Værdikæden i fersk fisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdikæden i fersk fisk"

Transkript

1 Indhold Værdikæden i fersk fisk Baggrund Værdikæden og udgifter De forskellige håndterings-og salgsled for fisken Før fiskeauktionen Transport Første salg Producenter/grossister Mellemhandlere/grossister Fiskehandlere Detailledet, udvalgte supermarkeder Baggrund for kalkulationer Torsk Rødspætte Jomfruhummer Blåmuslinger (Mytilus edulis) Opdrætsørred Diskussion

2 Værdikæden i fersk fisk 1 Baggrund Hensigten med projektet er at se på værdikæden af kystfisk i forløbet fra de danske havne/producenter til forbrugerne. Som repræsentative eksempler er valgt håndskåret torskefilet, rødspætte (pandeklare, flået u. hoved og finner), håndskåret rødspættefilet, hele ferske jomfruhummer, levende blåmuslinger og dambrugsørred (rensede portionsørred). 1.1 Værdikæden og udgifter I hvert led værdikæden beskrives de aktiviteter som medfører en ændring af prisen på produktet. 2 De forskellige håndterings-og salgsled for fisken. 2.1 Før fiskeauktionen Om bord i fiskeskibene bliver hovedparten af fisken renset for indvolde skyllet og iset i kasser. Nogle skibe færdigpakker fisken, afvejer, sorterer og mærker fisken ombord, og sætter den direkte for salg på fiskeauktionen. Den største del af den landede fisk går stadig gennem en samlecentral. På samlecentralen om pakkes fisken i nye kasser, sorteres efter art, størrelse og kvalitet. De opsorterede fisk registreres og mærkes, hvorefter de overføres til salg i auktionshallen. Fiskernes direkte udgifter ved salg kan svinge fra auktion til auktion; men udgør typisk: (Eksempel) 20 kg kasse, salgsværdi 100 kr. Hirtshals havn 2,4 kr. Hirtshals havn hav land. Afg 0,50 kr. Fiskeauktion 2 kr. Sortering 6,5 kr.(løn, faciliteter, is mm.) Kasseleje 6,5 kr. Andre omk. 3,5 kr. Tilbage 21,4 kr. De 21,4 % fratrækkes fiskeren i afregningen fra salget på auktionen. Køberen betaler herefter 4,5 kr./kasse i leje Dette blot for at synliggøre at der er store omkostninger forbundet med salg for fiskerne. Uagtet fiskernes samlede fortjeneste eller tab, fastættes salgspriserne på auktionen ud fra de grundlæggende principper om udbud og efterspørgsel. Hvad der imidlertid er mere interessant for forbrugerne er den prisudvikling der forekommer gennem de forskellige led fra fisken er solgt på auktionen, til den indkøbes i detailhandelen 2

3 2.2 Transport Den første del af transporten fra havn til fiskeauktion dækkes af fiskeren og er inkluderet i betalingen til fiskeauktionen ved salg. Omkostninger til transport fra auktion til forarbejdningsvirksomhed/grossist afholde s af køberen. Transport fra forarbejdningsvirksomhed/grossist til detailhandlernes betales typisk af køberen, detailhandleren. Eksempelvis koster tranport af fersk iset fisk fra havnen i Hirtshals eller Hanstholm til Fisketorvet i Kbh. ca. 2,5 kr./kg 2.3 Første salg Prisfastsættelsen af fiskeprodukterne starter på fiskeauktionen. Fiskernes omkostninger og arbejdsindsats har ingen betydning for auktionsprisen, denne fastsættes udelukkende på baggrund af de almindlige principper om udbud og efterspørgsel. Auktionsprisen kan svinge langt over 100 % pga. udbud, sæson og kvalitet, hvorfor der i denne beregning er valgt at anvende gennemsnitsprisen på danske fiskeauktioner for 2011, for så vidt angår auktionsfisk. Da de svingende priser ikke umiddelbart slår igennem på detailsalgspriserne, vil graden af fortjeneste i de efterfølgende led tilsvarende svinge fra høj til lav. Vi har derfor, så vidt muligt, brugt gennemsnitspriser i de efterfølgende led. Fiskens vej til forbrugeren er meget forskelligartet. Den korteste vej er direkte salg fra både med autorisation til salg. Det er klart nok en lille del af fisken, der omsættes den vej, og naturlig nok kun udbredt på fiskerihavnene. Den mest gængse vej fra fangst til forbruger, går via flere led, fra auktion til typisk en filetfabrik/fiskepakhus, over et eller flere grossistled for til sidst at ende hos fiskehandleren. En tredje form for salg er internethandel, hvor forbrugeren via nettet køber fisken direkte fra opkøberen/producenten, og får den leveret på hjemadressen. Derved spares et led eller to i kæden; til gengæld gør de relativt høje distributionsomkostninger, at salgsprisen også bliver høj. 2.4 Producenter/grossister Det typiske første led er producenter, der opkøber fisk på auktionen for videresalg i engrosleddet. Disse enheder kaldes ofte fiskepakhuse. Sædvanligvis fremstilles her håndskårne fileter og fars. Fiskeprodukterne eller de hele fisk afvejes i pollykasser, som videresælges fersk iset til grossister, fiskehandlere, eller storkøkkener. 2.5 Mellemhandlere/grossister En stor del af fisken til detailsalg går gennem et grossistled, ofte med kølelager og distributionssystem. Årsagen til dette fordyrende led er, at det, for den enkelte fiskehandler, er relativt besværligt og dyrt i transport selv at samle de mange forskellige produkttyper de skal have i udbud. Et typisk eksempel kunne være sildefileter fra sildefabrikkerne i Skagen, hvidfiskefilet og fars fra sejfabrikkerne i Hanstholm, håndskårne rødspætter fra Hirtshals, opdrætslaks fra Norge, muslinger og østers fra Limfjorden, for ikke at nævne de mere eksotiske arter og produkter det forventes, at fiskerbutikkerne har i sortimentet. Grossistleddet distribuerer produkterne og letter dermed tilgængeligheden for fiskehandleren. 3

4 Fisketorvet i København er et eksempel på grossisthandel sat i system, her leveres de mange produkttyper ind fra hele landet og udlandet, og distribueres via mellemhandlere til de mange fiskesalgssteder og storkøkkener i Kbh. området og en stor del af Sjælland. 2.6 Fiskehandlere Fiskehandlere er, ligesom de øvrige led i fiskens vej til forbrugerne, meget forskelligartede virksomheder. Nogle opkøber selv fisk fra fiskeauktionen, andre får leveret fra grossister. Nogle foretager alt opskæring og klargøring selv, hvor andre igen køber fisken færdig for salg. Endelig er der forskellige grader af forædling. Nogle sælger kun fersk fisk, andre tilbereder sushi, færdigretter, egne røgede fisk og meget mere. 2.7 Detailledet, udvalgte supermarkeder Udvalget af fersk fisk i de supermarkeder besøgt var ikke stort. Følgende er resultatet af besøg i fire supermarkeder: Super Brugsen, Rema 1000, Fakta og Netto i Nordjylland. Alle produkter sælges i bakker, g. Oprindelig størrelse af fisken og kvaliteten var ikke vurderet, så prisen kan ikke sammenlignes med andre tal, men viser prisniveauet. I Super Brugsen var der et stort udvalg af ferskt kød, men ingen fersk fisk. Eneste fisk var røget laks og kuller. Til gengæld fandtes et godt udvalg af frosset fisk og fiskeretter. I Rema 1000 bestod udvalget af fersk fisk af flåede og fileterede rødspætter, laks og fiskefars produkter. Prisen på flået rødspætte var 82,35 kr./kg, men rødspættefilet kostede 120 kr./kg. I Fakta bestod udvalget af fersk fisk af rødspættefileter til 120 kr./kg og laks. I Netto kunne købes fersk laks og fiskefarsprodukter, foruden flåede rødspætter til 82,38 kr./kg og torskefilet til 76 kr./kg. Udefra denne lille undersøgelse kan det konkluderes at prisen på fersk fisk i supermarkederne rimelig, men at udbuddet meget begrænset. Fersk fisk fylder ikke meget i køledisken, og det vurderes der er et stort potentiale for udvidelse af både produktsortimentet og synligheden. 3 Baggrund for kalkulationer Da stort set ikke to virksomheder i grossist eller detailleddet er ens i deres forretningsmodel, er det umiddelbart ikke muligt at sammenligne deres omkostninger og dækningsbidrag direkte. I de følgende modeller har vi derfor udvalgt typiske virksomhedstyper, og anvendt et gennemsnit af deres tal som repræsentative for den del af branchen. Handel med fisk er ikke nemt. Fisken ringe holdbarhed gør at fiskehandlerne har et ret stort spild af fisk der kasseres pga. alder. I vores analyse er det ikke synligt, idet vi udelukkende forholder os til købspris, omkostninger og salgspris. I forhold til de variable omkostninger sker fordelingen, som hovedregel, efter gennemsnit for virksomhedens samlede aktiviteter. Der vil være nogle aktiviteter der er mere arbejdskrævende eller 4

5 kræve dyrere emballering end andre. Visse variable omkostninger, som vand, is og el, er slet ikke medtaget, da dette ville kræve en større analyse af de enkelte aktiviteter. Vi har ikke forholdt os til de faste omkostninger for de enkelte virksomheder; men det skal selvfølgelig tages i betragtning i forhold til virksomhedernes overskudgrad. Eksempelvis fremgård det at fortjenesten hos fiskehandlerne er højere i Københavnsområdet end i Nordjylland. I lyset af de større husleje- og lønomkostninger i hovedstaden, er fiskehandlere i København næppe mere forgyldt end fiskehandlere i det øvrige land. Der er valgt at analysere prisudviklingen på en række produkter, der er vurderet at være repræsentative for fiskehandelen herhjemme. Tre typiske klargjorte fiskeprodukter: torskefilet, flået rødspætte og rødspættefilet, renset portionsørred som repræsentant for opdrætsfisk, ferske jomfruhummer for krebsdyr og blåmuslinger for toskallede bløddyr. Alle priser, for alle produkterne, er uden moms i diagrammerne. 3.1 Torsk Den atlantiske torsk (Gadus morhua) er nok den mest traditionelle og udbredte danske spisefisk. Torsken fiskes hele året; men man siger at den er af den bedste kvalitet om vinteren. Hvis man skal tale om en sæson for torsk, er det således i månederne november-marts. Der er en væsentlig eksport af torsk fra Danmark til det øvrige Europa; men også en stor del af fangsten sælges på hjemmemarkedet. Fiskeriet efter torsk foregår med trawl, sættegarn og i mindre omfang på håndline. For torsk, som for alle andre fiskearter, er kvaliteten, som udgangspunkt, bedst for de linefangede og ringest for de trawlede. Som eksempel på prisudviklingen gennem leddene har vi valgt at analysere produktet fersk torskefilet. Torsk sælges desuden som hel fisk, steaks, fars, saltfisk mm. I forhold til alle omkostninger, bortset fra auktionsprisen, repræsenterer torsken også alle de andre medlemmer af familien torskefisk, eks: kuller, sej, lubbe, hvilling, lange, kulmule og brosme. Beregningerne er lavet på baggrund af tal indhentede data fra to virksomheder i produktions/grossist leddet og to detailsalgsbutikker i det jyske og grosister og detailsalgsbutikker i 5

6 Torskefilet 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Torsk an gros Fiskehandler Nordjylland Fiskehandler København (via fisketorvet) Den helt store kilde til prisstigningerne i grossistleddet, er det det faktum at udbyttet ved filetering ligger på 45 %, den røde del af søjlen. Da fisken håndskæres er lønomkostningerne også ret omfattende. Den røde del af søjlen hos fiskehandlerne i Kbh. repræsenterer den ekstra omkostning på ca. 10 %, som dækker aktørerne på Fisketorvets omkostninger og avance. Den forholdsvise store fortjeneste hos fiskehandlere i Kbh. skal, som tidligere nævnt, ses i lyset af at de noget større kapacitetsomkostningerne ikke er medregnet. 3.2 Rødspætte Rødspætten (Pleuronectes Platessa) er en meget traditionel spisefisk i Danmark. Hos fiskehandleren sælges den flået og stegeklar eller som fileter. Typisk steges de hele rødspætter og fileterne. Rødspætter fiskes i Danmark med snurrevod, trawl eller med sættegarn, oftest ved kystnært fiskeri. Fiskeriet foregår hele året, men kvaliteten betragtes som bedst når de velnærede rødspætter står tæt under land om sommeren. Selv om den er tilgængelig hele året, betragter man sæsonen for rødspætte er fra maj til november. Flåede rødspætter er hele ferske rødspætter med ben hvor hoved, hale og finner er bortskåret og skindet på den mørke side er fjernet. Rødspættefileter er her håndskåret benfri fileter, den hvide side med skind Gennemsnitsprisen af rødspætter, alle størrelser, på fiskeauktionen var i 2011 kr. 11,24. De mindste er klart billigere end de største. Tupisk bruges de lidt mindre rødspætter som hele og de lidt større 6

7 som fileter. For flåede rødspætter regnes råvareprisen ud fra størrelserne 3 og 4, og for fiskefileter regnes ud fra størrelserne 2 og 3. 90,0 Flåede rødspætter 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 10,0 0,0 Rødspætte en gros Fiskehandler Nordjylland Arbejdslønnen i detailleddet kan umiddelbart virke voldsom. Den repræsenterer ikke den tid det tager at sælge en given mængde fisk; men derimod de samlede lønomkostninger sammenholdt med den samlede omsatte mængde. 7

8 140,0 Rødspættefilet 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Rødspætte an gros Fiskehandler Nordjylland Fiskehandler København (via fisketorvet) Den røde del af søjlen hos fiskehandlerne i Kbh. repræsenterer den ekstra omkostning på ca. 10 %, som dækker aktørerne på Fisketorvets omkostninger og avance. Den forholdsvise store fortjeneste hos fiskehandlere i Kbh. skal, som tidligere nævnt, ses i lyset af at de noget større kapacitetsomkostningerne ikke er medregnet. 3.3 Jomfruhummer Jomfruhummer (Neprops Norvegicus) fiskes i Danmark udelukkende med bundtrawl. I vore nabolande er der desuden tradition for fiskeri af jomfruhummer med tejner Tejnefiskeri er et langt mindre rationelt fiskeri, gengæld er det mere skånsomt for havbunden, og produktet har både højere kvalitet og opnår bedre priser. Danmark har et omfattende fiskeri efter jomfruhummer, hvoraf langt den største del eksporteres til Sydeuropa som hele frosne i æsker. Kun en lille del omsættes i detailleddet herhjemme. I vores interviews af fiskehandlerne, var der således kun en enkelt der fast lå inde med ferske jomfruhummer, hos alle andre var det en bestillingsvare. Denne undersøgelse er foretaget i december. Fiskeriet foregår hele året; men er størst om sommeren. Da der ligeledes er større tradition for at spise jomfruhummer om sommeren, kan det betragtes som højsæsonen. Her vil også flere fiskehandlere ligge inde med ferske jomfruhummere. 8

9 Hel fersk jomfruhummer 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Fiskehandler Nordjylland Fiskehandler København (via Fisketorvet) Den voldsomme høje salgspris kan skyldes at undersøgelsen er lavet i december, så der må regnes med mere efterspørgsel efter delikate produkter som jomfruhummer. Prisen afspejler desuden den ringe holdbarhed, 2-3 dage, der medfører, at der som displayprodukt må påregnes et spild på estimatet 30 %. Jomfruhummer der købes på bestilling, vil have en lavere pris og dermed give en lavere fortjeneste i detailleddet. 3.4 Blåmuslinger (Mytilus edulis) Den største del af blåmuslingerne stammer fra fiskeri, hvor muslingerne skrabes af bunden med trawllignende metalredskaber. Størstedelen af fiskeriet foregår i Limfjorden. Opdræt af muslinger på liner er i vækst i Danmark, og et godt supplement til fiskeriet. Når blåmuslinger er landet bliver de renset sorteret og pakket. Holdbarhed bestemmes af muslingernes overlevelse, i det kun levende muslinger anvendes. Typisk er holdbarheden 7 dage ved kølig og fugtig opbevaring. Den største mængder blåmuslinger fanges eller høstest i sæsonerne marts-juni og septemberdecember. Blåmuslinger sorteres i tre størrelser. Extra: stk. pr. kilo. Super: stk. pr. kilo. Jumbo: stk. pr. kilo. Blåmuslinger bliver solgt ferske (levende) hos fiskehandleren; men ca. 20 % må kasseres på grund af kort holdbarhed og relativ lav omsætning af muslingerne. Blåmuslinger betragtes som et lavpris produkt. I de seneste år er interessen for lidt dyrere 9

10 opdrætsmuslinger vokset, på grund af en påstået bedre kvalitet; men måske også på grund af diskussionen om påvirkning på havbunden ved muslingefiskeriet. Desuden er det nu muligt at købe økologiske linemuslinger. 50,0 Levende blåmuslinger, almindelige/ økologiske 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Fortjeneste (kr/kg) Transport omkostninger (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg). 5,0 0,0 Blåmuslinger i skal Økologiske blåmuslinger i skal Der er ikke medtaget noget produktionsled/ grossistled i denne kalkulation. Hos de detailhandlere vi har interviewet købte alle muslingerne direkte hos producenten Det kræver ikke stort arbejde hos fiskehandleren at klargøre og sælge blåmuslinger, sammenlignet med eksempelvis filetprodukter. Derfor er det valgt at estimere tidsforbruget ved salg af blåmuslinger. 3.5 Opdrætsørred Regnbueørred (Salmo gairdneri) blev indført som opdrætsfisk i Europa fra deres naturlige levested i Californien omkring Regnbueørreden vokser hurtigere og stiller mere moderate krav til temperatur og vandkvalitet end laks (Salmo salar) og ørred (Salmo trutta). Regnbueørred er traditionelt den vigtigste art i det danske dambrug med ca. 95 % af den producerede mængde. I mindre omfang produceres desuden bækørred (Salmo trutta), kildeørred (Salvelinus fontinalis) og fjeldørred/ rødding (Salvelinus alpinus), samt hybrider af de forskellige ørredarter. Følgende priser er basseret på regnbueørred. 10

11 To virksomheder der forarbejder danske dambrugsørred til detailsalg er interviewet. Virksomhederne repræsenterer i deres forskellighed branchen godt. Dambrugsørred er traditionelt ikke nogen stor artikel på danskernes middagsborde, hvorfor det også har været svært at indhente priser fra detailsalgsleddet. Langt hovedparten af de danskproducerede portionsørreder eksporteres sydpå i Europa. Virksomhed 1. Mindre virksomhed, der opkøber levende ørreder fra dambrug. Ørrederne sorteres, renses og pakkes iset i EPS kasser. Sælger primært til grossistleddet, hvorfra ca. 90 % eksporteres, primært til nærmarkederne Sverige og Tyskland. Salg til detailleddet i Danmark er meget begrænset, der er dog med udviklingen af grillkulturen opstået et marked for ørreder til grillstegning. Virksomheden oplever således en tredobling af salg på hjemmemarkedet når grillsæsonen starter. Priserne på opdrætsørred er meget stabile, sammenligner med opdrætslaks og i allerhøjeste grad sammenlignet med fisk der er fanget i havet, hvor de ustadige tilførsler og sæsoner giver store prissvingninger. Indkøbsprisen fra dambrug på en typisk slagteørred på 300 til 1000 g er i kr../kg. (+/- 2 kr..). Der har i de forløbne år været en svag men stabil prisstigning. Udbytte efter rensning (renset fisk med hoved) er 78 %. De rensede fisk sælges fra virksomheden for ca. 35 kr../kg uanset om det er til mellemhandlere eller direkte til detailsalgs virksomheder. Virksomhed 2. Danmarks største producent af portionsørred og ørredfilet, Opkøber levende ørreder fra dambrug, som sælges fersk, som renset eller i fileter, desuden produceres ørredrogn i glas. 95 % af færdigvarerne eksporteres til europæiske kunder, Tyskland, Holland, Schweiz m fl. De sidste 5 % sælges til grossistleddet i DK, der videresælger ørrederne typisk til restauranter og fiskehandlere i Kbh. området Der indkøbes ørreder i størrelser fra 200 til 950 g. Renseudbyttet er typisk 80 %. Og filetudbyttet typisk 50 % (trimmet/benfri med skind). Indkøbsprisen angives til 18 til 22 kr../kg, afhængig af størrelse og filet-farven. Salgsprisen for isede rensede ørreder er 40 til 50 kr../kg og for fileter kr../kg. Virksomheden produceres desuden kaviar, ørredrogn på glas, i sæsonen. Rognen udtages, renses for hinder, tumbles med en salt- og sukkeropløsning, pakkes i glas og steriliseres. Virksomheden udtaler i den forbindelse kaviar er det vi lever af, det andet kan netop lige løbe rundt. 11

12 120,0 Ørred renset, almindelig og økologisk 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Fortjeneste Transport omkostnigner (kr/kg) Andre variable omkostninger (kr/kg) Arbejdsløn (kr/kg) Udbytte (værdi svind) (kr/kg) Inkøbspris (kr/kg) 0,0 Ørred Led I Økologisk ørred Led I og II Dambrugsørred omsættes kun i meget begrænset omfang i detailleddet i Danmark. I perioden for denne kortlægning, var det således kun muligt at identificere en fiskebutik der havde ørreder på display. Diagrammet for ikke økologisk ørred viser således kun producent-/ en gros leddet, hvorimod diagrammet for økologisk ørred repræsenterer både producent og detailledet. For økologiske viser fortjenestedelen altså fortjenesten i begge led. Udbyttedelen repræsenterer udelukkende rensesvind i første led; men ikke svind ifm. ikke solgte produkter i andet led. 4 Diskussion Fiskens vej fra auktionen til kunderne er belagt med omkostninger, ofte flere led, hvor hvert led omsætter små mængder. Det skyldes traditioner og kulturen i branchen. På auktionen står en mand fra hvert et virksomhed i to timer for at købe ind i små mængder, derefter bliver fisken håndfileteret, eller på anden måde forarbejdet i relativt små virksomheder. Transport af de mange små partier er ligeledes omkostningstungt. Når håndfileteret fisk købes hos fiskehandleren, køber kunden at håndværk af højt kvalitet og ikke et industriprodukt. I butikken kræver kunden viden og diskussion om råvaren, sammen med oplysninger forberedelse og tilberedning. Kombineret med det generelle omkostningsniveau vi har i Danmark løber der store omkostninger på, store lønomkostninger, moms i alle led, kontrol og miljøudgifter mm. Det er svær at forklare forbrugeren at en rødspætte der koster 10 kr. pr kilo, når fiskerne sælger den, skal koste 80 kroner, når de køber den uden skind og hoved hos en fiskehandler i København. 12

13 Som det fremgår af denne simple kortlægning, og som vi har erfaret ved de mange samtaler med aktørerne i dette forløb, så er der altså ingen der ligefrem spinder gul på denne forretning. De enkelte led beskylder de andre led for at være en kilde til store prisstigninger, som eksempel er det en udbredt sandhed på Vestkysten, at aktørerne på Fisketorvet er en ren mafia der fordobler prisen på deres produkter. Denne påstand holdt heller ikke til en nærmere analyse! Vejen til billiger og bedre produkter for forbrugerne i Danmark går sikker via en smartere og mere rationel omsætning. En større volumen i omsætningen vil også sænke de relative omkostninger og medføre lavere priser. Billigere friske fisk vil automatisk hæve forbruget, til gavn for alle aktører (og folkesundheden). Og således er målet og løsningen identiske. 13

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år?

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år? Markedsorientering i Dambrugsbranchen En utopi eller realitet om føje år? Disponering Hvorfor så svag reaktion på rapporten Den markedsmæssige situation her og nu Hvor er branchen på vej hen Hvorfor ingen

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus fanger fisk

Madens historier. Ruth og Rasmus fanger fisk Madens historier Ruth og Rasmus fanger fisk Fisken i frikadellen I dag spiser børnene fiskefrikadeller. Mmmm, det her er bare det bedste, siger Ruth og tager en stor mundfuld. Enig, siger Rasmus. Men hvordan

Læs mere

Kvalitet i den ubrudte kølekæde

Kvalitet i den ubrudte kølekæde Kvalitet i den ubrudte kølekæde Torger Børresen, Ph.D. Forskningschef Afdeling for Fiskeindustriel Forskning 1/18 DFU i DTU DFU er selvstændigt institut med struktur som tidligere Myndighedsopgaver og

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

stege på panden som koteletter? 1. Hvilken fisk anvender man kæberne fra? 1. Hvilken fisk bruges ofte til at rimme?

stege på panden som koteletter? 1. Hvilken fisk anvender man kæberne fra? 1. Hvilken fisk bruges ofte til at rimme? Opgave 2: Anvendelse af fisk (2) Sushi I denne opgave får du mulighed for, at få viden om nogle af de mange anvendelsesmuligheder 5 som fisk har. Svarene kan du få ved at læse grundteksten om fisk, men

Læs mere

Koncept: Vi ønsker at få udviklet en automat der kan håndtere frostvare til kunder og deres betaling

Koncept: Vi ønsker at få udviklet en automat der kan håndtere frostvare til kunder og deres betaling Thorupstrand Fiskebod Philip Marquard Otzen, CEO +45 22 22 33 68 philipotzen@gmail.com www.thorupstrandfiskebod.dk Kære DTU Lidt om os: Vi er en forretning der sælger frosne kvalitets fisk og andet godt

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Resultater fra Danmarks Statistik og The Nielsen Company Anne C. Bech Consumer Insight 2015 1 9 år med fiskekampagnen 2 Fortsatte kampagner

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

Fangsten landes. Kapitel 8 side 63

Fangsten landes. Kapitel 8 side 63 Kapitel 8 side 63 Fangsten landes Når fisk, krebs- og bløddyr skal videre på vejen fra hav til bord, kan fangsten enten landes til auktion, samlecentral eller direkte til en fabrik. Ved opbevaring og transport

Læs mere

Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord...

Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... P A R T N E R Gode vaner for fangst og håndtering ombord på fartøjer i de tre vestkysthavne Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Gode vaner er udarbejdet

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169.

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169. Kalkulation Hvad skal et stykke kød egentlig koste? Skal det være billigere end konkurrentens, eller skal der være en anstændig fortjeneste på det? Det kan man ikke finde ud af ved at lave en kalkulation,

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

F R I S K E R E F I S K - H E L E V E J E N. Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Ta temperaturen på din fangst og håndtering...

F R I S K E R E F I S K - H E L E V E J E N. Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Ta temperaturen på din fangst og håndtering... Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Dit nye værktøj... I Konsumfisk har vi udarbejdet denne kvalitetshåndbog, som vi kalder Gode vaner. Rapporten er lavet i tæt samarbejde med fiskere fra

Læs mere

Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Resume af en markedsscreening

Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Resume af en markedsscreening Anne-Mette Hjalager Advance/1 Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C hjalager@advance1.dk Tel 86205021 Januar 2009 Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Resume af en markedsscreening 1 Indledning og formål

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 1360 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7440-000025 Senere

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

DET PROFESSIONELLE KØKKEN FISK OG SKALDYR. Royal Greenland FIT FOR FOODSERVICE & GASTRO PRODUKTSORTIMENT

DET PROFESSIONELLE KØKKEN FISK OG SKALDYR. Royal Greenland FIT FOR FOODSERVICE & GASTRO PRODUKTSORTIMENT DET PROFESSIONELLE KØKKEN FISK OG SKALDYR PRODUKTSORTIMENT Royal Greenland FIT FOR FOODSERVICE & GASTRO Varebetegnelse Count Varenr. Drænet vægt/ Vægt Antal enh. Nettovægt uden glasering med glasering

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Fangstbehandling af krebs- og bløddyr

Fangstbehandling af krebs- og bløddyr Kapitel 6 side 53 Fangstbehandling af krebs- og bløddyr Fangst af krebs- og bløddyr til konsum foregår i specielle fiskerier. De skal på køl hurtigt og opbevares koldt for at holde sig bedst muligt. Muslinger

Læs mere

Fangsten landes. Kapitel 8 side 63

Fangsten landes. Kapitel 8 side 63 Kapitel 8 side 63 Fangsten landes Når fisk, krebs- og bløddyr skal videre på vejen fra hav til bord, kan fangsten enten landes til auktion, samlecentral eller direkte til en fabrik. Ved opbevaring og transport

Læs mere

BILAG. til forslag til RÅDETS FORORDNING

BILAG. til forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2014 COM(2014) 552 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Den gode fisk fra Bisserup

Den gode fisk fra Bisserup Af Jesper Andersen journalist foto lars BAHL Den gode fisk fra Bisserup Frisk fisk er en råvare, der kræver sans for kvalitet. Og dét har Lars Birger Nielsen. I 20 år har han fisket i Smålandshavet og

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 349/4 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.12 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 12/12 af 3. december 12 om handelsrelaterede foranstaltninger til sikring af forsyningen af Unionens forarbejdningsvirksomheder

Læs mere

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR Kapitel 03 FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Pattedyr (pos. 01.06); b) Kød af pattedyr henhørende under pos. 01.06 (pos. 02.08 eller

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk Hanstholm d 21 august Poul Tørring Verden og Kinas produk0on af Seafood 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 World Produc4on of

Læs mere

Sæson 2013 evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt

Sæson 2013 evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Sæson 2013 evaluering og analyser Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Juletræer 2013 - afvikling og reklamationer Forsigtig opstart af indkøb grundet konkurs (Praktiker) og leverandørskift

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 63/2 Den Europæiske Unions Tidende 10.3.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 230/2011 af 9. marts 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2/95 for så vidt angår EU's toldkontingenter

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Friske fisk om kvalitet og holdbarhed

Friske fisk om kvalitet og holdbarhed Kapitel 3 side 31 Friske fisk om kvalitet og holdbarhed I fremtidens fiskeri er der næppe de store muligheder for at øge sin indtjening ved at fange flere fisk. Indtjeningen skal derimod forøges ved at

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation. Præsentation. Uddelingskopier. Se præsentationen med animationer på

20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation. Præsentation. Uddelingskopier. Se præsentationen med animationer på 20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Klik for at redigere i masteren

Klik for at redigere i masteren Klik Ting for jeg at ikke redigere diskuterer i masteren Hunderacer med hundefolk Kvægracer med kvægfolk Økolog eller konventionel med landmænd 1 Klik Coop s for definition at redigere af i lokale masteren

Læs mere

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik FAZER FOOD SERVICES Fiskepolitik Stærk holdning til brug af fisk og skaldyr I Fazer Food Services har vi en holdning til de madvarer, vi serverer for vore gæster. Vi erkender, at vi som markedsledende

Læs mere

NOTAT. Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur

NOTAT. Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Faggruppe for Miljø- og Naturressourceøkonomi Rasmus Nielsen og Vibe Busk Larsen 4. februar 215. NOTAT Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk

Læs mere

Test af paneret og frossen fisk

Test af paneret og frossen fisk Test af paneret og frossen fisk af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

Kapitel 16 Pris. Kalkulationer Opgave 16.1. 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige.

Kapitel 16 Pris. Kalkulationer Opgave 16.1. 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige. Kapitel 16 Pris Kalkulationer Opgave 16.1 1. Forklar, hvilke af udtalelserne, der er rigtige. Nr. Udtalelser Rigtig/forkert 1. Kunderne signalerer om prisen er OK ved at købe eller lade være at Rigtig

Læs mere

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland GUDP fiskeri workshop Aalborg d. 10/10-2013 (DanFish International) Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland Niels Bøknæs, Projektafdelingen, Royal Greenland Seafood A/S

Læs mere

Ørred. Gravad ørred med rævesovs. Ørred carpaccio. Grillet ørred med mandler. Grillet ørred med persille og hvidløg. Terrin af røget ørred

Ørred. Gravad ørred med rævesovs. Ørred carpaccio. Grillet ørred med mandler. Grillet ørred med persille og hvidløg. Terrin af røget ørred Ørred opskrif ter Gravad ørred med rævesovs Ørred carpaccio Grillet ørred med mandler Grillet ørred med persille og hvidløg Terrin af røget ørred Røget ørred i trøffelolie med asparges Gravad ørred med

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 26/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 86/2010 af 29. januar 2010 om ændring af bilag I til Rådets forordning

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999.

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999. 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende Udenrigshandel. 1 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 2003/04. Italien

Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 2003/04. Italien Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 23/4 Italien Danmarks fiskeeksport til Italien Som marked for danske fiskeriprodukter indtager Italien som hidtil andenpladsen, og den fortsatte stigning i værdien

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Afsætningssituationen for juletræer og klippegrønt

Afsætningssituationen for juletræer og klippegrønt Afsætningssituationen for juletræer og klippegrønt Kaj Østergaard Dansk Juletræsdyrkerforening Sæson 2008 Opstart af sæson ok positiv stemning Prisstigninger men hvor meget? Stor efterspørgsel efter billigtræer

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Vurdering af frossen og paneret fisk

Vurdering af frossen og paneret fisk Vurdering af frossen og fisk Go Morgen Danmark, torsdag d. 28. januar 2010 Jacob Damgaard Pedersen og Gitte Gross, Nationalt Videncenter for Fødevarer og Sundhed Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Resultatkontrakt Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Kontraktperiode: 01.01.2008 31.08.2009 Journalnummer: 1-33-76-92-07 Kontraktens

Læs mere

PANEREDE FISK. Spændende sortiment med panerede fisk: STORT UDVALG

PANEREDE FISK. Spændende sortiment med panerede fisk: STORT UDVALG PROFESSIONEL PANEREDE FISK STORT UDVALG Royal Greenland FIT FOR FOODSERVICE & GASTRO Spændende sortiment med panerede fisk: - Fisk med ØKOLOGISK panering - Fisk med GLUTENFRI panering - Færdigstegte fisk

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Afsætning m. m Kaj Østergaard. Dansk Juletræsdyrkerforening

Afsætning m. m Kaj Østergaard. Dansk Juletræsdyrkerforening Afsætning m. m. 2010 Kaj Østergaard Juletræer - sæson 2010 generelt Opstart af sæson i en positiv stemning Forventning om prisstigninger men hvor meget? - noget nølende udspil. Prisforskel før og efter

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Kvalitetsfisk fra Thorup Strand

Kvalitetsfisk fra Thorup Strand Kvalitetsfisk fra Thorup Strand Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Thorup Strand Kystfiskerlaug og Han Herred Puljefiskeri PROJEKTET ER GENNEMFØRT MED ØKONOMISK STØTTE FRA DET DANSKE FIUF-PROGRAM

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 376 Offentligt ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Det danske kystfiskeri er i dag

Læs mere

FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI

FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI DANSK SKALDYRCENTER UDNYTTER FJORDENS NATURLIGE RESSOURCER I Limfjorden er vækstbetingelserne for skaldyr optimale. I fjorden er der mange næringssalte

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Nærværende ansøgning omhandler et 1-årig forprojekt til udviklingsprojektet Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas

Læs mere

Sæson 2014 Evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt

Sæson 2014 Evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Sæson 2014 Evaluering og analyser Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Juletræer 2014 - opstart Efterspørgsel efter standard-træer til kæderne forløb normalt kvalitet/sortering kontra

Læs mere