Semesterbeskrivelse 7. BK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse 7. BK"

Transkript

1 Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 7. BK Gældende for forår 2012 Revision

2 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer studieaktiviteter: Projekter, fagkurser og valgfrie emner. Et projekt omfatter problemorienteret projektarbejde og kurser. Til at understøtte projektarbejdet udbydes der et antal kurser: - Projektkurser knytter sig til den tværfaglige opgave - Fagkurser er kurser, som uafhængigt af de tværfaglige projekter sigter mod specifikke dele af uddannelsen. - Valgfrie emner er studieaktiviteter, som udbydes af skolen, og som den enkelte studerende skal vælge i mellem. Oversigt over studieforløbet på konstruktøruddannelsens semester: Semester Tema Obligatorisk del Indhold Valgdel I alt Projekt-kurser Fag-kurser ECTS point ECTS point ECTS point ECT point 1. BK Grund og bygning i 2-3 plan BK Grund og bygning i 2-3 plan BK Industribyggeri og byggekomponenter 18 2 Studietur / Internationalt samarbejde BT Praktik Afgangsprojekt BK Etagebyggeri 20 5 Valgfrit emne BK Renovering og ombygning 11 4 Valgfrit emne BK Praktik BK Bachelorprojekt Erhvervsakademiet Lillebælt 1

3 Studieaktiviteter Semestret omfatter følgende studieaktiviteter: Bacheloropgave - afslutningsprojekt. Bacheloropgaven kan gennemføres som en af tre opgavetyper: 1. Valgfrit speciale samt valgfrit emne indenfor et eller flere fagområder af konstruktøruddannelsen. 2. Valgfrit speciale samt valgfrit emne indenfor projekteringsretningen eller den generelle retning. 3. Valgfrit speciale samt valgfrit emne, udførelsesretningen, anlæg. Valgfrit speciale - Speciale Formål Ekstern prøve som afslutter valgdelens specialeforløb. Målbeskrivelse Formålet er gennem de valgfrie emner at kvalificere den studerende til at opnå en dybere kunnen og viden om specifikke forhold inden for uddannelsens formål samt sikre, at den studerende opnår dybdegående viden om et afgrænset emne og udvikler evne til skriftlig formidling. Indhold Emnevalg godkendes af skolen inden for følgende områder: Skriftlig, mundtlig og visuel formidling Fremmedsprog Ledelsesteknikker Forslagsstillelse Projektering Bygningslovgivning Bygningskonstruktion Bærende konstruktioner Tekniske installationer Bygningsfysik Materialelære / Miljøforhold Kvalitetssikring og styring Erhvervsakademiet Lillebælt 2

4 Drift og vedligeholdelse Planlægning og planlægningsmetoder Overslags- og kalkulationsmetoder Økonomi Juridiske emner Projektstyring Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmiljø og sikkerhed Emnevalg Den studerende vælger selv sit emne. Emnet skal kunne danne basis for, at den studerende kan foretage en selvstændig, sammenhængende undersøgelse af et afgrænset problem. Godkendelse af emnevalg Emnet skal være uden direkte tilknytning til det tværfaglige projekt, idet der skal kunne foretages en selvstændig bedømmelse af den studerendes arbejde med henholdsvis afslutningsprojektet og det valgfrie emne. Forslaget skal indeholde: 4. Den studerendes navn. 5. Emnet, evt. i form af titel til rapporten. 6. Problemformulering. 7. Angivelse af den sammenhæng emnet skal indgå i. For eksempel ved angivelse af rapportens målgruppe. 8. Ønske om vejleder/fag. Af skematekniske grunde kan det dog ikke forventes, at alle ønsker vil kunne imødekommes. Efter indsamling af emneforslag vil afdelingslederen foretage en bedømmelse - eventuelt efter en uddybende samtale med den studerende - af, hvorvidt emnerne skønnes at ligge indenfor uddannelsesplanens emner og hvorvidt emnerne kan danne basis for en problembehandling. Emnevalgene vil herefter blive fordelt mellem afdelingens lærere og den studerende vil få besked om, hvem der er blevet tilknyttet projektet. Konsulentbistand Til hver studerende vil der blive ydet konsulentbistand svarende til i alt 7 lektioner á 45 minutter. Lektionerne fordeles med 1 lektion til en vejleder vedrørende det rapporttekniske og 6 lektioner til en faglig vejleder, heraf vil der gå 2 lektioner til udarbejdelse af specialeudtalelsen. Lektionerne vil blive skemalagt fordelt over semestret, men den enkelte studerende og lærer kan selv træffe aftale om andre tider. Erhvervsakademiet Lillebælt 3

5 Lærerne kan rådspørges såvel om arbejdsmetode som om faglige problemer. Men alle beslutninger, konklusioner og lignende er den studerendes og bør respekteres af lærerne, idet en del af arbejdets bedømmelse vil være en vurdering af arbejdsmetodens relevans i den givne sammenhæng. Arbejdsform/ -metode og dokumentation Arbejdet med det valgfrie emne er selvstændigt og individuelt. Såfremt studerende ønsker at arbejde sammen om et emne, skal dette kunne opdeles og afgrænses således, at hver studerende kan udarbejde egen problemformulering, problembehandling og konklusion, idet bedømmelsen skal kunne foretages individuelt. Hvis et gruppemedlem falder fra i studieforløbet, er det afgørende, at den/de tilbageblevne kan sammenfatte sin/deres del af emnet til en helhed. Projektet skal afleveres i form af en skriftlig rapport i A4- eller A3-format, eventuelt suppleret med bilag, der foldes, hvis formatet er større. Rapportens omfang excl. bilag forventes at være min. 35 og max. 50 A4-sider med en linieafstand på 1½. Der kan i særlige tilfælde indgå bilag af anden art end papir. For eksempel tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. Hver studerende skal aflevere følgende: 2 eksemplarer af rapporten i papirform samt 1 eksemplar i digital form (cd-rom). Af hensyn til efterfølgende opbevaring på biblioteket må rapporterne ikke være indbundet med spiralryg. Som vejledning til rapportens opbygning kan henvises til Politikens "Håndbog i Nudansk". Den studerende vælger selv sin arbejdsmetode. Ejendomsret Efter bedømmelsen vil det ene eksemplar af rapporten samt vejleders skriftlige redegørelse kunne afhentes af den studerende på skolen. Det andet eksemplar vil blive opbevaret på skolens bibliotek. Tidsplan Aflevering af forslag til emne: Uge 48 / uge 25. Aflevering af rapport m.v.: Forårssemestret uge 11, efterårssemestret uge 37 Rapporten skal afleveres i 2 eksemplarer i udskrift samt i 1 eksemplar på en CD-ROM (Word-format). Rettidig aflevering er fredag kl i de angivne uger. Erhvervsakademiet Lillebælt 4

6 Litteratur Individuelt afhængig af det valgte speciale Prøveform Speciale (rapportform, hjemmeside eller lignende). Ved bedømmelsen vurderes såvel det faglige indhold, som indgår med vægtningen 2/3, samt den skriftlige formidling, som indgår med vægtningen 1/3. Specialer bedømmes efter 7-trins-skalaen. Projektet bedømmes af den faglige vejleder og en ekstern censor. Valgfrit emne Afgangsprojekt for virksomhedsbaseret retning Formål Ekstern prøve, som afslutter uddannelsen og som - sammen med det godkendte praktikforløb i 6. semester og det valgfrie speciale i 7. semester - skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Målbeskrivelse Virksomhedsprojektet skal kvalificere den studerende til at udøve konstruktørfaglige funktioner, til at fungere selvstændigt inden for professionen og som adgang til en videreuddannelse på et relevant master- eller kandidatstudium. Projektet skal give den studerende mulighed for at dokumentere viden, færdigheder og kompetencer på professionsbachelorniveau indenfor et eller flere af uddannelsens kerneområder. Projektet skal give den studerende mulighed for, i samarbejde med en virksomhed at fordybe sig og reflektere analytisk og metodisk i forhold til afgrænsede problemstillinger. Indhold Virksomhedsprojektet skal indeholde en selvstændig, eksperimentel eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling i tilknytning til uddannelsens centrale emner og af betydning for professionens udøvelse. De faglige krav til og bedømmelsen af virksomhedsprojektet er nærmere beskrevet i studieordningens uddannelsesspecifikke del. Emnet for virksomhedsprojektet skal normalt tage udgangspunkt i et af fagområderne fra praktikopholdet, således at den studerendes erfaringer herfra kan inddrages. Projektet skal udføres i samarbejde med en virksomhed. Godkendelse af emnevalg Den studerende formulerer selv det problem, der behandles; men problemformuleringen skal godkendes af vejleder før projektet påbegyndes. Valg af emne til bachelorprojektet skal senest have fundet sted, når 7. semester påbegyndes. Erhvervsakademiet Lillebælt 5

7 Den studerende skal have gennemført konstruktørpraktikken og deltaget i alle prøver og forløb, som forekommer til og med 5. semester, før der kan indgås en aftale om typen af virksomhedsprojekt. Herefter kaldet virksomhedsprojektkontrakt. Virksomhedskontrakten er først gyldig, når den er blevet attesteret af den tildelte vejleder. Konsulentbistand Til hver studerende vil der blive ydet konsulentbistand svarende til i alt 20 lektioner á 45 minutter. Der kan tilknyttes en eller flere faglige vejledere. Lærerne kan rådspørges såvel om arbejdsmetode som om faglige problemer. Men alle beslutninger, konklusioner og lignende er den studerendes og bør respekteres af lærerne, idet en del af arbejdets bedømmelse vil være en vurdering af arbejdsmetodens relevans i den givne sammenhæng. Midtvejs i semestret foretages en evaluering, hvor alle parter i projektet er til stede. De studerende skal her fremlægge det hidtidige arbejde, således at det resterende forløb kan aftales nærmere. Arbejdsform/ -metode og dokumentation Arbejdet med det valgfrie projekt er selvstændigt og individuelt. Såfremt studerende ønsker at arbejde sammen om et emne, skal dette kunne opdeles og afgrænses således, at hver studerende kan udarbejde egen problemformulering, problembehandling og konklusion, idet bedømmelsen skal kunne foretages individuelt. Hvis et gruppemedlem falder fra i studieforløbet, er det afgørende, at den/de tilbageblevne kan sammenfatte sin/deres del af emnet til en helhed. Den studerende vælger selv sin arbejdsmetode. Rettigheder Ejendomsret Efter bedømmelsen skal projektmaterialet opbevares på skolen indtil klagefristen er udløbet. Dette sker senest 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den studerende. Herefter vil projektmaterialet blive udleveret til den studerende. Ophavsret Såfremt der til et af den studerende fremskaffet opgavegrundlag er knyttet ophavsrettigheder, skal der indgås aftale med trediemand som tager stilling til brugsretten. Ansvaret for at dette sker, er den studerendes. Tidsplan Afleveringstidspunkt for afgangsprojektet fastsættes i virksomhedsprojekt-kontrakten. Afleveringsfristen i kontrakten er bindende og en overskridelse vil betyde, at projektet betragtes som ikke bestået, og den studerende må lave et nyt projekt. Erhvervsakademiet Lillebælt 6

8 Et nyt projekt defineres som en ny projektbeskrivelse med ny titel. Prøveform Individuel, mundtlig evaluering med udgangspunkt i afleveret projektarbejde med ekstern censur i henhold til eksamensordningen. Valgfrit emne - Afgangsprojekt for Projekteringsretningen og den Generelle retning Formål Ekstern prøve, som afslutter uddannelsen og som - sammen med det godkendte praktikforløb og det valgfrie speciale i 7. semester - skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Målbeskrivelse Den studerende skal dokumentere evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde og formidle komplekse problemstillinger i relation til en konkret opgave inden for uddannelsens formål Outputfaser Afhængigt af den studerendes valg af specialeforløb i 3. til 6. semester kan den studerende vælge afgangsprojekt inden for efterfølgende professionsretninger. Afgangsprojektet skal omfatte de angivne faser. Tema / opgavegrundlag For studerende, som har valgt projekteringsretningen, og som har fulgt valgfag for denne retning, er udgangspunktet et af den studerende eller en bygherre defineret byggebehov samt en byggegrund. Opgavegrundlaget vil da være et af den studerende formuleret ideoplæg, som opfylder krav i PAR s og FRI s Ydelsesbeskrivelse, Byggeri og Planlægning pkt Det er herefter den studerendes opgave at udarbejde byggeprogram og dispositionsforslag samt at videreudvikle dette gennem de efterfølgende faser til og med Hovedprojekt. For studerende, som har valgt den generelle retning, er udgangspunktet et dispositionsforslag, som af den studerende skal videreudvikles gennem de efterfølgende faser. Erhvervsakademiet Lillebælt 7

9 Den studerende vælger selv sit opgavegrundlag bestående af tegninger og beskrivelser samt eventuelle andre oplysninger om det valgte byggeprojekt (byggeprogram eller lignende). Såfremt det af den studerende valgte opgavegrundlag er ført længere frem end til dispositionsforslagsniveau, skal der - efter samråd med konsulenterne gennemføres en række ændringer, som sætter projektet tilbage på dispositionsforslagsniveau. Opgavegrundlag i form af opførte projekter vil ikke blive godkendt. Kan den studerende ikke selv fremskaffe et egnet opgavegrundlag vil skolen være behjælpelig hermed. Normalt ved henvisning til et konkurrenceforslag gengivet i tidsskriftet "Arkitekten". Alle studerende skal i 6. semester aflevere forslag til opgavegrundlag senest som angivet i efterfølgende tidsplan. Opgavegrundlaget skal være et byggeri på minimum 400 m2 bruttoetageareal med minimum 2 etager, jf. BR, og som rummer byggeteknisk kompleksitet. Forslaget afleveres i form af vedhæftede blanket i udfyldt stand suppleret med eventuelt programoplæg, tegningsmateriale, beskrivelse og lignende. Afdelingsledelsen og konsulenterne vil derefter foretage en vurdering af forslagenes egnethed som opgavegrundlag og meddele den studerende resultatet heraf. Indhold Opgaveløsningen skal primært opfylde ydelsesbeskrivelse for arkitektarbejder og sekundært ydelsesbeskrivelse for konstruktions- og installationsarbejder og forventes at have følgende indhold: Byggeprogram, omfattende: Krav angivet i Danske ARK og FRI s Ydelsesbeskrivelser, Byggeri og Planlægning pkt. 1.2 Dispositionsforslag, omfattende: Krav angivet i Danske ARK og FRI s Ydelsesbeskrivelser, Byggeri og Planlægning pkt. 3.1 vedrørende arkitektarbejder Rådgiveraftale incl. principiel honorarberegning (projekteringsretningen) Projektforslag, omfattende: Krav angivet i Danske ARK og FRI s Ydelsesbeskrivelser, Byggeri og Planlægning pkt. 3.2, herunder - Udarbejdelse af projekteringshåndbog samt føring af en projekteringsjournal, som rapporterer om projekteringsarbejdets forløb - Rådgiveraftale, incl. principiel honorarberegning, for faserne fra projektstart og til og med projektopfølgning. - Planlægning af projekteringsarbejdets aktiviteter og dokumenter - herunder totaltegningsliste samt projekteringstidsplan til styring af tid, økonomi og ressourcer. Planlægningen skal følges op og om nødvendigt ajourføres - Begrundede valg af materialer/konstruktioner/bygningsdele baseret på opstilling af relevante funktionskrav og gennemførelse af analyser, som også inddrager levetid samt anlægs- og driftsøkonomi. - Overslag skal som minimum være opdelt på bygningsdele - Analyser af de tekniske installationer med hensyn til funktion, pladsbehov, føringsveje og gennemføringer (brand, lyd og fugt). Erhvervsakademiet Lillebælt 8

10 - Hoveddisponering af teknikrum - Nødvendige dimensioneringer af de tekniske installationer - Principielle føringsveje for afløb, vand, varme og ventilation. - Statiske analyser som dokumentation for kraftforløb samt overslagsberegning som grundlag for valg af konstruktioner. Kvalitetssikring i form af - Definition af nøgleområder - Dokumentation af projektgranskning - Udarbejdelse af en sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog for teknisk rådgivning. Forprojekt, omfattende: Krav angivet i Danske ARK og FRI s Ydelsesbeskrivelser, Byggeri og Planlægning pkt. 3.3, herunder - Planlægning af projekteringsarbejdets aktiviteter og dokumenter - herunder totaltegningsliste samt projekteringstidsplan til styring af tid, økonomi og ressourcer. Planlægningen skal følges op og om nødvendigt ajourføres - Hovedtegninger (myndighedsprojekt) til dokumentation af de lovmæssige forhold og med angivelse af udformning, konstruktioner og materialer, baseret på skitsemæssig afklaring af knudepunkter. - Varmetabsberegninger, fugtberegninger, beregning af energibehov samt akustiske beregninger og vurdering af indeklima efter nærmere aftale med konsulenten - Nødvendige snit med installationsplacering samt detailløsninger på installationernes indbygning/fremføring til dokumentation af pladsbehov efter aftale med konsulenten. - Valg af materialer og dimensioner samt udformning af elementer og samlinger skal dokumenteres i det samlede projektmateriale. - Såfremt opgaven nødvendiggør interimistiske konstruktioner, skal disse ligeledes dokumenteres. - Efter aftale med konsulenten skal der udføres nødvendige statiske beregninger - selvstændigt eller med konsulentbistand - og med henvisninger til normer og standarder, tabeller og lignende. Kvalitetssikring i form af - Dokumentation af projektgranskning Hovedprojekt, omfattende: Krav angivet i Danske ARK og FRI s Ydelsesbeskrivelser, Byggeri og Planlægning pkt. 3.4, herunder - Planlægning af projekteringsarbejdets aktiviteter og dokumenter - herunder totaltegningsliste samt projekteringstidsplan til styring af tid, økonomi og ressourcer. Planlægningen skal følges op og om nødvendigt ajourføres - Hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger for den/de aftalte entrepriser/bygningsdele - Evt. statiske beregninger efter aftale med konsulenten - Byggesagsbeskrivelse - Arbejdsbeskrivelse for den/de aftalte entrepriser/bygningsdele - Udbudsdokumenter under hensyn til den valgte udbuds- og entreringsform. (Licitationsannonce, udbudsskrivelse, tilbudsliste) Erhvervsakademiet Lillebælt 9

11 - Detaljeret udbudstidsplan, der skal dokumenteres både som procesdiagram og som gannt-diagram. - Byggepladsindretningsplan - Plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed Kvalitetssikring i form af - Dokumentation af projektgranskning - Udbudskontrolplan og tilsynsplan Kontrahering, omfattende: Tilbudskalkulation for en udvalgt entreprise. På baggrund af forannævnte tilbudskalkulation udarbejdes en tilbudsaccept / entreprisekontrakt og en sikkerhedsstillelse mellem entreprenøren og bygherren. Udførelse, omfattende Entreprenørens kvalitetssikring i form af en sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog og kontrolplaner. Entreprenørens arbejdsplanlægning, som tager stilling til forbrug af ressourcer (arbejdskraft, materiel og materialer) Investeringsbudget (til bygherren) i form af en udbetalingsplan for alle entrepriser for udførelsesfasen, udarbejdet på grundlag af bygnings-delsoverslag og udbudstidsplan Byggeledelse i form af et eksempel på en stadeopgørelse og klargjorte dokumenter til brug ved afleveringsforretning samt 1- og 5-års gennemgang. Fælles for alle opgaveløsninger gælder dog, at relevante problemstillinger inden for ovennævnte faser skal løses. Arbejdsform/ -metode og dokumentation Arbejdet med afslutningsprojektet er selvstændigt og individuelt. Gruppearbejde, hvor flere arbejder på samme opgavegrundlag, kan alene accepteres, såfremt opgaven kan opdeles i selvstændige bygningsenheder, hvor hver studerende er ansvarlig for sin/sine enheder. Den studerende vælger selv sin arbejdsmetode, ligesom der er metodefrihed med hensyn til den visuelle formidling. Ved udarbejdelsen af dokumentationen/besvarelsen til de enkelte emner skal der tages stilling til afsender/modtager forholdet (bygherre/rådgiver/udførende/myndigheder). Konsulentbistand Til hver studerende vil der blive ydet konsulentbistand svarende til i alt 20 lektioner à 45 minutter. Konsulentbistanden på projekteringsretningen er fordelt på følgende fag: Erhvervsakademiet Lillebælt 10

12 Husbygning/Bygningslovgivning/Materialelære Bærende konstruktioner Tekniske installationer/bygningsfysik Planlægning og styring/projektstyring 45% 15% 10% 30% Konsulentbistanden på den generelle retning er fordelt på følgende fag: Husbygning/Bygningslovgivning/Materialelære Bærende konstruktioner Tekniske installationer/bygningsfysik Planlægning og styring/projektstyring 40% 15% 10% 35% Lektionerne vil blive skemalagt fordelt over semestret, men den enkelte studerende og konsulent aftaler selv mødeplan. Det bemærkes, at den studerende alene er ansvarlig for sit projekt og således ikke kan sikre sig konsulenternes forhåndsgodkendelse inden eksamen. Det er bl.a. konsulenternes opgave at pege på problemerne og hjælpe med at anvise relevant litteratur, love og bestemmelser. Det er ikke konsulentens opgave at løse problemer. Midtvejs i semestret efter udarbejdelse af projektforslag foretages en evaluering, hvor alle konsulenter er til stede. De studerende skal her fremlægge det hidtidige arbejde, således at det resterende forløb kan aftales nærmere. Rettigheder Ejendomsret Efter bedømmelsen skal projektmaterialet opbevares på skolen indtil klagefristen er udløbet. Dette sker senest 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den studerende. Herefter vil projektmaterialet blive udleveret til den studerende. Ophavsret Såfremt der til et af den studerende fremskaffet opgavegrundlag er knyttet ophavsrettigheder, skal der indgås aftale med trediemand som tager stilling til brugsretten. Ansvaret for at dette sker, er den studerendes. Tidsplan Forslag til opgavegrundlag: Senest 3 uger efter semesterstart. Eksamen: Forårssemester: Efterårssemester: Uge 24/25 Uge 50/51 Endeligt tidspunkt for eksamen vil blive meddelt i skolens eksamensplan. Erhvervsakademiet Lillebælt 11

13 Midtvejsevalueringer vil blive aftalt løbende. Prøveform Projekt med mundtligt forsvar, der bedømmes ved en ekstern prøve. Valgfrit emne - Afgangsprojekt for Udførelsesretningen, Anlæg Formål Ekstern prøve, som afslutter uddannelsen og som - sammen med det godkendte praktikforløb og det valgfrie speciale i 7. semester - skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Målbeskrivelse Den studerende skal dokumentere evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde og formidle komplekse problemstillinger i relation til en konkret opgave inden for uddannelsens formål. Studerende, som har valgt udførelsesretningen i specialeforløbet i 3. til 6. semester kan vælge at lave afgangsprojekt i form af en anlægsopgave. Afgangsprojektet skal omfatte de angivne faser. Tema / opgavegrundlag Udgangspunktet skal være et dispositionsforslag til et anlægsarbejde, som den studerende skal viderebearbejde i Forslags-, Projekt- og Udførelsesfasen i henhold til Rådgivningsydelser, Anlæg, udgivet af F.R.I. januar Den studerende vælger selv sit opgavegrundlag bestående af tegninger og beskrivelser samt eventuelle andre oplysninger om det valgte anlægsprojekt (lokalplan eller lignende). Såfremt det af den studerende valgte opgavegrundlag er ført længere frem end til dispositionsforslagsniveau, skal der - efter samråd med konsulenterne gennemføres en række ændringer, som sætter projektet tilbage på dispositionsforslagsniveau. Opgavegrundlag i form af udførte projekter vil ikke blive godkendt. Kan den studerende ikke selv fremskaffe et egnet opgavegrundlag vil skolen forsøge at være behjælpelig hermed. Alle studerende skal i 6. semester aflevere forslag til opgavegrundlag senest som angivet i efterfølgende tidsplan. Opgavegrundlaget skal rumme anlægsteknisk kompleksitet. Forslaget afleveres i form af vedhæftede blanket i udfyldt stand suppleret med eventuelt programoplæg, tegningsmateriale, beskrivelse og Erhvervsakademiet Lillebælt 12

14 lignende. Afdelingsledelsen og konsulenterne vil derefter foretage en vurdering af forslagenes egnethed som opgavegrundlag og meddele den studerende resultatet heraf. Indhold Opgaveløsningen forventes at have følgende indhold: Projektforslag, omfattende: Krav angivet i FRI s Ydelsesbeskrivelse, Anlæg pkt. 5., dvs. en viderebearbejdelse af dispositionsforslaget i en sådan grad, at alle de for projektet principielle beslutninger er truffet, herunder: - Udarbejdelse af projekteringshåndbog samt føring af en projekteringsjournal, som rapporterer om projekteringsarbejdets forløb - Rådgiveraftale, incl. principiel honorarberegning, for faserne fra projektstart og til og med projektopfølgning samt fagtilsyn og byggeledelse - Planlægning af projekteringsarbejdets aktiviteter og dokumenter - herunder totaltegningsliste samt projekteringstidsplan til styring af tid, økonomi og ressourcer. Planlægningen skal følges op og om nødvendigt ajourføres - Begrundede valg af materialer/konstruktioner/bygningsdele baseret på opstilling af relevante funktionskrav og gennemførelse af analyser, som også inddrager levetid samt anlægs- og driftsøkonomi. - Overslag skal som minimum være opdelt på bygningsdele og ellers som angivet i Ydelsesbeskrivelsens pkt Der skal redegøres for konstaterede forsyningssystemer ud fra indhentede oplysninger fra de respektive forsyningsselskaber, tekniske forvaltninger m.v. Dokumentationen skal foreligge i form af koordinerede ledningsplaner. Kvalitetssikring i form af - Definition af nøgleområder - Dokumentation af projektgranskning - Udarbejdelse af en sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog for teknisk rådgivning. Forprojekt, omfattende: Krav angivet i FRI s Ydelsesbeskrivelse, Anlæg pkt. 6., dvs. en viderebearbejdning af forslaget i en sådan grad, at det kan danne grundlag for principiel myndighedsbehandling, herunder - Planlægning af projekteringsarbejdets aktiviteter og dokumenter - herunder totaltegningsliste samt projekteringstidsplan til styring af tid, økonomi og ressourcer. Planlægningen skal følges op og om nødvendigt ajourføres - Såfremt projektet nødvendiggør interimskonstruktioner i form af byggepladsveje, grundvandssænkning, pumpning, spunsning og andre omkostninger for byggepladsen, skal disse dokumenteres i form af tegninger, beregninger og beskrivelser. Kvalitetssikring i form af - Dokumentation af projektgranskning Hovedprojekt, omfattende: Krav angivet i FRI s Ydelsesbeskrivelse, Anlæg pkt. 6., dvs. en entydig og detaljeret fastlæggelse af projektet, så det kan danne grundlag for indhentning af tilbud, for entrepriseaftaler og for udførelse, herununder Erhvervsakademiet Lillebælt 13

15 - Planlægning af projekteringsarbejdets aktiviteter og dokumenter - herunder totaltegningsliste samt projekteringstidsplan til styring af tid, økonomi og ressourcer. Planlægningen skal følges op og om nødvendigt ajourføres - Hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger for den/de aftalte entrepriser/bygningsdele - Evt. statiske beregninger efter aftale med konsulenten - Byggesagsbeskrivelse - Arbejdsbeskrivelse for den/de aftalte entrepriser/bygningsdele - Udbudsdokumenter under hensyn til den valgte udbuds- og entreringsform. (Licitationsannonce, udbudsskrivelse, tilbudsliste) - Detaljeret udbudstidsplan, der skal dokumenteres både som procesdiagram og som gannt-diagram. - Byggepladsindretningsplan - Plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed Kvalitetssikring i form af - Dokumentation af projektgranskning - Udbudskontrolplan og tilsynsplan Kontrahering, omfattende: Tilbudskalkulation for en udvalgt entreprise. På baggrund af forannævnte tilbudskalkulation udarbejdes en tilbudsaccept / entreprisekontrakt og en sikkerhedsstillelse mellem entreprenøren og bygherren. Udførelse, omfattende Entreprenørens kvalitetssikring i form af en sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog og kontrolplaner. Der skal udarbejdes analyser over egnet materiel med begrundet valg af arbejdsmetoder. Ud fra valgte arbejdsmetoder og krav til kapacitet skal sammensætningen af maskiner, udstyr og andet materiel begrundes. Entreprenørens arbejdsplanlægning, som tager stilling til forbrug af ressourcer (arbejdskraft, materiel og materialer) Investeringsbudget (til bygherren) i form af en udbetalingsplan for alle entrepriser for udførelsesfasen, udarbejdet på grundlag af projektforslagets overslag og udbudstidsplan Byggeledelse i form af et eksempel på en stadeopgørelse og klargjorte dokumenter til brug ved afleveringsforretning samt 1-års gennemgang. Fælles for alle opgaveløsninger gælder dog, at relevante problemstillinger inden for ovennævnte faser skal løses. Arbejdsform / -metode og dokumentation Arbejdet med afslutningsprojektet er selvstændigt og individuelt. Gruppearbejde, hvor flere arbejder på samme opgavegrundlag, kan alene accepteres, såfremt opgaven kan opdeles i selvstændige bygningsenheder, hvor hver studerende er ansvarlig for sin/sine enheder. Erhvervsakademiet Lillebælt 14

16 Den studerende vælger selv sin arbejdsmetode, ligesom der er metodefrihed med hensyn til den visuelle formidling. Ved udarbejdelsen af dokumentationen/besvarelsen til de enkelte emner skal der tages stilling til afsender/modtager forholdet (bygherre/rådgiver/udførende/myndigheder). Konsulentbistand Til hver studerende vil der blive ydet konsulentbistand svarende til i alt 20 lektioner à 45 minutter. Konsulentbistanden på udførelsesretningen, anlæg er fordelt på følgende fag: Anlægsteknik Planlægning og styring/projektstyring 60% 40% Lektionerne vil blive skemalagt fordelt over semestret, men den enkelte studerende og konsulent aftaler selv mødeplan. Det bemærkes, at den studerende alene er ansvarlig for sit projekt og således ikke kan sikre sig konsulenternes forhåndsgodkendelse inden eksamen. Det er bl.a. konsulenternes opgave at pege på problemerne og hjælpe med at anvise relevant litteratur, love og bestemmelser. Det er ikke konsulentens opgave at løse problemer. Midtvejs i semestret efter udarbejdelse af projektforslag foretages en evaluering, hvor alle konsulenter er tilstede. De studerende skal her fremlægge det hidtidige arbejde, således at det resterende forløb kan aftales nærmere. Rettigheder Ejendomsret Efter bedømmelsen skal projektmaterialet opbevares på skolen indtil klagefristen er udløbet. Dette sker senest 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den studerende. Herefter vil projektmaterialet blive udleveret til den studerende. Ophavsret Såfremt der til et af den studerende fremskaffet opgavegrundlag er knyttet ophavsrettigheder, skal der indgås aftale med trediemand som tager stilling til brugsretten. Ansvaret for at dette sker, er den studerendes. Tidsplan Forslag til opgavegrundlag: Senest 3 uger efter semesterstart. Eksamen: Forårssemester: Efterårssemester: Uge 24/25 Uge 50/51 Endeligt tidspunkt for eksamen vil blive meddelt i skolens eksamensplan. Erhvervsakademiet Lillebælt 15

17 Midtvejsevalueringer vil blive aftalt løbende. Prøveform Projekt med mundtligt forsvar, der bedømmes ved en ekstern prøve. Erhvervsakademiet Lillebælt 16

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Semesterbeskrivelse 7. BK

Semesterbeskrivelse 7. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2014 Semesterbeskrivelse 7. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. BK

Semesterbeskrivelse 5. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 5. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2013 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 10-01-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2013 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 10-01-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 5. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 5. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 5. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. BK

Semesterbeskrivelse 1. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 1. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. BK

Semesterbeskrivelse 5. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 5. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. BK

Semesterbeskrivelse 1. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 1. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 3. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 3. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 3. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN)

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN) STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA University College Nordjylland (UCN) Gældende for studiestart august 2014 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af 20 januar 2014 /TF Indholdsfortegnelse

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015 STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktørr PBA Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved Gældende for studiestart januar 2015 Formål med studieordningen Fra

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Generelt Som valgfag er valgt Bygningskonstruktioner og Vvs-konstruktioner Som fordybelsesområde er valgt Projektering. Målet er at eleven bliver i stand til

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Semesterorientering. for. 4. semester Byggeteknikeruddannelsen. Erhvervsakademiuddannelsen til Byggetekniker AK

Semesterorientering. for. 4. semester Byggeteknikeruddannelsen. Erhvervsakademiuddannelsen til Byggetekniker AK Semesterorientering for 4. semester Byggeteknikeruddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen til Byggetekniker AK Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro (Uddannelsen gennemføres som

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA TUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA Institution VIA University College Gældende fra studiestart august 2015 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Tinglev Indskoling Sag 01.13

Tinglev Indskoling Sag 01.13 Tinglev Indskoling Sag 01.13 BIMstuen V. Nicolai P. Lorentzen Cv Personlig Planlægning Personlig overblik Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Honorarberegning Dispositionsforslag

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

STUDIEORDNING 2001. Seneste revision: 15.06.2010. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. med afstigning til BYGGETEKNIKER AK

STUDIEORDNING 2001. Seneste revision: 15.06.2010. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. med afstigning til BYGGETEKNIKER AK STUDIEORDNING 2001 Seneste revision: 15.06.2010 for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN med afstigning til BYGGETEKNIKER AK og KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER AK Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Notat. Projekteringsydelser. - Idéoplæg - Byggeprogram

Notat. Projekteringsydelser. - Idéoplæg - Byggeprogram Notat Sag Danvak Sagsnr. 17519 Projekt Uddannelsesgruppen Dato 2005-03-11 Emne Projekteringsydelser Initialer EJL/ejl Projekteringsydelser Ydelserne, som den rådgivende ingeniør leverer i forbindelse med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Semesterets temaramme Uddannelsens 10. semester er koncentreret om udfærdigelsen af et fagspecifikt speciale i et selvvalgt emne.

Semesterets temaramme Uddannelsens 10. semester er koncentreret om udfærdigelsen af et fagspecifikt speciale i et selvvalgt emne. Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Foråret 2017 Kommunikation, 10. semester, København Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Communication, Art and Technology (CAT)

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere