Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar Dansk Retriever Klub - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -"

Transkript

1 A-prøver Dansk Retriever Klub Januar

2 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter prøven Checkliste Huskeliste Markprøve A sted (6 uger før) Til prøvelederen Åben A Til prøvelederen Vinder A Afregningsbilag for A prøver Vedrørende forsikring - 2

3 Markprøver A Generelt Markprøve A afvikles som apportering på praktisk jagt, og der kan derfor ikke gives faste retningslinier for, hvilke opgaver hund og fører kan komme ud for, men man må være opmærksom på, at hundene skal kunne apportere anskudt vildt og, at føreren skal kunne aflive dette. Deltagerantallet på prøven fastsættes af markprøveudvalget. Udvalg blandt deltagerne foregår ved lodtrækning på markprøveudvalgets foranstaltning, og efter de af udvalget udarbejdede retningslinier. De enkelte deltagere vil før prøvedagen modtage oplysninger om mødetid, sted, og den af markprøveudvalget udarbejdede vejledning. Opmærksomheden henledes på, at deltagere, der kommer for sent, kan afvises. Åbenklasse Formål: Formålet med denne klasse er at afprøve hundens jagtlige egenskaber, og at give føreren jagtlig erfaring med henblik på senere deltagelse i vinderklasse A. Hunden afprøves i ro på post ved markering og vildtfindende egenskaber, i søg, vedholdenhed, i apportering af anskudt vildt og alm. lydighed. Hundene bedømmes enkeltvis. Hundenes arbejde dømmes efter kvalitetsbedømmelse. Vinderklasse Formål: Formålet med denne klasse er at afprøve hundens jagtlige egenskaber i konkurrence med de andre deltagende hunde. Eliteprøven Markprøveudvalget arrangerer årlig en eliteprøve, som en vinderklasse under markprøve A formen. - 3

4 Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder At man er i besiddelse af gyldigt jagttegn. Indgående kendskab til den jagtform, som prøven skal afvikles på. Det vil især dreje sig om klapjagt på fasaner og ænder på opfløj. Et vist kendskab til bedømmelsesgrundlaget. Det må her forventes, at vedkommende selv har ført hund på A-prøve, samt eventuelt været assistent. Et vist kendskab til skudtegn, samt kendskab til aflivning af anskudt vildt. Det forventes, at prøvelederen er en god organisator, samt i besiddelse af den fornødne autoritet til at kunne løse eventuelle opståede problemer her og nu. Ansvar Prøvelederen er ansvarlig for den fornødne kontakt med jagtlederen (skytten) såvel før, som under prøvens afvikling. At opsamlingen af det nedlagte vildt er så effektiv som overhovedet mulig, samt at vildtet bliver leveret på det af jagtlederen anviste sted. (hvis dette er aftalt) At hundene placeres på deres respektive poster efter dommerens anvisninger (hvis det er aftalt med dommerne) og i øvrigt er fremme til bedømmelse. At der (normalt) kun er en hund pr. fører. Kompetence Deltagere og hjælpere skal ubetinget rette sig efter prøvelederens anvisninger og henstillinger. Det er desværre ikke alle deltagere, der har den rette forståelse for, hvordan man rent etisk begår sig på vore A-prøver. (Det kan naturligvis også skyldes uvidenhed, idet ikke alle deltagere har jagttegn). Derfor er det også utrolig vigtigt, at man på parolen får offentliggjort relevante ting i forbindelse med jagten, for at minimerer uheldige episoder Man skal som prøveleder tænke på, at man er udsendt som repræsentant for DRK. og som deraf følger, har ansvaret for at dagen forløber, så gnidningsløst som mulig. - 4

5 Prøvelederen er i sin fulde ret til at irettesætte deltager der ikke overholder, hvad der er sagt på parolen. Herunder overholdelse af hvad der er sagt på parolen mht. aflivning af anskudt vildt, behandling af dødt vildt, kørsel i så få biler som overhovedet mulig, at man ikke taler til skytterne, at man bliver på den anviste post, til man evt. får en anden besked eller at jagten bliver blæst af osv. Husk, jagtlederen har altid ret. Der er i dag så mange penge forbundet med jagt, at vi er nødt til at acceptere, at først skal vi have jagten til at fungere, og så må vi se at få den bedst mulige prøve ud af det - under hensyn til de stedlige forhold. Inden prøvedagen er det en god idé at få afklaret nogle spørgsmål: Er man ikke kendt på stedet, er det godt, hvis der er mulighed for at køre en tur med skytten i terrænet og se såterne. Om muligt at få et kort, hvor såterne er indtegnet helst med drevets retning og skytternes placering. Andre spørgsmål: Skal vi apportere i alle såter? Skal du evt. sørge for apportører til ikke prøvesåter, og hvor mange? Skal prøvehundene være koblet.? I givet fald hvor? Må eller skal anskydninger apporteres med det samme? Er der evt. områder, der ikke må apporteres i? (det kan være såter der skal bruges senere) Hvor skal vildtet leveres? (hvis ikke skytten selv har folk til dette) Hvad tid skal jagten begynde? Transport? (det er vigtig at informere deltagerne om dette, så få biler som overhovedet muligt) Parkering lufteplads? Eventuelt lokaler til frokost? - 5

6 Praktiske forhold Inden prøvedagen er det prøvelederens opgave at: Sende forside til katalog med, navn, tlf. nr. evt. mobil nr. og evt. navne på assistenter, samt kørselsvejledning til sekretariatet senest 6 uger før prøvens afholdelse. Sørge for morgenkaffe og mad til dommere og hjælpere. Sørge for evt. opmærksomhed til jagtlederen/skytten. Sørge for evt. hjælpeapportører. På selve prøvedagen: Mød i god tid! Der er vigtig, du får etableret et godt samarbejde med stedets eventuelle faste apportører. Hold en klar og tydelig parole, så ingen er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Spørg skytten om han eventuelt vil sige noget til hundeførerne inden jagten. Husk! ordførende dommer måske vil nævne nogle ting, på morgenparolen. (ordførende dommer er som regel den, der står først nævnt på katalogets forside) Aftal med dommerne, hvem der skal have hvilke hunde. Lad deltagerne stille op i nummerorden, når de kommer til såten. Pas på al unødig støj, også smækken med bildøre. Der skal så lidt til, før vildtet reagerer. Sørg for, at alle er klar over, hvordan man afliver eventuelt anskudt vildt. Husk! Gå aldrig foran jagtleder og skytter. I første såt sættes hundene af i nummerorden. Ved eventuelle bagposter, brug da så vidt mulig hjælpeapportører. Når såten er blæst af, sørg da for at få et hurtigt overblik over, hvor meget vildt, der er faldet, og om det er ligelig fordelt mellem dommerne. Underret dommerne om, hvor meget vildt de har til rådighed og om, hvor meget tid de har. Når tiden er ved at være gået, må du f.eks. sige: Nu er der 5 min. Og dette skal overholdes. - 6

7 Sørg for at få vildtet med, medmindre du har lavet en aftale med skytten, om hvem der tager sig af det. Skriv op hvor meget, der er samlet op i hver såt. Vær fremme ved næste såt til tiden. Hvis i kommer for tidligt og må vente, pas da på med støj. Hvis du er i tvivl, om der er samlet rent i en såt, sæt da hjælpeapportører på. (aftal det evt. med skytten) Brug så vidt mulig ikke sidste såt som prøvesåt på en invitationsjagt, da vi risikerer at komme for sent til vildtparaden. Efter prøven skal du som prøveleder huske at: Sende præmielister, kataloger og evt. overskydende præmier til sekretariatet. (senest 8 dage efter prøvens afvikling) Sende udfyldt katalog til respektive personer, hvis navn der står på medsendte papirer fra sekretariatet. Afregne prøven til sekretariatet, inden 8 dage. Kun originale bilag kan godkendes. Sørge for evt. opmærksomhed til jagtherren/skytten. Der er ryddet op efter os, også der hvor vi har fortæret vores mad. Prøver med salg af skyttepladser. Her skal der udpeges en skytteleder. Det kan f.eks. være en prøvelederassistent. Det er skyttelederens opgave så retfærdigt som muligt at give hver skytte lige mange skudchancer. Hvis der på en åbenklasseprøve er lige mange deltagere som skytter, kan man eventuelt lave lodtrækning, så skytten skyder for en bestemt hund hele dagen. Man kan efter hver såt undersøge hvor mange patroner, den enkelte skytte har brugt, og ud fra det bedømme, hvor mange muligheder den enkelte har haft. Det er skyttelederens ret og pligt at påtale eventuelle brud på god jagtetikette. Hvis en skytte ikke efterkommer skyttelederens eventuelle henstillinger, har denne ret til at bortvise vedkommende fra prøven. Det skal dog straks indberettes skriftligt til markprøveudvalget. Husk kontrol af jagttegn. Såfremt udenlandske skytter deltager, forudsætter det, at de har et dansk jagttegn. Har de ikke det, har de ikke lov til at skyde på dagen. - 7

8 Kompetence Prøvelederen er ansvarlig for, at der hersker god ro og orden inden for prøvens geografiske område, samt at de givne direktiver på parolen overholdes. Prøvelederen er berettiget til ved overtrædelse, at give den fornødne påtale, eventuelt bortvisning ved grove overtrædelser. (groft uansvarlig opførsel disciplinering af hund fra deltagers side) Sker dette, skal der altid indsendes en indberetning til markprøveudvalget, der orienterer DRK s bestyrelse, som så eventuelt videresender sagen til DKK s disciplinærnævn. Læs i øvrigt DRK s Markprøvereglement KAPITEL 7 20 til og med 22. Såfremt nogen ikke vil rette sig efter prøvelederens anvisninger, kan vedkommende bortvises fra området. Pas på, at dette ikke bliver et mål i sig selv, en venlig og afdæmpet fremtoning kan ofte forhindre, at bagateller bliver til problemer. Både hjælpere, dommere, prøvedeltagere og tilskuere har en forventning om, at prøvelederen kan optræde med sikkerhed og autoritet. Hvis der opstår en alvorlig konflikt, har prøvelederen ret til at forvente opbakning fra markprøveudvalget. I de (heldigvis) få tilfælde, hvor indberetning er uundgåelig, er det vigtig at begge parter fremkommer med en nøjagtig beskrivelse af forløbet (skriftlig) til markprøveudvalget. DRK s bestyrelse har tidligere skitseret en indstillingsprocedure som følge: Såfremt en deltager på markprøve mener sig uretmæssig afprøvet/bedømt, skal der hermed opfordres til, at problemet bliver løst på stedet, ved at der rettes henvendelse til prøveleder og dommer. Kan der ikke herved opnås forståelse og enighed, kan der indsendes skriftlig klage til DRK s bestyrelse. Bestyrelsen kan involvere markprøveudvalget som sagsbehandler, men i henhold til vedtægterne træffer bestyrelsen den endelige afgørelse. Kun skriftlige henvendelser/klager kan behandles. Markprøveudvalget kan i fornødent omfang indhente yderligere information om en aktuel sag. Indkomne sager behandles åbent. Den anklagede tilsendes klageskriftet. Såfremt en klager udtrykker ønske om det, kan vedkommende få kopi af den anklagedes svar. Dette vil dog først være aktuelt efter sagens afgørelse. - 8

9 Kære A-prøvedeltager! Nedennævnte gælder regler og uskrevne love skal overholdes som prøvedeltager. Langt de fleste A-prøver foregår i forbindelse med afholdelse af klapjagter på landets godser. Der er fra jagtherrens side investeret mange penge og meget arbejde i at gøre jagten fornøjelig og udbytterig. Som prøvedeltager og medlem af Dansk Retriever Klub kommer du som gæst og apportør, og vi forventer derfor, at du er bekendt med og følger de regler og uskrevne love, der gælder på en almindelig dansk jagt. HUSK!!! Ingen udebliver fra en prøve uden at melde afbud til prøvelederen og formanden for markprøveudvalget se forsiden af kataloget. Man er forpligtiget til at stille op til prøven, såfremt der ikke er reserver også selvom man tidligere har fået en 1. pr. i åben klasse. Ved udeblivelse vil det få konsekvenser ved fremtidige tilmeldinger. Du skal møde til tiden en prøveleder har ret til at bortvise dig, hvis du møder for sent. Klæd dig diskret uden stærke farver. Inden parolen vil prøvelederen give de nødvendige informationer om f.eks. transporten mellem såterne, præsentere dommere m.m. Prøvelederens information SKAL overholdes. Dommerne vil også give et ord med på vejen. Til parolen stiller man sig sammen med de øvrige deltagere med sin hund i snor og hatten i hånden. Jagtherren byder velkommen og afstikker reglerne for dagens skydning og dagens forløb. Under jagten forventes det, at du holder lav profil, fører din hund afdæmpet, undgår højrøstet tale, tobaksrygning og ikke indleder samtale med skytterne med mindre de henvender sig til dig. Hvis det er muligt, må du under skydningen prøve at huske nedfaldssteder og antal skudt vildt til hjælp for den senere opsamling, men husk at du IKKE må apportere uden ordre fra enten dommer eller evt. prøveleder og assistent. Vildtet skal behandles med respekt! En hare aflives ved at man holder den i bagbenene og giver den et par kraftige slag bag ørerne med et håndkantslag, en kraftig kæp eller en totenschlæger. Mellem såterne bæres en hare i bagbenene. Fuglevildt aflives med et slag i baghovedet med en kraftig kæp eller en totenschlæger, mens man holder om kroppen under vingerne på fuglen. Fugle bæres i hovedet eller i en galge. Efter aflivning lægges vildtet pænt bag dig på en række. Med visse variationer vil dommerne efter endt jagt give kritik og overrække præmier, hvorefter der afholdes vildtparade. Jagtherren takker af og der blæses for vildtet. Husk under parole og parade samt blæsning af signaler at tage hatten af. Knæk og bræk! Markprøveudvalget - 9

10 Kontakt terrænejer/jagtherre. Skaf hjælper (skytter, kaster, udlægger, folk til information osv.) Kontrol af tilmeldinger. Præmielister. (kommer fra sekretariatet) Præmier til begynder, åben og vinderklasse (kommer fra sekretariatet) Kontakt dommerne i god tid. (husk også brugsprøvedommeren) Anskaf vildt. (3-4 stk. pr. hund) Anskaf geværer, adaptor og patroner. Anskaf telte, border og stole Anskaf engangsservice, bestik og affaldssække Skilte til området. Skilte til begynder, åben og vinderklasse. Skilte til brugsprøve. Skilte til information. Ventelinieskilte til de respektive klasser. Afspærringsbånd/stokke. 5. stokke til brugsprøven. Brugsprøveblanketter (diplomer hvis man bruger dette i regionen) Morgenkaffe og rundstykker til dommer og hjælper. Bestil frokost/forplejning til dommer og hjælper. Kontrol af vaccineattester. (fortæl informationsfolkene - hvad de skal se efter) Instruer dommerne. Morgenparole. (velkommen til alle, præsenter dommerne, husk brugsprøvedommeren) Instruer alle deltagerne (forklar hvor de respektive klasser er i området) Frokost kl. ca. Opfordrer til at hundene er fremme til tiden, og i nummerorden. For og eftermiddagsforplejning skal bringes ud i terrænet. Afslutningsparole. (dommer giver kritik, præmieoverrækkelse) Tak til dommer, hjælper, terrænvært og deltager. TAK FOR I DAG - KOM GODT HJEM. Har dommerne underskrevet præmielisterne. Oprydning efter prøven. (vi skulle gerne have lov til at komme igen) Send præmielisterne til sekretariatet. Send udfyldte kataloger til personer, som står på medsendt liste fra sekretariatet. Send færdiggjort regnskab til sekretariatet. Senest 8 dage efter prøvens afholdelse. (kun originale bilag kan godkendes) Ved raceprøver sendes regnskab til racens kasser. Senest 8 dage efter prøvens afholdelse. At flytning af hunde - fra en klasse til en anden (f.eks. fra åben til vinderkl.), må ikke forekomme medmindre, der foreligger en aftale med formanden for MU - 10

11 Til prøvelederen Markprøve A sted: Dato: Følgende oplysninger til katalogets forside sendes til sekretariatet. Senest 6 uger før pøven. D.R.K. Fraugdegårds Allé 4, Fraugde 5220 Odense SØ Prøveleder: Navn: Adresse: Tlf.: Mobil: Evt. mail adresse: Reg. nr.: Konto nr.: Evt. Prøvelederassistent(er) Navn: Hvis a conto ønskes overført direkte. Evt. tlf: Navn: Evt. tlf: Navn: Evt. tlf: Mødetid kl. Parole kl. Prøvestart kl. Kørselsvejledning: Dato og underskrift: NB. Kære prøveleder. Af hensyn til sekretariatet, er der utrolig vigtigt, at tidsfrister bliver overholdt. - 11

12 DANSK RETRIEVER KLUB Til prøvelederen - Åben A Sted: Dato: Region: Til brug ved ovennævnte prøve, sendes hermed følgende: Præmielister, (returneres til sekretariatet, husk at dommerne underskriver inden de forlader stedet). Tro og love erklæringer. A conto beløb kr ,00 Kritikseddeler. Kataloger. Afregningsbilag for prøvelederen. (der skal afregnes med sekretariatet inden 8 dage). 1. præmier svarende til ca. halvdelen af deltagerne, evt. ikke uddelte præmiegenstande returneres til sekretariatet. Markprøvereglement. Dommerliste. Restbeløbet sendes i check, sammen med opgørelsen - vedlagt originale bilag til klubbens adresse snarest og senest 8 dage efter prøvens afholdelse. OBS! Alle relevante bilag/kvitteringer for afholdte udgifter skal vedlægges afregningen! Umiddelbart efter prøven skal der sendes udfyldte kataloger til: DRK s Sekretariat, Fraugdegårds Alle 4, Fraugde, 5220 Odense SØ Retrieveren ved Connie Svane, Ringstedvej 73, 4440Mørkøv Annika Christiansen, Vesterskovvej 4, Bårse, 4750 Lundby Det skal klart fremgå af kataloget, hvilke hunde der er afmeldt og hvilke eventuelt er udeblevet uden afbud. Dette er vigtigt, da der ikke refunderes gebyr såfremt reglerne for afmelding ikke er overholdt. Underskrevne præmielister sendes til sekretariatet, sammen med afregningen vedlagt samtlige bilag for afholdte udgifter for prøven, senest 8 dage efter prøven

13 Til prøvelederen vinder A Sted: Dato: Region: Til brug ved ovennævnte prøve sendes hermed følgende: Præmielister, (returneres til sekretariatet, husk at dommerne underskriver inden de forlader stedet.) Tro og love erklæringer. Afregningsbilag for prøvelederen (der skal afregnes med sekretariatet inden 8 dage). Certifikat + diplomer A conto beløb kr ,00 Kataloger. Vinderglas til og 4 vinder, og 1.præmier til UDM. Eventuelt ikke uddelte returneres til sekretariatet Markprøvereglement. Dommerliste. Restbeløbet sendes i check, sammen med opgørelsen - vedlagt originale bilag til klubbens adresse snarest og senest 8 dage efter prøvens afholdelse. OBS! Alle relevante bilag/kvitteringer for afholdte udgifter skal vedlægges afregningen! Umiddelbart efter prøven skal der sendes udfyldte kataloger: DRK s Sekretariat, Fraugdegårds Alle 4, Fraugde, 5220 Odense SØ Retrieveren ved Connie Svane, adresse??? Annika Christiansen, Vesterskovvej 4, Bårse, 4750 Lundby Det skal klart fremgå af kataloget, hvilke hunde der er afmeldt og hvilke eventuelt er udeblevet uden afbud. Dette er vigtigt, da der ikke refunderes gebyr såfremt reglerne for afmelding ikke er overholdt. Underskrevne præmielister sendes til sekretariatet sammen med afregningen vedlagt samtlige bilag for afholdte udgifter for prøven senest 8 dage efter prøven. - 13

14 DANSK RETRIEVER KLUB Afregningsbilag for A-prøver Sted: Dato: Region: Fortæring. Kr. Kørsel prøveleder (takst 1,90 kr. pr. km.) Terrænleje. Porto. Telefon. Andet specificerer: Udgifter i alt Modtaget a conto Rest kr. Restbeløbet sendes i check, sammen med opgørelsen - vedlagt originale bilag til klubbens adresse snarest og senest 8 dage efter prøvens afholdelse. OBS! Alle relevante bilag/kvitteringer for afholdte udgifter skal vedlægges afregningen! Navn: Adresse: Telefon: Evt. mobil: CPR. nr. (skal angives - lovpligtig kun til intern brug) Vinderklasse præmier: Sæt kryds Vinderplacering: Antal hunde på prøven: Åben klasse antal 1. præmier: Umiddelbart efter prøven skal der sendes udfyldte kataloger til følgende: DRK s Sekretariat, Fraugdegårds Alle 4, Fraugde, 5220 Odense SØ Retrieveren ved Connie Svane Petersen, adresse?? Annika Christiansen, Vesterskovvej 4, Bårse, 4750 Lundby Det skal klart fremgå i kataloget, hvilke hunde der er afmeldt og hvilke eventuelt er udeblevet uden afbud. Dette er vigtigt, idet der ikke refunderes gebyr, såfremt reglerne for afmelding ikke er overholdt

15 Vedrørende forsikringer Hunde der befinder sig på prøve- eller konkurrenceområde skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for ethvert uheld eller enhver skade, som hans/hendes eventuelt måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de eventuelle skader, som hans/hendes hund har forårsaget til eget forsikringsselskab. Ovenstående er gældende på alle DRK s arrangementer. Vedrørende skader på ting DRK har ikke en forsikring, der dækker eventuelle skader, som måtte ske på ting, der benyttes på klubbens arrangementer. Derfor kan klubben ikke påtage sig erstatningsforpligtelse hvis der sker skade på ting, f.eks. telte, trailer, biler m.m. som er stillet til rådighed, og benyttes på klubbens arrangementer. Vedrørende personskader DRK har tegnet en forsikring via DKK, som dækker personskader ved alle DRK s arrangementer. I tilfælde af personskader skal der rettes henvendelse til DRK s kontor, som vil ekspedere sagen videre. - 15

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere