Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014 J.nr Indledning Høringsnotatet vedrører forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde). Lovforslaget blev sendt i ekstern høring den 15. oktober 2014 med høringsfrist den 19. november 2014, kl. 12. Lovforslaget udmønter det første af de 10 initiativer i regeringsudspillet Lettere at være frivillig. Lovforslaget betyder, at muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene, efterlønnen og fleksydelsen i en forsøgsperiode på 2 år sætte op fra 4 timer til 15 timer om ugen. Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Ankestyrelsen, AK-Samvirke, ATP, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Danske Advokater, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Det faglige hus, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Frie Funktionærer, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kooperationen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Rigsrevisionen, Frivilligt Forum, Frivilligrådet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, FriSe. Frikommunerne: Gladsaxe, Gentofte, Fredensborg, Vesthimmerland, Fredericia, Viborg, Odense, Vejle, Odsherred. Der er modtaget høringssvar fra: Ankestyrelsen, AK-Samvirke, ATP, Center for frivilligt socialt arbejde, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, DGI, DIF, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forhandlingsfællesskabet, Frie Funktionærer, Frivilligrådet, FTF, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes Brancheforening, Lederne og LO. Følgende frikommuner har indsendt høringssvar: Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune De modtagne høringssvar vedlægges til orientering. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.2. Resume af og kommentarer til lovforslagets delelementer

2 2.1. Generelle bemærkninger til lovforslaget ATP, Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Institut for Menneskerettigheder har ingen bemærkninger til lovforslaget. Center for frivilligt socialt arbejde, DGI, DIF, FTF, Jobrådgivernes Brancheforening, Frie Funktionærer, Frivilligrådet, AK-Samvirke, Lederne, Frie Funktionærer og Forhandlingsfællesskabet har udtalt sig positivt i forhold til lovforslaget. Center for frivilligt socialt arbejde bemærker, at de i flere undersøgelser har kunnet konstatere, at reglerne på området har udgjort en betydelig barriere for netop denne målgruppes deltagelse i frivilligt arbejde, hvilket også har betydet, at det potentiale, som frivilligt arbejde udgør i forhold til at knytte personer uden lønarbejde tættere til det lønnede arbejdsmarked, ikke er blevet udnyttet fuldt ud. Frivilligrådet mener, at der længe har været et stort behov for at lempe reglerne på området, så frivillige på fx dagpenge ikke bliver mistænkeliggjort, men i stedet får mulighed for at vedligeholde og udvikle deres kompetencer via deres frivillige indsats. FTF støtter initiativet ud fra den betragtning, at ledige får et større og bedre netværk, der kan forbedre den lediges muligheder for at komme i betragtning til et job på ordinære vilkår. Frie Funktionærer bemærker, at det giver ledige mulighed for at møde mennesker, og med sin frivillige hjælp, mulighed for nye kontakter og at vise sit engagement og initiativ, som kan understøtte den lediges chancer for at møde jobåbninger og få et reelt fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Lederne bemærker, at det også kan medvirke til at give ledige bedre muligheder for at bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de er ledige. DIF og DGI bemærker, at den såkaldte 4-timersregel længe har været en unødvendig regel, som har forhindret og afskrækket mange dagpenge- og efterlønsmodtagere fra at udføre frivilligt arbejde i deres foreninger. Med en forhøjelse af timeantallet vil det nu blive mindre besværligt for borgere på dagpenge og andre ydelser at blive en aktiv del af forenings-danmark. Jobrådgivernes Brancheforening, Frie Funktionærer, Frivilligrådet, AK-Samvirke, Lederne, Frie Funktionærer og Forhandlingsfællesskabet har dog påpeget, at udvidelsen af timetallet, hvor en dagpengemodtager m.v. kan udføre frivilligt arbejde uden fradrag, ikke må betyde, at den frivillige indsats erstatter lønnet arbejdskraft, og at den ikke må udføres på det almindelige arbejdsmarked og forlænge ledighedsperioden. Jobrådgivernes Brancheforening bemærker, at det ikke må medføre, at motivationen for at søge og overgå til ordinært arbejde reduceres, og det må ikke komme i konflikt med de lediges rådighedsforpligtelse. 2

3 Frie Funktionærer er bekymret for, at arbejde, der normalt ville kunne udbydes som normalt lønarbejde, risikerer at komme i spil som en ulønnet aktivitet, især i kommuners bestræbelser på at bevare velfærdsordninger på en så billig måde som muligt. De mener derfor, at den udvidede timeregel derfor er en balancegang, og de ser forslaget om en 2-årig forsøgsperiode til at følge udviklingen som en både fornuftig og nødvendig foranstaltning Målgruppen for forslaget Center for frivilligt socialt arbejde finder, at det bør overvejes, om der skal gælde de samme regler for henholdsvis efterløns- og dagpenge-/fleksydelsesmodtagere. Langt de fleste efterlønsmodtagere er i deres egen bevidsthed færdige med det lønnede arbejdsmarked, og det forekommer dem ulogisk og unødigt begrænsende, at de ikke kan få lov til at udføre den mængde frivilligt arbejde, som de selv finder passende. Samtidig går de frivillige foreninger glip af en betydelig ekstra frivillig arbejdskraft på grund af denne begrænsning. Kommentar: Det fremgår af regeringsudspillet, at ledige og efterlønsmodtagere i højere grad skal kunne bidrage med en frivillig indsats uden fradrag i deres ydelser, og at reglerne derfor skal justeres, således at muligheden for at arbejde frivilligt i frivillige organisationer udvides fra de nuværende fire timer til 15 timer om ugen. Da reglerne om fradrag i fleksydelse følger reglerne på efterlønsområdet, omfattes også denne gruppe af forslaget. Det er hensigten med forslaget, at dagpenge-, efterløns- og fleksydelsesmodtagere fortsat skal være omfattet af de samme regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde. Det skal desuden bemærkes, at der er tale om en forsøgsordning, som skal evalueres. Evalueringen skal bl.a. belyse, hvilke effekter udvidelsen af timebegrænsningen har på udbuddet af lønnet arbejde. Danske Handicaporganisationer finder det positivt, at det nu i en forsøgsperiode på to år bliver muligt at påtage sig frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen. Det er vigtigt, at også personer på offentlig forsørgelse, herunder personer med handicap, har lige mulighed for at deltage i frivilligt, herunder frivilligt politisk arbejde. DH så gerne, at forsøget blev udvidet til også at omfatte fleksjobvisiteredes ret til at udføre frivilligt arbejde. Uanset forsørgelse- eller kompensationsform skal det generelt være muligt at have et aktivt fritidsliv på lige fod med andre. Et aktivt fritidsliv bør ses som noget positivt i sig selv, uagtet forsørgelse og arbejdsevne, og skal derfor ikke indgå i en vurdering af en persons arbejdsevne og dermed forsørgelsesgrundlag. Danske Handicaporganisationer henviser til, at der i bemærkningerne til lovforslaget står, at Frivillige på dagpenge og efterløn oplever, at reglerne om, hvornår de kan udføre en frivillig indsats uden at blive trukket i deres ydelser, er komplicerede og svære at forstå. Nogle fortæller, at de ikke tør melde sig som frivillige, fordi de er bange for, at det går ud over deres indtægtsgrundlag. DH vil gerne gøre opmærksom på, at samme problemstilling er udbredt blandt mennesker i fleksjob og på førtidspension, hvilket fungerer som en stor barriere for rekruttering af frivillige 3

4 blandt disse målgrupper, der ellers ofte har en tæt berøring med handicap/sygdomme og deraf har væsentlige ressourcer og viden at bidrage med. Ideelt set burde forslaget også rumme en løsning for disse grupper, som oplever, at ikke kun deres forsørgelsesgrundlag afhænger af, at de ikke påtager sig frivilligt arbejde, men også andre myndighedsbeslutninger påvirkes heraf, fx visitation til hjemmehjælp, rengøring, aflastning o.a. Frivilligrådet står uforstående over for, at forsøgsordningen ikke også omfatter ledige fleksjobbere på ledighedsydelse. Der bør gælde de samme regler for ledige fleksjobbere som for ledige dagpengemodtagere. Ikke mindst, når der bliver lagt op til, at der skal gælde de samme regler for efterlønsmodtagere og for fleksjobbere på fleksydelse ( efterløn ). Kommentar: Da der i efterlønsreglerne henvises til dagpengereglernes fradragsbestemmelser, vil forslaget få virkning for efterlønsmodtagerne. Tilsvarende er fleksydelsesmodtagere omfattet af forslaget, idet der i bekendtgørelse om fleksydelse, henvises til dagpengereglernes fradragsbestemmelser. Formålet med fleksydelsesordningen er, at personer, der er visiteret til fleksjob, så vidt muligt skal have samme rettigheder og vilkår som efterlønsmodtagere. Forslaget gælder ikke for ledighedsydelsesmodtagere og for den kompensation, der kan ydes til personer, der har ret til et seniorjob. For disse to grupper er der fastsat tilsvarende fradragsregler, som dem, der gælder for dagpengemodtagerne, men der er tale om selvstændige regelsæt, som ikke henviser til dagpengereglerne. Det er derfor ikke lagt op til, at forsøget skal omfatte disse to ordninger Forsøg og evaluering Frivilligrådet mener, at det er vigtigt at præcisere, at evalueringen af forsøgsordningen skal sætte fokus på, hvilken betydning forsøgsordningen får for de enkelte frivillige. Det kan fx være betydningen i forhold til at fastholde eller udvikle kompetencer eller i forhold til at komme i job. Frivilligrådet deltager gerne i arbejdet med den nærmere udformning af evalueringen. Kommentar: I evalueringen skal der undersøges, hvorvidt udvidelsen af timebegrænsningen virker fastholdende for den enkelte ledige. I det omfang evalueringen viser, at de ledige, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde, kommer hurtigere i job, vil dette fremgå af evalueringen. AK-Samvirke noterer sig, at timekravet sættes op som led i en 2-årig forsøgsordning, som skal evalueres. AK-Samvirke vil opfordre til, at forsøgsordningen ikke bare evalueres, men at den monitoreres løbende, og at der i den forbindelse sættes fokus på eventuelle utilsigtede konsekvenser af ordningen. Da en monitorering og evaluering primært tager afsæt i indberetninger fra a- kasserne, går AK-Samvirke ud fra, at der hurtigt og i dialog med AK-Samvirke fastlægges nogle klare rammer for, hvordan man vil følge forsøgsordningen. AK- Samvirke går ud fra, at man hurtigt går i dialog med dem om behovet for eventuelle nye indberetninger. 4

5 Kommentar: Det følger af lovforslaget, at evalueringen blandt andet skal gennemføres på baggrund af oplysninger fra a-kasserne, og at det til brug for evalueringen vil være nødvendigt at tilvejebringe løbende registerdata om medlemmer, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde. Evalueringen vil dermed forudsætte, at a- kasserne indberetter oplysninger om deres medlemmers frivillige, ulønnede arbejde. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil høre AK-Samvirke, herunder a- kasserne, i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af evalueringen. Lederne finder det vigtigt, at forhøjelsen fra de nuværende fire timer til 15 timer i forsøgsperioden ikke medvirker til, at ledige fastholdes i dagpengesystemet. Derfor er det vigtigt, som det også fremgår at lovforslaget, at det i forbindelse med evalueringen at forsøget belyses, om udvidelsen af timebegrænsningen får betydning for længden af dagpengemodtagerens ledighedsperiode. Kommentar: Det følger af lovforslaget, at evalueringen skal belyse, om udvidelsen af timebegrænsningen til 15 timer om ugen betyder noget for udbuddet af lønnet arbejde og længden af dagpengemodtageres ledighedsperiode. Center for frivilligt socialt arbejde finder den foreslåede forsøgsperiode på 2 år noget kortsigtet. De frivillige foreninger og organisationer skal have ændret deres frivilligpolitikker, rekrutteringsstrategier, organisatoriske rammer etc. for at kunne imødekomme den foreslåede lovændring og hele dette arbejde skal tilbageføres om to år, hvis der ikke forinden træffes beslutning om en permanentgørelse af ordningen. Subsidiært anbefales, at forsøgsperioden forlænges til 4-5 år. DIF og DGI står uforstående overfor, hvorfor der er tale om en forsøgsperiode, der skal køre fra den 23. marts 2015 til den 20. marts Afbureaukratisering af de frivilliges rammevilkår, fsva. borgere på overførselsindkomster, har altid stået højt på deres dagsorden. Det har regeringen fået oplyst, da den tilbage i 2012 spurgte de frivilliges repræsentanter, om hvad der ville lette de frivilliges rammevilkår (Deloitte). Derfor ser de ingen grund til ikke at gøre ordningen permanent. Såfremt ordningen forbliver en forsøgsordning, foreslår DIF og DGI, at forsøgsperioden forlænges til fem år, og at evalueringen ikke bliver et nyt bureaukrati, hvor de frivillige skal bruge uforholdsmæssig meget tid på at indberette data til A-kasserne. Kommentar: I udarbejdelsen af initiativet om bedre vilkår for frivillige på dagpenge og efterløn har det været et vigtigt hensyn, at den frivillige indsats ikke erstatter lønnet arbejdskraft og ikke fastholder dagpengemodtagere i arbejdsløshed. Det er derfor foreslået, at udvidelsen af den ugentlige timebegrænsning til 15 timer gennemføres som et 2-årigt forsøg, som skal evalueres før det eventuelt forlænges eller permanentgøres Fortrængning af ordinært arbejde LO er meget betænkelige ved forslaget. Såfremt der gives mulighed for arbejde helt op til 15 timer om ugen uden modregning, vil det utvivlsomt medføre fortrængning af ordinært ansatte, idet der jo er tale om en undtagelse for frivilligt arbejde på områder, hvor der ellers er lønnede job. 5

6 LO synes ikke, at forslaget harmonerer med intentionerne i beskæftigelsesreformen, hvor der er fokus på ordinære job og varig beskæftigelse. LO har principielt den holdning, at dagpengeydelsen modtages som kompensation for, at man ikke har et arbejde, hvilket bliver uklart, hvis man har et ulønnet arbejde 15 timer om ugen. Det er LO s vurdering, at omfanget af anvendelsen af ordningen kan blive markant. Således har nogle af LO s a-kasser allerede fået rigtig mange henvendelser fra medlemmer om muligheden for at anvende reglerne i den foreslåede ordning, selvom forslaget først er tiltænkt ikrafttræden fra marts Kommentar: Det følger af lovforslaget, at det er hensigten, at den frivillige indsats ikke erstatter lønnet arbejdskraft, ikke udføres på det almindelige arbejdsmarked og ikke forlænger ledighedsperioden for dagpengemodtageren. Muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene i op til 15 timer om ugen skal derfor gennemføres som et forsøg i en periode på 2 år. Herefter skal regelændringen evalueres. Evalueringen skal netop belyse, om udvidelsen af timebegrænsningen til 15 timer om ugen betyder noget for udbuddet af lønnet arbejde og længden af dagpengemodtageres ledighedsperiode. Det bemærkes, at muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i ydelsen i op til 15 timer om ugen ikke gælder for frivilligt, ulønnet arbejde, som vedrører primær drift og vedligeholdelse i den frivillige forening. Frivilligt, ulønnet arbejde med primær drift og vedligeholdelse medfører som udgangspunkt fradrag i ydelsen fra første time. Årsagen er, at dette arbejde typisk vil udføres af lønnet arbejdskraft. LO finder, at forslaget har et sympatisk socialpolitisk sigte, idet de frivillige organisationer, som løfter vigtige opgaver, får tilført ekstra ressourcer. Ligeledes kan forslaget godt bidrage lidt til, at den enkelte arbejdsløse får et lidt større netværk. Men LO finder den foreslåede ændring alt for vidtgående. Dagpengesystemet skal ikke være drivende for en god socialpolitik. Kommentar: Baggrunden for forslaget er, at frivillige på dagpenge og efterløn oplever, at reglerne for, hvornår de kan udføre en frivillig indsats uden at blive trukket i deres ydelser, er komplicerede og svære at forstå for de enkelte personer. Nogle fortæller, at de ikke tør melde sig som frivillige, fordi de er bange for, at det går ud over deres indtægtsgrundlag. De frivillige og de frivillige foreninger og organisationer har selv peget på, at en udvidelse af muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i ydelsen fra de nuværende fire timer til 15 timer om ugen vil være en mulig løsning. Det sikres med forsøget, at de frivillige på dagpenge, efterløn eller fleksydelse kan udføre mere frivilligt arbejde uden at være bange for, at det går ud over deres ydelser. FTF opfordrer til, at frivilligt arbejde skal fastholdes som et supplement til det fagprofessionelle, og at frivillige ikke må fortrænge ordinært ansatte. Desuden er det 6

7 helt afgørende, at ledige altid står til rådighed for arbejdsmarkedet. FTF forudsætter, at disse forudsætninger vil blive omfattet af forsøgsperiodens evaluering. Kommentar: Det følger af lovforslaget, at det er hensigten, at den frivillige indsats ikke erstatter lønnet arbejdskraft, ikke udføres på det almindelige arbejdsmarked og ikke forlænger ledighedsperioden for dagpengemodtageren. Evalueringen skal derfor belyse, om udvidelsen af timebegrænsningen til 15 timer om ugen betyder noget for udbuddet af lønnet arbejde og længden af dagpengemodtageres ledighedsperiode. De gældende regler om, at en dagpengemodtager skal stå til rådighed, herunder blandt andet være aktivt arbejdssøgende og kunne overtage arbejde med dags varsel, gælder uændret. A-kassen skal derfor vurdere, om et medlem, som har frivilligt, ulønnet arbejde lige som det gælder for alle dagpengemodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet. AK-Samvirke er bekymret for, at forslaget om at sætte timekravet op til 15 timer om ugen vil kunne få den utilsigtede konsekvens, at der bliver færre job for de ledige at søge, fordi almindeligt lønarbejde i højere grad vil blive udbudt og udført ulønnet for eller igennem frivillige organisationer eller foreninger. Kommentar: Det følger af lovforslaget, at evalueringen blandt andet skal belyse, om udvidelsen af timebegrænsningen til 15 timer om ugen betyder noget for udbuddet af lønnet arbejde Definitionen af frivilligt arbejde LO finder, at afgræsningen af det frivillige arbejde er for upræcis. Med formuleringen om arbejde for frivillige organisationer, foreninger eller lignende åbnes der op for et arbejdsmarked, som er omfattet af mere end lønnede stillinger. Uanset timetallet bør der indføres nogle klare retningslinjer for, hvilke organisationer der lever op til kriterierne for at være frivillige organisationer. Danske Handicaporganisationer henviser til, at det fremgår af forslaget til 100 e, stk. 2, at frivilligt arbejde omfattet af det udvidede fradrag ikke må vedrøre primær drift eller vedligeholdelse. DH ønsker præciseret, at bestyrelsesarbejde i en frivillig organisation ikke medfører fradrag fra første time. Frivilligrådet mener, at lovforslaget gengiver en forståelse af den frivillige indsats, som man ikke kan genkende i den frivillige verden. I bemærkningerne til lovforslaget skelner man således mellem, hvad der er en frivilligt, ulønnet aktivitet, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde (fx ekspedition i en genbrugsbutik), og hvad der er frivilligt, ulønnet arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde (fx telefonrådgivning). Det er en skelnen, der ikke anvendes i den frivillige verden, hvor det er lige så almindeligt at have frivillige, ulønnede telefonrådgivere som ekspedienter. Derfor mener Frivilligrådet, at man bør overveje, hvordan man beskriver den frivillige indsats. Frivilligrådet bidrager gerne til at udforme en beskrivelse, der i højere grad gengiver praksis i den frivillige verden. 7

8 Frivilligrådet mener, at forsøgsordningen også bør omfatte frivillige på offentlige, kommunale virksomheder, så der gælder de samme regler for frivillige både i frivillig og offentlig regi. En række kommunale institutioner har frivillige tilknyttet, og det vil begrænse erfaringerne og evalueringen med forsøget, hvis det ikke også omfatter offentlige, kommunale virksomheder. P.t. er det kun dagpenge- og efterlønsmodtagere, der bor i en frikommune, som kan være frivillige i offentlig regi uden fradrag. Kommentar: Det følger af initiativet i regeringsudspillet, at den gældende definition af frivilligt, ulønnet arbejde også skal gælde i forhold til frivilligt, ulønnet arbejde i forsøgsperioden. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås dermed arbejde, som medlemmet udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse. Definitionen følger gældende regler og er dermed nærmere fastsat i praksis på området. Efter gældende praksis er en frivillig organisation, forening eller lignende defineret som en frivillig grundlagt organisation mv., hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Et eventuelt overskud må ikke udbetales til medlemmerne, men skal bruges til almennyttige formål. De frivillige aktiviteter og det frivillige ulønnede arbejde er en betydelig del af organisationens grundlag, og man vælger frivilligt at gå ind i organisationens virke. Der kan fx være tale om organisationer med et socialt eller humanitært sigte inden for det sociale og sundhedsmæssige område, hvor aktiviteten eller det frivillige, ulønnede arbejde tager sigte på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller tager sigte på at løse velfærdsproblemer. Øget velfærd kan være af helbreds-, forsørgelses- eller omsorgsmæssig karakter, der tilvejebringes gennem vejledning, medmenneskelig kontakt eller ved at viderebringe egne oplevelser og erfaringer. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan også udføres inden for kirkelige foreninger, kollektive eller kulturelle foreninger, sportsforeninger, beboerforeninger eller i forbindelse med kommunalt ældrearbejde. Det er uden betydning, om organisationen, foreningen mv. helt eller delvist er finansieret af offentlige midler, eller om aktiviteten eller arbejdet udføres uden for en organisation. Aktiviteter eller frivilligt, ulønnet arbejde i dette regi kan fx udføres af tidligere misbrugere, pårørende mv. Aktiviteten eller det frivillige, ulønnede arbejde må dog ikke have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed. Frivilligt arbejde for kommunale institutioner er ikke omfattet af de gældende regler på området, idet der er tale om institutioner, som er en del af det almindelige og lønnede arbejdsmarked. Det bemærkes dog, at en sådan udvidelse er omfattet af 8

9 en igangværende frikommuneforsøgsordning. Frikommuneforsøget evalueres af de deltagende frikommuner Andre emner LO finder, at der udover de overordnede retningslinjer skal være konkrete regler for, hvordan det frivillige arbejde udføres på den enkelte institution. Reglerne aftales mellem ledelsen og den frivillige organisering på stedet og er understøttet af en frivillig organisation. Kommentar: Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. regulerer ikke forholdet mellem de berørte parter, men derimod under hvilke betingelser man kan få dagpenge. Retningslinjerne for, hvordan det frivillige arbejde udføres i den enkelte forening m.v., må derfor aftales mellem den frivillige organisation og den frivillige. LO mener, at det kan være et problem, at de frivillige organisationer for at tiltrække frivillig arbejdskraft, tildeler de frivillige de mest interessante arbejdsopgaver og overlader de mere rutineprægede opgaver til de beskæftigede i branchen. Kommentar: Baggrunden for regeringens 10 initiativer i udspillet Lettere at være frivillig er, at den drivkraft, som de frivillige har, ikke må svækkes af unødvendigt besvær med regler og procedurer. De frivilliges vilkår skal styrkes ikke svækkes af unødigt bøvl og bureaukrati. Initiativerne bygger på de udfordringer og barrierer, som den frivillige verden har peget på. AK-Samvirke henviser til, at man ifølge regeringspublikationen Lettere at være frivillig fra oktober 2014 vil samle relevante informationer om reglerne vedr. frivilligt, ulønnet arbejde på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside. AK-Samvirke opfordrer til, at man ud over at informere om reglerne informerer om, at ledige og medlemmer på efterløn skal rette henvendelse til deres a-kasse, inden de går i gang med at udføre frivilligt, ulønnet arbejde. Samtidig vil AK- Samvirke opfordre til, at man hurtigst muligt informerer om, at timekravet ikke er sat op til 15 timer endnu, men først sættes op ved ikrafttrædelsen af ny lovgivning, idet de har oplevet, at nogle ledige/efterlønsmodtagere med regeringspublikationen har troet, at de allerede nu kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen. Kommentar: Det bemærkes, at der på baggrund af en henvendelse fra AK- Samvirke er foretaget en præcisering på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, så det nu fremgår at forsøget skal gennemføres ved en lovændring, som forventes at træde i kraft til foråret. Beskæftigelsesministeriet vil desuden rette henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, så informationen på deres hjemmeside kan tilrettelægges i overensstemmelse med ønskerne fra AK-Samvirke. Det bemærkes derudover, at a-kasserne efter gældende regler skal yde vejledning og bistand til medlemmer, der retter henvendelse om spørgsmål indenfor a- kassernes sagsområde. 9

10 DIF og DGI bemærker om forholdet om kategoriseringen af de frivilliges hverv, at de ofte får forelagt sager, hvor frivillige er blevet trukket i deres dagpenge, fordi a- kasserne har tolket reglerne for restriktivt og ikke har skelnet korrekt mellem hvervene, altså mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder arbejde med primær drift og vedligeholdelse. DIF og DGI opfordrer Beskæftigelsesministeriet til i forbindelse med færdiggørelsen af den endelige lov at udarbejde et solidt informationsmateriale til a-kasserne, så der i fremtiden undgås, at frivillige uberettiget bliver trukket i deres dagpenge på grund af fejlkategoriseringer i a-kassernes praksis. DIF og DGI bistår gerne ministeriet med udarbejdelsen af informationsmaterialet til a-kasserne. Kommentar: Det følger af regeringsudspillet, Lettere at være frivillig, at regeringen vil samle de relevante informationer om reglerne på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside, så det bliver klart for de frivillige, hvilke regler der gælder. Det bemærkes, at det er foreslået, at den gældende definition af frivilligt, ulønnet arbejde også skal gælde i forhold til frivilligt, ulønnet arbejde i forsøgsperioden. Definitionen følger dermed gældende regler og er nærmere fastsat i praksis på området. Praksis er beskrevet i vejledningen til bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Det er derfor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering, at der ikke er behov for at udarbejde særskilt informationsmateriale til a-kassernes om definitionen af frivilligt, ulønnet arbejde. Det bemærkes videre, at en dagpengemodtager efter gældende regler kan klage over a-kassens afgørelse til Arbejdsskadestyrelsen (Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring) inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Herudover fører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilsyn med a-kassernes administration af reglerne. Ankestyrelsen bemærker, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at hjemlen i lovens 58, stk. 1, nr. 3, litra a, ikke kan anvendes til at fastsætte nærmere administrative regler om frivilligt arbejde, når arbejdsindsatsen har en sådan ugentlig varighed, at arbejdsindsatsen kan sidestilles med et egentligt arbejde. Der henvises i denne forbindelse til funktionærlovens tidsmæssige definition på funktionærarbejde. Ankestyrelsen vurderer, at der ud fra ordlyden af 58, stk. 1, nr. 3, litra a, ikke er grundlag for en sådan snæver fortolkning af hjemlen, og foreslår derfor, at afsnittet om hjemmelsspørgsmålet under punkt 2.1.2, 9. afsnit udgår. Kommentar: Gældende lovs 58, stk. 1, nr. 3, litra a, indeholder ingen specifik og positiv angivelse af muligheden for at undtage frivilligt ulønnet arbejde fra fradragsreglerne. Den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse er imidlertid vurderet at kunne give adgang til at udstede de gældende regler om, at frivilligt, ulønnet arbejde i få timer om ugen ikke skal medføre fradrag i dagpengene. 10

11 På det grundlag vurderes det at være behov for, at lovgiver får mulighed for at forholde sig til en udvidelse af adgangen til frivilligt ulønnet arbejde uden fradrag, og forslaget gennemføres derfor ved en lovændring Høringssvar fra Frikommuner: Gladsaxe og Gentofte kommuner ser positivt på, at der nu gennemføres et landsdækkende forsøg, der understøtter indsatserne på frivilligområdet. Gladsaxe og Gentofte kommuner bemærker, at det ene frikommuneforsøg, Frihed til frivillighed, overordnet giver samme mulighed, som det forsøg, der ligger i lovforslaget: Ledige kan arbejde frivilligt i mere end fire timer uden at det medfører fradrag i dagpengene. Frikommuneforsøget adskiller sig dog ved, at det ikke rummer en øvre grænse for, hvor meget der kan arbejdes frivilligt. I stedet foretager A- kassen en rådighedsvurdering for at sikre, at den ledige fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet. Gladsaxe og Gentofte kommuner vurderer, at et landsdækkende forsøg kan bidrage til at skabe mere opmærksomhed omkring muligheden for at arbejde frivilligt i flere timer, og at det vil være hensigtsmæssigt for kommunerne at lade det landsækkende forsøg erstatte frikommuneforsøget. Kommentar: Det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at forsøgsordningen for frikommuner om, at frivilligt, ulønnet arbejde som udgangspunkt ikke medfører fradrag i dagpengene og efterlønnen, ikke bliver påvirket af det foreslåede forsøg i 100 e. Det er derfor foreslået, at frikommuneforsøget om frivilligt, ulønnet arbejde fortsætter uændret og i overensstemmelse med rammerne og reglerne i lov om frikommuner. Gladsaxe og Gentofte bemærker, at det andet forsøg, Færre barrierer for frivillighed, giver ledige mulighed for at arbejde frivilligt i offentlige, kommunale virksomheder. Denne mulighed er ikke dækket af det foreslåede landsdækkende forsøg. Gladsaxe og Gentofte kommuner vil derfor opfordre til, at denne mulighed også indarbejdes blandt de 10 initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig. Kommentar: Det følger af lovforslaget, at den gældende definition af frivilligt, ulønnet arbejde i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven også skal gælde i forhold til det foreslåede forsøg med frivilligt, ulønnet arbejde. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås dermed arbejde, som medlemmet udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse. Definitionen følger gældende regler og er dermed nærmere fastsat i praksis på området. Der er således ikke i lovforslaget lagt op til, at forslaget også skal gælde i forhold til frivilligt, ulønnet arbejde i offentlige, kommunale virksomheder. 11

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om folkehøjskoler 01. oktober 2013 Kulturministeriet sendte den 18. juni 2013 et udkast til forslag til lov om folkehøjskoler i offentlig

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Socialudvalget 2012-13 L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer:

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer: Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 199 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere