Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen"

Transkript

1 Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilbuddets navn: Skolen ved Tippen Dato for tilsyn: Adresse: Tiphedevej 17, 6823 Ansager Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne Hansen, Specialundervisningskonsulent Bent Graversen Tilsynsrapporten har været til høring i Skolen ved Tippen og endeligt gennemgået med forstander Aksel Rask Tilsynsrapporten opsættes på skolens hjemmeside senest Kort beskrivelse af tilbuddet: Skolen ved Tippen er en del af anbringelsesstedet Tippen, hvor skolen varetager undervisningen i henhold til lov om folkeskolen i forbindelse med anbragte elever eller elever, som befinder sig i dagtilbud. I skolen undervises i alt 27 elever spændende fra 0.klassetrin til 9./10.klassetrin. I skolen pågår en specialpædagogisk indsats, som sigter mod særlig hensyntagen til elever med særlige behov i forhold til undervisningens tilrettelæggelse. Alle elever er tilvisiteret skolen gennem skolevisitationen i Varde Kommune eller fra anden kommune. Undervisningen foregår i et undervisningsmiljø med undervisningslokaler, grupperum, praktiske rum og udstrakte udenoms arealer med god plads til socialisering og udfoldelse. Skolen samarbejder med nærmeste distriktsskole Ansager skole omkring inklusion, prøveafholdelse og undervisning i naturvidenskabelige fag med særlige udstyrs/sikkerhedskrav, herunder tillige idræt og andre almene fag. Skolen har sit eget lærer/pædagogkorps og ledes af afdelingsleder med reference til forstander. Ved besøg på skolen fornemmes en behagelig pædagogisk atmosfære, hvor undervisningen fremstår differentieret i forhold til forskellige behov hos eleverne Der er foråret 2014 udarbejdet en omfattende beskrivelse af Tippens interne skole særligt med henblik på skolereformen august Undervisningen opfylder folkeskoleloven på de særlige forudsætninger som der ligger i at være døgninstitution og dagtilbud. Beskrivelsen af Tippens interne skole fremgår af Varde Kommunes hjemmeside: 1.1.Tilsynets samlede vurdering: Det er tilsynets samlede vurdering, at der på skolen arbejdes fagligt og pædagogisk i overensstemmelse med de krav, som folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser stiller. Det er tilsynets vurdering, at den konkrete undervisning tydeligt tager udgangspunkt i elevernes særlige behov og det givne visitationsgrundlag. Der sker tydelig voksenguidning, baseret på den forskning, som påviser, at læring ledsaget af tydelig voksennærvær og relationsdannelse for de fleste børn vil sikre det mest givende

2 læringsudbytte. Der arbejdes i forhold til fælles faglige mål, elevens alsidige udvikling og udvikling af uddannelsesparathed Der undervises individuelt og i hold. Læringsmålene evalueres i elevplanen Det er tilsynets samlede vurdering, at skolen samarbejder med relevante partnere i kommunalt og andet regi, herunder forældre, med henblik på at sikre en samlet indsats omkring den enkelte elev. Det er tilsynets vurdering, at skolen er bevidst om inklusionspolitikken i Varde Kommune og løbende søger at opfylde inklusionsmål i forhold til den enkelte elevs muligheder. Det er tilsynets vurdering, at undervisningsmiljø og arbejdsmiljø er i overensstemmelse givne formelle og funktionelle krav Det er tilsynets kommentar, at det er overordentligt positivt, at Tippens Skole medvirker alle kommunale skolesammenhænge på lige fod med øvrige skoler i Varde Kommune Anbefalinger til kvalitetssikring og udvikling: Det er tilsynets anbefaling fortsat at udvikle arbejdet omkring årsplan og elevplan med henblik på tydeliggørelse af faglighed, målopfyldelse og løbende evaluering af elevens målopfyldelse. Herunder forsætte den gode udvikling omkring fokus på læringsmål. Det anbefales fortsat at samtænke undervisningsmiljøvurdering og det strategiske arbejde med fokus på IT, boglighed og praktisk arbejde. Det anbefales, at udvikle aktiviteterne på baggrund af visionsplanen, som er en del af beskrivelsen af tilbuddet i forbindelse med skolereformen. Det anbefales, forsat at vurdere pædagogiske tiltag indenfor den åbne skole, som samtidigt er tilpasset elevernes særlige sociale situation Uddannelsesstedets opfyldelse af lovgrundlaget: Lov om folkeskolen 20, stk 5 Specialundervisning kan indrettes i dagbehandlingstilbud eller i et efter lov om social service oprettet eller godkendt anbringelsested.. Det er tilsynets vurdering, at Tippens Skole er overordentligt langt fremme med beskrivelse af læringsmål i årsplaner og elevplaner og er således i høj grad i overensstemmelse med fælles mål i folkeskolen og skolereformens intentioner. 2.1.: Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: 0.-3 klassetrin Skolen har fortsat indarbejdet årsplaner og faglige mål i den enkelte elevplan. Undervisningen benytter gængse undervisningsmaterialer og lærebogssystemer tilpasset klassetrin og den enkelte elev. Skolen råder over et stort udvalg af små klassesæt af lærematerialer. Skolen benytter herudover elektroniske undervisningssystemer, som er stillet til rådighed af Varde Kommune. Der aflægges nationale tests, som planlagt af Undervisningsminsteriet. Skolen er en del af Varde Kommunes aftalestyringskoncept for skoler.

3 Der foreligger aktuel PPV i forhold til variation af fagrække for den enkelte elev iht specialbekendtgørelsens 14 Humanistiske fag: Der undervises i dansk i henhold til fælles mål Naturfag: Der undervises i matematik efter fælles mål. Natur og teknik undervises praktisk, hvor særligt de naturlige omgivelser inddrages Praktisk musiske fag: Der undervises i billedkunst, idræt (herunder svømning) efter fælles mål, øvrige fagområder indgår som temaundervisning organiseret som emnedage eller ekskursioner Elevens alsidige udvikling: Elevens alsidige udvikling er indarbejdet i enhver undervisningsaktivitet. Pædagogisk hviler faglighed og elevens udvikling på læring gennem oplevelse og konkrete aktiviteter. Begrebet alsidig udvikling tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets faghæfte herom Skoledelsens vurdering af resultater i de nationale tests 2014/15 2. klasse dansk. 3.klasse matematik Der er søgt afholdt test under hensyntagen til den enkelte elev situation 2.2.Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: 4.-6.klassetrin Skolen har fortsat indarbejdet årsplaner og faglige mål i den enkelte elevplan. Undervisningen benytter gængse undervisningsmaterialer og lærebogssystemer tilpasset klassetrin og den enkelte elev. Skolen råder over et stort udvalg af små klassesæt af lærematerialer. Skolen benytter herudover elektroniske undervisningssystemer, som er stillet til rådighed af Varde Kommune. Der aflægges nationale tests, som planlagt af undervisningsministeriet. Der foreligger aktuel PPV i forhold til variation af fagrækken for den enkelte elev iht. Specialbekendtgørelsens 14 Humanistiske fag: Der undervises i dansk og engelsk i henhold til fælles mål Naturfag: Der undervises i matematik efter fælles mål. Der undervises i natur og teknik efter fælles mål med udgangspunkt i oplevelse og praktisk læring Praktisk musiske fag: Der undervises i billedkunst, idræt (inkl. svømning), hjemkundskab iht. Fælles mål med særlig vægtning af oplevelse og praktiske læring Elevens alsidige udvikling: Elevens alsidige udvikling er indarbejdet i enhver undervisningsaktivitet. Pædagogisk hviler undervisningen på tydeliggørelse af emner ud fra en praktisk og ofte tværfaglig tilgang, f.eks. I temadage, emnedage og særlige arrangementer med tydelig elevinddragelse

4 Skoleledelsens vurdering af resultater i de nationale tests 2014/15 4. klasse dansk 6.klasse dansk 6.klasse matematik Der er afholdt/ søgt afholdt test under hensyntagen til den enkelte elev situation 2.3. Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: klassetrin Skolen har fortsat indarbejdet årsplaner og faglige mål i den enkelte elevplan. Undervisningen benytter gængse undervisningsmaterialer og lærebogssystemer tilpasset klassetrin og den enkelte elev. Skolen råder over et stort udvalg af små klassesæt af lærematerialer. Skolen benytter herudover elektroniske undervisningssystemer, som erstillet til rådighed af Varde Kommune eller i øvrigt udbudt på nettet. Der aflægges nationale test, som planlagt af Undervisningsministeriet. Der aflægges afgangsprøve på Ansager Skole. Der udstedes bevis for skolegangen for elever, som er fritaget for prøve. Der er udarbejdet aktuel PPV i forhold til evt variation i fagrækken for den enkelte elev. Humanistiske fag: Der undervises i dansk og engelsk iht. Fælles mål. Historie/samfundsfag indgår som tværfaglige forløb Naturfag: Der undervises i matematik iht. Fælles mål. Der undervises i fysisk/kemi på Ansager skole iht. Fælles mål. Biologi og geografi indgår som tværfaglige praktiske forløb Praktisk musiske fag: Der undervises i billedkunst, idræt (inkl. svømning), hjemkundskab iht. Fælles mål Elevens alsidige udvikling:elevens alsidige udvikling er indarbejdet i enhver undervisningsaktivitet. Undervisningen inddrager i stigende krav elevens egne synspunkter og sigter mod at elevens i stigende grad udviser kategorial dannelse og således selv bliver i stand til at formulere acceptable positive mål og praktisere egen adfærd herefter. Skoleledelsens vurdering af resultater i de nationale tests 2014/15 8.klasse dansk 7. klasse engelsk Der er afholdt/ søgt afholdt test under hensyntagen til den enkelte elev situation 3.0. Pædagogisk praksis: 3.1.Holdningsmæssig tilgang til den pædagogiske praksis: Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i, at elevens individuelle vanskeligheder anerkendes som udgangspunkt for enhver læringsaktivitet. Undervisningen sigter mod til enhver tid at tilpasse emne, form og ramme i forhold til elevens motivation og/eller modtagelighed for læringen. Det er et grundlag for undervisningen, at elever udviser motivation, når opgaven er tydelig og fremstår med relevans i forhold til elevens individuelle univers. Faglighed, læringsadfærd og alsidig udvikling udgør en pædagogisk helhed i henhold til folkeskolelovens Pædagogisk koncept og metode: Der arbejdes i undervisningens organisering med løbende holddannelse og undervisningsdifferentiering,

5 således at undervisningen løbende tilpasses den enkelte elev såvel som den sociale sammenhæng/hold. Undervisningen er tydeligt struktureret med høj grad af guidning fra lærer/pædagog og relationsbaseret læring. Der sigtes i skoleforløbet mod etablering af positive modeller, hvor elevens med stigende selvstændighed får mulighed for at udvise positive resultater i læringen fagligt og personligt. Der arbejdes løbende i forhold til inklusion, således at elever i passende udvikling har mulighed for at deltage i undervisningen på Ansager Skole eller anden skole. Skoleledelsens vurdering af evt. handlinger for nødværge og beskyttelse i skolen 2014/15 Der indberettes på Varde Kommunes fælleskema. Der har været 2 hændelser Anvendelse af individuelle elevplaner til evaluering af elevens målopfyldelse i forhold til fælles mål: Der er for alle elever udarbejdet elevplan iht. Bekendtgørelsen herom. Elevplanerne justeres i samarbejde med elever og forældre 2 gange årligt og udtrykker skolens evaluering af elevens skolemæssige standpunkt, udvikling og læring Skolens beskrivelse af elevplanens form og indhold : Elevplanen indeholder en evaluering af de centrale undervisningsfag: Dansk, matematik, engelsk, naturfag og praktiske fag. Elevplanen indeholder herudover en adfærdsdel med særlig vægt på sociale kompetencer, sprog og kontaktformer. Elevplanen evaluerer i forhold til elevens opfyldelse af kompetencemålene i 3 kategorier; Kan, kan næsten, skal øves. Herudover indgår en uddybning i forhold til særlige individuelle indsatsområder Undervisningens tilrettelæggelse i forhold til visitationsgrundlaget for den enkelte elev: Almene mål Faglige mål Sociale mål inklusionsmål Undervisningen tilrettelægges pædagogisk med udgangspunkt i visitationsgrundlaget for den enkelte elev. Visitationsgrundlaget indeholder en pædagogisk psykologisk vurdering og forslag til undervisningens form og tilrettelæggelse. Undervisningen har aldrig en isoleret faglighed. Almene mål, sociale mål, inklusionsmål er indarbejdet i enhver aktivitet i undervisningen. Denne vægtning beror på specialbekendtgørelsens krav om særlig hensyntagen til særlige behov

6 4.0. Skolens evaluering af elevens udbytte af undervisningen 4.1.Evalueringsformer/metoder, som skolen anvender til systematisk iagttagelse af elevens faglige standpunkt: Skolen anvender samme evalueringsformer i forhold til elevens målopnåelse som folkeskolen i øvrigt: 1. Evaluering gennem elevplan i samarbejde med elev og forældre 2. Deltagelse i nationale test og opfølgning i forhold til testevalueringen fra Uddannelsesstyrelsen 3. Skole-hjem samtaler med elevmedvirken 4. Årligt revisitationsmøde med Skoleafdelingen og PPR 5. Elevsamtaler, løbende efter behov 6. Andre evalueringsmøder i forhold til særlige aktiviteter, indsatsområder eller elevforhold Skoledelsens kommentarer til særlige indsatser for faglig progression iht. folkeskolereformen Der pågår løbende indsats for at fremme den enkelte elevs faglige og personlige/sociale progression Evalueringsformer/metoder, som skolen anvender systematisk til systematisk iagttagelse af elevens alsidige udvikling: Der arbejdes systematisk på grundlag af et særligt revisitationsskema, som er udviklet af Skoleafdelingen og hvor elevens samlede udvikling og resultat af undervisningen beskrives og vurderes. Der evalueres på fælles mål/trinmål Der evalueres på den alsidige udvikling Der evalueres på den individuelle visitationsgrund Der evalueres på inklusionsmål Der evalueres på elevens fremtidige kobling til ungdomsuddannelse/arbejdsmarked Skoledelsens kommentarer til andel uddannelsesparate i 8. klasse 2014/15 Uddannelsesparathed vurderes af UU Varde. Uddannelsesparathed udgør en udfordring for elever med den type vanskeligheder, som visiteres til Tippens Skole Skolens kommunikation og samarbejde med eleven, forældrene og døgnafdeling om elevens standpunkt og alsidige udbytte af undervisningen: Skolen har en løbende dialog med forældrene, som består i planlagte møder, uformel telefonisk kontakt og forældremedvirken i en række årlige arrangementer. Skolens personale støtter i særlig grad op om elever, hvor forældrenærvær forekommer i mindre grad Der udarbejdes 4 årlige nyhedsbreve, som sættes på hjemmesiden Der består tæt samarbejde internt mellem skoledel og anbringelsesdel på Tippen.

7 5.0. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet 5.1.Hvorledes vurderer skolen elevens fortsatte skolegang i forhold til visitationsgrundlaget Skolen arbejder på at inkludere den enkelte elev i det normale skoletilbud, når det er til elevens eget bedste. Alle elever revisiteres årligt. Alle elever vurderes af skolen løbende, hvorvidt hel eller delvis inklusion kan påbegyndes på f.eks Ansager Skole Hvorledes inddrager skolen PPR i den pædagogiske vurdering af elevens behov: PPR inddrages løbende i forhold til den enkelte elev udvikling og undervisningens tilrettelæggelse. Der afholdes min. 10 årlige møder med den fra PPR Varde tilknyttede psykolog og skolens personale Hvorledes indgår arbejdspraktik som forberedelse til senere tilknytning til arbejdsmarkedet: Der samarbejdes med UU Vardes specialvejledere såvel om arbejdspraktik i løbet af skolegangen, brobygning, uddannelsesvejledning, elevens uddannelsesplan og overgang til ungdomsuddannelse. UU specialvejlederen fører samtale med alle elever om uddannelsesplanen. Der arbejdes bredt på at sikre elevens overgang til ungdomsuddannelse og anden uddannelse Hvorledes varetages skolens uddannelsesvejledning i forhold til overgang til ungdomsuddannelser: UU Varde varetager gennem specialvejlederen uddannelsesvejledningen. Eleverne får samme tilbud som øvrige elever i folkeskolen, men med særlig vægt på særlige vanskeligheder og overgange fra folkeskolen til ungdomsuddannelse/arbejdsmarked 6.0. Fysiske og miljømæssige rammer: 6.1.Gennemgang af udendørsarealer: Skolen er beliggende i naturskønne frie omgivelser i tilknytning til anbringelsesstedet. Arealerne er

8 velplejede, meget opryddede og giver gode udfoldelsesmuligheder for elever med behov for sociale som individuelle arealer. Der er endvidere dyrehold og mulighed for at udvikle elevernes praktiske interesseområder 6.2. Gennemgang af indendørs fællesarealer: Indendørsarealerne er velholdte og i en god bygningsmæssig stand. Gode vinduer, passende ventilation/varme. Overalt meget rent det er tydeligt at der bliver passet på bygningerne. Klasselokaler og fællesarealer har en passende størrelse i forhold til undervisningen. Elevernes samværsmiljø er i overensstemmelse med passende krav. Der er i skoleåret sket udvidelse og modernisering af bygningsanlægget. 6.3.Gennemgang af undervisningslokaler, inventar, undervisningsudstyr, tekniske hjælpemidler og IT: Undervisningen foregår i meget små hold eller som enkeltmandsundervisning. Undervisningslokalerne er tilpasset hertil og fremstår velegnede. Inventaret opfylder krav til funktion og ergonomi og der er tale om meget nyt inventar. Der er herudover særdeles tidssvarende udstyr til rådighed for undervisningen. Der bruges primært stationære computere af hensyn til holdbarhed og risiko for tyveri. Eleverne kan herudover låne bærbare PC ere. IT er installeret med standard opsætning. Skolen har anskaffet Ipad, mini Ipad og digitale kameraer til brug i undervisningen. Elevernes arbejdsmiljø/undervisningsmiljø er i overensstemmelse med passende krav Uddannelsesstedet har udarbejdet undervisningsmiljøvurdering, som er opsat på hjemmesiden: Der er udarbejdet 2014 undervisningsmiljøvurdering, som er opsat på hjemmesiden Uddannelsesstedet har udarbejdet beredskabsplan : Plan tilgængelig i lokaler: Ja Tilsyn med brandslukningsmateriel:ja Brandsyn: ja 7.0. Medarbejderne

9 7.1.Antal medarbejdere : 16 ansatte Uddannede lærere: 6 Uddannede pædagoger: 6 Uddannede faglærere: 1 Andre: 1 pædagogisk assistent, 1 øvrige Antal ledere: 1 afdelingsleder Der er udarbejdet funktions/arbejdsbeskrivelser for de enkelte grupper af medarbejdere: nej Der er valgt arbejdsmiljørepræsentant på uddannelsesstedet: Ja Medarbejderflow i løbet af skoleåret 2014/15 og ledelsens kommentarer hertil 2 medarbejder er fragået skolen, 5 medarbejdere er tilgået skolen 7.2. Der er udarbejdet kompetenceudviklingsplaner i forbindelse med MUS Ja Medarbejderne på uddannelsesstedet har i skoleåret 2014/15 deltaget i efterstående efteruddannelsestiltag: Der har været afholdt interne uddannelsesforløb på arbejdsstedet: Mentalisering Diagnoser Faglig Sparring/kompetence udvikling i regi af Varde Kommune Interne pædagogiske dage Herudover er 1 lærer i gang med diplomuddannelse. Afdelingsleder har herudover afsluttet diplomuddannelse i ledelse. 8.0 Skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af undervisningen 8.1 Skoleledelsens valg af emner til selvevaluering i skoleåret 2014/2015 Skolen har sat 3 strategiske udviklingsområder 2015/16, skolen ønsker at differentiere tilbuddet på. Der sigtes på at holddanne i forhold til: Uddannelsesparathed, overgang, brobygning Fokusering på elevens læringsmål, dokumentation og effekt Elevtrivsel, sundhed og alsidig udvikling Skolens selvevaluering er tilgængelig på skolens hjemmeside: Det er aftalt med tilsynet, at ovenstående indsatsområder evalueres igennem næste skoleår og opsættes

10 på hjemmesiden 8.2. Skoleledelsens øvrige kommentarer : Det er skoleledelsens kommentar, at skolen er i god udvikling pædagogisk og organisatorisk. Det er skoleledelses vurdering, at skolen udgør et værdifuldt tilbud i Varde kommunale skolevæsen

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø Indhold Indledning... 2 Elevnormering og klasse/holddannelser... 3 Grundskemaer... 4 Årsplaner og elevplaner... 6 Ferieplan 2014-2015... 7 Personaleoplysninger... 8 Videreuddannelse og supervision... 10

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisation Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen Tornbrinken 2 4450 Jyderup Tlf.: 31 51 20 40 jc@antu.dk Den Miljøterapeutiske Organisation Virksomhedsplan for skoleåret 2011/2012 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Dato: 13.09.13 Stænget 6, Orø 4300 Holbæk Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Endelig tilsynsrapport: Tilsyn på Skole- og Behandlingshjemmet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole

Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole (dok 40077/14) Missionen for specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole Det er missionen for specialtilbuddet

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014 Rødkilde Skole Uddannelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse Kontakt... 3 Skolen som uddannelsessted... 3 Om Rødkilde Skole... 4 Muligheder for praksissamarbejde... 5 Forventninger til praktikkens parter...

Læs mere

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes faglige identitet I det følgende gennemgås Hornes faglige identitet, og herunder Faglighed på Horne Efterskole er at få en ny chance Inklusion Mentorordning

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler

Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler Jeg boede på et specialpædagogisk opholdssted med intern skole. Det var ikke muligt at blive

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 19-12-2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15 D. 10-12-2014 Sagsnr.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Ministertema. 15. oktober. Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Ministertema. 15. oktober. Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse 15. oktober Ministertema 2015 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har i forbindelse med rammeaftalen for 2015 udmeldt anbragte børn og unges undervisning og uddannelse som

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere