Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden Hedehusene Adgang, stemmeret og valgbarhed: Adgang, stemmeret og valgbarhed har kun medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. Hver have har 2 stemmer, uanset om der er knyttet et eller to medlemmer til haven. I tilfælde af fravær kan et medlem give møde ved en befuldmægtiget, der kan afgive stemme på medlemmets vegne. Der skal afleveres skriftlig fuldmagt. En befuldmægtig kan højst repræsentere 2 havelodder. Forplejning: Der serveres kaffe og te. Der er mulighed for at købe sodavand. Generalforsamlingen er alkoholfri. Havepræmier: I forbindelse med generalforsamlingen bliver der uddelt havepræmier. Bestyrelsens beretning 2013: Bestyrelsens beretning for 2013 vedlægges indkaldelsen. Den vil ikke blive læst op i år, men der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål til den under punkt 4, inden afstemning. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning over det forløbne år 5. Årsregnskabet med evt. revisionsberetning 6. Driftsbudgettet for det kommende år, herunder lejeafgift 7. Forslag til behandling a. Bestyrelsen foreslår ændring af ordensreglernes 4 stk. 2: Fællesveje og de grønne områder holdes af alle i fællesskab. Havelejere, der unddrager sig deltagelse i arbejdet, idømmes en bod på kr. 500,00 750,00 pr. gang, der udeblives. med motivationen: o De seneste år, har flere og flere haver unddraget sig FællesArbejde og betalt sig fra det i stedet. Såfremt udviklingen fortsætter, forudser bestyrelsen at der i stigende omfang er brug for hjælp udefra, til at holde fællesområderne. Bestyrelsen ønsker at konsolidere foreningens beholdning i tilfælde heraf. b. Bestyrelsen foreslår ændring af regnskabspraksis; se særskilt bilag 8. Valg af formand i lige år og af kasserer i ulige år. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter 11. Valg af revisor 12. Valg af revisorsuppleant 13. Valg af vurderingsmand 14. Valg af vurderingssuppleant 15. Eventuelt Bestyrelsen opfordrer til, at du gør brug af din mulighed til at stemme med fuldmagt! Med venlig hilsen Bestyrelsen

2 Side 1 af 3 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2013; så skete det. Året 2013 blev det år, hvor Haveforeningen Brandhøj fik sit eget flag. Vi takker giveren. Desværre, fristes man til at sige, på den kedelige baggrund, at det har været umuligt at finde en flagmand m/k, der har tid til at stå for flaget morgen og aften sæsonen igennem. Så foreningsflaget kommer op, når sæsonen starter og indtil videre vil bestyrelsen så finde Dannebrog frem på officielle flagdage og på ønskede flagdage (på medlemmernes ønske, hvis det kan lade sig gøre). Så må vi se om der dukker en flagmand m/k op igen. Efter generalforsamlingen 2013 lagde bestyrelsen sig i selen om årets opgaver. Desværre blev vi hurtigt færre om det, da først vores næstformand Inge, og dernæst vores nye medlem Doris valgte at trække sig fra bestyrelsen. Heldigvis var det muligt at indforskrive vores to suppleanter, Ole og Bente, som ordinære bestyrelsesmedlemmer og Tasha indvilligede i at blive næstformand; så alt i alt gik det. Men det kan godt mærkes, når der mangler nogle hænder i bestyrelsen. Som varslet af Høje Taastrup Kommune, da de var forbi generalforsamlingen 2013, blev bestyrelsen indkaldt til møde, for at få forklaret, hvordan kommunen ville følge op på lokalplanen og på det opdrag Teknisk Forvaltning har fået fra lokalpolitikerne. Nemlig at man ønsker styr på alt byggeri i Høje Taastrup Kommune; hvilket man så småt er gået i gang med. I løbet af de næste par år, vil TF besøge alle kolonihaverne herude i HF Brandhøj, med henblik på lovliggørelse der hvor det måtte være nødvendigt. Parkering i HF Brandhøj. Åh nej, nu ikke igen JO sgu! Vi i bestyrelsen, forstår ikke det skal være så svært at rette sig efter de parkeringsregler vi har, både i lokalplanen og også vedtaget i ordensreglerne. Det skaber splid herude, at nogen skal rende rundt og være bussemænd for de, heldigvis få, der ikke kan finde ud af det; og det være sig både i og uden for sæsonen. I 2014 vil bestyrelsen tage de midler i brug, der skal til for at komme parkeringsproblemerne til livs. Vi vil undersøge muligheden for at indgå samarbejde med et privat parkeringsselskab, ligesom risikoen for at blive ekskluderet af foreningen er til stede og alt sammen fordi det åbenbart er svært, at finde ud af hvor bilen skal holde! Hvordan synes i medlemmer at området i HF Brandhøj har set ud i 2013? Bestyrelsen synes i hvert fald at her godt kunne være noget kønnere. Overbegroede stier, ukrudt der stikker ud på stierne, hække der gror som det er en ren lyst mv. mv. Og ikke at forglemme haver rundt omkring, der til tider godt kan forveksles med en losseplads. Jamen, vi har da det der havevandring!? Jo tak, det er korrekt. Men det arbejde udføres også af bestyrelsen, og det kan til tider være vanskeligt at finde tiden til det. Husk på, vi i bestyrelsen har også en fritid og en familie, der skal findes tid til. I 2014 vil vi også her forsøge at rette op på forholdene og igen tage de midler i brug, der er nødvendige blev sidste år med Festudvalg Syd, som det har været kendt i mange år. I lige så mange år, har der været uenigheder og andre ønsker til sammensætningen og afviklingen af de arrangementer, der faktisk har været afholdt i HF Brandhøj regi. Bestyrelsen blev i efteråret enige med Festudvalg Syd, om at der skal ses på festerne og sammenkomsterne med friske øjne; ryste posen så at sige. Bestyrelsen opfordrer derfor interesserede medlemmer til at møde op lørdag den 13. april kl. 15:00 i foreningshuset, hvor vi sammen vil forsøge at etablere et fest- og kulturudvalg (se separat meddelelse om det, samt plakater i udhængs skabene)

3 Side 2 af 3 Bestyrelsen har indtryk af, at det er gået godt i 2013 med vand- og kloak forholdene. Der har dog været et par enkelte forstoppelser, der har krævet ekstern hjælp (og med efterfølgende faktura!); dem skulle vi gerne til livs. Ligesom derhjemme, skal der ikke smides engangs-karklude, hygiejnebind o. l. i toilettet! Det kunne være ønskeligt at flere får mulighed for at slutte sig på kloaksystemet, således at alle kloakledninger bliver skyllet igennem så meget som muligt. Det var dejligt at se et forholdsvist stort fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling. Ligeledes var det dejligt at se et stort fremmøde og en interesse for det arrangement, hvor der kom en sagkyndig og fortalte om træbeskæring. Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne kommer med input til ønskelige arrangementer i samme dur, og eventuelt også selv melder ind, hvis de kender nogen, der kender nogen Affaldsordningen er gået fint i Der er blevet hentet dagsrenovation, haveaffald, storskrald og grabaffald. Vi kommer nok aldrig helt til livs, at der efter en afhentning af haveaffald og storskrald er noget tilbage, fordi der, måske af uvidenhed, er stillet noget frem som kommunen ikke tager. Læs folderen om affald på vores hjemmeside. Og så, tag lige det der ikke er hentet med retur til haven, når du ser det står der næste dag og næste dag og næste dag efter skraldebilen har været der. På generalforsamlingen sidste år fortalte vi om, hvad vi i bestyrelsen gerne ville nå i løbet af sæsonen i forhold til FællesSamarbejde. Vi har nået meget, men ikke det hele, så der er stadigvæk nok at tage fat på i denne sæson. Vi håber i sæson 2014, ud over den daglige FællesArbejds drift, også at få udarbejdet skriftlige tidssvarende informationer om udførelse af FællesArbejdet, så alle ved, hvem der skal gøre hvad og hvornår. Vi valgte at køre en linje, som vi kaldte ensartethed. Det betød, at alle rondeller skulle være tildelt som fast FællesArbejde før nogen fik pleje af fælleshegn tildelt som fast FællesArbejde. Når al fælleshegn så var givet som fast FællesArbejde, så kunne pleje af rosenhøjen blive givet som fast FællesArbejde. Der meldte sig kun lige nok til at få rondellerne holdt, så derfor blev hverken fælleshegn eller rosenhøjen plejet som fast FællesArbejde. Vi vil også i år være fleksible og tage hensyn til medlemmernes alder og helbred, så arbejdet kan tilpasses herefter. Der er dog en ikke ting, vi ikke kan tage hensyn til. Det er dårlige rygge. Det er vores erfaring, at et stort antal medlemmer lider af ondt i ryggen; så derfor må vi desværre sige, at enten får I nogen til at deltage på jeres vegne, eller også må I betale. Kom og tal med os, så gør vi, hvad vi kan, for at finde en løsning. Vi vil lige minde om, at fleksibilitet med hensyn til FællesArbejde kun gælder, hvis alle på lejekontrakten opfylder betingelserne herfor. Der er nogen, der på eget initiativ har tildelt sig selv Fast FællesArbejde. Den går ikke. Det skal være aftalt med bestyrelsen, ellers må man betale for ikke udført FællesArbejde. Det samme gælder, hvis man har glemt at kvittere for deltagelse i FællesArbejdsdagen. Det er ikke rimeligt at forlange at bestyrelsen kan huske, at man har deltaget.

4 Side 3 af 3 Husk, at du skal senest første FællesArbejdsdag melde dig til Fast FællesArbejde, hvis det er det, du ønsker du skal have en skriftlig bekræftelse på, at du har fået det ønskede FællesArbejde du skal udføre arbejdet i hele sæsonen når du møder til en FællesArbejdsdag, skal du registreres når du kommer når FællesArbejdsdagen er slut, skal du med din underskrift på deltagerlisten kvittere for din deltagelse Hvis du så ellers udfører arbejdet, skal du ikke betale for ikke at have deltaget i FællesArbejdet. I kan allerede nu melde jer til fast FællesArbejde. Send en mail eller læg en seddel i haveforeningens postkasse. Skriv hvem I er, have nr., hvad I ønsker og for de, der har mailadresser, jeres mailadresse. Så er vi ellers klar til endnu en sæson. God FællesArbejdslyst til alle

5 Side 1 af 1 Forslag fra bestyrelsen vedrørende ændring af regnskabspraksis På en tidligere generalforsamling, blev der stillet forslag om, at der oprettedes nogle fonde hvori der blev allokeret midler med henblik på brug til særskilte formål: Dispositionsfonden Reservefonden Fællesarbejdsfonden De blev oprettet og det har kørt sådan nogle år. Dog har beløbene i fondene altid indgået som likvide midler i foreningen, hvilket i praksis gør fondene ubrugelige. Bestyrelsen foreslår derfor at fondene nedlægges og at der i stedet oprettes en reel reservekasse, hvor midlerne kun kan tages i brug ved mandat fra enten en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Der vil så blive sparet op i denne fond i løbet af året, f. eks. med kr. pr. have pr. måned, hvilket giver en opsparing på mellem 16- og kr. om året. Med venlig hilsen Bestyrelsen Hedehusene den 28. januar 2014

6 Side 1 af 1 Oversigt over tillidsposter og opstillinger til Generalforsamlingen 2014 Have Navn Post Valgår GF Villy Nielsen Formand 2012 På valg. Genopstiller 121 Susanne Nielsen Kasserer Henrik Nielsen Bestyrelsen Tasha Hoppe Bestyrelsen 2012 På valg. Genopstiller 220 Thomas Vartou Bestyrelsen A Bente Lorckmann Suppleant bestyrelsen 2013 På valg. Genopstiller som suppleant 129 Ole Clemmensen Suppleant bestyrelsen 2013 På valg. Genopstiller som suppleant 022 Heike Bak Revision Gitte Bram Revision 2012 På valg. 01A Karina Have Suppleant revision 2013 På valg. Suppleant revision 215 Kaj Vennevold Vurderingsudvalg A Johnny Vurderingsudvalg 2012 På valg. 227 Søren Aakjær Suppleant 2013 På valg.

7 Regnskab for 2013 Status for 2013 Faktisk Budget Haveleje Likvide midler pr kr. Fællesarbejde Underskud kr. Indmeldelse Likvide midler pr kr. Havelod Vand indbetaling Dispotionsfonden er på kr kr Vurderinger Diverse i alt Reservefonden er uændret kr I alt Vi har i bestyrelsen valgt at lade beløbet fra fællesarbejdet og dispotionsfonden blive slået sammen, da det som oftest "lapper" Kontingent over hinanden hvad pengene bliver brugt til. Telefon El Vores gæld pr var på kr. Kontorartikler Der er afdraget kr. Vand Dertil er der betalt i renter kr. Arr. og møder Det giver en restgæld på kr. Renovation Ny ansk Der vil pr kunne udbetales en andel af havelodsværdien Gebyr pr. 136 haver / altså i alt kr. Skat Forsikringer Vedligeholdelse Porto Ydelse Grundleje Brændstof Gaver Best Rente udgift Diverse udgifter I alt Underskud

8 Budgetforslag for HF Brandhøj 2014 Jan-Mar Apr-Dec Haveleje i alt Haveleje Minihaver Kolonihaver Indtæger i alt Gammelhaveleje Forhøjelse Ny haveleje * Afdrag på lån Minihave * Kontigent kreds 2/Koloni.forbund Kolonohave Arrangement og møder Telefon og internet Anskaffelser * Gebyr * Dong Vedligeholdelse * Vand til WCér og Foreningshus Gaver * Jordleje for haverne Brændstof Porto Kontorartikler Bestyrelsen * Skat * Renovation * Forsikring * Legeplads Udgifter i alt Underskud Overskud 400 Med dette budget vil: Haveleje for minihaver pr. 1. April 2014 være 815,00 kr Haveleje for kolonihaver pr. 1. April 2014 være 1.035,00 kr

9 Fest & Kultur Udvalg i HF Brandhøj Deltagere Søges!! HF Brandhøj søger folk til at etablere et fest/kulturudvalg i foreningen! Vi ønsker at få flere arrangementer i gang samt flere til at deltage i vores årlige sommer fester. Vi søger folk, der både vil være med til at arrangere de traditionelle sommerfester på sydpladsen og folk, der vil være med til at arrangere små events i vores foreningshus. Vi forestiller os, at vi kan bruge fælleshuset meget mere. Der er en projektor, hvor der både kan vises film, billeder samt ses tv. Vil du være tovholder på for eksempel fodboldaftner, filmaftner, fredagshygge aftner, - ja kun fantasien sætter grænsen, -så mød frisk op! Vi ønsker at udvide festudvalg syd således at sommerfesterne får en bredere appel og at der sker mere på underholdningssiden. Vi har brug for alle der har lyst til at gi en hånd med; det kan være alt fra praktiske gøremål til ideer til underholdning. Mød derfor op i foreningshuset Lørdag den 13. april 2014 kl. 15:00 hvor vi vil prøve at etablere et bredere fest & kultur udvalg. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere