Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed"

Transkript

1 Version juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning Anvendelsesområde Fælles bestemmelser om kommunikation, sprogkrav, modtagelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v Kommunikation Sprogkrav til årsrapporter m.v Modtagelse og offentliggørelse m.v Omgørelse af årsrapporter m.v Omgørelse i forbindelse med en årsrapport, der er indberettet digitalt Offentlig adgang til dokumenter offentliggjort af styrelsen Indsendelse eller digital indberetning af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab Ansvarsforhold Ledelsens ansvar Digital indberetning eller papirbaseret indsendelse Hvornår bliver det obligatorisk for virksomhederne at indberette årsrapport digitalt? Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D Virksomheder, som udarbejder koncern og/eller årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS Indsendelse af årsrapport m.v. på papir Virksomheder, som udarbejder afsluttende likvidationsregnskab Afsluttende likvidationsregnskab kan i visse tilfælde erstatte årsrapporten De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til system-løsningen Taksonomi Indberetning af tosproget årsrapport Indberetning til andre myndigheder Forenklet digital indberetning Forenklet digital indberetning for virksomheder, som udarbejder årsrapport efter IFRS Behov for atypiske regnskabsposter Virksomheder, som udarbejder årsrapport efter årsregnskabsloven Virksomheder, som udarbejder årsrapport efter IFRS Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, som udarbejder årsrapport efter IFRS

2 Frist for indsendelse eller digital indberetning IT-nedbrud i styrelsens digitale indberetningsløsninger Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indsendelsen Oplysningskrav på årsrapportens forside Særligt om erhvervsdrivende fonde Ændring af det foreslåede udbytte på generalforsamlingen Angivelse af oplysning om generalforsamlingsdato og dirigent i den digitale indberetningsløsning Definition af forside på en årsrapport indsendt på papir eller indberettet digitalt Teknisk validering Dokumentations- og underskriftskrav m.v Indsendelse af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport Erstatningskoncernregnskab efter lovens Indsendelse af halvårsrapport for statslige aktieselskaber Indsendelse af delårsrapport for børsnoterede virksomheder Klageadgang. Straf. Ikrafttræden m.v Klageadgang Straf Ikrafttræden

3 1. Indledning Den [15. august] 2012 træder en ny bekendtgørelse om indsendelse (digital indberetning) til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed i kraft bekendtgørelse nr. xx af [15. august] Den omtalte bekendtgørelse benævnes i denne vejledning bekendtgørelsen. Årsregnskabsloven (herefter loven ) indeholder bestemmelser om indsendelse (digital indberetning) og offentliggørelse af årsrapporter m.v. og om kommunikation imellem Erhvervsstyrelsen (herefter styrelsen ) og virksomhederne henholdsvis virksomhedernes ledelsesmedlemmer og revisorer. Bestemmelserne er i vid udstrækning udformet som bemyndigelser til styrelsen til at fastsætte regler herom. Med hjemmel heri har styrelsen udstedt bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende virksomheders indsendelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m.v., som indsendes i stedet for årsrapporter, afsluttende likvidationsregnskaber, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Med børsnoterede virksomheder menes i vejledningen virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land. Bekendtgørelsen gælder endvidere for erhvervsdrivende fondes indsendelse af legatarfortegnelser. I vejledningen giver styrelsen en række kommentarer og fortolkningsbidrag til bestemmelserne i bekendtgørelsen. Vejledningen følger de enkelte paragraffer i bekendtgørelsen. Der har ikke været udarbejdet en vejledning til den tidligere bekendtgørelse. Der er derfor tale om en helt ny vejledning. Du er velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis bekendtgørelsen eller vejledningen giver anledning til spørgsmål. Med venlig hilsen Erhvervsstyrelsen 3

4 2. Anvendelsesområde 1, stk. 1 Bekendtgørelsen omfatter indsendelse og offentliggørelse af følgende dokumenter: Årsrapporter, der skal indsendes til styrelsen, jf. lovens 3, stk. 1 samt 138 og 143 Undtagelseserklæringer og bilag hertil, der indsendes i stedet for en årsrapport, jf. lovens 4-6, 112, 141, stk. 2, Halvårsrapporter for statslige aktieselskaber, jf. lovens 131 og 148 Delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf. lovens 134 a og 148 a o Pligten til indsendelse gælder såvel lovpligtige halvårsrapporter som eventuelt frivilligt aflagte kvartalsrapporter eller lignende Afsluttende likvidationsregnskaber, jf. lovens 139, stk. 2 1, stk. 2 Erhvervsdrivende fondes legatarfortegnelser er fortegnelser over de legatmodtagere, der efter beslutning fra fondens bestyrelse har modtaget uddelinger fra fonden i henhold til fondens uddelingsformål. Bestemmelsen henviser alene til bekendtgørelsens 7, stk. 2, der regulerer, hvornår sådanne fortegnelser er offentligt tilgængelige, og hvornår de er undtaget fra offentlighed. Se kommentarerne til 7, stk Fælles bestemmelser om kommunikation, sprogkrav, modtagelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v Kommunikation 2 Styrelsen udsender en række digitalt genererede skrivelser, hvor der ikke har været sagsbehandlere involveret i udarbejdelsen af den pågældende skrivelse. Sådanne skrivelser udsendes derfor alene med styrelsen som afsender. Styrelsen anvender således et elektronisk regnskabsrykkersystem. Regnskabsrykkersystemet genererer bl.a. automatisk breve med påkrav til virksomhedens ledelse om indsendelse af årsrapport, hvis årsrapporten ikke er modtaget i styrelsen, når indsendelsesfristen er udløbet. 4

5 Modtages årsrapporten efter påkravsfristens udløb, genererer styrelsens system ligeledes automatisk breve, der pålægger ledelsen afgift. Sådanne breve udstedes maskinelt uden underskrift. Som anført i bestemmelsen udsendes følgende skrivelser alene med styrelsen som afsender: Breve med påkrav om indberetning af årsrapport. Skrivelser i forbindelse med afgiftspålæggelse vedrørende for sen indberetning af årsrapport m.v. Kvitteringer for modtagne årsrapporter m.v. Skrivelser i forbindelse med anmodning om opløsning ved skifteretten af en virksomhed, som ikke har indberettet årsrapport m.v. Skrivelser i forbindelse med tilbagesendelse og korrektion af dokumenter, som fejlagtigt er indberettet, eller som ikke er behørigt indberettet til styrelsen. Standardskrivelser vedrørende oplysning om frister for indberetning af årsrapport m.v Sprogkrav til årsrapporter m.v. Bekendtgørelsens 3 regulerer hvilket sprog, der skal anvendes i årsrapporter m.v. 3, stk. 1 Udgangspunktet er, at alle årsrapporter m.v., der indsendes til styrelsen, skal være på dansk. Der findes dog en række specifikke undtagelser herfra, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2-8, som er gennemgået nærmere nedenfor. Uanset kravet om affattelse på dansk er der intet til hinder for, at virksomheden udarbejder en tosproget årsrapport. Al information er i dette tilfælde gengivet både på dansk og et andet sprog, fx engelsk. Det vil dog her være den danske sprogversion, der er den gældende. I praksis udformes tosprogede årsrapporter ofte på den måde, at den tekstmæssige del præsenteres i to parallelle kolonner. Det er ligeledes muligt at indberette en tosproget årsrapport digitalt via Regnskab Special. Se kommentarerne under pkt , stk. 2 og 3 I de tilfælde, hvor en virksomhed eller en filial i overensstemmelse med loven indsender en udenlandsk virksomheds regnskab, er dette regnskab undtaget fra kravet om affattelse på dansk. Tilsvarende gælder de øvrige dokumenter, der måtte være krav om at indsende sammen med en undtagelseserklæring. Disse regnskaber og dokumenter kan således 5

6 indsendes på originalsproget. Selve undtagelseserklæringen skal dog være affattet på dansk. Styrelsen kan imidlertid altid kræve, at regnskaber og dokumenter, der er indsendt på et andet sprog end dansk, indsendes i en bekræftet oversættelse. En bekræftet oversættelse er en oversættelse, som er udarbejdet af en autoriseret translatør. På cvr.dk er det muligt at se hvilke translatører, som er registreret i Danmark, og som kan udarbejde bekræftede oversættelser. 3, stk. 4-7 Bekendtgørelsens 3, stk. 4-8, gennemfører transparensdirektivets artikel 20 om sprogkrav til års- og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Kravene til, hvilket sprog årsrapporten m.v. skal affattes på, afhænger af, i hvilket eller hvilke lande virksomheden er optaget til handel på et reguleret marked ( noteret ): Noteringsland Alene noteret i Danmark Både noteret i Danmark og i et eller flere andre EU/EØSlande Alene noteret i et eller flere andre EU/EØS-lande end Danmark Både noteret i et eller flere EU/EØS lande end Danmark og et land uden for EU/EØS Alene noteret udenfor EU/EØS Både noteret i Danmark og et land uden for EU/EØS Sprogkrav Dansk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog) Dansk samt engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU/EØS-lande, hvor virksomheden tillige er noteret Engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU/EØS-lande, hvor virksomheden er noteret. Medfører dette ikke aflæggelse på engelsk eller dansk, skal der suppleres med et af disse sprog Engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU/EØS-lande, hvor virksomheden er noteret. Medfører dette ikke aflæggelse på engelsk eller dansk, skal der suppleres med et af disse sprog Dansk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog) Dansk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog) Europa Kommissionen offentliggør hvert år en liste over de markeder, som EU-medlemslandene har godkendt som regulerede markeder 1. I Danmark drejer det sig om Nasdaq OMX Copenhagen og GXG Markets. En virksomhed, der alene er handlet på et ureguleret marked, skal udarbejde årsrapporten på dansk (med mulighed for i tillæg at anvende 1 Listen findes bl.a. på følgende hjemmeside: 6

7 andre sprog). Det gælder, uanset om der er tale om et ureguleret marked i Danmark eller i resten af verden. De virksomheder, der er noteret både i Danmark og i et andet EU/EØSland, skal udarbejde årsrapporten på to sprog: både på dansk og på engelsk eller et andet sprog, der accepteres i det pågældende land. Begge sprogversioner vil her være ligeværdige. De eneste børsnoterede virksomheder, der undtages fra at aflægge årsrapporten på dansk, er således de, der udelukkende er noteret i et andet EU/EØS-land end Danmark eller i et andet EU/EØS-land end Danmark samt i et land uden for EU/EØS. Se dog også neden for om bestemmelsens stk. 8 vedrørende særlige regler for visse udstedere af gældsinstrumenter. Danske virksomheder, der alene er noteret uden for EU/EØS, er ikke at betragte som børsnoterede virksomheder i lovens forstand. Bekendtgørelsen indeholder ingen særlige sprogkrav for disse virksomheder, der således efter dansk lovgivning alene har pligt til at aflægge årsrapporten på dansk. Det må dog formodes, at der fra noteringslandets side stilles særlige sprogkrav til disse årsrapporter. Sådanne særlige krav vil dog aldrig kunne bevirke, at årsrapporten ikke skal udarbejdes på dansk. 3, stk. 8 Transparensdirektivet indeholder visse undtagelser for en særlig type virksomheder. Undtagelserne vedrører virksomheder: o Der alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og o hvis pålydende værdi pr. enhed o er på mindst euro, eller o på udstedelsesdagen svarere til mindst euro, hvis gældsinstrumentet er udstedt i en anden valuta end euro Disse virksomheder kan - uanset bestemmelserne i stk indsende årsrapporten på engelsk eller dansk. Indsendelse på dansk forudsætter dog, at dansk accepteres af myndighederne i noteringslandet. Sådanne virksomheder vil, selvom de kun er noteret i Danmark, kunne vælge alene at udarbejde årsrapport på engelsk. Er virksomheden noteret både i Danmark og i et andet EU/EØS-land eller alene i et andet EU/EØSland, vil bestemmelsen formentlig i praksis oftest medføre, at årsrapporten vil skulle aflægges på engelsk. Sådanne virksomheder er desuden undtaget fra kravet om aflæggelse af delårsrapport, jf. lovens 134 a og delårsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 4. Baggrunden for de særlige undtagelser for disse virksomheder er, at det forudsættes, at den forholdsvis høje stykstørrelse gør, at instrumenterne primært henvender sig til professionelle investorer, som ikke har samme behov for beskyttelse som mindre, private investorer. 7

8 3.3. Modtagelse og offentliggørelse m.v. 4 Når styrelsen har modtaget og offentliggjort en årsrapport m.v., offentliggøres denne oplysning i CVR-registret. Selve dokumentet offentliggøres ikke i CVR-registret, men kan købes via cvr.dk eller virk.dk. Prisen herfor fremgår af anmeldelsesbekendtgørelsens bilag 3 [Indsæt link]. Offentliggjorte årsrapporter kan desuden gennemses gratis i styrelsens reception. I forbindelse med digital indberetning af årsrapporter offentliggør styrelsen den indberettede pdf-fil på CVR.dk. Herudover offentliggør styrelsen ligeledes de digitale data i XBRL-filen i det omfang, styrelsen har udviklet it-systemer til at håndtere dette. Se kommentarerne til 14, stk. 5 og 6. 5, stk. 1 Ved modtagelse af årsrapporter m.v. sender styrelsen automatisk en kvittering til indsenderen. Hvis det ikke fremgår, hvem der har indsendt årsrapporten, sendes kvitteringen til virksomheden på virksomhedens adresse i CVR-registret. På grund af de alvorlige følger, manglende modtagelse af årsrapporten m.v. kan få, er det vigtigt, at virksomheden og den ansvarlige for indsendelsen sikrer sig, at de har modtaget en kvittering for indsendelsen. Kvitteringen er alene en bekræftelse på, at styrelsen har modtaget dokumentet. Der er således ikke tale om nogen form for godkendelse af indholdet heraf, og styrelsen kan efterfølgende rette henvendelse til virksomheden vedr. indholdet i årsrapporten m.v. Virksomheden eller indsenderen kan først forvente at modtage kvitteringen efter 2 uger, men i den mellemværende periode er det muligt selv at undersøge, om årsrapporten er offentliggjort på cvr.dk. På cvr.dk kan virksomheden ved en søgning på CVR-nummer eller navn se tilgængelige årsrapporter for den pågældende virksomhed, herunder offentliggørelsesdatoen for den pågældende årsrapport. Har virksomheden eller indsenderen ikke modtaget en kvittering inden for 2 uger, bør styrelsen kontaktes. Hvis virksomheden indberetter årsrapporten digitalt, sender styrelsen en kvittering for modtagelsen af årsrapporten til indsenderen pr. mail. Se kommentarerne til 24. 5, stk. 2 og 3 Hvis det ved modtagelsen i styrelsen konstateres, at den modtagne årsrapport m.v. indeholder betydelige fejl eller mangler, er pligten til at indsende en behørig årsrapport m.v. ikke opfyldt. Bestemmelserne retter sig primært mod de situationer, hvor fejlen eller manglen konstateres inden offentliggørelsen af dokumentet. 8

9 Betydelige fejl og mangler kan fx være: manglende regnskabselementer fx manglende resultatopgørelse, balance eller noter, manglende revision, hvor betingelsen for at fravælge revision ikke er opfyldt, mangelfuld revision, eller at årsrapporten ikke omfatter den korrekte periode. Manglende revision kan komme til udtryk ved, at årsrapporten ikke indeholder en revisionspåtegning, revisionspåtegningen ikke er underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller at revisor oplyser i revisionspåtegningen, at han ikke har kunnet gennemføre en revision, og at han derfor ikke kan udtrykke en konklusion om årsrapporten. En returnering af regnskabet på baggrund af mangelfuld revision vil normalt kun ske, når forholdet kan berigtiges. Hvis det fx fremgår, at tal fra nogle udenlandske dattervirksomheder ikke er revideret, vil dette normalt medføre, at regnskabet bliver returneret med besked om, at hele koncernregnskabet skal revideres. En sådan afgørelse er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i [indsæt link] Tilsvarende vil være tilfældet, hvis den manglende revision skyldes, at revisor ikke har fået forelagt de nødvendige oplysninger. Hvis det derimod fx fremgår, at revisionen ikke har kunnet gennemføres, da virksomheden herunder bogholderiet er brændt, kan det være umuligt at berigtige forholdet. Her vil årsrapporten således ikke blive returneret. Når der konstateres betydelige fejl eller mangler, gøres virksomheden opmærksom herpå og får normalt en frist på 4 uger til at berigtige forholdet. Først når der er modtaget en ny, berigtiget årsrapport anses forpligtelsen til at indsende en behørig årsrapport for opfyldt. Modtagne årsrapporter m.v. vil også på et senere tidspunkt kunne blive udtaget til en nærmere undersøgelse efter bestemmelserne i lovens Omgørelse af årsrapporter m.v. 6, stk. 1 Når en årsrapport, en undtagelseserklæring, en halvårsrapport for et statsligt aktieselskab, et afsluttende likvidationsregnskab eller en delårsrapport for en børsnoteret virksomhed m.v. er offentliggjort, kan disse som udgangspunkt ikke omgøres ved en ny årsrapport m.v. 6, stk. 2 Der forekommer dog tilfælde, hvor det efter offentliggørelsen konstateres, at årsrapporten (eller et af de øvrige dokumenter) indeholder så væsentlige fejl, at offentliggørelse af en ny, ændret årsrapport m.v. 9

10 skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse. Ved væsentlige fejl forstås også væsentlige mangler. Det vil ofte være virksomheden selv, som opdager sådanne væsentlige fejl. I disse tilfælde kan styrelsen tillade, at en årsrapport omgøres. Der vil alene være tale om mulighed for omgørelse ved rettelse af egentlige fejl, og dermed ikke ved ændringer i regnskabsmæssige skøn. En forudsætning for tilladelsen til omgørelse er dog, at forholdet har væsentlig indvirkning på årets resultat og/eller egenkapitalen eller på anden måde vil kunne påvirke regnskabsbrugernes beslutningstagen (væsentlig fejl). Baggrunden for, at der alene kan ske omgørelse af en årsrapport, der indeholder væsentlige fejl, er hensynet til regnskabsbrugerne. Da den oprindeligt indsendte årsrapport allerede er offentliggjort, kan den have ligget til grund for en række regnskabsbrugeres beslutninger. Der skal derfor tungtvejende grunde til at omgøre den allerede offentliggjorte årsrapport med en ny årsrapport. Følgende forhold vil ud fra en konkret vurdering kunne medføre omgørelse af årsrapporten: at grundlaget for måling af aktiver og forpligtelser indeholdt væsentlige fejl, manglende oplysning om væsentlige pantsætninger/sikkerhedsstillelser i væsentlige aktiver (eventualforpligtelser), manglende hensyntagen til væsentlige nedsættelser eller forhøjelser af virksomhedskapitalen, væsentlige fejl i ledelsespåtegningen, væsentlige fejl i revisionspåtegningen (revisor har tilbagekaldt sin revisionspåtegning), forkert regnskabsperiode, flere mindre ændringer som samlet set vurderes at have væsentlig betydning, væsentlige forskelle mellem regnskabsinformationen i hhv. pdfformat og XBRL-format af årsrapporten, såfremt årsrapporten er indberettet digitalt. Det kan fx være væsentlige mangler i opmærkningen af regnskabsinformationen. Derimod har styrelsen ved administrationen af omgørelsesmuligheden bl.a. afslået at omgøre årsrapporter, hvor frivilligt afgivne oplysninger i den modtagne årsrapport var medtaget. Et eksempel herpå er medtagne oplysninger om nettoomsætningen, som virksomheden efterfølgende ønskede udeladt. Der er her tale om årsrapporter, som i første udgave var mere informative, men hvor ledelsen i virksomheden efterfølgende ønsker at give færre oplysninger. Her er en omgørelse i virksomhedens, men ikke i regnskabsbrugerens interesse, hvorfor ønsket om omgørelse afvises. En sådan afgørelse vedrørende oplysninger om nettoomsætningen er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i 2004 [Indsæt link]. 10

11 Styrelsen har desuden afslået at omgøre/erstatte årsrapporter, hvor der var medtaget skattemæssige specifikationer i selve årsrapporten. En sådan afgørelse er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i 2010 [Indsæt link]. Et yderligere eksempel på forhold, der ikke berettiger til omgørelse, er, at virksomheden har glemt at medtage oplysning om, at det kommende årsregnskab ikke vil være revideret, jf. lovens 10 a. En offentliggjort undtagelseserklæring vil som udgangspunkt ikke kunne omgøres ved en årsrapport. Ved anmodning til styrelsen om omgørelse af en årsrapport eller lignende, er det meget vigtigt, at det dokument, der ønskes omgjort, ledsages af et brev, der begrunder anmodningen om omgørelse angiver hvilke poster/dele i årsrapporten, der er ændret angiver ændringens eventuelle beløbsmæssige effekt på årsrapporten Hvis disse oplysninger ikke er medsendt anmodningen om omgørelse, vil virksomheden blive anmodet om at indsende oplysningerne. Dette vil forlænge sagsbehandlingen i styrelsen. Hvis en virksomhed konstaterer en fejl i årsrapporten og ønsker den omgjort, kan den ikke offentliggøres i styrelsen, hvis den er modtaget efter udløbet af det følgende regnskabsår. I sådanne tilfælde må ændringerne indgå i den efterfølgende årsrapport. Hvis årsrapporten er ændret efter påbud fra styrelsen eller Fondsrådet, vil den dog blive offentliggjort i styrelsen, selvom den er modtaget efter udløbet af det følgende regnskabsår. Påbud om en ny, ændret årsrapport fra styrelsen eller Fondsrådet er aktuelt, når myndighederne ved deres kontrol af årsrapporter m.v. konstaterer, at en årsrapport indeholder væsentlige fejl og mangler. Den omgjorte årsrapport skal godkendes på en ny generalforsamling. Dette vil dog ikke være tilfældet, hvis der alene er tale om ændringer i forbindelse med XBRL-filen Omgørelse i forbindelse med en årsrapport, der er indberettet digitalt Hvis virksomheden har indberettet årsrapporten digitalt, og i den forbindelse ønsker at anmode om omgørelse, foregår det på følgende måde i de digitale indberetningsløsninger. Regnskab Basis: Når indsender indtaster virksomhedens CVR-nummer i Regnskab Basis, oplyser systemet, at indsender allerede har indberettet en årsrapport for den pågældende virksomhed. Indsender får herefter mulighed for at hente 11

12 årsrapporten frem igen og kan foretage de ønskede ændringer. I forbindelse med selve indberetningen af årsrapporten skal indsender afslutningsvist udfylde en redegørelse, der forklarer de foretagne korrektioner (anmodning om omgørelse). Styrelsen vurderer herefter anmodningen om omgørelsen. Regnskab Special: Det er muligt for indsenderen at genindsende en virksomheds årsrapport via Regnskab Special. Indsender skal i denne forbindelse udfylde en redegørelse for anmodningen om omgørelse af årsrapporten. Styrelsen vurderer herefter anmodningen om omgørelsen. System til system-løsning: Det er ikke muligt at genindsende og dermed anmode om omgørelse af en virksomheds årsrapport via system til system-løsningen. I sådanne tilfælde skal man derfor i stedet uploade årsrapporten via Regnskab Special. 6, stk. 3 og 4 Når en tidligere offentliggjort årsrapport omgøres ved en ny (ændret) årsrapport, vil der ikke være tale om, at den nye årsrapport teknisk set erstatter den tidligere offentliggjorte årsrapport. Den tidligere offentliggjorte årsrapport vil derimod fortsat være offentlig tilgængelig sammen med den nye årsrapport. Bestemmelserne om omgørelser gælder tilsvarende for afsluttende likvidationsregnskaber, undtagelseserklæringer (se kommentarerne til 29, stk. 7) og delårsrapporter, der indsendes til styrelsen (se kommentarerne til 30, stk. 9, og 31, stk. 3) Offentlig adgang til dokumenter offentliggjort af styrelsen 7, stk. 1 Når styrelsen modtager et dokument, der er benævnt årsrapport, delårsrapport eller tilsvarende, behandles det som sådan. Det betyder, at det offentliggøres i sin helhed uden forudgående kontrol. Det er således indsenders ansvar, at årsrapporter m.v. ikke ved en fejl indeholder anden information, herunder fortrolig information. Styrelsen har i flere tilfælde konstateret, at revisionsprotokoller, selvangivelser med bilag, kreditor- og debitorlister, interne regnskaber m.v. har været inkluderet i det dokument, som er benævnt årsrapport. Det har fået den konsekvens, at disse informationer er blevet offentligt tilgængelige. Hvis årsrapporten er indberettet digitalt, og virksomheden i den forbindelse har valgt at udfylde information om CPR-numre i XBRLfilen, vil disse blive fjernet automatisk fra XBRL-filen inden offentliggørelsen. 12

13 Hvis virksomheden har valgt at oplyse om CPR-numre i pdf-filen, vil CPR-numrene automatisk blive offentliggjort. Det er frivilligt for virksomheden at oplyse CPR-numre. 7, stk. 2 Visse erhvervsdrivende fonde vælger i årsrapporten at medtage en fortegnelse over de legatmodtagere, der efter bestyrelsens beslutning har modtaget uddelinger fra fonden i henhold til fondens uddelingsformål en såkaldt legatarfortegnelse. Såfremt denne legatarfortegnelse er medtaget i årsrapporten, vil den i sagens natur være offentlig tilgængelig, da årsrapporten offentliggøres i sin helhed. Styrelsen kan, som fondsmyndighed for en stor del af de erhvervsdrivende fonde, forlange at få indsendt legatarfortegnelsen, såfremt denne ikke er medtaget i årsrapporten, jf. lov om erhvervsdrivende fonde 57, stk. 3. Det er vigtigt at bemærke, at fonden ikke er forpligtet til at indsende legatarfortegnelsen, medmindre styrelsen anmoder herom. Hvis legatarfortegnelsen indsendes i et særskilt dokument, vil den ikke være offentlig tilgængelig. 7, stk. 3 Køb af årsrapporter m.v. er reguleret i anmeldelsesbekendtgørelsen, der ligeledes fastsætter gebyret for køb af årsrapporter m.v.. Årsrapporter og andre informationer, som styrelsen sælger, kan købes via cvr.dk. Hvis årsrapporterne bestilles til levering pr. mail, leveres de normalt umiddelbart efter bestillingen. Herudover er det muligt at få gratis adgang til at læse såvel årsrapporter som andre informationer om virksomhederne i styrelsens reception. 4. Indsendelse eller digital indberetning af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab 4.1. Ansvarsforhold Ledelsens ansvar 8, stk. 1 Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter, som modtages i styrelsen. Det følger af lovens kapitel 2 og bekendtgørelsens 8, stk. 1. Virksomhedens ledelse er defineret i bilag 1, nr. 5, i loven. Med virksomhedens ledelse menes medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer, som varetager henholdsvis den øverste ledelse og den daglige ledelse efter de love, vedtægter, aftaler eller sædvaner, der gælder for virksomheden. I virksomheder, som har et tilsynsorgan eller et tilsynsråd, er tilsynsorganet eller tilsynsrådet omfattet af de bestemmelser, som gælder for det øverste ledelsesorgan. Er der ikke et særskilt ledelsesorgan i virksomheden, anses de personligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarlige ledelsesorgan. 13

14 Hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvar for: at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regler m.v., som gælder for virksomheden, at årsrapporten - hvis den skal revideres - kan revideres og godkendes i tide, og at årsrapporten indsendes til styrelsen inden for de frister, der er fastsat i loven. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) og regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) skal årsrapporten være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. lovens 138, stk. 1. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) skal årsrapporten være modtaget senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis ovennævnte frist overskrides, pålægges medlemmerne af virksomhedens ledelse en afgift, eller sendt til skifteretten med anmodning om tvangsopløsning. Se nærmere herom i styrelsens vejledning Forsinket indsendelse af årsrapport [indsæt link] Ledelsesansvaret gælder: uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, fx en revisor eller en advokat, om at stå for udarbejdelsen, indsendelsen eller indberetningen af årsrapporten til styrelsen, og uanset om årsrapporten indsendes på papir med almindelig post, eller den indberettes digitalt efter reglerne i bekendtgørelsen. 8, stk. 2 Kravene til revisors arbejde og erklæringsafgivelse er de samme, uanset om årsrapporter indsendes til styrelsen på papir med almindelig post, eller de indberettes digitalt efter reglerne i bekendtgørelsen. Dette omtales derfor ikke nærmere i denne vejledning. Se også kommentarerne til 28. Der kan i stedet henvises til lovens kapitel 17 om revision m.v., revisorlovgivningen og bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) samt vejledningen hertil [indsæt link] 8, stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder også anvendelse på: likvidators ansvar for virksomhedens afsluttende likvidationsregnskab og revisors arbejde og erklæringsafgivelse i forbindelse med en virksomheds afsluttende likvidation. 14

15 4.2. Digital indberetning eller papirbaseret indsendelse Hvornår bliver det obligatorisk for virksomhederne at indberette årsrapport digitalt? Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B 9, stk. 1, nr. 1 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) skal foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. januar 2012 eller senere. Dvs. virksomheder, som opfylder størrelsesgrænserne i lovens 7, stk. 2, nr. 1. Balancedatoen er således afgørende for, hvornår det bliver obligatorisk at indberette årsrapport digitalt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som har balancedato den 31. januar 2012, er de første virksomheder, der får pligt til at indberette årsrapport digitalt. De mange virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der har kalenderåret som regnskabsår, er de sidste virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som får pligt til at indberette årsrapport digitalt. De får først pligt til at foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. december Indberetningsfristen er den samme som ved indsendelse af årsrapport på papir med almindelig post, dvs. 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, og modtagelsestidspunktet i styrelsen er som hidtil afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt, jf. lovens 138, stk. 1. En årsrapport, som har balancedato den 31. januar 2012, skal derfor være indberettet digitalt til styrelsen således, at den er modtaget i styrelsen senest den 30. juni 2012 kl En årsrapport, som har balancedato den 31. december 2012, skal være modtaget i styrelsen senest den 31. maj 2013, forudsat at der er tale om en hverdag. Der gælder dog visse undtagelser fra pligten til digital indberetning. Se kommentarerne til Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 9, stk. 1, nr. 2 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) skal foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato efter den 31. december Dvs. virksomheder, som opfylder størrelsesgrænserne i lovens 7, stk. 2, nr. 2 eller 3. Balancedatoen er således afgørende for, hvornår det bliver obligatorisk at 15

16 indberette årsrapport digitalt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, som har balancedato den 1. januar 2013, er de første virksomheder, der får pligt til at indberette årsrapport digitalt. Det betyder, at de mange virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, der har kalenderåret som regnskabsår, først får pligt til at foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. december Indberetningsfristen er den samme som ved indsendelse af årsrapport på papir med almindelig post, dvs. 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Modtagelsestidspunktet i styrelsen er som hidtil afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt, jf. lovens 138, stk. 1. En årsrapport, som har balancedato den 31. december 2013, skal være modtaget i styrelsen senest den 31. maj 2014 kl , forudsat at der er tale om en hverdag. Der gælder dog visse undtagelser fra pligten til digital indberetning. Se kommentarerne til Indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C at indberette årsrapport digitalt, kan virksomheden frivilligt foretage digital indberetning efter reglerne om digital indberetning i bekendtgørelsen Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D 9, stk. 1, nr. 3 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) skal foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato efter den 31. december Balancedatoen er således afgørende for, hvornår det bliver obligatorisk at indberette årsrapport digitalt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har balancedato den 1. januar 2014, er de første virksomheder, der får pligt til at indberette årsrapport digitalt. Det betyder, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der har kalenderåret som regnskabsår, først får pligt til at foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. december Indberetningsfristen er den samme som ved indsendelse af årsrapport på papir med almindelig post, dvs. 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, og modtagelsestidspunktet i styrelsen er som hidtil afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt, jf. lovens 138, stk. 1. En årsrapport, som har balancedato den 31. december 2014, skal være modtaget i styrelsen senest den 30. april 2015 kl , forudsat at der er 16

17 tale om en hverdag. Der gælder dog visse undtagelser fra pligten til digital indberetning. Se kommentarerne til 17 og 18. Indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D at indberette årsrapport digitalt, kan virksomheden frivilligt foretage digital indberetning efter reglerne om digital indberetning i bekendtgørelsen. Se kommentarerne til pkt nedenfor Virksomheder, som udarbejder koncern og/eller årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS Det er på nuværende tidspunkt muligt for virksomheder, som enten skal udarbejde koncern- eller årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, eller som frivilligt vælger at gøre det, at indberette regnskaberne digitalt via Regnskab Special eller styrelsens system til system-løsning. Hvis der er tale om en koncern, hvor koncernregnskabet udarbejdes efter IFRS, men hvor virksomheden vælger at udarbejde årsregnskabet efter reglerne i loven, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at indberette årsregnskabet digitalt. Styrelsen arbejder på at udvide den digitale indberetningsløsning, så den også omfatter kravene for regnskabsklasse D i loven. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden erst.dk. Det er ikke muligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D at indberette årsrapporten digitalt via Regnskab Basis. 9, stk. 2 Indtil virksomheden omfattes af kravet om obligatorisk digital indberetning, kan virksomheden vælge frivilligt at indberette årsrapporten digitalt Indsendelse af årsrapport m.v. på papir 9, stk. 3 Virksomheder, som ikke har pligt til at foretage digital indberetning, eller som ikke frivilligt vælger at foretage digital indberetning, skal indsende årsrapport på papir med almindelig post til styrelsen på følgende adresse: Erhvervsstyrelsen Postboks København C 17

18 Virksomheder, som udarbejder afsluttende likvidationsregnskab 9, stk. 4 Virksomheder, som er under likvidation, skal indsende afsluttende likvidationsregnskab på papir med almindelig post til styrelsen på følgende adresse: Erhvervsstyrelsen Postboks København C Afsluttende likvidationsregnskab kan i visse tilfælde erstatte årsrapporten For aktie- og anpartsselskaber skal der udarbejdes et afsluttende likvidationsregnskab, jf. selskabslovens 224, stk. 2. Det afsluttende likvidationsregnskab løber fra tidspunktet for den senest aflagte årsrapport. Denne kan eventuelt være fra tidspunktet før likvidationen. Hvis likvidationen passerer et eller flere regnskabsår, kan det afsluttende likvidationsregnskab også være fra et tidspunkt, mens selskabet var i likvidation. Inden en virksomhed kan opløses efter reglerne om likvidation, skal der som hovedregel være indsendt årsrapporter samt likvidationsregnskab, som tilsammen dækker perioden fra virksomhedens stiftelse til dens opløsning. Herunder skal også en eventuel årsrapport, hvor indsendelsesfristen i lovens 138 er overskredet, være indsendt. Virksomheden kan dog efter styrelsens praksis undlade at aflægge og indsende årsrapport for det pågældende år, hvis virksomheden imidlertid opløses efter regnskabsårets udløb, men inden fristen for indsendelse af årsrapport udløber. Det skyldes, at det afsluttende likvidationsregnskab som nævnt skal dække den samlede periode fra den seneste årsrapport til virksomhedens ophør. Der må således ikke være huller i regnskabsaflæggelsen. Hvis likvidationsregnskabet ikke er indsendt inden fristen for rettidig indsendelse af årsrapporten, så skal der udarbejdes en årsrapport for det pågældende år plus et likvidationsregnskab, som løber fra den seneste balancedag og indtil likvidationens ophør. Følgende eksempel kan illustrere forholdet: En likvidation indledes den 20. august 2011 og afsluttes 31. januar Selskabet har kalenderåret som regnskabsår. 18

19 Selskabet kan nøjes med at udarbejde og indsende det afsluttende likvidationsregnskab for perioden 1. januar januar 2012, såfremt likvidationsregnskabet er modtaget inden udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten (31. maj 2012). Hvis likvidationsregnskabet ikke er modtaget inden udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten, skal der udarbejdes og indsendes en årsrapport for 1. januar december , stk. 5 Filialbestyrerne for en filial af en udenlandsk virksomhed, som skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport til styrelsen efter lovens 143, skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport på papir til styrelsen på følgende adresse: Erhvervsstyrelsen Postboks København C Det er ikke muligt at foretage digital indberetning af udenlandske virksomheders årsrapporter. Filialens egen årsrapport hverken kan eller skal indsendes til styrelsen. 9, stk. 6 En række virksomheder er undtaget fra pligten til at udarbejde og indsende årsrapport til styrelsen. Det drejer sig om de virksomheder, som er omfattet af lovens 4-6. Hvis virksomheden ønsker at udnytte undtagelsen, skal virksomheden indsende en undtagelseserklæring til styrelsen. Se nærmere herom i bekendtgørelsens 29 og kommentarerne hertil i denne vejledning. Hvis virksomheden ikke ønsker at udnytte undtagelsen, skal virksomheden følge lovens regler om udarbejdelse af årsrapport og bekendtgørelsens regler om indberetning af årsrapport. 9, stk. 7 Årsrapporter og afsluttende likvidationsregnskaber kan ikke indsendes eller indberettes til styrelsen på andre måder end de måder, som er fastsat i bekendtgørelsen. Det indebærer følgende: Digital indberetning af årsrapporten skal ske ved anvendelse af en af de digitale indberetningsløsninger, som er foreskrevet i bekendtgørelsens 10. Det gælder uanset, om der er pligt til digital indberetning, eller der er tale om frivillig digital indberetning. Indsendelse af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab på papir skal ske til følgende adresse: Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C. Det er ikke muligt at opfylde indsendelsespligten ved fx at indsende årsrapporten via i en pdf-fil eller pr. fax. 19

20 Hvis årsrapporten og det afsluttende likvidationsregnskab ikke indberettes eller indsendes på den fastsatte måde, anses den ikke for behørigt modtaget i styrelsen. Virksomheden vil da blive pålagt at indberette eller indsende årsrapporten og det afsluttende likvidationsregnskab på den fastsatte måde. Hvis fristen for modtagelse af årsrapporten og det afsluttende likvidationsregnskab derved overskrides, kan dette føre til, at medlemmerne af virksomhedens ledelse pålægges en afgift, eller virksomheden kan i sidste ende blive tvangsopløst. Se nærmere herom i styrelsens vejledning Forsinket indsendelse af årsrapport [indsæt link] De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til system-løsningen 10, stk. 1 og 2 Når en virksomhed skal indberette årsrapport digitalt, skal virksomheden anvende styrelsens digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis eller Regnskab Special, jf. dog stk. 3. Regnskab Basis og Regnskab Special findes på virk.dk. 10, stk. 3 og 4 I stedet for at anvende Regnskab Basis eller Regnskab Special kan virksomheden vælge at anvende styrelsens system til system-løsning, som findes via styrelsens hjemmeside erst.dk. System til system-løsningen fungerer på den måde, at Regnskab Special kan tilgås direkte uden om virk.dk, via et såkaldt webservicekald direkte til styrelsens applikation. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis der ønskes en direkte integration fra et revisions- eller økonomisystem mod styrelsens modtageløsning. De bestemmelser, der er fastsat for Regnskab Special, gælder således tilsvarende for system til system-løsningen, bortset fra 18, stk. 2. Se kommentarerne til 18, stk , stk. 1 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan vælge en af følgende digitale indberetningsløsninger: det digitale basisværktøj til regnskaber, som benævnes Regnskab Basis, Se dog kommentarerne til 11, stk. 2, om hvornår virksomheden ikke kan vælge Regnskab Basis. det digitale specialværktøj, som benævnes Regnskab Special. Se kommentarerne til 14, stk. 2. styrelsens system til system-løsning. Se kommentarerne til 10, stk , stk. 2 Hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B tilvælger en eller flere af reglerne i regnskabsklasse C, vil den kun kunne anvende Regnskab Basis, hvis denne indberetningsløsning også indeholder de pågældende 20

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere