EM 2017/91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EM 2017/91"

Transkript

1 EM 2017/91 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den skattemæssige behandling af fysiske personers gevinster og tab fra kapitalandele i selskaber og visse værdipapirer (Værdipapiravanceloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Gevinster og tab på aktier behandles efter reglerne i denne Inatsisartutlov. Stk. 2. Inatsisartutlovens regler om aktier finder tilsvarende anvendelse på tegningsretter til aktier og aktieretter, anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser og omsættelige investeringsforeningsbeviser. Stk. 3. Inatsisartutlovens regler om aktier finder tilsvarende anvendelse på konvertible obligationer og andre værdipapirer, der kan konverteres til værdipapirer, som nævnt i stk Gevinster og tab ved afståelse af eller indfrielse af fordringer behandles efter reglerne i denne Inatsisartutlov. Stk. 2. Ved fordringer forstås obligationer, statsgældsbeviser, skatkammerbeviser, virksomhedscertifikater og pantebreve med sikkerhed i fast ejendom. 3. Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på gevinst og tab på aktier og anparter, der henhører til den skattepligtiges næringsvej jf. Landstingslov om indkomstskat 34, stk. 1, nr. 2, hvor skattepligten opgøres efter indkomstskattelovens almindelige regler. Stk. 2. Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på en medarbejders gevinst eller tab på aktier og anparter ved et selskabs tilbagekøb af medarbejderaktier til videresalg til andre medarbejdere, jf. Landstingslov om indkomstskat 87, stk Stk. 3. Gevinst og tab ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, er skattefri, hvis lejligheden har tjent til bolig for ejeren af værdipapiret eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet værdipapiret, og hvor betingelserne for at kunne afstå værdipapiret skattefrit efter nærværende stykke har været opfyldt. 4. Gevinst og tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber m.v. i det kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses, behandles efter reglerne i om realisationsbeskatning, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En hovedaktionær, der likviderer et selskab, som har solgt aktiver over i et andet selskab, hvor vedkommende også er hovedaktionær, beskattes efter Landstingslov om indkomstskat 86, stk Ved børsnoterede aktier forstås aktier, der sælges og købes på et reguleret marked, som defineret i Anordning om Ikrafttræden for Grønland af Lov om Værdipapirhandel m.v.. Ved et reguleret marked forstås et multilateralt system, hvor der inden for systemet og i overensstemmelse med dettes ufravigelige regler sammenføres eller befordres sammenføring EM 2017/91 3 AAN sagsnr.:

2 af en flerhed af tredjeparters interesser i køb og salg af værdipapirer på en sådan måde, at der indgås aftaler om handel med værdipapirer, der er optaget til handel efter dette markeds regler eller systemer. 6. Såfremt en skattepligtig ejer aktier m.v. med samme rettigheder, der er erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de først erhvervede aktier m.v. for de først afståede. Tilsvarende anses de først erhvervede fordringer for de først afståede, hvis fordringerne registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode eller er udstedt på samme vilkår af samme udsteder. 7. Som unoterede grønlandsk aktier anses aktier eller anparter i selskaber, der er fuldt skattepligtige til Grønland efter Landstingslov om indkomstskat 1 og som ikke er børsnoterede jf. Inatsisartutlovens 5. Kapital 2 Skattepligtige subjekter 8. Omfattet af loven er fysiske personer, der er skattepligtige efter Landstingslov om indkomstskat 1 og 2. Kapitel 3 Beskatning af gevinster 9. Skat af gevinster på aktier og fordringer beregnes som en endelig skat, med den fastsatte samlede udskrivningsprocent, jf i Landstingslov om indkomstskat, der gælder i den skattepligtiges skattekommune, jf. Landstingslov om indkomstskat Skat af aktiegevinster fra unoterede aktier i selskaber, der har hjemsted i Grønland, beregnes som en endelig skat med en skattesats, der for indkomståret 2019 og 2020 udgør 16 procent. Stk. 2. For de efterfølgende indkomstår fastsættes satsen af Inatsisartut på samme måde som i 61, stk. 2, i Landstingslov om indkomstskat. Kapitel 4 Opgørelse af gevinst og tab på fordringer 11. Fortjenesten eller tabet opgøres ved afståelse eller indfrielse af fordringen. Fortjenesten eller tabet på en fordring opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelses- eller indfrielsessummen. Såfremt indfrielse sker gennem afdrag, opgøres fortjenesten således, at der af ethvert afdrag medregnes en så stor procentdel, som svarer til det antal procenter, hvormed parikurs overstiger anskaffelseskursen. 4

3 12. Tab på fordringer kan fratrækkes efter reglerne i 16. Kapitel 5 Opgørelse af gevinst og tab på aktier m.v. Realisationsbeskatning 13. Gevinster og tab fra aktier m.v. beskattes efter reglerne i dette kapitel. Stk. 2. Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden, dvs. som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen for de pågældende aktier. Ved anskaffelsessummen forstås den samlede anskaffelsessum for den beholdning af aktier, som den skattepligtige har i det pågældende selskab, uanset om de har forskellige rettigheder. 14. Anparter og investeringsbeviser m.v. i investeringsforeninger, investeringsselskaber m.v. beskattes efter realisationsprincippet i 13, stk. 2. Tab 15. Tab fra børsnoterede aktier m.v. og tab ved afståelse eller indfrielse af fordringer m.v. kan modregnes i summen af indkomstårets følgende indtægter: 1) Gevinster fra børsnoterede aktier. 2) Gevinster fra afståelsen eller indfrielse af fordringer efter denne Inatsisartutlov. 3) Gevinster fra anparter og investeringsbeviser omfattet af 14. Stk. 2. Et nettotab kan fremføres til modregning i de efterfølgende 10 indkomstårs nettogevinster efter stk. 1, nr Inden for denne periode kan fradraget dog kun overføres til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i et tidligere års gevinster. Stk. 3. Tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft en indflydelse som omhandlet i Landstingslov om indkomstskat 86, stk. 3, eller tab på fordringer på den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer kan ikke fradrages. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Stk. 4. Tab på en fordring kan ikke fradrages, såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen omfattet af denne Inatsisartutlov som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Stk. 5. Tab på aktier, som har været børsnoteret på anskaffelsestidspunktet for den skattepligtige, men som ikke længere handles på et reguleret marked, jf. 13, f.eks. på grund af at aktien er afnoteret eller suspenderet fra handel, kan kun fradrages i gevinster jf. 16, stk. 1, nr Tab på unoterede aktier m.v. kan modregnes i gevinster fra andre unoterede aktier i samme indkomstår. 5

4 Stk. 2. Et nettotab kan fremføres til modregning i de efterfølgende 10 indkomstårs nettogevinster på unoterede realisationsbeskattede aktier m.v. Inden for denne periode kan fradraget dog kun overføres til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i et tidligere års gevinster. 17. Tab ved afståelse af grønlandske unoterede aktier kan modregnes i gevinster fra andre grønlandske unoterede aktier i samme indkomstår. Stk. 2. Et nettotab kan fremføres til modregning i de efterfølgende 10 indkomstårs nettogevinster på grønlandske unoterede aktier. Inden for denne periode kan fradraget dog kun overføres til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i et tidligere års gevinster. Kapital 6 Erhvervelse og afståelse Afståelse 18. Ved afståelse forstås i denne Inatsisartutlov salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse. Stk. 2. Erhvervelse og afståelse af aktier ved gave eller arv sidestilles i denne Inatsisartutlov med køb henholdsvis salg. Som anskaffelsessum eller afståelsessum betragtes i disse tilfælde det beløb, der er lagt til grund ved beregningen af en skat efter denne Inatsisartutlov af den pågældende erhvervelse. Har denne ikke været skattepligtig betragtes som anskaffelsessum eller afståelsessum den pågældende akties handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Reglerne i pkt. gælder ikke, i det omfang erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Stk. 3. Erstatnings- eller forsikringssummer sidestilles med afståelsessummer. Afståelse med succession 19. Overtager den længstlevende ægtefælle i forbindelse med den skattepligtiges død fællesboet til hensidden i uskiftet bo, indtræder den længstlevende i afdødes skattemæssige stilling efter denne Inatsisartutlov. 20. Aktier m.v. som en person modtager som vederlag for aktier m.v. i et indskydende selskab, i forbindelse med en fusion eller spaltning efter kapitel 5 i Landstingslov om indkomstskat, behandles, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Stk. 2. Aktier m.v. i det indskydende selskab anses for afstået i det omfang den skattepligtige vederlægges med andet end aktier m.v. i det modtagende selskab. Kapitel 7 6

5 Til- og fraflytning Tilflytning 21. Bliver en person skattepligtig til Grønland, anses aktier og fordringer for anskaffet til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten til Grønland indtræder. Fraflytning med børsnotede aktier og investeringsforeningsbeviser 22. Gevinst og tab på børsnoterede aktier og beviser i investeringsforeninger m.v. omfattet af reglerne i denne Inatsisartutlov betragtes som realiseret, hvis beskatningsretten ophører af anden grund end den skattepligtiges død, jf. dog stk. 2 og stk. 3, herunder når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Grønland og en fremmed stat, Danmark eller Færøerne bliver hjemmehørende uden for Grønland. Stk. 2. Reglerne i stk. 1, gælder kun for personer, der på tidspunktet for skattepligtens ophør har en beholdning af børsnoterede aktier m.v. med en samlet handelsværdi på kr. eller mere. Stk. 3. Reglerne i stk. 1, gælder kun for personer, der har været skattepligtige efter Landstingslov om indkomstskat 1, stk. 1, nr. 1-2, stk. 4, eller 2, stk. 1, nr. 10. Reglerne i stk. 1 gælder tilsvarende, hvis aktierne er erhvervet fra den skattepligtiges ægtefælle og denne opfylder betingelserne i 1. pkt. Stk. 4. Gevinst og tab, der anses for realiseret efter stk. 1, opgøres efter reglerne i 11-17, dog træder værdien ved skattepligtens ophør i stedet for afståelsessummen. Stk. 5. Den beregnede skat efter stk. 4 er endelig. Er den beregnede skat mindre end 500 kr., opkræves beløbet dog ikke. Fraflytning med unoterede aktier og fordringer 23. Gevinst og tab på aktier og fordringer omfattet af reglerne i denne Inatsisartutlov betragtes som realiseret, hvis beskatningsretten ophører af anden grund end den skattepligtiges død, jf. dog stk. 2 og stk. 3, herunder når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Grønland og en fremmed stat, Danmark eller Færøerne bliver hjemmehørende uden for Grønland. Stk. 2. Reglerne i stk. 1, gælder kun for personer, der på tidspunktet for skattepligtens ophør har en beholdning af aktier og fordringer med en samlet handelsværdi på kr. eller mere. Stk. 3. Reglerne i stk. 1, gælder kun for personer, der har været skattepligtige efter Landstingslov om indkomstskat 1, stk. 1, nr. 1-2, stk. 4, eller 2, stk. 1, nr. 10, i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de sidste 10 år før skattepligtsophøret. Reglerne i stk. 1 gælder tilsvarende, hvis aktierne er erhvervet fra den skattepligtiges ægtefælle og denne opfylder betingelserne i 1. pkt. 7

6 Stk. 4. Gevinst og tab, der anses for realiseret efter stk. 1, opgøres efter reglerne i 11-17, dog træder værdien ved skattepligtens ophør i stedet for afståelsessummen. Stk. 5. Den beregnede skat efter stk. 4 er endelig jf. dog 26, stk. 2. Dog kan der gives henstand med betaling af skatten efter reglerne i i det omfang gevinst eller tab vedrører unoterede aktier og fordringer. 24. Personer kan efter ansøgning få henstand med betaling af den beregnede skat, jf. 23, stk. 5, når betalingen skyldes ophør af skattepligten efter 23, stk. 1. Stk. 2. Henstand efter stk. 1, er betinget af, at der ved fraflytning m.v. indgives selvangivelse til skatteforvaltningen. Der skal indgives en beholdningsoversigt efter 25, sammen med selvangivelsen. Stk. 3. Henstandsbeløbet forrentes med 0,3 procent, pr. påbegyndt måned. Stk. 4. Sker personens fraflytning m.v. til et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, er henstand efter stk. 1, betinget af, at der stilles sikkerhed. Sikkerheden skal stå i et passende forhold til henstandsbeløbet og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, anfordringsbankgaranti eller anden betryggende sikkerhed efter skatteforvaltningens bestemmelser. Er personens fraflytning sket til et land, der er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst, og flytter personen efterfølgende videre til et land, der ikke er omfattet af den nævnte overenskomst er fortsat henstand betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed jf. 2. pkt. Er personens fraflytning sket til et land, der ikke er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst og flytter personen efterfølgende videre til et land, der er omfattet af den nævnte overenskomst, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning. Stk. 5. Indgives selvangivelse og beholdningsoversigt jf. stk. 2, ikke rettidigt jf. 25, stk. 5, bortfalder retten til henstand, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes efter 43, i Landstingslov om skatteforvaltning pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt. Stk. 6. Skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen, jf. 25, stk. 5, for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt som nævnt i stk Ved henstand skal der udarbejdes en beholdningsoversigt over de aktier og fordringer, som personen er ejer af på ophørstidspunktet. Aktier og fordringer, hvor den beregnede skat efter 23, stk. 5, er betalt, skal dog ikke medtages i beholdningsoversigten. Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i stk Stk. 2. Ved afståelse af aktier og fordringer, der indgår på beholdningsoversigten, forfalder henstandsbeløbet til betaling. Opgørelsen af hvor stor en del af henstandsbeløbet, der forfalder, sker pr. afstået aktie eller fordring. Henstandsbeløbet forfalder med en så stor andel af aktierne som de afståede udgjorde af den samlede beholdning af aktier i det pågældende selskab. For fordringer forfalder henstandsbeløbet med en så stor andel som den afståede eller indløste fordring, udgjorde af de samlede fordringer, der indgår i beholdningsoversigten. Stk. 3. Henstandsbeløbet forfalder til betaling senest 10 år, fra ophørstidspunktet. 8

7 Stk. 4. En persons død sidestilles med en afståelse af alle de aktier og fordringer, der indgår på beholdningsoversigten. Stk. 5. Der skal indgives selvangivelse for hvert indkomstår, hvor der er et henstandsbeløb. Samtidig med indsendelsen af selvangivelsen skal der gives oplysning om adressen på indsendelsestidspunktet. Selvangivelsesfristen er den 1. maj i året efter indkomstårets udløb. Udløber selvangivelsesfristen en fredag eller en lørdag, kan selvangivelse rettidigt foretages den følgende søndag. Indgives selvangivelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Skatteforvaltningen kan se bort fra mindre overskridelser af fristen for indgivelse af selvangivelse. Stk. 6. Fristen for betaling af beløb omfattet af stk. 2-4 er den 1. september i året efter indkomståret henholdsvis dødsåret med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder den sidste rettidige indbetalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Betales beløbet ikke rettidigt, finder Landstingslov om skatteforvaltning 43, anvendelse. Stk. 7. Skatteforvaltningen kan anmode personen om inden for en rimelig frist at indsende dokumentation til brug for fastsættelsen af henstandsbeløb, der forfalder til betaling efter reglerne i stk Indsendes dokumentationen ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelsen af den fastsatte frist. Fristen for betaling af beløb omfattet af 2. pkt. er den anden måned efter fremsendelse af betalingskravet med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Stk. 8. En person kan ved indbetalinger til skatteforvaltningen nedbringe henstandsbeløbet. Fra beholdningsoversigten fjernes en forholdsmæssig andel af aktier og fordringer, efter metoden i 25, stk. 2, 3. pkt. Personen kan angive, hvilke aktier og fordringer, der skal udgå af beholdningsoversigten. 26. Bliver personer, der har henstand efter 24, stk. 1, igen skattepligtige efter denne Inatsisartutlov, skal Skatteforvaltningen efter ansøgning lade henstandskontoen bortfalde. Reglen i 21 finder anvendelse, dog er anskaffelsessummen for aktier og fordringer, som var omfattet af henstandsordningen, anskaffelsessummen på fraflytningstidspunktet. Stk. 2. Skatteforvaltningen kan beslutte at hele eller en del af henstandsbeløbet forfalder til betaling eller at anskaffelsessummen på aktiverne efter skatteforvaltnings skøn sænkes, såfremt skatteforvaltningen vurderer at, at der i fraflytningsperioden har været foretaget dispositioner, herunder udbetalt lønninger, udbytter og udlodninger fra selskabet, som har påvirket aktiernes kursværdi i nedadgående retning eller er forretningsmæssigt unormale dispositioner. Dette gælder både udlodninger m.v. til personen selv og andre udlodninger og dispositioner, der må antages at være i den pågældendes interesse. Stk. 3. Ved beregning af skatten efter og 23, stk. 4-5 på aktier og obligationer omfattet af stk. 1, gives fradrag for skat betalt til fremmed stat, Danmark og Færøerne. 9

8 Kapitel 8 Regler om værdifastsættelse 27. I tilfælde, hvor der ikke er en handelsværdi på en aktie m.v., må en handelsværdi ansættes. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for beregningen af værdien, herunder fastsætte regler hvorefter, skattepligtige efter tilladelse fra skatteforvaltningen kan anvende andre modeller til at opgøre handelsværdien, samt bestemme, at når en person har anvendt en bestemt model for beregningen af en værdi, skal opgørelsen af handelsværdien på et senere tidspunkt, også ske efter samme model. Stk. 3. Skatteforvaltningen kan fravige den værdi, der er beregnet efter reglerne i stk. 3, og skønsmæssigt ansætte handelsværdien, hvis det skønnes, at den beregnede værdi i det konkrete tilfælde vil afvige væsentligt fra aktiens handelsværdi. Kapitel 9 Regler om skatternes betaling og selvangivelse 28. Skatteforvaltningen beregner den endelige skat på aktier og fordringer på grundlag af årets gevinster og tab efter og fremsender sammen med slutopgørelsen en opgørelse af årets kapitalgevinstskat. Ligningen bør være afsluttet inden den frist, der er fastsat i Landstingslov om forvaltningen af skatter 21, stk. 1. Stk. 2. Kapitalgevinstskatten opkræves efter reglerne i Landstingslov om forvaltning af skatter 24, stk En skattepligtig kan efter reglerne i Landstingslov om indkomstskat 85 indbetale foreløbig skat af kapitalgevinst til skatteforvaltningen. 30. Skatteforvaltningen kan efter 69 i Landstingslov om indkomstskat meddele lempelse for skat betalt til fremmed stat, til Danmark eller til Færøerne. Regler om selvangivelse 31. Selvangivelsen vedrørende de i 1 og 2 omfattede fordringer og aktier skal indsendes samtidigt med skatteyderens selvangivelse efter Landstingslov om forvaltning af skatter 16. Stk. 2. Personer der modtager en selvangivelse med fortrykt oplysninger, kan undlade at selvangive, hvis de anvendte oplysninger i årsopgørelsen eller indberettede tal til brug for årsopgørelsen er korrekt og fyldestgørende. 10

9 Selvangivelsen af unoterede aktier pr. 1. juli Skattepligtige skal senest 1. juli 2019 selvangive beholdning af unoterede aktier m.v. pr. 1. januar Selvangivelsen skal indgives på et skema, som er fastsat af skatteforvaltningen. Selvangivelsen skal attesteres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Aktier skal angives til handelsværdien pr. 1. januar 2019, såfremt handelsværdien ikke dokumenteres, skal værdien opgøres efter 25, eller bestemmelser fastsat i medfør af denne bestemmelse. Stk. 2. Selvangivelsen skal være baseret på 2018 årsregnskabet for selskaberne. Hvis selskabet har forskudt regnskabsår anvendes det seneste godkendte regnskab, såfremt dette regnskab er godkendt senest 1. måned før fristen i 1. pkt. 33. Skatteforvaltningens afgørelser efter denne Inatsisartutlov kan påklages til Skatterådet efter reglerne i Landstingslov om forvaltning af skatter. Kapitel 10 Foranstaltninger 34. Den, der for at unddrage det offentlige skat, forsætligt eller af grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved opgørelse af om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen, idømmes foranstaltninger efter Kriminiallov for Grønland. Stk. 2. Den, der uden at forholdet omfattes af stk. 1. forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader at rettidigt at opfylde en pligt, som påhviler ham efter 31-32, kan idømmes advarsel eller bøde. Stk. 3. Der kan i forskrifter udstedt i medfør af denne Inatsisartutlov, fastsættes regler om idømmelse af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland. Stk. 4. Hvor Inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af Inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland. Stk. 5. Bøder, der pålægges efter stk. 1-4, tilfalder landskassen. 35. Skønner skatteforvaltningen, at en overtrædelse ikke vil medføre mere indgribende foranstaltninger end bøde, kan Naalakkersuisut eller den, Naalakkersuisut bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde. Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder reglerne i lov om rettens pleje i Grønland om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning. 11

10 36. Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Inatsisartutloven har virkning for opgørelsen af værdipapirgevinstbeskatning fra og med indkomståret Grønlands Selvstyre den xx. xxx Kim Kielsen 12

3. oktober 2017 EM 2017/91. Rettelsesblad. Erstatter forslag dateret 15. august 2017

3. oktober 2017 EM 2017/91. Rettelsesblad. Erstatter forslag dateret 15. august 2017 3. oktober 2017 EM 2017/91 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 15. august 2017 Begrundelse I rettelsesbladet er der foretaget en række ændringer hovedsageligt af præciserende og lovteknisk karakter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

"Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre".

Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre. 1. august 2007 EM 2007/35 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxx 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad

4. oktober 2018 EM 2018/191. Rettelsesblad 4. oktober 2018 EM 2018/191 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 24. august 2018 Begrundelse Rettelsesbladet indarbejder lovtekniske rettelser. Rettelserne er af teknisk og korrekturmæssig karakter.

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Page 1 of 186 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer)

Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer) 16. september 2004 EM 2004/25 Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer) Forslag til landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx 2004 om

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag indgår i en pakke bestående af 3 forslag, som tilsammen skal søge at tage hånd om nogle af udfordringerne ved den nuværende

Læs mere

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til 7. november 2018 EM 2018/191 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven 2007/2 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0030 Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forslag. Investorfradragslov

Forslag. Investorfradragslov Til lovforslag nr. L 101 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018 Forslag til Investorfradragslov Lovens anvendelsesområde 1. Personer, der er skattepligtige

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Forslag. Aktiesparekontolov

Forslag. Aktiesparekontolov Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2018 Forslag til Aktiesparekontolov Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Personkreds m.v. 1. Personer,

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Kapitel 1 Skattepligt. Kapitel 2 Skattepligtigt afkast

Kapitel 1 Skattepligt. Kapitel 2 Skattepligtigt afkast Inatsisartutlov nr. 44 af 23. november 2017 om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler Kapitel 1 Skattepligt 1. Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter landstingslov om indkomstskat (indkomstskattelovens)

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler. Kapitel 1 Skattepligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler. Kapitel 1 Skattepligt Xx maj 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler Kapitel 1 Skattepligt 1. Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter landstingslov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Krav om sikkerhedsstillelse for fraflytterskat

Krav om sikkerhedsstillelse for fraflytterskat Krav om sikkerhedsstillelse for fraflytterskat En skatteyder, der ejede 50 pct. af aktierne i et unoteret aktieselskab, fraflyttede Danmark og bosatte sig uden for Norden og EU. I forbindelse med flytningen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet Bankkonto. Reg.nr.

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet     Bankkonto. Reg.nr. Selvangivelse for 2018 Indsendelsesfrist senest 1. maj 2019. Personnummer Ægtefælles personnummer S1 U * Indregnet restskat kr. Vejledning til selvangivelsen Skattekommune Qeqqata Skattekontor, telefon

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-209 Senere ændringer til forskriften LOV nr 84 af 30/01/2019 LBK

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere