Handleplan for læsning Sparkær Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for læsning Sparkær Skole"

Transkript

1 Skoleåret 2014/15

2 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse: Målet for læsning: Veje til målet: den aktuelle viden på området Læsevejledning på : Biblioteket/PLC på : Ledelsen på : Forældrene på : Overgangen fra børnehave til skole: Læsning i indskolingen: Den indledende læseundervisning 0. klasse: klasse Evaluering 0. klasse: Ressourceundervisning i 0. klasse: Læsevejledning i indskolingen: Den fortsatte læseundervisning klasse: klasse Evaluering 1. klasse: Ressourceundervisning i 1. klasse: klasse Evaluering 2. klasse: Ressourceundervisning i 2. klasse: klasse Evaluering 3. klasse: Ressourceundervisning i 3. klasse: Overgang fra indskoling til mellemtrin Læsning på mellemtrinnet: Den fortsatte læseundervisning klasse: klasse Evaluering 4. klasse: Ressourceundervisning i 4. klasse: klasse Evaluering 5. klasse: Ressourceundervisning i 5. klasse: klasse Evaluering 6. klasse: Ressourceundervisning i 6. klasse: Overgang fra Sparkær til Mønsted: Evaluering

3 Målet for læsning: Handleplan for læsning Alle børn videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag 1. Når elever starter i skolen, har de allerede gjort sig en masse erfaringer med læsning og skrivning. Dette er især sket i hjemmet og i dagtilbud. Læseundervisningen i skolen skal understøtte og videreudvikle disse erfaringer, som det enkelte barn møder op med. Denne handleplan skal fortælle om læseundervisningen på Sparkær skole, og hvilke tiltag vi sætter i værk. Veje til målet: På Sparkær skole sættes der mål for læsning på alle klassetrin. Årligt testes alle klasser med efterfølgende læsekonference med dansklærer, læsevejleder og ledelsen. Vi anbefaler, at der dagligt læses både hjemme og i skolen. I skolen tilstræber vi, at alle elever læser mindst 15 minutters læsning hver dag. Eleverne undervises i forskellige læsestrategier og angrebsmetoder i alle fag. Der gennemføres læsekurser/læseforløb på alle årgange og læsning på tværs af fagene. Klasser deltager i forskellige læsemotiverende aktiviteter såsom Bogæderdag, Læsedag og andre fagdage, hvor et fokusområde kan være den faglige læsning. På Sparkær skole automatiseres og udvikles læsning og forskellige læsestrategier i forbindelse med læsebånd og målrettet læseundervisning. Undersøgelser viser, at arbejdet med for-forståelse bør udgøre en stor del af læseprocessen, hvis den skal lykkes med henblik på læseforståelsen. Selve læsningen og efterbearbejdelsen af det læste bør fylde mindre. Derfor er det især vigtigt med fokus på for-forståelse. Andre områder er genrelæsning, genreforståelse, forskellige angrebsteknikker samt hensigtsmæssige valg af disse, skærmlæsning, punkt- og oversigtslæsning, læsehastighed tilpasset læseformål, begrebsudvidelse, noteringsteknikker i forskellige tekstgenrer og perspektivering. 1 Viborg Kommunes strategi for sprog og læsning s

4 Hvad bruges handleplanen til? Handleplanen for læsning bruges i flere sammenhænge, her tænkes på den daglige undervisning, men også som et hjælpemiddel for hvert enkelt barn, forældre og fagperson. Fremadrettet vil planen bliver præsenteret på enten et forældremøde eller når der er skole- og hjemsamtaler. Læsehandleplanen skal ses som et dynamisk redskab, der tilgodeser børn, forældre og fagpersonalet. I fællesbestyrelsen visionsplan, er der et punkt om videns-baseret udvikling af skolen, en kategori hvor læsehandleplanen falder ind, Sparkær skole vil hele tiden ved hjælp af evaluering og forskningsresultater lave den bedste mulige læsehandleplan, der bygger på den aktuelle viden på området. Læsevejledning på : På er der en uddannet læsevejleder. s arbejdsområde er den almene læseundervisning på skolen. har gennemsnitlig 2½ time om ugen til at komme i de enkelte klasser og lave forskellige forløb, samtidig er det også læsevejlederen, der sørger for, at der bliver lavet læse- og staveprøver i klasserne. Hvert skoleår skal læsevejlederen afholde en læsekonference for klasseteamet omkring hver klasse samt skolens ledelse, således at der bliver fulgt op på læsningen i klasserne. Disse konferencer holdes ud fra de testresultater der foreligger, samt på baggrund af observation i klasserne, hvis det ønskes. fungerer som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med at udvikle elevernes læselyst og læse- og skrivefærdigheder i hele skoleforløbet. vejleder kollegaer og skoleledelsen om indhold, metoder, tilrettelæggelse og evaluering af læse- og skriveundervisningen. er central i arbejdet med handleplaner for læsning såvel lokalt som kommunalt. Biblioteket/PLC på : Sparkær PLC (Pædagogisk Lærings Center) ligger meget centralt på skolen. Her er arbejdsborde og hyggekroge, så der er plads til arbejdsgrupper samt at ligge stille og læse. På PLC er der løbende udstillinger fra de forskellige klassers undervisning

5 Biblioteket er åbent på hele skoledagen og eleverne kan selv låne via selvudlånsmaskinen. Derudover vil der være bestemte tidspunkter, hvor skolebibliotekaren også er at finde på PLC. På skolebiblioteket har vi lavet kasser efter let-tal således at de letteste bøger altid er nemme at finde. Der ud over er der lix-tal på mange af bøgerne. Ledelsen på : Læseundervisningen i såvel begynderundervisningen som på mellemtrinnet er og forbliver en af skolens vigtigste opgaver. At kunne læse og læse med forskellige teknikker er en af nøglefærdighederne i skolen og af afgørende betydning for alle elevers udvikling. På fungerer læsevejlederordningen i indskolingen og på mellemtrinnet, hvor den enkelte elevs læseudvikling følges løbende og initiativer iværksættes for at støtte op omkring det enkelte barn. På er vi meget bevidste om, at specielt begynderlæsning er et meget vigtigt område, som hele tiden skal være i fokus og øges i kvaliteten. For at blive god til at cykle, skal man cykle. For at blive god til at læse, skal man læse. Det er meget vigtigt at være en god læser for at kunne tilegne sig ny viden i alle fag. Al forskning viser at læseevnen har stor indflydelse på, hvordan man klarer sig i samfundet. Undersøgelser viser, at man skal have læst mellem 1700 og 2000 normalsider for at blive en bare nogenlunde god læser. I en læsebog er der i gennemsnit 150 normalsider. Hvis man vil være en god læser, kan man derfor ikke nøjes med at læse det, der står i læsebøgerne. Erfaringsmæssigt ved vi, at nogle elever ikke får læst tilstrækkeligt hjemme, derfor er vi nødt til at give læsning tid og rum i skolen, idet alle elever helst skulle opleve glæden ved at læse. Forældrene på : Forældrene spiller en stor rolle i deres børns læseudvikling. Forældrene er medspillere til den læseundervisning, der foregår i skolen. I fællesskab kan vi vise eleven, at læsning er en vigtig sag. Når forældre hjemme taler, læser eller skriver er de rollemodeller for deres børn. Skolen skal bygge videre på det sproglige fundament, som er grundlagt først og fremmest i hjemmene. En god sprogudvikling er forudsætningen for en god læseudvikling. For at blive en god læser, skal eleven have opbakning fra hjemmet. Det sker via interesse, samtale og daglig læsning med eleven. Denne opbakning og interesse er nødvendig både før eleven kan læse, når eleven er ved at lære at læse og når eleven har lært at læse. At - 4 -

6 være rollemodel for eleven ved selv at læse og skrive har stor betydning for elevens læseudvikling, dette er med til at vise, hvad målet med læsning og skrivning er. Overgangen fra børnehave til skole: Vi har i løbet af førskoleåret flere dage, hvor enten 0. klasse er på besøg i børnehaven, eller førskolegruppen er på besøg på skolen. Personalet i børnehaven har lavet sprogvurdering på alle 5 årige børn, og resultaterne af disse test videregives til børnehaveklasselederen, som i samråd med læsevejleder bruger disse resultater til at lave en læsehandleplan for den enkelte elev. Der ud over holdes der i foråret et overleveringsmøde mellem en pædagog fra børnehaven og børnehaveklasselederen. Læsning i indskolingen: Den indledende læseundervisning 0. klasse: Alle elever skal have en god start på deres læseforløb. Det er vigtigt, at de hurtigt oplever læsning og skrivning som meningsfulde aktiviteter. Det arbejde der er påbegyndt i børnehaven omkring børnenes sproglige udvikling fortsætter i 0. klasse. Skrivningen understøtter i denne første fase læsningen, derfor er elevernes skrivning en væsentlig aktivitet i undervisningen. 0. klasse Sproglig opmærksomhed Der arbejdes med rim og remser, lytte lege, sætninger/ord/stavelser, forlyde/fonemer Sproglig opmærksomhed Der arbejdes også med at dele sproget op i mindre enheder sætning, ord og stavelser Tidligt arbejdes der med at lade eleverne legelæse, med fælleslæsning og med letlæsningsbøger. Dialogisk læsning Eleverne er ved denne form aktive deltagere i oplæsningen - 5 -

7 Bogstavindlæring Børnestavning Pjece til forældrene om læsning og deltagelse i forældremøde og udvikler derved den sproglige udvikling Her bruges Hop om bord, hvor der er fokus på bogstavernes lyde. Her præsenteres det enkelte bogstav via en historie og der knyttes et dyr og en bevægelse på. Vi har i 0. klasse fokus på børnestavning. Tidligt introduceres eleverne for dette, og får lov til at skrive mange små historier. Børnestavningen bruges til at understøtte læseudviklingen. Alle forældre får en pjece om vigtigheden af læsning for og med deres børn. Denne pjece orienteres der om på et forældremøde hvis det er muligt. Skolebibliotekaren /læsevejlederen Evaluering 0. klasse: Test Uddybning Ansvar Bogstavprøven Efterår. Her tages Bogstavprøve 1. Læsekonference (sept.) LUS (LæseUdviklingsSkema) Laves løbende hen over skoleåret. Resultater skrives i elevens elevplan. Bogstavprøven Forår. Her tages Bogstavprøve 1 og Bogstavprøve 2. Læsekonference (maj/juni) Her deltager klassens tovholderteam, samt evt. nye lærere, som skal have klassen efter ferien

8 Ressourceundervisning i 0. klasse: Elever i risiko for læsevanskeligheder Ved den test der tages på klassen i efteråret vurderes, om der er elever i denne risikogruppe. Disse kan tilbydes et særligt tilrettelagt forløb på mindre hold. / Læsevejledning i indskolingen: Den fortsatte læseundervisning klasse: Det er hensigten, at alle elever gennem den første læseundervisning, tilegner sig gode funktionelle læsefærdigheder, som kan danne grundlaget for læsning i alle fag. Der undervises derfor i afkodningsstrategier, som eleverne kan benytte sig af. Samtidig undervises der også i sprogforståelse. Dette gør, at elevernes læsefærdighed allerede fra starten tager sit udgangspunkt i både afkodning og sprogforståelse, og at læsning er en kombination af afkodning og sprogforståelse. Der er på de enkelte klassetrin forskellige interne og eksterne evalueringer løbende igennem skoleåret. 1. klasse Sproglig opmærksomhed Der lægges stor vægt på samtale og fortælling for at udvikle sprog og ordforråd Sproglig opmærksomhed Der arbejdes fortsat med rim og remser, sproglige lege og bogstav-lyd forbindelser. Oplæsning Lærerens oplæsning er udgangspunkt for samtale og tekstforståelse Klassens arbejde med læsning kan tage udgangspunkt i materialet Den første læsning

9 Daglig læsning Læsestrategier Skrivning Læsekursus Vi arbejder hen imod, at eleverne udvikler gode læserutiner med tid til den daglige læsning her tænkes især frilæsning. Der arbejdes med strategier, hvor målet er, at eleverne selv kan læse tekster af passende sværhedsgrad Der arbejdes videre med børnestavningen, som var i fokus i 0. klasse, for at få eleverne hen imod målet som er, at de kan skrive enkle tekster. deltager i et læsekursusforløb. Hvor fokus skal være aftales med dansklæreren. Evaluering 1. klasse: Test Uddybning Ansvar OS32 (Decemberevaluering) Prøve som vi bruger for at afklare, hvem der har brug for et læseløft. LUS (LæseUdviklingsSkema) Laves løbende hen over skoleåret. Resultater skrives i elevens elevplan. Ordlæseprøve (april) Test som skal tages på eleverne i 1. klasse. Tester læsning af enkeltord. OS 64 (april) Test der tester elevernes læsning og har fokus på hastigheden samt afkodningen. Staveprøve (april) Staveprøve, der tester eleverne i lydrette ord. Læsekonference (maj) Deltagelse af klassens tovholderteam og evt. nye lærere i klassen

10 Ressourceundervisning i 1. klasse: Elever med særligt behov tilbydes særligt tilpasset undervisning (Læseløft) Klassen testes, og læsevejleder udvælger sammen med dansklærer de elever, der skal tilbydes et særligt tilrettelagt forløb efter jul i 1. klasse 2. klasse Sproglig opmærksomhed Her er der stadig fokus, kan anvende opgaver fra systemet Den første læsning 2 Fortsat stor fokus på afkodning og læseforståelse. Der arbejdes med læsestrategier, lydering, billedlæsning og stavning. Udgangspunkt for arbejdet med forforståelse og ordforråd kan blandt andet ske ved samtale om bog og billeder i Den første læsning 2 Læserutiner Fortsat fokus på gode læserutiner, hvor der er tid til den daglige læsning. Det er både individuelt, makkerlæsning og gruppelæsning. De individuelle læserutiner understøttes af læsning på skolen, hvor alle skal læse i 15 minutter i deres egen bog efter niveau. Stavning Der arbejdes stadig med børnestavning, men med større fokus på sprogbrug og løbende korrektion. Til dette formål kan der arbejdes med Stav 2. CD ord Eleverne introduceres til dette hjælpeprogram i begyndelsen af 2. klasse Skolebibliotekaren - 9 -

11 Evaluering 2. klasse: Test Uddybning Ansvar Frivillige Nationale Test I efteråret skal klassen tage den frivillige nationale test i dansk, læsning for 2. kl. LUS (LæseUdviklingsSkema) Laves løbende hen over skoleåret. Resultater skrives i elevens elevplan. Nationale Test 2. klasse I foråret skal eleverne tage den nationale test i dansk, læsning. OS 120 Test, der tages i foråret, der tester elevernes læsning. Staveprøve Her skal der skrives lydrette ord, men der kommer også nogle af de gængse ikke lydrette. DVO (maj) Test der tester eleverne for ordblindhed Læsekonference (maj) Ressourceundervisning i 2. klasse: Elever med særligt behov tilbydes særligt tilpasset undervisning. gør vejlederen opmærksom på, at der er elever med særligt behov, og det er så op til vejlederen at få et sådant forløb planlagt. / dansklæreren 3. klasse Fokus flytter sig fra afkodning til øget fokus på læseforståelse. Der er også øget fokus på læsehastighed. Eleverne skal kende forskellige læseteknikker. Læserutiner Fortsat fokus på gode

12 Ordforråd Stavning Stavning Skrivning Handleplan for læsning læserutiner, med tid til at læse dagligt i løbet af skoledagen. Der arbejdes med ordforrådet i de tekster der læses på klassen. Der arbejdes med grammatik og diktater. Dette kan gøres i materialet Stav 3. Der arbejdes med at eleverne kan stave 120 hyppigste ord korrekt. Det skriftlige arbejdes der med i det daglige arbejde, og der kommer i 3. klasse også små afleveringsopgaver. Evaluering 3. klasse: Test Uddybning Ansvar Frivillige Nationale Test I efteråret skal klassen tage den frivillige nationale test i dansk, læsning for 2. kl. LUS (LæseUdviklingsSkema) Laves løbende hen over skoleåret. Resultater skrives i elevens elevplan. SL 60 Denne test tester elevernes Læsevejleder læsning Staveprøve Læsekonference (maj) Læsevejleder Ressourceundervisning i 3. klasse: DVO/VAKS Elever, der var i risiko-gruppen ved testen i slutningen af 2. klasse, skal igennem en individuel screening. De elever som her viser usikkerhed skal tilbydes et forløb i VAKS (Vælg

13 Elever med særligt behov tilbydes særligt tilpasset undervisning. AfKodningsStrategi). VAKS-elever testes individuelt igen i slutningen af 3. klasse. gør vejlederen opmærksom på, at der er elever med særligt behov, og det er så op til vejlederen at få et sådant forløb planlagt. / dansklæreren Overgang fra indskoling til mellemtrin Da skolen ikke er så stor, kender kommende dansklærer allerede på forhånd eleverne. Der afholdes først læsekonference i 3. klasse, når den kommende dansklærer er på plads, så vedkommende kan deltage i samtalen, og her få nogle informationer vedr. klassens læseudvikling. Læsning på mellemtrinnet: Den fortsatte læseundervisning klasse: På mellemtrinnet er der fokus på at konsolidere og automatisere læsefærdigheder, på læselyst og på udvikling af strategier til læseforståelse i alle fag. Fokus flyttes fra at lære at læse til at læse for at lære. Eleverne skal trænes i at blive funktionelle læsere, der er i stand til at læse på, mellem og bag linjerne, og som kan anvende forskellige læsestrategier alt efter målet med læsningen. 4. klasse Der er fortsat fokus på, at alle kan afkode i et passende tempo. Der er fokus på indholdsforståelse og der arbejdes med genrekendskab. Læserutiner Fokus på udnyttelse af daglig læsning på skolen

14 Stavning Skrivning Handleplan for læsning Der arbejdes evt. løbende med læsekontrakter, for at fastholde den hjemlige læsning. Der arbejdes med grammatik og diktater. Dette kan gøres i materialet Stav 4. Derudover laves der små kompendier til den enkelte ud fra deres svage områder. Det skriftlige arbejdes der med i det daglige arbejde, og der er afleveringsopgaver fx i form af boganmeldelser. Evaluering 4. klasse: Test Uddybning Ansvar Frivillige Nationale Test I efteråret skal klassen tage den frivillige nationale test i dansk, læsning for 4. kl. SL 40 Denne test tester elevernes Læsevejleder læsning Staveprøve Nationale Test 4. klasse I foråret skal klassen tage den nationale test i dansk, læsning. Læsekonference (maj) Læsevejleder Ressourceundervisning i 4. klasse: Elever i risikogruppen Elever kan indstilles til et læsecenterophold i Houlkær 1 gang om året. Elever med særligt behov tilbydes særligt tilpasset undervisning. gør vejlederen opmærksom på, at der er elever med særligt behov, og det er så op til vejlederen at få et sådant forløb planlagt. / dansklæreren

15 5. klasse Allerede indlærte læsestrategier repeteres. Der er fortsat fokus på indholdsforståelse og der arbejdes stadig med genrekendskab. Der arbejdes med læsehastighed, læselyst og gode læsevaner. Derfor er det vigtigt, at den enkelte læser litteratur i passende mængde og sværhedsgrad. Stavning Der kan arbejdes med grammatik og diktater i materialet Stav 5. Derudover laves der små kompendier til den enkelte ud fra deres svage områder. Skrivning Det skriftlige arbejdes der med i det daglige arbejde, og der er afleveringsopgaver fx i form af boganmeldelser. Evaluering 5. klasse: Test Uddybning Ansvar Frivillige Nationale Test I efteråret skal klassen tage den frivillige nationale test i dansk, læsning for 4. kl. Staveprøve ST 5 Læsekonference (april/maj) Læsevejleder

16 Ressourceundervisning i 5. klasse: Elever med særligt behov tilbydes særligt tilpasset undervisning gør vejlederen opmærksom på, at der er elever med særligt behov, og det er så op til vejlederen at få et sådant forløb planlagt. / Læsevejleder 6. klasse Der arbejdes med læsning med fokus på læseforståelse. Der er fortsat fokus på indholdsforståelse og der arbejdes stadig med genrekendskab. Der arbejdes med læsehastighed, læselyst og gode læsevaner. Derfor er det vigtigt, at den enkelte læser litteratur i passende mængde og sværhedsgrad. Stavning Der kan arbejdes med grammatik og diktater i materialet Stav 6. Skrivning Det skriftlige arbejdes der med i det daglige arbejde, og der er afleveringsopgaver. Evaluering 6. klasse: Test Uddybning Ansvar Frivillige Nationale Test I efteråret skal klassen tage den frivillige nationale test i dansk, læsning for 6. kl. National Test I foråret skal klassen tage den nationale test i dansk, læsning. Staveprøve ST 6 Læsekonference (april/maj)

17 Ressourceundervisning i 6. klasse: Elever med særligt behov tilbydes særligt tilpasset undervisning. gør vejlederen opmærksom på, at der er elever med særligt behov, og det er så op til vejlederen at få et sådant forløb planlagt. / Overgang fra Sparkær til Mønsted: Når eleverne skal fra mellemtrinnet på til overbygningen på Mønsted Skole indkaldes klasselærer til et overleveringsmøde på overbygningsskolen inden skolestart, hvor de videregiver oplysninger på de elever, der har specielle behov eller aftaler. Evaluering Denne plan er gældende for skoleåret 2014/2015. Ved udgangen af skoleåret evalueres handleplanen på et teammøde. Herefter skrives nye tiltag ind i planen for næste skoleår

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted Skole

Handleplan for læsning Mønsted Skole Skoleåret 2012/13 Hvad bruges handleplanen til? Handleplanen for læsning bruges i flere sammenhænge, her tænkes på den daglige undervisning, men også som et hjælpemiddel for hvert enkelt barn, forældre

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser.

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i forhold

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune Skoleåret 2013/2014 10.06.13 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:... 4

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Ringsted Lilleskole Læsepolitik

Ringsted Lilleskole Læsepolitik Ringsted Lilleskole Læsepolitik Læsepolitikkens formål: et med Ringsted Lilleskole læsepolitik er at styrke elevernes læsefærdigheder for der igennem at styrke deres generelle faglighed og sproglige udvikling.

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik

Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Funder-Kragelund Skoles læsepolitik Læsning er en langsommelig affære - men vidunderligt at lære Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og

Læs mere

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Den lokale handleplan for læsning skal ses i sammenhæng med både den nationale og kommunale handleplan for læsning. Den overordnede målsætning er med udgangspunkt

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole Mål for læsning på Nørrebro Park Skole - 2010 Børnehaven Målet er at give eleverne forudsætninger for at læse og skrive ved at styrke og udvikle sproglige færdigheder. Der arbejdes med sproglig opmærksomhed

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst.

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst. Det er vigtigere end nogensinde at børn får gode læse og skrivefærdigheder. Kommunikation med sekunders varsel og på tværs af landegrænser betyder, at det er basalt at forlade skolen med gode læse - og

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videnstilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning Ulbjerg SDI Handleplan for læsning 1. udgave august 2012 1 Indholdsfortegnelse Børnehaven... 3 Overgang fra dagtilbud til 0. klasse... 3 Indskolingen: 0. - 3. klasse... 4 Mål for læsning i 0. klasse...

Læs mere

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK Læsning er grundlaget for læring i alle fag. Læsning er en vigtig færdighed og en kompetence til brug på tværs af fagene. Der er to vigtige komponenter i læsning: Ordafkodning

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag.

At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Læsning på Vestre Skole Vestre Skoles mål for læsning er: At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Dette sikres

Læs mere

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse)

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse) Handleplan for læsning på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på læsning og har derfor valgt at udarbejde en læsehandleplan, som i første omgang har fokus på indskolingen og mellemtrinnet.

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Handleplan vedrørende skolens læsepolitik.

Handleplan vedrørende skolens læsepolitik. Handleplan vedrørende skolens læsepolitik. Handleplanen viser, hvilke metoder skolen benytter sig af for at nå frem til målsætningerne i Læsepolitikken. Læsepolitikken på Sdr. Omme skole er udarbejdet

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen 01-08-2018 Handleplan for læsning Stoholm skole Lene Lausen & Laila Christensen Indholdsfortegnelse INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 Handleplan... 2 1. klasse... 3 Handleplan... 3 2. klasse... 4 Handleplan...

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom Forældreinformation Læsefolder for indskolingen Læsning er grundlaget for lærdom Giv mit barn læsehunger, det beder jeg om med brændende hjerte. (Astrid Lindgren) Det er i skolen, barnet skal have sin

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsehandlingsplan Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst 4 Den fortsatte

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. Indholdsfortegnelse Indskoling. 2 0. klasse 2 1. klasse

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Fra august 2009 er der iværksat skole/hjemvejledere til at vejlede ressourcesvage to-sprogsfamilier i læsestøtte af deres barn.

Fra august 2009 er der iværksat skole/hjemvejledere til at vejlede ressourcesvage to-sprogsfamilier i læsestøtte af deres barn. Læsehandleplan for Ellemarkskolen Formål: At alle elever, der går i folkeskolen besidder læsekompetencer til at klare en ungdomsuddannelse og at de samtidig får styrket den alsidige personlige udvikling

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Haldum-Hinnerup Skolen Læseundervisningen skal - give eleven forskellige redskaber til forskellige sammenhænge, både i og udenfor skolen. - øve forskellige læseteknikker/læsestrategier

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Læsning på Ellebjerg Skole 2009/10

Læsning på Ellebjerg Skole 2009/10 Læsning på Ellebjerg Skole 2009/10 En handleplan for personalets arbejde med læsning de næste 3 år. Alle skoler i København skal have en handleplan for læsning med det formål, at eleverne bliver bedre

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læsehandleplan for Ellemarkskolen

Læsehandleplan for Ellemarkskolen Læsehandleplan for Ellemarkskolen Formål: At alle elever, der går i folkeskolen besidder læsekompetencer til at klare en ungdomsuddannelse og at de samtidig får styrket den alsidige personlige udvikling

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole Hovedområde Fokuspunkter Side Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst Den

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Evalueringskultur

Evalueringskultur Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Læsepolitik TRELLEBORG FRISKOLE

Læsepolitik TRELLEBORG FRISKOLE Læsepolitik TRELLEBORG FRISKOLE Læsepolitik på Trelleborg Friskole På Trelleborg Friskole arbejder vi målrettet med læsning og læsestimulering. Formålet med vores læsepolitik er, at etablere og fastholde

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

2012/2013. Læsehandleplan for Margretheskolen

2012/2013. Læsehandleplan for Margretheskolen 2012/2013 Læsehandleplan for Margretheskolen Margretheskolen Roskilde Kommune 2012/2013 2 Læsehandleplan for Margretheskolen Indhold Forord... 3 Mål... 3 Ansvarsfordeling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Her er Rørkjær skoles læsestrategi og handleplan. Planen er blevet til efter et omfattende arbejde i en arbejdsgruppe med bred repræsentation, og handleplanen er blevet behandlet

Læs mere

Læseprofilen for Bislev skole

Læseprofilen for Bislev skole Læseprofilen for Bislev skole 1 Man begynder at læse, første gang man forstår et trykt ord, og man lærer noget om at læse, hver gang man læser. Indholdsfortegnelse 2 En fortælling om læsning på vores skole...3

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Handleplan for læsning. Overlund Skole 2012 / 2013

Handleplan for læsning. Overlund Skole 2012 / 2013 Handleplan for læsning Overlund Skole 2012 / 2013 1 Handleplan for læsning Overlund Skole Indhold Læsning og læseforståelse. Overgange og sammenhæng. Trinmål efter 0. klassetrin 0. årgang Trinmål efter

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer. Læsetræning og automatisering. Læseforståelse Understøtte skriveglæde Lyd-og bogstavtræning

1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer. Læsetræning og automatisering. Læseforståelse Understøtte skriveglæde Lyd-og bogstavtræning Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 1. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende Dialogisk Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed Fælles læsning

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere