Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver"

Transkript

1 Dansk Kennel Klub Prøveledermanual for schweissprøver Gældende fra 1. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Forord 3 2. Klubbens schweissprøveprogram 3 3. Hundeweb 3 4. Prøvelederens ansvar og myndighed 3 5. På kan du finde information 4 6. Dommere samt dommerelever og -aspiranter 4 7. Hjælpere 4 8. Aftaler om terræn Booking af terræn hos Naturstyrelsen 5 9. Prøvens annoncering Tilmelding Katalog Mappe til dommere Ankomst, kontrol af hunde Parole Klager Doping Adfærd på prøveområdet Diskvalificering af en hund Forsikring Prøvens afslutning Efter prøven 8 Bilag 2

3 1. Forord Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere der arrangerer schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs schweissprøveregler. I det følgende lægges samtlige opgaver på prøvelederens skuldre, men arrangerende klub kan naturligvis lade nogle af opgaverne udføre at andre af klubbens medlemmer. Manualen er generelt struktureret på samme måde som schweissprøvereglerne og retter sig mod at arrangøren anvender hundeweb. Det anbefales kraftigt at prøvelederen sætter sig ind i schweissprøvereglerne, idet denne manual kun gengiver prøvereglerne i stikordsform. 2. Klubbens schweissprøveprogram Alle schweissprøver skal annonceres på DKK s hundeweb, fordi: Hundeførerne har et overblik over hvor de kan tilmelde sig Dommerelever og aspiranter har mulighed for at aftale deres uddannelsesforløb med en prøveleder på prøver i rimelig afstand fra deres bopæl Hundeweb er et enkelt administrativt værktøj til tilmelding og administration af schweissprøver Der skal være link - og gerne direkte til annoncen - på klubbens egen hjemmeside. 3. Hundeweb Angående brugen af hundeweb henvises til: Prøvelederens ansvar og myndighed Prøvelederen er højeste myndighed på prøven bortset fra bedømmelsen af hundene og i klagesager. Prøveleder er ansvarlig for prøvens tilrettelægning og afvikling og afgør de tvivlsspørgsmål, der opstår. Prøveleder har ansvaret for: at prøvereglerne overholdes at tilvejebringe de materialer der skal anvendes på prøven, blod, skind, scanner, osv. at der om nødvendigt forefindes GPS til sporlægning (evt. også til dommere) at der forefindes Præmielister og Bedømmelsesskemaer at indgå aftaler om terræn og mødested, evt. også lokale at indgå aftaler med det nødvendige antal hjælpere eventuel kontrol af identitet, vaccinationsattester, dyrlægeattester, kryptorchisme og dokumentation for bestået adgangsgivende prøveresultat. at der, om nødvendigt, foretages oprydning i terrænet efter prøven. efter prøven at sende regnskab til arrangerende forening sikre at prøveresultatet registreres (se under hundeweb) at eventuelle præmier er klar og pokaler er hjemkaldt og graveret i god tid før prøven Oprydning efter prøven, herunder at alle spormarkeringer er fjernet. At præmielister, underskrevet af dommeren, indtastes i hundeweb og kopi sendes til arrangerende klub senest 14 dage efter prøvens afholdelse. Præmielister skal opbevares i min. 5 år enten hos arrangerende klub eller hos prøveleder. De skal kunne fremlægges for DKK til eventuel efterfølgende kontrol af indtastede prøveresultater. 3

4 5. På kan du finde oplysninger Gå ind under aktiviteter -> schweiss, her finder du: Liste over DKK autoriserede schweissdommere Schweissprøvereglerne Regler for uddannelse af dommere, hvis du har dommerelev eller dommeraspirant med Tilmeldingsblanket hvis du bruger dette i stedet for hundeweb eller klubbens egne Vejledning i udfyldelse af præmieliste Diplomer, hvis klubben ikke har deres egne DKK fastagte tilmeldingsgebyrer Bedømmelsesskemaer som rekvireres hos DKK s sekretær for schweissprøver. 6. Dommere samt dommerelever og -aspiranter Prøveleder inviterer dommere til klubbens prøver. Der må kun anvendes DKK autoriserede dommere. Det anbefales at bekræfte aftaler med dommere via mail eller brev, samt evt. at have en aftale med en reservedommer i tilfælde af forfald. DKK anbefaler at henvendelser fra dommerelever og aspiranter om deltagelse, som led i deres uddannelse, imødekommes. Får man som prøveleder en sådan henvendelse så læs venligst Regler for uddannelse til schweissdommer. 7. Hjælpere Prøvelederen indgår aftaler med hjælpere på prøven. Der bør være en stifinder, en vildtbærer og gerne også en hornblæser på hvert hold. Ved rapporteringsspor skal der være en ekstra stifinder til udlægning af rapporteringssporet. Det anbefales i passende tid - gerne 3 uger før prøven - at afholde et formøde med hjælpere, hvor den praktiske ifm. prøven aftales, herunder: Holdfordeling Sporlægning og spornumre, mødetider og sted Tegne spor ind på skovkort med kontrol af sporlængde osv. alternativt lægge spor ved hjælp af GPS dommeren skal i så fald have adgang til GPS. Undgå at gå i sporene mere end højst nødvendigt op til prøven Opsætning af skiltning til mødested evt. andre steder der skal parkeres Skind og dyrs klargøring og udlægning Opsætning af skilte til information af skovens gæster om prøven Det anbefales prøveleder at gå med på (nye) spor før prøven, så der er optimal sikkerhed for at sporene overholder prøvereglerne. 8. Aftaler om terræn Prøvelederen indgår aftaler med lodsejeren og jagtlejere om brug af terræn til prøven. Det anbefales at bekræfte aftaler skriftligt. Prøvelederen afgør, ud fra til rådighed værende terræn og muligheden for at skaffe dommere og hjælpere, hvilke typer spor (længde/timer og antal knæk) der afprøves på, såvel om der tilbydes spor med rapportering. 4

5 8.1 Bookning af terræn hos Naturstyrelsen Få først en snak med den ansvarlige på distriktet og forklar hvad prøven går ud på, det fremmer processen. Terrænet bookes på Naturstyrelsens hjemmeside med henvisning til aftalte. Få en login på Naturstyrelsens hjemmeside, du modtager straks en mail med login, password så du kan komme i gang. Fra Naturstyrelsens mail linkes der op til Naturstyrelsens hjemmeside: 1. Tryk book via liste 2. Sæt flueben i Vælg steder og i Skove 3. Skriv navnet på skoven du vil booke i, f.eks. Klosterhede Plantage 4. Tryk Søg 5. Tryk Book Du kommer nu ind på side med datoer der kan bookes: 6. Vælg aktivitet og vælg hundetræning (prøver er ikke en mulighed) 7. Udfyld dato samt klokken fra og til 8. Udfyld antal deltagere 9. Under note skriv hvem du har talt med i distriktet og oplys det er en schweissprøve og arrangørens navn. Anfør også eventuelt også nærmere om hvor på arealet du vil holde prøven. 10. Der er mulighed for at vedhæfte dokumenter Se eksempler på Naturstyrelsens svar på booking under bilag. 9. Prøvens annoncering Prøvelederens afgørelse om antal spor, længde osv. skal fremgå af klubbens annoncering af prøven. Såfremt der ikke tilbydes spor udlagt med klove, bør dette fremgå af annoncen. Det er ikke tilstrækkeligt at annoncere alene på hundeweb. Prøvens skal annonceres på arrangørens web side og gerne også i medlemsbladet. Af arrangørens annonce skal fremgå: Tilmelding via hundeweb og sidste tilmeldingsdato Mødested og tidspunkt, evt. kørselsvejledning Prøveleder navn, mail og telefonnr. Dommere (kan udelades hvis aftaler med disse ikke er indgået endnu) Antal spor og type, evt. rapportering samt tilmeldingsgebyr Hvis der ikke tilbydes klovspor men kun dråbeudlægning anføres dette. Om prøven er åben eller lukket f.eks. kun for klubbens medlemmer og racer eller de blot har fortrinsret ved for mange tilmeldte. Om GPS sættes på hunden ved rapporteringsspor (kun visse terræner) Der gøres opmærksom på at hundeførerne ikke kan henvendes sig til DKK med spørgsmål om prøven. Derfor skal oplysninger fremgå af annonceringen. Ved valg af mødested tag højde for parkering, luftning af hunde i snor samt område til løbske tæver. 10. Tilmelding Se under hundeweb. 5

6 Prøvelederen kan, hvis der er plads på prøven, acceptere tilmeldinger efter fristens udløb Hvis for mange tilmeldte, se schweissprøvereglerne. Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere, se schweissprøvereglerne. 11. Katalog Prøvelederen genererer et katalog i hundeweb. Der skal være et katalog til hver deltager, dommer og hjælper, samt gerne ekstra til evt. tilskuere. Hundeweb foretager lodtrækning til kataloget, men lodtrækning til sporet foretages i forbindelse med parolen. Prøvelederen kan i hundeweb, inden kataloget dannes, ændre på holdene, hvis der skal tages hensyn til egne racer, sporlængde, rapporteringsspor, med videre. Bemærk Ved tilmelding skal der anføres adgangsgivende prøver, men der er ikke automatisk kontrol af om hunden har den adgangsgivende prøve. Stikprøvekontrol anbefales derfor, se pkt.13 eller kontrol i hundeweb. Medlemsnummer skal angives ved tilmelding, men der er ingen automatisk kontrol heraf. Stikprøvekontrol hos arrangerende klub kan derfor anbefales. 12. Mappe til dommere Det anbefales at hver dommer får en mappe indeholdende: Katalog Bedømmelsesskemaer/kritiksedler som prøveleder i forvejen har udfyldt med faktuelle oplysninger. Telefonliste på hjælpere med flere (også til hjælpere) Telefonnumre på nærmeste akuthjælp, læge Telefonnr. på nærmeste dyrlæge som har vagt (app: MyPetVet.)(se også doping) Diplomer Præmieliste fra hundeweb Kørselsgodtgørelse, bilag til afregning Er der hunde der frameldes efter katalog er trykt, noterer prøvelederen dette og dommeren informeres. Deltagelse af udenlandske hunde kan evt. kræve ormekur før de kan rejse hjem, hvorfor adgang til dyrlæge kan blive aktuelt. 13. Ankomst, kontrol af hunde Prøveleder chekker fra mødetidspunktet om deltageren er mødt frem, herunder udføres eventuelt kontrol af: Kvittering for tilmelding og evt. nummerskilt Vaccinationsattest eller anden dokumentation herfor Dokumentation for bestået adgangsgivende præmiering Hundens identitet (scanner til chip eller øretatovering) Attest på kastrering Andre dyrlægeattester 6

7 Stambogscertifikat til kontrol af aldersgrænse jfr. prøvereglerne Samtidig kan der (evt. stikprøvevis) udføres kontrol af hunden for: Kryptorchisme Kupering Synlig drægtighed Tæver der nylig har født hvalpe Bemærk at nævnte kontrol ikke nødvendigvis kræver en dyrlæge, men at prøveleder i tvivlstilfælde evt. i samråd dommer eller tilstedeværende dyrlæge kan vurdere hunden. 14. Parole Prøveleder giver en kort parole: Velkomst og tak til dommere, hjælpere, hundeførere og terrængivere. Der oplyses om regler for færdsel på terrænet; ingen løse hunde, luftearealer, hvordan tilskuere skal forholde sig, poser til affald m.v. Dommere og hjælpere præsenteres og evt. dommerændringer meddeles. Der foretages lodtrækning om startrækkefølge/spornummer. Stifindere og hjælpere afprøves når det af hensyn til prøvens afvikling er mest hensigtsmæssigt. Der tages i så stor udstrækning som muligt hensyn til rapportører og ikke-rapportører. Prøveleder og dommere indfører spornumre i program/katalog. Orientering om planlagt prøveforløb såsom rækkefølge, afprøvning af hjælpere, løbske tæver m.v. frokostpause mv. Utilfredshed med prøvens afvikling eller klager fremsættes overfor prøvelederen på dagen. Tilskueres adgang til overværelse af afprøvningen Spørgsmål fra deltagerne. Ønske knæk og bræk til alle. 15. Klager Prøveleder skal forsøge at forlige klagemål på selve dagen. Lykkes dette ikke skal prøveleder sikre sig navn, adresse og kontaktoplysninger på implicerede parter og vidner og sende oplysningerne til DKK. Har prøvelederen selv været impliceret eller været vidne fremsendes en beskrivelse af hændelsesforløbet til DKK. En deltager kan fremsætte ønske om kontrol af en hunds identitet. 16. Doping Indgives der anmodning om dopingkontrol, skal prøvelederen meddele den pågældende ejer/fører, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler prøvelederen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvaberprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Prøvelederen orienterer via telefon eller mail DKK (schweisshundeudvalgets sekretær) om den udførte dopingkontrol, hvorefter DKK på baggrund af anmodningens karakter aftaler med dyrlægen, hvilke analyser der skal foretages. Hundeførere/ejere der afviser at stille med hunden til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes skriftligt til DKK. 7

8 17. Adfærd på prøveområdet På prøveområdet har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger som prøvelederen fremkommer med. Prøvelederen kan bortvise: Personer, som overtræder DKK s schweissprøveregler eller ikke efterkommer prøvelederens henstillinger. Hund der opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller dyr. Personer som fremsætter utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer eller andre personer såvel som usømmelig omgangstone. Hundefører/-ejer som fjerner afprøvet hund eller udebliver mens prøven stadig pågår. Hundeførere/ejere som afstraffer deres hund skal øjeblikkelig bortvises og evt. opnået præmiering skal fratages. 18. Diskvalificering af en hund Prøvelederen kan i samråd med en tilstedeværende dommer diskvalificere en hund. Diskvalifikation af hunde og bortvisning af deltagere eller tilskuere fra prøven samt inddragelse af præmiering skal, sammen med begrundelse for den foretagne sanktion, skriftligt indberettes til DKK og respektive specialklub. 19. Forsikring Prøveledere, dommere og hjælpere der medvirker ved prøver arrangeret af DKK s kredse eller med DKK s specialklubber er forsikringsdækket. Skader forvoldt af hunden skal dækkes af hundens lovpligtige hundeansvarsforsikring. Skader forvoldt af personer skal først og fremmest dækkes af skadevolders ansvars- eller bilforsikring. Derefter indtræder førstnævnte dækning. Indtræder en skade, som klubbens/organisationens forsikring skal dække, kontakter prøvelederen senest dagen efter prøven sin klub/organisation, så skaden kan blive anmeldt indenfor den fastsatte frist. 20. Prøvens afslutning Prøveleder har ansvaret for: at resultatet indskrives på DKK s præmieliste som underskrives af dommeren at resultatet efter førers ønske indskrives i resultatbog at fører modtager Bedømmelsesskema at præmier og pokaler uddeles (husk at notere pokalmodtagers navn og adresse) at uddele gaver til hjælpere 21. Efter prøven Prøveleder er ansvarlig for: Indsende afsluttet regnskab senest 14 dage efter prøvens afholdelse til den arrangerende specialklub/forening (eksempel i bilag) Afregning af dommerhonorar og hjælpere efter den arrangerende klubs retningslinjer Tilbagebetale tilmeldingsgebyr iht. schweissprøvereglerne, angående bankkonto se tilmelding. Fremsendelse af evt. indberetninger til DKK med kopi til specialklubbens bestyrelse i de tilfælde hvor hunde har fået frataget præmiering / er diskvalificeret eller tilfælde hvor 8

9 fører eller andre personer er bortvist fra prøven. Materiale sendes til schweisshundeudvalgets sekretær som sørger for den videre ekspedition. Hvis dommeraspirant deltager på prøven benyttes Bedømmelsesskema med hvid og gul kopi modtaget fra DKK. Der henvises til regler for dommeruddannelse Eventuelle gaver til- eller afregning med terrængivere og jagtlejere Kontaktoplysninger på modtagere af pokaler til arrangerende klub/forening 9

10 Bilag Dette bilag henviser fra manualen til relevante afsnit i schweissprøvereglerne Manualens afsnit Schweissprøvereglernes afsnit 1. Forord 1 2. Klubbens schweissprøveprogram 2 3. Hundeweb 4. Prøvelederens ansvar og myndighed På kan du finde information 6. Dommere samt dommerelever og -aspiranter 3.2 & 6 7. Hjælpere 3.3 & 6 8. Aftaler om terræn 8.1 Booking af terræn hos Naturstyrelsen 9. Prøvens annoncering 2 &4 10. Tilmelding 13 & Program / katalog Mappe til dommere 13. Ankomst, kontrol af hunde & Parole Klager Doping Adfærd på prøveområdet Diskvalificering af en hund Forsikring Prøvens afslutning Efter prøven & 28 10

11 Eksempel på afregning fra prøve - husk at vedhæfte bilag Kørsel/km Kr Dommer Ole Knudsen ,00 Dommer Leo feldvoss ,50 Dommer Chr.Harboe ,00 Dommer Brian Seitzberg ,80 Dommer Niels Grønbæk ,80 Prøveleder Søren Krabbe 0 250, ,10 Kørsel i alt Blod og klove, diplomer, kopier, mm. Gaver til 25 mand iht. bilag ,00-300, ,00 Udlæg / gaver for lån af faciliteter/terræn iht. bilag -140,00 Forplejning af 25 mand iht. bilag: ØL/vand/kaffe -214,00 Fredagen Mad 40 ti. spor 6 pers. -300,00 Lørdagen Mad 20 ti. spor 6 pers. -300,00 Søndagen Morgenkaffe/rundstykker 25 pers -300,00 Søndagen Mad 20 pers ,00 Udgifter i alt ,00 Indtægter 16 hunde á 850 kr ,00 Udgifter ,00 Overskud 1.607,00 Den enkelte arrangør har normalt egne regnskabs- og afregningsbilag som anvendes. 11

12 Det anbefales at bilaget indeholder nedenstående oplysninger for afregning af kørsel i egen bil samt udlæg. Husk bilag på udlæg. Godtgørelse af kørsel i egen bil samt udlæg Aktivitet: Schweissprøve Km sats: Navn John Olsen Kontant: Adresse Præstevejen 7, Farstrup, 9240 Nibe Bank konto: Dato Kørt fra Kørt til Anledning Antal km Kr. Kørsel dommer Udlæg 14-16/9-201 Præstevejen Klosterhede Schweissprøve Omkostningsgodtgørelse 200 I alt 855 Dato: Underskrift: Dato Efterregnet Signeret Attesteret 12

13 Eksempel på praktiske oplysninger i program/katalog Praktiske oplysninger Mødested: Fousingvej Struer Mødetid fra: Kl Prøven starter kl Stambog Luftning: Afleveres når man ankommer Alle hunde kontrolleres for ID Luftning af hundene foregår i snor på de anviste steder. Skoven er venligst udlånt af Naturstyrelsen Vestjylland. Vi er altså gæster på området og skal derfor følge de for skoven givne anvisninger. Vi ønsker, at I udviser stor påpasselighed i terrænet og rydder op efter jer. Efterlad skoven og mødestedet, som vi modtog det, og skulle gæster i skoven stille spørgsmål til vores færden, så vær høflig og forklar jeres ærinde. Henvis til prøvelederen, hvis der er spørgsmål I ikke kan besvare. Afslutning med diplom og præmieoverrækkelse afholdes på mødestedet. Stambøger udleveres i forbindelse hermed. Der er pokal til bedste hund fra arrangør Der er pokal til bedste ruhårede hønsehund fra Dansk Ruhår Klub Der er pokal til bedste retriever fra Dansk Retrieverklub Hunde som er i løbtid bedes meddelt prøvelederen Ved afslutningen, kan der købes mad. pris 75-kr., som skal bestilles snarest ved Lars på Tlf: Mailadr: Der kan købes øl & sodavand hele dagen Medbring selv vand da vores er forurenet Der trækkes lod om sporene som er lagt med krondyrblod og klove 13

14 BOOK LEJRPLADSER OG ANSØG OM AKTIVITETER PÅ NATURSTYRELSENS AREALER Ofte stillede spørgsmål VÆLG STEDER Søg lejrplads eller skov Lejrpladser Skove

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Condrup s hundeartikler

Condrup s hundeartikler Dansk Retriever Klub DKK Schweissspor 400 meter 3/20 timer Region Østjylland Fløjstrup Skov, Århus 25. oktober 2015 Terrænvært: Århus Kommune Skovfoged: Leif Sodemann Prøveleder: Peter Kristensen 21461284

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Revideret udgave gældende for SPIDSHUNDEKLUBBEN Ændringer i forhold til DKK s sporprøveregler, er skrevet i Centuri, kursiv og rødt. Godkendt af DKK 31/01-2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sporprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere 3 2.4 Hjælpere 4

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål... 3 3 Adgang til prøverne... 3 3.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere.... 3 3.2 Dommere... 3 3.3 Hjælpere...

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta)

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl. 10.00 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) Mødedeltagere: Frank Andersen (FA) - Brian Seitzberg (BS) - Benta Dons

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL:

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: REGLEMENT pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: Formålet med sporprøven er: at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum Dagsorden: Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg 1. Siden sidst 2. Forretningsorden 3. Prøveregler Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum 4. Møde med bestyrelsesrepræsentanten

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018 Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding Følgende deltog i møde: Frank Andersen (FA), Brian Seitzberg (BS), Benta Dons Møller (BDM)

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 Arrangør: Kirkebakkeskolens Forældreforening med stor hjælp fra Skakklubben Evans og Dansk Skoleskak Vejle KIRKEBAKKESKOLEN Kirkebakken

Læs mere

Der var ønske om yderligere 1 punkt til dagsordenen. Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 1 nyt punkt punkt 5a.

Der var ønske om yderligere 1 punkt til dagsordenen. Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 1 nyt punkt punkt 5a. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 2-2006 i Langhårsklubben Onsdag den 19. april 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

LOGO 14. december 2108

LOGO 14. december 2108 Retningslinjer for afholdelse prøver i SJD regi - JAN 2019 Retningslinjerne er bestemmelser for afvikling af prøver i SJD regi samt en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

PM for Dania Cup 2011

PM for Dania Cup 2011 PM for Dania Cup 2011 2011-06-27 Kære agilitydeltager! Nu er der mindre end to uger til, at Dania Cup 2011 starter, og i den anledning vil vi gerne (endnu en gang) takke for din tilmelding. Med dette PM

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer: Regler ved WUSV Agility World Championship 2018 Agility World Championship 2018 vil blive afholdt på Bionutria Park Randers fra den 3. til 6. oktober 2018. Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 15.05.2016 Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse Arrangør er: Ansvarlig er: Arrangementet er: Fremstilles kan: Alderskrav hanner: Alderskrav

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB 24. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB TIL REGIONERNE OG BRUGSHUNDEUDVALGET EMMA FREIDAL LAURSEN SPANIEL KLUBBENS BRUGSHUNDEUDVALG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Oprettelse af prøver...

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Drejebog for nationale udstillinger

Drejebog for nationale udstillinger Drejebog for nationale udstillinger DKK s udstillingsudvalg, oktober 2013 Opgaver nu og her, og på sigt Dato og forventet deltagerantal - Datoen skal passe ind i DKK s øvrige udstillingskalender - Forventet

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019

Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019 Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2019 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets Apporteringsprøveregler

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2019 1 Indstilling af elever 2 2 Elevkursus 2 3 Elevtjeneste 3 4 Aspirantprøvebedømmelse 3 5 Aspiranttjeneste 3 6 Regler for førstegangsautoriserede dommere

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Kære regioner Det er med stor glæde, at Region Nordjylland kan invitere jer til Hold DM 2019. Hold DM afholdes i Tolne Skov, vest for Frederikshavn,

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

PRØVEREGLEMENT

PRØVEREGLEMENT PRØVEREGLEMENT 2017-2018 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN... 2 MØDETIDSPUNKTER... 2 PRØVENS START... 2 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT... 2 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver 2019

Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver 2019 Danmarks Jægerforbunds forårsmarkprøver 2019 Danmarks Jægerforbunds Forårsmarkprøver 2019 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Dagsorden godkendes som fremsendt. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Dagsorden godkendes som fremsendt. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2011 i Langhårsklubben Fredag den 9. september 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Jens Chr. Jensen, JJ Niels Grønbæk,

Læs mere

Kendelse Afsagt den 23. august 2019 af DMU s Disciplinærnævn

Kendelse Afsagt den 23. august 2019 af DMU s Disciplinærnævn Kendelse Afsagt den 23. august 2019 af DMU s Disciplinærnævn Licens #6199 klager på vegne af Region Varde Elite over at Grindsted Speedway Klub anmelder 6. kører for sent i forbindelse med DSL løb fredag

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2018 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub.

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub. Myndeklubben En specialklub under Dansk Kennel klub. Lure Coursing Krav for autorisation af Lure Coursing dommere 1 Indhold: 1. Indledning side 3 2. Overdommer side 3 3. Ansøgning side 3 4. Krav for optagelse

Læs mere

Program for Skive Ridtet på Skive Rideklub

Program for Skive Ridtet på Skive Rideklub Program for Skive Ridtet på Skive Rideklub Lørdag d. 3. Juni 2017 Flyvej 18, 7800 Skive 1 Velkommen til! Det er os en stor glæde at byde velkommen til Skive Ridtet på Skive Rideklub Ovenpå vores store

Læs mere