Værdikæden i fersk fisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdikæden i fersk fisk"

Transkript

1 Indhold Værdikæden i fersk fisk Baggrund Værdikæden og udgifter De forskellige håndterings-og salgsled for fisken Før fiskeauktionen Transport Første salg Producenter/grossister Mellemhandlere/grossister Fiskehandlere Detailledet, udvalgte supermarkeder Baggrund for kalkulationer Torsk Rødspætte Jomfruhummer Blåmuslinger (Mytilus edulis) Opdrætsørred Diskussion

2 Værdikæden i fersk fisk 1 Baggrund Hensigten med projektet er at se på værdikæden af kystfisk i forløbet fra de danske havne/producenter til forbrugerne. Som repræsentative eksempler er valgt håndskåret torskefilet, rødspætte (pandeklare, flået u. hoved og finner), håndskåret rødspættefilet, hele ferske jomfruhummer, levende blåmuslinger og dambrugsørred (rensede portionsørred). 1.1 Værdikæden og udgifter I hvert led værdikæden beskrives de aktiviteter som medfører en ændring af prisen på produktet. 2 De forskellige håndterings-og salgsled for fisken. 2.1 Før fiskeauktionen Om bord i fiskeskibene bliver hovedparten af fisken renset for indvolde skyllet og iset i kasser. Nogle skibe færdigpakker fisken, afvejer, sorterer og mærker fisken ombord, og sætter den direkte for salg på fiskeauktionen. Den største del af den landede fisk går stadig gennem en samlecentral. På samlecentralen om pakkes fisken i nye kasser, sorteres efter art, størrelse og kvalitet. De opsorterede fisk registreres og mærkes, hvorefter de overføres til salg i auktionshallen. Fiskernes direkte udgifter ved salg kan svinge fra auktion til auktion; men udgør typisk: (Eksempel) 20 kg kasse, salgsværdi 100 kr. Hirtshals havn 2,4 kr. Hirtshals havn hav land. Afg 0,50 kr. Fiskeauktion 2 kr. Sortering 6,5 kr.(løn, faciliteter, is mm.) Kasseleje 6,5 kr. Andre omk. 3,5 kr. Tilbage 21,4 kr. De 21,4 % fratrækkes fiskeren i afregningen fra salget på auktionen. Køberen betaler herefter 4,5 kr./kasse i leje Dette blot for at synliggøre at der er store omkostninger forbundet med salg for fiskerne. Uagtet fiskernes samlede fortjeneste eller tab, fastættes salgspriserne på auktionen ud fra de grundlæggende principper om udbud og efterspørgsel. Hvad der imidlertid er mere interessant for forbrugerne er den prisudvikling der forekommer gennem de forskellige led fra fisken er solgt på auktionen, til den indkøbes i detailhandelen 2

3 2.2 Transport Den første del af transporten fra havn til fiskeauktion dækkes af fiskeren og er inkluderet i betalingen til fiskeauktionen ved salg. Omkostninger til transport fra auktion til forarbejdningsvirksomhed/grossist afholde s af køberen. Transport fra forarbejdningsvirksomhed/grossist til detailhandlernes betales typisk af køberen, detailhandleren. Eksempelvis koster tranport af fersk iset fisk fra havnen i Hirtshals eller Hanstholm til Fisketorvet i Kbh. ca. 2,5 kr./kg 2.3 Første salg Prisfastsættelsen af fiskeprodukterne starter på fiskeauktionen. Fiskernes omkostninger og arbejdsindsats har ingen betydning for auktionsprisen, denne fastsættes udelukkende på baggrund af de almindlige principper om udbud og efterspørgsel. Auktionsprisen kan svinge langt over 100 % pga. udbud, sæson og kvalitet, hvorfor der i denne beregning er valgt at anvende gennemsnitsprisen på danske fiskeauktioner for 2011, for så vidt angår auktionsfisk. Da de svingende priser ikke umiddelbart slår igennem på detailsalgspriserne, vil graden af fortjeneste i de efterfølgende led tilsvarende svinge fra høj til lav. Vi har derfor, så vidt muligt, brugt gennemsnitspriser i de efterfølgende led. Fiskens vej til forbrugeren er meget forskelligartet. Den korteste vej er direkte salg fra både med autorisation til salg. Det er klart nok en lille del af fisken, der omsættes den vej, og naturlig nok kun udbredt på fiskerihavnene. Den mest gængse vej fra fangst til forbruger, går via flere led, fra auktion til typisk en filetfabrik/fiskepakhus, over et eller flere grossistled for til sidst at ende hos fiskehandleren. En tredje form for salg er internethandel, hvor forbrugeren via nettet køber fisken direkte fra opkøberen/producenten, og får den leveret på hjemadressen. Derved spares et led eller to i kæden; til gengæld gør de relativt høje distributionsomkostninger, at salgsprisen også bliver høj. 2.4 Producenter/grossister Det typiske første led er producenter, der opkøber fisk på auktionen for videresalg i engrosleddet. Disse enheder kaldes ofte fiskepakhuse. Sædvanligvis fremstilles her håndskårne fileter og fars. Fiskeprodukterne eller de hele fisk afvejes i pollykasser, som videresælges fersk iset til grossister, fiskehandlere, eller storkøkkener. 2.5 Mellemhandlere/grossister En stor del af fisken til detailsalg går gennem et grossistled, ofte med kølelager og distributionssystem. Årsagen til dette fordyrende led er, at det, for den enkelte fiskehandler, er relativt besværligt og dyrt i transport selv at samle de mange forskellige produkttyper de skal have i udbud. Et typisk eksempel kunne være sildefileter fra sildefabrikkerne i Skagen, hvidfiskefilet og fars fra sejfabrikkerne i Hanstholm, håndskårne rødspætter fra Hirtshals, opdrætslaks fra Norge, muslinger og østers fra Limfjorden, for ikke at nævne de mere eksotiske arter og produkter det forventes, at fiskerbutikkerne har i sortimentet. Grossistleddet distribuerer produkterne og letter dermed tilgængeligheden for fiskehandleren. 3

4 Fisketorvet i København er et eksempel på grossisthandel sat i system, her leveres de mange produkttyper ind fra hele landet og udlandet, og distribueres via mellemhandlere til de mange fiskesalgssteder og storkøkkener i Kbh. området og en stor del af Sjælland. 2.6 Fiskehandlere Fiskehandlere er, ligesom de øvrige led i fiskens vej til forbrugerne, meget forskelligartede virksomheder. Nogle opkøber selv fisk fra fiskeauktionen, andre får leveret fra grossister. Nogle foretager alt opskæring og klargøring selv, hvor andre igen køber fisken færdig for salg. Endelig er der forskellige grader af forædling. Nogle sælger kun fersk fisk, andre tilbereder sushi, færdigretter, egne røgede fisk og meget mere. 2.7 Detailledet, udvalgte supermarkeder Udvalget af fersk fisk i de supermarkeder besøgt var ikke stort. Følgende er resultatet af besøg i fire supermarkeder: Super Brugsen, Rema 1000, Fakta og Netto i Nordjylland. Alle produkter sælges i bakker, g. Oprindelig størrelse af fisken og kvaliteten var ikke vurderet, så prisen kan ikke sammenlignes med andre tal, men viser prisniveauet. I Super Brugsen var der et stort udvalg af ferskt kød, men ingen fersk fisk. Eneste fisk var røget laks og kuller. Til gengæld fandtes et godt udvalg af frosset fisk og fiskeretter. I Rema 1000 bestod udvalget af fersk fisk af flåede og fileterede rødspætter, laks og fiskefars produkter. Prisen på flået rødspætte var 82,35 kr./kg, men rødspættefilet kostede 120 kr./kg. I Fakta bestod udvalget af fersk fisk af rødspættefileter til 120 kr./kg og laks. I Netto kunne købes fersk laks og fiskefarsprodukter, foruden flåede rødspætter til 82,38 kr./kg og torskefilet til 76 kr./kg. Udefra denne lille undersøgelse kan det konkluderes at prisen på fersk fisk i supermarkederne rimelig, men at udbuddet meget begrænset. Fersk fisk fylder ikke meget i køledisken, og det vurderes der er et stort potentiale for udvidelse af både produktsortimentet og synligheden. 3 Baggrund for kalkulationer Da stort set ikke to virksomheder i grossist eller detailleddet er ens i deres forretningsmodel, er det umiddelbart ikke muligt at sammenligne deres omkostninger og dækningsbidrag direkte. I de følgende modeller har vi derfor udvalgt typiske virksomhedstyper, og anvendt et gennemsnit af deres tal som repræsentative for den del af branchen. Handel med fisk er ikke nemt. Fisken ringe holdbarhed gør at fiskehandlerne har et ret stort spild af fisk der kasseres pga. alder. I vores analyse er det ikke synligt, idet vi udelukkende forholder os til købspris, omkostninger og salgspris. I forhold til de variable omkostninger sker fordelingen, som hovedregel, efter gennemsnit for virksomhedens samlede aktiviteter. Der vil være nogle aktiviteter der er mere arbejdskrævende eller 4

5 kræve dyrere emballering end andre. Visse variable omkostninger, som vand, is og el, er slet ikke medtaget, da dette ville kræve en større analyse af de enkelte aktiviteter. Vi har ikke forholdt os til de faste omkostninger for de enkelte virksomheder; men det skal selvfølgelig tages i betragtning i forhold til virksomhedernes overskudgrad. Eksempelvis fremgård det at fortjenesten hos fiskehandlerne er højere i Københavnsområdet end i Nordjylland. I lyset af de større husleje- og lønomkostninger i hovedstaden, er fiskehandlere i København næppe mere forgyldt end fiskehandlere i det øvrige land. Der er valgt at analysere prisudviklingen på en række produkter, der er vurderet at være repræsentative for fiskehandelen herhjemme. Tre typiske klargjorte fiskeprodukter: torskefilet, flået rødspætte og rødspættefilet, renset portionsørred som repræsentant for opdrætsfisk, ferske jomfruhummer for krebsdyr og blåmuslinger for toskallede bløddyr. Alle priser, for alle produkterne, er uden moms i diagrammerne. 3.1 Torsk Den atlantiske torsk (Gadus morhua) er nok den mest traditionelle og udbredte danske spisefisk. Torsken fiskes hele året; men man siger at den er af den bedste kvalitet om vinteren. Hvis man skal tale om en sæson for torsk, er det således i månederne november-marts. Der er en væsentlig eksport af torsk fra Danmark til det øvrige Europa; men også en stor del af fangsten sælges på hjemmemarkedet. Fiskeriet efter torsk foregår med trawl, sættegarn og i mindre omfang på håndline. For torsk, som for alle andre fiskearter, er kvaliteten, som udgangspunkt, bedst for de linefangede og ringest for de trawlede. Som eksempel på prisudviklingen gennem leddene har vi valgt at analysere produktet fersk torskefilet. Torsk sælges desuden som hel fisk, steaks, fars, saltfisk mm. I forhold til alle omkostninger, bortset fra auktionsprisen, repræsenterer torsken også alle de andre medlemmer af familien torskefisk, eks: kuller, sej, lubbe, hvilling, lange, kulmule og brosme. Beregningerne er lavet på baggrund af tal indhentede data fra to virksomheder i produktions/grossist leddet og to detailsalgsbutikker i det jyske og grosister og detailsalgsbutikker i 5

6 Torskefilet 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Torsk an gros Fiskehandler Nordjylland Fiskehandler København (via fisketorvet) Den helt store kilde til prisstigningerne i grossistleddet, er det det faktum at udbyttet ved filetering ligger på 45 %, den røde del af søjlen. Da fisken håndskæres er lønomkostningerne også ret omfattende. Den røde del af søjlen hos fiskehandlerne i Kbh. repræsenterer den ekstra omkostning på ca. 10 %, som dækker aktørerne på Fisketorvets omkostninger og avance. Den forholdsvise store fortjeneste hos fiskehandlere i Kbh. skal, som tidligere nævnt, ses i lyset af at de noget større kapacitetsomkostningerne ikke er medregnet. 3.2 Rødspætte Rødspætten (Pleuronectes Platessa) er en meget traditionel spisefisk i Danmark. Hos fiskehandleren sælges den flået og stegeklar eller som fileter. Typisk steges de hele rødspætter og fileterne. Rødspætter fiskes i Danmark med snurrevod, trawl eller med sættegarn, oftest ved kystnært fiskeri. Fiskeriet foregår hele året, men kvaliteten betragtes som bedst når de velnærede rødspætter står tæt under land om sommeren. Selv om den er tilgængelig hele året, betragter man sæsonen for rødspætte er fra maj til november. Flåede rødspætter er hele ferske rødspætter med ben hvor hoved, hale og finner er bortskåret og skindet på den mørke side er fjernet. Rødspættefileter er her håndskåret benfri fileter, den hvide side med skind Gennemsnitsprisen af rødspætter, alle størrelser, på fiskeauktionen var i 2011 kr. 11,24. De mindste er klart billigere end de største. Tupisk bruges de lidt mindre rødspætter som hele og de lidt større 6

7 som fileter. For flåede rødspætter regnes råvareprisen ud fra størrelserne 3 og 4, og for fiskefileter regnes ud fra størrelserne 2 og 3. 90,0 Flåede rødspætter 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 10,0 0,0 Rødspætte en gros Fiskehandler Nordjylland Arbejdslønnen i detailleddet kan umiddelbart virke voldsom. Den repræsenterer ikke den tid det tager at sælge en given mængde fisk; men derimod de samlede lønomkostninger sammenholdt med den samlede omsatte mængde. 7

8 140,0 Rødspættefilet 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Rødspætte an gros Fiskehandler Nordjylland Fiskehandler København (via fisketorvet) Den røde del af søjlen hos fiskehandlerne i Kbh. repræsenterer den ekstra omkostning på ca. 10 %, som dækker aktørerne på Fisketorvets omkostninger og avance. Den forholdsvise store fortjeneste hos fiskehandlere i Kbh. skal, som tidligere nævnt, ses i lyset af at de noget større kapacitetsomkostningerne ikke er medregnet. 3.3 Jomfruhummer Jomfruhummer (Neprops Norvegicus) fiskes i Danmark udelukkende med bundtrawl. I vore nabolande er der desuden tradition for fiskeri af jomfruhummer med tejner Tejnefiskeri er et langt mindre rationelt fiskeri, gengæld er det mere skånsomt for havbunden, og produktet har både højere kvalitet og opnår bedre priser. Danmark har et omfattende fiskeri efter jomfruhummer, hvoraf langt den største del eksporteres til Sydeuropa som hele frosne i æsker. Kun en lille del omsættes i detailleddet herhjemme. I vores interviews af fiskehandlerne, var der således kun en enkelt der fast lå inde med ferske jomfruhummer, hos alle andre var det en bestillingsvare. Denne undersøgelse er foretaget i december. Fiskeriet foregår hele året; men er størst om sommeren. Da der ligeledes er større tradition for at spise jomfruhummer om sommeren, kan det betragtes som højsæsonen. Her vil også flere fiskehandlere ligge inde med ferske jomfruhummere. 8

9 Hel fersk jomfruhummer 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Fiskehandler Nordjylland Fiskehandler København (via Fisketorvet) Den voldsomme høje salgspris kan skyldes at undersøgelsen er lavet i december, så der må regnes med mere efterspørgsel efter delikate produkter som jomfruhummer. Prisen afspejler desuden den ringe holdbarhed, 2-3 dage, der medfører, at der som displayprodukt må påregnes et spild på estimatet 30 %. Jomfruhummer der købes på bestilling, vil have en lavere pris og dermed give en lavere fortjeneste i detailleddet. 3.4 Blåmuslinger (Mytilus edulis) Den største del af blåmuslingerne stammer fra fiskeri, hvor muslingerne skrabes af bunden med trawllignende metalredskaber. Størstedelen af fiskeriet foregår i Limfjorden. Opdræt af muslinger på liner er i vækst i Danmark, og et godt supplement til fiskeriet. Når blåmuslinger er landet bliver de renset sorteret og pakket. Holdbarhed bestemmes af muslingernes overlevelse, i det kun levende muslinger anvendes. Typisk er holdbarheden 7 dage ved kølig og fugtig opbevaring. Den største mængder blåmuslinger fanges eller høstest i sæsonerne marts-juni og septemberdecember. Blåmuslinger sorteres i tre størrelser. Extra: stk. pr. kilo. Super: stk. pr. kilo. Jumbo: stk. pr. kilo. Blåmuslinger bliver solgt ferske (levende) hos fiskehandleren; men ca. 20 % må kasseres på grund af kort holdbarhed og relativ lav omsætning af muslingerne. Blåmuslinger betragtes som et lavpris produkt. I de seneste år er interessen for lidt dyrere 9

10 opdrætsmuslinger vokset, på grund af en påstået bedre kvalitet; men måske også på grund af diskussionen om påvirkning på havbunden ved muslingefiskeriet. Desuden er det nu muligt at købe økologiske linemuslinger. 50,0 Levende blåmuslinger, almindelige/ økologiske 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg). 5,0 0,0 Blåmuslinger i skal Økologiske blåmuslinger i skal Der er ikke medtaget noget produktionsled/ grossistled i denne kalkulation. Hos de detailhandlere vi har interviewet købte alle muslingerne direkte hos producenten Det kræver ikke stort arbejde hos fiskehandleren at klargøre og sælge blåmuslinger, sammenlignet med eksempelvis filetprodukter. Derfor er det valgt at estimere tidsforbruget ved salg af blåmuslinger. 3.5 Opdrætsørred Regnbueørred (Salmo gairdneri) blev indført som opdrætsfisk i Europa fra deres naturlige levested i Californien omkring Regnbueørreden vokser hurtigere og stiller mere moderate krav til temperatur og vandkvalitet end laks (Salmo salar) og ørred (Salmo trutta). Regnbueørred er traditionelt den vigtigste art i det danske dambrug med ca. 95 % af den producerede mængde. I mindre omfang produceres desuden bækørred (Salmo trutta), kildeørred (Salvelinus fontinalis) og fjeldørred/ rødding (Salvelinus alpinus), samt hybrider af de forskellige ørredarter. Følgende priser er basseret på regnbueørred. 10

11 To virksomheder der forarbejder danske dambrugsørred til detailsalg er interviewet. Virksomhederne repræsenterer i deres forskellighed branchen godt. Dambrugsørred er traditionelt ikke nogen stor artikel på danskernes middagsborde, hvorfor det også har været svært at indhente priser fra detailsalgsleddet. Langt hovedparten af de danskproducerede portionsørreder eksporteres sydpå i Europa. Virksomhed 1. Mindre virksomhed, der opkøber levende ørreder fra dambrug. Ørrederne sorteres, renses og pakkes iset i EPS kasser. Sælger primært til grossistleddet, hvorfra ca. 90 % eksporteres, primært til nærmarkederne Sverige og Tyskland. Salg til detailleddet i Danmark er meget begrænset, der er dog med udviklingen af grillkulturen opstået et marked for ørreder til grillstegning. Virksomheden oplever således en tredobling af salg på hjemmemarkedet når grillsæsonen starter. Priserne på opdrætsørred er meget stabile, sammenligner med opdrætslaks og i allerhøjeste grad sammenlignet med fisk der er fanget i havet, hvor de ustadige tilførsler og sæsoner giver store prissvingninger. Indkøbsprisen fra dambrug på en typisk slagteørred på 300 til 1000 g er i kr../kg. (+/- 2 kr..). Der har i de forløbne år været en svag men stabil prisstigning. Udbytte efter rensning (renset fisk med hoved) er 78 %. De rensede fisk sælges fra virksomheden for ca. 35 kr../kg uanset om det er til mellemhandlere eller direkte til detailsalgs virksomheder. Virksomhed 2. Danmarks største producent af portionsørred og ørredfilet, Opkøber levende ørreder fra dambrug, som sælges fersk, som renset eller i fileter, desuden produceres ørredrogn i glas. 95 % af færdigvarerne eksporteres til europæiske kunder, Tyskland, Holland, Schweiz m fl. De sidste 5 % sælges til grossistleddet i DK, der videresælger ørrederne typisk til restauranter og fiskehandlere i Kbh. området Der indkøbes ørreder i størrelser fra 200 til 950 g. Renseudbyttet er typisk 80 %. Og filetudbyttet typisk 50 % (trimmet/benfri med skind). Indkøbsprisen angives til 18 til 22 kr../kg, afhængig af størrelse og filet-farven. Salgsprisen for isede rensede ørreder er 40 til 50 kr../kg og for fileter kr../kg. Virksomheden produceres desuden kaviar, ørredrogn på glas, i sæsonen. Rognen udtages, renses for hinder, tumbles med en salt- og sukkeropløsning, pakkes i glas og steriliseres. Virksomheden udtaler i den forbindelse kaviar er det vi lever af, det andet kan netop lige løbe rundt. 11

12 120,0 Ørred renset, almindelig og økologisk 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Fortjeneste Transport omkostnigner (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Ørred Led I Økologisk ørred Led I og II Dambrugsørred omsættes kun i meget begrænset omfang i detailleddet i Danmark. I perioden for denne kortlægning, var det således kun muligt at identificere en fiskebutik der havde ørreder på display. Diagrammet for ikke økologisk ørred viser således kun producent-/ en gros leddet, hvorimod diagrammet for økologisk ørred repræsenterer både producent og detailledet. For økologiske viser fortjenestedelen altså fortjenesten i begge led. Udbyttedelen repræsenterer udelukkende rensesvind i første led; men ikke svind ifm. ikke solgte produkter i andet led. 4 Diskussion Fiskens vej fra auktionen til kunderne er belagt med omkostninger, ofte flere led, hvor hvert led omsætter små mængder. Det skyldes traditioner og kulturen i branchen. På auktionen står en mand fra hvert et virksomhed i to timer for at købe ind i små mængder, derefter bliver fisken håndfileteret, eller på anden måde forarbejdet i relativt små virksomheder. Transport af de mange små partier er ligeledes omkostningstungt. Når håndfileteret fisk købes hos fiskehandleren, køber kunden at håndværk af højt kvalitet og ikke et industriprodukt. I butikken kræver kunden viden og diskussion om råvaren, sammen med oplysninger forberedelse og tilberedning. Kombineret med det generelle omkostningsniveau vi har i Danmark løber der store omkostninger på, store lønomkostninger, moms i alle led, kontrol og miljøudgifter mm. Det er svær at forklare forbrugeren at en rødspætte der koster 10 kr. pr kilo, når fiskerne sælger den, skal koste 80 kroner, når de køber den uden skind og hoved hos en fiskehandler i København. 12

13 Som det fremgår af denne simple kortlægning, og som vi har erfaret ved de mange samtaler med aktørerne i dette forløb, så er der altså ingen der ligefrem spinder gul på denne forretning. De enkelte led beskylder de andre led for at være en kilde til store prisstigninger, som eksempel er det en udbredt sandhed på Vestkysten, at aktørerne på Fisketorvet er en ren mafia der fordobler prisen på deres produkter. Denne påstand holdt heller ikke til en nærmere analyse! Vejen til billiger og bedre produkter for forbrugerne i Danmark går sikker via en smartere og mere rationel omsætning. En større volumen i omsætningen vil også sænke de relative omkostninger og medføre lavere priser. Billigere friske fisk vil automatisk hæve forbruget, til gavn for alle aktører (og folkesundheden). Og således er målet og løsningen identiske. 13

Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der:

Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der: Kapitel 9 side 77 Fangsten forarbejdes Den videre forarbejdning af fisk og fiskevarer til konsum foregår i fiskeindustrien og hos fiskehandlere. Den kan også godt foregå om bord på fartøjerne. Fisk og

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren

Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Kartl ing av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatsektoren Udarbejdet for Nordic innovation

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

MAGASINET MARTS 2012. Beluftning i recirkulerede ørreddambrug. Lyksvad Fiskefarm: Gourmetfisk som hobby og levevej. Opdræt i Chile: Krise tur retur

MAGASINET MARTS 2012. Beluftning i recirkulerede ørreddambrug. Lyksvad Fiskefarm: Gourmetfisk som hobby og levevej. Opdræt i Chile: Krise tur retur BioMar MAGASINET MARTS 2012 Lyksvad Fiskefarm: Gourmetfisk som hobby og levevej Opdræt i Chile: Krise tur retur Beluftning i recirkulerede ørreddambrug www.biomar.dk MARTS 2012 BioMar Magasinet udgives

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-1 Økologi, akvakultur, dambrug,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

FORORD...3 1. DEN HISTORISKE PRISUDVIKLING...4

FORORD...3 1. DEN HISTORISKE PRISUDVIKLING...4 Indholdsfortegnelse FORORD...3 1. DEN HISTORISKE PRISUDVIKLING...4 1.1 HVAD BLIVER DYRERE OG HVAD BLIVER BILLIGERE?...4 1.2 TYVE ÅRS UDVIKLING I PRISSTRUKTUREN...4 1.3 IMMATERIALISERINGEN...8 1.4 HVAD

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere