Beskatning af medarbejderaktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af medarbejderaktier"

Transkript

1 Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler, der gælder ved et efterfølgende salg af aktierne. Selve frigivelsen af aktierne udløser ingen skat. Du kan få frigivet følgende aktier: 42 DB aktier tildelt i 2005 (Skattemæssig anskaffelsessum 175,92 kr. pr. aktie). DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Skattemæssig anskaffelsessum 10,50 kr. pr. aktie). Aktierne blev finansieret ved en nedgang i bruttolønnen samt en betaling på 10,50 kr. pr. aktie af beskattede midler. DB aktier tegnet på baggrund af tildelte tegningsretter i 2011 (Skattemæssig anskaffelsessum 86,00 kr. pr. aktie). Du har den 27. november 2012 modtaget brev fra banken, hvor der står hvor mange aktier du får frigivet. I følgende skema er vist et samlet overblik over de medarbejderaktier der er tildelt, og hvad der skal indberettes til SKAT. Du skal enten bruge SKATs beregningssystem til at opgøre avancer eller tab, eller du skal selv angive det på din årsopgørelse. Tidspunkt Egenbetaling pr. aktie Skattemæssig anskaffelsessum pr. aktie Frigivelse (primo) Hvad skal du indberette i SKATs beregningssystem Bemærk Ingen 175, Beholdning Ingen 219, ultimo 2009 rettes med ,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10, alle oplysninger om køb og frigivelse ,50 10, Ingen 148, ,50 10, Ret køb med frigivelsestidspunkt og type medarbejderaktier Indtast nyt køb med alle oplysninger om køb og frigivelse Ret køb med frigivelses- Fragår beholdningen i SKATs beretningssystem pr Ingen bemærkninger 1

2 tidspunkt og type medarbejderaktier Ingen 71, Indtast nyt køb med alle oplysninger om køb og frigivelse 7,16 7, Ret køb med frigivelsestidspunkt Ingen 83, ,35 8, Indtast nyt køb med alle oplysninger om køb og frigivelse Ret køb med frigivelsestidspunkt Disse oplysninger kan først indberettes når SKAT åbner for at rette i årsopgørelsen for 2012, dvs. i marts

3 Beskatning Hvordan beskattes salg af DB aktier i hovedtræk (regler for noterede aktier)? Hovedregel Avance Avance indgår i aktieindkomsten. Årets aktieindkomst til og med kr. beskattes med 27 pct. Overskydende aktieindkomst beskattes med 42 pct. Aktieindkomst er summen af årets udbytter og skattepligtige avancer. Tab Modregning i udbytter og avancer på aktier optaget til handel på et reguleret marked, herunder børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser. Yderligere tab overføres til en samlevende ægtefælle og kan fremføres til modregning eventuelt hos ægtefællen uden tidsbegrænsning. Opgørelse avance/ tab på DB aktier Ved beregningen af avance/tab på DB aktier skal den skattepligtige anskaffelsessum opgøres efter gennemsnits-metoden. Bemærk! Båndlagte DB aktier indgår først i beregningen af den gennemsnitlige skattemæssige anskaffelsessum fra det tidspunkt, hvor de bliver frigivet fra båndlæggelsen. Bemærk! Tildeling og salg af DB tegningsretter i 2011 påvirker ikke den gennemsnitlige skattemæssige anskaffelsessum og den skattepligtige avance/tab. Overgangsregel for skattefribeholdning pr (Du har en skattefri-beholdning hvis du pr. 31/ havde børsnoterede aktier på kr. og derunder (ægtefæller kr.)) Avance Tab Opgørelse avance/ tab på DB aktier Skattefri Tab kan ikke modregnes Hvis DB aktierne indgår i en skattefri beholdning, så indgår aktierne ikke ved opgørelsen af den gennemsnitlige skattemæssige anskaffelsessum for øvrige aktier. Bemærk! Hvis der ejes DB aktier i en skattefri beholdning og skattepligtige aktier, anses de skattefri DB aktier ved et salg af en del af beholdningen som solgt først (First in First out). SKATs årsopgørelse Hvis du anvender SKATs beregningssystem vil avance og tab på DB-medarbejderaktier automatisk fremgå af årsopgørelsens 2012 rubrik 66: Anden aktieindkomst, Gevinst/tab på aktier, optaget til handel på reguleret marked, samt investeringsforeningsbeviser i aktieinvesterende og/eller akkumulerende investeringsforeninger. Husk at kontrollere, at beløbet er korrekt opgjort af SKAT. Bemærk! Hvis du ikke anvender SKATs beregningssystem, så skal du selv beregne og anføre beløbet i rubrikken på årsopgørelsen. 3

4 Hvornår skal skatten indbetales til SKAT? En skattepligtig avance ved salg af aktier beskattes som aktieindkomst med 27/42 pct. Skatten vil blive indregnet på årsopgørelsen. Hvis salget udløser en skattepligtig avance vil dette typisk give anledning til en restskat i salgsåret. Du skal selv beregne din eventuelle restskat og foretage en frivillig indbetaling af restskatten inden årets udgang, hvis renter og restskattetillæg skal undgås. Det er vigtigt! -at du påser, at din årsopgørelse er korrekt, idet der er bødeansvar, hvis en avance ved salg af medarbejderaktier ikke er blevet opgjort korrekt på årsopgørelsen. Hvordan beregnes skattepligtig avance og tab? Der henvises til afsnittet Eksempler, hvor det er vist, hvordan skatten beregnes i 5 forskellige typesituationer. 4

5 SKATs beregningssystem Hvordan bruges SKATs beregningssystem? SKATs beregningssystem kan automatisk opgøre avance og tab ved salg af aktier. Det kræver dog, at SKAT har de korrekte oplysninger om hver enkelt aktieerhvervelse. Det er som udgangspunkt valgfrit, om du vil bruge SKATs beregningssystem. For aktier tildelt i 2010 og senere, er det dog en betingelse for at et eventuelt tab kan fratrækkes skattemæssigt, at SKAT er informeret om den enkelte tildeling af DB aktier senest ved udløbet af selvangivelsesfristen for det år, hvor aktierne bliver frigivet for båndlæggelsen. SKAT underrettes om tildelingen ved at indberette DB aktierne i SKATs beregningssystem. I bilag 1 finder du en vejledning til hvordan du indberetter i SKATs system, ligesom du i skemaet under afsnittet Generelt kan du se, hvad der skal indberettes til SKAT. 5

6 Eksempler I de følgende eksempler kan du se, hvordan avance og tab skal opgøres i 5 forskellige situationer. Situationerne tager udgangspunkt i, hvilke typer medarbejderaktier du har, om du har andre børsnoterede aktier og om du har tegnet nye aktier i forbindelse med aktieemissionen i Hvis du ejer båndlagte DB aktier, som frigives senere end 2. januar 2013, påvirker disse aktier ikke opgørelsen af avance/tab, idet båndlagte medarbejderaktier ikke indgår i den gennemsnitlige skattemæssige anskaffelsessum. Hvis du ikke er omfattet af nedenstående situationer, så må du selv beregne avance og tab efter principperne beskrevet under fanen Beskatning. Situation Tildelte aktier 2005 Aktiekøbsprogram 2007 Skattepligtige DB aktier købt på børsen DB aktier tegnet ud fra tegningsretter 2011 Situation 1 X Situation 2 X Situation 3 X X Situation 4 X X X Situation 5 X X X 6

7 Situation 1 Du ejer 42 DB aktier tildelt i 2005 (Skattemæssig anskaffelsessum 175,92 kr. pr. aktie) Eksempel 1A : Skattefri beholdning Skattefri beholdning: 42 DB aktier tildelt i Hvis du pr. 31. december 2005 ikke ejede børsnoterede aktier med en værdi på kr. ( kr. for ægtefæller) kan aktierne sælges skattefrit og et tab kan ikke fratrækkes. Eksempel 1B : Ingen skattefri beholdning 42 DB aktier tildelt i 2005 (Skattemæssig anskaffelseskurs 175,92 kr. pr. aktie). Indgik aktierne ikke i en skattefri beholdning pr. 31. december 2005, så er den gennemsnitlige skattemæssige anskaffelsessum 175,92 kr. pr. aktie svarende til aktiekursen på tildelingstidspunktet. Hvis aktierne sælges til kurs 100, vil der blive realiseret et skattemæssigt tab på 42 stk. x ( ,92 kr.) = ,64 kr. 7

8 Situation 2 Du ejer DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Skattemæssig anskaffelsessum 10,50 kr. pr. aktie) Eksempel DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Skattemæssig anskaffelsessum 10,50 kr. pr. aktie) Aktierne erhvervet i aktiekøbsprogrammet i 2007 anses for anskaffet til 10,50 kr. pr. aktie eller samlet set 100 x 10,50 = kr. Hvis du sælger samtlige DB aktier til kurs 100 realiseres en skattepligtig avance på 100 x (100-10,50) kr. = kr. Skatten heraf udgør ved lav aktieindkomst 27 pct. dvs kr. 8

9 Situation 3 Du ejer 42 DB aktier tildelt i 2005 (Skattemæssig anskaffelsessum 175,92 kr. pr. aktie) DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Skattemæssig anskaffelsessum 10,50 kr. pr. aktie) Eksempel 3A : Skattefri beholdning Skattefri beholdning: 42 DB aktier tildelt i DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Anskaffelseskurs 10,50 kr. pr. aktie) Hvis de 42 DB aktier indgik i en skattefri beholdning, så kan disse aktier sælges skattefrit og et tab er ikke fradragsberettiget. Hvis der sælges en del af beholdningen af DB aktier, så er det de skattefri DB aktier, der skattemæssigt anses for at være solgt først (First in First out). Aktierne erhvervet i aktiekøbsprogrammet i 2007 anses skattemæssigt for anskaffet til 10,50 pr. aktie eller samlet set 100 x 10,50 = kr. Hvis du sælger samtlige DB aktier til kurs 100 realiseres en skattepligtig avance på 100 x (100-10,50) kr. = kr., idet de 42 DB aktier tildelt i 2005 indgår i en skattefri beholdning, hvor avance og tab er indkomstopgørelsen uvedkommende. Skatten heraf udgør ved lav aktieindkomst 27 pct. dvs kr. Eksempel 3B : Ingen skattefri beholdning 42 DB aktier tildelt i 2005 (Skattemæssig anskaffelsessum 175,92 kr. pr. aktie) 100 DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Skattemæssig anskaffelsessum 10,50 kr. pr. aktie) Tildeling Antal Kurs Samlet antal i beholdningen Samlet anskaffelsessum , ,64 175, , ,64 59,43 Gennemsnitlig skattemæssig anskaffelsessum pr. aktie Ved et salg af samtlige DB aktier til kurs 100, realiseres en skattemæssig avance på 142 x (100-59,43) kr. = 5.760,94 kr. Skatten heraf udgør ved lav aktieindkomst 27 pct. dvs kr. 9

10 Situation 4 Du ejer 42 DB aktier tildelt i 2005 (Skattemæssig anskaffelsessum 175,92 kr. pr. aktie) DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Skattemæssig anskaffelsessum 10,50 kr. pr. aktie) DB aktier købt på børsen en gang eller på forskellige tidspunkter (ikke skattefri beholdning) med en gennemsnitlig skattemæssig anskaffelsessum på 200 kr. pr. aktie. Eksempel 4A : Skattefri beholdning Skattefri beholdning: 42 DB aktier tildelt i DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Anskaffelseskurs 10,50 kr. pr. aktie 150 Frie DB aktier købt på forskellige tidspunkter (ikke skattefri beholdning) med en gennemsnitlig skattemæssig anskaffelsessum på 200 kr. pr. aktie. Tildeling Antal Kurs Anskaffelsessum Samlet antal i beholdning Samlet anskaffelsessum , ,50 Aktier købt på ,20 børsen Gennemsnitlig skattemæssig anskaffelsessum pr. aktie Hvis de 42 DB aktier indgik i en skattefri beholdning, så kan disse aktier sælges skattefrit og et tab er ikke fradragsberettiget. Hvis der sælges en del af beholdningen af DB aktier, så er det de skattefri DB aktier, der skattemæssigt anses for at være solgt først (First in First out). Sælges samtlige DB aktier til kurs 100, så er realiseres et tab på 250 stk. x ( ,20) kr. = kr. Eksempel 4B : Ingen Skattefri beholdning 42 DB aktier tildelt i 2005 (Skattemæssig anskaffelsessum 175,92 kr. pr. aktie) 100 DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Skattemæssig anskaffelsesessum 10,50 kr. pr. aktie) 150 DB aktier købt på engang eller på forskellige tidspunkter (ikke skattefri beholdning) med en gennemsnitlig skattemæssig anskaffelsessum på 200 kr. pr. aktie. Tildeling Antal Kurs Anskaffelsessum Samlet antal i beholdning Samlet anskaffelsessum , , ,64 175, , , ,64 59,43 Aktier købt på børsen , ,64 131,64 Gennemsnitlig skattemæssig anskaffelsessum pr. aktie Ved salg af samtlige DB aktier til kurs 100 realiserer medarbejderen et tab på 292 stk. x ( ,64)kr. = ,88 kr. 10

11 Situation 5 Du ejer Skattefri beholdning: 42 DB aktier tildelt i DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i DB aktier til kurs 86 tegnet på grundlag af 142 tegningsretter Hvis du solgte tegningsretterne, som du fik tildelt ved aktieemissionen, så påvirker det ikke anskaffelsessummen for dine Danske Bank aktier. Tegningsretterne blev nemlig anset for at være anskaffet for 0 kr., således at hele salgssummen kom til beskatning i indkomståret Det følgende henvender sig således til medarbejdere, der udnyttede tegningsretterne til tegning af nye aktier. For hver aktie, som aktionærerne i DB ejede den 21. marts 2011, blev der tildelt én tegningsret. Tre tegningsretter gav mulighed for at tegne en nye aktie til 86 kr. De nye aktier er blevet båndlagt på samme betingelser, som de oprindelige tegningsretter, dvs. med forskellige frigivelsestidspunkter. I eksemplet ovenfor frigives alle de nytegnede aktier pr. den 2. januar 2013, idet alle 142 tegningsretter knyttede sig til de 142 DB aktier, som frigives fra båndlæggelsen 2. januar Hvis du havde fået tildelt andre tegningsretter på grundlag af senere tildelinger af medarbejderaktier ændrer dette ikke beregningen, idet nytegnede aktier tildelt på grundlag af øvrige aktier først indgår ved opgørelsen af den gennemsnitlige anskaffelsessum fra og med det tidspunkt, hvor de frigives fra båndlæggelsen. Hvis du har tegnet nye aktier på grundlag af tegningsretter tildelt på forskellige tildelinger, så har disse aktier forskellige bindingsperioder, afhængig af hvilke (moder)aktier, som tegningsretterne knyttede sig til. SKATs beregningssystem giver ikke mulighed for at der for en samlet aktietegning kan anføres forskellige frigivelsestidspunkter. SKATs beregningssystem kan derfor ikke anvendes. Eksempel 5A : Skattefri beholdning 42 DB aktier tildelt i DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Skattemæssig anskaffelsesessum 10,50 kr. pr. aktie) 142 tegningsretter, som blev anvendt til tegning af 47 aktier til kurs 86. Alle nytegnede aktier frigives fra båndlæggelsen pr. 1. januar 2013 og indgår dermed i den gennemsnitlige anskaffelsessum. Tildeling Antal Kurs Anskaffelsessum Samlet antal i beholdning Samlet anskaffelsessum Tegning af , ,00 86,00 nye aktier , , ,00 34,64 Gennemsnitlig skattemæssig anskaffelses-sum pr. aktie Ved et delsalg af aktier anses aktier i den skattefri beholdning som solgt først (first in first out). Hvis samtlige DB aktier sælges til kurs 100 realiserer du en skattepligtig avance på 147 x (100-34,64) kr. = 9.607,92 kr. Skatten heraf udgør ved lav aktieindkomst 27 pct. dvs kr. Bemærk Aktier erhvervet på grundlag af tegningsretter, der knytter sig til aktier i en skattefri beholdning, er skattepligtige!! 11

12 Eksempel 5B : Ingen skattefri beholdning 42 DB aktier tildelt i 2005 (Skattemæssig anskaffelsessum 175,92 kr. pr. aktie) 100 DB aktier tildelt i aktiekøbsprogrammet i november 2007 (Skattemæssig anskaffelsesessum 10,50 kr. pr. aktie) 142 tegningsretter, som blev anvendt til tegning af 47 aktier til kurs 86. Alle nytegnede aktier frigives fra båndlæggelsen pr. 1. januar 2013 og indgår dermed i den gennemsnitlige anskaffelsessum. Tildeling Antal Kurs Anskaffelsessum Samlet antal i beholdning Samlet anskaffelsessum Tegning af , ,00 86,00 nye aktier , , ,64 128, , , ,64 66,04 Gennemsnitlig skattemæssig anskaffelses-sum pr. aktie Hvis samtlige DB aktier sælges til kurs 100 realiseres en skattepligtig avance på 189 x (100-66,04) kr. = 6.418,44 kr. Skatten heraf udgør ved lav aktieindkomst 27 pct. dvs kr. Bemærk Aktier erhvervet på grundlag af tegningsretter, der knytter sig til aktier i en skattefri beholdning, er skattepligtige!! 12

13 Bilag 1 Vejledning til SKATs beregningssystem Indhold Generelt Aktier tildelt før Aktier tildelt i Aktier med egenbetaling: Aktier uden egenbetaling Aktier tildelt i Aktier med egenbetaling Aktier uden egenbetaling: Aktier tildelt i

14 Generelt For at logge på SKATs beregningssystem, skal du 1. gå ind på og logge på TastSelv Borger. 2. Vælg herefter punktet Aktier og investeringsbeviser Aktier tildelt før 2010 For aktier tildelt før 2010 har banken indberettet den samlede beholdning til SKAT. Der mangler dog oplysninger om de enkelte tildelinger. 1. vælg fanen Tidligere år og du ser nu den samlede beholdning der er indberettet af banken - i eksemplet 485 aktier bestående af 42 aktier tildelt af banken i aktier tildelt af banken i aktier fra aktiekøbsprogrammet i aktier fra aktiekøbsprogrammet aktier fra aktiekøbsprogrammet i udvid linjen ved at trykke på + 4. sæt flueben ud for beholdningen og vælg Ret 14

15 Du får herefter følgende billede: 5. Du skal nu angive supplerende oplysninger for de 5 enkelte tildelinger. 6. start med at rette dato, antal og sum vedr. den første tildeling fra 2005 Dato: Antal: 42 Sum: 7.388,64 15

16 7. tilføj herefter 4 nye linjer og tryk Ok 8. Udfyld de 4 nye linjer med oplysningerne om de resterende tildelinger 9. For hver tildeling skal du også angive frigivelsestidspunkt. Det gøres ved at udvide hver enkelt tildeling ved tryk på + 16

17 10. tryk herefter på Godkend Bemærk: Hvis du har indberettet oplysninger om medarbejderaktier tildelt i 2005, kan disse være omfattet af skattefritagelse. Hvis din samlede beholdning af børsnoterede aktier var mindre end (eller for ægtepar) pr. 31. december 2005, skal du under Erklæringer angive, at de aktier du har indberettet er skattefrie. 1. vælg fanen Erklæringer 2. vælg Ja og tryk Gem 17

18 18

19 Aktier tildelt i 2010 For aktier tildelt i 2010 har banken indberettet de tildelinger hvor der har været betalt en egenbetaling af beskattede midler. Der mangler dog oplysninger om aktietype og frigivelsestidspunkt, hvilket du selv skal indberette. Banken har ikke indberettet tildelinger uden egenbetaling af beskattede midler, så her skal du selv oprette et køb. Aktier med egenbetaling: 1. vælg fanen Tidligere år og du ser nu en oversigt over den samlede beholdning pr. 31. december 2010 som allerede er indberettet af banken. I eksemplet er der tildelt 26 aktier med egenbetaling. De 485 er overført beholdning fra udvid linjen med de 26 aktier ved at trykke på + 4. sæt flueben ud for beholdningen og vælg Ret 19

20 Du får herefter følgende billede: 20

21 5. ret aktietypen til Medarbejderaktie 6. der kommer herefter et nyt felt, hvor du kan angive frigivelsesdato og herefter trykke Godkend Aktier uden egenbetaling 1. vælg fanen Tidligere år og du ser nu en oversigt over den samlede beholdning pr. 31. december 2010 som allerede er indberettet af banken. I eksemplet er der en beholdning på 511 aktier i alt. 3. Tryk på Indtast køb og salg 21

22 4. du skal nu indtaste alle oplysninger om din tildeling af aktier uden egenbetaling. I eksemplet er der tildelt 55 aktier Papirtype: Medarbejderaktie Navn: Danske Bank AS Ident: ISIN Kode: DK Køb/Salg: Køb Dato: Antal: 55 Sum: 8.184,00 5. Tryk herefter på + ud for dit køb 6. Angiv Værdipapirlandekode: DK 7. Angiv frigivelsesdatoen og tryk Godkend 22

23 23

24 Aktier tildelt i 2011 For aktier tildelt i 2011 har banken indberettet de tildelinger hvor der har været betalt en egenbetaling af beskattede midler. Der mangler dog oplysninger om frigivelsestidspunkt, hvilket du selv skal indberette. Banken har ikke indberettet tildelinger uden egenbetaling af beskattede midler, så her skal du selv oprette et køb. Aktier med egenbetaling 1. vælg fanen Opgørelse du ser nu en oversigt over den samlede beholdning pr. 31. december 2011 som allerede er indberettet af banken. 3. find tildelingen af aktier med egenbetaling 4. udvid linjen med de 26 aktier ved at trykke på + 5. sæt flueben ud for tildelingen og vælg Ret 6. du skal nu angive frigivelsestidspunkt. Det gøres ved at udvide feltet Køb ved tryk på + 7. Angiv frigivelsesdatoen: Det har desværre ikke været muligt at finde skærmbilleder til brug ved dette eksempel. Aktier uden egenbetaling: 1. vælg fanen Opgørelse du ser nu en oversigt over den samlede beholdning pr. 31. december 2011 som allerede er indberettet af banken. I eksemplet er der ikke tildelt aktier med egenbetaling. De 114 aktier er overført beholdning fra Tryk på Indtast køb og salg 24

25 4. du skal nu indtaste alle oplysninger om din tildeling af aktier uden egenbetaling. I eksemplet er der tildelt 67 aktier Papirtype: Medarbejderaktie Navn: Danske Bank AS Ident: ISIN Kode: DK Køb/Salg: Køb Dato: Antal: 67 Sum: 4.795,86 5. Tryk herefter på + ud for dit køb 6. Angiv Værdipapirlandekode: DK 7. Angiv frigivelsesdatoen og tryk Godkend 25

26 Aktier tildelt i 2012 De aktier der er tildelt i 2012 skal behandles på samme måde som dem i 2011, men du kan først registrere dem i SKATs system, når der åbnes for at rette i årsopgørelsen for 2012, dvs. i marts

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC 6. december 2018 Selvangivelse af avance ved salg af TDC aktier i 2018 I forlængelse af, at alle TDC-aktier i forsommeren 2018 er blevet

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv Side 1/20 Indhold Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 NB! Opdateret med ændrede regler for indberetning af handel via udenlandske brokere, se nærmere nedenfor under Hvordan man indberetter til Skat

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Vejledning Værdipapir Nova

Vejledning Værdipapir Nova Vejledning 23. februar 2017 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2016 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2016 3 UIE United International

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Anvendes af kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter i K/S Difko 64 - K/S Difko 73. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere