Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010"

Transkript

1 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010

2 1. Konklusioner Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, Tabel 1: Gebyrindtægter, Tabel 2: Udvalgte resultatposter fordelt på grupper, Risici... 8 Figur 2: Resultat før skat og årets nedskrivninger på udlån, Figur 3: Nedskrivninger og kapitaloverdækning, Figur 4: Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantier, Figur 5: Pengeinstitutternes landbrugseksponering både i absolutte termer og i pct. af samlet udlån, Figur 6: Afregningspriser og rente på variabelt forrentede realkreditlån Figur 7: Udlån, hektarpriser og nedskrivninger for danske pengeinstitutter Figur 8: Nedskrivninger, akkumulerede nedskrivninger, og andelen af meget svage udlån til landbruget Figur 9: Udlån, indlån og nettogæld til kreditinstitutter, Figur 10: Indlånsunderskud (udlån/indlån) fordelt på grupper, Figur 11: Indlånsunderskud (udlån/indlån) korrigeret for repo er fordelt på grupper, martsdecember Figur 12: Medianer, 10- og 90-procents fraktiler for likviditetsoverdækningen i forhold til 152 kravet i lov om finansiel virksomhed Figur 13: Median, 5-, 10-, 90- og 95-procent fraktiler for pengeinstitutternes aktuelle overdækning i forhold til 152, samt de samme tal med korrektion for individuelle statsgarantier Om statistikken Appendiks Appendiks 1: Pengeinstitutternes årsregnskaber Appendiks 2: Pengeinstitutternes årsregnskaber på grupper, Appendiks 3: Pengeinstitutternes nøgletal, Appendiks 4: Pengeinstitutternes kapital og risikovægtede aktiver Appendiks 5: Nøgletalsspredning belyst ved fraktiler Figur A1: Indtjening pr. omkostningskrone, Figur A2: Årets nedskrivninger i pct. af udlån og garantier, Figur A3: Udlånsvækst - spredning belyst ved fraktiler, Figur A4: Kernekapitalprocent - spredning belyst ved fraktiler, Appendiks 6: Størrelsesgruppering af gruppe 1-4, ultimo

3 Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Pengeinstitutternes årsregnskaber er fortsat mærkbart påvirket af nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier. Kreditrisiko er således fortsat en central udfordring for pengeinstitutterne generelt og især for institutter med en i forvejen sårbar kapitaloverdækning. Udfordringerne skal også ses i lyset af den fortsatte usikkerhed om udviklingen i både de underliggende makroøkonomiske konditioner og sårbare erhverv. Pengeinstitutterne har ved udgangen af 2010 de største samlede akkumulerede nedskrivninger på ejendomsrelaterede engagementer. Kreditrisiko og landbrug Udviklingen i landbruget udgør en betydelig kreditrisiko for en del især mindre pengeinstitutter, der har en stor relativ eksponering mod landbrug. Pengeinstitutterne har allerede foretaget betydelige nedskrivninger på landbrugsengagementer både i 2009 og 2010, men må også i 2011 forvente fortsatte nedskrivninger og solvensbehovsreservationer. Funding og likviditet Pengeinstitutter, der har fundet sig gennem individuelle statsgarantier, der udløber i 2012 og 2013, bør allerede nu begynde at finde alternative fundingkilder, da der er tale om væsentlige beløb, der skal refinansieres. Specielt skal institutter, der uden statsgarantien ikke vil kunne overholde lovens krav til likviditet, begynde planlægningen af refinansieringen. Finanstilsynet anmoder i løbet af 2011 en række institutter om at indsende handlingsplaner for, hvordan de vil adressere denne udfordring. Løsningerne er individuelle fra pengeinstitut til pengeinstitut. For nogle institutter handler det om at ruste sig kapitalmæssigt, for andre handler det om at styrke sig ved at gå sammen med andre eller lade sig overtage. En løsning er også at nedbringe udlånsporteføljen for derigennem at tilpasse balancestrukturen til instituttets fundingmuligheder. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 3

4 Hovedtallene for pengeinstitutterne i 2010 var: Pengeinstitutterne fik samlet set et overskud på 4,1 mia. kr. før skat mod et underskud på 15,6 mia. kr. året før. Årets nedskrivninger på udlån beløber sig til 36 mia. kr., hvilket er noget mindre end året før (58 mia. kr.). I relative termer ligger nedskrivningerne på 1,4 pct. af udlån og garantier, i forhold til 2,2 pct. året før. Kerneindtjeningen i form af nettorenteindtægter faldt med 11 mia. kr. (16 pct.) i forhold til året før. Gebyrindtægterne steg 0,9 mia. kr. (5 pct.). Pengeinstitutternes udlån er i 2010 faldet med 30 mia. kr., mod et fald på 293 mia. kr. året før. Indlånet er i 2010 ligeså faldet med 30 mia. kr. Indlånsunderskuddet (udlån fratrukket indlån) er derved ved udgangen af 2010 på uændret 326 mia. kr. Kernekapital- og solvensprocenten er steget for sektoren som helhed. Stigningen kan tilskrives en forøget kernekapital samt reduktion af de risikovægtede poster. Pengeinstitutternes økonomiske modstandskraft - kapitaloverdækningen i forhold til lovkravet (solvensbehovet) - udgør 5,4 pct. af udlån og garantier ved udgangen af 2010, mod 5,7 pct. året før. Dette sektorniveau dækker dog over en betydelig spredning mellem de enkelte institutter. Se kapitel 4 for generelle bemærkninger om statistikken bag analyseartiklen, herunder om datagrundlaget. 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber Pengeinstitutternes årsregnskaber er fortsat mærkbart påvirket af nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier. Nedskrivningerne viser dog en faldende udvikling for sektoren som helhed, jf. figur 1 nedenfor. Pengeinstitutternes kapitalbase er stødpude mod fortsatte fremtidige kredittab. Både kernekapital- og solvensprocenten for sektoren som helhed er steget i Overdækningen i forhold til kapitalkravene ligger fortsat over 5 pct. ved udgangen af Der er dog stor spredning bag sektortallene, og der er institutter, som er sårbare overfor fortsatte kredittab i udlånsporteføljerne. I kapitel 3 gennemgås kapitalforholdene nærmere. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 4

5 Pengeinstitutterne 1 fik samlet set et overskud på 4,1 mia. kr. før skat i 2010 mod et underskud på 15,6 mia. kr. før skat i Se uddrag af pengeinstitutternes samlede årsregnskab i appendiks 1. Pengeinstitutterne har netto udgiftsført nedskrivninger på udlån for 36 mia. kr. i 2010 mod nedskrivninger på 58 mia. kr. året før. Årets nedskrivningsprocent (nedskrivninger/hensættelser målt i forhold til udlån og garantier) er derved 1,4 pct. i 2010, mod 2,2 pct. året før. På erhvervssiden må særligt eksponering mod et trængt landbrugserhverv også i 2011 forventes at give baggrund for øgede nedskrivninger i en række i hovedsagen mindre pengeinstitutter, der har en høj relativ eksporing mod landbrug. Se også kapitel 3. Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, Mia. kr Nedskrivninger på udlån har ligget på et højt niveau siden 4. kvartal 2008, jf. figur 1. 1 Ved udgangen af 2010 var 123 pengeinstitutter under Finanstilsynets tilsyn fordelt på grupperne 1-4. Dertil kommer 4 færøske pengeinstitutter. Udenlandske pengeinstitutters filialer her i landet indgår ikke. Gruppe 1-3 tegner sig for ca. 99 pct. af den samlede balancesum i pengeinstitutter. Appendiks 6 viser fordelingen af de enkelte pengeinstitutter inden for de respektive grupper 1-4. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 5

6 Pengeinstitutternes nettorenteindtægter faldt i 2010, fra 69,7 mia. kr. til 58,9 mia. kr., svarende til 16 pct. Faldet kan bl.a. henføres til lavere rente, indsnævret indlånsmarginaler og højere fundingomkostninger. Pengeinstitutternes generelle rentemarginaler på husholdninger og erhvervskunder har ligget forholdsvis stabilt i 2010, med en fortsat højere marginal på husholdninger i forhold til erhverv. 2 Nettogebyrindtægter er steget fra 17,9 mia. kr. til 18,8 mia. kr. (5 pct.) i 2010, der kan henføres til stigende gebyrindtægter på værdipapirhandel samt øvrige gebyrer, jf. tabel 1. Tabel 1: Gebyrindtægter, Mio. kr. Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvr. gebyrer og provisioner Gebyrindtægter fra værdipapirhandel og depoter udgør ca. 37 pct. af de samlede gebyrindtægter i Kursreguleringer på værdipapirbeholdninger mv. bidrager positivt til indtjeningen i 2010 med en samlet kursgevinst på 5,0 mia. kr. i forhold til en gevinst på 10,6 mia. kr. året før. Især obligationsbeholdningerne bidrager til en nettokursgevinst. Omkostninger til personale og administration er faldet med 1 mia. kr. (2,2 pct.) i Resultater af kapitalinteresser, dvs. resultat af bank-, forsikrings- og realkreditdrift i datterselskabsform, er steget fra 1,6 mia. kr. i 2009 til 8,3 mia. kr. i Pengeinstitutternes udlån er faldet med 30 mia. kr. (1,5 pct.) i 2010 for året som helhed. Faldet er især sket på erhvervsudlån. Balancerne er reduceret med 37 mia. kr. fra mia. kr. til mia. kr. i Egenkapitalen er steget med 7 mia. kr. til 250 mia. kr. i 2010, hvilket især kan henføres til øget overskud i de største pengeinstitutter. Solvens 2 For erhverv er rentemarginalen udvidet fra 3,4 til 3,5 procentpoint. For husholdninger er rentemarginalen uændret 4,1 procentpoint i Samlet set er rentemarginalen udvidet fra 2,7 til 2,8 procentpoint, jf. Danmarks Nationalbanks rentestatistik. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 6

7 Solvens- og kernekapitalprocenten er steget både på institutniveau og koncernniveau. 3 På grund af nye kapitaldækningsregler kan tallene være vanskelige at sammenligne over tid. 4 I 2010 kan stigningen henføres til en reduktion i pengeinstitutternes balancer og risikovægtede poster. Solvens- og kernekapitalprocent opgøres som henholdsvis basiskapital og kernekapital i forhold til risikovægtede poster, se tabel over udviklingen i appendiks 1. Hovedtendenser fordelt på grupper Sektorens positive nettoindtjening kan henføres til gruppe 1, der har et overskud før skat på 12,6 mia. kr. I både gruppe 2 og 3 er der samlet set underskud i 2010, jf. tabel 2. Der er store nedskrivninger på udlån i alle grupperne. Pengeinstitutter overtaget af Finansiel Stabilitet har nedskrivninger for i alt 7,6 mia. kr. i De 6,5 mia. kr. af disse kan alene henføres til gruppe 2. Udlånet er alene faldet i grupperne 2 0g 3. Grupperne 1-3 har fortsat et indlånsunderskud, jf. tabel 2. Alene gruppe 4 har et indlånsoverskud. Tabel 2: Udvalgte resultatposter fordelt på grupper, Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter % % % % Netto gebyrindtægter % % % % Netto rente- og gebyrindt % % % % Kursreguleringer % % % % Udgifter til pers. og adm % % % % Nedskrivninger på udlån % % % % Resultat af kapitalandele % % % 0 0 * Resultat før skat % % % % Balance poster (uddrag) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Udlån % % % % Indlån % % % % Indlånsunderskud % % % % Ændring Ændring Ændring Ændring 3 Opgørelsen på koncernniveau er baseret på tal fra de pengeinstitutter, der også indberetter som koncerner, dvs. en konsolideret opgørelse på grundlag af aktiviteter i både moderbank og datterselskaber. 4 Stigningen i 2008 kan henføres til overgang til de nye Basel II regler, som især har bevirket lavere risikovægtede poster. En overgangsordning bevirker, at reglerne først slår fuldt ud igennem på kapitalkravene efter Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 7

8 Nettorenteindtægterne er faldet i grupperne 1-3, mest i gruppe 1. I gruppe 4 er nettorenteindtægterne steget svagt. 3. Risici Kreditrisiko Årets nedskrivninger på udlån er faldet i 2010 men ligger fortsat på et forholdsvis højt niveau. I relative termer (i forhold til udlån og garantier) er nedskrivningerne på sektorniveau på 1,4 pct. Spredningen er imidlertid betydelig, og for enkelte institutter er nedskrivningerne tæt på niveauet for hensættelser på udlån i starten af 1990 erne. 5 Figur 2: Resultat før skat og årets nedskrivninger på udlån, Mia. kr ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% Resultat før skat Årets nedskrivninger på udlån mv. Årets nedskrivninger i pct. af udlån og garantier (højre akse) Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Kapital og solvensbehov Pengeinstitutternes modstandskraft over for stigende kredittab skal måles i forhold til kapitalens overdækning, jf. figur 3, der viser de samlede stødpuder over tid. 5 Bemærk, at hensættelser dengang tog afsæt i et andet regnskabsregime, hvor hensættelser blev opgjort efter et forsigtighedsprincip. I det lys er nedskrivningerne i 2010 fortsat historisk høje. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 8

9 Ved udgangen af 2010 kunne pengeinstitutterne - isoleret set 6 - tåle at tabe 5,4 pct. 7 af deres udlån og garantier, før kapitaloverdækningen i forhold til lovkravet 8 er tabt. De allerede foretagne akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantier udgør 3,8 pct. af udlån og garantier i Kapitaloverdækningen udgør en betydelig større andel af de samlede stødpuder i forhold til tidligere. Reservationer til fremtidige tab, der endnu ikke har materialiseret sig i objektive tabsindikationer skal placeres i solvensbehovet. Figur 3: Nedskrivninger og kapitaloverdækning, Pct. af udlån og garantier Akkumulerede hensættelser (gamle regler) Kapitaloverdækning ift. solvensbehov Akkumulerede nedskrivninger (nye regler) Afstand fra 8 %-krav til solvensbehov Anm.: Fra 2005 og frem er kapitaloverdækningen beregnet på grundlag af pengeinstitutternes indberettede solvensbehov. Afstand fra 8 %-krav til solvensbehov er beregnet under hensyntagen til overgangsordningen. Den største værdi af solvensbehov, kapitalkrav efter overgangsordning og minimumskapitalkravet indgår. Overgangsordningen bevirker, at de nye Basel II regler først slår fuldt ud igennem på kapitalkravene efter IRB-institutter skal have en basiskapital, der udgør mindst 80 pct. af solvenskravet opgjort i overensstemmelse med det tidligere gældende regelsæt (Basel I). 6 Den aktuelle indtjening er altid første buffer før der tæres på reserverne. I den aktuelle situation for årsregnskaberne 2010 er det dog ikke alle pengeinstitutter, som har haft et overskud at tære på. 7 Før hensyntagen til indregningsgrænser for hybrid- og supplerende kapital. 8 Lovkravet er udmålt i form af institutternes indberettede solvensbehov. 9 Der kan argumenteres for, at de akkumulerede nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier før implementeringen af nye regnskabsregler 1. januar 2005 også indeholder reservationer til fremtidige kredittab - som kan tillægges en opgørelse af pengeinstitutternes samlede modstandskraft før Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 9

10 Akkumulerede nedskrivninger fordelt på brancher Det ses af figur 4, at pengeinstitutterne ved udgangen af 2010 har de største samlede akkumulerede nedskrivninger på ejendomsrelaterede engagementer. I relative termer i forhold til det udestående udlån er nedskrivningsprocenten størst på bygge og anlæg. Bag disse tal på sektorniveau er der en betydelig spredning mellem institutterne, der bl.a. kan forklares ved, at de enkelte institutters brancheeksponering er sammensat på forskellig vis. Figur 4: Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantier, Mia. kr Pct Nedskrivningspct. (højre akse) 2010 Korrigeret nedskrivningspct. (højre akse) Anm.: Finanstilsynet har skiftet branchegruppering så DB07-standarden følges fra og med Branchefordelte data for er korrigeret således, at data er sammenlignelige med data for Ved korrigeret nedskrivningsprocent flyttes gennemførelse af byggeprojekter fra branchen bygge og anlæg til branchen fast ejendom svarende til opgørelsen af ejendomseksponering i Tilsynsdiamanten. Korrektionen er kun foretaget for de institutter, der har indberettet data for gennemførelse af byggeprojekter. På Finanstilsynets hjemmeside findes en nærmere beskrivelse af Tilsynsdiamanten. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Pengeinstitutternes landbrugseksponering Pengeinstitutternes eksponering til landbruget er samlet set (gruppe 1-4) i absolutte tal steget over en årrække, men relativt set i forhold til samlet udlån er eksponeringen forholdsvis beskeden, se figur 5. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 10

11 Figur 5: Pengeinstitutternes landbrugseksponering både i absolutte termer og i pct. af samlet udlån, Pct. Mia. kr Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 1-4 Sektorens landbrugseksponering (højre akse) Anm.: Finanstilsynet har skiftet branchegruppering så DB07-standarden følges fra og med Branchefordelte data for indtil 2009 er korrigeret så data er sammenlignelige med data for Tal for 2005 er estimeret vha. af fordelingerne i 2004 og Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet For de mindre institutter er eksponeringen relativt større end blandt de større institutter, men dog nedbragt noget over en årrække i de mindste institutter (gruppe 4). Landbrug og udvalgte priser Landbrugets situation er over de seneste år præget af store udsving i afregningspriserne. Særligt har kornpriserne svinget meget. I anden halvdel af 2010 er prisen på hvede igen steget markant til gavn for plantebruget, men omvendt med stigende foderomkostninger til følge for kvægbrug og svineproducenter. Ifølge Fødevareøkonomisk Institut (FOI) forventes 2010-høsten at blive cirka 14 procent mindre end rekordhøsten i Dette indebærer en nedgang i indtjeningen for plantebrug på trods af den gunstige prisudvikling. Mælkeproducenterne har oplevet stigende priser for mælken i 2010, og samtidig steg afregningen for slagtekreaturer. Også svineproducenternes indtjening i 2010 er præget af højere afregningspriser. FOI forventer dog en dårligere udvikling for svineproducenterne i 2011, hvorimod der forventes bedre indtjening for mælkeproducenterne FOI Landbrugets økonomi Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 11

12 Landbruget nød godt af et historisk lavt renteniveau i både 2010 og 2011, hvor de lave renter holdt hånden under erhvervet i nogle svære år. Den store afhængighed af rentetilpasningslån, og forventningen om en stigning i de nuværende rekordlave renter udgør imidlertid på længere sigt en alvorlig trussel for erhvervet og for de pengeinstitutter, der har ydet lån til landbruget. Figur 6: Afregningspriser og rente på variabelt forrentede realkreditlån Indeks Pct. 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Hvede Naturmælk Kvæg Svin Rente (højre akse) Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik Prisen på landbrugsjord har været præget af en bobleagtig udvikling med voldsomt stigende priser efterfulgt af et markant dyk fra slutningen af Boblen har været understøttet af en villighed i pengeinstitutsektoren til at finansiere køb af landbrugsjord til fortsat stigende priser med stigende udlån til følge, jf. figur 7. Indtjeningen i landbrugserhvervet er ikke fulgt med, og mange landmænd står derfor i en økonomisk svær situation som følge af overinvestering til for høje priser. Det er således Finanstilsynets erfaring, at særligt landmænd, der har købt jord fra 2005 og frem har det svært. De landmænd, der har et forholdsvist stort/harmonisk jordtilhold i forhold til besætning, klarer sig generelt bedre og mere stabilt, idet de ikke er så udsatte overfor udviklingen i priserne på afgrøder, der har været meget svingende. Endelig kan Finanstilsynet konstatere, at en del landmænd har forøget deres gæld og dermed Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 12

13 eroderet deres egenkapital ved at spekulere i at optage lån i CHF, der er steget betydeligt i Figur 7: Udlån, hektarpriser og nedskrivninger for danske pengeinstitutter Indeks 350 7% 300 6% 250 5% 200 4% 150 3% 100 2% 50 0 N.A Nedskrivningsprocent (højre akse) Udlån Landbrug Hektarpris 1% 0% Anm.: Udlån for 2005 er estimeret vha. fordelingerne i 2004 og Nedskrivninger for 2005 er ikke kendte. Hektarprisen 2010 angiver tallet pr Kilde: Danmarks Statistik, Finanstilsynet og egne beregninger. Udviklingen i landbruget udgør derfor en risikofaktor for en del pengeinstitutter. Pengeinstitutterne har allerede foretaget betydelige nedskrivninger på landbrugsengagementer både i 2009 og Pengeinstitutternes robusthed overfor yderligere prisfald på landbrugsejendomme og svage resultater i landbruget kan analyseres nærmere ved at se på omfanget af meget svage lån ydet til landbruget. Det er lån, hvor der er opstået et nedskrivningsbehov, eller hvor landmandens økonomiske situation er så svag, at der ikke skal meget til før, at der skal nedskrives. Denne opgørelse viser, at pengeinstitutterne er udsatte overfor en fortsat negativ udvikling for landbruget, da andelen af meget svage landbrugsudlån udgør 25 procent af landbrugsudlånet for de landbrugstunge pengeinstitutter institutter hvor udlån til landbruget udgør mere end 15 procent af det samlede udlån. Andelen af meget svage landbrugskunder er lidt lavere for institutter med en lavere andel af landbrugsudlån. Dette stemmer fint overens med at den akkumulerede nedskrivningsprocent også er Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 13

14 lavere for disse grupper. Opgørelsen dækker dog langt fra hele det danske landbrug, idet de største pengeinstitutter ikke indberetter disse data til Finanstilsynet, og institutter under Finansiel Stabilitet er udeladt. Figur 8: Nedskrivninger, akkumulerede nedskrivninger, og andelen af meget svage udlån til landbruget. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Akkumulerede nedskrivninger Årets nedskrivninger Meget svage udlån Andelen af samlet udlån til landbruget: under 5 pct. Andelen af samlet udlån til landbruget: 5-15 pct. Andelen af samlet udlån til landbruget: over 15 pct. Anm.: Institutter overtaget af Finansiel Stabilitet er udeladt. Endvidere er institutter med nedskrivninger på landbrug, men uden at have indberettet meget svage landbrugsudlån, udeladt. Institutter, der anvender IRB-metode til opgørelse af kreditrisiko, er dermed udeladt, da de ikke er omfattet af denne indberetning. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Når andelen af meget svage udlån er stigende med andelen af landbrugsudlån i porteføljen, kan det skyldes flere faktorer. Dels vil institutter, der har været tilbageholdende med at yde lån til landbruget i lyset af de kraftigt stigende priser, naturligt opleve en faldende andel af landbrugsudlån og samtidigt have stærkere landbrugsengagementer. Dels bør institutter, der har mange landbrugsudlån følge disse meget tæt, hvorfor de hurtigere vil identificere, når lånene bliver svage. De landbrugstunge institutter har, med en gennemsnitligt solvens på 16,7 procent og et solvensbehov på 9,6 procent, dog også en vis overdækning at stå imod med. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 14

15 Pengeinstitutternes funding og likviditet Pengeinstitutternes indlånsunderskud har været i kraftig stigning i de senere år og er især accelereret i perioden med høj udlånsvækst fra 2005 og årene efter, se figur 9 nedenfor. Figur 9: Udlån, indlån og nettogæld til kreditinstitutter, Mia. kr Mia. kr Indlånsunderskud Udlån Indlån Nettogæld til kreditinstitutter Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Indlånsunderskuddet er ved udgangen af 2010 på ca. 326 mia. kr. og derved uændret i forhold til samme tidspunkt året før. Udlånet er faldet i 2010, og det samme er indlånet. Nettogæld til kreditinstitutter er reduceret i til netto 203 mia. kr. Nettogælden til kreditinstitutter er finansieret hos udenlandske kreditinstitutter, som derved også i perioden med høj udlånsvækst har bidraget til at funde en udvidet kreditgivning. Indlånsunderskuddet målt som ratio (udlån/indlån) er fortsat størst i gruppe 1, jf. figur 10. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 15

16 Figur 10: Indlånsunderskud (udlån/indlån) fordelt på grupper, ,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0, Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Anm.: Der indgår alene pengeinstitutter, som har eksisteret i 2010, og grupperne er låst med udgangspunkt i gruppefordelingen i Korrigeret for repo er (salgs- og tilbagekøbsforretninger) 11 får gruppe 1 dog et mindre indlånsunderskud, jf. figur 11. Gruppe 2 får derved et større indlånsunderskud end gruppe 1. Figur 11: Indlånsunderskud (udlån/indlån) korrigeret for repo er fordelt på grupper, marts-december ,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Anm.: Indlån og udlån opgjort uden repo er. Der indgår alene institutter, som har eksisteret i 2010, og grupperne er låst med udgangspunkt i gruppefordelingen i Repo er (og repo reverse) føres regnskabsmæssigt som henholdsvis indlån og udlån, såfremt forretningerne ikke er indgået med andre kreditinstitutter. Såfremt forretningerne indgås med sidstnævnte føres repo (og repo reverse) som henholdsvis gæld til kreditinstitutter og tilgodehavende hos kreditinstiutter. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 16

17 Igennem 2010 har Finanstilsynet i samarbejde med Danmarks Nationalbank fulgt pengeinstitutternes likviditetssituation tæt. Dette er sket gennem månedlige indberetninger af institutternes beholdning af likvide midler. For pengeinstitutterne i gruppe 2, 3 og 4 har der i 2010 været en generelt voksende beholdning af likvide aktiver set i forhold til likviditetskravet i 152 i lov om finansiel virksomhed, jf. figur 12. For institutterne i gruppe 1 er der observeret en svagt faldende beholdning af likvide midler. Figur 12: Medianer, 10- og 90-procents fraktiler for likviditetsoverdækningen i forhold til 152 kravet i lov om finansiel virksomhed. 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Gruppe 1 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Gruppe 2 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% Gruppe 3 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% Gruppe 4 Kilde: Indberetning til Finanstilsynet Det ses, at spredningen i likviditeten er størst i de mindre institutter, hvor niveauet (f.eks. målt på medianen) dog er højest. For institutterne i gruppe 1-4 samlet er der dog stadigvæk tale om en generel stigning i beholdningen af likvide midler i forhold til 152. En del af denne vækst kan dog henføres til udstedelser og lån med individuelle statsgarantier. Institutterne har i 2010 hentet ca. 190 mia. kr. ved udnyttelse af individuelle statsgarantier. Såfremt deres beholdning af likvide midler i forhold til kravet i 152 korrigeres for de individuelle statsgarantier, vil Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 17

18 nogle institutter komme under lovens krav til beholdningen af likvide midler. Enkelte institutter vil endda helt løbe tør for likvide midler, jf. figur 13. Figur 13: Median, 5-, 10-, 90- og 95-procent fraktiler for pengeinstitutternes aktuelle overdækning i forhold til 152, samt de samme tal med korrektion for individuelle statsgarantier. 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% Aktuel overdækning Korrigeret for statsgaranti 5 % fraktil 10 % fraktil median 90 % fraktil 95 % fraktil Anm: Ved korrektion for individuelle garantier antages, at statsgaranterede midler er placeret i likvide aktiver. Statsgaranterede midler fradrages herpå likviditetsforpligtelserne (hhv. 10 og 15 pct. heraf) og beholdning af likvide aktiver korrigeres ligeledes. Kilde: Indberetning til Finanstilsynet Institutter, som har hentet likvide midler gennem de individuelle statsgarantier, der udløber i 2012 og 2013, bør derfor allerede nu begynde at finde alternative fundingkilder, da der er tale om væsentlige beløb, der i 2012 og 2013 skal refinansieres uden statsgaranti. Specielt skal institutter, der uden statsgarantien ikke vil kunne overholde lovens krav, begynde planlægningen af refinansieringen. Derfor anmoder Finanstilsynet i løbet af 2011 om redegørelser fra udvalgte institutter med henblik på at afdække deres konkrete planer i relation til refinansiering af de individuelle statsgarantier. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 18

19 4. Om statistikken Markedsudviklingsartiklen er baseret på indberettede årsregnskaber mv. for pengeinstitutter i Danmark. Der er tale om instituttal medmindre andet er anført. I denne artikel er fokus på udviklingen i udvalgte regnskabsposter og nøgletal på sektorniveau og på den bagvedliggende udvikling i de enkelte pengeinstitutter. På et senere tidspunkt vil Finanstilsynet publicere "Statistisk materiale for pengeinstitutter". Denne publikation indeholder flere indberettede oplysninger fra pengeinstitutternes årsindberetning Endvidere følger en opdatering af nøgletal i femårsoversigten fordelt på grupper og de enkelte institutter i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside. Alle pengeinstitutter i gruppe 1-4 indgår i statistikken - med mindre andet er anført. De 4 grupper er baseret på en størrelsesgruppering efter arbejdende kapital, se også appendiks 6 som viser gruppefordelingen. De 96 pengeinstitutter i gruppe 1-3 dækker ca. 99 pct. af den samlede balancesum. Gruppe 4 består af 27 mindre pengeinstitutter. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 19

20 5. Appendiks Appendiks 1: Pengeinstitutternes årsregnskaber Gruppe 1-4 i alt Vækst p.a. Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,6% -15,5% Udbytte af aktier mv ,8% 16,1% Netto gebyrindtægter ,9% 4,8% Netto rente- og gebyrindtægter ,6% -11,2% Kursreguleringer ,6% -53,0% Udgifter til personale og administration ,6% -2,2% Nedskrivninger på udlån m.v * -38,4% Resultat af kapitalandele ,8% 407,1% Resultat før skat ,1% * Skat ,7% * Årets resultat ,6% * Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,7% -1,7% Udlån ,6% -1,5% Obligationer ,4% -6,5% Aktier m.v ,4% 14,0% Gæld til kreditinstitutter ,3% -10,1% Indlån ,9% -1,8% Udstedte obligationer ,7% -6,3% Egenkapital i alt ,7% 3,0% Balance ,3% -0,8% Udvalgte nøgletal (institutniveau) Solvensprocent 13,8 12,3 14,3 17,8 18,2 Kernekapitalprocent 10,9 9,2 10,8 14,6 15,3 Egenkapitalforrentning før skat 21,7 17,2-2,8-6,5 3,2 Indtjening pr. omkostningskrone 2,1 1,9 0,9 0,9 1,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,7 0,6 1,6 3,3 3,9 Årets nedskrivningsprocent -0,07-0,02 1,0 2,2 1,4 Udvalgte nøgletal (koncernniveau) Solvensprocent 11,2 10,2 12,6 15,7 16,1 Kernekapitalprocent 8,8 7,5 9,3 12,6 13,4 Anm.: * refererer til at beregningen ikke kan lade sig gøre. Anm.: Tallene fra resultatopgørelse og balance er instituttal. Pengeinstitutterne indberetter fra 2008 efter nye solvensregler (Basel II). Tallene er baseret på de institutter, der eksisterede i de enkelte år. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 20

21 Appendiks 2: Pengeinstitutternes årsregnskaber på grupper, Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter % % % % Udbytte af aktier mv % % % % Netto gebyrindtægter % % % % Netto rente- og gebyrindt % % % % Kursreguleringer % % % % Udgifter til pers. og adm % % % % Nedskrivninger på udlån % % % % Resultat af kapitalandele % % % 0 0 * Resultat før skat % % % % Skat % % % % Årets resultat * % % % Balance poster (uddrag) Tilg. hos kreditinst % % % % Udlån % % % % Obligationer % % % % Aktier m.v % % % % Gæld til kreditinstitutter % % % % Indlån % % % % Udstedte obligationer % % % 1 1 0% Egenkapital i alt % % % % Balance % % % % Garantier % % % % Andre forpligtigelser % % % 1 1 0% Udvalgte Nøgletal (institutniveau) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Solvensprocent 17,72 17,98 15,70 16,32 20,68 20,59 24,30 23,98 Kernekapitalprocent 14,41 15,15 12,98 14,31 17,02 16,50 23,59 23,28 Årets EK-forrent. før skat 3,74 7,11-25,52-7,49-16,16-7,89 5,03 1,62 Indtj. pr. omk. krone 1,08 1,21 0,69 0,87 0,59 0,79 1,16 1,05 Akk. nedskr. procent 2,07 2,66 8,79 10,55 5,40 8,15 3,13 3,58 Årets nedskr. procent 1,46 0,94 4,03 4,47 2,91 2,14 1,27 1,21 Ændring Ændring Ændring Ændring Anm.: * refererer til at beregningen ikke kan lade sig gøre. Der er i sammenligningstallene taget højde for fusioner samt udviklinger i omfanget af arbejdende kapital, der bevirker, at et institut overgår fra én gruppe til en anden. Det vil med andre ord sige, at grupperne er låst med udgangspunkt i gruppefordelingen i Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 21

22 Appendiks 3: Pengeinstitutternes nøgletal, Institutniveau Solvensprocent 13,81 12,28 14,30 17,84 18,17 Kernekapitalprocent 10,90 9,20 10,84 14,55 15,26 Årets egenkapitalforrentning før skat 21,71 17,20-2,80-6,54 3,15 Årets egenkapitalforrentning efter skat 17,12 14,14-2,63-6,53 2,03 Indtjening pr. omkostningskrone 2,11 1,86 0,92 0,86 1,08 Renterisiko 1,56 1,96 2,07 1,49 0,67 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 132,03 132,06 137,80 123,56 101,59 Overdækning i forholdtil lovkrav om likviditet 123,68 101,34 82,78 163,41 160,12 Summen af store engagementer 133,01 123,11 90,39 45,62 46,78 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,66 0,55 1,58 3,30 3,86 Årets nedskrivningsprocent -0,07-0,02 0,97 2,17 1,35 Årets udlånsvækst 25,51 25,67 5,83-12,78 0,26 Udlån i forhold til egenkapital 7,86 8,81 9,58 8,19 7,75 Koncernniveau Solvensprocent 11,22 10,23 12,62 15,69 16,12 Kernekapitalprocent 8,75 7,54 9,34 12,61 13,39 Årets egenkapitalforrentning før skat 22,42 18,49 0,36-2,92 3,85 Årets egenkapitalforrentning efter skat 16,92 14,43-0,49-3,90 2,06 Indtjening pr. omkostningskrone 1,96 1,73 1,01 0,94 1,09 Renterisiko 2,34 2,38 2,58 1,81 0,89 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 140,75 102,05 83,98 164,38 161,07 Summen af store engagementer 129,24 134,00 104,05 50,75 53,14 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,42 0,36 0,94 2,42 2,93 Årets nedskrivningsprocent -0,05-0,01 0,68 1,54 1,00 Årets udlånsvækst 18,77 19,44 5,85-7,24 1,43 Udlån i forhold til egenkapital 13,93 14,97 16,14 14,54 13,74 Anm.: Nøgletallene er beregnet på baggrund af de institutter, der eksisterede i de enkelte år. Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 22

23 Appendiks 4: Pengeinstitutternes kapital og risikovægtede aktiver Mio. kr Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Kernekapital ,4% ,6% ,5% ,6% Basiskapital ,5% ,5% ,6% ,5% Risikovægtede poster ,8% ,0% ,1% ,8% Balance ,7% ,4% ,8% ,7% Kernekapitalprocent 14,41 15,15 12,98 14,31 17,02 16,50 23,59 23,28 Solvensprocent 17,72 17,98 15,70 16,32 20,68 20,59 24,30 23,98 Ændring Ændring Ændring Ændring Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 23

24 Appendiks 5: Nøgletalsspredning belyst ved fraktiler. Figur A1: Indtjening pr. omkostningskrone, ,00 Indtjening pr. omkostningskrone Omkostningsprocent 0,33 2,50 0,40 2,00 0,50 1,50 0,67 1,00 1,00 0,50 2,00 0, % 25% Median 75% 90% Gennemsnit på institutniveau (vægtet) Anm.: Højre akse viser omkostningsprocenten, som er omkostningskroner pr. indtjent krone. Det er således de samme komponenter, der indgår i beregningen. Figur A2: Årets nedskrivninger i pct. af udlån og garantier, Procent 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, ,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 10% 25% Median 75% 90% Gennemsnit på institutniveau (vægtet) Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 24

25 Figur A3: Udlånsvækst - spredning belyst ved fraktiler, Procent % 25% Median 75% 90% Gennemsnit på institutniveau (vægtet) Figur A4: Kernekapitalprocent - spredning belyst ved fraktiler, Procent % 25% Median 75% 90% Gennemsnit på institutniveau (vægtet) Gennemsnit på koncernniveau (vægtet) Markedsudviklingen i 2010 for pengeinstitutter 25

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Bilag Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Indhold Bilag 1: MFI- sektorens udlån og indlån til husholdningerne og BNP... 2 Regression:... 3 Bilag 2: MFI-sektorens ind- og udlån til alle

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 FINANSIEL STABILITET, 2011 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere