NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013"

Transkript

1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET PÅTALER... 2 AKTIER Indkaldelse til ordinær generalforsamling Offentliggørelse af forløb af generalforsamling Hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer Offentliggørelse af generalforsamlingsreferat... 4 INVESTERINGSINSTITUTTER Offentliggørelse af forløb af generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling Offentliggørelse af årsrapport Ændring i ledelsen UDTALELSER OG ANDRE SAGER Sletning fra handel og officiel notering uden anmodning fra selskabet... 8 II. FIRST NORTH PÅTALER Manglende offentliggørelse af revisionspåtegning Manglende offentliggørelse af revisionspåtegning III. BØRSMEDLEMMER ANDRE SAGER Obligationshandler uden bagvedliggende kunder Handel med sig selv... 15

2 I. BØRSMARKEDET 1. PÅTALER AKTIER 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Et selskabs indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden blev bragt i en avis forud for offentliggørelsen af meddelelsen fra selskabet. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København A/S, at indkaldelse til generalforsamling skal offentliggøres. Det fremgår også af kommentaren til punkt i Regler for udstedere af aktier, at selvom en indkaldelse ikke indeholder kursrelevante oplysninger, skal indkaldelsen generelt offentliggøres på samme tidspunkt, som en annonce er sendt til en avis. Der kan dog være situationer, hvor visse informationer stadig er udestående, hvor et udkast sendes til en avis. I en sådan situation kan offentliggørelse afvente færdiggørelsen af indkaldelsen. Indkaldelsen skal dog altid offentliggøres aftenen før offentliggørelsen sker i en avis, og før den er gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside. På baggrund af overstående anmodede børsen selskabet om at redegøre for, hvorledes avisen kunne bringe indkaldelsen til generalforsamlingen forud for offentliggørelsen af meddelelsen fra selskabet. Selskabet oplyste, at selskabet havde fulgt den normale procedure. Endvidere oplyste selskabet at de interne procedurer for offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamling efterfølgende er blevet tilrettet. Børsen påtalte over for selskabet, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling blev bragt i en avis forud for offentliggørelsen af meddelelsen fra selskabet, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier. 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling Et selskab optaget til handel afholdt ordinær generalforsamling en onsdag. Forløbet af generalforsamlingen blev offentliggjort om formiddagen om fredagen og dermed ikke umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København fremgår, at et selskab skal offentliggøre beslutninger truffet på generalforsamlingen, medmindre sådanne beslutninger er uvæsentlige. Det fremgår endvidere af kommentaren til punkt 3.3.3, at efter generalforsamlingens afholdelse skal der altid offentliggøres en meddelelse indeholdende oplysninger om trufne beslutninger. Det fremgår yderligere af Regler for udstedere af aktier punkt 3.1.3, at offentliggørelse af oplysninger omfattet af reglerne skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. 2(16)

3 På baggrund af ovennævnte, anmodede børsen selskabet om at redegøre for baggrunden for, at forløbet af selskabets generalforsamling ikke blev offentliggjort umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Det fremgik af selskabets redegørelse, at generalforsamlingen blev afsluttet kl. 15:00. Dirigenten fremsendte et udkast til referat til godkendelse til selskabets direktør om formiddagen dagen efter, som umiddelbart kommenterede herpå. Det tilrettede referat returneredes herefter fra dirigenten i løbet af aftenen og den medarbejder, der hos selskabet forestår offentliggørelsen, sørgede herefter for offentliggørelsen fredag formiddag. Børsens regler har bl.a. til hensigt at sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til de samme oplysninger samtidigt. Kravet om hurtigst muligt at informere markedet betyder, at der kun må gå ganske kort tid fra en beslutning er taget eller en begivenhed er indtruffet og til offentliggørelse finder sted. Kravet medfører også, at det ikke er muligt at give kursrelevante oplysninger på eksempelvis generalforsamlinger, uden at sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Det er således børsens opfattelse, at forløb af generalforsamlinger skal offentliggøres umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning og som udgangspunkt samme dag som afholdelsen af generalforsamlingen. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde forløbet af den ordinære generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning i overensstemmelse med Regler for udstedere af aktier punkt og punkt Hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer (Østjydsk Bank A/S) Et selskab offentliggjorde i januar en meddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet som følge af væsentlig større nedskrivninger end tidligere forudsat, forventede et underskud i niveauet mio. kr. før skat. Primo februar offentliggjorde selskabet sin årsrapport. Det fremgik heraf, at såvel intern som ekstern revision havde afgivet supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet, derved at der henvises til at bankens ledelse, i forbindelse med årsafslutningen 2012, har konstateret, at bankens forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet ikke har været tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer for kreditmæssig behandling af bankens engagementer med henblik på at vurdere og opgøre eventuelle nedskrivningsbehov i henhold til Finanstilsynets udmeldte praksis om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København A/S, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det følger endvidere af Regler for udstedere af aktier punkt 2.4.2, jf. punkt 2.1.3, at selskabet skal [...] opretholde hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer, herunder systemer og procedurer for 3(16)

4 regnskabsaflæggelse, for at kunne opfylde sine oplysningsforpligtelser og give markedet rettidige, pålidelige, nøjagtige og ajourførte oplysninger, som påkrævet af børsen. Børsen anmodede med baggrund i ovennævnte, selskabet om konkret og detaljeret at forholde sig til revisionens supplerende oplysning i forhold til, om selskabet burde have været i stand til at vurdere og opgøre eventuelle nedskrivningsbehov endnu tidligere i Selskabet anførte i redegørelsen bl.a., at bankens direktion og bestyrelse frem til januar 2013, på baggrund af bankens meldinger om øgede nedskrivninger i løbet af 2012, herunder at nedskrivningerne allerede er påvirket af Finanstilsynets skærpede retningslinjer, ikke har haft anledning eller grundlag til at formode, at bankens forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet, ikke var tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer i forhold til Finanstilsynets udmeldte praksis. Selskabet anførte videre, at i relation til at problemstillingerne bliver synliggjort for ledelsen, agerer denne herefter konsekvent og fortroligt, så hurtigt det er muligt, i overensstemmelse med reglerne herom. Børsen lagde til grund, at intern revision og ekstern revision afgiver supplerende oplysning vedr. selskabets forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet. Børsen påtalte med baggrund i ovenstående over for selskabet, at selskabet ikke havde opretholdt hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer, for at kunne opfylde sine oplysningsforpligtelser, jf. Regler for udstedere af aktier punkt og punkt Offentliggørelse af generalforsamlingsreferat Et selskab optaget til handel afholdt ordinær generalforsamling en onsdag. Forløbet af generalforsamlingen blev offentliggjort om eftermiddagen om torsdagen og dermed ikke umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København fremgår, at et selskab skal offentliggøre beslutninger truffet på generalforsamlingen, medmindre sådanne beslutninger er uvæsentlige. Det fremgår endvidere af kommentaren til punkt 3.3.2, at efter generalforsamlingens afholdelse skal der altid offentliggøres en meddelelse indeholdende oplysninger om trufne beslutninger. Det fremgår yderligere af Regler for udstedere af aktier punkt 3.1.3, at offentliggørelse af oplysninger omfattet af reglerne skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. På baggrund af ovennævnte, anmodede børsen selskabet om at redegøre for baggrunden for, at forløbet af selskabets generalforsamling ikke blev offentliggjort umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Det fremgik af selskabets redegørelse, at dirigenten og selskabet gik forkert af aftalerne med hensyn til færdiggørelse og godkendelse af referatet. Dirigenten hastede til et nyt møde, som strakte sig til langt op ad næste dag, inden selskabet blev opmærksomt på, at referatet ikke var godkendt og offentliggjort. Børsens regler har bl.a. til hensigt at sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til de samme oplysninger samtidigt. Kravet om hurtigst muligt at informere markedet betyder, at der kun må gå ganske kort tid fra en beslutning er taget eller en begivenhed er indtruffet og til offentliggørelse finder sted. Kravet 4(16)

5 medfører også, at det ikke er muligt at give kursrelevante oplysninger på eksempelvis generalforsamlinger, uden at sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Det er således børsens opfattelse, at forløb af generalforsamlinger skal offentliggøres umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning og som udgangspunkt samme dag som afholdelsen af generalforsamlingen. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde forløbet af den ordinære generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning i overensstemmelse med Regler for udstedere af aktier punkt og punkt (16)

6 INVESTERINGSINSTITUTTER 1.1 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling Et investeringsinstitut optaget til handel afholdt ordinær generalforsamling en fredag. Forløbet af generalforsamlingen blev offentliggjort den følgende mandag efter markedets åbning og dermed ikke straks efter generalforsamlingens afslutning. Af punkt i Regler for udstedere af investeringsbeviser fremgår det, at umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen skal forløbet med oplysning om trufne beslutninger offentliggøres. Det fremgår endvidere af punkt 3.2 i Regler for udstedere af investeringsbeviser, at alle forhold omfattet af investeringsinstituttets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt. På baggrund af ovenstående anmodede børsen investeringsinstituttet om at redegøre for baggrunden for, at forløbet af generalforsamlingen ikke blev offentliggjort umiddelbart efter afholdelsen. Det fremgik af investeringsinstituttets redegørelse, at der ikke blev truffet markedspåvirkelige beslutninger på generalforsamlingen og at offentliggørelsen skete i overensstemmelse med hidtidig praksis. Børsen påtalte over for investeringsinstituttet, at investeringsinstituttet ikke offentliggjorde forløbet af den ordinære generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med Regler for udstedere af investeringsbeviser punkt Indkaldelse til ordinær generalforsamling Umiddelbart efter offentliggørelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling rettede et investeringsforvaltningsselskab henvendelse til NASDAQ OMX København og oplyste, at indkaldelsen burde have været offentliggjort ca. 10 dage tidligere, hvor foreningen offentliggjorde indkaldelsen dels på foreningens hjemmeside og dels ved fremsendelse af brev til foreningens navnenoterede investorer. Investeringsforvaltningsselskabet oplyste, at den forsinkede meddelelse beklageligvis skyldes en administrativ fejl i investeringsforvaltningsselskabet samt, at opmærksomheden er skærpet for at undgå tilsvarende fremadrettet. Investeringsforvaltningsselskabet bemærkede endvidere, at dagsorden for generalforsamlingen var uden forslag til vedtægtsændringer eller andre større foreningsmæssige ændringer. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af investeringsbeviser på NASDAQ OMX København A/S, at indkaldelse til generalforsamling skal offentliggøres. Af punkt 3.2 fremgår at alle forhold omfattet af investeringsinstituttets oplysningspligt skal hurtigst muligt offentliggøres. Børsen påtalte på denne baggrund over for foreningen, at indkaldelse til generalforsamling i foreningen ikke blev offentliggjort i overensstemmelse med punkt i Regler for udstedere af investeringsbeviser, jf. punkt (16)

7 1.3 Offentliggørelse af årsrapport (Investeringsforeningen MS Invest) Et investeringsinstitut optaget til handel offentliggjorde en selskabsmeddelelse om godkendelse af årsrapporten for regnskabsåret Det fremgik af meddelelsen, at årsrapporten ville kunne downloades fra investeringsinstituttets hjemmeside samme dag. NASDAQ OMX København (børsen) konstaterede, at årsrapporten først var tilgængelig på investeringsinstituttets hjemmeside dagen efter og det fremgik endvidere af årsrapporten, at bestyrelsen og revisionen havde godkendt denne dagen før meddelelsen blev offentliggjort. Børsen konstaterede yderligere, at det af investeringsinstituttetes finanskalender fremgik, at årsrapporten ville blive offentliggjort 12 dage tidligere. Det fremgår af Regler for udstedere af investeringsbeviser punkt , at investeringsinstitutter umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor den reviderede årsrapport godkendes, skal offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse, der skal fremtræde som en kort udgave af årsrapporten. Det fremgår endvidere, at investeringsinstituttet kan undlade at offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse, såfremt instituttet umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor den reviderede årsrapport godkendes, offentliggør denne. Af Regler for udstedere af investeringsbeviser punkt fremgår, at ændrer instituttet de i finanskalenderen offentliggjorte datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser, årsrapport, og hvis relevant delårsrapport, skal instituttet senest en uge før den pågældende dag meddele hvilken dato, der nu forventes at ske offentliggørelse. Investeringsinstituttet blev anmodet om at redegøre for ovennævnte forhold. Det fremgik af investeringsinstituttets redegørelse, at bestyrelsen på dagen besluttede at aflyse det planlagte bestyrelsesmøde, og flytte det 11 dage. Ved en beklagelig menneskelig fejl skete der ikke offentliggørelse af en ny finanskalender da bestyrelsen udsatte mødet. Det fremgik videre af redegørelsen, at årsrapporten blev godkendt på bestyrelsesmødet med en bemærkning om, at der skulle ske en efterprøvelse af et enkelt forhold, før godkendelsen var endelig. Dette blev undersøgt dagen efter og den ansvarlige for investeringsinstituttets hjemmeside, blev informeret om, at årsrapporten var godkendt og kunne offentliggøres på investeringsinstituttets hjemmeside. Undersøgelsen var imidlertid først tilendebragt efter kl. 16, og offentliggørelsen skete derfor straks ved arbejdsdagens start dagen efter. Børsen lagde med baggrund i redegørelsen til grund at årsrapporten, på datoen for ledelsespåtegningen, ikke var endeligt godkendt og børsen fandt således at datering af årsrapporten ikke var korrekt. Samtidig understregede børsen, at der ikke er noget til hinder for, at offentliggøre årsrapporten via et link til en hjemmeside, men hvis årsrapporten først bliver tilgængelig efterfølgende, så betragtes offentliggørelse først som værende sket, når årsrapporten er gjort offentlig tilgængelig. Børsen påtalte med baggrund i det anførte over for investeringsinstituttet, at dette ikke i overensstemmelse med Regler for udstedere af investeringsbeviser punkt offentliggjorde en ændring i finanskalenderen, da bestyrelsen udsatte det oprindeligt planlagte bestyrelsesmøde, hvorpå årsrapporten skulle have været godkendt. Børsen påtalte endvidere, at årsrapporten først blev gjort 7(16)

8 offentligt tilgængelig (offentliggjort) dagen efter bestyrelsens endelige godkendelse heraf, jf. regelsættets punkt Børsen fandt det endvidere beklageligt, at investeringsinstituttets ledelsespåtegning på årsrapporten var dateret 2 dage forud for dagen for årsrapportens faktiske offentliggørelse. 1.4 Ændring i ledelsen (Sparinvest) Et investeringsinstitut optaget til handel offentliggjorde to selskabsmeddelelser, hvoraf det fremgik, at to direktører var blevet afskediget. Forud for offentliggørelsen af selskabsmeddelelserne fremgik informationerne af bl.a. Det fremgår af punkt 3.1 i Regler for udstedere af investeringsbeviser, at investeringsinstitutterne skal sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på investeringsbeviserne. Investeringsinstitutterne skal videre sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Det fremgår endvidere af punkt 3.8.7, at alle ændringer i investeringsinstituttets bestyrelse, direktion eller investeringsforvaltningsselskab hhv. administrationsselskab, væsentlige ændringer i den ledende medarbejderstab, samt til- og fratræden af revisorer tilknyttet foreningen skal hurtigst muligt offentliggøres. Børsen anmodede på denne baggrund investeringsinstituttet om at redegøre for baggrunden for, at ændringerne i ledelsen fremgik i pressen forud for offentliggørelse af meddelelserne herom. Det fremgik af redegørelserne, at det forhold at ændringerne i ledelsen fremgik af en pressemeddelelse inden offentliggørelse af fondsbørsmeddelelse herom, skyldtes en intern kommunikationsfejl, som bevirkede, at der ved en fejl blev sendt en pressemeddelelse ud forud for fondsbørsmeddelelserne, som skulle have været sendt ud først. Børsen påtalte over for investeringsinstituttet, at det offentliggjorde informationer om ledelsesændringerne i en pressemeddelelse forud for offentliggørelse af informationen i en fondsbørsmeddelelse, jf. punkt sammenholdt med punkt 3.1 i Regler for udstedere af investeringsbeviser. 2. UDTALELSER OG ANDRE SAGER 2.1 Sletning fra handel og officiel notering uden anmodning fra selskabet (DKTI A/S) DKTI A/S (selskabet) havde siden ultimo 2011 undergået en række forandringer af selskabets ejerforhold, ledelse og organisation samt selskabets forretningsmæssige aktiviteter. Siden 2011 blev ledelsen og bestyrelsen udskiftet to gange. Endvidere blev selskabets formålsparagraf i vedtægterne ændret. De daværende aktiver (børsnoterede værdipapirer) blev afhændet, og selskabet var således uden egentlig aktivitet siden ultimo (16)

9 Selskabet offentliggjorde i oktober 2011 en meddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indledt eksklusive forhandlinger med Dandrit Biotech A/S (Dandrit) omkring tilførsel af en ny aktivitet til selskabet. NASDAQ OMX Copenhagen (børsen) henledte bl.a. selskabets opmærksomhed på Regler for udstedere af aktier, pkt. 2.9, hvoraf det fremgår, at børsen i situationer hvor der sker markante ændringer i et aktieselskab, herunder markante ændringer i ejerskab, kapitalgrundlag, selskabets aktiviteter eller selskabets ledelse, navn mv., således at børsen, ud fra en overordnet betragtning anser selskabet for at være et helt nyt selskab, skal tage stilling til, om selskabets aktier fortsat kan være optaget til handel. På denne baggrund henledtes opmærksomheden endvidere på børsens noteringsbetingelser, som findes i afsnit 2, Betingelser for aktiers optagelse til handel i Regler for udstedere af aktier. Endvidere henviste børsen i brevet til pkt (tidligere 3.3.9) Ændring i identitet i Regler for udstedere af aktier, hvoraf det fremgår, at såfremt der over en kort periode sker væsentlige ændringer i et selskab eller dets aktiviteter i en sådan grad, at selskabet kan anses for at være et nyt selskab, skal selskabet offentliggøre oplysninger om ændringerne og konsekvenserne heraf. Børsen afholdte en række møder med selskabet primært i relation til den planlagte transaktion med Dandrit. Møderne var kendetegnet ved, at selskabet var repræsenteret af skiftende repræsentanter og rådgivere for selskabet og Dandrit, hvilket resulterede i en usammenhængende og uhensigtsmæssig proces. Ud over de afholdte møder anmodede børsen selskabet om en række oplysninger og redegørelser for at kunne foretage en vurdering af, hvorvidt selskabet opfyldt børsens noteringsbetingelser. Børsen gav løbende gennem processen bemærkninger til redegørelserne og til anden dokumentation fra selskabet, og anmodede gentagne gange om yderligere oplysninger. Børsen modtog ikke tilstrækkelige oplysninger på disse anmodninger. På den baggrund fremsendte børsen i maj 2013 et brev til selskabet, hvori børsen anmodede om indenfor en frist at modtage en redegørelse, hvori selskabets ledelse udførligt og tilfredsstillende besvarede, hvorledes selskabet opfyldt hver enkelt noteringsbetingelse i børsens regelsæt. I perioden umiddelbart inden fristens udløb indkaldte selskabet til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling var foranlediget af, at to minoritetsaktionærer havde anmodet herom og dagsordenen indeholdt en række forslag om at give diverse væsentlige bemyndigelser til bestyrelsen, herunder i forhold til selskabets fremtidige strategi. Af fuldmagtsblanketten til indkaldelsen fremgik det, at bestyrelsen positivt anbefalede samtlige af de stillede forslag. Børsen rettede henvendelse til selskabet for at afklare, hvorledes punkterne i indkaldelsen ville påvirke processen mellem selskabet og Dandrit. Selskabet offentliggjorde efterfølgende en børsmeddelelse benævnt Opdatering fra bestyrelsen. Af meddelelsen fremgik det, at bestyrelsen for selskabet havde besluttet at ændre selskabets strategi for således at fokusere på investeringer i ikke-børsnoterede selskaber. Endvidere fremgik det, at planerne om at fusionere selskabet og Dandrit Biotech A/S ville blive forladt. Efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling offentliggjorde selskabet en børsmeddelelse benævnt Opdatering fra bestyrelsen. Af denne meddelelse fremgik, at direktionen på den ekstraordinære generalforsamling orienterede om selskabets strategiskifte, således at det fremover er et investeringsselskab. Endvidere blev et mindre lån ydet til Dandrit Biotech A/S omtalt. Bortset fra at et enkelt punkt blev frafaldet, fremgik det ikke hvorvidt bestyrelsen blev givet bemyndigelse i forhold til 9(16)

10 de øvrige punkter på dagsordenen. Det var således børsens vurdering, at kommunikationen fra selskabet omkring forløbet af den ekstraordinære generalforsamling var unøjagtig og ikke tilstrækkelig, idet det ikke fremgik, om der blev truffet beslutninger i forhold til punkterne i indkaldelsen og dermed om generalforsamlingen gav bemyndigelse til bestyrelsen i henhold til punkterne i dagsordenen, jf. Regler for udstedere pkt og pkt Børsen modtog en redegørelse fra selskabet umiddelbart efter at fristen var udløbet. Redegørelsen beskrev selskabet i forhold til denne nye strategi, hvor transaktionen med Dandrit var opgivet. I redegørelsen forholdt selskabet sig ikke til, hvorledes selskabet opfyldt noteringsbetingelserne. I slutningen af juni orienterede børsen selskabet om, at børsen ikke fandt at selskabet opfyldt samtlige noteringsbetingelser. Selskabet fik yderligere en frist på en uge til at give en ny skriftlig redegørelse og blev samtidig anmodet om at deltage i et møde for at redegøre for, hvordan selskabet agtede at opfylde noteringsbetingelserne. Selskabet blev endvidere oplyst om, at såfremt selskabet herefter ikke opfyldt noteringsbetingelserne, ville børsen tage skridt til at iværksætte en sletning af selskabet. Børsen modtog et brev fra selskabet, indeholdende en plan, som selskabet ville arbejde efter. Børsen blev ikke præsenteret for en uddybende og konkret handlingsplan i forhold til punkterne i selskabets brev, og børsen fandt derfor ikke, at den fremsendte plan kunne danne grundlag for en stillingtagen til selskabets overholdelse af noteringsbetingelserne. Endvidere blev der ikke afholdt et møde mellem børsen og selskabet trods børsens opfordring hertil. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier, pkt , at betingelserne for optagelse til handel gælder fra det tidspunkt, hvor selskabets aktier optages til handel samt fortløbende, når aktierne handles på markedet med undtagelse af punkterne 2.3.5, og Ved ændring af identitet, hvor ændringen er af en sådan karakter, at den kan sidestilles med optagelse til handel af et nyt selskab, kan børsen foretage en vurdering, som er tilsvarende den, der foretages af et nyt selskab, der ansøger om optagelse til handel på børsen, jf. Regler for udstedere, pkt Ifølge Lov om værdipapirhandel 18 er en operatør af et reguleret marked ansvarlig for, at markedet drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde.[ ] En operatør af et reguleret marked skal bl.a. kontrollere, at udstedere af værdipapirer, som er optaget til handel på det regulerede marked, opfylder deres oplysningsforpligtelser,[ ] samt regelmæssigt kontrollere, at de værdipapirer, der er optaget til handel, til stadighed opfylder optagelseskravene. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier, pkt. 2.9, at børsen i overensstemmelse med 25 i Lov om værdipapirhandel kan træffe afgørelse om sletning fra handel. Ifølge 25 kan børsen bestemme, at et værdipapir skal slettes fra handlen, såfremt værdipapiret ikke længere opfylder markedets regler. Sletningen må dog ikke foretages, hvis der er sandsynlighed for, at dette vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion. Følgende fremgår af kommentaren til pkt. 2.9 i Regler for udstedere af aktier: I henhold til denne bestemmelse er det op til børsen at beslutte, om optagelse til handel ikke længere opfylder markedets regler, og at en sletning ikke vil være til væsentlig skade for investorernes interesser og markedets ordentlige funktion. I sådanne situationer vil en række faktorer blive taget med i overvejelserne, og børsen tager sin beslutning på baggrund af en vurdering af alle disse faktorer. Hvis 10(16)

11 der fx er begrænset likviditet i et værdipapir optaget til handel, vil dette sædvanligvis ikke resultere i og har indtil nu heller aldrig resulteret i sletning. Begrænset likviditet kan dog i sidste ende såfremt den kombineres med andre faktorer såsom høj ejerskabskoncentration, dårlig ledelse, modvilje fra udstederens side mod at følge børsreglerne eller anden relevant lovgivning eller andre faktorer føre til sletning. Dette sker dog kun i situationer, hvor børsen finder, at markedets interesse i en sletning vægter højere end de investorers interesser, som har investeret i værdipapiret optaget til handel. Og selv i sådanne situationer vil der kun blive truffet beslutning om sletning fra handel, såfremt alle andre alternative løsninger på problemet er udtømte. Tvungen sletning er et redskab, som kun anvendes i ekstreme situationer, og sager, som er endt med tvungen sletning, er derfor sjældne. I situationer hvor der sker markante ændringer i et aktieselskab, herunder markante ændringer i ejerskab, kapitalgrundlag, selskabets aktiviteter eller selskabets ledelse, navn, mv., således at børsen ud fra en overordnet betragtning anser selskabet for at være et helt nyt selskab, skal børsen tage stilling til, om selskabets aktier fortsat kan være optaget til handel. Børsen foretog en samlet vurdering af, hvorvidt selskabet opfyldt Generelle betingelser for optagelse til handel i Regler for udstedere af aktier. Børsen havde flere gange oplyst selskabet om, at børsen betragtede forholdet i selskabet som en ændring i identitet samt at børsen ville foretage en konkret vurdering af om selskabet opfyldt betingelserne for optagelse til handel tilsvarende den vurdering børsen foretager i situationer, hvor et nyt (unoteret) selskab søger om optagelse til handel. I den samlede vurdering lagde børsen til grund, at processen for vurdering af, hvorvidt selskabet opfyldt børsens betingelser for optagelse til handel var uhensigtsmæssig og langvarig (mere end 1½ år), at selskabet ikke var i stand til at give de oplysninger som børsen anmodede om og havde afgivet mangelfulde redegørelser. Derudover lagde børsen vægt på følgende: Selskabet havde ikke en tilstrækkelig driftsmæssig historik og havde ikke givet tilstrækkelige oplysninger til, at børsen og investorerne kunne vurdere virksomhedens udvikling samt danne sig et velbegrundet skøn over selskabet. Selskabets uafhængige revisor havde i årsrapporten taget forbehold i forhold til, at regnskabet blev aflagt under forudsætning om fortsat drift. Det var yderligere børsens vurdering, at selskabet ikke havde tilstrækkelig driftskapital til at iværksætte nye aktiviteter. Endvidere var børsen ikke blevet præsenteret for en tilstrækkelig konkret plan for, hvordan selskabet ville fremskaffe yderligere driftskapital. Selskabet opfyldt ikke kravet om at selskabet skal have et passende antal aktionærer. Det var børsens vurdering, at selskabets bestyrelse og ledelse ikke i tilstrækkeligt omfang havde kompetencer og erfaring i at lede et selskab, hvis aktier er optaget til handel. Selskabet havde ikke været i stand til at præsentere, hvordan selskabet ville sikre at have kapacitet til at formidle oplysninger til markedet, herunder hvordan selskabet ville være organiseret fremadrettet. Endvidere havde selskabet ikke præsenteret børsen for en kommunikationsstrategi for, hvordan selskabet ville håndtere kursrelevante oplysninger. Dertil kom, at selskabet i enkelte tilfælde ikke havde overholdt oplysningsforpligtelserne i børsens Regler for udstedere af aktier. På baggrund af ovenstående fandt børsen, at selskabet ikke opfyldt børsens betingelser for optagelse til handel, hvorfor selskabet ikke fortsat kunne være optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Sletning af selskabet ville ske med virkning 10 uger efter offentliggørelse af børsens beslutning, således 11(16)

12 at investorerne havde mulighed for at handle aktierne med viden om, at aktierne ville blive slettet fra handlen. I henhold til Regler for udstedere af aktier, pkt. 2.9, jf. lov om værdipapirhandel 18 og 25, vurderede børsen, at en sletning af selskabet ikke ville være til væsentlig skade for investorernes interesser. Børsen vurderede ligeledes, at den skade, der måtte være ved at selskabets aktier ikke længere ville kunne handles på et marked, blev opvejet af hensynet til markedets ordentlige funktion, der tilsiger, at udstedere af værdipapirer til stadighed skal opfylde optagelseskravene, således at markedet kan drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde. II. FIRST NORTH 1. PÅTALER 1.1 Manglende offentliggørelse af revisionspåtegning (FastPassCorp A/S) Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North dels ikke havde offentliggjort revisors modificerede påtegning hurtigst muligt efter, at selskabet havde modtaget denne og dels havde offentliggjort selskabets årsregnskabsmeddelelse dagen efter godkendelsen. Det fremgår af Regelsæt for First North punkt 4.1 (a), at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre enhver beslutning, som selskabet træffer, samt information om forhold vedrørende selskabet, som kan antages at få væsentlig betydning for kursen på selskabets finansielle instrumenter. Det fremgår yderligere af punkt 4.6 (a), at efter selskabets bestyrelse har godkendt årsregnskabet, skal selskabet straks offentliggøre en regnskabsmeddelelse indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport. Det fremgår endvidere af punkt 4.7, at selskabet skal offentliggøre revisors modificerede påtegning hurtigst muligt efter, at selskabet har modtaget denne. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for, hvorfor selskabets årsregnskabsmeddelelse dels blev offentliggjort dagen efter godkendelsen og dels ikke indeholdt revisors supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet som fremgik af årsrapporten som den blev offentliggjort efterfølgende. Det fremgik af redegørelsen, at selskabet efter afslutning af bestyrelsesmødet, indsendte meddelelsen til selskabets Service Provider, med frigivelsestidspunkt dagen efter for at overholde offentliggørelse i henhold til finanskalender. Det fremgik videre af redegørelsen, at de af revisor fremsatte supplerende oplysninger i årsregnskabet vurderedes af ledelsen og af Certified Adviser som værende en konstatering af, at revisor er enig i ledelsens vurdering af selskabets forhold og tilstand, og dermed understøttende en revision uden forbehold. 12(16)

13 Af punkt 4.7 i Regelsæt for First North fremgår, at selskabet skal offentliggøre enhver revisionspåtegning, som er qualified. Dette indebærer, at en revisionspåtegning der er modificeret, eller ikke er i et standardformat, skal offentliggøres. En revisionspåtegning anses for modificeret eller ikke i standardformat, hvis revisor har forsynet påtegningen med en supplerende oplysning, eller hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis der er tale om en afkræftende konklusion, eller hvis en konklusion ikke kan udtrykkes. Uanset at ledelsen har udtrykt hele eller dele af den usikkerhed i ledelsesberetningen, som revisoren gør opmærksom på i sin påtegning, skal revisors supplerende oplysning i påtegningen således offentliggøres hurtigst muligt. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde revisors modificerede påtegning via First North hurtigst muligt efter, at selskabet havde modtaget denne, jf. Regelsæt for First North punkt 4.7. Børsen påtalte endvidere, at selskabets årsregnskabsmeddelelse ikke blev offentliggjort i umiddelbar forlængelse af det bestyrelsesmøde hvorpå bestyrelsen godkendte årsregnskabet, jf. Regelsæt for First North punkt 4.6 (a) og bemærkede i denne forbindelse, at en regnskabsmeddelelse ikke skal afvente den af selskabet på forhånd annoncerede dato i finanskalenderen. 1.2 Manglende offentliggørelse af revisionspåtegning (Schrøder Partners Certified Adviser for FastPassCorp A/S) Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North ikke havde offentliggjort revisors modificerede påtegning hurtigst muligt efter, at selskabet havde modtaget denne. Det fremgår af punkt 4.7 i Regelsæt for First North, at selskabet skal offentliggøre revisors modificerede påtegning hurtigst muligt efter, at selskabet har modtaget denne. Ifølge Regelsæt for First North punkt 5.2 skal et selskabs Certified Adviser bl.a. monitorere, at selskabet opfylder sine oplysningsforpligtelser på First North, samt rådgive, støtte og opdatere selskabet om dets forpligtelser på First North. Dette betyder bl.a., at Certified Adviser er forpligtet til aktivt at have løbende kontakt til selskabet samt at holde sig orienteret om selskabets aktiviteter. Certified Adviser skal således deltage aktivt i processen omkring selskabets regnskabsaflæggelse. Børsen forudsætter således, at en Certified Adviser for at overholde sin forpligtelse blandt andet i forbindelse med selskabets regnskabsaflæggelse har en tæt kontakt både om indholdet og rettidigheden af kommunikationen til markedet. Dette er naturligvis vigtigere i de situationer, hvor der opstår særlige problemstillinger, som kan være vanskelige at håndtere for selskabet. Børsen anmodede Certified Adviser om at redegøre for, hvorfor selskabets årsregnskabsmeddelelse ikke indeholdt revisors supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet som fremgik af årsrapporten som den blev offentliggjort efterfølgende. Det fremgik af Certified Advisers redegørelse, at de af revisor fremsatte supplerende oplysninger i årsregnskabet vurderedes af ledelsen og af Certified Adviser som værende en konstatering af, at revisor 13(16)

14 er enig i ledelsens vurdering af selskabets forhold og tilstand, og dermed understøttende en revision uden forbehold. Af punkt 4.7 i Regelsæt for First North fremgår, at selskabet skal offentliggøre enhver revisionspåtegning, som er qualified. Dette indebærer, at en revisionspåtegning der er modificeret, eller ikke er i et standardformat, skal offentliggøres. En revisionspåtegning anses for modificeret eller ikke i standardformat, hvis revisor har forsynet påtegningen med en supplerende oplysning, eller hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis der er tale om en afkræftende konklusion, eller hvis en konklusion ikke kan udtrykkes. Uanset at ledelsen har udtrykt hele eller dele af den usikkerhed i ledelsesberetningen, som revisoren gør opmærksom på i sin påtegning, skal revisors supplerende oplysning i påtegningen således offentliggøres hurtigst muligt. Børsen påtalte på denne baggrund over for Certified Adviser, at denne i sin egenskab af Certified Adviser for selskabet ikke sikrede, at selskabet offentliggjorde revisors modificerede påtegning via First North hurtigst muligt efter, at selskabet havde modtaget denne, jf. Regelsæt for First North punkt 5.2. III. BØRSMEDLEMMER 1. ANDRE SAGER 1.1 Obligationshandler uden bagvedliggende kunder (Nordea) I perioden fra august 2012 til januar 2013 gennemførte et medlem 18 obligationshandler i 4 fondskoder uden bagvedliggende kunder. Handlerne blev således gennemført via medlemmets egen beholdning som både køber og sælger. På anmodning fra børsen har medlemmet forklaret, at en ændring i et rapporteringsfelt fik deres depotopgørelser til at fejle, og på den baggrund iværksatte en medarbejder en proces, hvor der på månedens sidste dag blev eksekveret nævnte handler for at få mere retvisende priser til deres kunder. Handlerne blev ifølge medlemmet eksekveret til kursen på bedste bud, der var i deres interne handelssystem på det givne tidspunkt. Af punkt i NASDAQ OMX Nordic Member Rules (NMR) fremgår det, at The Member may not place Orders or enter into Trades which, individually or together, are intended to improperly influence the price structure in the Trading System, which are devoid of commercial purpose, or which are intended to delay or prevent access to the Trading System by other Members. The above general rule means, for example, that it is prohibited: Automatically match/enter into a trade with the intention that the buyer and seller of the instrument shall be the same natural or legal person, which also shall be deemed to include ongoing or frequent negligence by the member to prevent the entering into such trades, regardless whether they are intentional or not; To place an Order or automatically match/enter into a Trade with the intention of influencing the price of an Instrument in order to alter the value of one s own, or any other party s, holding 14(16)

15 of any Instrument at any given time, for example prior to the end of the year or end of a month. Further, this shall also be deemed to include ongoing or frequent negligence by the member to prevent the placing of such orders or entering into such trades, regardless whether they are intentional or not. På baggrund af ovenstående er det børsens opfattelse, at medlemmet foretog handler, der ikke medførte ændringer i ejendomsretten til værdipapirerne, hvilket er i strid med reglerne i NMR Børsen har påtalt overfor medlemmet, at der er gennemført handler, hvor køber og sælger var samme juridiske enhed, og har indskærpet at offentliggørelse af handler skal ske i overensstemmelse med børsens regler. 1.2 Handel med sig selv (Lån & Spar Bank) Den 28. december 2012 bemærkede børsen, at et medlem havde gennemført handler med en volumen på 1 stk. i 11 forskellige investeringsbeviser. Handlerne blev gennemført uden bagvedliggende kunder, og havde dermed medlemmets egen beholdning på både købs- og salgssiden. På anmodning fra børsen forklarede medlemmet, at man har fastlagt en åbningsprocedure, hvor en intern handel med ét stk. bruges til at sikre start af et positionsstyringssystem. Ved en menneskelig fejl var medlemmet ikke opmærksom på, at der blev handlet via NASDAQ OMX, og anmodede derfor ikke om sletning af handlerne. Af punkt i NASDAQ OMX Nordic Member Rules (NMR) fremgår det, at The Member may not place Orders or enter into Trades which, individually or together, are intended to improperly influence the price structure in the Trading System, which are devoid of commercial purpose, or which are intended to delay or prevent access to the Trading System by other Members. The above general rule means, for example, that it is prohibited: Automatically match/enter into a trade with the intention that the buyer and seller of the instrument shall be the same natural or legal person, which also shall be deemed to include ongoing or frequent negligence by the member to prevent the entering into such trades, regardless whether they are intentional or not; To place an Order or automatically match/enter into a Trade with the intention of influencing the price of an Instrument in order to alter the value of one s own, or any other party s, holding of any Instrument at any given time, for example prior to the end of the year or end of a month. Further, this shall also be deemed to include ongoing or frequent negligence by the member to prevent the placing of such orders or entering into such trades, regardless whether they are intentional or not. På baggrund af ovenstående er det børsens opfattelse, at medlemmet foretog handler hvor køber og sælger var den samme juridiske enhed, hvilket er i strid med reglerne i NMR Børsen har påtalt overfor medlemmet, at der er gennemført handler, hvor køber og sælger var samme juridiske enhed, og har indskærpet at offentliggørelse af handler skal ske i overensstemmelse med børsens regler. 15(16)

16 16(16)

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere