Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Codanhus Gammel Kongevej København V Tlf Fax Internet: marts 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2003 Codan A/S - Fondskode Meddelelse om årsrapport for 2002 Resume: Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Resultatet fremkommer efter et stærkt utilfredsstillende underskud i skadeforsikring på 350 mio. kr., som er påvirket af reservestyrkelse på personskader med 400 mio. kr. og et dårligt 4. kvartal med storskader Resultatet i livsforsikring var tilfredsstillende med et overskud på 333 mio. kr. før skat Engangsregulering i Liv påvirker egenkapitalen positivt med 403 mio. kr. efter skat Codans bestyrelse har behandlet og godkendt den reviderede årsrapport for Årsrapporten, der udgør en integreret del af denne meddelelse, kan læses på og downloades fra Codans hjemmeside, Hovedelementerne i årsrapporten er: Det forsikringstekniske resultat i skadeforsikring blev et underskud på 350 mio. kr. mod et overskud på 224 mio. kr. sidste år. Det forsikringstekniske resultat er påvirket af, at koncernen i 2002 har valgt at foretage styrkelse af Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR Codan Pensionsforsikring A/S, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Link, CVR Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S, CVR , Forsikringsselskabet Hafnia Liv III A/S, CVR

2 hensættelser vedrørende personskader indtruffet i tidligere år med ca. 400 mio. kr. Combined ratio blev 104,6% før de nævnte reservestyrkelser mod en combined ratio sidste år på 104,0%. Det utilfredsstillende resultat skyldes større skadeudgifter i især 4. kvartal. I dansk skadeforsikring har antallet af storskader således været væsentligt over det forventelige, mens svensk hus- og indboforsikring har haft en uventet dårlig udvikling. Disse forhold har påvirket årets combined ratio med 2 procentpoint. De foretagne reservestyrkelser påvirker combined ratio for året med 3,3 procentpoint. Den utilfredsstillende udvikling understreger nødvendigheden af, at der på både det svenske og det danske skadeforsikringsmarked sker en prisjustering til et rentabelt niveau - især inden for erhvervsforsikringer og forsikringer med dækning af personskader. Koncernens omkostningsprocent har i 2002 vist en fortsat fremgang og udgør 26,1 mod 26,7 i Fremgangen omfatter alle koncernens skadeforsikringsområder og giver Codan en position blandt de bedste på det nordiske marked. Codans livs- og pensionsforsikring fik i 2002 et resultat før skat på 333 mio. kr. mod 70 mio. kr. i Resultatet er påvirket af, at koncernens danske livog pensionsvirksomhed i 2002 aflægger regnskab efter de nye regnskabsregler med anvendelse af markedsværdier samt nye regler for overskud. Som følge af de ændrede regler for overskudsfordelingen og for at skabe kontinuitet i denne er der åbnet mulighed for at korrigere selskabernes overskud tilbage fra Dette har medført, at Codan i 2002 har indtægtsført 576 mio. kr. før skat. Korrektionen er foretaget som en postering direkte på koncernens egenkapital i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Resultatet anses for tilfredsstillende. Således har investeringsafkastet i et vanskeligt marked givet et samlet afkast på 4,2%. Resultatet af koncernens investeringsvirksomhed i form af renter, udbytter mv. samt kursreguleringer er bedre end sidste år på trods af endnu et vanskeligt år for investeringer. Årets afkast af investeringsaktiverne i skadekoncernen og Codan A/S udgør således 683 mio. kr. mod 256 mio. kr. i Således har investeringsafkastet i et vanskeligt marked givet et samlet afkast på 3,4%. Side 2

3 Codans resultat for før goodwillafskrivninger og skat - er et underskud på 202 mio. kr. mod et underskud i 2001 på 334 mio. kr. Resultat - før goodwillafskrivning og skat - er sammensat af: Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto Overført til forsikringsteknisk rente Kursreguleringer Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivninger og skat Codans samlede resultat for efter goodwillafskrivninger og skat- er et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud i 2001 på 387 mio. kr. Koncernens samlede bruttopræmieindtægter i skadeforsikring er steget til mio. kr. mod mio. kr. i Bruttopræmier i livs- og pensionsforsikring er steget til mio. kr. mod mio. kr. i Codans resultat for 2002 anses samlet set for skuffende. I forhold til forventningerne, som blev givet i forbindelse med 3. kvartal, er årets resultat positivt påvirket af investeringsresultatet og resultatet af livs- og pensionsforsikring, mens især dansk skadeforsikring er dårligere end forventet. Samlet svarer resultatet til det forventede. Codan forventer i 2003 en væsentlig forbedring af forsikringsdriften i forhold til resultatet for Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på de finansielle markeder og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Der er derfor anvendt en beregningsmæssig forudsætning om uændret renteog valutakursniveau samt et 0-afkast af aktier og ejendomme. På dette grundlag forventer Codan-koncernen et overskud - før goodwillafskrivninger og skat - på mio. kr. i 2003 mod et underskud på 202 mio. kr. i Resultatforventningen (før skat og goodwillafskrivninger) svarer til en forrentning af egenkapitalen ved udgangen af 2002 på 4-10%. Side 3

4 Codan A/S egenkapital pr. 31. december 2002 udgør mio. kr., svarende til en indre værdi pr. aktie på 187 kr. Som en naturlig konsekvens af årets underskud er det bestyrelsens indstilling, at der ikke udbetales udbytte for Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 8. maj 2003 kl på selskabets kontor, Gammel Kongevej 60, Frederiksberg. Venlig hilsen Codan A/S p.b.v. Henrik Christrup Formand Side 4

5 Hovedtal for Codan-koncernen Mio. kr Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente * Andre indtægter og udgifter Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Afløbsresultat Erstatningsprocent 82,5 76,8 81,6 75,9 69,7 Bruttoomkostningsprocent 25,9 26,5 29,5 30,8 27,8 Nettoomkostningsprocent 26,8 27,4 30,7 32,0 29,2 Forsikringsteknisk rente i procent af præmier 6,2 7,0 9,4 6,6 5,4 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codan A/S andel af resultatet Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Egenkapital Aktiver Egenkapitalforrentning i procent p.a. -5,5-4,4 3,6 11,2 9,0 Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), kr Børskurs, ultimo pr. aktie, kr ** 144 Indre værdi, ultimo pr. aktie, kr Børskurs/indre værdi (KI) 0,57 0,64 0,59 0,57 ** 0,73 Antal medarbejdere Nøgletallene for 1998 er korrigeret for kapitaludvidelsen i efteråret *) Resultatet i er påvirket af etableringen af Codan A/S pr. 1. januar **) Aktier med ret til udbytte for Side 5

6 Resultater pr. virksomhedsområde Mio. kr Dansk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Svensk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Baltisk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Livsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat 3 8 Norsk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Koncern / Codan A/S Resultat efter skat i forsikringsområderne Resultat i Codan A/S samt af øvrige aktiviteter Afskrivning på goodwill i Codan A/S Samlet resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser Side 6

7 Bilag 1 Side 1 af 4 Hovedtal for Codan-koncernen - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Mio. kr Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter og udgifter Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Afløbsresultat Erstatningsprocent 92,3 81,1 74,8 81,1 Bruttoomkostningsprocent 25,5 24,9 26,0 27,5 Nettoomkostningsprocent 26,3 25,5 26,9 28,5 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultat Codan A/S andel af resultatet Egenkapitalforrentning i procent p.a. 4,6-7,9-10,7-8,8 Side 7

8 Bilag 1 Side 2 af 4 Udvikling og resultat - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto, i skadeforsikring og Codan A/S Overført til forsikringsteknisk rente i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring og Codan A/S Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivning, ekstraordinære poster samt skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Årets resultat Codans investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Samlet resultat af investeringsvirksomhed Mio. kr. Nordisk investeringsvirksomhed Baltisk investeringsvirksomhed Investeringsvirksomhed i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring Side 8

9 Bilag 1 Side 3 af 4 Skadeforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat Resultat efter skat Erstatningsprocent 83,2 75,9 74,1 80,5 78,4 Afgiven forretning i procent 7,0 4,8 1,3 0,1 3,4 90,0 80,7 75,4 80,6 81,8 Omkostningsprocent 25,6 25,0 26,2 27,6 26,1 Combined ratio 115,8 105,7 101,6 108,2 107,9 Nettoerstatningsprocent 91,6 80,6 74,4 81,0 82,1 Side 9

10 Bilag 1 Side 4 af 4 Dansk skadeforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 98,7 77,7 70,2 75,9 81,0 Afgiven forretning i procent 0,0 5,5 5,7 5,0 4,0 98,7 83,2 75,9 80,9 85,0 Omkostningsprocent 22,9 23,9 23,8 24,5 23,8 Combined ratio 121,6 107,1 99,7 105,4 108,8 Nettoerstatningsprocent 101,1 83,2 73,7 81,1 85,2 Svensk skadeforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. SEK Kurs DKK/SEK, ultimo perioden 80,75 81,16 81,63 82,39 80,75 Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 78,7 79,2 77,1 87,4 80,5 Afgiven forretning i procent 9,4 3,4 1,1-4,6 2,4 88,1 82,6 78,2 82,8 82,9 Omkostningsprocent 25,7 23,8 25,3 27,0 25,5 Combined ratio 113,8 106,4 103,5 109,8 108,4 Nettoerstatningsprocent 90,0 83,5 78,7 83,8 84,0 Side 10

11 Nordiske svaner Årsrapport 2002

12

13 Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Kort om Codan 4 Strategi og struktur 6 Medarbejdere og kunder 8 Corporate Governance 10 Risikostyring 12 Egenkapitalforrentning og kapitalstrategi 17 Aktionærinformation 19 Væsentlige begivenheder 22 Resultater pr. virksomhedsområde 24 Årets resultat 25 Skadeforsikring 27 Dansk skadeforsikring 28 Svensk skadeforsikring 32 Baltisk forsikring 36 Norsk forsikring 37 Investeringsvirksomhed, skadeforsikring 38 Livs- og pensionsforsikring 42 Investeringsvirksomhed, dansk livs- og pensionsforsikring 47 Forventninger til Regnskabsberetning 53 Anvendt regnskabspraksis 55 Hovedtal for Codan-koncernen 65 Regnskab for Codan-koncernen 66 Regnskab for moderselskabet 75 Virksomheder i Codan-koncernen 79 Ledelseshverv 80 Noter findes i et hæfte bagest i regnskabet 1

14 Ledelsespåtegning Selskab Codan A/S Codanhus Gammel Kongevej København V Telefon: Telefax: Internet: CVR-nr.: Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Codan A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nordisk koncernledelse Jens Erik Christensen, Administrerende Poul Mortensen, Koncerndirektør Håkan Danielsson,Verkställande direktör Jan Per Jensen, Økonomidirektør Nordiske ledende medarbejdere Jura: Søren Theilgaard Marine: Jesper Rasmussen Investering: Jørn Styczen Kommunikation: Birgitte Boers It: Johan Agerman HR: Johan Neuman Reassurance: Johan Areskoug Forretningsudvikling: Leif Holmberg Intern Revision Anne Jæger, Koncernrevisionschef Frederiksberg den 6. marts 2003 Direktionen Jens Erik Christensen Administrerende direktør Bestyrelsen Henrik Christrup Vagn Sørensen Björn Bergman Formand Næstformand Lars Kristensen Ole T. Krogsgaard Anthony Latham Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 8. maj 2003 kl på selskabets kontor, Gammel Kongevej 60, Frederiksberg Kaare Lønholdt David McCallum Henrik Müllertz Niels Christian Nielsen Richard Sand Christian Sletten Aktionærinformation Aktionærinformation fremgår af siderne

15 Revisionspåtegninger Intern revision Vi har revideret årsrapporten for Codan A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 6. marts 2003 Generalforsamlingsvalgte revisorer Vi har revideret årsrapporten for Codan A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 6. marts 2003 KPMG C.Jespersen Anne Jæger Koncernrevisionschef Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Ole Karstensen Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Lars Holtug Statsautoriseret revisor Jesper Edelbo Statsautoriseret revisor 3

16 Præmiefordeling Kort om Codan Dansk skadeforsikring 32% Dansk livs- og pensionsforsikring 20% Svensk skadeforsikring 41% Baltisk skadeforsikring 5% Baltisk livsforsikring 1% Norsk skadeforsikring 1% Præmieudvikling i skadeforsikring Mio. kr Mio. kr Resultat før goodwillafskrivning og skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Årets resultat Norsk skadeforsikring Baltisk skadeforsikring Svensk skadeforsikring Dansk skadeforsikring Børskurs, ultimo, pr. aktie, kr Indre værdi, ultimo, pr. aktie, kr Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), kr Udbytte pr. aktie, kr. - - Egenkapital Børsværdi Børskurs/indre værdi (KI) 0,57 0,64 Price earnings-kvote (PE) Neg. Neg. Udvikling i investeringsafkast Mio. kr Antal medarbejdere (gennemsnit for året) Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Norsk skadeforsikring Baltisk skadeforsikring Svensk skadeforsikring Dansk skadeforsikring 4

17 Et blandet år for Codan 2002 blev et blandet år for Codan. Liv & Pension har gjort det flot, og det dårlige investeringsresultat fra 2001 og første halvår 2002 er vendt til et godt resultat i Til gengæld er resultatet af skadeforsikring ikke noget at prale af: På den ene side er det tilfredsstillende, at vi har fået omkostningerne ned på niveau med den øvrige forsikringsbranche. På to år er omkostningsprocenten faldet fra ca. 30 til 26 i 2002, og Codan har en fornuftig konkurrencesituation. På den anden side har 2002 været præget af væsentligt flere storskader end normalt og styrkelse af personskader. Derfor er vores udgifter til skader stadig for høje sammenlignet med de præmier, vi får ind. De øgede udgifter til erstatninger har således oversteget faldet i omkostningerne, så combined ratio for 2002 blev 104,6% for skadeforsikring - før styrkelse af personskader - mod 104,0% sidste år. Stigningen i combined ratio herudover skyldes, at Codan i 2002 har valgt at styrke reserverne vedrørende personskader med 400 mio. kr. i Danmark og Sverige. Tendensen er nemlig, at erstatningerne bliver større og større.ydermere bliver en del sager om personskader genoptaget og behandlet på ny, selv om de tidligere er blevet afgjort. Det ser ud, som om der er en generel forventning om, at fysiske skader eller sygdomme altid skal kompenseres, hvis de opstår. Codan vil gerne møde forventningerne, men det kræver nye definitioner af skader og ulykkestilfælde og nødvendiggør et niveauskifte i forsikringspræmierne. Codans nye ulykkesprodukt er et eksempel på dette, der indebærer, at kunden får en bredere dækning - selvklart også til en højere præmie. Forsikring skal fortsat hvile på det solidariske princip, og i de tilfælde, hvor det står klart, at en lille gruppe af forsikringstagere står for hovedparten af skaderne, er der behov for at vurdere de enkelte kundegruppers risici mere præcist. Det vil føre til selektive justeringer af præmier og forsikringsbetingelser for disse kundegrupper. Sådanne tiltag er nødvendige for at sikre selskabets lønsomhed - også af hensyn til alle vores kunder. Gode udsigter for 2003 Codan mener, at udsigterne for 2003 er gode. Vi har styr på omkostningerne, og vi er godt i gang med at hæve præmierne for udvalgte grupper af kunder, hvilket vil genskabe lønsomheden. En række undersøgelser bekræfter, at både kunder og medarbejdere er yderst tilfredse med Codan. I Danmark har brancheorganisationen Forsikring & Pensions undersøgelse af kundernes tilfredshed og loyalitet udpeget Codan som det bedste blandt landets store forsikringsselskaber i I såvel Danmark som Sverige har den interne tilbagevendende tilfredshedsmåling blandt medarbejderne generelt vist en stor tilfredshed med Codan som arbejdsplads. Trods det svære år i 2002 står Codan således godt rustet til udfordringerne i Jens Erik Christensen Administrerende direktør 5

18 Markedsandele Dansk skadeforsikring Strategi og struktur Alm. Brand 11% Codan 14% Topdanmark 19% Tryg 20% Andre 36% Markedsandele Dansk livsforsikring Codan 7% Danica 17% Industriens Pension 7% KP 10% PFA 25% Tryg 9% Andre 25% Markedsandele Svensk skadeforsikring Folksam 16% If Skade 23% LF-gruppen 29% Trygg-Hansa 18% Andre 14% Vision og strategi Codans vision Codan vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden. Vi vil være selskabet, der sætter dagsordenen: - selskabet, hvor de bedste kunder ønsker at være forsikret - selskabet, hvor de bedste medarbejdere ønsker at arbejde - selskabet, der giver investorerne det bedste afkast Codans mål og strategi Det er Codans mål at blive de bedste til at kommunikere - vi skal tale og skrive, så alle forstår os at vise kunder og konkurrenter, at vi brænder for forsikring - vores Forretningsområder Dansk forsikring I Danmark sælger Codan stort set alle typer af forsikringer inden for skade-, liv- og pensionsmarkedet både til private og til virksomheder. Codan har en førende position inden for skadeog livsforsikring med totale markedsandele på henholdsvis 14% og 7%. Skadeforsikring havde i 2002 en samlet bruttopræmieindtægt på 5,1 mia. kr. fordelt med 42% i Privat, 49% i Erhverv og 8% i Marine. Codan er den tredjestørste aktør på privat- og erhvervsmarkedet og den største aktør inden for marineområdet. produkter skal dække kundens forsikringsbehov og de krav, som kunderne stiller. Vores kundeservice skal være markedets bedste at fokusere disciplineret på afkast til koncernens investorer at anvende Royal & SunAlliances netværk og viden til servicering af vores erhvervskunder. Efter akkvisitionerne i 2001 i Danmark, Sverige og Letland vil fokus de kommende år være på integration af disse forretningsområder i koncernen. Dette vil, i det omfang det viser sig muligt og hensigtsmæssigt, kunne suppleres med mindre akkvisitioner på områder, hvor det kan styrke koncernens nuværende markedsposition. Livs- og pensionsforsikringer havde i 2002 bruttopræmieindtægter på i alt 3,1 mia. kr. fordelt med 64% på pension (firmaordninger) og 36% på liv (individuelle ordninger). Svensk forsikring I Sverige sælger Codan-koncernens selskab,trygg-hansa, skadeforsikringer til private og virksomheder, og selskabet har en position blandt de største inden for alle områder. Den samlede markedsandel på skadeforsikring i Sverige udgør 18%. 6

19 I 2002 udgjorde de samlede bruttopræmieindtægter 6,4 mia. kr. fordelt med 54% på Privat og 45% på Erhverv. Baltisk forsikring I de baltiske lande opererer Codankoncernen gennem det litauiske selskab Lietuvos Draudimas (ejerandel 53%) og det lettiske selskab Balta (ejerandel 52%). Selskaberne er landenes største forsikringsselskaber. Markedsandelene for skade- og livsforsikring i Litauen er henholdsvis 43% og 57%; de tilsvarende markedsandele i Letland er 25% og 24%. De årlige præmier udgør 679 mio. kr. i Litauen og 286 mio. kr. i Letland. Norsk forsikring I Norge udgør de samlede præmieindtægter 232 mio. kr. Salget sker dels i Trygg-Hansas norske filial, der primært sælger privatforsikringer via gruppeaftaler, dels i Nordenfjeldske Personforsikring, hvor Codans ejerandel udgør 51%. Salgs- og servicekanaler Codan har valgt en multidistributionsstrategi for koncernens forsikrings- og opsparingsprodukter. Denne strategi fokuserer på fem overordnede salgskanaler: Assurandører, pensionsrådgivere og storkundekonsulenter specialiserede inden for områderne Privat, Erhverv samt Liv & Pension væsentligste salgskanal i Danmark og i Baltikum foreninger med et stærkt medlemsgrundlag Forsikringsmæglere salg til større erhvervskunder samt Liv & Pension i både Danmark og Sverige salgskanal med begrænset, men stigende betydning i Baltikum Internet informering og servicering af eksisterende og potentielle kunder salg af primært indboforsikringer til privatkunder begrænset anvendelse i Baltikum Figuren viser afsætningen af Codankoncernens forsikrings- og opsparingsprodukter fordelt på salgskanaler. Service- og callcentre telefonisk salg til privatkunder og mindre erhvervskunder servicering af kunder, som henvender sig telefonisk understøttelse af assurandører via indgåelse af mødeaftaler væsentligste salgskanal i Sverige Samarbejder og gruppeaftaler finansielle aktører med en betydelig distributionskraft organisationer med en stor kundekontakt Land Danmark Sverige Baltikum Norge Produktområder Assurandører Storkundekonsulenter Distributionskanaler Service-/ callcentre Strategiske samarbejder Mæglere Internet Skade 50% 14% 12% 6% 18% - Liv & Pension 74% 8% 3% - 15% - Skade 18% 7% 47% 1% 26% 1% Skade 55% 19% 0% - 26% 0% Liv & Pension 52% 48% - - 0% - Skade % 66% - - 7

20 Medarbejdere og kunder Nordisk personale- og it-funktion Med henblik på at opnå såvel omkostnings- som vidensynergier blev der i efteråret 2002 etableret nordiske organisationer inden for supportfunktionerne it og personale. De nordiske funktioner bygger på de etablerede organisationer i Codan og Trygg-Hansa, hvor en meget stor del af medarbejderne fortsat vil arbejde som supportfunktion for forretningsområderne i henholdsvis Danmark og Sverige. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, er landeorganisationerne spejlet, og der er udpeget ledere med ansvar for koordination og fælles strategi for funktionerne i Norden. Codan og Trygg-Hansa tror på, at der kan opnås betydelige fordele ved denne organisationsform, og integrationen mellem de to landes supportfunktioner vil blive udvidet yderligere, i det omfang det vurderes økonomisk og organisatorisk fordelagtigt. Inden for it-området er der på nuværende tidspunkt opnået fordele ved fælles indkøb af hardware og software samt cpu-tid og diskplads til selskabernes meget datatunge forsikringssystemer. På sigt vil der også inden for udvikling og drift af selskabernes it-systemer kunne opnås fordele. Inden for personaleområdet er der gennemført leder- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser ved hjælp af fællesnordiske it-værktøjer og analyseressourcer, hvilket både har været omkostningsbesparende og har givet mulighed for identifikation af styrker og svagheder på tværs af organisationerne. Observationerne vil blive brugt aktivt til at forbedre lederkvaliteten og øge medarbejdertilfredsheden. Lederudvikling, herunder uddannelse samt fastlæggelse af incitamentsprogrammer for lederne, er baseret på fælles værdigrundlag og systematik, og fra efteråret 2002 har hovedparten af de afholdte interne lederudviklingsprogrammer haft deltagere fra begge lande. Koncernens medarbejdere, kerneværdier og incitamentsordninger I Codan-koncernen er det et krav, at alle ledere hvert år skal gennemføre en udviklingssamtale med deres nærmeste medarbejdere. Ud over en gensidig evaluering og bedømmelse af årets indsats opstilles mål for det kommende års arbejde og udviklingsønsker. I efteråret 2002 har der været afholdt workshops med deltagelse af medarbejdere fra Danmark og Sverige med det formål at opstille en række nordiske kerneværdier for ledernes og medarbejdernes overordnede adfærd. Kerneværdierne kan sammmenfattes til: Samarbejde, Kompetence og Engagement.Vi får tingene til at SKE! Det er Codans holdning, at der skal være en sammenhæng mellem det afkast, der skabes til aktionærerne, og den aflønning, lederne kan opnå. Ledere i Codan-koncernen har derfor bonusordninger, hvor den primære del er relateret til driftsresultaterne. Herudover fastsættes personlige mål for hver enkelt leder, som også kan udløse bonus. Endelig deltager udvalgte ledere i moderselskabets Royal & SunAlliance Executive Share Option Scheme. Omkostningerne til ledernes bonusprogrammer afholdes af de selskaber, hvor lederne er ansat, og udgør ved fuld opfyldelse af personlige mål og selskabets driftsmål mellem 5% og 15% af en årsløn. Medarbejdere skal kunne mærke, om de har været med til at skabe et afkast til aktionærerne. I Codan-koncernens danske og svenske selskaber har alle medarbejdere siden 1999 haft mulighed for at købe aktier i Royal & Sun- Alliance til favørkurs. Medarbejderen sparer op til aktiekøbet i tre eller fem år på en forrentet bankkonto og tager ved opsparingsperiodens udløb stilling til, om han eller hun ønsker at udnytte tilbuddet. I begge lande deltager ca. 50% af medarbejderne i ordningerne. I koncernens selskab i Litauen videreføres de bonusordninger for medarbejderne, selskabet havde før Codans overtagelse. Der er tale om for landet traditionelle ordninger, hvor eventuel bonus afhænger af selskabets resultat og kan udgøre op til en ekstra månedsløn. Figuren på side 9 viser koncernens medarbejdere fordelt på forretningsområder. I Danmark skyldes stigningen i antallet af medarbejdere i al væsentlighed erhvervelsen af Trekroner Forsikring, der pr. 1. januar 2002 indgik med ca. 120 medarbejdere, samt en forøgelse af kapaciteten i det 8

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere