Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder"

Transkript

1 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

2

3 Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER I VEJLEDNINGEN REGNSKAB DER OPFYLDER BEKENDTGØRELSENS KRAV REGNSKAB MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER GODE RÅD TIL UDARBEJDELSEN 15 2 SÅDAN UDARBEJDER I ET GRØNT REGNSKAB, DER OVERHOLDER KRAVENE BASISOPLYSNINGER Navn og beliggenhed og øvrig identifikation Branchebetegnelse og listepunkt Hovedaktivitet og biaktiviteter Miljøgodkendelser og tilladelser Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold LEDELSENS REDEGØRELSE Begrundelse for væsentlighed Miljøpolitik, -mål og -resultater Miljøkrav til leverandører Inddragelse af medarbejderne Arbejdsmiljømæssige risici ved forurenende stoffer, støv og støj Forebyggelse af vilkårsovertrædelser Klager Afvigelser i forhold til forrige grønne regnskab OPLYSNINGER OM MILJØFORHOLD Ressourceforbrug samt arter og mængder af forurenende stoffer Udledning af stoffer, som skal indberettes til EU Volumen af røggasser og spildevand Affaldsproduktion og -håndtering Støj-, støv- og lugtforhold Resumé af egenkontrol OPLYSNINGERNES FORM Anvendt regnskabspraksis Gruppering af data Konkurrencefølsomme oplysninger Ændringer i opgørelsesformer og -metoder Interne og eksterne erklæringer 54 3 SÅDAN GRIBER I ARBEJDET AN OPGAVEOVERSIGT DATA OG INDIKATORER OPGØRELSESMETODER Udarbejdelse af opgørelsesmetoder Anvendt regnskabspraksis DATABEHANDLING 68

4 3.5 OPGØRELSESKVALITET Fuldstændighed Væsentlighed Pålidelighed Fejlkilder ERKLÆRING 74 4 INSPIRATION TIL SUPPLERENDE EMNER OG OPLYSNINGER PRODUKTERNES MILJØEGENSKABER PRODUKTIONSFORHOLD SUBSTITUTION AF FORURENENDE STOFFER TRANSPORT ARBEJDSMILJØ MILJØLEDELSE OG ENERGILEDELSE MILJØDIALOG MED INTERESSENTERNE MILJØØKONOMI ANDRE REGNSKABSTYPER 87 5 SÅDAN FÅR I MERE UD AF DET GRØNNE REGNSKAB OVERVEJ MÅLGRUPPEN FOR DET GRØNNE REGNSKAB UNDERSØG MÅLGRUPPENS INTERESSER OG ØNSKER TIL DET GRØNNE REGNSKAB Kunder Leverandører Investorer Lokalsamfundet Miljøorganisationer Pressen GØR REGNSKABET FORSTÅELIGT OG VEDKOMMENDE FOR MÅLGRUPPEN Fokus i teksten En læservenlig tekst Visuelle virkemidler VÆLG EN KOMMUNIKATIONSFORM, DER PASSER TIL MÅLGRUPPEN Det grønne regnskab på hjemmesiden Åbent hus for lokalsamfundet Miljøbudskaber i salg og markedsføring 97 6 SAMMENHÆNG MED ÅRSREGNSKABSLOVEN VIRKSOMHEDER OMFATTET AF KRAVET OM MILJØINFORMATION MILJØFORHOLD, DER SKAL MED Forskelle og ligheder til grønt regnskab Udvælgelse af miljøforhold SUPPLERENDE BERETNING Grønt regnskab i den supplerende beretning SAMSPIL MELLEM VIRKSOMHEDEN OG TILSYNSMYNDIGHEDEN DIALOG OG SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE Samarbejdet om udtalelsen PROCEDURE FOR BEHANDLING AF GRØNNE REGNSKABER Tilsynsmyndighedens opgave TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE 107 4

5 7.3.1 Udtalelse om indholdskrav i bekendtgørelsen Overgangsregler vedrørende indholdskrav Udtalelsens indhold og form Frivillige regnskaber EMAS-redegørelser SÅDAN ER REGLERNE IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER VIRKSOMHEDER OMFATTET AF GRØN REGNSKABSPLIGT Hoved- og biaktivitet Grønt regnskab for flere virksomheder ANMELDELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Anmeldelsens indhold OFFENTLIGGØRELSE AF DET GRØNNE REGNSKAB EMAS-REDEGØRELSER FRIVILLIGE GRØNNE REGNSKABER KLAGE- OG STRAFBESTEMMELSER 118 STIKORDSREGISTER 119 LITTERATURLISTE 121 Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Liste over forurenende stoffer, Miljøstyrelsen indberetter til EU Stamkort for affald Hvor findes data i virksomheden Datatyper Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab 5

6 6

7 Forord Denne vejledning om grønne regnskaber er skrevet til både virksomheder og tilsynsmyndigheder. Vejledningen giver svar på spørgsmål omkring indholdet af det lovpligtige grønne regnskab samt eksempler på frivillige oplysninger. De grønne regnskaber skal give offentligheden let tilgængelig information om virksomhedernes miljøforhold. Formålet er at forbedre borgernes muligheder for at følge virksomhedernes miljøarbejde men også den anden vej rundt at inspirere virksomhederne til at sætte indsatsen for miljøet i system og opnå forretningsmæssige fordele. Miljøstyrelsens evaluering af de første to generationer af grønne regnskaber viste, at halvdelen af virksomhederne faktisk opnår forbedringer på miljøområdet. Virksomhederne finder desuden, at udbyttet af arbejdet med det grønne regnskab står mål med omkostningerne. Men desværre viste evalueringen også, at omverdenens interesse for de grønne regnskaber er beskeden. For at styrke de grønne regnskabers værdi for offentligheden og dialogen mellem tilsynsmyndighed og virksomhed er loven og bekendtgørelsen blevet revideret. Ændringerne betyder ikke, at regnskaberne skal udarbejdes på en helt ny måde. Der er ganske vist nogle yderligere krav til indholdet og en anden måde at administrere på, men substansen er den samme. De væsentligste krav om supplerende oplysninger i regnskabet er et resumé af virksomhedens egenkontrol, oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de seneste 5 år samt fremadrettede oplysninger om virksomhedens miljøpolitik og miljømål. Den væsentligste administrative ændring er, at tilsynsmyndigheden skal afgive en udtalelse om regnskabet. Ændringerne fremgår af 35a i lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse nr. 753 af 25. august Loven er udfyldt af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Bekendtgørelsen erstatter Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 975 af 13. december Formålet med denne vejledning er at inspirere til at udvikle det grønne regnskab og forankre det i virksomheden. Ikke mindst gennem en styrket dialog med tilsynsmyndigheden og virksomhedens øvrige interessenter. Vejledningen er udarbejdet af Valør & Tinge og PricewaterhouseCoopers for Miljøstyrelsen. God fornøjelse med læsningen. 7

8 8

9 Sammenfatning og konklusioner For at styrke de grønne regnskabers værdi for offentligheden og dialogen mellem tilsynsmyndighed og virksomhed er loven og bekendtgørelsen om virksomheders udarbejdelse af grønne regnskaber blevet revideret. Ændringerne betyder ikke, at regnskaberne skal udarbejdes på en helt ny måde. Der er nogle yderligere krav til indholdet og en anden måde at administrere på, men substansen er den samme. Denne vejledning støtter virksomheden i at udarbejde et grønt regnskab, som opfylder kravene i den nye bekendtgørelse, der træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes den 1. august 2002 eller senere. Vejledningen giver desuden inspiration til de virksomheder, der ønsker at bruge det grønne regnskab til at styrke forholdet til interessenterne og dermed ønsker at gå videre end bekendtgørelsen kræver og supplere regnskabet med yderligere oplysninger. Nye krav til regnskabets indhold De væsentligste krav om nye oplysninger i det grønne regnskab er: oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de seneste 5 regnskabsår oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering fremadrettede oplysninger om virksomhedens miljøpolitik og miljømål samt oplysninger om, hvilke konkrete resultater der er opnået, herunder også på energi-, transport- og affaldsområdet oplysninger om medarbejderinddragelse i miljøarbejdet generelt oplysninger om miljøkrav til leverandører oplysninger om afhjælpning af skete vilkårsovertrædelser og forebyggelse af eventuelle gentagelser oplysninger om væsentlige klager et resumé af virksomhedens egenkontrol Administrative ændringer Den væsentligste administrative ændring er, at tilsynsmyndigheden skal afgive en udtalelse om regnskabet. Senest 10 uger efter afslutningen af regnskabsåret skal virksomheden udarbejde et udkast til grønt regnskab og aflevere det til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden har herefter 8 uger til at udarbejde og sende udtalelsen til høring hos virksomheden (for børsnoterede eller statslige selskaber er tidsfristen på 7 uger). Indsendelse af det grønne regnskab følger fristerne for finansielle regnskaber. Vejledningen støtter tilsynsmyndigheden i at afgive en udtalelse om regnskabet og lægger op til samarbejde og dialog, så det grønne regnskab bliver et dynamisk redskab i tilsynsarbejdet. Også kravene til, hvilke virksomheder der skal aflægge grønt regnskab, er ændret. Det betyder, at nogle virksomheder bliver fritaget for at udarbejde grønt regnskab, mens andre bliver forpligtet for første gang: Virksomheder med 20 eller færre ansatte er undtaget fra at udarbejde grønne regnskaber, hvis de ikke er omfattet af IPPC-direktivet (imærkede). 9

10 Alle IPPC-virksomheder med undtagelse af husdyrproduktioner er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab. Virksomheder, der er tilmeldt EU s miljøledelsesordning, EMAS, kan indsende deres årlige miljøredegørelse i stedet for et grønt regnskab. Inspiration til supplerende oplysninger Vejledningen giver inspiration til de virksomheder, der ønsker at supplere regnskabet med yderligere emner og oplysninger såsom produkternes miljøegenskaber, virksomhedens produktionsforhold, substitution af forurenende stoffer, transport, miljø- og energiledelse, miljødialog med interessenterne og miljøøkonomi. Vejledningen beskriver endvidere sammenhængen med årsregnskabsloven samt andre regnskabstyper som bæredygtighedsregnskaber, videnregnskaber og sociale og etiske regnskaber. Med den nye årsregnskabslov skal virksomheder medtage informationer om miljø og viden i ledelsesberetningen, hvis disse har økonomisk betydning for det samlede regnskabsresultat. Med den rigtige dataopsamling og registrering vil grundlaget for at udarbejde grønt regnskab være et godt udgangspunkt for miljøoplysninger i årsregnskabet. Få mere ud af det grønne regnskab Hvad enten virksomheden udarbejder et regnskab, der opfylder bekendtgørelsens krav, eller supplerer regnskabet med yderligere oplysninger, er det vigtigt, at omverdenen finder det interessant og forståeligt. Det kan vejledningen også hjælpe med. Grønne regnskaber hører ikke til de mest læste publikationer, og virksomheder får derfor ofte for lidt ud af den investering, regnskaberne trods alt repræsenterer. Sådan behøver det dog ikke at være, hvis virksomheden overvejer, hvilke interessenter de ønsker at nå med det grønne regnskab, og regnskabets emner, oplysninger og form modsvarer målgruppens interesser og ønsker. 10

11 Summary and conclusions With the purpose of strengthening the value of green accounts for the public and the dialogue between supervisory authorities and enterprises, the Act and the Statutory Order on the duty of certain enterprises to draw up green accounts have been amended. The amendments do not imply that green accounts are to be drawn up in a new way. With the amendments, new requirements for contents and new ways of administration have been introduced, but the essence remains the same. These guidelines support enterprises in drawing up green accounts complying with requirements in the new Statutory Order that will apply to financial years starting on or after 1 August Furthermore, the guidelines will inspire enterprises wishing to use green accounts to improve relationships with stakeholders and thereby wishing to go further than the requirements of the Order by supplementing accounts with additional information. New requirements for contents The most essential requirements for new information in green accounts are: information on developments in the environmental situation of the enterprise in the latest five financial years information on waste generation and management in the enterprise future-oriented information on environmental policy and objectives of the enterprise, and information on concrete results achieved, including in the fields of energy, transport and waste information on staff involvement in environmental work information on environmental requirements for suppliers information on corrective action on non-compliance with conditions of approvals, and prevention of recurrence information on essential complaints summary of own-control at the enterprise Administrative amendments The most significant administrative amendment implies that the supervisory authority must make a statement on the accounts. No later than ten weeks after the end of the financial year, the enterprise must draw up draft green accounts to be submitted to the supervisory authority. Subsequently, the supervisory authority within eight weeks must draw up a statement, which is to be sent for consultation to the enterprise (for quoted companies or stateowned companies the time limit is seven weeks). Publication of green accounts follows the same time limits as financial accounts. The guidelines support the supervisory authority in drawing up its statement on accounts, and they call for co-operation and dialogue, so that green accounts can become a dynamic tool in supervisory work. Requirements for types of enterprises that are requested to draw up green accounts have also been amended. This means that some enterprises are now exempt from the duty to draw up green accounts, whereas other enterprises must now do so for the first time: 11

12 Enterprises with no more than 20 employees are exempt from the duty to draw up green accounts, if they are not covered by the IPPC Directive. All IPPC enterprises are under the duty to draw up green accounts. Enterprises registered with the EU Eco-Management and Audit Scheme the EMAS, may submit their annual environmental statement instead of green accounts. Inspiration for additional information The guidelines will inspire enterprises wishing to supplement accounts with further issues and information, such as environmental properties of products, production matters in the enterprise, substitution of polluting substances, transportation, environmental and energy management, environmental dialogue with stakeholders and environmental economics. Furthermore, the guidelines describe the interplay with the Danish Company Accounts Act and other types of accounts, such as sustainability, know-how, social and ethical accounts. With the new Danish Company Accounts Act, enterprises must include information on the environment and know-how in the management report, if such issues are of importance for overall financial results. With the correct data collection and registration, the basis for drawing up green accounts will be a good offset for environmental information in annual accounts. Profiting more from green accounts Whether the enterprise draws up accounts complying with requirements of the Statutory Order, or it supplements accounts with further information, it is important that the surroundings find them interesting and comprehensible. The guidelines can also help in this respect. Green accounts are normally not best-selling publications, and enterprises often get very little profit from the efforts put into green accounts. However, this situation can be changed, if the enterprise considers which stakeholders it wishes to reach with the green accounts, thus ensuring that issues, information and layout of the accounts reflect the interests and wishes of the target group. 12

13 1 Sådan bruger I vejledningen Dette kapitel hjælper jer til at vælge det rette ambitionsniveau for arbejdet med det grønne regnskab og guider jer i brugen af vejledningen. Miljøstyrelsen har udgivet vejledningen for at støtte, dels virksomheder i at udarbejde et grønt regnskab, som opfylder kravene i bekendtgørelsen, dels tilsynsmyndigheder, som skal afgive en udtalelse om regnskaberne. Vejledningen er desuden tænkt som inspiration til de virksomheder, der frivilligt ønsker at udarbejde et grønt regnskab, samt de virksomheder, der ønsker at gå videre end lovgivningen kræver og supplere regnskabet med yderligere relevante oplysninger. Virksomhedens miljøansvarlige har typisk også ansvaret for det grønne regnskab. De bedste grønne regnskaber bliver dog til i et samarbejde mellem virksomhedens miljø-, økonomi- og kommunikationsansvarlige. Vejledningens råd og eksempler er derfor formidlet, så de kan bruges i en dialog mellem disse medarbejdere. Vejledningen er ikke rettet mod nogen specifik branche. Råd og eksempler skal derfor tilpasses virksomhedens situation og behov. For at I kan vælge det rette ambitionsniveau for det grønne regnskab, skal I gøre jer klart, hvilken rolle regnskabet skal spille i jeres kommunikation med omverdenen. 1.1 Regnskab der opfylder bekendtgørelsens krav Hvis jeres væsentligste mål med det grønne regnskab er at overholde loven og forbedre dialogen med tilsynsmyndighederne, er et regnskab, der opfylder bekendtgørelsens krav, det rette ambitionsniveau for jer. Et sådant regnskab er desuden et godt redskab til at give virksomhedens ledelse en årlig status for indsatsen og resultaterne på miljøområdet. Det kan bruges som et styringsredskab til at følge op på mål og initiativer samt skabe bevidsthed i hele organisationen om nye indsatsområder. På den måde kan regnskabet udgøre et godt grundlag for at indføre egentlig miljøledelse. Vælger I at udarbejde et grønt regnskab, der opfylder kravene i bekendtgørelsen, kan I nøjes med at læse kapitel 2, 7 og Kapitel 2 forklarer baggrunden for og formålet med de enkelte krav i bekendtgørelsen og giver konkrete idéer og eksempler på emner, indikatorer og figurer. I teksten er alle lovkrav markeret med skal i fed, mens kan er brugt, når der er tale om et forslag til, hvordan bekendtgørelsens krav kan opfyldes. 13

14 Kapitel 7 vejleder tilsynsmyndighederne i amter og kommuner i at samarbejde med virksomhederne om de grønne regnskaber, så de bliver et dynamisk redskab i tilsynsarbejdet. Kapitlet beskriver desuden proceduren for behandling af grønne regnskaber, kravene til indholdet i myndighedens udtalelse og giver inspiration til, hvordan miljømyndigheden kan udforme den. Kapitel 8 giver en kortfattet gennemgang af de regler om grønne regnskaber, der ikke er forklaret i de andre kapitler. Det er typisk de regler, som ikke vedrører selve indholdet. 1.2 Regnskab med supplerende oplysninger Skal det grønne regnskab derimod styrke forholdet til jeres interessenter og spille en mere central rolle i jeres kommunikation, bør I overveje at supplere de lovpligtige oplysninger. Ønsker I eksempelvis at bruge regnskabet aktivt i forhold til kunder, investorer og kreditorer, kan det være nødvendigt med oplysninger, som har disse interessenters særlige interesse. Det kan være, at det grønne regnskab med fordel kan integreres i det finansielle årsregnskab som en supplerende beretning, eller at I skulle overveje at følge internationale retningslinjer for rapportering om bæredygtighed. Det er samtidig vigtigt at se det grønne regnskab i sammenhæng med virksomhedens øvrige dialog med interessenterne om miljøforhold og vurdere, hvordan det grønne regnskab kan fungere som dokumentation for budskaber, som allerede i dag formidles på andre måder. Hvis I ønsker inspiration til supplerende oplysninger og regnskabets form, kan I læse kapitel 4, 5 og Kapitel 4 giver inspiration til supplerende emner, oplysninger og indikatorer, som kan tages med i det grønne regnskab, og giver samtidig en orientering om de internationale trends på området. Kapitlet afsluttes med et afsnit om andre regnskabstyper, der ligeledes giver et indblik i den internationale udvikling inden for alternative regnskaber. Kapitel 5 beskriver, hvordan I får mere ud af det grønne regnskab. Det handler om at overveje målgruppen, undersøge målgruppens interesser og ønsker til indhold og form, skrive så regnskabet er forståeligt og vedkommende samt vælge en kommunikationsform, der passer til målgruppens behov. Kapitel 6 beskriver lovkravene til rapportering om miljø i årsrapportens ledelsesberetning og gennemgår mulighederne for at udarbejde supplerende beretninger. 14

15 1.3 Gode råd til udarbejdelsen Kapitel 3 giver gode råd til, hvordan arbejdet med at indsamle og opgøre data kan organiseres, og gennemgår de vigtigste forudsætninger for at vurdere og sikre, at datamaterialet er væsentligt, pålideligt og fuldstændigt. Desuden berører kapitlet muligheder for erklæringer. Når vejledningen henviser til bekendtgørelsen, menes der Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Alle andre bekendtgørelser og vejledninger er opgivet med fuld titel og nummer. 15

16 16

17 2 Sådan udarbejder I et grønt regnskab, der overholder kravene Dette kapitel hjælper jer med at udarbejde et grønt regnskab, der opfylder bekendtgørelsens krav til indhold og struktur. Kapitlet har et hovedafsnit for hver af det grønne regnskabs tre dele samt underafsnit for hvert emne, som de tre dele skal omfatte. Underafsnittene beskriver, hvorfor emnet er relevant og lovpligtigt at rapportere om, samt hvordan I kan skrive om emnet i regnskabet. Kapitlet slutter med et afsnit om kravene til oplysningernes form. Det grønne regnskab skal bestå af følgende tre dele i nævnte rækkefølge (ifølge 4 i bekendtgørelsen): Basisoplysninger (beskrevet i 5 i bekendtgørelsen) Ledelsens redegørelse (beskrevet i 6 i bekendtgørelsen) Oplysninger om miljøforhold (beskrevet i 7-9 i bekendtgørelsen) Rækkefølgen er et ufravigeligt krav af hensyn til sammenlignelighed og til tilsynsmyndighedens opgave med at gennemgå det grønne regnskab og formulere en udtalelse. Husk, der er intet, der forhindrer jer i at supplere de lovpligtige oplysninger med andre relevante oplysninger. Den nye bekendtgørelse viderefører videst muligt den gamle bekendtgørelses krav til indholdet af de grønne regnskaber, og de ændrede formuleringer indskrænker ikke kravene. De væsentlige nye krav fremgår af følgende faktaboks. 17

18 Krav til indholdet af de grønne regnskaber De nye krav er markeret med fed. Basisoplysninger 5, nr. 1. Virksomhedens navn og beliggenhedsadresse. 5, nr. 1. For dattervirksomheder oplyses endvidere navn og adresse på moder- eller holdingvirksomhed samt eventuel ultimativ moder- eller holdingvirksomhed, der har bestemmende indflydelse. 5, nr. 1. Virksomheden skal oplyse sit CVR-nummer, hhv. sit P-nummer. 5, nr. 1. Oplysning om, hvilken kommunalbestyrelse eller hvilket amtsråd der er tilsynsmyndighed for virksomheden. 5, nr. 2. Virksomhedens branchebetegnelse samt det eller de punkter på listen i bekendtgørelsens bilag 1, som virksomheden er godkendt under. 5, nr. 3. Oplysning om hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter. 5, nr. 4. Oplysning om de væsentligste af virksomhedens miljøgodkendelser (iht. miljøbeskyttelseslovens 5), 5 nr. 4. Oplysninger om recipient for direkte udledning af spildevand, samt om tilslutningstilladelser til offentlige spildevandsanlæg (iht. miljøbeskyttelseslovens 4). 5, nr. 5. Dato for seneste revision af virksomhedens miljøgodkendelse(r). 5, nr. 6. En kort kvalitativ beskrivelse af de væsentligste ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle væsentlige biaktiviteter. Ledelsens redegørelse 6, nr. 1. Oplysning om, hvorfor ledelsen anser de valgte oplysninger, jf. 7, stk. 1, for at være væsentlige for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkning. 6, nr. 2. Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har en miljøpolitik, og i givet fald en redegørelse for miljøpolitikken og de væsentligste miljømål, samt hvilke konkrete resultater der i regnskabsåret er opnået på miljøområdet, herunder også på energi-, transport-, og affaldsområdet. 6, nr. 3. En beskrivelse af om, og i givet fald, hvordan virksomheden stiller miljøkrav til sine leverandører. 6, nr. 4. En redegørelse for, hvordan medarbejderne inddrages i virksomhedens miljøarbejde generelt. 6, nr. 5. En beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer, støv og støj i forbindelse med produktionsprocesserne. 6, nr. 6. En redegørelse for, hvad virksomheden i regnskabsåret har gjort for at afhjælpe skete vilkårsovertrædelser og for at forebygge eventuelle gentagelser. 6, nr. 7. Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har modtaget væsentlige klager, som har ført til, at virksomheden af egen drift har foretaget driftseller indretningsmæssige ændringer på virksomheden i regnskabsåret. 6, nr. 8. Oplysninger om eventuelle afvigelser i forhold til det senest indsendte grønne regnskab samt baggrunden herfor. 18

19 Oplysninger om miljøforhold 7, nr. 1. Det grønne regnskab skal indeholde følgende oplysninger om miljøforhold. En opgørelse af virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer samt væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som a) indgår i produktionsprocesserne, b) udledes af virksomheden til luft, vand og jord, c) indgår i virksomhedens produkter eller d) indgår i virksomhedens affald. 7, nr. 2. Oplysninger om det totale volumen af røggasser og spildevand, som udledes. 7, nr. 3. Oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering, herunder oplysninger om a) den samlede affaldsmængde, b) hvilke mængder der heraf går til henholdsvis genanvendelse, forbrænding og deponering, c) opdeling af affaldsmængden på væsentlige fraktioner og d) virksomhedens indsats til sortering af affaldet. 7, nr. 4. Oplysninger om støj-, støv og lugtforhold. 7, stk. 2. Hvis en eller flere af oplysningerne i stk. 1 ikke er relevante for virksomheden, skal dette tillige oplyses. 8. Det grønne regnskab skal indeholde oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de sidste 5 år, inkl. det aktuelle regnskabsår, i det omfang oplysningerne foreligger i virksomhedens grønne regnskaber for de foregående regnskabsår. Der skal som minimum redegøres for de oplysninger, der fremgår af 7, stk. 1, nr. 1-2 og nr. 3, litra a og b. Resumé af egenkontrol 9. Det grønne regnskab skal indeholde et resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, der på oversigtlig form viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til godkendelsens vilkår. Oplysningernes form 10, stk. 1. Oplysningerne i 5-9 skal opstilles og fremlægges i en overskuelig form beregnet på information af en ikke fagligt kyndig læser. 10, stk. 2. For oplysningerne nævnt i 7 skal det oplyses, om de angivne værdier er målt, beregnet eller anslået. 10, stk. 3. Oplysningerne nævnt i 7, stk. 1, nr. 1-3, skal angives i absolutte tal regnet for hele regnskabsåret. Oplysninger om stoffer kan samles mængdemæssigt i stofgrupper, eventuelt efter stoffernes farlighed. 10, stk. 4. Uanset stk. 3 kan virksomheden til beskyttelse af konkurrencefølsomme oplysninger vælge at angive oplysninger om forbrug af energi, vand og råvarer, jf. 7, stk. 1, nr. 1, i relative tal for året med udgangspunkt i basisåret, jf. stk. 5, som indeks 100. Det skal i så fald fremgå af ledelsens redegørelse, jf. 6, hvorfor virksomheden finder det nødvendigt at indeksere de pågældende oplysninger. 10, stk. 5. Vælges indeksering som nævnt i stk. 4, skal basisåret angives. For virksomheder, der ikke tidligere har aflagt grønt regnskab, skal basisåret være det år, der ligger umiddelbart forud for det første grønne regnskabsår. Alternativt kan det første grønne regnskabsår anvendes som basisår. 10, stk. 6. Ændrer virksomheden metoder eller grundlag for måling eller opgørelse, skal dette oplyses sammen med en forklaring om årsagen hertil og betydningen heraf for regnskabet. For det regnskabsår, i hvilket skiftet sker, foretages og gengives i regnskabet en opgørelse efter både den hidtidige og den nye metode eller grundlag. 11. Hvis et grønt regnskab er revideret internt eller eksternt af en særlig sagkyndig, og ledelsen vælger at oplyse dette, skal navn, stilling, og virksomhedsnavn for den, der har revideret regnskabet, tillige med dennes erklæring i sin fulde ordlyd medtages i regnskabet. 19

20 2.1 Basisoplysninger 5 i bekendtgørelsen beskriver kravene til de basisoplysninger, det grønne regnskab skal indeholde. Basisoplysningerne skal præsentere virksomheden og udpege de væsentlige miljøforhold og dermed give læseren et grundlag for at vurdere virksomhedens miljøpræstation. Mange virksomheder vælger at give basisoplysningerne i oversigtsform, som vist i eksemplet efterfølgende, så læseren hurtigt kan danne sig et indtryk af virksomheden. Virksomhedens navn: Kemi A/S Virksomhedens adresse: Kemivej 2, 2222 Grønby Telefon: Kontaktperson: Miljøansvarlig Jens Jensen CVR-nummer: P-nummer: Tilsynsmyndighed: Grønne Amt Moderselskab: Kemi Gruppen, Kemivej 5, 3000 Helsingør Ultimativt holdingselskab: Chemical Ltd., 5 Apple Road, London Branchebetegnelse:.24 Kemisk industri Listepunkt: D1 a, Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (a) Hovedaktivitet: Fremstilling af kemikalier til brug i rengøringsmidler Væsentlige biaktiviteter: Fremstilling af farmaceutiske produkter Miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse af kemisk produktion, Spildevandstilladelse, Miljøgodkendelse af farmaceutisk produktion, Miljøgodkendelse af spildevandsanlæg, Nøgletal for Kemi A/S år 2002: Antal medarbejdere: 202 Nettoomsætning: 222 mio. kr. Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold: Kemi A/S væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af råvarer, energi og vand. Hovedparten af ressourceforbruget finder sted i den kemiske produktion. De væsentligste miljømæssige forhold omfatter udledning af opløsningsmidler (VOC), CO 2, SO 2 og NO X til luft, udledning af organiske opløsningsmidler (VOC) til spildevand samt affald. Der anvendes såvel brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i produktionen. Der indgår ikke brandfarlige, sundhedsfarlige eller miljøfarlige stoffer i virksomhedens produktsortiment. Emission af opløsningsmidler (VOC) til luft og vand stammer hovedsageligt fra den farmaceutiske produktion. Emission af CO 2, SO 2 og NO x til luft stammer fra virksomhedens energiforbrug. Den farmaceutiske produktion genererer en mindre mængde farligt affald (ethanol), der indsamles og sendes til certificerede affaldsbehandlere. Spildevand behandles på virksomhedens eget rensningsanlæg, inden det ledes videre til offentlig kloak. Eksempel 2.1: Basisoplysninger for virksomheden Kemi A/S. Oplysningerne med kursiv er frivillige. 20

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Undervisningsnote til emne 11:

Undervisningsnote til emne 11: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 11: Alternative regnskabsformer Valdemar Nygaard Alternative regnskabsformer: Indledning: Igennem en lang tidsperiode har det eksterne årsregnskab

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige...

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige... Miljøtilsynsplan 2013 landbrug og virksomheder Efter bekendtgørelse om miljøtilsyn, BEK nr. 497 af 15/05-2013 Holbæk Kommune [Vælg en dato] Indhold Indhold... 2 Hvad er en tilsynsplan... 3 Hvilke virksomheder

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune l Byg og Miljø Dato: 31. juli 2013 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/12892 Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune Version 31. juli

Læs mere

BAT Bedste tilgængelige teknik. virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter

BAT Bedste tilgængelige teknik. virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter BAT Bedste tilgængelige teknik virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter Færdige BREF-dokumenter... Cement- og kalkindustrien Klor-alkali industrien Forarbejdning af jern og metal Garverier

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 31. juli 2013 Revideret 28.2.14 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk, www.lolland.dk

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed?

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed? Forventninger og forhåbninger bliver det lettere at være en lille virksomhed? Lidt miljøhistorie. Bagsværd Jernhandel A/S er en familieejet og drevet virksomhed, som blev etableret af min farfar, Oliver

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

EMAS - praktiske anliggender

EMAS - praktiske anliggender EMAS - praktiske anliggender Indhold Trin i miljøledelse... 0 Miljøredegørelsen... 1 Beskrivelse af virksomheden... 2 Miljøpolitik og ledelsessystem... 3 Beskrivelse af virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger...

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Januar 2018 1/6 1. Formål Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller de overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø-

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

miljø- og klimamanual

miljø- og klimamanual miljø- og klimamanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 Sådan bruger I manualen SIDE 6 SÅDAN KOMMER I IGANG SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE 7 faneblad 3 SIDE 12 Miljø-

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

5.1 Godkendelsespligt

5.1 Godkendelsespligt 5.1 Godkendelsespligt Bilag 1- og bilag 2-virksomheder Bilag 1 og 2 er lister over de virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt. Bilag 1 indeholder virksomheder, der reguleres efter et regelsæt

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i følgende bekendtgørelser i høring:

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i følgende bekendtgørelser i høring: Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1212-00025 Ref. tived Den 18. marts 2016 Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) m.fl., der fritager

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere