NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013"

Transkript

1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET PÅTALER... 2 AKTIER Indkaldelse til ordinær generalforsamling Offentliggørelse af forløb af generalforsamling Hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer Offentliggørelse af generalforsamlingsreferat... 4 INVESTERINGSINSTITUTTER Offentliggørelse af forløb af generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling Offentliggørelse af årsrapport Ændring i ledelsen UDTALELSER OG ANDRE SAGER Sletning fra handel og officiel notering uden anmodning fra selskabet... 8 II. FIRST NORTH PÅTALER Manglende offentliggørelse af revisionspåtegning Manglende offentliggørelse af revisionspåtegning III. BØRSMEDLEMMER ANDRE SAGER Obligationshandler uden bagvedliggende kunder Handel med sig selv... 15

2 I. BØRSMARKEDET 1. PÅTALER AKTIER 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Et selskabs indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden blev bragt i en avis forud for offentliggørelsen af meddelelsen fra selskabet. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København A/S, at indkaldelse til generalforsamling skal offentliggøres. Det fremgår også af kommentaren til punkt i Regler for udstedere af aktier, at selvom en indkaldelse ikke indeholder kursrelevante oplysninger, skal indkaldelsen generelt offentliggøres på samme tidspunkt, som en annonce er sendt til en avis. Der kan dog være situationer, hvor visse informationer stadig er udestående, hvor et udkast sendes til en avis. I en sådan situation kan offentliggørelse afvente færdiggørelsen af indkaldelsen. Indkaldelsen skal dog altid offentliggøres aftenen før offentliggørelsen sker i en avis, og før den er gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside. På baggrund af overstående anmodede børsen selskabet om at redegøre for, hvorledes avisen kunne bringe indkaldelsen til generalforsamlingen forud for offentliggørelsen af meddelelsen fra selskabet. Selskabet oplyste, at selskabet havde fulgt den normale procedure. Endvidere oplyste selskabet at de interne procedurer for offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamling efterfølgende er blevet tilrettet. Børsen påtalte over for selskabet, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling blev bragt i en avis forud for offentliggørelsen af meddelelsen fra selskabet, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier. 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling Et selskab optaget til handel afholdt ordinær generalforsamling en onsdag. Forløbet af generalforsamlingen blev offentliggjort om formiddagen om fredagen og dermed ikke umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København fremgår, at et selskab skal offentliggøre beslutninger truffet på generalforsamlingen, medmindre sådanne beslutninger er uvæsentlige. Det fremgår endvidere af kommentaren til punkt 3.3.3, at efter generalforsamlingens afholdelse skal der altid offentliggøres en meddelelse indeholdende oplysninger om trufne beslutninger. Det fremgår yderligere af Regler for udstedere af aktier punkt 3.1.3, at offentliggørelse af oplysninger omfattet af reglerne skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. 2(16)

3 På baggrund af ovennævnte, anmodede børsen selskabet om at redegøre for baggrunden for, at forløbet af selskabets generalforsamling ikke blev offentliggjort umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Det fremgik af selskabets redegørelse, at generalforsamlingen blev afsluttet kl. 15:00. Dirigenten fremsendte et udkast til referat til godkendelse til selskabets direktør om formiddagen dagen efter, som umiddelbart kommenterede herpå. Det tilrettede referat returneredes herefter fra dirigenten i løbet af aftenen og den medarbejder, der hos selskabet forestår offentliggørelsen, sørgede herefter for offentliggørelsen fredag formiddag. Børsens regler har bl.a. til hensigt at sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til de samme oplysninger samtidigt. Kravet om hurtigst muligt at informere markedet betyder, at der kun må gå ganske kort tid fra en beslutning er taget eller en begivenhed er indtruffet og til offentliggørelse finder sted. Kravet medfører også, at det ikke er muligt at give kursrelevante oplysninger på eksempelvis generalforsamlinger, uden at sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Det er således børsens opfattelse, at forløb af generalforsamlinger skal offentliggøres umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning og som udgangspunkt samme dag som afholdelsen af generalforsamlingen. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde forløbet af den ordinære generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning i overensstemmelse med Regler for udstedere af aktier punkt og punkt Hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer (Østjydsk Bank A/S) Et selskab offentliggjorde i januar en meddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet som følge af væsentlig større nedskrivninger end tidligere forudsat, forventede et underskud i niveauet mio. kr. før skat. Primo februar offentliggjorde selskabet sin årsrapport. Det fremgik heraf, at såvel intern som ekstern revision havde afgivet supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet, derved at der henvises til at bankens ledelse, i forbindelse med årsafslutningen 2012, har konstateret, at bankens forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet ikke har været tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer for kreditmæssig behandling af bankens engagementer med henblik på at vurdere og opgøre eventuelle nedskrivningsbehov i henhold til Finanstilsynets udmeldte praksis om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København A/S, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det følger endvidere af Regler for udstedere af aktier punkt 2.4.2, jf. punkt 2.1.3, at selskabet skal [...] opretholde hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer, herunder systemer og procedurer for 3(16)

4 regnskabsaflæggelse, for at kunne opfylde sine oplysningsforpligtelser og give markedet rettidige, pålidelige, nøjagtige og ajourførte oplysninger, som påkrævet af børsen. Børsen anmodede med baggrund i ovennævnte, selskabet om konkret og detaljeret at forholde sig til revisionens supplerende oplysning i forhold til, om selskabet burde have været i stand til at vurdere og opgøre eventuelle nedskrivningsbehov endnu tidligere i Selskabet anførte i redegørelsen bl.a., at bankens direktion og bestyrelse frem til januar 2013, på baggrund af bankens meldinger om øgede nedskrivninger i løbet af 2012, herunder at nedskrivningerne allerede er påvirket af Finanstilsynets skærpede retningslinjer, ikke har haft anledning eller grundlag til at formode, at bankens forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet, ikke var tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer i forhold til Finanstilsynets udmeldte praksis. Selskabet anførte videre, at i relation til at problemstillingerne bliver synliggjort for ledelsen, agerer denne herefter konsekvent og fortroligt, så hurtigt det er muligt, i overensstemmelse med reglerne herom. Børsen lagde til grund, at intern revision og ekstern revision afgiver supplerende oplysning vedr. selskabets forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet. Børsen påtalte med baggrund i ovenstående over for selskabet, at selskabet ikke havde opretholdt hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer, for at kunne opfylde sine oplysningsforpligtelser, jf. Regler for udstedere af aktier punkt og punkt Offentliggørelse af generalforsamlingsreferat Et selskab optaget til handel afholdt ordinær generalforsamling en onsdag. Forløbet af generalforsamlingen blev offentliggjort om eftermiddagen om torsdagen og dermed ikke umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København fremgår, at et selskab skal offentliggøre beslutninger truffet på generalforsamlingen, medmindre sådanne beslutninger er uvæsentlige. Det fremgår endvidere af kommentaren til punkt 3.3.2, at efter generalforsamlingens afholdelse skal der altid offentliggøres en meddelelse indeholdende oplysninger om trufne beslutninger. Det fremgår yderligere af Regler for udstedere af aktier punkt 3.1.3, at offentliggørelse af oplysninger omfattet af reglerne skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. På baggrund af ovennævnte, anmodede børsen selskabet om at redegøre for baggrunden for, at forløbet af selskabets generalforsamling ikke blev offentliggjort umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Det fremgik af selskabets redegørelse, at dirigenten og selskabet gik forkert af aftalerne med hensyn til færdiggørelse og godkendelse af referatet. Dirigenten hastede til et nyt møde, som strakte sig til langt op ad næste dag, inden selskabet blev opmærksomt på, at referatet ikke var godkendt og offentliggjort. Børsens regler har bl.a. til hensigt at sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til de samme oplysninger samtidigt. Kravet om hurtigst muligt at informere markedet betyder, at der kun må gå ganske kort tid fra en beslutning er taget eller en begivenhed er indtruffet og til offentliggørelse finder sted. Kravet 4(16)

5 medfører også, at det ikke er muligt at give kursrelevante oplysninger på eksempelvis generalforsamlinger, uden at sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Det er således børsens opfattelse, at forløb af generalforsamlinger skal offentliggøres umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning og som udgangspunkt samme dag som afholdelsen af generalforsamlingen. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde forløbet af den ordinære generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning i overensstemmelse med Regler for udstedere af aktier punkt og punkt (16)

6 INVESTERINGSINSTITUTTER 1.1 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling Et investeringsinstitut optaget til handel afholdt ordinær generalforsamling en fredag. Forløbet af generalforsamlingen blev offentliggjort den følgende mandag efter markedets åbning og dermed ikke straks efter generalforsamlingens afslutning. Af punkt i Regler for udstedere af investeringsbeviser fremgår det, at umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen skal forløbet med oplysning om trufne beslutninger offentliggøres. Det fremgår endvidere af punkt 3.2 i Regler for udstedere af investeringsbeviser, at alle forhold omfattet af investeringsinstituttets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt. På baggrund af ovenstående anmodede børsen investeringsinstituttet om at redegøre for baggrunden for, at forløbet af generalforsamlingen ikke blev offentliggjort umiddelbart efter afholdelsen. Det fremgik af investeringsinstituttets redegørelse, at der ikke blev truffet markedspåvirkelige beslutninger på generalforsamlingen og at offentliggørelsen skete i overensstemmelse med hidtidig praksis. Børsen påtalte over for investeringsinstituttet, at investeringsinstituttet ikke offentliggjorde forløbet af den ordinære generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med Regler for udstedere af investeringsbeviser punkt Indkaldelse til ordinær generalforsamling Umiddelbart efter offentliggørelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling rettede et investeringsforvaltningsselskab henvendelse til NASDAQ OMX København og oplyste, at indkaldelsen burde have været offentliggjort ca. 10 dage tidligere, hvor foreningen offentliggjorde indkaldelsen dels på foreningens hjemmeside og dels ved fremsendelse af brev til foreningens navnenoterede investorer. Investeringsforvaltningsselskabet oplyste, at den forsinkede meddelelse beklageligvis skyldes en administrativ fejl i investeringsforvaltningsselskabet samt, at opmærksomheden er skærpet for at undgå tilsvarende fremadrettet. Investeringsforvaltningsselskabet bemærkede endvidere, at dagsorden for generalforsamlingen var uden forslag til vedtægtsændringer eller andre større foreningsmæssige ændringer. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af investeringsbeviser på NASDAQ OMX København A/S, at indkaldelse til generalforsamling skal offentliggøres. Af punkt 3.2 fremgår at alle forhold omfattet af investeringsinstituttets oplysningspligt skal hurtigst muligt offentliggøres. Børsen påtalte på denne baggrund over for foreningen, at indkaldelse til generalforsamling i foreningen ikke blev offentliggjort i overensstemmelse med punkt i Regler for udstedere af investeringsbeviser, jf. punkt (16)

7 1.3 Offentliggørelse af årsrapport (Investeringsforeningen MS Invest) Et investeringsinstitut optaget til handel offentliggjorde en selskabsmeddelelse om godkendelse af årsrapporten for regnskabsåret Det fremgik af meddelelsen, at årsrapporten ville kunne downloades fra investeringsinstituttets hjemmeside samme dag. NASDAQ OMX København (børsen) konstaterede, at årsrapporten først var tilgængelig på investeringsinstituttets hjemmeside dagen efter og det fremgik endvidere af årsrapporten, at bestyrelsen og revisionen havde godkendt denne dagen før meddelelsen blev offentliggjort. Børsen konstaterede yderligere, at det af investeringsinstituttetes finanskalender fremgik, at årsrapporten ville blive offentliggjort 12 dage tidligere. Det fremgår af Regler for udstedere af investeringsbeviser punkt , at investeringsinstitutter umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor den reviderede årsrapport godkendes, skal offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse, der skal fremtræde som en kort udgave af årsrapporten. Det fremgår endvidere, at investeringsinstituttet kan undlade at offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse, såfremt instituttet umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor den reviderede årsrapport godkendes, offentliggør denne. Af Regler for udstedere af investeringsbeviser punkt fremgår, at ændrer instituttet de i finanskalenderen offentliggjorte datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser, årsrapport, og hvis relevant delårsrapport, skal instituttet senest en uge før den pågældende dag meddele hvilken dato, der nu forventes at ske offentliggørelse. Investeringsinstituttet blev anmodet om at redegøre for ovennævnte forhold. Det fremgik af investeringsinstituttets redegørelse, at bestyrelsen på dagen besluttede at aflyse det planlagte bestyrelsesmøde, og flytte det 11 dage. Ved en beklagelig menneskelig fejl skete der ikke offentliggørelse af en ny finanskalender da bestyrelsen udsatte mødet. Det fremgik videre af redegørelsen, at årsrapporten blev godkendt på bestyrelsesmødet med en bemærkning om, at der skulle ske en efterprøvelse af et enkelt forhold, før godkendelsen var endelig. Dette blev undersøgt dagen efter og den ansvarlige for investeringsinstituttets hjemmeside, blev informeret om, at årsrapporten var godkendt og kunne offentliggøres på investeringsinstituttets hjemmeside. Undersøgelsen var imidlertid først tilendebragt efter kl. 16, og offentliggørelsen skete derfor straks ved arbejdsdagens start dagen efter. Børsen lagde med baggrund i redegørelsen til grund at årsrapporten, på datoen for ledelsespåtegningen, ikke var endeligt godkendt og børsen fandt således at datering af årsrapporten ikke var korrekt. Samtidig understregede børsen, at der ikke er noget til hinder for, at offentliggøre årsrapporten via et link til en hjemmeside, men hvis årsrapporten først bliver tilgængelig efterfølgende, så betragtes offentliggørelse først som værende sket, når årsrapporten er gjort offentlig tilgængelig. Børsen påtalte med baggrund i det anførte over for investeringsinstituttet, at dette ikke i overensstemmelse med Regler for udstedere af investeringsbeviser punkt offentliggjorde en ændring i finanskalenderen, da bestyrelsen udsatte det oprindeligt planlagte bestyrelsesmøde, hvorpå årsrapporten skulle have været godkendt. Børsen påtalte endvidere, at årsrapporten først blev gjort 7(16)

8 offentligt tilgængelig (offentliggjort) dagen efter bestyrelsens endelige godkendelse heraf, jf. regelsættets punkt Børsen fandt det endvidere beklageligt, at investeringsinstituttets ledelsespåtegning på årsrapporten var dateret 2 dage forud for dagen for årsrapportens faktiske offentliggørelse. 1.4 Ændring i ledelsen (Sparinvest) Et investeringsinstitut optaget til handel offentliggjorde to selskabsmeddelelser, hvoraf det fremgik, at to direktører var blevet afskediget. Forud for offentliggørelsen af selskabsmeddelelserne fremgik informationerne af bl.a. Det fremgår af punkt 3.1 i Regler for udstedere af investeringsbeviser, at investeringsinstitutterne skal sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på investeringsbeviserne. Investeringsinstitutterne skal videre sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Det fremgår endvidere af punkt 3.8.7, at alle ændringer i investeringsinstituttets bestyrelse, direktion eller investeringsforvaltningsselskab hhv. administrationsselskab, væsentlige ændringer i den ledende medarbejderstab, samt til- og fratræden af revisorer tilknyttet foreningen skal hurtigst muligt offentliggøres. Børsen anmodede på denne baggrund investeringsinstituttet om at redegøre for baggrunden for, at ændringerne i ledelsen fremgik i pressen forud for offentliggørelse af meddelelserne herom. Det fremgik af redegørelserne, at det forhold at ændringerne i ledelsen fremgik af en pressemeddelelse inden offentliggørelse af fondsbørsmeddelelse herom, skyldtes en intern kommunikationsfejl, som bevirkede, at der ved en fejl blev sendt en pressemeddelelse ud forud for fondsbørsmeddelelserne, som skulle have været sendt ud først. Børsen påtalte over for investeringsinstituttet, at det offentliggjorde informationer om ledelsesændringerne i en pressemeddelelse forud for offentliggørelse af informationen i en fondsbørsmeddelelse, jf. punkt sammenholdt med punkt 3.1 i Regler for udstedere af investeringsbeviser. 2. UDTALELSER OG ANDRE SAGER 2.1 Sletning fra handel og officiel notering uden anmodning fra selskabet (DKTI A/S) DKTI A/S (selskabet) havde siden ultimo 2011 undergået en række forandringer af selskabets ejerforhold, ledelse og organisation samt selskabets forretningsmæssige aktiviteter. Siden 2011 blev ledelsen og bestyrelsen udskiftet to gange. Endvidere blev selskabets formålsparagraf i vedtægterne ændret. De daværende aktiver (børsnoterede værdipapirer) blev afhændet, og selskabet var således uden egentlig aktivitet siden ultimo (16)

9 Selskabet offentliggjorde i oktober 2011 en meddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indledt eksklusive forhandlinger med Dandrit Biotech A/S (Dandrit) omkring tilførsel af en ny aktivitet til selskabet. NASDAQ OMX Copenhagen (børsen) henledte bl.a. selskabets opmærksomhed på Regler for udstedere af aktier, pkt. 2.9, hvoraf det fremgår, at børsen i situationer hvor der sker markante ændringer i et aktieselskab, herunder markante ændringer i ejerskab, kapitalgrundlag, selskabets aktiviteter eller selskabets ledelse, navn mv., således at børsen, ud fra en overordnet betragtning anser selskabet for at være et helt nyt selskab, skal tage stilling til, om selskabets aktier fortsat kan være optaget til handel. På denne baggrund henledtes opmærksomheden endvidere på børsens noteringsbetingelser, som findes i afsnit 2, Betingelser for aktiers optagelse til handel i Regler for udstedere af aktier. Endvidere henviste børsen i brevet til pkt (tidligere 3.3.9) Ændring i identitet i Regler for udstedere af aktier, hvoraf det fremgår, at såfremt der over en kort periode sker væsentlige ændringer i et selskab eller dets aktiviteter i en sådan grad, at selskabet kan anses for at være et nyt selskab, skal selskabet offentliggøre oplysninger om ændringerne og konsekvenserne heraf. Børsen afholdte en række møder med selskabet primært i relation til den planlagte transaktion med Dandrit. Møderne var kendetegnet ved, at selskabet var repræsenteret af skiftende repræsentanter og rådgivere for selskabet og Dandrit, hvilket resulterede i en usammenhængende og uhensigtsmæssig proces. Ud over de afholdte møder anmodede børsen selskabet om en række oplysninger og redegørelser for at kunne foretage en vurdering af, hvorvidt selskabet opfyldt børsens noteringsbetingelser. Børsen gav løbende gennem processen bemærkninger til redegørelserne og til anden dokumentation fra selskabet, og anmodede gentagne gange om yderligere oplysninger. Børsen modtog ikke tilstrækkelige oplysninger på disse anmodninger. På den baggrund fremsendte børsen i maj 2013 et brev til selskabet, hvori børsen anmodede om indenfor en frist at modtage en redegørelse, hvori selskabets ledelse udførligt og tilfredsstillende besvarede, hvorledes selskabet opfyldt hver enkelt noteringsbetingelse i børsens regelsæt. I perioden umiddelbart inden fristens udløb indkaldte selskabet til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling var foranlediget af, at to minoritetsaktionærer havde anmodet herom og dagsordenen indeholdt en række forslag om at give diverse væsentlige bemyndigelser til bestyrelsen, herunder i forhold til selskabets fremtidige strategi. Af fuldmagtsblanketten til indkaldelsen fremgik det, at bestyrelsen positivt anbefalede samtlige af de stillede forslag. Børsen rettede henvendelse til selskabet for at afklare, hvorledes punkterne i indkaldelsen ville påvirke processen mellem selskabet og Dandrit. Selskabet offentliggjorde efterfølgende en børsmeddelelse benævnt Opdatering fra bestyrelsen. Af meddelelsen fremgik det, at bestyrelsen for selskabet havde besluttet at ændre selskabets strategi for således at fokusere på investeringer i ikke-børsnoterede selskaber. Endvidere fremgik det, at planerne om at fusionere selskabet og Dandrit Biotech A/S ville blive forladt. Efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling offentliggjorde selskabet en børsmeddelelse benævnt Opdatering fra bestyrelsen. Af denne meddelelse fremgik, at direktionen på den ekstraordinære generalforsamling orienterede om selskabets strategiskifte, således at det fremover er et investeringsselskab. Endvidere blev et mindre lån ydet til Dandrit Biotech A/S omtalt. Bortset fra at et enkelt punkt blev frafaldet, fremgik det ikke hvorvidt bestyrelsen blev givet bemyndigelse i forhold til 9(16)

10 de øvrige punkter på dagsordenen. Det var således børsens vurdering, at kommunikationen fra selskabet omkring forløbet af den ekstraordinære generalforsamling var unøjagtig og ikke tilstrækkelig, idet det ikke fremgik, om der blev truffet beslutninger i forhold til punkterne i indkaldelsen og dermed om generalforsamlingen gav bemyndigelse til bestyrelsen i henhold til punkterne i dagsordenen, jf. Regler for udstedere pkt og pkt Børsen modtog en redegørelse fra selskabet umiddelbart efter at fristen var udløbet. Redegørelsen beskrev selskabet i forhold til denne nye strategi, hvor transaktionen med Dandrit var opgivet. I redegørelsen forholdt selskabet sig ikke til, hvorledes selskabet opfyldt noteringsbetingelserne. I slutningen af juni orienterede børsen selskabet om, at børsen ikke fandt at selskabet opfyldt samtlige noteringsbetingelser. Selskabet fik yderligere en frist på en uge til at give en ny skriftlig redegørelse og blev samtidig anmodet om at deltage i et møde for at redegøre for, hvordan selskabet agtede at opfylde noteringsbetingelserne. Selskabet blev endvidere oplyst om, at såfremt selskabet herefter ikke opfyldt noteringsbetingelserne, ville børsen tage skridt til at iværksætte en sletning af selskabet. Børsen modtog et brev fra selskabet, indeholdende en plan, som selskabet ville arbejde efter. Børsen blev ikke præsenteret for en uddybende og konkret handlingsplan i forhold til punkterne i selskabets brev, og børsen fandt derfor ikke, at den fremsendte plan kunne danne grundlag for en stillingtagen til selskabets overholdelse af noteringsbetingelserne. Endvidere blev der ikke afholdt et møde mellem børsen og selskabet trods børsens opfordring hertil. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier, pkt , at betingelserne for optagelse til handel gælder fra det tidspunkt, hvor selskabets aktier optages til handel samt fortløbende, når aktierne handles på markedet med undtagelse af punkterne 2.3.5, og Ved ændring af identitet, hvor ændringen er af en sådan karakter, at den kan sidestilles med optagelse til handel af et nyt selskab, kan børsen foretage en vurdering, som er tilsvarende den, der foretages af et nyt selskab, der ansøger om optagelse til handel på børsen, jf. Regler for udstedere, pkt Ifølge Lov om værdipapirhandel 18 er en operatør af et reguleret marked ansvarlig for, at markedet drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde.[ ] En operatør af et reguleret marked skal bl.a. kontrollere, at udstedere af værdipapirer, som er optaget til handel på det regulerede marked, opfylder deres oplysningsforpligtelser,[ ] samt regelmæssigt kontrollere, at de værdipapirer, der er optaget til handel, til stadighed opfylder optagelseskravene. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier, pkt. 2.9, at børsen i overensstemmelse med 25 i Lov om værdipapirhandel kan træffe afgørelse om sletning fra handel. Ifølge 25 kan børsen bestemme, at et værdipapir skal slettes fra handlen, såfremt værdipapiret ikke længere opfylder markedets regler. Sletningen må dog ikke foretages, hvis der er sandsynlighed for, at dette vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion. Følgende fremgår af kommentaren til pkt. 2.9 i Regler for udstedere af aktier: I henhold til denne bestemmelse er det op til børsen at beslutte, om optagelse til handel ikke længere opfylder markedets regler, og at en sletning ikke vil være til væsentlig skade for investorernes interesser og markedets ordentlige funktion. I sådanne situationer vil en række faktorer blive taget med i overvejelserne, og børsen tager sin beslutning på baggrund af en vurdering af alle disse faktorer. Hvis 10(16)

11 der fx er begrænset likviditet i et værdipapir optaget til handel, vil dette sædvanligvis ikke resultere i og har indtil nu heller aldrig resulteret i sletning. Begrænset likviditet kan dog i sidste ende såfremt den kombineres med andre faktorer såsom høj ejerskabskoncentration, dårlig ledelse, modvilje fra udstederens side mod at følge børsreglerne eller anden relevant lovgivning eller andre faktorer føre til sletning. Dette sker dog kun i situationer, hvor børsen finder, at markedets interesse i en sletning vægter højere end de investorers interesser, som har investeret i værdipapiret optaget til handel. Og selv i sådanne situationer vil der kun blive truffet beslutning om sletning fra handel, såfremt alle andre alternative løsninger på problemet er udtømte. Tvungen sletning er et redskab, som kun anvendes i ekstreme situationer, og sager, som er endt med tvungen sletning, er derfor sjældne. I situationer hvor der sker markante ændringer i et aktieselskab, herunder markante ændringer i ejerskab, kapitalgrundlag, selskabets aktiviteter eller selskabets ledelse, navn, mv., således at børsen ud fra en overordnet betragtning anser selskabet for at være et helt nyt selskab, skal børsen tage stilling til, om selskabets aktier fortsat kan være optaget til handel. Børsen foretog en samlet vurdering af, hvorvidt selskabet opfyldt Generelle betingelser for optagelse til handel i Regler for udstedere af aktier. Børsen havde flere gange oplyst selskabet om, at børsen betragtede forholdet i selskabet som en ændring i identitet samt at børsen ville foretage en konkret vurdering af om selskabet opfyldt betingelserne for optagelse til handel tilsvarende den vurdering børsen foretager i situationer, hvor et nyt (unoteret) selskab søger om optagelse til handel. I den samlede vurdering lagde børsen til grund, at processen for vurdering af, hvorvidt selskabet opfyldt børsens betingelser for optagelse til handel var uhensigtsmæssig og langvarig (mere end 1½ år), at selskabet ikke var i stand til at give de oplysninger som børsen anmodede om og havde afgivet mangelfulde redegørelser. Derudover lagde børsen vægt på følgende: Selskabet havde ikke en tilstrækkelig driftsmæssig historik og havde ikke givet tilstrækkelige oplysninger til, at børsen og investorerne kunne vurdere virksomhedens udvikling samt danne sig et velbegrundet skøn over selskabet. Selskabets uafhængige revisor havde i årsrapporten taget forbehold i forhold til, at regnskabet blev aflagt under forudsætning om fortsat drift. Det var yderligere børsens vurdering, at selskabet ikke havde tilstrækkelig driftskapital til at iværksætte nye aktiviteter. Endvidere var børsen ikke blevet præsenteret for en tilstrækkelig konkret plan for, hvordan selskabet ville fremskaffe yderligere driftskapital. Selskabet opfyldt ikke kravet om at selskabet skal have et passende antal aktionærer. Det var børsens vurdering, at selskabets bestyrelse og ledelse ikke i tilstrækkeligt omfang havde kompetencer og erfaring i at lede et selskab, hvis aktier er optaget til handel. Selskabet havde ikke været i stand til at præsentere, hvordan selskabet ville sikre at have kapacitet til at formidle oplysninger til markedet, herunder hvordan selskabet ville være organiseret fremadrettet. Endvidere havde selskabet ikke præsenteret børsen for en kommunikationsstrategi for, hvordan selskabet ville håndtere kursrelevante oplysninger. Dertil kom, at selskabet i enkelte tilfælde ikke havde overholdt oplysningsforpligtelserne i børsens Regler for udstedere af aktier. På baggrund af ovenstående fandt børsen, at selskabet ikke opfyldt børsens betingelser for optagelse til handel, hvorfor selskabet ikke fortsat kunne være optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Sletning af selskabet ville ske med virkning 10 uger efter offentliggørelse af børsens beslutning, således 11(16)

12 at investorerne havde mulighed for at handle aktierne med viden om, at aktierne ville blive slettet fra handlen. I henhold til Regler for udstedere af aktier, pkt. 2.9, jf. lov om værdipapirhandel 18 og 25, vurderede børsen, at en sletning af selskabet ikke ville være til væsentlig skade for investorernes interesser. Børsen vurderede ligeledes, at den skade, der måtte være ved at selskabets aktier ikke længere ville kunne handles på et marked, blev opvejet af hensynet til markedets ordentlige funktion, der tilsiger, at udstedere af værdipapirer til stadighed skal opfylde optagelseskravene, således at markedet kan drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde. II. FIRST NORTH 1. PÅTALER 1.1 Manglende offentliggørelse af revisionspåtegning (FastPassCorp A/S) Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North dels ikke havde offentliggjort revisors modificerede påtegning hurtigst muligt efter, at selskabet havde modtaget denne og dels havde offentliggjort selskabets årsregnskabsmeddelelse dagen efter godkendelsen. Det fremgår af Regelsæt for First North punkt 4.1 (a), at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre enhver beslutning, som selskabet træffer, samt information om forhold vedrørende selskabet, som kan antages at få væsentlig betydning for kursen på selskabets finansielle instrumenter. Det fremgår yderligere af punkt 4.6 (a), at efter selskabets bestyrelse har godkendt årsregnskabet, skal selskabet straks offentliggøre en regnskabsmeddelelse indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport. Det fremgår endvidere af punkt 4.7, at selskabet skal offentliggøre revisors modificerede påtegning hurtigst muligt efter, at selskabet har modtaget denne. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for, hvorfor selskabets årsregnskabsmeddelelse dels blev offentliggjort dagen efter godkendelsen og dels ikke indeholdt revisors supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet som fremgik af årsrapporten som den blev offentliggjort efterfølgende. Det fremgik af redegørelsen, at selskabet efter afslutning af bestyrelsesmødet, indsendte meddelelsen til selskabets Service Provider, med frigivelsestidspunkt dagen efter for at overholde offentliggørelse i henhold til finanskalender. Det fremgik videre af redegørelsen, at de af revisor fremsatte supplerende oplysninger i årsregnskabet vurderedes af ledelsen og af Certified Adviser som værende en konstatering af, at revisor er enig i ledelsens vurdering af selskabets forhold og tilstand, og dermed understøttende en revision uden forbehold. 12(16)

13 Af punkt 4.7 i Regelsæt for First North fremgår, at selskabet skal offentliggøre enhver revisionspåtegning, som er qualified. Dette indebærer, at en revisionspåtegning der er modificeret, eller ikke er i et standardformat, skal offentliggøres. En revisionspåtegning anses for modificeret eller ikke i standardformat, hvis revisor har forsynet påtegningen med en supplerende oplysning, eller hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis der er tale om en afkræftende konklusion, eller hvis en konklusion ikke kan udtrykkes. Uanset at ledelsen har udtrykt hele eller dele af den usikkerhed i ledelsesberetningen, som revisoren gør opmærksom på i sin påtegning, skal revisors supplerende oplysning i påtegningen således offentliggøres hurtigst muligt. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde revisors modificerede påtegning via First North hurtigst muligt efter, at selskabet havde modtaget denne, jf. Regelsæt for First North punkt 4.7. Børsen påtalte endvidere, at selskabets årsregnskabsmeddelelse ikke blev offentliggjort i umiddelbar forlængelse af det bestyrelsesmøde hvorpå bestyrelsen godkendte årsregnskabet, jf. Regelsæt for First North punkt 4.6 (a) og bemærkede i denne forbindelse, at en regnskabsmeddelelse ikke skal afvente den af selskabet på forhånd annoncerede dato i finanskalenderen. 1.2 Manglende offentliggørelse af revisionspåtegning (Schrøder Partners Certified Adviser for FastPassCorp A/S) Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North ikke havde offentliggjort revisors modificerede påtegning hurtigst muligt efter, at selskabet havde modtaget denne. Det fremgår af punkt 4.7 i Regelsæt for First North, at selskabet skal offentliggøre revisors modificerede påtegning hurtigst muligt efter, at selskabet har modtaget denne. Ifølge Regelsæt for First North punkt 5.2 skal et selskabs Certified Adviser bl.a. monitorere, at selskabet opfylder sine oplysningsforpligtelser på First North, samt rådgive, støtte og opdatere selskabet om dets forpligtelser på First North. Dette betyder bl.a., at Certified Adviser er forpligtet til aktivt at have løbende kontakt til selskabet samt at holde sig orienteret om selskabets aktiviteter. Certified Adviser skal således deltage aktivt i processen omkring selskabets regnskabsaflæggelse. Børsen forudsætter således, at en Certified Adviser for at overholde sin forpligtelse blandt andet i forbindelse med selskabets regnskabsaflæggelse har en tæt kontakt både om indholdet og rettidigheden af kommunikationen til markedet. Dette er naturligvis vigtigere i de situationer, hvor der opstår særlige problemstillinger, som kan være vanskelige at håndtere for selskabet. Børsen anmodede Certified Adviser om at redegøre for, hvorfor selskabets årsregnskabsmeddelelse ikke indeholdt revisors supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet som fremgik af årsrapporten som den blev offentliggjort efterfølgende. Det fremgik af Certified Advisers redegørelse, at de af revisor fremsatte supplerende oplysninger i årsregnskabet vurderedes af ledelsen og af Certified Adviser som værende en konstatering af, at revisor 13(16)

14 er enig i ledelsens vurdering af selskabets forhold og tilstand, og dermed understøttende en revision uden forbehold. Af punkt 4.7 i Regelsæt for First North fremgår, at selskabet skal offentliggøre enhver revisionspåtegning, som er qualified. Dette indebærer, at en revisionspåtegning der er modificeret, eller ikke er i et standardformat, skal offentliggøres. En revisionspåtegning anses for modificeret eller ikke i standardformat, hvis revisor har forsynet påtegningen med en supplerende oplysning, eller hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis der er tale om en afkræftende konklusion, eller hvis en konklusion ikke kan udtrykkes. Uanset at ledelsen har udtrykt hele eller dele af den usikkerhed i ledelsesberetningen, som revisoren gør opmærksom på i sin påtegning, skal revisors supplerende oplysning i påtegningen således offentliggøres hurtigst muligt. Børsen påtalte på denne baggrund over for Certified Adviser, at denne i sin egenskab af Certified Adviser for selskabet ikke sikrede, at selskabet offentliggjorde revisors modificerede påtegning via First North hurtigst muligt efter, at selskabet havde modtaget denne, jf. Regelsæt for First North punkt 5.2. III. BØRSMEDLEMMER 1. ANDRE SAGER 1.1 Obligationshandler uden bagvedliggende kunder (Nordea) I perioden fra august 2012 til januar 2013 gennemførte et medlem 18 obligationshandler i 4 fondskoder uden bagvedliggende kunder. Handlerne blev således gennemført via medlemmets egen beholdning som både køber og sælger. På anmodning fra børsen har medlemmet forklaret, at en ændring i et rapporteringsfelt fik deres depotopgørelser til at fejle, og på den baggrund iværksatte en medarbejder en proces, hvor der på månedens sidste dag blev eksekveret nævnte handler for at få mere retvisende priser til deres kunder. Handlerne blev ifølge medlemmet eksekveret til kursen på bedste bud, der var i deres interne handelssystem på det givne tidspunkt. Af punkt i NASDAQ OMX Nordic Member Rules (NMR) fremgår det, at The Member may not place Orders or enter into Trades which, individually or together, are intended to improperly influence the price structure in the Trading System, which are devoid of commercial purpose, or which are intended to delay or prevent access to the Trading System by other Members. The above general rule means, for example, that it is prohibited: Automatically match/enter into a trade with the intention that the buyer and seller of the instrument shall be the same natural or legal person, which also shall be deemed to include ongoing or frequent negligence by the member to prevent the entering into such trades, regardless whether they are intentional or not; To place an Order or automatically match/enter into a Trade with the intention of influencing the price of an Instrument in order to alter the value of one s own, or any other party s, holding 14(16)

15 of any Instrument at any given time, for example prior to the end of the year or end of a month. Further, this shall also be deemed to include ongoing or frequent negligence by the member to prevent the placing of such orders or entering into such trades, regardless whether they are intentional or not. På baggrund af ovenstående er det børsens opfattelse, at medlemmet foretog handler, der ikke medførte ændringer i ejendomsretten til værdipapirerne, hvilket er i strid med reglerne i NMR Børsen har påtalt overfor medlemmet, at der er gennemført handler, hvor køber og sælger var samme juridiske enhed, og har indskærpet at offentliggørelse af handler skal ske i overensstemmelse med børsens regler. 1.2 Handel med sig selv (Lån & Spar Bank) Den 28. december 2012 bemærkede børsen, at et medlem havde gennemført handler med en volumen på 1 stk. i 11 forskellige investeringsbeviser. Handlerne blev gennemført uden bagvedliggende kunder, og havde dermed medlemmets egen beholdning på både købs- og salgssiden. På anmodning fra børsen forklarede medlemmet, at man har fastlagt en åbningsprocedure, hvor en intern handel med ét stk. bruges til at sikre start af et positionsstyringssystem. Ved en menneskelig fejl var medlemmet ikke opmærksom på, at der blev handlet via NASDAQ OMX, og anmodede derfor ikke om sletning af handlerne. Af punkt i NASDAQ OMX Nordic Member Rules (NMR) fremgår det, at The Member may not place Orders or enter into Trades which, individually or together, are intended to improperly influence the price structure in the Trading System, which are devoid of commercial purpose, or which are intended to delay or prevent access to the Trading System by other Members. The above general rule means, for example, that it is prohibited: Automatically match/enter into a trade with the intention that the buyer and seller of the instrument shall be the same natural or legal person, which also shall be deemed to include ongoing or frequent negligence by the member to prevent the entering into such trades, regardless whether they are intentional or not; To place an Order or automatically match/enter into a Trade with the intention of influencing the price of an Instrument in order to alter the value of one s own, or any other party s, holding of any Instrument at any given time, for example prior to the end of the year or end of a month. Further, this shall also be deemed to include ongoing or frequent negligence by the member to prevent the placing of such orders or entering into such trades, regardless whether they are intentional or not. På baggrund af ovenstående er det børsens opfattelse, at medlemmet foretog handler hvor køber og sælger var den samme juridiske enhed, hvilket er i strid med reglerne i NMR Børsen har påtalt overfor medlemmet, at der er gennemført handler, hvor køber og sælger var samme juridiske enhed, og har indskærpet at offentliggørelse af handler skal ske i overensstemmelse med børsens regler. 15(16)

16 16(16)

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.2 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2008 NASDAQ OMX Copenhagen I. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. FØR 1. JULI 2008... 5 1.1.1. Manglende oplysninger om selskabets økonomiske situation... 5 1.1.2. Oplysninger

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 INVESTERINGSFORENINGER... 2 1.1 Manglende offentliggørelse af halv- og helårsrapport smat manglende indkaldelse til

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN I FORORD... 3 II. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. Halvårsrapport tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for offentliggørelse... 5 1.2. Manglende

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2006

Afgørelser og Udtalelser 2006 Afgørelser og Udtalelser 2006 OMX Den Nordiske Børs København E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S Afgørelser og Udtalelser 2006 1. Oplysningsforpligtelser 1. 1 Tidspunktet for

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 INVESTERINGSFORENINGER... 2 1.1 Manglende offentliggørelse af halv- og helårsrapport smat manglende indkaldelse til

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2009

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2009 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2009 HOVEDMARKEDET... 3 PÅTALER... 3 Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 3 Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017

Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017 Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017 Regler for udstedere af UCITS-andele 1 INDLEDNING... 5 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 1.1 Reglernes anvendelse... 6 1.2 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2002

Afgørelser og Udtalelser 2002 Afgørelser og Udtalelser 2002 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S Nasdaq Copenhagen A/S 03-01-2018 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT... 5 1.4 FORTROLIGHED...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i, CVR-nr. 28483597, der afholdes Onsdag, den

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Politik for Investor Relations (Informationspolitik)

Politik for Investor Relations (Informationspolitik) Sagsnr. 12271 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Politik for Investor Relations (Informationspolitik) 1. Lovgrundlag Denne politik for Danske Andelskassers Bank A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Ad pkt. 2. Forslag om ændringer af vedtægterne i forbindelse med den nye struktur ændring af 1, 2 og 12.

Ad pkt. 2. Forslag om ændringer af vedtægterne i forbindelse med den nye struktur ændring af 1, 2 og 12. INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2007

Afgørelser og Udtalelser 2007 Afgørelser og Udtalelser 2007 OMX Den Nordiske Børs København ø en a n E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere