Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Codanhus Gammel Kongevej København V Tlf Fax Internet: marts 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2003 Codan A/S - Fondskode Meddelelse om årsrapport for 2002 Resume: Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Resultatet fremkommer efter et stærkt utilfredsstillende underskud i skadeforsikring på 350 mio. kr., som er påvirket af reservestyrkelse på personskader med 400 mio. kr. og et dårligt 4. kvartal med storskader Resultatet i livsforsikring var tilfredsstillende med et overskud på 333 mio. kr. før skat Engangsregulering i Liv påvirker egenkapitalen positivt med 403 mio. kr. efter skat Codans bestyrelse har behandlet og godkendt den reviderede årsrapport for Årsrapporten, der udgør en integreret del af denne meddelelse, kan læses på og downloades fra Codans hjemmeside, Hovedelementerne i årsrapporten er: Det forsikringstekniske resultat i skadeforsikring blev et underskud på 350 mio. kr. mod et overskud på 224 mio. kr. sidste år. Det forsikringstekniske resultat er påvirket af, at koncernen i 2002 har valgt at foretage styrkelse af Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR Codan Pensionsforsikring A/S, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Link, CVR Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S, CVR , Forsikringsselskabet Hafnia Liv III A/S, CVR

2 hensættelser vedrørende personskader indtruffet i tidligere år med ca. 400 mio. kr. Combined ratio blev 104,6% før de nævnte reservestyrkelser mod en combined ratio sidste år på 104,0%. Det utilfredsstillende resultat skyldes større skadeudgifter i især 4. kvartal. I dansk skadeforsikring har antallet af storskader således været væsentligt over det forventelige, mens svensk hus- og indboforsikring har haft en uventet dårlig udvikling. Disse forhold har påvirket årets combined ratio med 2 procentpoint. De foretagne reservestyrkelser påvirker combined ratio for året med 3,3 procentpoint. Den utilfredsstillende udvikling understreger nødvendigheden af, at der på både det svenske og det danske skadeforsikringsmarked sker en prisjustering til et rentabelt niveau - især inden for erhvervsforsikringer og forsikringer med dækning af personskader. Koncernens omkostningsprocent har i 2002 vist en fortsat fremgang og udgør 26,1 mod 26,7 i Fremgangen omfatter alle koncernens skadeforsikringsområder og giver Codan en position blandt de bedste på det nordiske marked. Codans livs- og pensionsforsikring fik i 2002 et resultat før skat på 333 mio. kr. mod 70 mio. kr. i Resultatet er påvirket af, at koncernens danske livog pensionsvirksomhed i 2002 aflægger regnskab efter de nye regnskabsregler med anvendelse af markedsværdier samt nye regler for overskud. Som følge af de ændrede regler for overskudsfordelingen og for at skabe kontinuitet i denne er der åbnet mulighed for at korrigere selskabernes overskud tilbage fra Dette har medført, at Codan i 2002 har indtægtsført 576 mio. kr. før skat. Korrektionen er foretaget som en postering direkte på koncernens egenkapital i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Resultatet anses for tilfredsstillende. Således har investeringsafkastet i et vanskeligt marked givet et samlet afkast på 4,2%. Resultatet af koncernens investeringsvirksomhed i form af renter, udbytter mv. samt kursreguleringer er bedre end sidste år på trods af endnu et vanskeligt år for investeringer. Årets afkast af investeringsaktiverne i skadekoncernen og Codan A/S udgør således 683 mio. kr. mod 256 mio. kr. i Således har investeringsafkastet i et vanskeligt marked givet et samlet afkast på 3,4%. Side 2

3 Codans resultat for før goodwillafskrivninger og skat - er et underskud på 202 mio. kr. mod et underskud i 2001 på 334 mio. kr. Resultat - før goodwillafskrivning og skat - er sammensat af: Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto Overført til forsikringsteknisk rente Kursreguleringer Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivninger og skat Codans samlede resultat for efter goodwillafskrivninger og skat- er et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud i 2001 på 387 mio. kr. Koncernens samlede bruttopræmieindtægter i skadeforsikring er steget til mio. kr. mod mio. kr. i Bruttopræmier i livs- og pensionsforsikring er steget til mio. kr. mod mio. kr. i Codans resultat for 2002 anses samlet set for skuffende. I forhold til forventningerne, som blev givet i forbindelse med 3. kvartal, er årets resultat positivt påvirket af investeringsresultatet og resultatet af livs- og pensionsforsikring, mens især dansk skadeforsikring er dårligere end forventet. Samlet svarer resultatet til det forventede. Codan forventer i 2003 en væsentlig forbedring af forsikringsdriften i forhold til resultatet for Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på de finansielle markeder og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Der er derfor anvendt en beregningsmæssig forudsætning om uændret renteog valutakursniveau samt et 0-afkast af aktier og ejendomme. På dette grundlag forventer Codan-koncernen et overskud - før goodwillafskrivninger og skat - på mio. kr. i 2003 mod et underskud på 202 mio. kr. i Resultatforventningen (før skat og goodwillafskrivninger) svarer til en forrentning af egenkapitalen ved udgangen af 2002 på 4-10%. Side 3

4 Codan A/S egenkapital pr. 31. december 2002 udgør mio. kr., svarende til en indre værdi pr. aktie på 187 kr. Som en naturlig konsekvens af årets underskud er det bestyrelsens indstilling, at der ikke udbetales udbytte for Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 8. maj 2003 kl på selskabets kontor, Gammel Kongevej 60, Frederiksberg. Venlig hilsen Codan A/S p.b.v. Henrik Christrup Formand Side 4

5 Hovedtal for Codan-koncernen Mio. kr Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente * Andre indtægter og udgifter Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Afløbsresultat Erstatningsprocent 82,5 76,8 81,6 75,9 69,7 Bruttoomkostningsprocent 25,9 26,5 29,5 30,8 27,8 Nettoomkostningsprocent 26,8 27,4 30,7 32,0 29,2 Forsikringsteknisk rente i procent af præmier 6,2 7,0 9,4 6,6 5,4 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codan A/S andel af resultatet Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Egenkapital Aktiver Egenkapitalforrentning i procent p.a. -5,5-4,4 3,6 11,2 9,0 Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), kr Børskurs, ultimo pr. aktie, kr ** 144 Indre værdi, ultimo pr. aktie, kr Børskurs/indre værdi (KI) 0,57 0,64 0,59 0,57 ** 0,73 Antal medarbejdere Nøgletallene for 1998 er korrigeret for kapitaludvidelsen i efteråret *) Resultatet i er påvirket af etableringen af Codan A/S pr. 1. januar **) Aktier med ret til udbytte for Side 5

6 Resultater pr. virksomhedsområde Mio. kr Dansk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Svensk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Baltisk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Livsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat 3 8 Norsk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Koncern / Codan A/S Resultat efter skat i forsikringsområderne Resultat i Codan A/S samt af øvrige aktiviteter Afskrivning på goodwill i Codan A/S Samlet resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser Side 6

7 Bilag 1 Side 1 af 4 Hovedtal for Codan-koncernen - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Mio. kr Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter og udgifter Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Afløbsresultat Erstatningsprocent 92,3 81,1 74,8 81,1 Bruttoomkostningsprocent 25,5 24,9 26,0 27,5 Nettoomkostningsprocent 26,3 25,5 26,9 28,5 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultat Codan A/S andel af resultatet Egenkapitalforrentning i procent p.a. 4,6-7,9-10,7-8,8 Side 7

8 Bilag 1 Side 2 af 4 Udvikling og resultat - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto, i skadeforsikring og Codan A/S Overført til forsikringsteknisk rente i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring og Codan A/S Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivning, ekstraordinære poster samt skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Årets resultat Codans investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Samlet resultat af investeringsvirksomhed Mio. kr. Nordisk investeringsvirksomhed Baltisk investeringsvirksomhed Investeringsvirksomhed i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring Side 8

9 Bilag 1 Side 3 af 4 Skadeforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat Resultat efter skat Erstatningsprocent 83,2 75,9 74,1 80,5 78,4 Afgiven forretning i procent 7,0 4,8 1,3 0,1 3,4 90,0 80,7 75,4 80,6 81,8 Omkostningsprocent 25,6 25,0 26,2 27,6 26,1 Combined ratio 115,8 105,7 101,6 108,2 107,9 Nettoerstatningsprocent 91,6 80,6 74,4 81,0 82,1 Side 9

10 Bilag 1 Side 4 af 4 Dansk skadeforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 98,7 77,7 70,2 75,9 81,0 Afgiven forretning i procent 0,0 5,5 5,7 5,0 4,0 98,7 83,2 75,9 80,9 85,0 Omkostningsprocent 22,9 23,9 23,8 24,5 23,8 Combined ratio 121,6 107,1 99,7 105,4 108,8 Nettoerstatningsprocent 101,1 83,2 73,7 81,1 85,2 Svensk skadeforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. SEK Kurs DKK/SEK, ultimo perioden 80,75 81,16 81,63 82,39 80,75 Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 78,7 79,2 77,1 87,4 80,5 Afgiven forretning i procent 9,4 3,4 1,1-4,6 2,4 88,1 82,6 78,2 82,8 82,9 Omkostningsprocent 25,7 23,8 25,3 27,0 25,5 Combined ratio 113,8 106,4 103,5 109,8 108,4 Nettoerstatningsprocent 90,0 83,5 78,7 83,8 84,0 Side 10

11 Nordiske svaner Årsrapport 2002

12

13 Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Kort om Codan 4 Strategi og struktur 6 Medarbejdere og kunder 8 Corporate Governance 10 Risikostyring 12 Egenkapitalforrentning og kapitalstrategi 17 Aktionærinformation 19 Væsentlige begivenheder 22 Resultater pr. virksomhedsområde 24 Årets resultat 25 Skadeforsikring 27 Dansk skadeforsikring 28 Svensk skadeforsikring 32 Baltisk forsikring 36 Norsk forsikring 37 Investeringsvirksomhed, skadeforsikring 38 Livs- og pensionsforsikring 42 Investeringsvirksomhed, dansk livs- og pensionsforsikring 47 Forventninger til Regnskabsberetning 53 Anvendt regnskabspraksis 55 Hovedtal for Codan-koncernen 65 Regnskab for Codan-koncernen 66 Regnskab for moderselskabet 75 Virksomheder i Codan-koncernen 79 Ledelseshverv 80 Noter findes i et hæfte bagest i regnskabet 1

14 Ledelsespåtegning Selskab Codan A/S Codanhus Gammel Kongevej København V Telefon: Telefax: Internet: CVR-nr.: Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Codan A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nordisk koncernledelse Jens Erik Christensen, Administrerende Poul Mortensen, Koncerndirektør Håkan Danielsson,Verkställande direktör Jan Per Jensen, Økonomidirektør Nordiske ledende medarbejdere Jura: Søren Theilgaard Marine: Jesper Rasmussen Investering: Jørn Styczen Kommunikation: Birgitte Boers It: Johan Agerman HR: Johan Neuman Reassurance: Johan Areskoug Forretningsudvikling: Leif Holmberg Intern Revision Anne Jæger, Koncernrevisionschef Frederiksberg den 6. marts 2003 Direktionen Jens Erik Christensen Administrerende direktør Bestyrelsen Henrik Christrup Vagn Sørensen Björn Bergman Formand Næstformand Lars Kristensen Ole T. Krogsgaard Anthony Latham Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 8. maj 2003 kl på selskabets kontor, Gammel Kongevej 60, Frederiksberg Kaare Lønholdt David McCallum Henrik Müllertz Niels Christian Nielsen Richard Sand Christian Sletten Aktionærinformation Aktionærinformation fremgår af siderne

15 Revisionspåtegninger Intern revision Vi har revideret årsrapporten for Codan A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 6. marts 2003 Generalforsamlingsvalgte revisorer Vi har revideret årsrapporten for Codan A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 6. marts 2003 KPMG C.Jespersen Anne Jæger Koncernrevisionschef Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Ole Karstensen Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Lars Holtug Statsautoriseret revisor Jesper Edelbo Statsautoriseret revisor 3

16 Præmiefordeling Kort om Codan Dansk skadeforsikring 32% Dansk livs- og pensionsforsikring 20% Svensk skadeforsikring 41% Baltisk skadeforsikring 5% Baltisk livsforsikring 1% Norsk skadeforsikring 1% Præmieudvikling i skadeforsikring Mio. kr Mio. kr Resultat før goodwillafskrivning og skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Årets resultat Norsk skadeforsikring Baltisk skadeforsikring Svensk skadeforsikring Dansk skadeforsikring Børskurs, ultimo, pr. aktie, kr Indre værdi, ultimo, pr. aktie, kr Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), kr Udbytte pr. aktie, kr. - - Egenkapital Børsværdi Børskurs/indre værdi (KI) 0,57 0,64 Price earnings-kvote (PE) Neg. Neg. Udvikling i investeringsafkast Mio. kr Antal medarbejdere (gennemsnit for året) Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Norsk skadeforsikring Baltisk skadeforsikring Svensk skadeforsikring Dansk skadeforsikring 4

17 Et blandet år for Codan 2002 blev et blandet år for Codan. Liv & Pension har gjort det flot, og det dårlige investeringsresultat fra 2001 og første halvår 2002 er vendt til et godt resultat i Til gengæld er resultatet af skadeforsikring ikke noget at prale af: På den ene side er det tilfredsstillende, at vi har fået omkostningerne ned på niveau med den øvrige forsikringsbranche. På to år er omkostningsprocenten faldet fra ca. 30 til 26 i 2002, og Codan har en fornuftig konkurrencesituation. På den anden side har 2002 været præget af væsentligt flere storskader end normalt og styrkelse af personskader. Derfor er vores udgifter til skader stadig for høje sammenlignet med de præmier, vi får ind. De øgede udgifter til erstatninger har således oversteget faldet i omkostningerne, så combined ratio for 2002 blev 104,6% for skadeforsikring - før styrkelse af personskader - mod 104,0% sidste år. Stigningen i combined ratio herudover skyldes, at Codan i 2002 har valgt at styrke reserverne vedrørende personskader med 400 mio. kr. i Danmark og Sverige. Tendensen er nemlig, at erstatningerne bliver større og større.ydermere bliver en del sager om personskader genoptaget og behandlet på ny, selv om de tidligere er blevet afgjort. Det ser ud, som om der er en generel forventning om, at fysiske skader eller sygdomme altid skal kompenseres, hvis de opstår. Codan vil gerne møde forventningerne, men det kræver nye definitioner af skader og ulykkestilfælde og nødvendiggør et niveauskifte i forsikringspræmierne. Codans nye ulykkesprodukt er et eksempel på dette, der indebærer, at kunden får en bredere dækning - selvklart også til en højere præmie. Forsikring skal fortsat hvile på det solidariske princip, og i de tilfælde, hvor det står klart, at en lille gruppe af forsikringstagere står for hovedparten af skaderne, er der behov for at vurdere de enkelte kundegruppers risici mere præcist. Det vil føre til selektive justeringer af præmier og forsikringsbetingelser for disse kundegrupper. Sådanne tiltag er nødvendige for at sikre selskabets lønsomhed - også af hensyn til alle vores kunder. Gode udsigter for 2003 Codan mener, at udsigterne for 2003 er gode. Vi har styr på omkostningerne, og vi er godt i gang med at hæve præmierne for udvalgte grupper af kunder, hvilket vil genskabe lønsomheden. En række undersøgelser bekræfter, at både kunder og medarbejdere er yderst tilfredse med Codan. I Danmark har brancheorganisationen Forsikring & Pensions undersøgelse af kundernes tilfredshed og loyalitet udpeget Codan som det bedste blandt landets store forsikringsselskaber i I såvel Danmark som Sverige har den interne tilbagevendende tilfredshedsmåling blandt medarbejderne generelt vist en stor tilfredshed med Codan som arbejdsplads. Trods det svære år i 2002 står Codan således godt rustet til udfordringerne i Jens Erik Christensen Administrerende direktør 5

18 Markedsandele Dansk skadeforsikring Strategi og struktur Alm. Brand 11% Codan 14% Topdanmark 19% Tryg 20% Andre 36% Markedsandele Dansk livsforsikring Codan 7% Danica 17% Industriens Pension 7% KP 10% PFA 25% Tryg 9% Andre 25% Markedsandele Svensk skadeforsikring Folksam 16% If Skade 23% LF-gruppen 29% Trygg-Hansa 18% Andre 14% Vision og strategi Codans vision Codan vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden. Vi vil være selskabet, der sætter dagsordenen: - selskabet, hvor de bedste kunder ønsker at være forsikret - selskabet, hvor de bedste medarbejdere ønsker at arbejde - selskabet, der giver investorerne det bedste afkast Codans mål og strategi Det er Codans mål at blive de bedste til at kommunikere - vi skal tale og skrive, så alle forstår os at vise kunder og konkurrenter, at vi brænder for forsikring - vores Forretningsområder Dansk forsikring I Danmark sælger Codan stort set alle typer af forsikringer inden for skade-, liv- og pensionsmarkedet både til private og til virksomheder. Codan har en førende position inden for skadeog livsforsikring med totale markedsandele på henholdsvis 14% og 7%. Skadeforsikring havde i 2002 en samlet bruttopræmieindtægt på 5,1 mia. kr. fordelt med 42% i Privat, 49% i Erhverv og 8% i Marine. Codan er den tredjestørste aktør på privat- og erhvervsmarkedet og den største aktør inden for marineområdet. produkter skal dække kundens forsikringsbehov og de krav, som kunderne stiller. Vores kundeservice skal være markedets bedste at fokusere disciplineret på afkast til koncernens investorer at anvende Royal & SunAlliances netværk og viden til servicering af vores erhvervskunder. Efter akkvisitionerne i 2001 i Danmark, Sverige og Letland vil fokus de kommende år være på integration af disse forretningsområder i koncernen. Dette vil, i det omfang det viser sig muligt og hensigtsmæssigt, kunne suppleres med mindre akkvisitioner på områder, hvor det kan styrke koncernens nuværende markedsposition. Livs- og pensionsforsikringer havde i 2002 bruttopræmieindtægter på i alt 3,1 mia. kr. fordelt med 64% på pension (firmaordninger) og 36% på liv (individuelle ordninger). Svensk forsikring I Sverige sælger Codan-koncernens selskab,trygg-hansa, skadeforsikringer til private og virksomheder, og selskabet har en position blandt de største inden for alle områder. Den samlede markedsandel på skadeforsikring i Sverige udgør 18%. 6

19 I 2002 udgjorde de samlede bruttopræmieindtægter 6,4 mia. kr. fordelt med 54% på Privat og 45% på Erhverv. Baltisk forsikring I de baltiske lande opererer Codankoncernen gennem det litauiske selskab Lietuvos Draudimas (ejerandel 53%) og det lettiske selskab Balta (ejerandel 52%). Selskaberne er landenes største forsikringsselskaber. Markedsandelene for skade- og livsforsikring i Litauen er henholdsvis 43% og 57%; de tilsvarende markedsandele i Letland er 25% og 24%. De årlige præmier udgør 679 mio. kr. i Litauen og 286 mio. kr. i Letland. Norsk forsikring I Norge udgør de samlede præmieindtægter 232 mio. kr. Salget sker dels i Trygg-Hansas norske filial, der primært sælger privatforsikringer via gruppeaftaler, dels i Nordenfjeldske Personforsikring, hvor Codans ejerandel udgør 51%. Salgs- og servicekanaler Codan har valgt en multidistributionsstrategi for koncernens forsikrings- og opsparingsprodukter. Denne strategi fokuserer på fem overordnede salgskanaler: Assurandører, pensionsrådgivere og storkundekonsulenter specialiserede inden for områderne Privat, Erhverv samt Liv & Pension væsentligste salgskanal i Danmark og i Baltikum foreninger med et stærkt medlemsgrundlag Forsikringsmæglere salg til større erhvervskunder samt Liv & Pension i både Danmark og Sverige salgskanal med begrænset, men stigende betydning i Baltikum Internet informering og servicering af eksisterende og potentielle kunder salg af primært indboforsikringer til privatkunder begrænset anvendelse i Baltikum Figuren viser afsætningen af Codankoncernens forsikrings- og opsparingsprodukter fordelt på salgskanaler. Service- og callcentre telefonisk salg til privatkunder og mindre erhvervskunder servicering af kunder, som henvender sig telefonisk understøttelse af assurandører via indgåelse af mødeaftaler væsentligste salgskanal i Sverige Samarbejder og gruppeaftaler finansielle aktører med en betydelig distributionskraft organisationer med en stor kundekontakt Land Danmark Sverige Baltikum Norge Produktområder Assurandører Storkundekonsulenter Distributionskanaler Service-/ callcentre Strategiske samarbejder Mæglere Internet Skade 50% 14% 12% 6% 18% - Liv & Pension 74% 8% 3% - 15% - Skade 18% 7% 47% 1% 26% 1% Skade 55% 19% 0% - 26% 0% Liv & Pension 52% 48% - - 0% - Skade % 66% - - 7

20 Medarbejdere og kunder Nordisk personale- og it-funktion Med henblik på at opnå såvel omkostnings- som vidensynergier blev der i efteråret 2002 etableret nordiske organisationer inden for supportfunktionerne it og personale. De nordiske funktioner bygger på de etablerede organisationer i Codan og Trygg-Hansa, hvor en meget stor del af medarbejderne fortsat vil arbejde som supportfunktion for forretningsområderne i henholdsvis Danmark og Sverige. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, er landeorganisationerne spejlet, og der er udpeget ledere med ansvar for koordination og fælles strategi for funktionerne i Norden. Codan og Trygg-Hansa tror på, at der kan opnås betydelige fordele ved denne organisationsform, og integrationen mellem de to landes supportfunktioner vil blive udvidet yderligere, i det omfang det vurderes økonomisk og organisatorisk fordelagtigt. Inden for it-området er der på nuværende tidspunkt opnået fordele ved fælles indkøb af hardware og software samt cpu-tid og diskplads til selskabernes meget datatunge forsikringssystemer. På sigt vil der også inden for udvikling og drift af selskabernes it-systemer kunne opnås fordele. Inden for personaleområdet er der gennemført leder- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser ved hjælp af fællesnordiske it-værktøjer og analyseressourcer, hvilket både har været omkostningsbesparende og har givet mulighed for identifikation af styrker og svagheder på tværs af organisationerne. Observationerne vil blive brugt aktivt til at forbedre lederkvaliteten og øge medarbejdertilfredsheden. Lederudvikling, herunder uddannelse samt fastlæggelse af incitamentsprogrammer for lederne, er baseret på fælles værdigrundlag og systematik, og fra efteråret 2002 har hovedparten af de afholdte interne lederudviklingsprogrammer haft deltagere fra begge lande. Koncernens medarbejdere, kerneværdier og incitamentsordninger I Codan-koncernen er det et krav, at alle ledere hvert år skal gennemføre en udviklingssamtale med deres nærmeste medarbejdere. Ud over en gensidig evaluering og bedømmelse af årets indsats opstilles mål for det kommende års arbejde og udviklingsønsker. I efteråret 2002 har der været afholdt workshops med deltagelse af medarbejdere fra Danmark og Sverige med det formål at opstille en række nordiske kerneværdier for ledernes og medarbejdernes overordnede adfærd. Kerneværdierne kan sammmenfattes til: Samarbejde, Kompetence og Engagement.Vi får tingene til at SKE! Det er Codans holdning, at der skal være en sammenhæng mellem det afkast, der skabes til aktionærerne, og den aflønning, lederne kan opnå. Ledere i Codan-koncernen har derfor bonusordninger, hvor den primære del er relateret til driftsresultaterne. Herudover fastsættes personlige mål for hver enkelt leder, som også kan udløse bonus. Endelig deltager udvalgte ledere i moderselskabets Royal & SunAlliance Executive Share Option Scheme. Omkostningerne til ledernes bonusprogrammer afholdes af de selskaber, hvor lederne er ansat, og udgør ved fuld opfyldelse af personlige mål og selskabets driftsmål mellem 5% og 15% af en årsløn. Medarbejdere skal kunne mærke, om de har været med til at skabe et afkast til aktionærerne. I Codan-koncernens danske og svenske selskaber har alle medarbejdere siden 1999 haft mulighed for at købe aktier i Royal & Sun- Alliance til favørkurs. Medarbejderen sparer op til aktiekøbet i tre eller fem år på en forrentet bankkonto og tager ved opsparingsperiodens udløb stilling til, om han eller hun ønsker at udnytte tilbuddet. I begge lande deltager ca. 50% af medarbejderne i ordningerne. I koncernens selskab i Litauen videreføres de bonusordninger for medarbejderne, selskabet havde før Codans overtagelse. Der er tale om for landet traditionelle ordninger, hvor eventuel bonus afhænger af selskabets resultat og kan udgøre op til en ekstra månedsløn. Figuren på side 9 viser koncernens medarbejdere fordelt på forretningsområder. I Danmark skyldes stigningen i antallet af medarbejdere i al væsentlighed erhvervelsen af Trekroner Forsikring, der pr. 1. januar 2002 indgik med ca. 120 medarbejdere, samt en forøgelse af kapaciteten i det 8

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere