Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014 J.nr Indledning Høringsnotatet vedrører forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde). Lovforslaget blev sendt i ekstern høring den 15. oktober 2014 med høringsfrist den 19. november 2014, kl. 12. Lovforslaget udmønter det første af de 10 initiativer i regeringsudspillet Lettere at være frivillig. Lovforslaget betyder, at muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene, efterlønnen og fleksydelsen i en forsøgsperiode på 2 år sætte op fra 4 timer til 15 timer om ugen. Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Ankestyrelsen, AK-Samvirke, ATP, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Danske Advokater, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Det faglige hus, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Frie Funktionærer, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kooperationen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Rigsrevisionen, Frivilligt Forum, Frivilligrådet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, FriSe. Frikommunerne: Gladsaxe, Gentofte, Fredensborg, Vesthimmerland, Fredericia, Viborg, Odense, Vejle, Odsherred. Der er modtaget høringssvar fra: Ankestyrelsen, AK-Samvirke, ATP, Center for frivilligt socialt arbejde, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, DGI, DIF, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forhandlingsfællesskabet, Frie Funktionærer, Frivilligrådet, FTF, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes Brancheforening, Lederne og LO. Følgende frikommuner har indsendt høringssvar: Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune De modtagne høringssvar vedlægges til orientering. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.2. Resume af og kommentarer til lovforslagets delelementer

2 2.1. Generelle bemærkninger til lovforslaget ATP, Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Institut for Menneskerettigheder har ingen bemærkninger til lovforslaget. Center for frivilligt socialt arbejde, DGI, DIF, FTF, Jobrådgivernes Brancheforening, Frie Funktionærer, Frivilligrådet, AK-Samvirke, Lederne, Frie Funktionærer og Forhandlingsfællesskabet har udtalt sig positivt i forhold til lovforslaget. Center for frivilligt socialt arbejde bemærker, at de i flere undersøgelser har kunnet konstatere, at reglerne på området har udgjort en betydelig barriere for netop denne målgruppes deltagelse i frivilligt arbejde, hvilket også har betydet, at det potentiale, som frivilligt arbejde udgør i forhold til at knytte personer uden lønarbejde tættere til det lønnede arbejdsmarked, ikke er blevet udnyttet fuldt ud. Frivilligrådet mener, at der længe har været et stort behov for at lempe reglerne på området, så frivillige på fx dagpenge ikke bliver mistænkeliggjort, men i stedet får mulighed for at vedligeholde og udvikle deres kompetencer via deres frivillige indsats. FTF støtter initiativet ud fra den betragtning, at ledige får et større og bedre netværk, der kan forbedre den lediges muligheder for at komme i betragtning til et job på ordinære vilkår. Frie Funktionærer bemærker, at det giver ledige mulighed for at møde mennesker, og med sin frivillige hjælp, mulighed for nye kontakter og at vise sit engagement og initiativ, som kan understøtte den lediges chancer for at møde jobåbninger og få et reelt fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Lederne bemærker, at det også kan medvirke til at give ledige bedre muligheder for at bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de er ledige. DIF og DGI bemærker, at den såkaldte 4-timersregel længe har været en unødvendig regel, som har forhindret og afskrækket mange dagpenge- og efterlønsmodtagere fra at udføre frivilligt arbejde i deres foreninger. Med en forhøjelse af timeantallet vil det nu blive mindre besværligt for borgere på dagpenge og andre ydelser at blive en aktiv del af forenings-danmark. Jobrådgivernes Brancheforening, Frie Funktionærer, Frivilligrådet, AK-Samvirke, Lederne, Frie Funktionærer og Forhandlingsfællesskabet har dog påpeget, at udvidelsen af timetallet, hvor en dagpengemodtager m.v. kan udføre frivilligt arbejde uden fradrag, ikke må betyde, at den frivillige indsats erstatter lønnet arbejdskraft, og at den ikke må udføres på det almindelige arbejdsmarked og forlænge ledighedsperioden. Jobrådgivernes Brancheforening bemærker, at det ikke må medføre, at motivationen for at søge og overgå til ordinært arbejde reduceres, og det må ikke komme i konflikt med de lediges rådighedsforpligtelse. 2

3 Frie Funktionærer er bekymret for, at arbejde, der normalt ville kunne udbydes som normalt lønarbejde, risikerer at komme i spil som en ulønnet aktivitet, især i kommuners bestræbelser på at bevare velfærdsordninger på en så billig måde som muligt. De mener derfor, at den udvidede timeregel derfor er en balancegang, og de ser forslaget om en 2-årig forsøgsperiode til at følge udviklingen som en både fornuftig og nødvendig foranstaltning Målgruppen for forslaget Center for frivilligt socialt arbejde finder, at det bør overvejes, om der skal gælde de samme regler for henholdsvis efterløns- og dagpenge-/fleksydelsesmodtagere. Langt de fleste efterlønsmodtagere er i deres egen bevidsthed færdige med det lønnede arbejdsmarked, og det forekommer dem ulogisk og unødigt begrænsende, at de ikke kan få lov til at udføre den mængde frivilligt arbejde, som de selv finder passende. Samtidig går de frivillige foreninger glip af en betydelig ekstra frivillig arbejdskraft på grund af denne begrænsning. Kommentar: Det fremgår af regeringsudspillet, at ledige og efterlønsmodtagere i højere grad skal kunne bidrage med en frivillig indsats uden fradrag i deres ydelser, og at reglerne derfor skal justeres, således at muligheden for at arbejde frivilligt i frivillige organisationer udvides fra de nuværende fire timer til 15 timer om ugen. Da reglerne om fradrag i fleksydelse følger reglerne på efterlønsområdet, omfattes også denne gruppe af forslaget. Det er hensigten med forslaget, at dagpenge-, efterløns- og fleksydelsesmodtagere fortsat skal være omfattet af de samme regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde. Det skal desuden bemærkes, at der er tale om en forsøgsordning, som skal evalueres. Evalueringen skal bl.a. belyse, hvilke effekter udvidelsen af timebegrænsningen har på udbuddet af lønnet arbejde. Danske Handicaporganisationer finder det positivt, at det nu i en forsøgsperiode på to år bliver muligt at påtage sig frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen. Det er vigtigt, at også personer på offentlig forsørgelse, herunder personer med handicap, har lige mulighed for at deltage i frivilligt, herunder frivilligt politisk arbejde. DH så gerne, at forsøget blev udvidet til også at omfatte fleksjobvisiteredes ret til at udføre frivilligt arbejde. Uanset forsørgelse- eller kompensationsform skal det generelt være muligt at have et aktivt fritidsliv på lige fod med andre. Et aktivt fritidsliv bør ses som noget positivt i sig selv, uagtet forsørgelse og arbejdsevne, og skal derfor ikke indgå i en vurdering af en persons arbejdsevne og dermed forsørgelsesgrundlag. Danske Handicaporganisationer henviser til, at der i bemærkningerne til lovforslaget står, at Frivillige på dagpenge og efterløn oplever, at reglerne om, hvornår de kan udføre en frivillig indsats uden at blive trukket i deres ydelser, er komplicerede og svære at forstå. Nogle fortæller, at de ikke tør melde sig som frivillige, fordi de er bange for, at det går ud over deres indtægtsgrundlag. DH vil gerne gøre opmærksom på, at samme problemstilling er udbredt blandt mennesker i fleksjob og på førtidspension, hvilket fungerer som en stor barriere for rekruttering af frivillige 3

4 blandt disse målgrupper, der ellers ofte har en tæt berøring med handicap/sygdomme og deraf har væsentlige ressourcer og viden at bidrage med. Ideelt set burde forslaget også rumme en løsning for disse grupper, som oplever, at ikke kun deres forsørgelsesgrundlag afhænger af, at de ikke påtager sig frivilligt arbejde, men også andre myndighedsbeslutninger påvirkes heraf, fx visitation til hjemmehjælp, rengøring, aflastning o.a. Frivilligrådet står uforstående over for, at forsøgsordningen ikke også omfatter ledige fleksjobbere på ledighedsydelse. Der bør gælde de samme regler for ledige fleksjobbere som for ledige dagpengemodtagere. Ikke mindst, når der bliver lagt op til, at der skal gælde de samme regler for efterlønsmodtagere og for fleksjobbere på fleksydelse ( efterløn ). Kommentar: Da der i efterlønsreglerne henvises til dagpengereglernes fradragsbestemmelser, vil forslaget få virkning for efterlønsmodtagerne. Tilsvarende er fleksydelsesmodtagere omfattet af forslaget, idet der i bekendtgørelse om fleksydelse, henvises til dagpengereglernes fradragsbestemmelser. Formålet med fleksydelsesordningen er, at personer, der er visiteret til fleksjob, så vidt muligt skal have samme rettigheder og vilkår som efterlønsmodtagere. Forslaget gælder ikke for ledighedsydelsesmodtagere og for den kompensation, der kan ydes til personer, der har ret til et seniorjob. For disse to grupper er der fastsat tilsvarende fradragsregler, som dem, der gælder for dagpengemodtagerne, men der er tale om selvstændige regelsæt, som ikke henviser til dagpengereglerne. Det er derfor ikke lagt op til, at forsøget skal omfatte disse to ordninger Forsøg og evaluering Frivilligrådet mener, at det er vigtigt at præcisere, at evalueringen af forsøgsordningen skal sætte fokus på, hvilken betydning forsøgsordningen får for de enkelte frivillige. Det kan fx være betydningen i forhold til at fastholde eller udvikle kompetencer eller i forhold til at komme i job. Frivilligrådet deltager gerne i arbejdet med den nærmere udformning af evalueringen. Kommentar: I evalueringen skal der undersøges, hvorvidt udvidelsen af timebegrænsningen virker fastholdende for den enkelte ledige. I det omfang evalueringen viser, at de ledige, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde, kommer hurtigere i job, vil dette fremgå af evalueringen. AK-Samvirke noterer sig, at timekravet sættes op som led i en 2-årig forsøgsordning, som skal evalueres. AK-Samvirke vil opfordre til, at forsøgsordningen ikke bare evalueres, men at den monitoreres løbende, og at der i den forbindelse sættes fokus på eventuelle utilsigtede konsekvenser af ordningen. Da en monitorering og evaluering primært tager afsæt i indberetninger fra a- kasserne, går AK-Samvirke ud fra, at der hurtigt og i dialog med AK-Samvirke fastlægges nogle klare rammer for, hvordan man vil følge forsøgsordningen. AK- Samvirke går ud fra, at man hurtigt går i dialog med dem om behovet for eventuelle nye indberetninger. 4

5 Kommentar: Det følger af lovforslaget, at evalueringen blandt andet skal gennemføres på baggrund af oplysninger fra a-kasserne, og at det til brug for evalueringen vil være nødvendigt at tilvejebringe løbende registerdata om medlemmer, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde. Evalueringen vil dermed forudsætte, at a- kasserne indberetter oplysninger om deres medlemmers frivillige, ulønnede arbejde. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil høre AK-Samvirke, herunder a- kasserne, i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af evalueringen. Lederne finder det vigtigt, at forhøjelsen fra de nuværende fire timer til 15 timer i forsøgsperioden ikke medvirker til, at ledige fastholdes i dagpengesystemet. Derfor er det vigtigt, som det også fremgår at lovforslaget, at det i forbindelse med evalueringen at forsøget belyses, om udvidelsen af timebegrænsningen får betydning for længden af dagpengemodtagerens ledighedsperiode. Kommentar: Det følger af lovforslaget, at evalueringen skal belyse, om udvidelsen af timebegrænsningen til 15 timer om ugen betyder noget for udbuddet af lønnet arbejde og længden af dagpengemodtageres ledighedsperiode. Center for frivilligt socialt arbejde finder den foreslåede forsøgsperiode på 2 år noget kortsigtet. De frivillige foreninger og organisationer skal have ændret deres frivilligpolitikker, rekrutteringsstrategier, organisatoriske rammer etc. for at kunne imødekomme den foreslåede lovændring og hele dette arbejde skal tilbageføres om to år, hvis der ikke forinden træffes beslutning om en permanentgørelse af ordningen. Subsidiært anbefales, at forsøgsperioden forlænges til 4-5 år. DIF og DGI står uforstående overfor, hvorfor der er tale om en forsøgsperiode, der skal køre fra den 23. marts 2015 til den 20. marts Afbureaukratisering af de frivilliges rammevilkår, fsva. borgere på overførselsindkomster, har altid stået højt på deres dagsorden. Det har regeringen fået oplyst, da den tilbage i 2012 spurgte de frivilliges repræsentanter, om hvad der ville lette de frivilliges rammevilkår (Deloitte). Derfor ser de ingen grund til ikke at gøre ordningen permanent. Såfremt ordningen forbliver en forsøgsordning, foreslår DIF og DGI, at forsøgsperioden forlænges til fem år, og at evalueringen ikke bliver et nyt bureaukrati, hvor de frivillige skal bruge uforholdsmæssig meget tid på at indberette data til A-kasserne. Kommentar: I udarbejdelsen af initiativet om bedre vilkår for frivillige på dagpenge og efterløn har det været et vigtigt hensyn, at den frivillige indsats ikke erstatter lønnet arbejdskraft og ikke fastholder dagpengemodtagere i arbejdsløshed. Det er derfor foreslået, at udvidelsen af den ugentlige timebegrænsning til 15 timer gennemføres som et 2-årigt forsøg, som skal evalueres før det eventuelt forlænges eller permanentgøres Fortrængning af ordinært arbejde LO er meget betænkelige ved forslaget. Såfremt der gives mulighed for arbejde helt op til 15 timer om ugen uden modregning, vil det utvivlsomt medføre fortrængning af ordinært ansatte, idet der jo er tale om en undtagelse for frivilligt arbejde på områder, hvor der ellers er lønnede job. 5

6 LO synes ikke, at forslaget harmonerer med intentionerne i beskæftigelsesreformen, hvor der er fokus på ordinære job og varig beskæftigelse. LO har principielt den holdning, at dagpengeydelsen modtages som kompensation for, at man ikke har et arbejde, hvilket bliver uklart, hvis man har et ulønnet arbejde 15 timer om ugen. Det er LO s vurdering, at omfanget af anvendelsen af ordningen kan blive markant. Således har nogle af LO s a-kasser allerede fået rigtig mange henvendelser fra medlemmer om muligheden for at anvende reglerne i den foreslåede ordning, selvom forslaget først er tiltænkt ikrafttræden fra marts Kommentar: Det følger af lovforslaget, at det er hensigten, at den frivillige indsats ikke erstatter lønnet arbejdskraft, ikke udføres på det almindelige arbejdsmarked og ikke forlænger ledighedsperioden for dagpengemodtageren. Muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene i op til 15 timer om ugen skal derfor gennemføres som et forsøg i en periode på 2 år. Herefter skal regelændringen evalueres. Evalueringen skal netop belyse, om udvidelsen af timebegrænsningen til 15 timer om ugen betyder noget for udbuddet af lønnet arbejde og længden af dagpengemodtageres ledighedsperiode. Det bemærkes, at muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i ydelsen i op til 15 timer om ugen ikke gælder for frivilligt, ulønnet arbejde, som vedrører primær drift og vedligeholdelse i den frivillige forening. Frivilligt, ulønnet arbejde med primær drift og vedligeholdelse medfører som udgangspunkt fradrag i ydelsen fra første time. Årsagen er, at dette arbejde typisk vil udføres af lønnet arbejdskraft. LO finder, at forslaget har et sympatisk socialpolitisk sigte, idet de frivillige organisationer, som løfter vigtige opgaver, får tilført ekstra ressourcer. Ligeledes kan forslaget godt bidrage lidt til, at den enkelte arbejdsløse får et lidt større netværk. Men LO finder den foreslåede ændring alt for vidtgående. Dagpengesystemet skal ikke være drivende for en god socialpolitik. Kommentar: Baggrunden for forslaget er, at frivillige på dagpenge og efterløn oplever, at reglerne for, hvornår de kan udføre en frivillig indsats uden at blive trukket i deres ydelser, er komplicerede og svære at forstå for de enkelte personer. Nogle fortæller, at de ikke tør melde sig som frivillige, fordi de er bange for, at det går ud over deres indtægtsgrundlag. De frivillige og de frivillige foreninger og organisationer har selv peget på, at en udvidelse af muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i ydelsen fra de nuværende fire timer til 15 timer om ugen vil være en mulig løsning. Det sikres med forsøget, at de frivillige på dagpenge, efterløn eller fleksydelse kan udføre mere frivilligt arbejde uden at være bange for, at det går ud over deres ydelser. FTF opfordrer til, at frivilligt arbejde skal fastholdes som et supplement til det fagprofessionelle, og at frivillige ikke må fortrænge ordinært ansatte. Desuden er det 6

7 helt afgørende, at ledige altid står til rådighed for arbejdsmarkedet. FTF forudsætter, at disse forudsætninger vil blive omfattet af forsøgsperiodens evaluering. Kommentar: Det følger af lovforslaget, at det er hensigten, at den frivillige indsats ikke erstatter lønnet arbejdskraft, ikke udføres på det almindelige arbejdsmarked og ikke forlænger ledighedsperioden for dagpengemodtageren. Evalueringen skal derfor belyse, om udvidelsen af timebegrænsningen til 15 timer om ugen betyder noget for udbuddet af lønnet arbejde og længden af dagpengemodtageres ledighedsperiode. De gældende regler om, at en dagpengemodtager skal stå til rådighed, herunder blandt andet være aktivt arbejdssøgende og kunne overtage arbejde med dags varsel, gælder uændret. A-kassen skal derfor vurdere, om et medlem, som har frivilligt, ulønnet arbejde lige som det gælder for alle dagpengemodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet. AK-Samvirke er bekymret for, at forslaget om at sætte timekravet op til 15 timer om ugen vil kunne få den utilsigtede konsekvens, at der bliver færre job for de ledige at søge, fordi almindeligt lønarbejde i højere grad vil blive udbudt og udført ulønnet for eller igennem frivillige organisationer eller foreninger. Kommentar: Det følger af lovforslaget, at evalueringen blandt andet skal belyse, om udvidelsen af timebegrænsningen til 15 timer om ugen betyder noget for udbuddet af lønnet arbejde Definitionen af frivilligt arbejde LO finder, at afgræsningen af det frivillige arbejde er for upræcis. Med formuleringen om arbejde for frivillige organisationer, foreninger eller lignende åbnes der op for et arbejdsmarked, som er omfattet af mere end lønnede stillinger. Uanset timetallet bør der indføres nogle klare retningslinjer for, hvilke organisationer der lever op til kriterierne for at være frivillige organisationer. Danske Handicaporganisationer henviser til, at det fremgår af forslaget til 100 e, stk. 2, at frivilligt arbejde omfattet af det udvidede fradrag ikke må vedrøre primær drift eller vedligeholdelse. DH ønsker præciseret, at bestyrelsesarbejde i en frivillig organisation ikke medfører fradrag fra første time. Frivilligrådet mener, at lovforslaget gengiver en forståelse af den frivillige indsats, som man ikke kan genkende i den frivillige verden. I bemærkningerne til lovforslaget skelner man således mellem, hvad der er en frivilligt, ulønnet aktivitet, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde (fx ekspedition i en genbrugsbutik), og hvad der er frivilligt, ulønnet arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde (fx telefonrådgivning). Det er en skelnen, der ikke anvendes i den frivillige verden, hvor det er lige så almindeligt at have frivillige, ulønnede telefonrådgivere som ekspedienter. Derfor mener Frivilligrådet, at man bør overveje, hvordan man beskriver den frivillige indsats. Frivilligrådet bidrager gerne til at udforme en beskrivelse, der i højere grad gengiver praksis i den frivillige verden. 7

8 Frivilligrådet mener, at forsøgsordningen også bør omfatte frivillige på offentlige, kommunale virksomheder, så der gælder de samme regler for frivillige både i frivillig og offentlig regi. En række kommunale institutioner har frivillige tilknyttet, og det vil begrænse erfaringerne og evalueringen med forsøget, hvis det ikke også omfatter offentlige, kommunale virksomheder. P.t. er det kun dagpenge- og efterlønsmodtagere, der bor i en frikommune, som kan være frivillige i offentlig regi uden fradrag. Kommentar: Det følger af initiativet i regeringsudspillet, at den gældende definition af frivilligt, ulønnet arbejde også skal gælde i forhold til frivilligt, ulønnet arbejde i forsøgsperioden. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås dermed arbejde, som medlemmet udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse. Definitionen følger gældende regler og er dermed nærmere fastsat i praksis på området. Efter gældende praksis er en frivillig organisation, forening eller lignende defineret som en frivillig grundlagt organisation mv., hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Et eventuelt overskud må ikke udbetales til medlemmerne, men skal bruges til almennyttige formål. De frivillige aktiviteter og det frivillige ulønnede arbejde er en betydelig del af organisationens grundlag, og man vælger frivilligt at gå ind i organisationens virke. Der kan fx være tale om organisationer med et socialt eller humanitært sigte inden for det sociale og sundhedsmæssige område, hvor aktiviteten eller det frivillige, ulønnede arbejde tager sigte på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller tager sigte på at løse velfærdsproblemer. Øget velfærd kan være af helbreds-, forsørgelses- eller omsorgsmæssig karakter, der tilvejebringes gennem vejledning, medmenneskelig kontakt eller ved at viderebringe egne oplevelser og erfaringer. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan også udføres inden for kirkelige foreninger, kollektive eller kulturelle foreninger, sportsforeninger, beboerforeninger eller i forbindelse med kommunalt ældrearbejde. Det er uden betydning, om organisationen, foreningen mv. helt eller delvist er finansieret af offentlige midler, eller om aktiviteten eller arbejdet udføres uden for en organisation. Aktiviteter eller frivilligt, ulønnet arbejde i dette regi kan fx udføres af tidligere misbrugere, pårørende mv. Aktiviteten eller det frivillige, ulønnede arbejde må dog ikke have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed. Frivilligt arbejde for kommunale institutioner er ikke omfattet af de gældende regler på området, idet der er tale om institutioner, som er en del af det almindelige og lønnede arbejdsmarked. Det bemærkes dog, at en sådan udvidelse er omfattet af 8

9 en igangværende frikommuneforsøgsordning. Frikommuneforsøget evalueres af de deltagende frikommuner Andre emner LO finder, at der udover de overordnede retningslinjer skal være konkrete regler for, hvordan det frivillige arbejde udføres på den enkelte institution. Reglerne aftales mellem ledelsen og den frivillige organisering på stedet og er understøttet af en frivillig organisation. Kommentar: Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. regulerer ikke forholdet mellem de berørte parter, men derimod under hvilke betingelser man kan få dagpenge. Retningslinjerne for, hvordan det frivillige arbejde udføres i den enkelte forening m.v., må derfor aftales mellem den frivillige organisation og den frivillige. LO mener, at det kan være et problem, at de frivillige organisationer for at tiltrække frivillig arbejdskraft, tildeler de frivillige de mest interessante arbejdsopgaver og overlader de mere rutineprægede opgaver til de beskæftigede i branchen. Kommentar: Baggrunden for regeringens 10 initiativer i udspillet Lettere at være frivillig er, at den drivkraft, som de frivillige har, ikke må svækkes af unødvendigt besvær med regler og procedurer. De frivilliges vilkår skal styrkes ikke svækkes af unødigt bøvl og bureaukrati. Initiativerne bygger på de udfordringer og barrierer, som den frivillige verden har peget på. AK-Samvirke henviser til, at man ifølge regeringspublikationen Lettere at være frivillig fra oktober 2014 vil samle relevante informationer om reglerne vedr. frivilligt, ulønnet arbejde på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside. AK-Samvirke opfordrer til, at man ud over at informere om reglerne informerer om, at ledige og medlemmer på efterløn skal rette henvendelse til deres a-kasse, inden de går i gang med at udføre frivilligt, ulønnet arbejde. Samtidig vil AK- Samvirke opfordre til, at man hurtigst muligt informerer om, at timekravet ikke er sat op til 15 timer endnu, men først sættes op ved ikrafttrædelsen af ny lovgivning, idet de har oplevet, at nogle ledige/efterlønsmodtagere med regeringspublikationen har troet, at de allerede nu kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen. Kommentar: Det bemærkes, at der på baggrund af en henvendelse fra AK- Samvirke er foretaget en præcisering på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, så det nu fremgår at forsøget skal gennemføres ved en lovændring, som forventes at træde i kraft til foråret. Beskæftigelsesministeriet vil desuden rette henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, så informationen på deres hjemmeside kan tilrettelægges i overensstemmelse med ønskerne fra AK-Samvirke. Det bemærkes derudover, at a-kasserne efter gældende regler skal yde vejledning og bistand til medlemmer, der retter henvendelse om spørgsmål indenfor a- kassernes sagsområde. 9

10 DIF og DGI bemærker om forholdet om kategoriseringen af de frivilliges hverv, at de ofte får forelagt sager, hvor frivillige er blevet trukket i deres dagpenge, fordi a- kasserne har tolket reglerne for restriktivt og ikke har skelnet korrekt mellem hvervene, altså mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder arbejde med primær drift og vedligeholdelse. DIF og DGI opfordrer Beskæftigelsesministeriet til i forbindelse med færdiggørelsen af den endelige lov at udarbejde et solidt informationsmateriale til a-kasserne, så der i fremtiden undgås, at frivillige uberettiget bliver trukket i deres dagpenge på grund af fejlkategoriseringer i a-kassernes praksis. DIF og DGI bistår gerne ministeriet med udarbejdelsen af informationsmaterialet til a-kasserne. Kommentar: Det følger af regeringsudspillet, Lettere at være frivillig, at regeringen vil samle de relevante informationer om reglerne på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside, så det bliver klart for de frivillige, hvilke regler der gælder. Det bemærkes, at det er foreslået, at den gældende definition af frivilligt, ulønnet arbejde også skal gælde i forhold til frivilligt, ulønnet arbejde i forsøgsperioden. Definitionen følger dermed gældende regler og er nærmere fastsat i praksis på området. Praksis er beskrevet i vejledningen til bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Det er derfor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering, at der ikke er behov for at udarbejde særskilt informationsmateriale til a-kassernes om definitionen af frivilligt, ulønnet arbejde. Det bemærkes videre, at en dagpengemodtager efter gældende regler kan klage over a-kassens afgørelse til Arbejdsskadestyrelsen (Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring) inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Herudover fører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilsyn med a-kassernes administration af reglerne. Ankestyrelsen bemærker, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at hjemlen i lovens 58, stk. 1, nr. 3, litra a, ikke kan anvendes til at fastsætte nærmere administrative regler om frivilligt arbejde, når arbejdsindsatsen har en sådan ugentlig varighed, at arbejdsindsatsen kan sidestilles med et egentligt arbejde. Der henvises i denne forbindelse til funktionærlovens tidsmæssige definition på funktionærarbejde. Ankestyrelsen vurderer, at der ud fra ordlyden af 58, stk. 1, nr. 3, litra a, ikke er grundlag for en sådan snæver fortolkning af hjemlen, og foreslår derfor, at afsnittet om hjemmelsspørgsmålet under punkt 2.1.2, 9. afsnit udgår. Kommentar: Gældende lovs 58, stk. 1, nr. 3, litra a, indeholder ingen specifik og positiv angivelse af muligheden for at undtage frivilligt ulønnet arbejde fra fradragsreglerne. Den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse er imidlertid vurderet at kunne give adgang til at udstede de gældende regler om, at frivilligt, ulønnet arbejde i få timer om ugen ikke skal medføre fradrag i dagpengene. 10

11 På det grundlag vurderes det at være behov for, at lovgiver får mulighed for at forholde sig til en udvidelse af adgangen til frivilligt ulønnet arbejde uden fradrag, og forslaget gennemføres derfor ved en lovændring Høringssvar fra Frikommuner: Gladsaxe og Gentofte kommuner ser positivt på, at der nu gennemføres et landsdækkende forsøg, der understøtter indsatserne på frivilligområdet. Gladsaxe og Gentofte kommuner bemærker, at det ene frikommuneforsøg, Frihed til frivillighed, overordnet giver samme mulighed, som det forsøg, der ligger i lovforslaget: Ledige kan arbejde frivilligt i mere end fire timer uden at det medfører fradrag i dagpengene. Frikommuneforsøget adskiller sig dog ved, at det ikke rummer en øvre grænse for, hvor meget der kan arbejdes frivilligt. I stedet foretager A- kassen en rådighedsvurdering for at sikre, at den ledige fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet. Gladsaxe og Gentofte kommuner vurderer, at et landsdækkende forsøg kan bidrage til at skabe mere opmærksomhed omkring muligheden for at arbejde frivilligt i flere timer, og at det vil være hensigtsmæssigt for kommunerne at lade det landsækkende forsøg erstatte frikommuneforsøget. Kommentar: Det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at forsøgsordningen for frikommuner om, at frivilligt, ulønnet arbejde som udgangspunkt ikke medfører fradrag i dagpengene og efterlønnen, ikke bliver påvirket af det foreslåede forsøg i 100 e. Det er derfor foreslået, at frikommuneforsøget om frivilligt, ulønnet arbejde fortsætter uændret og i overensstemmelse med rammerne og reglerne i lov om frikommuner. Gladsaxe og Gentofte bemærker, at det andet forsøg, Færre barrierer for frivillighed, giver ledige mulighed for at arbejde frivilligt i offentlige, kommunale virksomheder. Denne mulighed er ikke dækket af det foreslåede landsdækkende forsøg. Gladsaxe og Gentofte kommuner vil derfor opfordre til, at denne mulighed også indarbejdes blandt de 10 initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig. Kommentar: Det følger af lovforslaget, at den gældende definition af frivilligt, ulønnet arbejde i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven også skal gælde i forhold til det foreslåede forsøg med frivilligt, ulønnet arbejde. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås dermed arbejde, som medlemmet udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse. Definitionen følger gældende regler og er dermed nærmere fastsat i praksis på området. Der er således ikke i lovforslaget lagt op til, at forslaget også skal gælde i forhold til frivilligt, ulønnet arbejde i offentlige, kommunale virksomheder. 11

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Til høringsparter, jf. høringslisten

Til høringsparter, jf. høringslisten Til høringsparter, jf. høringslisten Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Høring af forslag til lov om ændring

Læs mere

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer:

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.:

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.: Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 2 Bilag 1 Offentligt N O T A T September 2013 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen.

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Socialudvalget 2012-13 L 85 Bilag 3 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-8317 23. november 2012 Høringsnotat om Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Evaluering af fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde. Evaluering af fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde Rapport

Evaluering af fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde. Evaluering af fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde Rapport Evaluering af fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde Rapport 25. november 2016 1 Indhold Indhold 2 Resume 3 1 Indledning 6 1.1 Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde 6 1.2 Definition

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 24. juni 2010 om frivilligt, ulønnet arbejde (samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 24. juni 2010 om frivilligt, ulønnet arbejde (samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 459 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 24. juni 2010 om frivilligt, ulønnet arbejde (samrådsspørgsmål BI og BJ)

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget) Enhed ADMPOL Sagsbehandler HVJ Koordineret med Sagsnr. 2014-15730 Doknr. 140340 Dato 23-06-2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Lovovervågning - Lov om fleksydelse

Lovovervågning - Lov om fleksydelse Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 87 Offentligt Lovovervågning - Lov om fleksydelse 1. Indledning 1.1. Baggrund I december 2000 indgik Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre,

Læs mere

Udkast. til Forslag. til. Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Udkast. til Forslag. til. Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 99 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Udvidelse af lovens målgruppe for personlig assistance

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov om frikommer m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg)

Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov om frikommer m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg) Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 88 Offentligt Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Sagsnr. 2014-15730 Doknr. 161090 Dato 29-09-2014 Kommenteret

Læs mere