Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed"

Transkript

1 Version juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning Anvendelsesområde Fælles bestemmelser om kommunikation, sprogkrav, modtagelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v Kommunikation Sprogkrav til årsrapporter m.v Modtagelse og offentliggørelse m.v Omgørelse af årsrapporter m.v Omgørelse i forbindelse med en årsrapport, der er indberettet digitalt Offentlig adgang til dokumenter offentliggjort af styrelsen Indsendelse eller digital indberetning af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab Ansvarsforhold Ledelsens ansvar Digital indberetning eller papirbaseret indsendelse Hvornår bliver det obligatorisk for virksomhederne at indberette årsrapport digitalt? Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D Virksomheder, som udarbejder koncern og/eller årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS Indsendelse af årsrapport m.v. på papir Virksomheder, som udarbejder afsluttende likvidationsregnskab Afsluttende likvidationsregnskab kan i visse tilfælde erstatte årsrapporten De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til system-løsningen Taksonomi Indberetning af tosproget årsrapport Indberetning til andre myndigheder Forenklet digital indberetning Forenklet digital indberetning for virksomheder, som udarbejder årsrapport efter IFRS Behov for atypiske regnskabsposter Virksomheder, som udarbejder årsrapport efter årsregnskabsloven Virksomheder, som udarbejder årsrapport efter IFRS Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, som udarbejder årsrapport efter IFRS

2 Frist for indsendelse eller digital indberetning IT-nedbrud i styrelsens digitale indberetningsløsninger Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indsendelsen Oplysningskrav på årsrapportens forside Særligt om erhvervsdrivende fonde Ændring af det foreslåede udbytte på generalforsamlingen Angivelse af oplysning om generalforsamlingsdato og dirigent i den digitale indberetningsløsning Definition af forside på en årsrapport indsendt på papir eller indberettet digitalt Teknisk validering Dokumentations- og underskriftskrav m.v Indsendelse af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport Erstatningskoncernregnskab efter lovens Indsendelse af halvårsrapport for statslige aktieselskaber Indsendelse af delårsrapport for børsnoterede virksomheder Klageadgang. Straf. Ikrafttræden m.v Klageadgang Straf Ikrafttræden

3 1. Indledning Den [15. august] 2012 træder en ny bekendtgørelse om indsendelse (digital indberetning) til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed i kraft bekendtgørelse nr. xx af [15. august] Den omtalte bekendtgørelse benævnes i denne vejledning bekendtgørelsen. Årsregnskabsloven (herefter loven ) indeholder bestemmelser om indsendelse (digital indberetning) og offentliggørelse af årsrapporter m.v. og om kommunikation imellem Erhvervsstyrelsen (herefter styrelsen ) og virksomhederne henholdsvis virksomhedernes ledelsesmedlemmer og revisorer. Bestemmelserne er i vid udstrækning udformet som bemyndigelser til styrelsen til at fastsætte regler herom. Med hjemmel heri har styrelsen udstedt bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende virksomheders indsendelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m.v., som indsendes i stedet for årsrapporter, afsluttende likvidationsregnskaber, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Med børsnoterede virksomheder menes i vejledningen virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land. Bekendtgørelsen gælder endvidere for erhvervsdrivende fondes indsendelse af legatarfortegnelser. I vejledningen giver styrelsen en række kommentarer og fortolkningsbidrag til bestemmelserne i bekendtgørelsen. Vejledningen følger de enkelte paragraffer i bekendtgørelsen. Der har ikke været udarbejdet en vejledning til den tidligere bekendtgørelse. Der er derfor tale om en helt ny vejledning. Du er velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis bekendtgørelsen eller vejledningen giver anledning til spørgsmål. Med venlig hilsen Erhvervsstyrelsen 3

4 2. Anvendelsesområde 1, stk. 1 Bekendtgørelsen omfatter indsendelse og offentliggørelse af følgende dokumenter: Årsrapporter, der skal indsendes til styrelsen, jf. lovens 3, stk. 1 samt 138 og 143 Undtagelseserklæringer og bilag hertil, der indsendes i stedet for en årsrapport, jf. lovens 4-6, 112, 141, stk. 2, Halvårsrapporter for statslige aktieselskaber, jf. lovens 131 og 148 Delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf. lovens 134 a og 148 a o Pligten til indsendelse gælder såvel lovpligtige halvårsrapporter som eventuelt frivilligt aflagte kvartalsrapporter eller lignende Afsluttende likvidationsregnskaber, jf. lovens 139, stk. 2 1, stk. 2 Erhvervsdrivende fondes legatarfortegnelser er fortegnelser over de legatmodtagere, der efter beslutning fra fondens bestyrelse har modtaget uddelinger fra fonden i henhold til fondens uddelingsformål. Bestemmelsen henviser alene til bekendtgørelsens 7, stk. 2, der regulerer, hvornår sådanne fortegnelser er offentligt tilgængelige, og hvornår de er undtaget fra offentlighed. Se kommentarerne til 7, stk Fælles bestemmelser om kommunikation, sprogkrav, modtagelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v Kommunikation 2 Styrelsen udsender en række digitalt genererede skrivelser, hvor der ikke har været sagsbehandlere involveret i udarbejdelsen af den pågældende skrivelse. Sådanne skrivelser udsendes derfor alene med styrelsen som afsender. Styrelsen anvender således et elektronisk regnskabsrykkersystem. Regnskabsrykkersystemet genererer bl.a. automatisk breve med påkrav til virksomhedens ledelse om indsendelse af årsrapport, hvis årsrapporten ikke er modtaget i styrelsen, når indsendelsesfristen er udløbet. 4

5 Modtages årsrapporten efter påkravsfristens udløb, genererer styrelsens system ligeledes automatisk breve, der pålægger ledelsen afgift. Sådanne breve udstedes maskinelt uden underskrift. Som anført i bestemmelsen udsendes følgende skrivelser alene med styrelsen som afsender: Breve med påkrav om indberetning af årsrapport. Skrivelser i forbindelse med afgiftspålæggelse vedrørende for sen indberetning af årsrapport m.v. Kvitteringer for modtagne årsrapporter m.v. Skrivelser i forbindelse med anmodning om opløsning ved skifteretten af en virksomhed, som ikke har indberettet årsrapport m.v. Skrivelser i forbindelse med tilbagesendelse og korrektion af dokumenter, som fejlagtigt er indberettet, eller som ikke er behørigt indberettet til styrelsen. Standardskrivelser vedrørende oplysning om frister for indberetning af årsrapport m.v Sprogkrav til årsrapporter m.v. Bekendtgørelsens 3 regulerer hvilket sprog, der skal anvendes i årsrapporter m.v. 3, stk. 1 Udgangspunktet er, at alle årsrapporter m.v., der indsendes til styrelsen, skal være på dansk. Der findes dog en række specifikke undtagelser herfra, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2-8, som er gennemgået nærmere nedenfor. Uanset kravet om affattelse på dansk er der intet til hinder for, at virksomheden udarbejder en tosproget årsrapport. Al information er i dette tilfælde gengivet både på dansk og et andet sprog, fx engelsk. Det vil dog her være den danske sprogversion, der er den gældende. I praksis udformes tosprogede årsrapporter ofte på den måde, at den tekstmæssige del præsenteres i to parallelle kolonner. Det er ligeledes muligt at indberette en tosproget årsrapport digitalt via Regnskab Special. Se kommentarerne under pkt , stk. 2 og 3 I de tilfælde, hvor en virksomhed eller en filial i overensstemmelse med loven indsender en udenlandsk virksomheds regnskab, er dette regnskab undtaget fra kravet om affattelse på dansk. Tilsvarende gælder de øvrige dokumenter, der måtte være krav om at indsende sammen med en undtagelseserklæring. Disse regnskaber og dokumenter kan således 5

6 indsendes på originalsproget. Selve undtagelseserklæringen skal dog være affattet på dansk. Styrelsen kan imidlertid altid kræve, at regnskaber og dokumenter, der er indsendt på et andet sprog end dansk, indsendes i en bekræftet oversættelse. En bekræftet oversættelse er en oversættelse, som er udarbejdet af en autoriseret translatør. På cvr.dk er det muligt at se hvilke translatører, som er registreret i Danmark, og som kan udarbejde bekræftede oversættelser. 3, stk. 4-7 Bekendtgørelsens 3, stk. 4-8, gennemfører transparensdirektivets artikel 20 om sprogkrav til års- og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Kravene til, hvilket sprog årsrapporten m.v. skal affattes på, afhænger af, i hvilket eller hvilke lande virksomheden er optaget til handel på et reguleret marked ( noteret ): Noteringsland Alene noteret i Danmark Både noteret i Danmark og i et eller flere andre EU/EØSlande Alene noteret i et eller flere andre EU/EØS-lande end Danmark Både noteret i et eller flere EU/EØS lande end Danmark og et land uden for EU/EØS Alene noteret udenfor EU/EØS Både noteret i Danmark og et land uden for EU/EØS Sprogkrav Dansk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog) Dansk samt engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU/EØS-lande, hvor virksomheden tillige er noteret Engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU/EØS-lande, hvor virksomheden er noteret. Medfører dette ikke aflæggelse på engelsk eller dansk, skal der suppleres med et af disse sprog Engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU/EØS-lande, hvor virksomheden er noteret. Medfører dette ikke aflæggelse på engelsk eller dansk, skal der suppleres med et af disse sprog Dansk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog) Dansk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog) Europa Kommissionen offentliggør hvert år en liste over de markeder, som EU-medlemslandene har godkendt som regulerede markeder 1. I Danmark drejer det sig om Nasdaq OMX Copenhagen og GXG Markets. En virksomhed, der alene er handlet på et ureguleret marked, skal udarbejde årsrapporten på dansk (med mulighed for i tillæg at anvende 1 Listen findes bl.a. på følgende hjemmeside: 6

7 andre sprog). Det gælder, uanset om der er tale om et ureguleret marked i Danmark eller i resten af verden. De virksomheder, der er noteret både i Danmark og i et andet EU/EØSland, skal udarbejde årsrapporten på to sprog: både på dansk og på engelsk eller et andet sprog, der accepteres i det pågældende land. Begge sprogversioner vil her være ligeværdige. De eneste børsnoterede virksomheder, der undtages fra at aflægge årsrapporten på dansk, er således de, der udelukkende er noteret i et andet EU/EØS-land end Danmark eller i et andet EU/EØS-land end Danmark samt i et land uden for EU/EØS. Se dog også neden for om bestemmelsens stk. 8 vedrørende særlige regler for visse udstedere af gældsinstrumenter. Danske virksomheder, der alene er noteret uden for EU/EØS, er ikke at betragte som børsnoterede virksomheder i lovens forstand. Bekendtgørelsen indeholder ingen særlige sprogkrav for disse virksomheder, der således efter dansk lovgivning alene har pligt til at aflægge årsrapporten på dansk. Det må dog formodes, at der fra noteringslandets side stilles særlige sprogkrav til disse årsrapporter. Sådanne særlige krav vil dog aldrig kunne bevirke, at årsrapporten ikke skal udarbejdes på dansk. 3, stk. 8 Transparensdirektivet indeholder visse undtagelser for en særlig type virksomheder. Undtagelserne vedrører virksomheder: o Der alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og o hvis pålydende værdi pr. enhed o er på mindst euro, eller o på udstedelsesdagen svarere til mindst euro, hvis gældsinstrumentet er udstedt i en anden valuta end euro Disse virksomheder kan - uanset bestemmelserne i stk indsende årsrapporten på engelsk eller dansk. Indsendelse på dansk forudsætter dog, at dansk accepteres af myndighederne i noteringslandet. Sådanne virksomheder vil, selvom de kun er noteret i Danmark, kunne vælge alene at udarbejde årsrapport på engelsk. Er virksomheden noteret både i Danmark og i et andet EU/EØS-land eller alene i et andet EU/EØSland, vil bestemmelsen formentlig i praksis oftest medføre, at årsrapporten vil skulle aflægges på engelsk. Sådanne virksomheder er desuden undtaget fra kravet om aflæggelse af delårsrapport, jf. lovens 134 a og delårsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 4. Baggrunden for de særlige undtagelser for disse virksomheder er, at det forudsættes, at den forholdsvis høje stykstørrelse gør, at instrumenterne primært henvender sig til professionelle investorer, som ikke har samme behov for beskyttelse som mindre, private investorer. 7

8 3.3. Modtagelse og offentliggørelse m.v. 4 Når styrelsen har modtaget og offentliggjort en årsrapport m.v., offentliggøres denne oplysning i CVR-registret. Selve dokumentet offentliggøres ikke i CVR-registret, men kan købes via cvr.dk eller virk.dk. Prisen herfor fremgår af anmeldelsesbekendtgørelsens bilag 3 [Indsæt link]. Offentliggjorte årsrapporter kan desuden gennemses gratis i styrelsens reception. I forbindelse med digital indberetning af årsrapporter offentliggør styrelsen den indberettede pdf-fil på CVR.dk. Herudover offentliggør styrelsen ligeledes de digitale data i XBRL-filen i det omfang, styrelsen har udviklet it-systemer til at håndtere dette. Se kommentarerne til 14, stk. 5 og 6. 5, stk. 1 Ved modtagelse af årsrapporter m.v. sender styrelsen automatisk en kvittering til indsenderen. Hvis det ikke fremgår, hvem der har indsendt årsrapporten, sendes kvitteringen til virksomheden på virksomhedens adresse i CVR-registret. På grund af de alvorlige følger, manglende modtagelse af årsrapporten m.v. kan få, er det vigtigt, at virksomheden og den ansvarlige for indsendelsen sikrer sig, at de har modtaget en kvittering for indsendelsen. Kvitteringen er alene en bekræftelse på, at styrelsen har modtaget dokumentet. Der er således ikke tale om nogen form for godkendelse af indholdet heraf, og styrelsen kan efterfølgende rette henvendelse til virksomheden vedr. indholdet i årsrapporten m.v. Virksomheden eller indsenderen kan først forvente at modtage kvitteringen efter 2 uger, men i den mellemværende periode er det muligt selv at undersøge, om årsrapporten er offentliggjort på cvr.dk. På cvr.dk kan virksomheden ved en søgning på CVR-nummer eller navn se tilgængelige årsrapporter for den pågældende virksomhed, herunder offentliggørelsesdatoen for den pågældende årsrapport. Har virksomheden eller indsenderen ikke modtaget en kvittering inden for 2 uger, bør styrelsen kontaktes. Hvis virksomheden indberetter årsrapporten digitalt, sender styrelsen en kvittering for modtagelsen af årsrapporten til indsenderen pr. mail. Se kommentarerne til 24. 5, stk. 2 og 3 Hvis det ved modtagelsen i styrelsen konstateres, at den modtagne årsrapport m.v. indeholder betydelige fejl eller mangler, er pligten til at indsende en behørig årsrapport m.v. ikke opfyldt. Bestemmelserne retter sig primært mod de situationer, hvor fejlen eller manglen konstateres inden offentliggørelsen af dokumentet. 8

9 Betydelige fejl og mangler kan fx være: manglende regnskabselementer fx manglende resultatopgørelse, balance eller noter, manglende revision, hvor betingelsen for at fravælge revision ikke er opfyldt, mangelfuld revision, eller at årsrapporten ikke omfatter den korrekte periode. Manglende revision kan komme til udtryk ved, at årsrapporten ikke indeholder en revisionspåtegning, revisionspåtegningen ikke er underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller at revisor oplyser i revisionspåtegningen, at han ikke har kunnet gennemføre en revision, og at han derfor ikke kan udtrykke en konklusion om årsrapporten. En returnering af regnskabet på baggrund af mangelfuld revision vil normalt kun ske, når forholdet kan berigtiges. Hvis det fx fremgår, at tal fra nogle udenlandske dattervirksomheder ikke er revideret, vil dette normalt medføre, at regnskabet bliver returneret med besked om, at hele koncernregnskabet skal revideres. En sådan afgørelse er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i [indsæt link] Tilsvarende vil være tilfældet, hvis den manglende revision skyldes, at revisor ikke har fået forelagt de nødvendige oplysninger. Hvis det derimod fx fremgår, at revisionen ikke har kunnet gennemføres, da virksomheden herunder bogholderiet er brændt, kan det være umuligt at berigtige forholdet. Her vil årsrapporten således ikke blive returneret. Når der konstateres betydelige fejl eller mangler, gøres virksomheden opmærksom herpå og får normalt en frist på 4 uger til at berigtige forholdet. Først når der er modtaget en ny, berigtiget årsrapport anses forpligtelsen til at indsende en behørig årsrapport for opfyldt. Modtagne årsrapporter m.v. vil også på et senere tidspunkt kunne blive udtaget til en nærmere undersøgelse efter bestemmelserne i lovens Omgørelse af årsrapporter m.v. 6, stk. 1 Når en årsrapport, en undtagelseserklæring, en halvårsrapport for et statsligt aktieselskab, et afsluttende likvidationsregnskab eller en delårsrapport for en børsnoteret virksomhed m.v. er offentliggjort, kan disse som udgangspunkt ikke omgøres ved en ny årsrapport m.v. 6, stk. 2 Der forekommer dog tilfælde, hvor det efter offentliggørelsen konstateres, at årsrapporten (eller et af de øvrige dokumenter) indeholder så væsentlige fejl, at offentliggørelse af en ny, ændret årsrapport m.v. 9

10 skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse. Ved væsentlige fejl forstås også væsentlige mangler. Det vil ofte være virksomheden selv, som opdager sådanne væsentlige fejl. I disse tilfælde kan styrelsen tillade, at en årsrapport omgøres. Der vil alene være tale om mulighed for omgørelse ved rettelse af egentlige fejl, og dermed ikke ved ændringer i regnskabsmæssige skøn. En forudsætning for tilladelsen til omgørelse er dog, at forholdet har væsentlig indvirkning på årets resultat og/eller egenkapitalen eller på anden måde vil kunne påvirke regnskabsbrugernes beslutningstagen (væsentlig fejl). Baggrunden for, at der alene kan ske omgørelse af en årsrapport, der indeholder væsentlige fejl, er hensynet til regnskabsbrugerne. Da den oprindeligt indsendte årsrapport allerede er offentliggjort, kan den have ligget til grund for en række regnskabsbrugeres beslutninger. Der skal derfor tungtvejende grunde til at omgøre den allerede offentliggjorte årsrapport med en ny årsrapport. Følgende forhold vil ud fra en konkret vurdering kunne medføre omgørelse af årsrapporten: at grundlaget for måling af aktiver og forpligtelser indeholdt væsentlige fejl, manglende oplysning om væsentlige pantsætninger/sikkerhedsstillelser i væsentlige aktiver (eventualforpligtelser), manglende hensyntagen til væsentlige nedsættelser eller forhøjelser af virksomhedskapitalen, væsentlige fejl i ledelsespåtegningen, væsentlige fejl i revisionspåtegningen (revisor har tilbagekaldt sin revisionspåtegning), forkert regnskabsperiode, flere mindre ændringer som samlet set vurderes at have væsentlig betydning, væsentlige forskelle mellem regnskabsinformationen i hhv. pdfformat og XBRL-format af årsrapporten, såfremt årsrapporten er indberettet digitalt. Det kan fx være væsentlige mangler i opmærkningen af regnskabsinformationen. Derimod har styrelsen ved administrationen af omgørelsesmuligheden bl.a. afslået at omgøre årsrapporter, hvor frivilligt afgivne oplysninger i den modtagne årsrapport var medtaget. Et eksempel herpå er medtagne oplysninger om nettoomsætningen, som virksomheden efterfølgende ønskede udeladt. Der er her tale om årsrapporter, som i første udgave var mere informative, men hvor ledelsen i virksomheden efterfølgende ønsker at give færre oplysninger. Her er en omgørelse i virksomhedens, men ikke i regnskabsbrugerens interesse, hvorfor ønsket om omgørelse afvises. En sådan afgørelse vedrørende oplysninger om nettoomsætningen er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i 2004 [Indsæt link]. 10

11 Styrelsen har desuden afslået at omgøre/erstatte årsrapporter, hvor der var medtaget skattemæssige specifikationer i selve årsrapporten. En sådan afgørelse er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i 2010 [Indsæt link]. Et yderligere eksempel på forhold, der ikke berettiger til omgørelse, er, at virksomheden har glemt at medtage oplysning om, at det kommende årsregnskab ikke vil være revideret, jf. lovens 10 a. En offentliggjort undtagelseserklæring vil som udgangspunkt ikke kunne omgøres ved en årsrapport. Ved anmodning til styrelsen om omgørelse af en årsrapport eller lignende, er det meget vigtigt, at det dokument, der ønskes omgjort, ledsages af et brev, der begrunder anmodningen om omgørelse angiver hvilke poster/dele i årsrapporten, der er ændret angiver ændringens eventuelle beløbsmæssige effekt på årsrapporten Hvis disse oplysninger ikke er medsendt anmodningen om omgørelse, vil virksomheden blive anmodet om at indsende oplysningerne. Dette vil forlænge sagsbehandlingen i styrelsen. Hvis en virksomhed konstaterer en fejl i årsrapporten og ønsker den omgjort, kan den ikke offentliggøres i styrelsen, hvis den er modtaget efter udløbet af det følgende regnskabsår. I sådanne tilfælde må ændringerne indgå i den efterfølgende årsrapport. Hvis årsrapporten er ændret efter påbud fra styrelsen eller Fondsrådet, vil den dog blive offentliggjort i styrelsen, selvom den er modtaget efter udløbet af det følgende regnskabsår. Påbud om en ny, ændret årsrapport fra styrelsen eller Fondsrådet er aktuelt, når myndighederne ved deres kontrol af årsrapporter m.v. konstaterer, at en årsrapport indeholder væsentlige fejl og mangler. Den omgjorte årsrapport skal godkendes på en ny generalforsamling. Dette vil dog ikke være tilfældet, hvis der alene er tale om ændringer i forbindelse med XBRL-filen Omgørelse i forbindelse med en årsrapport, der er indberettet digitalt Hvis virksomheden har indberettet årsrapporten digitalt, og i den forbindelse ønsker at anmode om omgørelse, foregår det på følgende måde i de digitale indberetningsløsninger. Regnskab Basis: Når indsender indtaster virksomhedens CVR-nummer i Regnskab Basis, oplyser systemet, at indsender allerede har indberettet en årsrapport for den pågældende virksomhed. Indsender får herefter mulighed for at hente 11

12 årsrapporten frem igen og kan foretage de ønskede ændringer. I forbindelse med selve indberetningen af årsrapporten skal indsender afslutningsvist udfylde en redegørelse, der forklarer de foretagne korrektioner (anmodning om omgørelse). Styrelsen vurderer herefter anmodningen om omgørelsen. Regnskab Special: Det er muligt for indsenderen at genindsende en virksomheds årsrapport via Regnskab Special. Indsender skal i denne forbindelse udfylde en redegørelse for anmodningen om omgørelse af årsrapporten. Styrelsen vurderer herefter anmodningen om omgørelsen. System til system-løsning: Det er ikke muligt at genindsende og dermed anmode om omgørelse af en virksomheds årsrapport via system til system-løsningen. I sådanne tilfælde skal man derfor i stedet uploade årsrapporten via Regnskab Special. 6, stk. 3 og 4 Når en tidligere offentliggjort årsrapport omgøres ved en ny (ændret) årsrapport, vil der ikke være tale om, at den nye årsrapport teknisk set erstatter den tidligere offentliggjorte årsrapport. Den tidligere offentliggjorte årsrapport vil derimod fortsat være offentlig tilgængelig sammen med den nye årsrapport. Bestemmelserne om omgørelser gælder tilsvarende for afsluttende likvidationsregnskaber, undtagelseserklæringer (se kommentarerne til 29, stk. 7) og delårsrapporter, der indsendes til styrelsen (se kommentarerne til 30, stk. 9, og 31, stk. 3) Offentlig adgang til dokumenter offentliggjort af styrelsen 7, stk. 1 Når styrelsen modtager et dokument, der er benævnt årsrapport, delårsrapport eller tilsvarende, behandles det som sådan. Det betyder, at det offentliggøres i sin helhed uden forudgående kontrol. Det er således indsenders ansvar, at årsrapporter m.v. ikke ved en fejl indeholder anden information, herunder fortrolig information. Styrelsen har i flere tilfælde konstateret, at revisionsprotokoller, selvangivelser med bilag, kreditor- og debitorlister, interne regnskaber m.v. har været inkluderet i det dokument, som er benævnt årsrapport. Det har fået den konsekvens, at disse informationer er blevet offentligt tilgængelige. Hvis årsrapporten er indberettet digitalt, og virksomheden i den forbindelse har valgt at udfylde information om CPR-numre i XBRLfilen, vil disse blive fjernet automatisk fra XBRL-filen inden offentliggørelsen. 12

13 Hvis virksomheden har valgt at oplyse om CPR-numre i pdf-filen, vil CPR-numrene automatisk blive offentliggjort. Det er frivilligt for virksomheden at oplyse CPR-numre. 7, stk. 2 Visse erhvervsdrivende fonde vælger i årsrapporten at medtage en fortegnelse over de legatmodtagere, der efter bestyrelsens beslutning har modtaget uddelinger fra fonden i henhold til fondens uddelingsformål en såkaldt legatarfortegnelse. Såfremt denne legatarfortegnelse er medtaget i årsrapporten, vil den i sagens natur være offentlig tilgængelig, da årsrapporten offentliggøres i sin helhed. Styrelsen kan, som fondsmyndighed for en stor del af de erhvervsdrivende fonde, forlange at få indsendt legatarfortegnelsen, såfremt denne ikke er medtaget i årsrapporten, jf. lov om erhvervsdrivende fonde 57, stk. 3. Det er vigtigt at bemærke, at fonden ikke er forpligtet til at indsende legatarfortegnelsen, medmindre styrelsen anmoder herom. Hvis legatarfortegnelsen indsendes i et særskilt dokument, vil den ikke være offentlig tilgængelig. 7, stk. 3 Køb af årsrapporter m.v. er reguleret i anmeldelsesbekendtgørelsen, der ligeledes fastsætter gebyret for køb af årsrapporter m.v.. Årsrapporter og andre informationer, som styrelsen sælger, kan købes via cvr.dk. Hvis årsrapporterne bestilles til levering pr. mail, leveres de normalt umiddelbart efter bestillingen. Herudover er det muligt at få gratis adgang til at læse såvel årsrapporter som andre informationer om virksomhederne i styrelsens reception. 4. Indsendelse eller digital indberetning af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab 4.1. Ansvarsforhold Ledelsens ansvar 8, stk. 1 Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter, som modtages i styrelsen. Det følger af lovens kapitel 2 og bekendtgørelsens 8, stk. 1. Virksomhedens ledelse er defineret i bilag 1, nr. 5, i loven. Med virksomhedens ledelse menes medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer, som varetager henholdsvis den øverste ledelse og den daglige ledelse efter de love, vedtægter, aftaler eller sædvaner, der gælder for virksomheden. I virksomheder, som har et tilsynsorgan eller et tilsynsråd, er tilsynsorganet eller tilsynsrådet omfattet af de bestemmelser, som gælder for det øverste ledelsesorgan. Er der ikke et særskilt ledelsesorgan i virksomheden, anses de personligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarlige ledelsesorgan. 13

14 Hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvar for: at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regler m.v., som gælder for virksomheden, at årsrapporten - hvis den skal revideres - kan revideres og godkendes i tide, og at årsrapporten indsendes til styrelsen inden for de frister, der er fastsat i loven. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) og regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) skal årsrapporten være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. lovens 138, stk. 1. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) skal årsrapporten være modtaget senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis ovennævnte frist overskrides, pålægges medlemmerne af virksomhedens ledelse en afgift, eller sendt til skifteretten med anmodning om tvangsopløsning. Se nærmere herom i styrelsens vejledning Forsinket indsendelse af årsrapport [indsæt link] Ledelsesansvaret gælder: uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, fx en revisor eller en advokat, om at stå for udarbejdelsen, indsendelsen eller indberetningen af årsrapporten til styrelsen, og uanset om årsrapporten indsendes på papir med almindelig post, eller den indberettes digitalt efter reglerne i bekendtgørelsen. 8, stk. 2 Kravene til revisors arbejde og erklæringsafgivelse er de samme, uanset om årsrapporter indsendes til styrelsen på papir med almindelig post, eller de indberettes digitalt efter reglerne i bekendtgørelsen. Dette omtales derfor ikke nærmere i denne vejledning. Se også kommentarerne til 28. Der kan i stedet henvises til lovens kapitel 17 om revision m.v., revisorlovgivningen og bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) samt vejledningen hertil [indsæt link] 8, stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder også anvendelse på: likvidators ansvar for virksomhedens afsluttende likvidationsregnskab og revisors arbejde og erklæringsafgivelse i forbindelse med en virksomheds afsluttende likvidation. 14

15 4.2. Digital indberetning eller papirbaseret indsendelse Hvornår bliver det obligatorisk for virksomhederne at indberette årsrapport digitalt? Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B 9, stk. 1, nr. 1 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) skal foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. januar 2012 eller senere. Dvs. virksomheder, som opfylder størrelsesgrænserne i lovens 7, stk. 2, nr. 1. Balancedatoen er således afgørende for, hvornår det bliver obligatorisk at indberette årsrapport digitalt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som har balancedato den 31. januar 2012, er de første virksomheder, der får pligt til at indberette årsrapport digitalt. De mange virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der har kalenderåret som regnskabsår, er de sidste virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som får pligt til at indberette årsrapport digitalt. De får først pligt til at foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. december Indberetningsfristen er den samme som ved indsendelse af årsrapport på papir med almindelig post, dvs. 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, og modtagelsestidspunktet i styrelsen er som hidtil afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt, jf. lovens 138, stk. 1. En årsrapport, som har balancedato den 31. januar 2012, skal derfor være indberettet digitalt til styrelsen således, at den er modtaget i styrelsen senest den 30. juni 2012 kl En årsrapport, som har balancedato den 31. december 2012, skal være modtaget i styrelsen senest den 31. maj 2013, forudsat at der er tale om en hverdag. Der gælder dog visse undtagelser fra pligten til digital indberetning. Se kommentarerne til Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 9, stk. 1, nr. 2 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) skal foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato efter den 31. december Dvs. virksomheder, som opfylder størrelsesgrænserne i lovens 7, stk. 2, nr. 2 eller 3. Balancedatoen er således afgørende for, hvornår det bliver obligatorisk at 15

16 indberette årsrapport digitalt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, som har balancedato den 1. januar 2013, er de første virksomheder, der får pligt til at indberette årsrapport digitalt. Det betyder, at de mange virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, der har kalenderåret som regnskabsår, først får pligt til at foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. december Indberetningsfristen er den samme som ved indsendelse af årsrapport på papir med almindelig post, dvs. 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Modtagelsestidspunktet i styrelsen er som hidtil afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt, jf. lovens 138, stk. 1. En årsrapport, som har balancedato den 31. december 2013, skal være modtaget i styrelsen senest den 31. maj 2014 kl , forudsat at der er tale om en hverdag. Der gælder dog visse undtagelser fra pligten til digital indberetning. Se kommentarerne til Indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C at indberette årsrapport digitalt, kan virksomheden frivilligt foretage digital indberetning efter reglerne om digital indberetning i bekendtgørelsen Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D 9, stk. 1, nr. 3 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) skal foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato efter den 31. december Balancedatoen er således afgørende for, hvornår det bliver obligatorisk at indberette årsrapport digitalt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har balancedato den 1. januar 2014, er de første virksomheder, der får pligt til at indberette årsrapport digitalt. Det betyder, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der har kalenderåret som regnskabsår, først får pligt til at foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. december Indberetningsfristen er den samme som ved indsendelse af årsrapport på papir med almindelig post, dvs. 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, og modtagelsestidspunktet i styrelsen er som hidtil afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt, jf. lovens 138, stk. 1. En årsrapport, som har balancedato den 31. december 2014, skal være modtaget i styrelsen senest den 30. april 2015 kl , forudsat at der er 16

17 tale om en hverdag. Der gælder dog visse undtagelser fra pligten til digital indberetning. Se kommentarerne til 17 og 18. Indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D at indberette årsrapport digitalt, kan virksomheden frivilligt foretage digital indberetning efter reglerne om digital indberetning i bekendtgørelsen. Se kommentarerne til pkt nedenfor Virksomheder, som udarbejder koncern og/eller årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS Det er på nuværende tidspunkt muligt for virksomheder, som enten skal udarbejde koncern- eller årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, eller som frivilligt vælger at gøre det, at indberette regnskaberne digitalt via Regnskab Special eller styrelsens system til system-løsning. Hvis der er tale om en koncern, hvor koncernregnskabet udarbejdes efter IFRS, men hvor virksomheden vælger at udarbejde årsregnskabet efter reglerne i loven, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at indberette årsregnskabet digitalt. Styrelsen arbejder på at udvide den digitale indberetningsløsning, så den også omfatter kravene for regnskabsklasse D i loven. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden erst.dk. Det er ikke muligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D at indberette årsrapporten digitalt via Regnskab Basis. 9, stk. 2 Indtil virksomheden omfattes af kravet om obligatorisk digital indberetning, kan virksomheden vælge frivilligt at indberette årsrapporten digitalt Indsendelse af årsrapport m.v. på papir 9, stk. 3 Virksomheder, som ikke har pligt til at foretage digital indberetning, eller som ikke frivilligt vælger at foretage digital indberetning, skal indsende årsrapport på papir med almindelig post til styrelsen på følgende adresse: Erhvervsstyrelsen Postboks København C 17

18 Virksomheder, som udarbejder afsluttende likvidationsregnskab 9, stk. 4 Virksomheder, som er under likvidation, skal indsende afsluttende likvidationsregnskab på papir med almindelig post til styrelsen på følgende adresse: Erhvervsstyrelsen Postboks København C Afsluttende likvidationsregnskab kan i visse tilfælde erstatte årsrapporten For aktie- og anpartsselskaber skal der udarbejdes et afsluttende likvidationsregnskab, jf. selskabslovens 224, stk. 2. Det afsluttende likvidationsregnskab løber fra tidspunktet for den senest aflagte årsrapport. Denne kan eventuelt være fra tidspunktet før likvidationen. Hvis likvidationen passerer et eller flere regnskabsår, kan det afsluttende likvidationsregnskab også være fra et tidspunkt, mens selskabet var i likvidation. Inden en virksomhed kan opløses efter reglerne om likvidation, skal der som hovedregel være indsendt årsrapporter samt likvidationsregnskab, som tilsammen dækker perioden fra virksomhedens stiftelse til dens opløsning. Herunder skal også en eventuel årsrapport, hvor indsendelsesfristen i lovens 138 er overskredet, være indsendt. Virksomheden kan dog efter styrelsens praksis undlade at aflægge og indsende årsrapport for det pågældende år, hvis virksomheden imidlertid opløses efter regnskabsårets udløb, men inden fristen for indsendelse af årsrapport udløber. Det skyldes, at det afsluttende likvidationsregnskab som nævnt skal dække den samlede periode fra den seneste årsrapport til virksomhedens ophør. Der må således ikke være huller i regnskabsaflæggelsen. Hvis likvidationsregnskabet ikke er indsendt inden fristen for rettidig indsendelse af årsrapporten, så skal der udarbejdes en årsrapport for det pågældende år plus et likvidationsregnskab, som løber fra den seneste balancedag og indtil likvidationens ophør. Følgende eksempel kan illustrere forholdet: En likvidation indledes den 20. august 2011 og afsluttes 31. januar Selskabet har kalenderåret som regnskabsår. 18

19 Selskabet kan nøjes med at udarbejde og indsende det afsluttende likvidationsregnskab for perioden 1. januar januar 2012, såfremt likvidationsregnskabet er modtaget inden udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten (31. maj 2012). Hvis likvidationsregnskabet ikke er modtaget inden udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten, skal der udarbejdes og indsendes en årsrapport for 1. januar december , stk. 5 Filialbestyrerne for en filial af en udenlandsk virksomhed, som skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport til styrelsen efter lovens 143, skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport på papir til styrelsen på følgende adresse: Erhvervsstyrelsen Postboks København C Det er ikke muligt at foretage digital indberetning af udenlandske virksomheders årsrapporter. Filialens egen årsrapport hverken kan eller skal indsendes til styrelsen. 9, stk. 6 En række virksomheder er undtaget fra pligten til at udarbejde og indsende årsrapport til styrelsen. Det drejer sig om de virksomheder, som er omfattet af lovens 4-6. Hvis virksomheden ønsker at udnytte undtagelsen, skal virksomheden indsende en undtagelseserklæring til styrelsen. Se nærmere herom i bekendtgørelsens 29 og kommentarerne hertil i denne vejledning. Hvis virksomheden ikke ønsker at udnytte undtagelsen, skal virksomheden følge lovens regler om udarbejdelse af årsrapport og bekendtgørelsens regler om indberetning af årsrapport. 9, stk. 7 Årsrapporter og afsluttende likvidationsregnskaber kan ikke indsendes eller indberettes til styrelsen på andre måder end de måder, som er fastsat i bekendtgørelsen. Det indebærer følgende: Digital indberetning af årsrapporten skal ske ved anvendelse af en af de digitale indberetningsløsninger, som er foreskrevet i bekendtgørelsens 10. Det gælder uanset, om der er pligt til digital indberetning, eller der er tale om frivillig digital indberetning. Indsendelse af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab på papir skal ske til følgende adresse: Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C. Det er ikke muligt at opfylde indsendelsespligten ved fx at indsende årsrapporten via i en pdf-fil eller pr. fax. 19

20 Hvis årsrapporten og det afsluttende likvidationsregnskab ikke indberettes eller indsendes på den fastsatte måde, anses den ikke for behørigt modtaget i styrelsen. Virksomheden vil da blive pålagt at indberette eller indsende årsrapporten og det afsluttende likvidationsregnskab på den fastsatte måde. Hvis fristen for modtagelse af årsrapporten og det afsluttende likvidationsregnskab derved overskrides, kan dette føre til, at medlemmerne af virksomhedens ledelse pålægges en afgift, eller virksomheden kan i sidste ende blive tvangsopløst. Se nærmere herom i styrelsens vejledning Forsinket indsendelse af årsrapport [indsæt link] De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til system-løsningen 10, stk. 1 og 2 Når en virksomhed skal indberette årsrapport digitalt, skal virksomheden anvende styrelsens digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis eller Regnskab Special, jf. dog stk. 3. Regnskab Basis og Regnskab Special findes på virk.dk. 10, stk. 3 og 4 I stedet for at anvende Regnskab Basis eller Regnskab Special kan virksomheden vælge at anvende styrelsens system til system-løsning, som findes via styrelsens hjemmeside erst.dk. System til system-løsningen fungerer på den måde, at Regnskab Special kan tilgås direkte uden om virk.dk, via et såkaldt webservicekald direkte til styrelsens applikation. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis der ønskes en direkte integration fra et revisions- eller økonomisystem mod styrelsens modtageløsning. De bestemmelser, der er fastsat for Regnskab Special, gælder således tilsvarende for system til system-løsningen, bortset fra 18, stk. 2. Se kommentarerne til 18, stk , stk. 1 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan vælge en af følgende digitale indberetningsløsninger: det digitale basisværktøj til regnskaber, som benævnes Regnskab Basis, Se dog kommentarerne til 11, stk. 2, om hvornår virksomheden ikke kan vælge Regnskab Basis. det digitale specialværktøj, som benævnes Regnskab Special. Se kommentarerne til 14, stk. 2. styrelsens system til system-løsning. Se kommentarerne til 10, stk , stk. 2 Hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B tilvælger en eller flere af reglerne i regnskabsklasse C, vil den kun kunne anvende Regnskab Basis, hvis denne indberetningsløsning også indeholder de pågældende 20

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 5. september 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 1057 af 08/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Senere ændringer

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Ny indsendelsesbekendtgørelse

Ny indsendelsesbekendtgørelse Ny indsendelsesbekendtgørelse - betyder mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har den 10. september 2015 udsendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. februar 2012 (J.nr. 2011-0024477).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. januar 2016 (J.nr. 2015-4228). Afslag på anmodning om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016 Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode Pr. e-mail: lisfod@erst.dk 15. april 2016 Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen Tak for muligheden for at kommentere

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 91 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. december 2013 Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr.

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. september 2011 (J.nr. 2011-0024407).

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-6774). Afgift som følge af

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor

Agenda. Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær. Statsautoriseret revisor Agenda Digitalisering af årsrapporter m.v. V/ Jens Vadekær Statsautoriseret revisor Hvorfor digitale regnskaber Der er oplagte fordele Øger adgang/tilgængelighed til regnskabsdata Gør det lettere at analysere

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 108 Offentligt ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade 1 1780 København V Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders. Årsrapporten Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten Kommentarer til årsregnskabsloven 7. udgave Henrik Steffensen, Lykke Skødt, Jan-Christian Nilsen & Jan Fedders Årsrapporten

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. september 2015 (J.nr. 2015-1982). Afgift som følge af

Læs mere

Brugervejledning til Regnskab Basis

Brugervejledning til Regnskab Basis Brugervejledning til Regnskab Basis Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen maj 2016 1. INDLEDNING... 4 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 4 2.1 TEKNIK... 5 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 12. september 2014 (J.nr. 2014-0036607) Afgift som følge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. juli 2011 (J.nr. 2010-0022861)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. april 2013 (J.nr, 2012-0032638) Offentliggørelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEJLEDNING OM. Årsrapporter for erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Årsrapporter for erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Årsrapporter for erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen April 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Huskeliste... 4 3 Årsregnskabet... 5 3.1 Årsregnskabsloven... 5 3.2

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 2015 Version 1. Erhvervsstyrelsen, December 2015, Version 1. Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere