Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring"

Transkript

1 Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30 % Opgave 2 20 % Opgave 3 30 % Opgave 4 20 % I alt 100 % Til prøven er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement jf. bekendtgørelse nr. 782 af 17. august Torsdag den 7. januar 2010 Kl Side 1 af 8

2 Virksomheden Saerlav A/S producerer og forhandler forskellige komponenter til værktøjsbranchen. Hovedproduktet er en boremaskine, som fremstilles i 4 varianter blå, grøn, gul og rød. Produktionen af de 4 varianter er lige omkostningskrævende. Der er kun forskel på de 4 varianter i produktionens slutfase. Skift mellem varianttyperne er ret omkostningskrævende med det nuværende produktionsudstyr. Afsætningen af boremaskinen i de 4 varianter fordeler sig normalt med 25 % til hver. Priselasticiteten for de fire varianter er ens. Saerlav A/S har en kapacitet til produktion af stk. boremaskiner svarende til arbejdstimer ved produktion inden for normal arbejdstid. Saerlav A/S anvender en kalkulationsrente på 10 % p.a. I 2009 forventede Saerlav A/S en afsætning på stk. boremaskiner og havde opstillet følgende priskalkulation: Komponenter kr. 400 Løn: 2 timer á kr Tillæg for faste omkostninger - ( /8.000) 600 Egenpris kr Avance 25 % Salgspris kr De faste omkostninger på kr , - andrager afskrivning og rente af den investerede kapital i det anlæg, der anvendes til boremaskinefremstilling samt en proportional fordeling af de kontante kapacitetsomkostninger i forhold til arbejdstimerne. Desværre blev afsætningen kun på stk. boremaskiner, hvorfor Saerlav A/S fik et meget skuffende resultat. For det kommende år har salgschefen derfor opstillet følgende kalkulation: Komponenter kr. 400 Løn: 2 timer á kr Tillæg for faste omkostninger - ( /5.000) 960 Egenpris kr Avance 25 % Salgspris kr Økonomichefen er dog ikke enig med salgschefen i kalkulationen, og økonomichefen anfører, at denne pris vil få de sidste kunder til at skifte til konkurrenterne. Økonomichefen mener, det er mere fornuftigt at sænke prisen frem for at hæve den. Side 2 af 8

3 Opgave 1 Du er blevet bedt om af direktøren at komme med et oplæg til prisfastsættelse. Efter du har foretaget en mindre markeds- og konkurrenceanalyse, mener du, at følgende afsætningsrække kan opstilles for det danske marked: Pris (kr. stk.) Afsætning (stk./år) Fra Tyskland har du fået forespørgsler på boremaskinen. På dette marked skønnes det at kunne afsætte det dobbelte af det danske. Afsætningsrækken skønnes at være: Pris (kr. stk.) Afsætning (stk./år) Ved eksport til Tyskland vil Saerlav A/S skulle betale en provision på kr. 400,- pr. stk. til agenten i landet Opstil den optimale afsætningsplan inkl. dækningsbidrag. Efter at ledelsen har set på dine beregninger, beslutter ledelsen at undersøge mulighederne for at udvide produktionskapaciteten. Saerlav A/S har mulighed for at fordoble deres kapacitet ved overarbejde. Dette vil dog medføre, at lønomkostningerne øges til kr. 400,- pr. time for de enheder, som produceres på overarbejde Opstil den optimale afsætningsplan inkl. dækningsbidrag og beregn en eventuel merindtjening i forhold til dit svar i spørgsmål 1.1. Side 3 af 8

4 En svensk byggemarkedskæde udtrykker interesse for at aftage op til stk. boremaskiner. Der afholdes et møde med svenskerne, og på mødet tilbyder svenskerne at ville give kr pr. stk. boremaskine. Det er muligt at få boremaskinerne - magen til Saerlav A/S s egne - fremstillet hos en af Saerlav A/S normale komponentleverandører til en pris af kr pr. stk. Underleverandøren kan levere op til stk. pr. år. Det forudsættes, at der fortsat kan produceres på overarbejde i Saerlav A/S Opstil den optimale afsætningsplan inkl. dækningsbidrag under de nu ændrede forudsætninger. Opgave 2 Selvom salget af de fire varianter fordeler sig jævnt, er der ofte variationer i den tidsmæssige fordeling af efterspørgslen, hvilket undertiden giver anledning til forsinkede leverancer og reklamationer. Saerlav A/S har foretaget en undersøgelse, som har vist, at hvis der investeres i en ny maskine i monteringssektionen, kan omstillingstiden nedbringes til nogle få sekunder og dermed omstillingsomkostninger til næsten 0 kr. Saerlav A/S har fået et tilbud fra en maskinleverandør, som tilbyder at betale kr. i bytte for den gamle maskine. Den nye maskine kan anskaffes og installeres for ca. kr , og levetiden skønnes at være 10 år, hvor scrapværdien skønnes at være kr. Saerlav A/S forudsætter, at der vil kunne spares kr pr. år ved færre omstillinger Beregn om det vil være økonomisk fordelagtigt at foretage investeringen Beregn investeringens interne rente og vurder det fundne niveau Beregn den mindste scrapværdi, der vil kunne accepteres List i punktform hvilke afsætningsmæssige fordele, der kan tænkes at være forbundet med det mere fleksible produktionsapparat. Side 4 af 8

5 Opgave 3 Saerlav A/S har påbegyndt budgetlægningen for Til dette formål er der udtrukket følgende oplysninger fra regnskabet, som oplyst i bilag 1. (Der skal ikke tages hensyn til tidligere beregninger fra de foregående opgaver) Du er blevet bedt om at deltage i budgetlægningen for 2010, hvor der er aftalt følgende forudsætninger i virksomheden (og der skal ikke tages hensyn til skat.): 1. Der forventes er fald i afsætningen på 3 % i branchen. Samtidig forventes det, at den generelle prisudvikling gør det muligt at hæve priserne med 10 %. 2. Virksomheden forventer, at dækningsgraden i 2010 er 38 % grundet effektivitetsforbedringer, som vil betyde et fald i de variable omkostninger. 3. De kontante kapacitetsomkostninger og renteomkostninger forventes at stige med 10 % fra 2009 til Reklameomkostningerne forventes, at være uændrede 5. Afskrivninger på maskiner og inventar er budgetteret til 1,6 mio. kr. (der afskrives ikke på ejendommen). 6. Omsætningshastigheden for varelagre under et udgør 4. De variable omkostninger kan benyttes som beregningsgrundlag. 7. Omsætningshastigheden for debitorerne forventes uændret i forhold til Den gennemsnitlige kredittid fra varekreditorer er på 72 dage. De variable omkostninger samt ændringen i varelagre kan anvendes som beregningsgrundlag. 9. Afdrag på langfristet gæld udgør kr Der er planlagt at afholde investeringer til ny en produktionsmaskine på 3,4 mio. kr. I budgetåret skal der betales 40 % heraf. 11. Beholdningen af likvide midler ønskes at være på kr ultimo Kassekredittens maksimum udgør 1,8 mio. kr. 13. Man påregner at afsætte kr. 10 for hver nominel kr. 100 aktie til udbytte for Udarbejd budgetteret resultatopgørelse for Udarbejd likviditetsbudget for Opstil budgetteret balance for Side 5 af 8

6 OPGAVE 4 Saerlav A/S producerer og sælger også 2 andre produkter: Lava og Magnum. De har i forbindelse med deres budgetlægning for juli kvartal 2009 opstillet følgende forkalkulationer for de 2 produkter: Forkalkulation for Lava Forkalkulation for Magnum Teknisk Standard- Standardomkostn. Teknisk Standard- Standard- standard Omk. Art pris standard Omk. Art pris omkostn. 2 kg Råvarer kr. 60 kr kg Råvarer kr. 60 kr æske Emballage kr. 3 kr. 3 1æske Emballage kr. 3 kr. 3 0,75 time Arbejdsløn kr. 120 kr. 90 0,5 time Arbejdsløn kr. 120 kr. 60 kr. 213 kr. 243 Salgsprovision kr. 17 Salgsprovision kr. 17 Variable enhedsomkostninger kr. 230 Variable enhedsomkostninger kr. 260 Man har endvidere budgetteret følgende for juli kvartal 2009: Lava Magnum Salgspris kr. 340,00 kr. 410,00 Afsætning stk stk. Ved udgangen af juli kvartal 2009 har man registreret følgende: Lava Magnum Omsætning kr kr Realiseret afsætning stk stk. Produktion til færdigvarelager stk stk. Udbetalt salgsprovision kr kr Betalt for købte råvarer og emballage i kvartalet: Indkøb: Råvarer Emballage Kvantum kg stk. æsker Beløb kr kr Endvidere er der i juli kvartal 2009 udbetalt kr for arbejdstimer, og der er i juli kvartal 2009 forbrugt timer i produktionen. Iflg. rekvisitioner fra produktionen er der i juli kvartal 2009 udleveret følgende fra råvarelageret: kg råvarer og stk. æsker. Igangværende arbejder er for juli kvartal 2009 registeret således: Lava Magnum Færdiggørelsesgrad 01/ stk. 200 stk. 40 % af både råvarer og løn 30/ stk. 260 stk. 100 % af råvarer og 50 % af løn De igangværende arbejder er ikke emballeret (der jo er det sidste, der sker). Der har i juli kvartal 2009 ikke været afvigelser på råvarelageret og færdigvarelageret. Side 6 af 8

7 4.1 Gennemfør standardomkostningskontrol af forbruget i produktionsafdelingen for juli kvartal Beregn salgsprisafvigelsen og indkøbsprisafvigelsen for juli kvartal 2009 Side 7 af 8

8 Bilag 1 Forventet resultatopgørelse for (1.000 kr.): Omsætning Variable omkostninger DB Reklame Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før renter Renteomkostninger 952 Resultat før skat Forventet balance pr (1.000 kr.). Aktiver: Passiver: Anlægsaktiver: Egenkapital: Ejendom Aktiekapital Maskiner og inventar Reserver Anlægsaktiver i alt Overført fra årets resultat Egenkapital i alt Omsætningsaktiver: Varelagre Gæld: Varedebitorer Langfristet gæld Likvid beholdning 609 KK gæld: Omsætningsaktiver i alt Varekreditorer Skyldigt udbytte 400 Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt Side 8 af 8

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Sådan gør du. Fokus på wellness og velvære

Sådan gør du. Fokus på wellness og velvære 2015 Sådan gør du Fokus på wellness og velvære Produktion af Massagestole, Produktion af Spabade samt Internetbutikker med salg af Luksus Headset og Sportspakker Version 1.0 Revideret 12/6 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Anlægsaktiver Vareregnskab Kasseafstemning og likviditet Årsregnskab

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere