Værdikæden i fersk fisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdikæden i fersk fisk"

Transkript

1 Indhold Værdikæden i fersk fisk Baggrund Værdikæden og udgifter De forskellige håndterings-og salgsled for fisken Før fiskeauktionen Transport Første salg Producenter/grossister Mellemhandlere/grossister Fiskehandlere Detailledet, udvalgte supermarkeder Baggrund for kalkulationer Torsk Rødspætte Jomfruhummer Blåmuslinger (Mytilus edulis) Opdrætsørred Diskussion

2 Værdikæden i fersk fisk 1 Baggrund Hensigten med projektet er at se på værdikæden af kystfisk i forløbet fra de danske havne/producenter til forbrugerne. Som repræsentative eksempler er valgt håndskåret torskefilet, rødspætte (pandeklare, flået u. hoved og finner), håndskåret rødspættefilet, hele ferske jomfruhummer, levende blåmuslinger og dambrugsørred (rensede portionsørred). 1.1 Værdikæden og udgifter I hvert led værdikæden beskrives de aktiviteter som medfører en ændring af prisen på produktet. 2 De forskellige håndterings-og salgsled for fisken. 2.1 Før fiskeauktionen Om bord i fiskeskibene bliver hovedparten af fisken renset for indvolde skyllet og iset i kasser. Nogle skibe færdigpakker fisken, afvejer, sorterer og mærker fisken ombord, og sætter den direkte for salg på fiskeauktionen. Den største del af den landede fisk går stadig gennem en samlecentral. På samlecentralen om pakkes fisken i nye kasser, sorteres efter art, størrelse og kvalitet. De opsorterede fisk registreres og mærkes, hvorefter de overføres til salg i auktionshallen. Fiskernes direkte udgifter ved salg kan svinge fra auktion til auktion; men udgør typisk: (Eksempel) 20 kg kasse, salgsværdi 100 kr. Hirtshals havn 2,4 kr. Hirtshals havn hav land. Afg 0,50 kr. Fiskeauktion 2 kr. Sortering 6,5 kr.(løn, faciliteter, is mm.) Kasseleje 6,5 kr. Andre omk. 3,5 kr. Tilbage 21,4 kr. De 21,4 % fratrækkes fiskeren i afregningen fra salget på auktionen. Køberen betaler herefter 4,5 kr./kasse i leje Dette blot for at synliggøre at der er store omkostninger forbundet med salg for fiskerne. Uagtet fiskernes samlede fortjeneste eller tab, fastættes salgspriserne på auktionen ud fra de grundlæggende principper om udbud og efterspørgsel. Hvad der imidlertid er mere interessant for forbrugerne er den prisudvikling der forekommer gennem de forskellige led fra fisken er solgt på auktionen, til den indkøbes i detailhandelen 2

3 2.2 Transport Den første del af transporten fra havn til fiskeauktion dækkes af fiskeren og er inkluderet i betalingen til fiskeauktionen ved salg. Omkostninger til transport fra auktion til forarbejdningsvirksomhed/grossist afholde s af køberen. Transport fra forarbejdningsvirksomhed/grossist til detailhandlernes betales typisk af køberen, detailhandleren. Eksempelvis koster tranport af fersk iset fisk fra havnen i Hirtshals eller Hanstholm til Fisketorvet i Kbh. ca. 2,5 kr./kg 2.3 Første salg Prisfastsættelsen af fiskeprodukterne starter på fiskeauktionen. Fiskernes omkostninger og arbejdsindsats har ingen betydning for auktionsprisen, denne fastsættes udelukkende på baggrund af de almindlige principper om udbud og efterspørgsel. Auktionsprisen kan svinge langt over 100 % pga. udbud, sæson og kvalitet, hvorfor der i denne beregning er valgt at anvende gennemsnitsprisen på danske fiskeauktioner for 2011, for så vidt angår auktionsfisk. Da de svingende priser ikke umiddelbart slår igennem på detailsalgspriserne, vil graden af fortjeneste i de efterfølgende led tilsvarende svinge fra høj til lav. Vi har derfor, så vidt muligt, brugt gennemsnitspriser i de efterfølgende led. Fiskens vej til forbrugeren er meget forskelligartet. Den korteste vej er direkte salg fra både med autorisation til salg. Det er klart nok en lille del af fisken, der omsættes den vej, og naturlig nok kun udbredt på fiskerihavnene. Den mest gængse vej fra fangst til forbruger, går via flere led, fra auktion til typisk en filetfabrik/fiskepakhus, over et eller flere grossistled for til sidst at ende hos fiskehandleren. En tredje form for salg er internethandel, hvor forbrugeren via nettet køber fisken direkte fra opkøberen/producenten, og får den leveret på hjemadressen. Derved spares et led eller to i kæden; til gengæld gør de relativt høje distributionsomkostninger, at salgsprisen også bliver høj. 2.4 Producenter/grossister Det typiske første led er producenter, der opkøber fisk på auktionen for videresalg i engrosleddet. Disse enheder kaldes ofte fiskepakhuse. Sædvanligvis fremstilles her håndskårne fileter og fars. Fiskeprodukterne eller de hele fisk afvejes i pollykasser, som videresælges fersk iset til grossister, fiskehandlere, eller storkøkkener. 2.5 Mellemhandlere/grossister En stor del af fisken til detailsalg går gennem et grossistled, ofte med kølelager og distributionssystem. Årsagen til dette fordyrende led er, at det, for den enkelte fiskehandler, er relativt besværligt og dyrt i transport selv at samle de mange forskellige produkttyper de skal have i udbud. Et typisk eksempel kunne være sildefileter fra sildefabrikkerne i Skagen, hvidfiskefilet og fars fra sejfabrikkerne i Hanstholm, håndskårne rødspætter fra Hirtshals, opdrætslaks fra Norge, muslinger og østers fra Limfjorden, for ikke at nævne de mere eksotiske arter og produkter det forventes, at fiskerbutikkerne har i sortimentet. Grossistleddet distribuerer produkterne og letter dermed tilgængeligheden for fiskehandleren. 3

4 Fisketorvet i København er et eksempel på grossisthandel sat i system, her leveres de mange produkttyper ind fra hele landet og udlandet, og distribueres via mellemhandlere til de mange fiskesalgssteder og storkøkkener i Kbh. området og en stor del af Sjælland. 2.6 Fiskehandlere Fiskehandlere er, ligesom de øvrige led i fiskens vej til forbrugerne, meget forskelligartede virksomheder. Nogle opkøber selv fisk fra fiskeauktionen, andre får leveret fra grossister. Nogle foretager alt opskæring og klargøring selv, hvor andre igen køber fisken færdig for salg. Endelig er der forskellige grader af forædling. Nogle sælger kun fersk fisk, andre tilbereder sushi, færdigretter, egne røgede fisk og meget mere. 2.7 Detailledet, udvalgte supermarkeder Udvalget af fersk fisk i de supermarkeder besøgt var ikke stort. Følgende er resultatet af besøg i fire supermarkeder: Super Brugsen, Rema 1000, Fakta og Netto i Nordjylland. Alle produkter sælges i bakker, g. Oprindelig størrelse af fisken og kvaliteten var ikke vurderet, så prisen kan ikke sammenlignes med andre tal, men viser prisniveauet. I Super Brugsen var der et stort udvalg af ferskt kød, men ingen fersk fisk. Eneste fisk var røget laks og kuller. Til gengæld fandtes et godt udvalg af frosset fisk og fiskeretter. I Rema 1000 bestod udvalget af fersk fisk af flåede og fileterede rødspætter, laks og fiskefars produkter. Prisen på flået rødspætte var 82,35 kr./kg, men rødspættefilet kostede 120 kr./kg. I Fakta bestod udvalget af fersk fisk af rødspættefileter til 120 kr./kg og laks. I Netto kunne købes fersk laks og fiskefarsprodukter, foruden flåede rødspætter til 82,38 kr./kg og torskefilet til 76 kr./kg. Udefra denne lille undersøgelse kan det konkluderes at prisen på fersk fisk i supermarkederne rimelig, men at udbuddet meget begrænset. Fersk fisk fylder ikke meget i køledisken, og det vurderes der er et stort potentiale for udvidelse af både produktsortimentet og synligheden. 3 Baggrund for kalkulationer Da stort set ikke to virksomheder i grossist eller detailleddet er ens i deres forretningsmodel, er det umiddelbart ikke muligt at sammenligne deres omkostninger og dækningsbidrag direkte. I de følgende modeller har vi derfor udvalgt typiske virksomhedstyper, og anvendt et gennemsnit af deres tal som repræsentative for den del af branchen. Handel med fisk er ikke nemt. Fisken ringe holdbarhed gør at fiskehandlerne har et ret stort spild af fisk der kasseres pga. alder. I vores analyse er det ikke synligt, idet vi udelukkende forholder os til købspris, omkostninger og salgspris. I forhold til de variable omkostninger sker fordelingen, som hovedregel, efter gennemsnit for virksomhedens samlede aktiviteter. Der vil være nogle aktiviteter der er mere arbejdskrævende eller 4

5 kræve dyrere emballering end andre. Visse variable omkostninger, som vand, is og el, er slet ikke medtaget, da dette ville kræve en større analyse af de enkelte aktiviteter. Vi har ikke forholdt os til de faste omkostninger for de enkelte virksomheder; men det skal selvfølgelig tages i betragtning i forhold til virksomhedernes overskudgrad. Eksempelvis fremgård det at fortjenesten hos fiskehandlerne er højere i Københavnsområdet end i Nordjylland. I lyset af de større husleje- og lønomkostninger i hovedstaden, er fiskehandlere i København næppe mere forgyldt end fiskehandlere i det øvrige land. Der er valgt at analysere prisudviklingen på en række produkter, der er vurderet at være repræsentative for fiskehandelen herhjemme. Tre typiske klargjorte fiskeprodukter: torskefilet, flået rødspætte og rødspættefilet, renset portionsørred som repræsentant for opdrætsfisk, ferske jomfruhummer for krebsdyr og blåmuslinger for toskallede bløddyr. Alle priser, for alle produkterne, er uden moms i diagrammerne. 3.1 Torsk Den atlantiske torsk (Gadus morhua) er nok den mest traditionelle og udbredte danske spisefisk. Torsken fiskes hele året; men man siger at den er af den bedste kvalitet om vinteren. Hvis man skal tale om en sæson for torsk, er det således i månederne november-marts. Der er en væsentlig eksport af torsk fra Danmark til det øvrige Europa; men også en stor del af fangsten sælges på hjemmemarkedet. Fiskeriet efter torsk foregår med trawl, sættegarn og i mindre omfang på håndline. For torsk, som for alle andre fiskearter, er kvaliteten, som udgangspunkt, bedst for de linefangede og ringest for de trawlede. Som eksempel på prisudviklingen gennem leddene har vi valgt at analysere produktet fersk torskefilet. Torsk sælges desuden som hel fisk, steaks, fars, saltfisk mm. I forhold til alle omkostninger, bortset fra auktionsprisen, repræsenterer torsken også alle de andre medlemmer af familien torskefisk, eks: kuller, sej, lubbe, hvilling, lange, kulmule og brosme. Beregningerne er lavet på baggrund af tal indhentede data fra to virksomheder i produktions/grossist leddet og to detailsalgsbutikker i det jyske og grosister og detailsalgsbutikker i 5

6 Torskefilet 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Torsk an gros Fiskehandler Nordjylland Fiskehandler København (via fisketorvet) Den helt store kilde til prisstigningerne i grossistleddet, er det det faktum at udbyttet ved filetering ligger på 45 %, den røde del af søjlen. Da fisken håndskæres er lønomkostningerne også ret omfattende. Den røde del af søjlen hos fiskehandlerne i Kbh. repræsenterer den ekstra omkostning på ca. 10 %, som dækker aktørerne på Fisketorvets omkostninger og avance. Den forholdsvise store fortjeneste hos fiskehandlere i Kbh. skal, som tidligere nævnt, ses i lyset af at de noget større kapacitetsomkostningerne ikke er medregnet. 3.2 Rødspætte Rødspætten (Pleuronectes Platessa) er en meget traditionel spisefisk i Danmark. Hos fiskehandleren sælges den flået og stegeklar eller som fileter. Typisk steges de hele rødspætter og fileterne. Rødspætter fiskes i Danmark med snurrevod, trawl eller med sættegarn, oftest ved kystnært fiskeri. Fiskeriet foregår hele året, men kvaliteten betragtes som bedst når de velnærede rødspætter står tæt under land om sommeren. Selv om den er tilgængelig hele året, betragter man sæsonen for rødspætte er fra maj til november. Flåede rødspætter er hele ferske rødspætter med ben hvor hoved, hale og finner er bortskåret og skindet på den mørke side er fjernet. Rødspættefileter er her håndskåret benfri fileter, den hvide side med skind Gennemsnitsprisen af rødspætter, alle størrelser, på fiskeauktionen var i 2011 kr. 11,24. De mindste er klart billigere end de største. Tupisk bruges de lidt mindre rødspætter som hele og de lidt større 6

7 som fileter. For flåede rødspætter regnes råvareprisen ud fra størrelserne 3 og 4, og for fiskefileter regnes ud fra størrelserne 2 og 3. 90,0 Flåede rødspætter 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 10,0 0,0 Rødspætte en gros Fiskehandler Nordjylland Arbejdslønnen i detailleddet kan umiddelbart virke voldsom. Den repræsenterer ikke den tid det tager at sælge en given mængde fisk; men derimod de samlede lønomkostninger sammenholdt med den samlede omsatte mængde. 7

8 140,0 Rødspættefilet 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Rødspætte an gros Fiskehandler Nordjylland Fiskehandler København (via fisketorvet) Den røde del af søjlen hos fiskehandlerne i Kbh. repræsenterer den ekstra omkostning på ca. 10 %, som dækker aktørerne på Fisketorvets omkostninger og avance. Den forholdsvise store fortjeneste hos fiskehandlere i Kbh. skal, som tidligere nævnt, ses i lyset af at de noget større kapacitetsomkostningerne ikke er medregnet. 3.3 Jomfruhummer Jomfruhummer (Neprops Norvegicus) fiskes i Danmark udelukkende med bundtrawl. I vore nabolande er der desuden tradition for fiskeri af jomfruhummer med tejner Tejnefiskeri er et langt mindre rationelt fiskeri, gengæld er det mere skånsomt for havbunden, og produktet har både højere kvalitet og opnår bedre priser. Danmark har et omfattende fiskeri efter jomfruhummer, hvoraf langt den største del eksporteres til Sydeuropa som hele frosne i æsker. Kun en lille del omsættes i detailleddet herhjemme. I vores interviews af fiskehandlerne, var der således kun en enkelt der fast lå inde med ferske jomfruhummer, hos alle andre var det en bestillingsvare. Denne undersøgelse er foretaget i december. Fiskeriet foregår hele året; men er størst om sommeren. Da der ligeledes er større tradition for at spise jomfruhummer om sommeren, kan det betragtes som højsæsonen. Her vil også flere fiskehandlere ligge inde med ferske jomfruhummere. 8

9 Hel fersk jomfruhummer 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Fiskehandler Nordjylland Fiskehandler København (via Fisketorvet) Den voldsomme høje salgspris kan skyldes at undersøgelsen er lavet i december, så der må regnes med mere efterspørgsel efter delikate produkter som jomfruhummer. Prisen afspejler desuden den ringe holdbarhed, 2-3 dage, der medfører, at der som displayprodukt må påregnes et spild på estimatet 30 %. Jomfruhummer der købes på bestilling, vil have en lavere pris og dermed give en lavere fortjeneste i detailleddet. 3.4 Blåmuslinger (Mytilus edulis) Den største del af blåmuslingerne stammer fra fiskeri, hvor muslingerne skrabes af bunden med trawllignende metalredskaber. Størstedelen af fiskeriet foregår i Limfjorden. Opdræt af muslinger på liner er i vækst i Danmark, og et godt supplement til fiskeriet. Når blåmuslinger er landet bliver de renset sorteret og pakket. Holdbarhed bestemmes af muslingernes overlevelse, i det kun levende muslinger anvendes. Typisk er holdbarheden 7 dage ved kølig og fugtig opbevaring. Den største mængder blåmuslinger fanges eller høstest i sæsonerne marts-juni og septemberdecember. Blåmuslinger sorteres i tre størrelser. Extra: stk. pr. kilo. Super: stk. pr. kilo. Jumbo: stk. pr. kilo. Blåmuslinger bliver solgt ferske (levende) hos fiskehandleren; men ca. 20 % må kasseres på grund af kort holdbarhed og relativ lav omsætning af muslingerne. Blåmuslinger betragtes som et lavpris produkt. I de seneste år er interessen for lidt dyrere 9

10 opdrætsmuslinger vokset, på grund af en påstået bedre kvalitet; men måske også på grund af diskussionen om påvirkning på havbunden ved muslingefiskeriet. Desuden er det nu muligt at købe økologiske linemuslinger. 50,0 Levende blåmuslinger, almindelige/ økologiske 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg). 5,0 0,0 Blåmuslinger i skal Økologiske blåmuslinger i skal Der er ikke medtaget noget produktionsled/ grossistled i denne kalkulation. Hos de detailhandlere vi har interviewet købte alle muslingerne direkte hos producenten Det kræver ikke stort arbejde hos fiskehandleren at klargøre og sælge blåmuslinger, sammenlignet med eksempelvis filetprodukter. Derfor er det valgt at estimere tidsforbruget ved salg af blåmuslinger. 3.5 Opdrætsørred Regnbueørred (Salmo gairdneri) blev indført som opdrætsfisk i Europa fra deres naturlige levested i Californien omkring Regnbueørreden vokser hurtigere og stiller mere moderate krav til temperatur og vandkvalitet end laks (Salmo salar) og ørred (Salmo trutta). Regnbueørred er traditionelt den vigtigste art i det danske dambrug med ca. 95 % af den producerede mængde. I mindre omfang produceres desuden bækørred (Salmo trutta), kildeørred (Salvelinus fontinalis) og fjeldørred/ rødding (Salvelinus alpinus), samt hybrider af de forskellige ørredarter. Følgende priser er basseret på regnbueørred. 10

11 To virksomheder der forarbejder danske dambrugsørred til detailsalg er interviewet. Virksomhederne repræsenterer i deres forskellighed branchen godt. Dambrugsørred er traditionelt ikke nogen stor artikel på danskernes middagsborde, hvorfor det også har været svært at indhente priser fra detailsalgsleddet. Langt hovedparten af de danskproducerede portionsørreder eksporteres sydpå i Europa. Virksomhed 1. Mindre virksomhed, der opkøber levende ørreder fra dambrug. Ørrederne sorteres, renses og pakkes iset i EPS kasser. Sælger primært til grossistleddet, hvorfra ca. 90 % eksporteres, primært til nærmarkederne Sverige og Tyskland. Salg til detailleddet i Danmark er meget begrænset, der er dog med udviklingen af grillkulturen opstået et marked for ørreder til grillstegning. Virksomheden oplever således en tredobling af salg på hjemmemarkedet når grillsæsonen starter. Priserne på opdrætsørred er meget stabile, sammenligner med opdrætslaks og i allerhøjeste grad sammenlignet med fisk der er fanget i havet, hvor de ustadige tilførsler og sæsoner giver store prissvingninger. Indkøbsprisen fra dambrug på en typisk slagteørred på 300 til 1000 g er i kr../kg. (+/- 2 kr..). Der har i de forløbne år været en svag men stabil prisstigning. Udbytte efter rensning (renset fisk med hoved) er 78 %. De rensede fisk sælges fra virksomheden for ca. 35 kr../kg uanset om det er til mellemhandlere eller direkte til detailsalgs virksomheder. Virksomhed 2. Danmarks største producent af portionsørred og ørredfilet, Opkøber levende ørreder fra dambrug, som sælges fersk, som renset eller i fileter, desuden produceres ørredrogn i glas. 95 % af færdigvarerne eksporteres til europæiske kunder, Tyskland, Holland, Schweiz m fl. De sidste 5 % sælges til grossistleddet i DK, der videresælger ørrederne typisk til restauranter og fiskehandlere i Kbh. området Der indkøbes ørreder i størrelser fra 200 til 950 g. Renseudbyttet er typisk 80 %. Og filetudbyttet typisk 50 % (trimmet/benfri med skind). Indkøbsprisen angives til 18 til 22 kr../kg, afhængig af størrelse og filet-farven. Salgsprisen for isede rensede ørreder er 40 til 50 kr../kg og for fileter kr../kg. Virksomheden produceres desuden kaviar, ørredrogn på glas, i sæsonen. Rognen udtages, renses for hinder, tumbles med en salt- og sukkeropløsning, pakkes i glas og steriliseres. Virksomheden udtaler i den forbindelse kaviar er det vi lever af, det andet kan netop lige løbe rundt. 11

12 120,0 Ørred renset, almindelig og økologisk 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Fortjeneste Transport omkostnigner (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Ørred Led I Økologisk ørred Led I og II Dambrugsørred omsættes kun i meget begrænset omfang i detailleddet i Danmark. I perioden for denne kortlægning, var det således kun muligt at identificere en fiskebutik der havde ørreder på display. Diagrammet for ikke økologisk ørred viser således kun producent-/ en gros leddet, hvorimod diagrammet for økologisk ørred repræsenterer både producent og detailledet. For økologiske viser fortjenestedelen altså fortjenesten i begge led. Udbyttedelen repræsenterer udelukkende rensesvind i første led; men ikke svind ifm. ikke solgte produkter i andet led. 4 Diskussion Fiskens vej fra auktionen til kunderne er belagt med omkostninger, ofte flere led, hvor hvert led omsætter små mængder. Det skyldes traditioner og kulturen i branchen. På auktionen står en mand fra hvert et virksomhed i to timer for at købe ind i små mængder, derefter bliver fisken håndfileteret, eller på anden måde forarbejdet i relativt små virksomheder. Transport af de mange små partier er ligeledes omkostningstungt. Når håndfileteret fisk købes hos fiskehandleren, køber kunden at håndværk af højt kvalitet og ikke et industriprodukt. I butikken kræver kunden viden og diskussion om råvaren, sammen med oplysninger forberedelse og tilberedning. Kombineret med det generelle omkostningsniveau vi har i Danmark løber der store omkostninger på, store lønomkostninger, moms i alle led, kontrol og miljøudgifter mm. Det er svær at forklare forbrugeren at en rødspætte der koster 10 kr. pr kilo, når fiskerne sælger den, skal koste 80 kroner, når de køber den uden skind og hoved hos en fiskehandler i København. 12

13 Som det fremgår af denne simple kortlægning, og som vi har erfaret ved de mange samtaler med aktørerne i dette forløb, så er der altså ingen der ligefrem spinder gul på denne forretning. De enkelte led beskylder de andre led for at være en kilde til store prisstigninger, som eksempel er det en udbredt sandhed på Vestkysten, at aktørerne på Fisketorvet er en ren mafia der fordobler prisen på deres produkter. Denne påstand holdt heller ikke til en nærmere analyse! Vejen til billiger og bedre produkter for forbrugerne i Danmark går sikker via en smartere og mere rationel omsætning. En større volumen i omsætningen vil også sænke de relative omkostninger og medføre lavere priser. Billigere friske fisk vil automatisk hæve forbruget, til gavn for alle aktører (og folkesundheden). Og således er målet og løsningen identiske. 13

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Kvalitet i den ubrudte kølekæde

Kvalitet i den ubrudte kølekæde Kvalitet i den ubrudte kølekæde Torger Børresen, Ph.D. Forskningschef Afdeling for Fiskeindustriel Forskning 1/18 DFU i DTU DFU er selvstændigt institut med struktur som tidligere Myndighedsopgaver og

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel university of copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen, Carsten Skotte; Ravensbeck,

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 14. marts 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål

Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål WWF udgiver årligt en fiskeguide, som sætter fokus på bæredygtigt fiskeri ved at opdele de forskellige fisk i tre kategorier henholdsvis rød, gul

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 ØKONOMI Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2 Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 3 Oms 3,9b Årsregnskabet 2012 balancens aktivside 5 Årsregnskabet 2012

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der:

Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der: Kapitel 9 side 77 Fangsten forarbejdes Den videre forarbejdning af fisk og fiskevarer til konsum foregår i fiskeindustrien og hos fiskehandlere. Den kan også godt foregå om bord på fartøjerne. Fisk og

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

T2C hvordan startede det?

T2C hvordan startede det? Resultatseminar 29. april 2015 T2C hvordan startede det? Ønsker om konkrete initiativer...... 1 T2C hvordan startede det? Ansøgning til Fornyelsesfonden (nu Markeds-modningsfonden) Initiativer 4 kommuner

Læs mere

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT!

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! Side 1 af 6 MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! SØNDAG, 23. NOVEMBER 2008 KL. 12:37 / LIVET, SMIL, SØNDAG Dig, mig, os to, vi to eller de andre? 37 KOMMENTARER RAPPORTÉR/ANMELD På en togtur

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29 Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen Strandgade 29 Produktionsår: Amt: 1401 København K Havbrugets navn: Tlf. 7254 4000 E-mail: mst@mst.dk www.mst.dk

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn

Vækst 2011 Thyborøn Havn Vækst 2011 Thyborøn Havn Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk. Indledning Thyborøn Havn har gennem årtier været blandt de førende danske fiskerihavne på grund af en stor

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Det nye autentiske Bornholmske køkken - Eller hvordan man genopfinder et autentisk køkken

Det nye autentiske Bornholmske køkken - Eller hvordan man genopfinder et autentisk køkken Det nye autentiske Bornholmske køkken - Eller hvordan man genopfinder et autentisk køkken 2 spor: 1) Vækst sporet 1) Turister 2) Øboer 2) Værdi sporet uden sild? Madfood camp oplevelse Det nye autentiske

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Udkast. Teknologiliste til tilskudsordningen "Investeringer i fiskefartøjer"

Udkast. Teknologiliste til tilskudsordningen Investeringer i fiskefartøjer Teknologiliste til tilskudsordningen "Investeringer i fiskefartøjer" Marts 2015 1. Indsatsområde: Teknologier der forbedrer størrelses- og artsselektiviteten i fiskeredskaber... 3 2. Indsatsområde: Investeringer

Læs mere

Teknologiliste til tilskudsordningen "Investeringer i fiskefartøjer" Udarbejdet af DTU Aqua

Teknologiliste til tilskudsordningen Investeringer i fiskefartøjer Udarbejdet af DTU Aqua Teknologiliste til tilskudsordningen "Investeringer i fiskefartøjer" Udarbejdet af DTU Aqua April 2015 Forord Denne rapport er udarbejdet af DTU Aqua i henhold til en kontrakt om teknisk bistand med NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet - alle tiders emballage fra 3-Stjernet 3-Stjernet A/S 3-Stjernet A/S blev grundlagt i 1950 af Aage Jensen. Og har siden haft en lang tradition for produktion og salg af pålægsprodukter til såvel danske

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Ta med ud og fisk. 4 møder (2 dagsmøder og 2 alm. seniormøder) Seniorspejdere. Husk passende påklædning og madpakke.

Ta med ud og fisk. 4 møder (2 dagsmøder og 2 alm. seniormøder) Seniorspejdere. Husk passende påklædning og madpakke. X X Ta med ud og fisk Nr. 1 af 4 møder ét skema til hvert møde Oplev en dag på havnen, hvor I ser, når kutterne kommer ind med fisk, og hvor I besøger en fiskehandler. Måske kan I få lejlighed til at overvære

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

20.3 Kalkulation i udenlandsk valuta. 20.3 Kalkulation i udenlandsk valuta. 20.3 Kalkulation i udenlandsk valuta

20.3 Kalkulation i udenlandsk valuta. 20.3 Kalkulation i udenlandsk valuta. 20.3 Kalkulation i udenlandsk valuta 20.3 Bidragskalkulation ved køb i udenlandsk valuta Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Fashion SHOE importerer ca. 20 % af sortimentet direkte fra udlandet.

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere