 Hvad er lederens opgaver Vurder oplysningerne fra medarbejderen, herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hvis du er i tvivl om ovenstående, kan du kontakte BUSK og i anonymiseret form bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne, herunder hvornår og hvordan forældrene orienteres og inddrages Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du, eventuelt sammen med medarbejderen, allerede samme dag indkalde og/eller orientere begge børns forældrene om hændelsen Ved samtalen med forældre skal du orientere om, at der skal indsendes en underretning til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie på hvert af børnene, så de kan få den relevante hjælp og støtte. Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår Vær opmærksom på følgende, efter underretningen er afleveret Når underretning er afleveret, vil I inden 6 arbejdsdage, efter denne er modtaget få tilsendt en skriftlig kvittering for modtagelsen Som underretter er man sædvanligvis ikke - i juridisk forstand - part i sagen og kan derfor ikke forvente at få oplysninger om, hvad der sker i sagen. Dog kan du som underretter efter ikrafttrædelse af Barnets Reform den , efter anmodning få oplysninger om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning Hvis I undervejs i processen oplever, at barnets situation yderligere forværres, skal der fremsendes en ny underretning Fasthold en normal hverdag for barnet. Tryghed og forudsigelighed er vigtig i en utryg og kaotisk situation Vær til rådighed for barnet/børnene ved at lytte og give omsorg 16

17 Videregivelse af information til øvrige medarbejdere Lederen vurderer om og hvem, der skal orienteres om sagen. Medarbejderne skal gøres opmærksom på deres tavshedspligt. Ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat Beredskabet er i denne handlevejledning alene rettet mod seksuelle overgreb. Der kan naturligvis også findes andre former for overgreb sted begået af en ansat, men dette er ikke medtaget i denne plan. Koordineringsgruppen Til koordinering og behandling af sager i forbindelse med mistanke om eller konstateret seksuelle overgreb begået af en ansat, træder følgende koordineringsgruppe sammen: Centerchef for Børn og Familie Centerchef for Skole, Kultur og Fritid Specialkonsulent Center for Børn og Familie Disse vurderer hvilke andre relevante fagpersoner der skal optræde ad hoc, dette kunne for eksempel være nærmeste leder, chefkonsulent fra løn og personale og/eller chefjurist. Viden om seksuelt overgreb begået af en ansat Ved viden om seksuelt overgreb begået af en ansat i virksomheden skal lederen øjeblikkeligt: Fritage den ansatte for tjeneste Politianmelde sagen Sende en underretning om barnet/børnene til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie og kontakte Løn- og Personale Kontakte et medlem af koordineringsgruppen Centerchef for Børn og Familie eller afdelingsleder kontakter straks Løn og Personale, med henblik på vurdering af de ansættelsesretlige konsekvenser for den ansatte. Efterfølgende overdrages ansvaret for det videre sagsforløb i forhold til barnet/børnene til koordineringsgruppen. 17

18 Mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat 1. Hvad er medarbejderens og lederens opgaver Medarbejderen har ansvar for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Hvis mistanken er rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen henvende sig direkte til centerchefen for Børn- og Familie Lederen kontakter straks Løn og Personale med henblik på en vurdering af, om der skal ske fritagelse for tjeneste, mens sagen undersøges. Tjenestefritagelse sker som udgangspunkt på et møde med deltagelse af afdelingsleder og den ansatte. Den ansatte skal tilbydes at medbringe en bisidder Lederen har ansvar for at kontakte et medlem af koordineringsgruppen Efter henvendelsen til koordineringsgruppen, skal afdelingslederen afvente koordineringsgruppens tilbagemelding og skal umiddelbart ikke foretage sig yderligere 2. Hvad er koordineringsgruppens opgaver Alle medlemmer af koordineringsgruppen skal give henvendelsen højeste prioritet. Det medlem som modtager henvendelsen har ansvaret for at kontakte formanden/næstformanden for koordineringsgruppen Det er formandens eller næstformandens ansvar at indkalde koordineringsgruppen. Hvis det ikke er muligt at træffe hverken formanden eller næstformanden, er det medlemmet der modtager henvendelsen, som indkalder øvrige medlemmer Koordineringsgruppen mødes straks og gennemfører mødet, selvom flere af medlemmerne er forhindret i at deltage Koordineringsgruppen underetter kommunaldirektøren og servicedirektøren, der underretter borgmesteren Koordineringsgruppen laver en nærmere afdækning af sagen for at afgøre om mistanken er ubegrundet eller begrundet 3. Hvis mistanken findes ubegrundet foretages ikke politianmeldelse Herefter har koordineringsgruppen ansvaret for at informere relevante parter Den ansattes nærmeste leder vejleder om hjælp og støtte gennem arbejdsplads, fagforening m.v. Lederen skal orientere om muligheder for krisehjælp Der udarbejdes et internt notat og koordineringsgruppen gør de involverede opmærksom på retten til at få indsigt i dokumentet Den nærmeste leder kan rekvirere hjælp hos koordineringsgruppen eller BUSK 4. Hvis mistanken findes begrundet foretages politianmeldelse Koordineringsgruppen har ansvaret for at kontakte politiet og anmelde sagen Koordineringsgruppen sender en underretning på barnet/børnene til Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie Koordineringsgruppen underretter kommunaldirektøren og servicedirektøren, der underretter borgmesteren om politianmeldelse 18

19 Afdelingslederen orienterer den ansatte om politianmeldelsen, efter forinden at have rådført sig med politiet og Løn og Personale, Løn-Jura om, hvornår og hvordan den ansatte skal orienteres Afdelingslederen kontakter Løn og Personale, Løn-Jura for rådgivning om den ansættelsesretlige håndtering af sagen Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie vejleder familien til barnet om mulighederne for hjælp og støtte Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie har kontakt til politiet under politisagens behandling I tilfælde af sigtelse, tiltale, tiltalefrafald, dom m.v. giver koordineringsgruppen besked til relevante parter i sagen 5. Kontakten til barn og forældre Myndighed og Tilsyn, Center for Børn og Familie har ansvaret for rådgivning og støtte til barn og forældre under hele forløbet 6. Øvrige ansatte på skolen/institutionen Koordineringsgruppen vurderer i et samarbejde med politiet, om det i den konkrete sag er relevant og hensigtsmæssigt at orientere det øvrige personale Orienteringen må tidligst ske, efter den ansatte er orienteret om politianmeldelsen Nærmeste leder skal orientere personalet om støttemuligheder hos leder, centerchef og tillidsmand Ved orienteringer til tredje part skal man være opmærksom på sin tavshedspligt 7. Orientering til andre forældre og bestyrelsen Koordineringsgruppen vurderer i den enkelte sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere andre forældre og bestyrelsen Orienteringen må tidligst ske, efter den ansatte er orienteret om politianmeldelsen Ved orientering af forældre indkalder lederen af institutionen til orienteringsmøde. Relevant medlem af koordineringsgruppen kan deltage Ved orientering til tredje part skal man være opmærksom på sin tavshedspligt 8. Sagen afsluttes Hvis politiets efterforskning ikke fører til tiltale betragtes sagen som afsluttet og medarbejderen genoptager som udgangspunkt sit job Hvis tiltale spørgsmålet indbringes for statsadvokaten genindtræder medarbejderen som udgangspunkt sit job Ved domfældelse tager centerchefen kontakt til nærmeste leder og Løn og Personale og drøfter den ansattes arbejds- og ansættelsesforhold Hvis den ansatte frifindes afholder centerchefen møde med nærmeste leder og den ansatte om genoptagelse af arbejdet Centerchefen og nærmeste leder vurderer, på hvilken måde forældre, personale, bestyrelse og øvrige forældrekreds skal orienteres 19

20 Pressehåndtering Alle henvendelser fra pressen i sager, hvor der er viden om eller mistanke om seksuelle krænkelser eller overgreb på børn og unge, koordineres af Centerchefen for Børn og Familie. Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale. Strafferetslige bestemmelser: vold Straffeloven Straffemæssigt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger. Det drejer sig om følgende paragraffer i straffeloven: 244. Den, som øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed. 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år har et legemsangreb været af så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år. Forældreansvarsloven 2, stk. 2: barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling. Strafferetslige bestemmelser: seksuelle overgreb Straffeloven seksuelle overgreb Straffemæssigt er seksuelle overgreb opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger. Det drejer sig om følgende paragraffer i straffeloven 210. Incest, samleje med slægtning i nedstigende linje, samleje mellem bror og søster, anden kønslig omgængelse med en slægtning i nedstigende linje eller mellem søskende af samme køn og anden kønslig omgængelse end samleje med en slægtning i nedstigende linje eller mellem søskende Voldtægt 222, 223, 224. Samleje eller anden kønslig omgængelse med et barn under 15 år dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse. 232, 230, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år. 223 a. køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år. 20

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn

Vold og seksuelle overgreb mod børn Vold og seksuelle overgreb mod børn Bornholms Regionskommune 3. og 4. marts 2015 V/ Birgitte Roth Hansen og Karen Jørgensen SISO Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn Videnscenter Vidensopsamling/

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik Brøndagerskolens Seksualitetspolitik Vi er alle født til at deltage i hinandens nervesystemer. Daniel Stern. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K. E. Løgstrup. Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere