Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Codanhus Gammel Kongevej København V Tlf Fax Internet: marts 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2003 Codan A/S - Fondskode Meddelelse om årsrapport for 2002 Resume: Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Resultatet fremkommer efter et stærkt utilfredsstillende underskud i skadeforsikring på 350 mio. kr., som er påvirket af reservestyrkelse på personskader med 400 mio. kr. og et dårligt 4. kvartal med storskader Resultatet i livsforsikring var tilfredsstillende med et overskud på 333 mio. kr. før skat Engangsregulering i Liv påvirker egenkapitalen positivt med 403 mio. kr. efter skat Codans bestyrelse har behandlet og godkendt den reviderede årsrapport for Årsrapporten, der udgør en integreret del af denne meddelelse, kan læses på og downloades fra Codans hjemmeside, Hovedelementerne i årsrapporten er: Det forsikringstekniske resultat i skadeforsikring blev et underskud på 350 mio. kr. mod et overskud på 224 mio. kr. sidste år. Det forsikringstekniske resultat er påvirket af, at koncernen i 2002 har valgt at foretage styrkelse af Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR Codan Pensionsforsikring A/S, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Link, CVR Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S, CVR , Forsikringsselskabet Hafnia Liv III A/S, CVR

2 hensættelser vedrørende personskader indtruffet i tidligere år med ca. 400 mio. kr. Combined ratio blev 104,6% før de nævnte reservestyrkelser mod en combined ratio sidste år på 104,0%. Det utilfredsstillende resultat skyldes større skadeudgifter i især 4. kvartal. I dansk skadeforsikring har antallet af storskader således været væsentligt over det forventelige, mens svensk hus- og indboforsikring har haft en uventet dårlig udvikling. Disse forhold har påvirket årets combined ratio med 2 procentpoint. De foretagne reservestyrkelser påvirker combined ratio for året med 3,3 procentpoint. Den utilfredsstillende udvikling understreger nødvendigheden af, at der på både det svenske og det danske skadeforsikringsmarked sker en prisjustering til et rentabelt niveau - især inden for erhvervsforsikringer og forsikringer med dækning af personskader. Koncernens omkostningsprocent har i 2002 vist en fortsat fremgang og udgør 26,1 mod 26,7 i Fremgangen omfatter alle koncernens skadeforsikringsområder og giver Codan en position blandt de bedste på det nordiske marked. Codans livs- og pensionsforsikring fik i 2002 et resultat før skat på 333 mio. kr. mod 70 mio. kr. i Resultatet er påvirket af, at koncernens danske livog pensionsvirksomhed i 2002 aflægger regnskab efter de nye regnskabsregler med anvendelse af markedsværdier samt nye regler for overskud. Som følge af de ændrede regler for overskudsfordelingen og for at skabe kontinuitet i denne er der åbnet mulighed for at korrigere selskabernes overskud tilbage fra Dette har medført, at Codan i 2002 har indtægtsført 576 mio. kr. før skat. Korrektionen er foretaget som en postering direkte på koncernens egenkapital i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Resultatet anses for tilfredsstillende. Således har investeringsafkastet i et vanskeligt marked givet et samlet afkast på 4,2%. Resultatet af koncernens investeringsvirksomhed i form af renter, udbytter mv. samt kursreguleringer er bedre end sidste år på trods af endnu et vanskeligt år for investeringer. Årets afkast af investeringsaktiverne i skadekoncernen og Codan A/S udgør således 683 mio. kr. mod 256 mio. kr. i Således har investeringsafkastet i et vanskeligt marked givet et samlet afkast på 3,4%. Side 2

3 Codans resultat for før goodwillafskrivninger og skat - er et underskud på 202 mio. kr. mod et underskud i 2001 på 334 mio. kr. Resultat - før goodwillafskrivning og skat - er sammensat af: Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto Overført til forsikringsteknisk rente Kursreguleringer Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivninger og skat Codans samlede resultat for efter goodwillafskrivninger og skat- er et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud i 2001 på 387 mio. kr. Koncernens samlede bruttopræmieindtægter i skadeforsikring er steget til mio. kr. mod mio. kr. i Bruttopræmier i livs- og pensionsforsikring er steget til mio. kr. mod mio. kr. i Codans resultat for 2002 anses samlet set for skuffende. I forhold til forventningerne, som blev givet i forbindelse med 3. kvartal, er årets resultat positivt påvirket af investeringsresultatet og resultatet af livs- og pensionsforsikring, mens især dansk skadeforsikring er dårligere end forventet. Samlet svarer resultatet til det forventede. Codan forventer i 2003 en væsentlig forbedring af forsikringsdriften i forhold til resultatet for Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på de finansielle markeder og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i Der er derfor anvendt en beregningsmæssig forudsætning om uændret renteog valutakursniveau samt et 0-afkast af aktier og ejendomme. På dette grundlag forventer Codan-koncernen et overskud - før goodwillafskrivninger og skat - på mio. kr. i 2003 mod et underskud på 202 mio. kr. i Resultatforventningen (før skat og goodwillafskrivninger) svarer til en forrentning af egenkapitalen ved udgangen af 2002 på 4-10%. Side 3

4 Codan A/S egenkapital pr. 31. december 2002 udgør mio. kr., svarende til en indre værdi pr. aktie på 187 kr. Som en naturlig konsekvens af årets underskud er det bestyrelsens indstilling, at der ikke udbetales udbytte for Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 8. maj 2003 kl på selskabets kontor, Gammel Kongevej 60, Frederiksberg. Venlig hilsen Codan A/S p.b.v. Henrik Christrup Formand Side 4

5 Hovedtal for Codan-koncernen Mio. kr Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente * Andre indtægter og udgifter Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Afløbsresultat Erstatningsprocent 82,5 76,8 81,6 75,9 69,7 Bruttoomkostningsprocent 25,9 26,5 29,5 30,8 27,8 Nettoomkostningsprocent 26,8 27,4 30,7 32,0 29,2 Forsikringsteknisk rente i procent af præmier 6,2 7,0 9,4 6,6 5,4 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codan A/S andel af resultatet Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Egenkapital Aktiver Egenkapitalforrentning i procent p.a. -5,5-4,4 3,6 11,2 9,0 Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), kr Børskurs, ultimo pr. aktie, kr ** 144 Indre værdi, ultimo pr. aktie, kr Børskurs/indre værdi (KI) 0,57 0,64 0,59 0,57 ** 0,73 Antal medarbejdere Nøgletallene for 1998 er korrigeret for kapitaludvidelsen i efteråret *) Resultatet i er påvirket af etableringen af Codan A/S pr. 1. januar **) Aktier med ret til udbytte for Side 5

6 Resultater pr. virksomhedsområde Mio. kr Dansk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Svensk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Baltisk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Livsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat 3 8 Norsk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Koncern / Codan A/S Resultat efter skat i forsikringsområderne Resultat i Codan A/S samt af øvrige aktiviteter Afskrivning på goodwill i Codan A/S Samlet resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser Side 6

7 Bilag 1 Side 1 af 4 Hovedtal for Codan-koncernen - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Mio. kr Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter og udgifter Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Afløbsresultat Erstatningsprocent 92,3 81,1 74,8 81,1 Bruttoomkostningsprocent 25,5 24,9 26,0 27,5 Nettoomkostningsprocent 26,3 25,5 26,9 28,5 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultat Codan A/S andel af resultatet Egenkapitalforrentning i procent p.a. 4,6-7,9-10,7-8,8 Side 7

8 Bilag 1 Side 2 af 4 Udvikling og resultat - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto, i skadeforsikring og Codan A/S Overført til forsikringsteknisk rente i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring og Codan A/S Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivning, ekstraordinære poster samt skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Årets resultat Codans investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Samlet resultat af investeringsvirksomhed Mio. kr. Nordisk investeringsvirksomhed Baltisk investeringsvirksomhed Investeringsvirksomhed i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring Side 8

9 Bilag 1 Side 3 af 4 Skadeforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat Resultat efter skat Erstatningsprocent 83,2 75,9 74,1 80,5 78,4 Afgiven forretning i procent 7,0 4,8 1,3 0,1 3,4 90,0 80,7 75,4 80,6 81,8 Omkostningsprocent 25,6 25,0 26,2 27,6 26,1 Combined ratio 115,8 105,7 101,6 108,2 107,9 Nettoerstatningsprocent 91,6 80,6 74,4 81,0 82,1 Side 9

10 Bilag 1 Side 4 af 4 Dansk skadeforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 98,7 77,7 70,2 75,9 81,0 Afgiven forretning i procent 0,0 5,5 5,7 5,0 4,0 98,7 83,2 75,9 80,9 85,0 Omkostningsprocent 22,9 23,9 23,8 24,5 23,8 Combined ratio 121,6 107,1 99,7 105,4 108,8 Nettoerstatningsprocent 101,1 83,2 73,7 81,1 85,2 Svensk skadeforsikring - kvartalsopdelt 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. SEK Kurs DKK/SEK, ultimo perioden 80,75 81,16 81,63 82,39 80,75 Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 78,7 79,2 77,1 87,4 80,5 Afgiven forretning i procent 9,4 3,4 1,1-4,6 2,4 88,1 82,6 78,2 82,8 82,9 Omkostningsprocent 25,7 23,8 25,3 27,0 25,5 Combined ratio 113,8 106,4 103,5 109,8 108,4 Nettoerstatningsprocent 90,0 83,5 78,7 83,8 84,0 Side 10

11 Nordiske svaner Årsrapport 2002

12

13 Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Kort om Codan 4 Strategi og struktur 6 Medarbejdere og kunder 8 Corporate Governance 10 Risikostyring 12 Egenkapitalforrentning og kapitalstrategi 17 Aktionærinformation 19 Væsentlige begivenheder 22 Resultater pr. virksomhedsområde 24 Årets resultat 25 Skadeforsikring 27 Dansk skadeforsikring 28 Svensk skadeforsikring 32 Baltisk forsikring 36 Norsk forsikring 37 Investeringsvirksomhed, skadeforsikring 38 Livs- og pensionsforsikring 42 Investeringsvirksomhed, dansk livs- og pensionsforsikring 47 Forventninger til Regnskabsberetning 53 Anvendt regnskabspraksis 55 Hovedtal for Codan-koncernen 65 Regnskab for Codan-koncernen 66 Regnskab for moderselskabet 75 Virksomheder i Codan-koncernen 79 Ledelseshverv 80 Noter findes i et hæfte bagest i regnskabet 1

14 Ledelsespåtegning Selskab Codan A/S Codanhus Gammel Kongevej København V Telefon: Telefax: Internet: CVR-nr.: Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Codan A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nordisk koncernledelse Jens Erik Christensen, Administrerende Poul Mortensen, Koncerndirektør Håkan Danielsson,Verkställande direktör Jan Per Jensen, Økonomidirektør Nordiske ledende medarbejdere Jura: Søren Theilgaard Marine: Jesper Rasmussen Investering: Jørn Styczen Kommunikation: Birgitte Boers It: Johan Agerman HR: Johan Neuman Reassurance: Johan Areskoug Forretningsudvikling: Leif Holmberg Intern Revision Anne Jæger, Koncernrevisionschef Frederiksberg den 6. marts 2003 Direktionen Jens Erik Christensen Administrerende direktør Bestyrelsen Henrik Christrup Vagn Sørensen Björn Bergman Formand Næstformand Lars Kristensen Ole T. Krogsgaard Anthony Latham Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 8. maj 2003 kl på selskabets kontor, Gammel Kongevej 60, Frederiksberg Kaare Lønholdt David McCallum Henrik Müllertz Niels Christian Nielsen Richard Sand Christian Sletten Aktionærinformation Aktionærinformation fremgår af siderne

15 Revisionspåtegninger Intern revision Vi har revideret årsrapporten for Codan A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 6. marts 2003 Generalforsamlingsvalgte revisorer Vi har revideret årsrapporten for Codan A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 6. marts 2003 KPMG C.Jespersen Anne Jæger Koncernrevisionschef Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Ole Karstensen Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Lars Holtug Statsautoriseret revisor Jesper Edelbo Statsautoriseret revisor 3

16 Præmiefordeling Kort om Codan Dansk skadeforsikring 32% Dansk livs- og pensionsforsikring 20% Svensk skadeforsikring 41% Baltisk skadeforsikring 5% Baltisk livsforsikring 1% Norsk skadeforsikring 1% Præmieudvikling i skadeforsikring Mio. kr Mio. kr Resultat før goodwillafskrivning og skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Årets resultat Norsk skadeforsikring Baltisk skadeforsikring Svensk skadeforsikring Dansk skadeforsikring Børskurs, ultimo, pr. aktie, kr Indre værdi, ultimo, pr. aktie, kr Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), kr Udbytte pr. aktie, kr. - - Egenkapital Børsværdi Børskurs/indre værdi (KI) 0,57 0,64 Price earnings-kvote (PE) Neg. Neg. Udvikling i investeringsafkast Mio. kr Antal medarbejdere (gennemsnit for året) Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Norsk skadeforsikring Baltisk skadeforsikring Svensk skadeforsikring Dansk skadeforsikring 4

17 Et blandet år for Codan 2002 blev et blandet år for Codan. Liv & Pension har gjort det flot, og det dårlige investeringsresultat fra 2001 og første halvår 2002 er vendt til et godt resultat i Til gengæld er resultatet af skadeforsikring ikke noget at prale af: På den ene side er det tilfredsstillende, at vi har fået omkostningerne ned på niveau med den øvrige forsikringsbranche. På to år er omkostningsprocenten faldet fra ca. 30 til 26 i 2002, og Codan har en fornuftig konkurrencesituation. På den anden side har 2002 været præget af væsentligt flere storskader end normalt og styrkelse af personskader. Derfor er vores udgifter til skader stadig for høje sammenlignet med de præmier, vi får ind. De øgede udgifter til erstatninger har således oversteget faldet i omkostningerne, så combined ratio for 2002 blev 104,6% for skadeforsikring - før styrkelse af personskader - mod 104,0% sidste år. Stigningen i combined ratio herudover skyldes, at Codan i 2002 har valgt at styrke reserverne vedrørende personskader med 400 mio. kr. i Danmark og Sverige. Tendensen er nemlig, at erstatningerne bliver større og større.ydermere bliver en del sager om personskader genoptaget og behandlet på ny, selv om de tidligere er blevet afgjort. Det ser ud, som om der er en generel forventning om, at fysiske skader eller sygdomme altid skal kompenseres, hvis de opstår. Codan vil gerne møde forventningerne, men det kræver nye definitioner af skader og ulykkestilfælde og nødvendiggør et niveauskifte i forsikringspræmierne. Codans nye ulykkesprodukt er et eksempel på dette, der indebærer, at kunden får en bredere dækning - selvklart også til en højere præmie. Forsikring skal fortsat hvile på det solidariske princip, og i de tilfælde, hvor det står klart, at en lille gruppe af forsikringstagere står for hovedparten af skaderne, er der behov for at vurdere de enkelte kundegruppers risici mere præcist. Det vil føre til selektive justeringer af præmier og forsikringsbetingelser for disse kundegrupper. Sådanne tiltag er nødvendige for at sikre selskabets lønsomhed - også af hensyn til alle vores kunder. Gode udsigter for 2003 Codan mener, at udsigterne for 2003 er gode. Vi har styr på omkostningerne, og vi er godt i gang med at hæve præmierne for udvalgte grupper af kunder, hvilket vil genskabe lønsomheden. En række undersøgelser bekræfter, at både kunder og medarbejdere er yderst tilfredse med Codan. I Danmark har brancheorganisationen Forsikring & Pensions undersøgelse af kundernes tilfredshed og loyalitet udpeget Codan som det bedste blandt landets store forsikringsselskaber i I såvel Danmark som Sverige har den interne tilbagevendende tilfredshedsmåling blandt medarbejderne generelt vist en stor tilfredshed med Codan som arbejdsplads. Trods det svære år i 2002 står Codan således godt rustet til udfordringerne i Jens Erik Christensen Administrerende direktør 5

18 Markedsandele Dansk skadeforsikring Strategi og struktur Alm. Brand 11% Codan 14% Topdanmark 19% Tryg 20% Andre 36% Markedsandele Dansk livsforsikring Codan 7% Danica 17% Industriens Pension 7% KP 10% PFA 25% Tryg 9% Andre 25% Markedsandele Svensk skadeforsikring Folksam 16% If Skade 23% LF-gruppen 29% Trygg-Hansa 18% Andre 14% Vision og strategi Codans vision Codan vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden. Vi vil være selskabet, der sætter dagsordenen: - selskabet, hvor de bedste kunder ønsker at være forsikret - selskabet, hvor de bedste medarbejdere ønsker at arbejde - selskabet, der giver investorerne det bedste afkast Codans mål og strategi Det er Codans mål at blive de bedste til at kommunikere - vi skal tale og skrive, så alle forstår os at vise kunder og konkurrenter, at vi brænder for forsikring - vores Forretningsområder Dansk forsikring I Danmark sælger Codan stort set alle typer af forsikringer inden for skade-, liv- og pensionsmarkedet både til private og til virksomheder. Codan har en førende position inden for skadeog livsforsikring med totale markedsandele på henholdsvis 14% og 7%. Skadeforsikring havde i 2002 en samlet bruttopræmieindtægt på 5,1 mia. kr. fordelt med 42% i Privat, 49% i Erhverv og 8% i Marine. Codan er den tredjestørste aktør på privat- og erhvervsmarkedet og den største aktør inden for marineområdet. produkter skal dække kundens forsikringsbehov og de krav, som kunderne stiller. Vores kundeservice skal være markedets bedste at fokusere disciplineret på afkast til koncernens investorer at anvende Royal & SunAlliances netværk og viden til servicering af vores erhvervskunder. Efter akkvisitionerne i 2001 i Danmark, Sverige og Letland vil fokus de kommende år være på integration af disse forretningsområder i koncernen. Dette vil, i det omfang det viser sig muligt og hensigtsmæssigt, kunne suppleres med mindre akkvisitioner på områder, hvor det kan styrke koncernens nuværende markedsposition. Livs- og pensionsforsikringer havde i 2002 bruttopræmieindtægter på i alt 3,1 mia. kr. fordelt med 64% på pension (firmaordninger) og 36% på liv (individuelle ordninger). Svensk forsikring I Sverige sælger Codan-koncernens selskab,trygg-hansa, skadeforsikringer til private og virksomheder, og selskabet har en position blandt de største inden for alle områder. Den samlede markedsandel på skadeforsikring i Sverige udgør 18%. 6

19 I 2002 udgjorde de samlede bruttopræmieindtægter 6,4 mia. kr. fordelt med 54% på Privat og 45% på Erhverv. Baltisk forsikring I de baltiske lande opererer Codankoncernen gennem det litauiske selskab Lietuvos Draudimas (ejerandel 53%) og det lettiske selskab Balta (ejerandel 52%). Selskaberne er landenes største forsikringsselskaber. Markedsandelene for skade- og livsforsikring i Litauen er henholdsvis 43% og 57%; de tilsvarende markedsandele i Letland er 25% og 24%. De årlige præmier udgør 679 mio. kr. i Litauen og 286 mio. kr. i Letland. Norsk forsikring I Norge udgør de samlede præmieindtægter 232 mio. kr. Salget sker dels i Trygg-Hansas norske filial, der primært sælger privatforsikringer via gruppeaftaler, dels i Nordenfjeldske Personforsikring, hvor Codans ejerandel udgør 51%. Salgs- og servicekanaler Codan har valgt en multidistributionsstrategi for koncernens forsikrings- og opsparingsprodukter. Denne strategi fokuserer på fem overordnede salgskanaler: Assurandører, pensionsrådgivere og storkundekonsulenter specialiserede inden for områderne Privat, Erhverv samt Liv & Pension væsentligste salgskanal i Danmark og i Baltikum foreninger med et stærkt medlemsgrundlag Forsikringsmæglere salg til større erhvervskunder samt Liv & Pension i både Danmark og Sverige salgskanal med begrænset, men stigende betydning i Baltikum Internet informering og servicering af eksisterende og potentielle kunder salg af primært indboforsikringer til privatkunder begrænset anvendelse i Baltikum Figuren viser afsætningen af Codankoncernens forsikrings- og opsparingsprodukter fordelt på salgskanaler. Service- og callcentre telefonisk salg til privatkunder og mindre erhvervskunder servicering af kunder, som henvender sig telefonisk understøttelse af assurandører via indgåelse af mødeaftaler væsentligste salgskanal i Sverige Samarbejder og gruppeaftaler finansielle aktører med en betydelig distributionskraft organisationer med en stor kundekontakt Land Danmark Sverige Baltikum Norge Produktområder Assurandører Storkundekonsulenter Distributionskanaler Service-/ callcentre Strategiske samarbejder Mæglere Internet Skade 50% 14% 12% 6% 18% - Liv & Pension 74% 8% 3% - 15% - Skade 18% 7% 47% 1% 26% 1% Skade 55% 19% 0% - 26% 0% Liv & Pension 52% 48% - - 0% - Skade % 66% - - 7

20 Medarbejdere og kunder Nordisk personale- og it-funktion Med henblik på at opnå såvel omkostnings- som vidensynergier blev der i efteråret 2002 etableret nordiske organisationer inden for supportfunktionerne it og personale. De nordiske funktioner bygger på de etablerede organisationer i Codan og Trygg-Hansa, hvor en meget stor del af medarbejderne fortsat vil arbejde som supportfunktion for forretningsområderne i henholdsvis Danmark og Sverige. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, er landeorganisationerne spejlet, og der er udpeget ledere med ansvar for koordination og fælles strategi for funktionerne i Norden. Codan og Trygg-Hansa tror på, at der kan opnås betydelige fordele ved denne organisationsform, og integrationen mellem de to landes supportfunktioner vil blive udvidet yderligere, i det omfang det vurderes økonomisk og organisatorisk fordelagtigt. Inden for it-området er der på nuværende tidspunkt opnået fordele ved fælles indkøb af hardware og software samt cpu-tid og diskplads til selskabernes meget datatunge forsikringssystemer. På sigt vil der også inden for udvikling og drift af selskabernes it-systemer kunne opnås fordele. Inden for personaleområdet er der gennemført leder- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser ved hjælp af fællesnordiske it-værktøjer og analyseressourcer, hvilket både har været omkostningsbesparende og har givet mulighed for identifikation af styrker og svagheder på tværs af organisationerne. Observationerne vil blive brugt aktivt til at forbedre lederkvaliteten og øge medarbejdertilfredsheden. Lederudvikling, herunder uddannelse samt fastlæggelse af incitamentsprogrammer for lederne, er baseret på fælles værdigrundlag og systematik, og fra efteråret 2002 har hovedparten af de afholdte interne lederudviklingsprogrammer haft deltagere fra begge lande. Koncernens medarbejdere, kerneværdier og incitamentsordninger I Codan-koncernen er det et krav, at alle ledere hvert år skal gennemføre en udviklingssamtale med deres nærmeste medarbejdere. Ud over en gensidig evaluering og bedømmelse af årets indsats opstilles mål for det kommende års arbejde og udviklingsønsker. I efteråret 2002 har der været afholdt workshops med deltagelse af medarbejdere fra Danmark og Sverige med det formål at opstille en række nordiske kerneværdier for ledernes og medarbejdernes overordnede adfærd. Kerneværdierne kan sammmenfattes til: Samarbejde, Kompetence og Engagement.Vi får tingene til at SKE! Det er Codans holdning, at der skal være en sammenhæng mellem det afkast, der skabes til aktionærerne, og den aflønning, lederne kan opnå. Ledere i Codan-koncernen har derfor bonusordninger, hvor den primære del er relateret til driftsresultaterne. Herudover fastsættes personlige mål for hver enkelt leder, som også kan udløse bonus. Endelig deltager udvalgte ledere i moderselskabets Royal & SunAlliance Executive Share Option Scheme. Omkostningerne til ledernes bonusprogrammer afholdes af de selskaber, hvor lederne er ansat, og udgør ved fuld opfyldelse af personlige mål og selskabets driftsmål mellem 5% og 15% af en årsløn. Medarbejdere skal kunne mærke, om de har været med til at skabe et afkast til aktionærerne. I Codan-koncernens danske og svenske selskaber har alle medarbejdere siden 1999 haft mulighed for at købe aktier i Royal & Sun- Alliance til favørkurs. Medarbejderen sparer op til aktiekøbet i tre eller fem år på en forrentet bankkonto og tager ved opsparingsperiodens udløb stilling til, om han eller hun ønsker at udnytte tilbuddet. I begge lande deltager ca. 50% af medarbejderne i ordningerne. I koncernens selskab i Litauen videreføres de bonusordninger for medarbejderne, selskabet havde før Codans overtagelse. Der er tale om for landet traditionelle ordninger, hvor eventuel bonus afhænger af selskabets resultat og kan udgøre op til en ekstra månedsløn. Figuren på side 9 viser koncernens medarbejdere fordelt på forretningsområder. I Danmark skyldes stigningen i antallet af medarbejdere i al væsentlighed erhvervelsen af Trekroner Forsikring, der pr. 1. januar 2002 indgik med ca. 120 medarbejdere, samt en forøgelse af kapaciteten i det 8

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Codan A/S Årsregnskab 2001

Codan A/S Årsregnskab 2001 Codan A/S Årsregnskab 2001 Presse- og analytikermøde 1 Presse- og analytikermøde Agenda Årets resultat og udvikling Position på koncernens markeder Forsikringsdriften Finansmarkederne Koncernresultat Resultater

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden

Årsrapport. Codan vil være det. ledende og mest succesfulde. forsikringsselskab i. Norden Årsrapport 2001 Codan vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Kort om Codan 4 Koncernstruktur

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan-koncernen

Indholdsfortegnelse. Codan-koncernen Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Codan-koncernen side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Kort om Codan 4 Strategi og struktur 6 Medarbejdere og kunder 8 Corporate Governance 10 Risikostyring

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Årsregnskab 2000. Køb af Balta

Årsregnskab 2000. Køb af Balta Køb af Balta 1 FEB2001/LOS/JKF Presse- og analytikermøde Torsdag den 1. marts 2001 Dagsorden Forandring og tiltag i 2000 Hvad har vi nået Hvor er vi på vej hen Resultatudvikling Codan koncernen Dansk skadeforsikring

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1. Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Bestyrelsens beretning den 5 maj 2006 1 Et godt år Velkommen til Codans Generalforsamling 2006. Jeg vil gerne indlede min beretning med at konstatere, at 2005 blev et godt og tilfredsstillende år for Codan.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax. 33 55 55 90 Internet: http://www.codan.dk 8. september 1999 PROSPEKTMEDDELELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger:

Codan i 2001 kan sammenfattes i nogle ganske få sætninger: Bestyrelsens beretning den 15.maj 2002 Codan i 2001 kan sammenftes i nogle ganske få sætninger: - Et skadeforsikringsresult, som er forbedret med mere end 400 mio. kr. i forhold til 2000. - Et result af

Læs mere

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Codan fik i 2003 et overskud på 774 mio. kr. efter sk og goodwillafskrivning Resultet fremkommer efter en meget tilfredsstillende udvikling i såvel skadeforsikring

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003

Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 Bestyrelsens beretning den 22.maj 2003 - Codans livs- og Pensionsselskaber har gjort det flot i 2002. - Det dårlige investeringsresult i 2001 blev vendt til et godt result i 2002. - Omkostningerne kommet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere