Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder"

Transkript

1 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

2

3 Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER I VEJLEDNINGEN REGNSKAB DER OPFYLDER BEKENDTGØRELSENS KRAV REGNSKAB MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER GODE RÅD TIL UDARBEJDELSEN 15 2 SÅDAN UDARBEJDER I ET GRØNT REGNSKAB, DER OVERHOLDER KRAVENE BASISOPLYSNINGER Navn og beliggenhed og øvrig identifikation Branchebetegnelse og listepunkt Hovedaktivitet og biaktiviteter Miljøgodkendelser og tilladelser Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold LEDELSENS REDEGØRELSE Begrundelse for væsentlighed Miljøpolitik, -mål og -resultater Miljøkrav til leverandører Inddragelse af medarbejderne Arbejdsmiljømæssige risici ved forurenende stoffer, støv og støj Forebyggelse af vilkårsovertrædelser Klager Afvigelser i forhold til forrige grønne regnskab OPLYSNINGER OM MILJØFORHOLD Ressourceforbrug samt arter og mængder af forurenende stoffer Udledning af stoffer, som skal indberettes til EU Volumen af røggasser og spildevand Affaldsproduktion og -håndtering Støj-, støv- og lugtforhold Resumé af egenkontrol OPLYSNINGERNES FORM Anvendt regnskabspraksis Gruppering af data Konkurrencefølsomme oplysninger Ændringer i opgørelsesformer og -metoder Interne og eksterne erklæringer 54 3 SÅDAN GRIBER I ARBEJDET AN OPGAVEOVERSIGT DATA OG INDIKATORER OPGØRELSESMETODER Udarbejdelse af opgørelsesmetoder Anvendt regnskabspraksis DATABEHANDLING 68

4 3.5 OPGØRELSESKVALITET Fuldstændighed Væsentlighed Pålidelighed Fejlkilder ERKLÆRING 74 4 INSPIRATION TIL SUPPLERENDE EMNER OG OPLYSNINGER PRODUKTERNES MILJØEGENSKABER PRODUKTIONSFORHOLD SUBSTITUTION AF FORURENENDE STOFFER TRANSPORT ARBEJDSMILJØ MILJØLEDELSE OG ENERGILEDELSE MILJØDIALOG MED INTERESSENTERNE MILJØØKONOMI ANDRE REGNSKABSTYPER 87 5 SÅDAN FÅR I MERE UD AF DET GRØNNE REGNSKAB OVERVEJ MÅLGRUPPEN FOR DET GRØNNE REGNSKAB UNDERSØG MÅLGRUPPENS INTERESSER OG ØNSKER TIL DET GRØNNE REGNSKAB Kunder Leverandører Investorer Lokalsamfundet Miljøorganisationer Pressen GØR REGNSKABET FORSTÅELIGT OG VEDKOMMENDE FOR MÅLGRUPPEN Fokus i teksten En læservenlig tekst Visuelle virkemidler VÆLG EN KOMMUNIKATIONSFORM, DER PASSER TIL MÅLGRUPPEN Det grønne regnskab på hjemmesiden Åbent hus for lokalsamfundet Miljøbudskaber i salg og markedsføring 97 6 SAMMENHÆNG MED ÅRSREGNSKABSLOVEN VIRKSOMHEDER OMFATTET AF KRAVET OM MILJØINFORMATION MILJØFORHOLD, DER SKAL MED Forskelle og ligheder til grønt regnskab Udvælgelse af miljøforhold SUPPLERENDE BERETNING Grønt regnskab i den supplerende beretning SAMSPIL MELLEM VIRKSOMHEDEN OG TILSYNSMYNDIGHEDEN DIALOG OG SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE Samarbejdet om udtalelsen PROCEDURE FOR BEHANDLING AF GRØNNE REGNSKABER Tilsynsmyndighedens opgave TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE 107 4

5 7.3.1 Udtalelse om indholdskrav i bekendtgørelsen Overgangsregler vedrørende indholdskrav Udtalelsens indhold og form Frivillige regnskaber EMAS-redegørelser SÅDAN ER REGLERNE IKRAFTTRÆDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER VIRKSOMHEDER OMFATTET AF GRØN REGNSKABSPLIGT Hoved- og biaktivitet Grønt regnskab for flere virksomheder ANMELDELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Anmeldelsens indhold OFFENTLIGGØRELSE AF DET GRØNNE REGNSKAB EMAS-REDEGØRELSER FRIVILLIGE GRØNNE REGNSKABER KLAGE- OG STRAFBESTEMMELSER 118 STIKORDSREGISTER 119 LITTERATURLISTE 121 Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Liste over forurenende stoffer, Miljøstyrelsen indberetter til EU Stamkort for affald Hvor findes data i virksomheden Datatyper Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab 5

6 6

7 Forord Denne vejledning om grønne regnskaber er skrevet til både virksomheder og tilsynsmyndigheder. Vejledningen giver svar på spørgsmål omkring indholdet af det lovpligtige grønne regnskab samt eksempler på frivillige oplysninger. De grønne regnskaber skal give offentligheden let tilgængelig information om virksomhedernes miljøforhold. Formålet er at forbedre borgernes muligheder for at følge virksomhedernes miljøarbejde men også den anden vej rundt at inspirere virksomhederne til at sætte indsatsen for miljøet i system og opnå forretningsmæssige fordele. Miljøstyrelsens evaluering af de første to generationer af grønne regnskaber viste, at halvdelen af virksomhederne faktisk opnår forbedringer på miljøområdet. Virksomhederne finder desuden, at udbyttet af arbejdet med det grønne regnskab står mål med omkostningerne. Men desværre viste evalueringen også, at omverdenens interesse for de grønne regnskaber er beskeden. For at styrke de grønne regnskabers værdi for offentligheden og dialogen mellem tilsynsmyndighed og virksomhed er loven og bekendtgørelsen blevet revideret. Ændringerne betyder ikke, at regnskaberne skal udarbejdes på en helt ny måde. Der er ganske vist nogle yderligere krav til indholdet og en anden måde at administrere på, men substansen er den samme. De væsentligste krav om supplerende oplysninger i regnskabet er et resumé af virksomhedens egenkontrol, oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de seneste 5 år samt fremadrettede oplysninger om virksomhedens miljøpolitik og miljømål. Den væsentligste administrative ændring er, at tilsynsmyndigheden skal afgive en udtalelse om regnskabet. Ændringerne fremgår af 35a i lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse nr. 753 af 25. august Loven er udfyldt af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Bekendtgørelsen erstatter Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 975 af 13. december Formålet med denne vejledning er at inspirere til at udvikle det grønne regnskab og forankre det i virksomheden. Ikke mindst gennem en styrket dialog med tilsynsmyndigheden og virksomhedens øvrige interessenter. Vejledningen er udarbejdet af Valør & Tinge og PricewaterhouseCoopers for Miljøstyrelsen. God fornøjelse med læsningen. 7

8 8

9 Sammenfatning og konklusioner For at styrke de grønne regnskabers værdi for offentligheden og dialogen mellem tilsynsmyndighed og virksomhed er loven og bekendtgørelsen om virksomheders udarbejdelse af grønne regnskaber blevet revideret. Ændringerne betyder ikke, at regnskaberne skal udarbejdes på en helt ny måde. Der er nogle yderligere krav til indholdet og en anden måde at administrere på, men substansen er den samme. Denne vejledning støtter virksomheden i at udarbejde et grønt regnskab, som opfylder kravene i den nye bekendtgørelse, der træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes den 1. august 2002 eller senere. Vejledningen giver desuden inspiration til de virksomheder, der ønsker at bruge det grønne regnskab til at styrke forholdet til interessenterne og dermed ønsker at gå videre end bekendtgørelsen kræver og supplere regnskabet med yderligere oplysninger. Nye krav til regnskabets indhold De væsentligste krav om nye oplysninger i det grønne regnskab er: oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de seneste 5 regnskabsår oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering fremadrettede oplysninger om virksomhedens miljøpolitik og miljømål samt oplysninger om, hvilke konkrete resultater der er opnået, herunder også på energi-, transport- og affaldsområdet oplysninger om medarbejderinddragelse i miljøarbejdet generelt oplysninger om miljøkrav til leverandører oplysninger om afhjælpning af skete vilkårsovertrædelser og forebyggelse af eventuelle gentagelser oplysninger om væsentlige klager et resumé af virksomhedens egenkontrol Administrative ændringer Den væsentligste administrative ændring er, at tilsynsmyndigheden skal afgive en udtalelse om regnskabet. Senest 10 uger efter afslutningen af regnskabsåret skal virksomheden udarbejde et udkast til grønt regnskab og aflevere det til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden har herefter 8 uger til at udarbejde og sende udtalelsen til høring hos virksomheden (for børsnoterede eller statslige selskaber er tidsfristen på 7 uger). Indsendelse af det grønne regnskab følger fristerne for finansielle regnskaber. Vejledningen støtter tilsynsmyndigheden i at afgive en udtalelse om regnskabet og lægger op til samarbejde og dialog, så det grønne regnskab bliver et dynamisk redskab i tilsynsarbejdet. Også kravene til, hvilke virksomheder der skal aflægge grønt regnskab, er ændret. Det betyder, at nogle virksomheder bliver fritaget for at udarbejde grønt regnskab, mens andre bliver forpligtet for første gang: Virksomheder med 20 eller færre ansatte er undtaget fra at udarbejde grønne regnskaber, hvis de ikke er omfattet af IPPC-direktivet (imærkede). 9

10 Alle IPPC-virksomheder med undtagelse af husdyrproduktioner er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab. Virksomheder, der er tilmeldt EU s miljøledelsesordning, EMAS, kan indsende deres årlige miljøredegørelse i stedet for et grønt regnskab. Inspiration til supplerende oplysninger Vejledningen giver inspiration til de virksomheder, der ønsker at supplere regnskabet med yderligere emner og oplysninger såsom produkternes miljøegenskaber, virksomhedens produktionsforhold, substitution af forurenende stoffer, transport, miljø- og energiledelse, miljødialog med interessenterne og miljøøkonomi. Vejledningen beskriver endvidere sammenhængen med årsregnskabsloven samt andre regnskabstyper som bæredygtighedsregnskaber, videnregnskaber og sociale og etiske regnskaber. Med den nye årsregnskabslov skal virksomheder medtage informationer om miljø og viden i ledelsesberetningen, hvis disse har økonomisk betydning for det samlede regnskabsresultat. Med den rigtige dataopsamling og registrering vil grundlaget for at udarbejde grønt regnskab være et godt udgangspunkt for miljøoplysninger i årsregnskabet. Få mere ud af det grønne regnskab Hvad enten virksomheden udarbejder et regnskab, der opfylder bekendtgørelsens krav, eller supplerer regnskabet med yderligere oplysninger, er det vigtigt, at omverdenen finder det interessant og forståeligt. Det kan vejledningen også hjælpe med. Grønne regnskaber hører ikke til de mest læste publikationer, og virksomheder får derfor ofte for lidt ud af den investering, regnskaberne trods alt repræsenterer. Sådan behøver det dog ikke at være, hvis virksomheden overvejer, hvilke interessenter de ønsker at nå med det grønne regnskab, og regnskabets emner, oplysninger og form modsvarer målgruppens interesser og ønsker. 10

11 Summary and conclusions With the purpose of strengthening the value of green accounts for the public and the dialogue between supervisory authorities and enterprises, the Act and the Statutory Order on the duty of certain enterprises to draw up green accounts have been amended. The amendments do not imply that green accounts are to be drawn up in a new way. With the amendments, new requirements for contents and new ways of administration have been introduced, but the essence remains the same. These guidelines support enterprises in drawing up green accounts complying with requirements in the new Statutory Order that will apply to financial years starting on or after 1 August Furthermore, the guidelines will inspire enterprises wishing to use green accounts to improve relationships with stakeholders and thereby wishing to go further than the requirements of the Order by supplementing accounts with additional information. New requirements for contents The most essential requirements for new information in green accounts are: information on developments in the environmental situation of the enterprise in the latest five financial years information on waste generation and management in the enterprise future-oriented information on environmental policy and objectives of the enterprise, and information on concrete results achieved, including in the fields of energy, transport and waste information on staff involvement in environmental work information on environmental requirements for suppliers information on corrective action on non-compliance with conditions of approvals, and prevention of recurrence information on essential complaints summary of own-control at the enterprise Administrative amendments The most significant administrative amendment implies that the supervisory authority must make a statement on the accounts. No later than ten weeks after the end of the financial year, the enterprise must draw up draft green accounts to be submitted to the supervisory authority. Subsequently, the supervisory authority within eight weeks must draw up a statement, which is to be sent for consultation to the enterprise (for quoted companies or stateowned companies the time limit is seven weeks). Publication of green accounts follows the same time limits as financial accounts. The guidelines support the supervisory authority in drawing up its statement on accounts, and they call for co-operation and dialogue, so that green accounts can become a dynamic tool in supervisory work. Requirements for types of enterprises that are requested to draw up green accounts have also been amended. This means that some enterprises are now exempt from the duty to draw up green accounts, whereas other enterprises must now do so for the first time: 11

12 Enterprises with no more than 20 employees are exempt from the duty to draw up green accounts, if they are not covered by the IPPC Directive. All IPPC enterprises are under the duty to draw up green accounts. Enterprises registered with the EU Eco-Management and Audit Scheme the EMAS, may submit their annual environmental statement instead of green accounts. Inspiration for additional information The guidelines will inspire enterprises wishing to supplement accounts with further issues and information, such as environmental properties of products, production matters in the enterprise, substitution of polluting substances, transportation, environmental and energy management, environmental dialogue with stakeholders and environmental economics. Furthermore, the guidelines describe the interplay with the Danish Company Accounts Act and other types of accounts, such as sustainability, know-how, social and ethical accounts. With the new Danish Company Accounts Act, enterprises must include information on the environment and know-how in the management report, if such issues are of importance for overall financial results. With the correct data collection and registration, the basis for drawing up green accounts will be a good offset for environmental information in annual accounts. Profiting more from green accounts Whether the enterprise draws up accounts complying with requirements of the Statutory Order, or it supplements accounts with further information, it is important that the surroundings find them interesting and comprehensible. The guidelines can also help in this respect. Green accounts are normally not best-selling publications, and enterprises often get very little profit from the efforts put into green accounts. However, this situation can be changed, if the enterprise considers which stakeholders it wishes to reach with the green accounts, thus ensuring that issues, information and layout of the accounts reflect the interests and wishes of the target group. 12

13 1 Sådan bruger I vejledningen Dette kapitel hjælper jer til at vælge det rette ambitionsniveau for arbejdet med det grønne regnskab og guider jer i brugen af vejledningen. Miljøstyrelsen har udgivet vejledningen for at støtte, dels virksomheder i at udarbejde et grønt regnskab, som opfylder kravene i bekendtgørelsen, dels tilsynsmyndigheder, som skal afgive en udtalelse om regnskaberne. Vejledningen er desuden tænkt som inspiration til de virksomheder, der frivilligt ønsker at udarbejde et grønt regnskab, samt de virksomheder, der ønsker at gå videre end lovgivningen kræver og supplere regnskabet med yderligere relevante oplysninger. Virksomhedens miljøansvarlige har typisk også ansvaret for det grønne regnskab. De bedste grønne regnskaber bliver dog til i et samarbejde mellem virksomhedens miljø-, økonomi- og kommunikationsansvarlige. Vejledningens råd og eksempler er derfor formidlet, så de kan bruges i en dialog mellem disse medarbejdere. Vejledningen er ikke rettet mod nogen specifik branche. Råd og eksempler skal derfor tilpasses virksomhedens situation og behov. For at I kan vælge det rette ambitionsniveau for det grønne regnskab, skal I gøre jer klart, hvilken rolle regnskabet skal spille i jeres kommunikation med omverdenen. 1.1 Regnskab der opfylder bekendtgørelsens krav Hvis jeres væsentligste mål med det grønne regnskab er at overholde loven og forbedre dialogen med tilsynsmyndighederne, er et regnskab, der opfylder bekendtgørelsens krav, det rette ambitionsniveau for jer. Et sådant regnskab er desuden et godt redskab til at give virksomhedens ledelse en årlig status for indsatsen og resultaterne på miljøområdet. Det kan bruges som et styringsredskab til at følge op på mål og initiativer samt skabe bevidsthed i hele organisationen om nye indsatsområder. På den måde kan regnskabet udgøre et godt grundlag for at indføre egentlig miljøledelse. Vælger I at udarbejde et grønt regnskab, der opfylder kravene i bekendtgørelsen, kan I nøjes med at læse kapitel 2, 7 og Kapitel 2 forklarer baggrunden for og formålet med de enkelte krav i bekendtgørelsen og giver konkrete idéer og eksempler på emner, indikatorer og figurer. I teksten er alle lovkrav markeret med skal i fed, mens kan er brugt, når der er tale om et forslag til, hvordan bekendtgørelsens krav kan opfyldes. 13

14 Kapitel 7 vejleder tilsynsmyndighederne i amter og kommuner i at samarbejde med virksomhederne om de grønne regnskaber, så de bliver et dynamisk redskab i tilsynsarbejdet. Kapitlet beskriver desuden proceduren for behandling af grønne regnskaber, kravene til indholdet i myndighedens udtalelse og giver inspiration til, hvordan miljømyndigheden kan udforme den. Kapitel 8 giver en kortfattet gennemgang af de regler om grønne regnskaber, der ikke er forklaret i de andre kapitler. Det er typisk de regler, som ikke vedrører selve indholdet. 1.2 Regnskab med supplerende oplysninger Skal det grønne regnskab derimod styrke forholdet til jeres interessenter og spille en mere central rolle i jeres kommunikation, bør I overveje at supplere de lovpligtige oplysninger. Ønsker I eksempelvis at bruge regnskabet aktivt i forhold til kunder, investorer og kreditorer, kan det være nødvendigt med oplysninger, som har disse interessenters særlige interesse. Det kan være, at det grønne regnskab med fordel kan integreres i det finansielle årsregnskab som en supplerende beretning, eller at I skulle overveje at følge internationale retningslinjer for rapportering om bæredygtighed. Det er samtidig vigtigt at se det grønne regnskab i sammenhæng med virksomhedens øvrige dialog med interessenterne om miljøforhold og vurdere, hvordan det grønne regnskab kan fungere som dokumentation for budskaber, som allerede i dag formidles på andre måder. Hvis I ønsker inspiration til supplerende oplysninger og regnskabets form, kan I læse kapitel 4, 5 og Kapitel 4 giver inspiration til supplerende emner, oplysninger og indikatorer, som kan tages med i det grønne regnskab, og giver samtidig en orientering om de internationale trends på området. Kapitlet afsluttes med et afsnit om andre regnskabstyper, der ligeledes giver et indblik i den internationale udvikling inden for alternative regnskaber. Kapitel 5 beskriver, hvordan I får mere ud af det grønne regnskab. Det handler om at overveje målgruppen, undersøge målgruppens interesser og ønsker til indhold og form, skrive så regnskabet er forståeligt og vedkommende samt vælge en kommunikationsform, der passer til målgruppens behov. Kapitel 6 beskriver lovkravene til rapportering om miljø i årsrapportens ledelsesberetning og gennemgår mulighederne for at udarbejde supplerende beretninger. 14

15 1.3 Gode råd til udarbejdelsen Kapitel 3 giver gode råd til, hvordan arbejdet med at indsamle og opgøre data kan organiseres, og gennemgår de vigtigste forudsætninger for at vurdere og sikre, at datamaterialet er væsentligt, pålideligt og fuldstændigt. Desuden berører kapitlet muligheder for erklæringer. Når vejledningen henviser til bekendtgørelsen, menes der Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Alle andre bekendtgørelser og vejledninger er opgivet med fuld titel og nummer. 15

16 16

17 2 Sådan udarbejder I et grønt regnskab, der overholder kravene Dette kapitel hjælper jer med at udarbejde et grønt regnskab, der opfylder bekendtgørelsens krav til indhold og struktur. Kapitlet har et hovedafsnit for hver af det grønne regnskabs tre dele samt underafsnit for hvert emne, som de tre dele skal omfatte. Underafsnittene beskriver, hvorfor emnet er relevant og lovpligtigt at rapportere om, samt hvordan I kan skrive om emnet i regnskabet. Kapitlet slutter med et afsnit om kravene til oplysningernes form. Det grønne regnskab skal bestå af følgende tre dele i nævnte rækkefølge (ifølge 4 i bekendtgørelsen): Basisoplysninger (beskrevet i 5 i bekendtgørelsen) Ledelsens redegørelse (beskrevet i 6 i bekendtgørelsen) Oplysninger om miljøforhold (beskrevet i 7-9 i bekendtgørelsen) Rækkefølgen er et ufravigeligt krav af hensyn til sammenlignelighed og til tilsynsmyndighedens opgave med at gennemgå det grønne regnskab og formulere en udtalelse. Husk, der er intet, der forhindrer jer i at supplere de lovpligtige oplysninger med andre relevante oplysninger. Den nye bekendtgørelse viderefører videst muligt den gamle bekendtgørelses krav til indholdet af de grønne regnskaber, og de ændrede formuleringer indskrænker ikke kravene. De væsentlige nye krav fremgår af følgende faktaboks. 17

18 Krav til indholdet af de grønne regnskaber De nye krav er markeret med fed. Basisoplysninger 5, nr. 1. Virksomhedens navn og beliggenhedsadresse. 5, nr. 1. For dattervirksomheder oplyses endvidere navn og adresse på moder- eller holdingvirksomhed samt eventuel ultimativ moder- eller holdingvirksomhed, der har bestemmende indflydelse. 5, nr. 1. Virksomheden skal oplyse sit CVR-nummer, hhv. sit P-nummer. 5, nr. 1. Oplysning om, hvilken kommunalbestyrelse eller hvilket amtsråd der er tilsynsmyndighed for virksomheden. 5, nr. 2. Virksomhedens branchebetegnelse samt det eller de punkter på listen i bekendtgørelsens bilag 1, som virksomheden er godkendt under. 5, nr. 3. Oplysning om hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter. 5, nr. 4. Oplysning om de væsentligste af virksomhedens miljøgodkendelser (iht. miljøbeskyttelseslovens 5), 5 nr. 4. Oplysninger om recipient for direkte udledning af spildevand, samt om tilslutningstilladelser til offentlige spildevandsanlæg (iht. miljøbeskyttelseslovens 4). 5, nr. 5. Dato for seneste revision af virksomhedens miljøgodkendelse(r). 5, nr. 6. En kort kvalitativ beskrivelse af de væsentligste ressource- og miljømæssige forhold, der kendetegner virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle væsentlige biaktiviteter. Ledelsens redegørelse 6, nr. 1. Oplysning om, hvorfor ledelsen anser de valgte oplysninger, jf. 7, stk. 1, for at være væsentlige for forståelsen af virksomhedens miljøpåvirkning. 6, nr. 2. Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har en miljøpolitik, og i givet fald en redegørelse for miljøpolitikken og de væsentligste miljømål, samt hvilke konkrete resultater der i regnskabsåret er opnået på miljøområdet, herunder også på energi-, transport-, og affaldsområdet. 6, nr. 3. En beskrivelse af om, og i givet fald, hvordan virksomheden stiller miljøkrav til sine leverandører. 6, nr. 4. En redegørelse for, hvordan medarbejderne inddrages i virksomhedens miljøarbejde generelt. 6, nr. 5. En beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer, støv og støj i forbindelse med produktionsprocesserne. 6, nr. 6. En redegørelse for, hvad virksomheden i regnskabsåret har gjort for at afhjælpe skete vilkårsovertrædelser og for at forebygge eventuelle gentagelser. 6, nr. 7. Oplysninger om, hvorvidt virksomheden har modtaget væsentlige klager, som har ført til, at virksomheden af egen drift har foretaget driftseller indretningsmæssige ændringer på virksomheden i regnskabsåret. 6, nr. 8. Oplysninger om eventuelle afvigelser i forhold til det senest indsendte grønne regnskab samt baggrunden herfor. 18

19 Oplysninger om miljøforhold 7, nr. 1. Det grønne regnskab skal indeholde følgende oplysninger om miljøforhold. En opgørelse af virksomhedens væsentlige forbrug af energi, vand og råvarer samt væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, som a) indgår i produktionsprocesserne, b) udledes af virksomheden til luft, vand og jord, c) indgår i virksomhedens produkter eller d) indgår i virksomhedens affald. 7, nr. 2. Oplysninger om det totale volumen af røggasser og spildevand, som udledes. 7, nr. 3. Oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering, herunder oplysninger om a) den samlede affaldsmængde, b) hvilke mængder der heraf går til henholdsvis genanvendelse, forbrænding og deponering, c) opdeling af affaldsmængden på væsentlige fraktioner og d) virksomhedens indsats til sortering af affaldet. 7, nr. 4. Oplysninger om støj-, støv og lugtforhold. 7, stk. 2. Hvis en eller flere af oplysningerne i stk. 1 ikke er relevante for virksomheden, skal dette tillige oplyses. 8. Det grønne regnskab skal indeholde oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de sidste 5 år, inkl. det aktuelle regnskabsår, i det omfang oplysningerne foreligger i virksomhedens grønne regnskaber for de foregående regnskabsår. Der skal som minimum redegøres for de oplysninger, der fremgår af 7, stk. 1, nr. 1-2 og nr. 3, litra a og b. Resumé af egenkontrol 9. Det grønne regnskab skal indeholde et resumé af resultaterne af virksomhedens egenkontrol, der på oversigtlig form viser, hvordan virksomhedens måleresultater forholder sig til godkendelsens vilkår. Oplysningernes form 10, stk. 1. Oplysningerne i 5-9 skal opstilles og fremlægges i en overskuelig form beregnet på information af en ikke fagligt kyndig læser. 10, stk. 2. For oplysningerne nævnt i 7 skal det oplyses, om de angivne værdier er målt, beregnet eller anslået. 10, stk. 3. Oplysningerne nævnt i 7, stk. 1, nr. 1-3, skal angives i absolutte tal regnet for hele regnskabsåret. Oplysninger om stoffer kan samles mængdemæssigt i stofgrupper, eventuelt efter stoffernes farlighed. 10, stk. 4. Uanset stk. 3 kan virksomheden til beskyttelse af konkurrencefølsomme oplysninger vælge at angive oplysninger om forbrug af energi, vand og råvarer, jf. 7, stk. 1, nr. 1, i relative tal for året med udgangspunkt i basisåret, jf. stk. 5, som indeks 100. Det skal i så fald fremgå af ledelsens redegørelse, jf. 6, hvorfor virksomheden finder det nødvendigt at indeksere de pågældende oplysninger. 10, stk. 5. Vælges indeksering som nævnt i stk. 4, skal basisåret angives. For virksomheder, der ikke tidligere har aflagt grønt regnskab, skal basisåret være det år, der ligger umiddelbart forud for det første grønne regnskabsår. Alternativt kan det første grønne regnskabsår anvendes som basisår. 10, stk. 6. Ændrer virksomheden metoder eller grundlag for måling eller opgørelse, skal dette oplyses sammen med en forklaring om årsagen hertil og betydningen heraf for regnskabet. For det regnskabsår, i hvilket skiftet sker, foretages og gengives i regnskabet en opgørelse efter både den hidtidige og den nye metode eller grundlag. 11. Hvis et grønt regnskab er revideret internt eller eksternt af en særlig sagkyndig, og ledelsen vælger at oplyse dette, skal navn, stilling, og virksomhedsnavn for den, der har revideret regnskabet, tillige med dennes erklæring i sin fulde ordlyd medtages i regnskabet. 19

20 2.1 Basisoplysninger 5 i bekendtgørelsen beskriver kravene til de basisoplysninger, det grønne regnskab skal indeholde. Basisoplysningerne skal præsentere virksomheden og udpege de væsentlige miljøforhold og dermed give læseren et grundlag for at vurdere virksomhedens miljøpræstation. Mange virksomheder vælger at give basisoplysningerne i oversigtsform, som vist i eksemplet efterfølgende, så læseren hurtigt kan danne sig et indtryk af virksomheden. Virksomhedens navn: Kemi A/S Virksomhedens adresse: Kemivej 2, 2222 Grønby Telefon: Kontaktperson: Miljøansvarlig Jens Jensen CVR-nummer: P-nummer: Tilsynsmyndighed: Grønne Amt Moderselskab: Kemi Gruppen, Kemivej 5, 3000 Helsingør Ultimativt holdingselskab: Chemical Ltd., 5 Apple Road, London Branchebetegnelse:.24 Kemisk industri Listepunkt: D1 a, Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (a) Hovedaktivitet: Fremstilling af kemikalier til brug i rengøringsmidler Væsentlige biaktiviteter: Fremstilling af farmaceutiske produkter Miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse af kemisk produktion, Spildevandstilladelse, Miljøgodkendelse af farmaceutisk produktion, Miljøgodkendelse af spildevandsanlæg, Nøgletal for Kemi A/S år 2002: Antal medarbejdere: 202 Nettoomsætning: 222 mio. kr. Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourcemæssige forhold: Kemi A/S væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af råvarer, energi og vand. Hovedparten af ressourceforbruget finder sted i den kemiske produktion. De væsentligste miljømæssige forhold omfatter udledning af opløsningsmidler (VOC), CO 2, SO 2 og NO X til luft, udledning af organiske opløsningsmidler (VOC) til spildevand samt affald. Der anvendes såvel brandfarlige, sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i produktionen. Der indgår ikke brandfarlige, sundhedsfarlige eller miljøfarlige stoffer i virksomhedens produktsortiment. Emission af opløsningsmidler (VOC) til luft og vand stammer hovedsageligt fra den farmaceutiske produktion. Emission af CO 2, SO 2 og NO x til luft stammer fra virksomhedens energiforbrug. Den farmaceutiske produktion genererer en mindre mængde farligt affald (ethanol), der indsamles og sendes til certificerede affaldsbehandlere. Spildevand behandles på virksomhedens eget rensningsanlæg, inden det ledes videre til offentlig kloak. Eksempel 2.1: Basisoplysninger for virksomheden Kemi A/S. Oplysningerne med kursiv er frivillige. 20

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Undervisningsnote til emne 11:

Undervisningsnote til emne 11: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 11: Alternative regnskabsformer Valdemar Nygaard Alternative regnskabsformer: Indledning: Igennem en lang tidsperiode har det eksterne årsregnskab

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Arbejdsgruppens handlingsplan»»»

Arbejdsgruppens handlingsplan»»» Teknologirådets projekt Grøn Industri Arbejdsgruppens handlingsplan»»» ❶ Understøtte virksomhedernes udviklingsevne ved: At fremme udvikling og anvendelse af ledelsesformer som miljøledelse og virkemidler

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd Marts

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 1 Workshop om miljøledelse i havne Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 2 Dagens Program Tidspunkt Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.15 Kl. 11.30 Kl. 12.30 Kl.

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere