Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed"

Transkript

1 Version juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning Anvendelsesområde Fælles bestemmelser om kommunikation, sprogkrav, modtagelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v Kommunikation Sprogkrav til årsrapporter m.v Modtagelse og offentliggørelse m.v Omgørelse af årsrapporter m.v Omgørelse i forbindelse med en årsrapport, der er indberettet digitalt Offentlig adgang til dokumenter offentliggjort af styrelsen Indsendelse eller digital indberetning af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab Ansvarsforhold Ledelsens ansvar Digital indberetning eller papirbaseret indsendelse Hvornår bliver det obligatorisk for virksomhederne at indberette årsrapport digitalt? Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D Virksomheder, som udarbejder koncern og/eller årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS Indsendelse af årsrapport m.v. på papir Virksomheder, som udarbejder afsluttende likvidationsregnskab Afsluttende likvidationsregnskab kan i visse tilfælde erstatte årsrapporten De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til system-løsningen Taksonomi Indberetning af tosproget årsrapport Indberetning til andre myndigheder Forenklet digital indberetning Forenklet digital indberetning for virksomheder, som udarbejder årsrapport efter IFRS Behov for atypiske regnskabsposter Virksomheder, som udarbejder årsrapport efter årsregnskabsloven Virksomheder, som udarbejder årsrapport efter IFRS Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, som udarbejder årsrapport efter IFRS

2 Frist for indsendelse eller digital indberetning IT-nedbrud i styrelsens digitale indberetningsløsninger Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indsendelsen Oplysningskrav på årsrapportens forside Særligt om erhvervsdrivende fonde Ændring af det foreslåede udbytte på generalforsamlingen Angivelse af oplysning om generalforsamlingsdato og dirigent i den digitale indberetningsløsning Definition af forside på en årsrapport indsendt på papir eller indberettet digitalt Teknisk validering Dokumentations- og underskriftskrav m.v Indsendelse af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport Erstatningskoncernregnskab efter lovens Indsendelse af halvårsrapport for statslige aktieselskaber Indsendelse af delårsrapport for børsnoterede virksomheder Klageadgang. Straf. Ikrafttræden m.v Klageadgang Straf Ikrafttræden

3 1. Indledning Den [15. august] 2012 træder en ny bekendtgørelse om indsendelse (digital indberetning) til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed i kraft bekendtgørelse nr. xx af [15. august] Den omtalte bekendtgørelse benævnes i denne vejledning bekendtgørelsen. Årsregnskabsloven (herefter loven ) indeholder bestemmelser om indsendelse (digital indberetning) og offentliggørelse af årsrapporter m.v. og om kommunikation imellem Erhvervsstyrelsen (herefter styrelsen ) og virksomhederne henholdsvis virksomhedernes ledelsesmedlemmer og revisorer. Bestemmelserne er i vid udstrækning udformet som bemyndigelser til styrelsen til at fastsætte regler herom. Med hjemmel heri har styrelsen udstedt bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende virksomheders indsendelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m.v., som indsendes i stedet for årsrapporter, afsluttende likvidationsregnskaber, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Med børsnoterede virksomheder menes i vejledningen virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land. Bekendtgørelsen gælder endvidere for erhvervsdrivende fondes indsendelse af legatarfortegnelser. I vejledningen giver styrelsen en række kommentarer og fortolkningsbidrag til bestemmelserne i bekendtgørelsen. Vejledningen følger de enkelte paragraffer i bekendtgørelsen. Der har ikke været udarbejdet en vejledning til den tidligere bekendtgørelse. Der er derfor tale om en helt ny vejledning. Du er velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis bekendtgørelsen eller vejledningen giver anledning til spørgsmål. Med venlig hilsen Erhvervsstyrelsen 3

4 2. Anvendelsesområde 1, stk. 1 Bekendtgørelsen omfatter indsendelse og offentliggørelse af følgende dokumenter: Årsrapporter, der skal indsendes til styrelsen, jf. lovens 3, stk. 1 samt 138 og 143 Undtagelseserklæringer og bilag hertil, der indsendes i stedet for en årsrapport, jf. lovens 4-6, 112, 141, stk. 2, Halvårsrapporter for statslige aktieselskaber, jf. lovens 131 og 148 Delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf. lovens 134 a og 148 a o Pligten til indsendelse gælder såvel lovpligtige halvårsrapporter som eventuelt frivilligt aflagte kvartalsrapporter eller lignende Afsluttende likvidationsregnskaber, jf. lovens 139, stk. 2 1, stk. 2 Erhvervsdrivende fondes legatarfortegnelser er fortegnelser over de legatmodtagere, der efter beslutning fra fondens bestyrelse har modtaget uddelinger fra fonden i henhold til fondens uddelingsformål. Bestemmelsen henviser alene til bekendtgørelsens 7, stk. 2, der regulerer, hvornår sådanne fortegnelser er offentligt tilgængelige, og hvornår de er undtaget fra offentlighed. Se kommentarerne til 7, stk Fælles bestemmelser om kommunikation, sprogkrav, modtagelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v Kommunikation 2 Styrelsen udsender en række digitalt genererede skrivelser, hvor der ikke har været sagsbehandlere involveret i udarbejdelsen af den pågældende skrivelse. Sådanne skrivelser udsendes derfor alene med styrelsen som afsender. Styrelsen anvender således et elektronisk regnskabsrykkersystem. Regnskabsrykkersystemet genererer bl.a. automatisk breve med påkrav til virksomhedens ledelse om indsendelse af årsrapport, hvis årsrapporten ikke er modtaget i styrelsen, når indsendelsesfristen er udløbet. 4

5 Modtages årsrapporten efter påkravsfristens udløb, genererer styrelsens system ligeledes automatisk breve, der pålægger ledelsen afgift. Sådanne breve udstedes maskinelt uden underskrift. Som anført i bestemmelsen udsendes følgende skrivelser alene med styrelsen som afsender: Breve med påkrav om indberetning af årsrapport. Skrivelser i forbindelse med afgiftspålæggelse vedrørende for sen indberetning af årsrapport m.v. Kvitteringer for modtagne årsrapporter m.v. Skrivelser i forbindelse med anmodning om opløsning ved skifteretten af en virksomhed, som ikke har indberettet årsrapport m.v. Skrivelser i forbindelse med tilbagesendelse og korrektion af dokumenter, som fejlagtigt er indberettet, eller som ikke er behørigt indberettet til styrelsen. Standardskrivelser vedrørende oplysning om frister for indberetning af årsrapport m.v Sprogkrav til årsrapporter m.v. Bekendtgørelsens 3 regulerer hvilket sprog, der skal anvendes i årsrapporter m.v. 3, stk. 1 Udgangspunktet er, at alle årsrapporter m.v., der indsendes til styrelsen, skal være på dansk. Der findes dog en række specifikke undtagelser herfra, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2-8, som er gennemgået nærmere nedenfor. Uanset kravet om affattelse på dansk er der intet til hinder for, at virksomheden udarbejder en tosproget årsrapport. Al information er i dette tilfælde gengivet både på dansk og et andet sprog, fx engelsk. Det vil dog her være den danske sprogversion, der er den gældende. I praksis udformes tosprogede årsrapporter ofte på den måde, at den tekstmæssige del præsenteres i to parallelle kolonner. Det er ligeledes muligt at indberette en tosproget årsrapport digitalt via Regnskab Special. Se kommentarerne under pkt , stk. 2 og 3 I de tilfælde, hvor en virksomhed eller en filial i overensstemmelse med loven indsender en udenlandsk virksomheds regnskab, er dette regnskab undtaget fra kravet om affattelse på dansk. Tilsvarende gælder de øvrige dokumenter, der måtte være krav om at indsende sammen med en undtagelseserklæring. Disse regnskaber og dokumenter kan således 5

6 indsendes på originalsproget. Selve undtagelseserklæringen skal dog være affattet på dansk. Styrelsen kan imidlertid altid kræve, at regnskaber og dokumenter, der er indsendt på et andet sprog end dansk, indsendes i en bekræftet oversættelse. En bekræftet oversættelse er en oversættelse, som er udarbejdet af en autoriseret translatør. På cvr.dk er det muligt at se hvilke translatører, som er registreret i Danmark, og som kan udarbejde bekræftede oversættelser. 3, stk. 4-7 Bekendtgørelsens 3, stk. 4-8, gennemfører transparensdirektivets artikel 20 om sprogkrav til års- og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Kravene til, hvilket sprog årsrapporten m.v. skal affattes på, afhænger af, i hvilket eller hvilke lande virksomheden er optaget til handel på et reguleret marked ( noteret ): Noteringsland Alene noteret i Danmark Både noteret i Danmark og i et eller flere andre EU/EØSlande Alene noteret i et eller flere andre EU/EØS-lande end Danmark Både noteret i et eller flere EU/EØS lande end Danmark og et land uden for EU/EØS Alene noteret udenfor EU/EØS Både noteret i Danmark og et land uden for EU/EØS Sprogkrav Dansk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog) Dansk samt engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU/EØS-lande, hvor virksomheden tillige er noteret Engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU/EØS-lande, hvor virksomheden er noteret. Medfører dette ikke aflæggelse på engelsk eller dansk, skal der suppleres med et af disse sprog Engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU/EØS-lande, hvor virksomheden er noteret. Medfører dette ikke aflæggelse på engelsk eller dansk, skal der suppleres med et af disse sprog Dansk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog) Dansk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog) Europa Kommissionen offentliggør hvert år en liste over de markeder, som EU-medlemslandene har godkendt som regulerede markeder 1. I Danmark drejer det sig om Nasdaq OMX Copenhagen og GXG Markets. En virksomhed, der alene er handlet på et ureguleret marked, skal udarbejde årsrapporten på dansk (med mulighed for i tillæg at anvende 1 Listen findes bl.a. på følgende hjemmeside: 6

7 andre sprog). Det gælder, uanset om der er tale om et ureguleret marked i Danmark eller i resten af verden. De virksomheder, der er noteret både i Danmark og i et andet EU/EØSland, skal udarbejde årsrapporten på to sprog: både på dansk og på engelsk eller et andet sprog, der accepteres i det pågældende land. Begge sprogversioner vil her være ligeværdige. De eneste børsnoterede virksomheder, der undtages fra at aflægge årsrapporten på dansk, er således de, der udelukkende er noteret i et andet EU/EØS-land end Danmark eller i et andet EU/EØS-land end Danmark samt i et land uden for EU/EØS. Se dog også neden for om bestemmelsens stk. 8 vedrørende særlige regler for visse udstedere af gældsinstrumenter. Danske virksomheder, der alene er noteret uden for EU/EØS, er ikke at betragte som børsnoterede virksomheder i lovens forstand. Bekendtgørelsen indeholder ingen særlige sprogkrav for disse virksomheder, der således efter dansk lovgivning alene har pligt til at aflægge årsrapporten på dansk. Det må dog formodes, at der fra noteringslandets side stilles særlige sprogkrav til disse årsrapporter. Sådanne særlige krav vil dog aldrig kunne bevirke, at årsrapporten ikke skal udarbejdes på dansk. 3, stk. 8 Transparensdirektivet indeholder visse undtagelser for en særlig type virksomheder. Undtagelserne vedrører virksomheder: o Der alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og o hvis pålydende værdi pr. enhed o er på mindst euro, eller o på udstedelsesdagen svarere til mindst euro, hvis gældsinstrumentet er udstedt i en anden valuta end euro Disse virksomheder kan - uanset bestemmelserne i stk indsende årsrapporten på engelsk eller dansk. Indsendelse på dansk forudsætter dog, at dansk accepteres af myndighederne i noteringslandet. Sådanne virksomheder vil, selvom de kun er noteret i Danmark, kunne vælge alene at udarbejde årsrapport på engelsk. Er virksomheden noteret både i Danmark og i et andet EU/EØS-land eller alene i et andet EU/EØSland, vil bestemmelsen formentlig i praksis oftest medføre, at årsrapporten vil skulle aflægges på engelsk. Sådanne virksomheder er desuden undtaget fra kravet om aflæggelse af delårsrapport, jf. lovens 134 a og delårsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 4. Baggrunden for de særlige undtagelser for disse virksomheder er, at det forudsættes, at den forholdsvis høje stykstørrelse gør, at instrumenterne primært henvender sig til professionelle investorer, som ikke har samme behov for beskyttelse som mindre, private investorer. 7

8 3.3. Modtagelse og offentliggørelse m.v. 4 Når styrelsen har modtaget og offentliggjort en årsrapport m.v., offentliggøres denne oplysning i CVR-registret. Selve dokumentet offentliggøres ikke i CVR-registret, men kan købes via cvr.dk eller virk.dk. Prisen herfor fremgår af anmeldelsesbekendtgørelsens bilag 3 [Indsæt link]. Offentliggjorte årsrapporter kan desuden gennemses gratis i styrelsens reception. I forbindelse med digital indberetning af årsrapporter offentliggør styrelsen den indberettede pdf-fil på CVR.dk. Herudover offentliggør styrelsen ligeledes de digitale data i XBRL-filen i det omfang, styrelsen har udviklet it-systemer til at håndtere dette. Se kommentarerne til 14, stk. 5 og 6. 5, stk. 1 Ved modtagelse af årsrapporter m.v. sender styrelsen automatisk en kvittering til indsenderen. Hvis det ikke fremgår, hvem der har indsendt årsrapporten, sendes kvitteringen til virksomheden på virksomhedens adresse i CVR-registret. På grund af de alvorlige følger, manglende modtagelse af årsrapporten m.v. kan få, er det vigtigt, at virksomheden og den ansvarlige for indsendelsen sikrer sig, at de har modtaget en kvittering for indsendelsen. Kvitteringen er alene en bekræftelse på, at styrelsen har modtaget dokumentet. Der er således ikke tale om nogen form for godkendelse af indholdet heraf, og styrelsen kan efterfølgende rette henvendelse til virksomheden vedr. indholdet i årsrapporten m.v. Virksomheden eller indsenderen kan først forvente at modtage kvitteringen efter 2 uger, men i den mellemværende periode er det muligt selv at undersøge, om årsrapporten er offentliggjort på cvr.dk. På cvr.dk kan virksomheden ved en søgning på CVR-nummer eller navn se tilgængelige årsrapporter for den pågældende virksomhed, herunder offentliggørelsesdatoen for den pågældende årsrapport. Har virksomheden eller indsenderen ikke modtaget en kvittering inden for 2 uger, bør styrelsen kontaktes. Hvis virksomheden indberetter årsrapporten digitalt, sender styrelsen en kvittering for modtagelsen af årsrapporten til indsenderen pr. mail. Se kommentarerne til 24. 5, stk. 2 og 3 Hvis det ved modtagelsen i styrelsen konstateres, at den modtagne årsrapport m.v. indeholder betydelige fejl eller mangler, er pligten til at indsende en behørig årsrapport m.v. ikke opfyldt. Bestemmelserne retter sig primært mod de situationer, hvor fejlen eller manglen konstateres inden offentliggørelsen af dokumentet. 8

9 Betydelige fejl og mangler kan fx være: manglende regnskabselementer fx manglende resultatopgørelse, balance eller noter, manglende revision, hvor betingelsen for at fravælge revision ikke er opfyldt, mangelfuld revision, eller at årsrapporten ikke omfatter den korrekte periode. Manglende revision kan komme til udtryk ved, at årsrapporten ikke indeholder en revisionspåtegning, revisionspåtegningen ikke er underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller at revisor oplyser i revisionspåtegningen, at han ikke har kunnet gennemføre en revision, og at han derfor ikke kan udtrykke en konklusion om årsrapporten. En returnering af regnskabet på baggrund af mangelfuld revision vil normalt kun ske, når forholdet kan berigtiges. Hvis det fx fremgår, at tal fra nogle udenlandske dattervirksomheder ikke er revideret, vil dette normalt medføre, at regnskabet bliver returneret med besked om, at hele koncernregnskabet skal revideres. En sådan afgørelse er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i [indsæt link] Tilsvarende vil være tilfældet, hvis den manglende revision skyldes, at revisor ikke har fået forelagt de nødvendige oplysninger. Hvis det derimod fx fremgår, at revisionen ikke har kunnet gennemføres, da virksomheden herunder bogholderiet er brændt, kan det være umuligt at berigtige forholdet. Her vil årsrapporten således ikke blive returneret. Når der konstateres betydelige fejl eller mangler, gøres virksomheden opmærksom herpå og får normalt en frist på 4 uger til at berigtige forholdet. Først når der er modtaget en ny, berigtiget årsrapport anses forpligtelsen til at indsende en behørig årsrapport for opfyldt. Modtagne årsrapporter m.v. vil også på et senere tidspunkt kunne blive udtaget til en nærmere undersøgelse efter bestemmelserne i lovens Omgørelse af årsrapporter m.v. 6, stk. 1 Når en årsrapport, en undtagelseserklæring, en halvårsrapport for et statsligt aktieselskab, et afsluttende likvidationsregnskab eller en delårsrapport for en børsnoteret virksomhed m.v. er offentliggjort, kan disse som udgangspunkt ikke omgøres ved en ny årsrapport m.v. 6, stk. 2 Der forekommer dog tilfælde, hvor det efter offentliggørelsen konstateres, at årsrapporten (eller et af de øvrige dokumenter) indeholder så væsentlige fejl, at offentliggørelse af en ny, ændret årsrapport m.v. 9

10 skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse. Ved væsentlige fejl forstås også væsentlige mangler. Det vil ofte være virksomheden selv, som opdager sådanne væsentlige fejl. I disse tilfælde kan styrelsen tillade, at en årsrapport omgøres. Der vil alene være tale om mulighed for omgørelse ved rettelse af egentlige fejl, og dermed ikke ved ændringer i regnskabsmæssige skøn. En forudsætning for tilladelsen til omgørelse er dog, at forholdet har væsentlig indvirkning på årets resultat og/eller egenkapitalen eller på anden måde vil kunne påvirke regnskabsbrugernes beslutningstagen (væsentlig fejl). Baggrunden for, at der alene kan ske omgørelse af en årsrapport, der indeholder væsentlige fejl, er hensynet til regnskabsbrugerne. Da den oprindeligt indsendte årsrapport allerede er offentliggjort, kan den have ligget til grund for en række regnskabsbrugeres beslutninger. Der skal derfor tungtvejende grunde til at omgøre den allerede offentliggjorte årsrapport med en ny årsrapport. Følgende forhold vil ud fra en konkret vurdering kunne medføre omgørelse af årsrapporten: at grundlaget for måling af aktiver og forpligtelser indeholdt væsentlige fejl, manglende oplysning om væsentlige pantsætninger/sikkerhedsstillelser i væsentlige aktiver (eventualforpligtelser), manglende hensyntagen til væsentlige nedsættelser eller forhøjelser af virksomhedskapitalen, væsentlige fejl i ledelsespåtegningen, væsentlige fejl i revisionspåtegningen (revisor har tilbagekaldt sin revisionspåtegning), forkert regnskabsperiode, flere mindre ændringer som samlet set vurderes at have væsentlig betydning, væsentlige forskelle mellem regnskabsinformationen i hhv. pdfformat og XBRL-format af årsrapporten, såfremt årsrapporten er indberettet digitalt. Det kan fx være væsentlige mangler i opmærkningen af regnskabsinformationen. Derimod har styrelsen ved administrationen af omgørelsesmuligheden bl.a. afslået at omgøre årsrapporter, hvor frivilligt afgivne oplysninger i den modtagne årsrapport var medtaget. Et eksempel herpå er medtagne oplysninger om nettoomsætningen, som virksomheden efterfølgende ønskede udeladt. Der er her tale om årsrapporter, som i første udgave var mere informative, men hvor ledelsen i virksomheden efterfølgende ønsker at give færre oplysninger. Her er en omgørelse i virksomhedens, men ikke i regnskabsbrugerens interesse, hvorfor ønsket om omgørelse afvises. En sådan afgørelse vedrørende oplysninger om nettoomsætningen er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i 2004 [Indsæt link]. 10

11 Styrelsen har desuden afslået at omgøre/erstatte årsrapporter, hvor der var medtaget skattemæssige specifikationer i selve årsrapporten. En sådan afgørelse er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i 2010 [Indsæt link]. Et yderligere eksempel på forhold, der ikke berettiger til omgørelse, er, at virksomheden har glemt at medtage oplysning om, at det kommende årsregnskab ikke vil være revideret, jf. lovens 10 a. En offentliggjort undtagelseserklæring vil som udgangspunkt ikke kunne omgøres ved en årsrapport. Ved anmodning til styrelsen om omgørelse af en årsrapport eller lignende, er det meget vigtigt, at det dokument, der ønskes omgjort, ledsages af et brev, der begrunder anmodningen om omgørelse angiver hvilke poster/dele i årsrapporten, der er ændret angiver ændringens eventuelle beløbsmæssige effekt på årsrapporten Hvis disse oplysninger ikke er medsendt anmodningen om omgørelse, vil virksomheden blive anmodet om at indsende oplysningerne. Dette vil forlænge sagsbehandlingen i styrelsen. Hvis en virksomhed konstaterer en fejl i årsrapporten og ønsker den omgjort, kan den ikke offentliggøres i styrelsen, hvis den er modtaget efter udløbet af det følgende regnskabsår. I sådanne tilfælde må ændringerne indgå i den efterfølgende årsrapport. Hvis årsrapporten er ændret efter påbud fra styrelsen eller Fondsrådet, vil den dog blive offentliggjort i styrelsen, selvom den er modtaget efter udløbet af det følgende regnskabsår. Påbud om en ny, ændret årsrapport fra styrelsen eller Fondsrådet er aktuelt, når myndighederne ved deres kontrol af årsrapporter m.v. konstaterer, at en årsrapport indeholder væsentlige fejl og mangler. Den omgjorte årsrapport skal godkendes på en ny generalforsamling. Dette vil dog ikke være tilfældet, hvis der alene er tale om ændringer i forbindelse med XBRL-filen Omgørelse i forbindelse med en årsrapport, der er indberettet digitalt Hvis virksomheden har indberettet årsrapporten digitalt, og i den forbindelse ønsker at anmode om omgørelse, foregår det på følgende måde i de digitale indberetningsløsninger. Regnskab Basis: Når indsender indtaster virksomhedens CVR-nummer i Regnskab Basis, oplyser systemet, at indsender allerede har indberettet en årsrapport for den pågældende virksomhed. Indsender får herefter mulighed for at hente 11

12 årsrapporten frem igen og kan foretage de ønskede ændringer. I forbindelse med selve indberetningen af årsrapporten skal indsender afslutningsvist udfylde en redegørelse, der forklarer de foretagne korrektioner (anmodning om omgørelse). Styrelsen vurderer herefter anmodningen om omgørelsen. Regnskab Special: Det er muligt for indsenderen at genindsende en virksomheds årsrapport via Regnskab Special. Indsender skal i denne forbindelse udfylde en redegørelse for anmodningen om omgørelse af årsrapporten. Styrelsen vurderer herefter anmodningen om omgørelsen. System til system-løsning: Det er ikke muligt at genindsende og dermed anmode om omgørelse af en virksomheds årsrapport via system til system-løsningen. I sådanne tilfælde skal man derfor i stedet uploade årsrapporten via Regnskab Special. 6, stk. 3 og 4 Når en tidligere offentliggjort årsrapport omgøres ved en ny (ændret) årsrapport, vil der ikke være tale om, at den nye årsrapport teknisk set erstatter den tidligere offentliggjorte årsrapport. Den tidligere offentliggjorte årsrapport vil derimod fortsat være offentlig tilgængelig sammen med den nye årsrapport. Bestemmelserne om omgørelser gælder tilsvarende for afsluttende likvidationsregnskaber, undtagelseserklæringer (se kommentarerne til 29, stk. 7) og delårsrapporter, der indsendes til styrelsen (se kommentarerne til 30, stk. 9, og 31, stk. 3) Offentlig adgang til dokumenter offentliggjort af styrelsen 7, stk. 1 Når styrelsen modtager et dokument, der er benævnt årsrapport, delårsrapport eller tilsvarende, behandles det som sådan. Det betyder, at det offentliggøres i sin helhed uden forudgående kontrol. Det er således indsenders ansvar, at årsrapporter m.v. ikke ved en fejl indeholder anden information, herunder fortrolig information. Styrelsen har i flere tilfælde konstateret, at revisionsprotokoller, selvangivelser med bilag, kreditor- og debitorlister, interne regnskaber m.v. har været inkluderet i det dokument, som er benævnt årsrapport. Det har fået den konsekvens, at disse informationer er blevet offentligt tilgængelige. Hvis årsrapporten er indberettet digitalt, og virksomheden i den forbindelse har valgt at udfylde information om CPR-numre i XBRLfilen, vil disse blive fjernet automatisk fra XBRL-filen inden offentliggørelsen. 12

13 Hvis virksomheden har valgt at oplyse om CPR-numre i pdf-filen, vil CPR-numrene automatisk blive offentliggjort. Det er frivilligt for virksomheden at oplyse CPR-numre. 7, stk. 2 Visse erhvervsdrivende fonde vælger i årsrapporten at medtage en fortegnelse over de legatmodtagere, der efter bestyrelsens beslutning har modtaget uddelinger fra fonden i henhold til fondens uddelingsformål en såkaldt legatarfortegnelse. Såfremt denne legatarfortegnelse er medtaget i årsrapporten, vil den i sagens natur være offentlig tilgængelig, da årsrapporten offentliggøres i sin helhed. Styrelsen kan, som fondsmyndighed for en stor del af de erhvervsdrivende fonde, forlange at få indsendt legatarfortegnelsen, såfremt denne ikke er medtaget i årsrapporten, jf. lov om erhvervsdrivende fonde 57, stk. 3. Det er vigtigt at bemærke, at fonden ikke er forpligtet til at indsende legatarfortegnelsen, medmindre styrelsen anmoder herom. Hvis legatarfortegnelsen indsendes i et særskilt dokument, vil den ikke være offentlig tilgængelig. 7, stk. 3 Køb af årsrapporter m.v. er reguleret i anmeldelsesbekendtgørelsen, der ligeledes fastsætter gebyret for køb af årsrapporter m.v.. Årsrapporter og andre informationer, som styrelsen sælger, kan købes via cvr.dk. Hvis årsrapporterne bestilles til levering pr. mail, leveres de normalt umiddelbart efter bestillingen. Herudover er det muligt at få gratis adgang til at læse såvel årsrapporter som andre informationer om virksomhederne i styrelsens reception. 4. Indsendelse eller digital indberetning af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab 4.1. Ansvarsforhold Ledelsens ansvar 8, stk. 1 Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter, som modtages i styrelsen. Det følger af lovens kapitel 2 og bekendtgørelsens 8, stk. 1. Virksomhedens ledelse er defineret i bilag 1, nr. 5, i loven. Med virksomhedens ledelse menes medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer, som varetager henholdsvis den øverste ledelse og den daglige ledelse efter de love, vedtægter, aftaler eller sædvaner, der gælder for virksomheden. I virksomheder, som har et tilsynsorgan eller et tilsynsråd, er tilsynsorganet eller tilsynsrådet omfattet af de bestemmelser, som gælder for det øverste ledelsesorgan. Er der ikke et særskilt ledelsesorgan i virksomheden, anses de personligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarlige ledelsesorgan. 13

14 Hvert enkelt ledelsesmedlem har ansvar for: at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regler m.v., som gælder for virksomheden, at årsrapporten - hvis den skal revideres - kan revideres og godkendes i tide, og at årsrapporten indsendes til styrelsen inden for de frister, der er fastsat i loven. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) og regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) skal årsrapporten være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. lovens 138, stk. 1. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) skal årsrapporten være modtaget senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis ovennævnte frist overskrides, pålægges medlemmerne af virksomhedens ledelse en afgift, eller sendt til skifteretten med anmodning om tvangsopløsning. Se nærmere herom i styrelsens vejledning Forsinket indsendelse af årsrapport [indsæt link] Ledelsesansvaret gælder: uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, fx en revisor eller en advokat, om at stå for udarbejdelsen, indsendelsen eller indberetningen af årsrapporten til styrelsen, og uanset om årsrapporten indsendes på papir med almindelig post, eller den indberettes digitalt efter reglerne i bekendtgørelsen. 8, stk. 2 Kravene til revisors arbejde og erklæringsafgivelse er de samme, uanset om årsrapporter indsendes til styrelsen på papir med almindelig post, eller de indberettes digitalt efter reglerne i bekendtgørelsen. Dette omtales derfor ikke nærmere i denne vejledning. Se også kommentarerne til 28. Der kan i stedet henvises til lovens kapitel 17 om revision m.v., revisorlovgivningen og bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) samt vejledningen hertil [indsæt link] 8, stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder også anvendelse på: likvidators ansvar for virksomhedens afsluttende likvidationsregnskab og revisors arbejde og erklæringsafgivelse i forbindelse med en virksomheds afsluttende likvidation. 14

15 4.2. Digital indberetning eller papirbaseret indsendelse Hvornår bliver det obligatorisk for virksomhederne at indberette årsrapport digitalt? Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B 9, stk. 1, nr. 1 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) skal foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. januar 2012 eller senere. Dvs. virksomheder, som opfylder størrelsesgrænserne i lovens 7, stk. 2, nr. 1. Balancedatoen er således afgørende for, hvornår det bliver obligatorisk at indberette årsrapport digitalt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som har balancedato den 31. januar 2012, er de første virksomheder, der får pligt til at indberette årsrapport digitalt. De mange virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der har kalenderåret som regnskabsår, er de sidste virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som får pligt til at indberette årsrapport digitalt. De får først pligt til at foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. december Indberetningsfristen er den samme som ved indsendelse af årsrapport på papir med almindelig post, dvs. 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, og modtagelsestidspunktet i styrelsen er som hidtil afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt, jf. lovens 138, stk. 1. En årsrapport, som har balancedato den 31. januar 2012, skal derfor være indberettet digitalt til styrelsen således, at den er modtaget i styrelsen senest den 30. juni 2012 kl En årsrapport, som har balancedato den 31. december 2012, skal være modtaget i styrelsen senest den 31. maj 2013, forudsat at der er tale om en hverdag. Der gælder dog visse undtagelser fra pligten til digital indberetning. Se kommentarerne til Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 9, stk. 1, nr. 2 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) skal foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato efter den 31. december Dvs. virksomheder, som opfylder størrelsesgrænserne i lovens 7, stk. 2, nr. 2 eller 3. Balancedatoen er således afgørende for, hvornår det bliver obligatorisk at 15

16 indberette årsrapport digitalt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, som har balancedato den 1. januar 2013, er de første virksomheder, der får pligt til at indberette årsrapport digitalt. Det betyder, at de mange virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, der har kalenderåret som regnskabsår, først får pligt til at foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. december Indberetningsfristen er den samme som ved indsendelse af årsrapport på papir med almindelig post, dvs. 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Modtagelsestidspunktet i styrelsen er som hidtil afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt, jf. lovens 138, stk. 1. En årsrapport, som har balancedato den 31. december 2013, skal være modtaget i styrelsen senest den 31. maj 2014 kl , forudsat at der er tale om en hverdag. Der gælder dog visse undtagelser fra pligten til digital indberetning. Se kommentarerne til Indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C at indberette årsrapport digitalt, kan virksomheden frivilligt foretage digital indberetning efter reglerne om digital indberetning i bekendtgørelsen Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D 9, stk. 1, nr. 3 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) skal foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato efter den 31. december Balancedatoen er således afgørende for, hvornår det bliver obligatorisk at indberette årsrapport digitalt. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har balancedato den 1. januar 2014, er de første virksomheder, der får pligt til at indberette årsrapport digitalt. Det betyder, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der har kalenderåret som regnskabsår, først får pligt til at foretage digital indberetning af årsrapporter, som har balancedato den 31. december Indberetningsfristen er den samme som ved indsendelse af årsrapport på papir med almindelig post, dvs. 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, og modtagelsestidspunktet i styrelsen er som hidtil afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt, jf. lovens 138, stk. 1. En årsrapport, som har balancedato den 31. december 2014, skal være modtaget i styrelsen senest den 30. april 2015 kl , forudsat at der er 16

17 tale om en hverdag. Der gælder dog visse undtagelser fra pligten til digital indberetning. Se kommentarerne til 17 og 18. Indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D at indberette årsrapport digitalt, kan virksomheden frivilligt foretage digital indberetning efter reglerne om digital indberetning i bekendtgørelsen. Se kommentarerne til pkt nedenfor Virksomheder, som udarbejder koncern og/eller årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS Det er på nuværende tidspunkt muligt for virksomheder, som enten skal udarbejde koncern- eller årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, eller som frivilligt vælger at gøre det, at indberette regnskaberne digitalt via Regnskab Special eller styrelsens system til system-løsning. Hvis der er tale om en koncern, hvor koncernregnskabet udarbejdes efter IFRS, men hvor virksomheden vælger at udarbejde årsregnskabet efter reglerne i loven, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at indberette årsregnskabet digitalt. Styrelsen arbejder på at udvide den digitale indberetningsløsning, så den også omfatter kravene for regnskabsklasse D i loven. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden erst.dk. Det er ikke muligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D at indberette årsrapporten digitalt via Regnskab Basis. 9, stk. 2 Indtil virksomheden omfattes af kravet om obligatorisk digital indberetning, kan virksomheden vælge frivilligt at indberette årsrapporten digitalt Indsendelse af årsrapport m.v. på papir 9, stk. 3 Virksomheder, som ikke har pligt til at foretage digital indberetning, eller som ikke frivilligt vælger at foretage digital indberetning, skal indsende årsrapport på papir med almindelig post til styrelsen på følgende adresse: Erhvervsstyrelsen Postboks København C 17

18 Virksomheder, som udarbejder afsluttende likvidationsregnskab 9, stk. 4 Virksomheder, som er under likvidation, skal indsende afsluttende likvidationsregnskab på papir med almindelig post til styrelsen på følgende adresse: Erhvervsstyrelsen Postboks København C Afsluttende likvidationsregnskab kan i visse tilfælde erstatte årsrapporten For aktie- og anpartsselskaber skal der udarbejdes et afsluttende likvidationsregnskab, jf. selskabslovens 224, stk. 2. Det afsluttende likvidationsregnskab løber fra tidspunktet for den senest aflagte årsrapport. Denne kan eventuelt være fra tidspunktet før likvidationen. Hvis likvidationen passerer et eller flere regnskabsår, kan det afsluttende likvidationsregnskab også være fra et tidspunkt, mens selskabet var i likvidation. Inden en virksomhed kan opløses efter reglerne om likvidation, skal der som hovedregel være indsendt årsrapporter samt likvidationsregnskab, som tilsammen dækker perioden fra virksomhedens stiftelse til dens opløsning. Herunder skal også en eventuel årsrapport, hvor indsendelsesfristen i lovens 138 er overskredet, være indsendt. Virksomheden kan dog efter styrelsens praksis undlade at aflægge og indsende årsrapport for det pågældende år, hvis virksomheden imidlertid opløses efter regnskabsårets udløb, men inden fristen for indsendelse af årsrapport udløber. Det skyldes, at det afsluttende likvidationsregnskab som nævnt skal dække den samlede periode fra den seneste årsrapport til virksomhedens ophør. Der må således ikke være huller i regnskabsaflæggelsen. Hvis likvidationsregnskabet ikke er indsendt inden fristen for rettidig indsendelse af årsrapporten, så skal der udarbejdes en årsrapport for det pågældende år plus et likvidationsregnskab, som løber fra den seneste balancedag og indtil likvidationens ophør. Følgende eksempel kan illustrere forholdet: En likvidation indledes den 20. august 2011 og afsluttes 31. januar Selskabet har kalenderåret som regnskabsår. 18

19 Selskabet kan nøjes med at udarbejde og indsende det afsluttende likvidationsregnskab for perioden 1. januar januar 2012, såfremt likvidationsregnskabet er modtaget inden udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten (31. maj 2012). Hvis likvidationsregnskabet ikke er modtaget inden udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten, skal der udarbejdes og indsendes en årsrapport for 1. januar december , stk. 5 Filialbestyrerne for en filial af en udenlandsk virksomhed, som skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport til styrelsen efter lovens 143, skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport på papir til styrelsen på følgende adresse: Erhvervsstyrelsen Postboks København C Det er ikke muligt at foretage digital indberetning af udenlandske virksomheders årsrapporter. Filialens egen årsrapport hverken kan eller skal indsendes til styrelsen. 9, stk. 6 En række virksomheder er undtaget fra pligten til at udarbejde og indsende årsrapport til styrelsen. Det drejer sig om de virksomheder, som er omfattet af lovens 4-6. Hvis virksomheden ønsker at udnytte undtagelsen, skal virksomheden indsende en undtagelseserklæring til styrelsen. Se nærmere herom i bekendtgørelsens 29 og kommentarerne hertil i denne vejledning. Hvis virksomheden ikke ønsker at udnytte undtagelsen, skal virksomheden følge lovens regler om udarbejdelse af årsrapport og bekendtgørelsens regler om indberetning af årsrapport. 9, stk. 7 Årsrapporter og afsluttende likvidationsregnskaber kan ikke indsendes eller indberettes til styrelsen på andre måder end de måder, som er fastsat i bekendtgørelsen. Det indebærer følgende: Digital indberetning af årsrapporten skal ske ved anvendelse af en af de digitale indberetningsløsninger, som er foreskrevet i bekendtgørelsens 10. Det gælder uanset, om der er pligt til digital indberetning, eller der er tale om frivillig digital indberetning. Indsendelse af årsrapport og afsluttende likvidationsregnskab på papir skal ske til følgende adresse: Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C. Det er ikke muligt at opfylde indsendelsespligten ved fx at indsende årsrapporten via i en pdf-fil eller pr. fax. 19

20 Hvis årsrapporten og det afsluttende likvidationsregnskab ikke indberettes eller indsendes på den fastsatte måde, anses den ikke for behørigt modtaget i styrelsen. Virksomheden vil da blive pålagt at indberette eller indsende årsrapporten og det afsluttende likvidationsregnskab på den fastsatte måde. Hvis fristen for modtagelse af årsrapporten og det afsluttende likvidationsregnskab derved overskrides, kan dette føre til, at medlemmerne af virksomhedens ledelse pålægges en afgift, eller virksomheden kan i sidste ende blive tvangsopløst. Se nærmere herom i styrelsens vejledning Forsinket indsendelse af årsrapport [indsæt link] De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til system-løsningen 10, stk. 1 og 2 Når en virksomhed skal indberette årsrapport digitalt, skal virksomheden anvende styrelsens digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis eller Regnskab Special, jf. dog stk. 3. Regnskab Basis og Regnskab Special findes på virk.dk. 10, stk. 3 og 4 I stedet for at anvende Regnskab Basis eller Regnskab Special kan virksomheden vælge at anvende styrelsens system til system-løsning, som findes via styrelsens hjemmeside erst.dk. System til system-løsningen fungerer på den måde, at Regnskab Special kan tilgås direkte uden om virk.dk, via et såkaldt webservicekald direkte til styrelsens applikation. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis der ønskes en direkte integration fra et revisions- eller økonomisystem mod styrelsens modtageløsning. De bestemmelser, der er fastsat for Regnskab Special, gælder således tilsvarende for system til system-løsningen, bortset fra 18, stk. 2. Se kommentarerne til 18, stk , stk. 1 Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan vælge en af følgende digitale indberetningsløsninger: det digitale basisværktøj til regnskaber, som benævnes Regnskab Basis, Se dog kommentarerne til 11, stk. 2, om hvornår virksomheden ikke kan vælge Regnskab Basis. det digitale specialværktøj, som benævnes Regnskab Special. Se kommentarerne til 14, stk. 2. styrelsens system til system-løsning. Se kommentarerne til 10, stk , stk. 2 Hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B tilvælger en eller flere af reglerne i regnskabsklasse C, vil den kun kunne anvende Regnskab Basis, hvis denne indberetningsløsning også indeholder de pågældende 20

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 5. december 2013 /MiaSim /FleNie /StiWin Sag 2013-0035499 Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen forestår regnskabskontrollen

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen: Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts 2015 10. marts 2015. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Dagsorden Præsentation Proces og generelt om den nye LEF Fondsmyndighed Ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde Næste

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere