Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret 1934/35. Af den fremgaar det, at der i Regina" er fremvist 92 Film, deraf en skattefri og 9 danske. I Forlystelsesskat er betalt 8931 Kr., hvoraf der tilkommer Kommunen 2977 Kr. plus 100 Kr. i Bevillingsafgift. Aaret forud androg Forlystelsesskatten 9398 Kr. og Kommunens Andel 3132 Kr. Højby Sogneraad fremsatte Krav om Erstatning for en ødelagt Slange ved Branden i Ellingehuse. Brandvæsenet i Nykøbing havde laant en af Højby Sprøjtens Slanger, den gik imidlertid i Stykker endda før der kom ordentlig Pres i Slangen. Brandinspektøren havde afgivet en Erklæring, og han mente ikke, at der var Grund til at yde Erstatning for den ødelagte Slange. Byraadet sluttede sig hertil. Arrestforvarer Heegaard androg om Vederlag for udført Tjeneste under Politibetjent Hansens Kurophold. Det bevilgedes. Der forelaa Skrivelse fra LRS Gideon med Udskrift af Dommen i Kommunens Skattesag. Man ved ikke at foretage mere i Sagen. Udenfor Dagsordenen foretoges Valg af to Medlemmer til Kredsvalgbestyrelsen; der valgtes Borgmesteren og Næstformanden Johs. Olsen. Til Valgbestyrelse valgtes de øvrige Byraadsmedlemmer og desuden 4 Tilforordnede, nemlig Bogholder Marcher, Fru Dr. Egede, Boghandler Gunner Rasmussen og Avlsbruger Vald. Andersen. Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Dødsfald. Asylmoder Frk. Marie Faxholm, Nykøbing, Datter af forlængst afdøde Redaktør Faxholm, er i Nat død paa Nykøbing Sygehus, 52 Aar gammel. Marie Faxholm var kendt som en meget varmhjertet Kvinde, der ofte viede sine Kræfter til at mildne Medmenneskers Sorger. Hun var en stor Børneven. I mange Aar har hun holdt privat Pogeskole her i Byen, og mange yngre Borgere har hos hende faaet den første Evne i Bogens Kunst. Hun havde en sjælden Evne til at vække Børns Interesse. Det var derfor kun saare naturligt, at da Asylet atter kom i Gang her i Byen at hun blev overladt Pladsen som Asylmoder. Kun et Aar virkede hun i denne Stilling. I Sommer maatte hun lade sig indlægge paa Amtssygehuset til Behandling af en ondartet Mavesygdom, der ikke lod sig standse. Omtale 25/10 (fuldt gengivet) Generalforsamling i Gymnastikforeningen. Man vedtog ikke at deltage i Bystævnet. Nykøbing Gymnastikforening holdt i Aftes en velbesøgt Generalforsamling paa Hotel Phønix. Formanden, Politibetjent Hansen bød Velkommen og til Dirigent valgtes Lærer Holm. Af Formandens Beretning fremgik det, at Foreningen har 140 aktive Medlemmer og 30 passive. Man har deltaget i Bystævnet i Kalundborg, hvor man blev Nr. 3, desuden har Foreningen deltaget i Opvisninger i Højby og i Nykøbing. I Aar er der oprettet et Drengehold, saaledes at man nu har 5 Hold Gymnaster. Kassereren, Engelbrecht Nielsen fremlagde Regnskabet, der balancerede med 2425 Kr. og udviste en Beholdning paa 1131 Kr. Det godkendtes enstemmigt. Til Formand genvalgtes Politibetjent Hansen, til Kasserer for Motionsdameholdet genvalgtes Frk. Edith Larsen, til Kasserer for det yngre Damehold Fru Aage Larsen, for Motionsherrerne Snedker Bjerre og for det unge Herrehold Engelbrecht Nielsen. Til Revisorer genvalgtes Boghandler Gunnar Rasmussen og Lærer Holm.

2 Fra Bestyrelsen forelaa Forslag om ikke at deltage i Bystævnet. Bestyrelsen mente, at det skadede Gymnastiken i Nykøbing, desuden var der en Udgift paa mindst 100 Kr. hvert Aar. Med 20 Stemmer mod 13 vedtoges Bestyrelsens Forslag. Desuden vedtoges et Par Lovændringer. Efter Generalforsamlingen var der en Festlighed med Dans for Foreningens Medlemmer. Omtale 29/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad har Møde i Aften. Dets ordinære Mødedag var i Tirsdags, men da maatte man af Hensyn til Valget aflyse. Selv med disse otte Dages Udskydelse er der dog ikke blevet nogen lang Dagsorden ud af det. Kun tolv Sager til det offentlige Møde, og heraf optager endda Efterretningssagerne talmæssig set den største Del. Blandt disse er der dog ogsaa nogle af mere vidtrækkende Betydning. Der er saaledes Skrivelse fra Socialministeriet, hvori Planen til Alderdomshjemmet godkendes, ligesom der fra Indenrigsministeriet foreligger baade Dispensation fra Byggeloven til samme Formaal og Tilladelse til at optage det til Opførelsen nødvendige Laan. Alt dette vil sige, at Banen nu er klar, saa Byggeriet kan sættes i Gang, og rimeligvis vil Byraadet samtidig tage Beslutning om Fremgangsmaaden ved den forestaaende Licitation. En Indstilling fra Gade- og Vejudvalget har en ikke ringe Interesse. Den gaar nemlig ud paa, at der fastsættes Byggelinier langs Egebjærgvejen og Rørvigvejen. Bliver dette vedtaget, vil dette være de to første Veje her i Kommunen, hvor Grundejerne tilpligtes at trække eventuelle Nybygninger saa langt tilbage, at eventuelle fremtidige Vejudvidelser kan finde Sted, uden at man kommer i Konflikt med Bygningerne. Da netop disse to Veje med deres stigende Trafik meget vel kan tænkes at blive Genstand for Udvidelser indenfor en overskuelig Fremtid, vil det være af stor økonomisk Betydning for Kommunen, at den da ikke kommer ud for at skulle ekspropriere allerede opførte Bygninger for at komme frem med Udvidelsen. Hvad dette betyder har Amtsvejvæsenet jo haft adskillige dyrekøbte Erfaringer for. Endelig kan nævnes, at Holbæk Amt fremsender Meddelelse om, at det i Fjor udførte Nødhjælpsarbejde her i Kommunen er kendt værdigt til Anmeldelse til dets mellemkommunale Refusionsforbund, samt at Dansk Kvindesamfund" anmoder om, at der atter i Aar maa blive oprettet Efterskole for unge Piger. Omtale 30/10 (fuldt gengivet) Byraadsmødet i Aftes. Socialdemokrateren uenige om Byggelinierne. Nykøbing Byraad holdt Møde i Aftes. Paa Dagsordenen var en længere Række Efterretningssager, som vi tidligere har omtalt. Desuden forelaa der Indstilling fra Gade- og Vejudvalget om Fastsættelse af Byggelinier

3 for Rørvigvej og Egebjærgvej. Paa de paagældende Veje maa der kun opføres Huse i en Afstand Vejens Midtlinje paa 12 Meter. Udvalgsformanden, Mejeribestyrer Iversen motiverede Indstillingen. Den stigende Trafik kunde medføre, at det blev nødvendigt at udvide de to Veje, man vilde derfor sikre sig, at der ikke blev opført Ejendomme saa nær Vejbanen, at en saadan Udvidelse vanskeliggjordes. Fr. Petersen, Vangen, fandt, at dette var et uberettiget Indgreb i Ejendomsretten. Der var jo allerede nu mange Bygninger, der saa laa for nær Vejen. Han fandt det desuden uheldigt, at man kun havde taget to af Byens Veje i Betragtning. Iversen bemærkede hertil, at de paagældende Veje var de to Hovedtilkørsler til Byen. Tømrermester Johs. Olsen forespurgte, om man ikke kunde nedsætte Afstanden fra Vejens Midte til 10 Meter. Dette mente Iversen ikke at kunne gaa ind paa. Man gik derefter til Afstemning om det saare vigtige Spørgsmaal. 5 stemte for Udalgets Indstilling, 1 imod (Fr. Petersen, Vangen), og 1 undlod at stemme. Der forelaa Andragende fra Dansk Kvindesamfund om Afholdelse af Efterskole i Husholdning for unge Piger i Vinteren Det overlodes til Skoleudvalget at træffe Bestemmelse. Fra Plejehjemmet i Tølløse var fremsendt Forslag om en Ændring af Reglerne for den økonomiske Side ved Børnehjemmets Drift. Hidtil har det eventuelle Underskud ved Driften været dækket af de forskellige Kommuner i Forhold til den Brug, disse gør af Hjemmet. Det nye Forslag gaar ud paa, at kun 1/4 af Underskudet dækkes i H. t. Belægningen, medens de 3/4 dækkes af Amtskommunen og de tre Købstæder i Forhold til Indbyggerantallet. Endelig ønskede man den Ændring, at Plejeforeningens Formand ikke længere er selvskrevet til Medlem af Plejehjemmets Bestyrelse, men, at Plejehjemsforeningen vælger et Medlem til Bestyrelsen. Amtet meddelte, at dette for sit Vedkommende havde tiltraadt den Ændring, og det samme gjorde Byraadet. Derefter gik man over til det lukkede Møde. Omtale 13/11 (fuldt gengivet) Alderdomshjemmet i Nykøbing endelig vedtaget. Spørgsmaalet om Opførelse af et Alderdomshjem i Nykøbing har jo adskillige Gange været paa Tale i Byraadet, og i Realiteten var det ogsaa vedtaget at bygge, men derimod ikke formelt. Byraadet havde nemlig gjort sin Vedtagelse afhængig af, hvor stor Byggeudgiften vilde blive. Men efter at man i Aftes ifølge indhentede Tilbud havde faaet Klarhed Herover, vedtog Byraadet enstemmigt at gaa i Gang med Opførelsen. Arbejdet herved overdrages følgende Haandværksmestre: Tømrerarbejdet: Tømrer Laur. Nielsen, Kildestræde, 19,350 Kr. Murerarbejdet: Murer L. Svendsen 30,976 Kr. Snedkerarbejdet: Savværksejer L. S. Poulsen 12,206 Kr. Malerarbejdet: Maler P. M. Christoffersen 3250 Kr. Blikkenslagerarbejdet: Blikkenslager Alfr. Bendtsen 4592 Kr. Elektr. Installation: Installatør E. Larsen 2090 Kr. Omtale november (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Aftes et Meget kortvarigt offentligt Møde. Fra Skoleudvalget var fremsendt Forslag til Instruks for den nye Skolebetjent. Instruksen, der blev enstemmig tiltraadt af Byraadet, udmærkede sig ved en prisværdig Korthed. Den gamle Instruks var saa lang og omstændelig, at det, som Iversen sagde, var nødvendigt for Skolebetjenten at gaa med den i haanden altid for at sikre sig imod at overtræde den.

4 For Elektricitetsudvalget forelagde Grue et Forslag om at forlænge den bestaaende Hovedledning ud over Vestre Lyng, idet der havde meldt sig 11 nye Aftagere. Disse havde forpligtet sig til at betale 2500 Kr. af det Beløb, som Hovedledningen koster, mod at Summen afdrages paa 10 Aar. Den øvrige Del af Anskaffelsessummen kunde afholdes af indeværende Aars Driftsbudget. Fra Socialudvalget forelaa Indstilling om at modtage et Tilbud fra Amtet om, at Kommunen sikrede sig Belægningsret paa Amtets Arbejdsanstalt i Holbæk. C. V. Christensen motiverede Indstillingen med, at der i Sociallovens 36 netop ligger et Paabud om, at Kommunen enten selv skal anskaffe sig en saadan Anstalt eller sikre sig Adgang til Indlæggelse andet Steds, saa man altid er i Stand til at anbringe subsistensløse omstrejfende Personer. Det medfører ingen Udgift for Kommunen ud over, hvad der betales for den daglige Belægning. Indstillingen vedtoges. Omtale 16/11 (fuldt gengivet) Juleudsmykningen i Nykøbing. Atter i Aar vil Hovedgaden i Nykøbing blive festligt smykket med Guirlander og Lyseffekter i Tiden op mod Jul. Handelsstandsforeningen har faaet Byraadets Sanktion og Støtte, og i Aftes var der Bestyrelsesmøde i Turistforeningen, hvor man som sædvanlig vedtog at ofre 200 Kr. paa dette Formaal. Samtidig fik Bestyrelsen forelagt Regnskabet for Asfaltballet. Det viste sig, at Nettoudbyttet kun har været 1142 Kr. Indtægten var lidt over 4000 Kr., men Udgiften nærmede sig i betænkelig Grad de 3000 Kr. Omtale 19/11 (fuldt gengivet) Folketallet i Nykøbing. Kommunekontoret er nu færdig med Gennemgangen af Materialet fra Folketællingen, og Resultatet viser en Befolkningsfremgang paa 167, heraf falder de 90 paa en Forøgelse af Sindssygehospitalets Patienttal. Vi gengiver de officielle Tal med Tallet fra 1930 i Parantes: (4133), hvoraf 566 (365), var midlertidigt nærværende og 68 (69) midlertidigt fraværende. Af disse bor 1410 (1318) paa Sindsygehospitalet, nemlig Funktionærer med Familie 396 (394) og Patienter 1014 (924). Omtale 22/11 (fuldt gengivet) Paketfarten indstilles. Ruten mellem Nykøbing og København bukker under for Konkurrencen. Det er ingen Hemmelighed, at Paketfarten mellem Nykøbing Havn og København ikke har været nogen lukrativ Virksomhed i de senere Aar. Den blev startet for 15 Aar siden af Rederiet Anholt", hvis Reder var Generalkonsul C. P. Jensen, Annebjerg. Og i de første Aar gik den helt godt, idet Baadene Ebba og Karen" da regnedes blandt de naturlige Trafikmidler mellem Nykøbing og Hovedstaden. Udviklingen tog jo imidlertid efter nogle Aars Forløb en helt ny Retning, idet Fragtmandsbilerne aad sig ind og slugte saa at sige al Stykgodstransporten, og dermed var Grundlaget for Paketfarten forsvundet. Nogle Kunder beholdt den ganske vist, men ikke tilstrækkelig til at sikre Rentabiliteten. I Fjor trak Rederiet Anholt sig tilbage og et nyt traadte til, men med ikke større Held. Og nu har dette ogsaa besluttet sig til at give op overfor den haarde Konkurrence og indstille Driften. Dette vil selvfølgelig betyde et nyt Plus for Fragtbilerne, vel ogsaa i nogen Grad for Banen, men det vil desværre ogsaa betyde et tilsvarende Minus for vor i Forvejen ingenlunde overbelastede Havn.

5 Omtale 28/11 (fuldt gengivet) Haandværkerforeningens Leder i 25 Aar. Det er ikke ualmindeligt, at Tømrermester Niels Frandsen i Nykøbing giver Rollen som Jubilar. Snarere maa man sige, at det er en jævnlig tilbagevendende Begivenhed. Ikke alene har han tilbagelagt alle de smaa personlige Jubilæer, der markeres af og 65-Aars Fødselsdagene, men han har tillige fejret baade 25- og 40-Aars-Jubilæum som Haandværksmester her i Staden, det sidste i Juni Maaned i Aar. Ved alle disse Mærkedage har Mester Frandsen, som hans populære Kælenavn er, været Genstand for adskillig Opmærksomhed, og dog blegner alle disse Mærkepæle af mere privat Karakter i Forhold til den, han passerer paa Lørdag. Da er det nemlig 25 Aar siden, han valgtes til Formand for Haandværkerforeningen her i Byen, og siden da har han været Haandværkerstandens ukronede nogle vil maaske sige selvherskende Konge her paa Pladsen. Dette siger noget helt andet end at fylde 60 Aar, hvad Folk i Reglen er ret uskyldige i, eller med Troskab at udfylde en privat Virksomhed, som man har kær, i 40 Aar, hvad ogsaa er ret naturligt, naar man er begyndt tidligt nok og Kræfterne iøvrigt slaar til. Men at staa som Midtpunktet for en stor Erhvervsorganisation i 25 Aar og Gang paa Gang blive genvalgt med Akklamation, det er noget, det ikke er enhver givet at udføre. Lige saa lidt er det enhver beskaaret at besidde det fornødne Fond af Lyst og Interesse til i et saadant Spand af Aar at ofre Tid og Kræfter paa at beklæde et ulønnet Tillidshverv for sine Standsfæller. At være Formand for Haandværkerforeningen i én lille By som Nykøbing er nemlig ikke det samme, som at være en pyntelig Nipsgenstand, der tages frem for at brillere ved højtidelige Lejligheder, medens Underførerne overlades det daglige Arbejde. Her er Tillidshvervet forenet med intensivt næsten dagligt Arbejde. Det er Formanden, der besørger hele Korrespondancen; det er ham, der møder til Konferencer af forskellig Art, og det er ham, det paahviler at udrede alle de spegede Traade, der i det daglige Samvær kan spindes mellem Haandværkere, hvis Interesser ikke altid er paralleltløbende. Men Mester Frandsen er i Stand til ved sin paa en Gang venskabelige og myndige Maade at faa alle Ujævnheder glattede. Han er med andre Ord den fødte Hærfører. Og havde han i sine unge Dage været lige saa militærvenlig, som han senere har udviklet sig til, vilde han sikkert i Dag mindst have været en stout Oberst. Heldigvis slog han i Stedet ind paa nyttigt Virke, og i Kraft heraf er det, at han paa Lørdag ved en Fest paa Hotel Phønix" fejres af sine Standsfæller og Venner i Nykøbing. Vi har ved de forudgaaende Højtideligheder skildret Tømrermester Frandsens Betydning som Borger og ikke mindst hans Betydning for den unge Slægt af Haandværkere. I Dag fejrer vi ham udelukkende som Høvidsmanden og blander vor Røst i Dagens Hyldestkor.

6 Omtale 30/11 (fuldt gengivet) Tømrermester Frandsens 25 Aars Jubilæum i Dag var præget af almindelig Flagning i Byen. I Løbet af Formiddagen modtog Jubilaren en Mængde Gratulationer i Form af Blomster og Gaver. De øvrige Bestyrelsesmedlemmer i Haandværkerforeningen overrakte en smuk Vase. Der var endvidere personlige Gratulanter fra Grundejerforeningen og Handelsforeningen, Bankdirektør Olsen og Formanden for Banken for Nykøbing S. og Omegn, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, mødte ogsaa for at lykønske. Omtale 2/12 (fuldt gengivet) Nykøbings Alderspræsident fylder 90 Aar. Paa Onsdag fejrer vor Bys ældste Indbygger, fhv. Mægler Hans Nielsen sin 90 Aars Fødselsdag. Egentlig behøvede vi kun at bringe alene den kortfattede Notits om Dagen for at sætte den ganske Stad i Feststemning. Hans Nielsen har det nemlig ikke saaledes som de fleste af hans Aargang, at de kun kendes og skattes af den ældre Generation. Han er kendt, agtet og afholdt af alle Aldersklasser i By og Omegn. Naar dette er Tilfældet skyldes det først og fremmest, at han har deri Lykke at eje et særdeles godt Helbred, der sætter ham i Stand til Dag efter Dag at færdes ude i Livet men dog navnlig, at han er i saa glimrende aandelig Vigør, at han til Fuldkommenhed kan følge med i alle Tidens Rørelser, forstaar ogsaa den unge Slægts Tanker, og, om saa skal være, godt kaste sig ud i en rask Disput til Fordel for Ungdommens Tanker, naar han finder dem Umagen værd at slaa et Slag for. Med andre Ord: Tiden er ikke løbet fra ham. Hans Nielsen er født i Rørvig den 4. December 1845, men allerede i 1861 flyttede han til Nykøbing, hvor han siden har haft sit Virkefelt. At give en Livsbeskrivelse af Hans Nielsen vilde være det samme som at skrive et Stykke af vor Bys Historie; men hertil kan der ikke blive Plads i en Fødselsdagsartikel. Sin Løbebane her i Byen indledede Hans Nielsen som Købmandskarl for siden, da han blev gift, at etablere sig som Værtshusholder. Men der var en iøjnefaldende Forskel paa ham og hans samtidige Fagfæller. Ikke alene drak han ikke sammen med Gæsterne; men han vaagede ogsaa over, at ingen af disse gik over Stregen. Han kendte alle dem, der kom i Forretningen og var der en af disse, der ytrede Lyst til at bruge flere Penge, end hans Økonomi taalte, kunde Hans Nielsen godt afværge en Nybestilling med at sige; Du har ikke Raad til at ofre flere Penge paa mig. Du maa hellere gaa hjem". Det hændte, at en saadan Henstilling blev unaadig optaget i Øjeblikket, men Dagen derpaa blev den opfattet rigtigt, nemlig som et Udslag af Værtens Ridderlighed og Uegennytte. Ja, det kunde endog hænde, at Hans Nielsen gjorde direkte Propaganda for Afholdsbevægelsen. En saadan Optræden maatte selvfølgelig aftvinge alle fornuftige Menneskers Agtelse. Men Hans Nielsen havde en Skavank, som stak slemt af i det daværende Borgerskabs Øjne. Han var nemlig Demokrat, Venstremand af reneste Vand, og det værste var endda, at han ikke stak sine kætterske Meninger under Stolen. En saadan Frimodighed hos en mindre Næringsdrivende havde Datidens herskende Højreklike vanskeligt ved at forsone sig med. Til Gengæld blev Hans Nielsens Lokaler Samlingssted for de demokratiske Elementer fra By og Land og han selv en Personlighed, som de saa op til, og det var ingen Tilfældighed, at Demokratiet omsider var vokset sig saa stærkt, saa det kunde gøre sig gældende ved et Byraadsvalg, at det da satte Hans Nielsen Ind i Byens Raad. Den konservative Borgmester Jacobsen, var vel Ikke glad for dette nye Skud, men efter kort Tids Forløb maatte han dog gøre den Indrømmelse, at Hans Nielsen var en forstandig Mand, der førte fornuftig Tale, og det gik her som altid, at i det lange Løb finder fornuftig Tale Gehør. Derfor blev det ogsaa Nielsen beskaaret i de to Perioder, han sad i Byraadet, at øve betydelig større Indflydelse, end hans Mindretalsstilling berettigede ham til. Siden da har Hans Nielsen haft saa mange Tillidshverv at røgte, at vi ingen Tal har paa dem. Ikke alene hans politiske Meningsfæller, men hele Borgerskabet lærte nemlig at kende ham som Manden med den gode Forstand, parret med en til det yderste udviklet Sans for

7 Retfærdighed, hvorfor man uden Skrupler kunde lægge endog betydelige Spørgsmaals Løsning i hans Haand. Paa Grund af Hustruens svigtende Helbred maatte Hans Nielsen opgive sin Restaurationvirksomhed og begyndte derefter at virke som Ejendomsmægler. Ogsaa i den Egenskab skabte han sig en stor Virksomhed. Han havde en ypperlig Evne til at vurdere en Ejendoms Værdi. Hans noksom bekendte Retsindighed indgød baade Sælger og Køber en ubetinget Tillid, og denne blev aldrig svigtet. I mange Aar mæglede han i næsten alle Ejendomshandler i hele Odsherred. Han havde en sjælden Evne til at finde den passende Køber frem til de forskellige Ejendomme. Men pludselig lagde han op. Det sket under Krigstidens Højkonjunktur, da Ejendomshandlerne fo'r som en Farsot ud over Landet og Ejendomsmæglerne tjente Penge i Spandevis. Den, der skriver disse Linier, spurgte Hans Nielsen, hvorfor han lod en saa gylden Tid glide sig forbi, og fik da det for denne saa karakteristiske Svar: Jeg har altid bestræbt mig for at kunne se baade Køber og Sælger stift i Øjnene. Dette kan jeg ikke, hvis jeg gaar ud i denne Tids Heksedans, hvor Landbrugsejendomme sælges til Fantasipriser, saa det, efter min Mening vil være umuligt for Køberen at klare sine Forpligtelser, naar vi atter kommer ned til normale Konjunkturer og derfor vil Jeg heller lægge op". Saadan er Hans Nielsens Tankegang og Livsvandel. Ingen vil derfor kunne forundre sig over, at Nykøbing er stolt af at eje en saadan Personlighed som sin Alderspræsident, saa lidt som nogen kan fortænke Nykøbing radikale Venstreforening i, at den for 10 Aar siden optog ham som sit første og eneste Æresmedlem. Hans Nielsens politiske Interesse og Indstilling er ganske den samme nu som i hans Ungdom. Endog saa sent som ved det nys afholdte Vælgermøde her i Nykøbing saa man den 90aarige Demokrat holde trofast Stand i en overhed og tætpakket Sal, Ja, mere end det. I Dagene forud for Valget kikkede han jævnlig ind paa vort Partis Valgbureau for at forvisse sig om, at denne eller hin var paa Valglisten. Han virkede nemlig som Husagitator for den Politik, han har kær. Det vil derfor heller ikke vække Forbavselse, at den radikale Forening agter at fejre sin Jubilolding. Det kan ikke ske paa selve Fødselsdagen, men i Ugen derefter. Omtale 2/12 (delvis gengivet) Nykøbing Haandværkerforening. En Generalforsamling i Arbejdets og Festens Tegn. Nykøbing Haandværkerforening afholdt i Lørdags sin aarlige Generalforsamling, forinden Medlemmerne gik til Fest for at fejre Formandens 25 Aars Jubilæum. Generalforsamlingen indlededes med, at der optoges 16 nye Medlemmer, saaledes nu tallet er nu oppe paa 192. Formandens Beretning. Formanden, Tømrermester N. Frandsen bød velkommen og en Mindetale over de i Aarets Løb afdøde Medlemmer, Murermester Aug. Petersen, Barber C. J. Nielsen og Restauratør H. L. Olsen, hvortil Forsamlingen sluttede sig ved at rejse sig. Formanden rettede en Tak til Foreningen for den Opmærksomhed, som var bleven ham til Del paa Jubilæumsdagen. Han karakteriserede Aaret, der var gaaet, som et af de rolige. Overvættes med Arbejde havde der vel Ikke været, men de fleste Haandværkere havde dog haft Jævn god Beskæftigelse. Det var med stor Glæde, at Haandværkerne havde set, at Byraadet havde forbeholdt det store Arbejde ved Opførelsen af Alderdomshjemmet for Byens Haandværkere. Paa den Tekniske Skole har vi maattet skifte to Lærere. Konstruktør Tage Andersen, der fungerede som Tegnelærer, fik en Stilling i København. Vi averterede efter en ny Tegnelærer, men der meldte sig ingen, hvorfor Skoleudvalget for i Vinter har faaet lokket mig til at tage min gamle Gerning op igen. Lærer Sembach, der underviste i Aftenskolen, har paa Grund af Sygdom maattet trække sig tilbage. I hans Sted har vi antaget Postassitent Hermansen, der synes at gøre god Fyldest i Stillingen. I ældste Aftenskoleklasse har vi i mange Aar kunnet glæde os ved Lærer Jensens Virksomhed, som vi haaber maa fortsætte langt ud i Fremtiden. Han har en sjælden god Evne til at gøre Eleverne interesseret i Skolearbejdet. I yngste Tegneklasse har Tømrer P. Johs. Rasmussen virket i 25 Aar som Lærer og har her gjort en Indsats, som vi senere forbeholder os at hylde ham for. Min Omtale af Skolen skal slutte med en PaamindeIse til Principalerne om at sørge for, at Eleverne søger Skolen. Der er her ikke saa lidt at paatale. Vi har alt for mange Forsømmelser uden lovlig Grund. Der er ingen Mening i, at Foreningen med store Ofre opretholder Teknisk Skole og Mestrene betaler Skolepengene, naar Eleverne

8 ikke udnytter den. Efter Loven kan vi pudse Politiet paa de Forsømmelige, men dette skulde vi dog nødig ind paa. Regnskabet for Håndværkerforeningen og Teknisk Skole fremlagdes af Kassereren, Savværksejer L. S. Poulsen. Foreningens Regnskab balancerede med 6943 Kr. Kontingentet har udgjort 1449 Kr., Renter af Obligationer og Aktier 195 Kr., Hørve, Asnæs og Vig- Asminderup Haandværkerforeninger har indbetalt hver 50 Kr. I Overskud fra Varelotteriet er indgaaet 1406 Kr. Af Udgifterne nævner vi: Den aarlige Juleuddeling 125 Kr., Kontingent til Fællesorganisationen 340 Kr., Tilskud til Folkebiblioteket 50 Kr., do. til Hovedgadens Juleudsmykning 200 Kr., Tilskud til Teknisk Skole 1861 Kr. Foreningens Status viser en Formue paa 59,871 Kr. 99 Øre. Heraf er 2520 Kr. udlaant paa Veksler. Teknisk Skoles Regnskab balancerede med 4097 Kr. 80 Øre. Dens Indtægter har været følgende: Tilskud: fra Holbæk Amts Sparekasse 75 Kr., fra Amtets Skolefond 37 Kr. 50 Øre, Det Rejersenske Fond 100 Kr, Nykøbing Kommune 200 Kr. Staten 1460 Kr. Indgaaet Skolepenge 364 Kr. Skolens øvrige Udgifter er dækket af Haandværkerforeningens Tilskud paa 1861 Kr. Begravelseskassens Regnskab fremlagdes af Murermester H. V. Andersen. Det balancerede med 1255 Kr. og sluttede med en Formue paa 1030 Kr. Der var i Aarets Løb udbetalt 200 Kr. i Begravelseshjælp. Redaktør Marius Pedersen spurgte, om ikke Haandværkerforeningen vilde leje sin Festsal ud til andre Foreninger, L. S. Poulsen: Det vil vi meget nødig. Det har ingen økonomisk Betydning for Foreningen, men adskillig Ulempe. Murermester H. V. Andersen: Salen er bygget til Brug for Haandværkerforeningen og skal ikke være til andet. Overplejer Lading-Petersen: Det blev i Fjor vedtaget, at Foreningen skulde yde Tilskud til Herbergsforeningen, men vi har ikke faaet noget. Jeg hører nu, at det skal skyldes en Forglemmelse. Og da vi i Dag er i Feststemning, skal jeg ikke rette nogen stærk Bebrejdelse mod Bestyrelsen, men blot pointere, at vi dog gerne skulde have det saadan for Fremtien, at hvad Generalforsamlingen vedtager, ogsaa bliver efterlevet. Formanden: Ja, Jeg kan kun hertil udtale min Beklagelse. Efter disse Bemærkninger godkendtes baade Regnskab og Beretning. Omtale 12/12 (fuldt gengivet) Dødsfald. Fhv. Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, er i Nat død, 85 Aar gammel. Ved dette Dødsfald har Nykøbing mistet en af sine gamle og stoute Haandværkerskikkelser, en Mand, for hvem Haandværkeræren betød saa overordentlig meget. Et tarveligt udført Haandværksarbejde fyldte ham med den dybeste Foragt, men til Gengæld kunde han endnu i sin høje Alderdom udtrykke sin hjertelige Glæde over et vel udført Stykke Arbejde. I mange Aar virkede Jørgensen som Tegnelærer ved Nykøbing tekniske Skole og udfoldede herigennem en Virksomhed, der satte blivende Spor hos mange af det senere Slægtleds Haandværkere. Han var en streng og myndig Lærer, men de Unge lærte ham hurtig at kende som den gode og samvittighedsfulde Vejleder. Samvittighedsfuldhed var en af Maler Jørgensens mest fremtrædende Egenskaber. Det prægede ham ikke alene som Haandværker, men ogsaa i hans mangeaarige Virksomhed dels som Medhjælper i Bondestandens

9 Sparekasse og dels som Skatteraadsmedlem, en Stilling, han først opgav, da han var over 70. I de sidste Aar har Maler Jørgensen gennemgaaet svære Sygdomme, men i Efteraaret bedredes hans Helbred, saa han følte sig helt rask. Han havde endog til i Aften indtegnet sig som Deltager i den radikale Venstreforenings Fest for den gamle Mægler Hans Nielsen. I Søndags blev Jørgensen imidlertid angrebet af en Mavesygdom, der blev den umiddelbare Aarsag til Døden. Omtale 14/12 (fuldt gengivet) Dødsfald. Formanden for Arbejdsmændenes Fagforening her i Nykøbing, Byraadsmedlem Frederik Petersen er i Aftes død, 65 Aar gl. Fr. Petersen var en fremragende Organisationsmand og sine Standsfæller en god Leder. Han var udrustet med en god Forstand og dette i Forbindelse med hans Evne til at optræde baade med Ro og Fasthed gjorde ham velegnet til at løse mange indviklede Spørgsmaal. Han var ikke nogen Kampnatur i den Forstand, at han stilede mod Konflikter, men søgte ved Forhandling at jævne mulige Uoverensstemmelser. Det er da ogsaa en Kendsgerning, at i alle de Aar, han har været Formand for Arbejderorganisationen, har han været i Stand til at afbøde større Stridigheder mellem Arbejdere og Arbejdsgivere. I Byraadet har han haft Sæde siden 1933, og han var Medlem af to saa betydningsfulde Udvalg som Gade- og Vejudvalget og Socialudvalget. Navnlig i det sidste fik han en betydelig Indflydelse, idet han sad inde med stor Indsigt i de fleste Ansøgeres Forhold, og som den retlinede Natur, han var, søgte han altid at gøre Ret og Skel til alle Sider. Frederik Petersen var ogsaa Indehaver af forskellige andre Tillidshverv. Han var saaledes i Bestyrelsen for Sygekassen og var i en lang Aarrække Kasserer for Selvhjælpsforeningen. Han har været syg siden i Sommer, hvor en ulmende Sukkersyge tog Overhaand. Hertil stødte Koldbrand i begge Ben, og den lænkede ham til et langt og smertefuld Sygeleje. Hans Efterfølger i Byraadet bliver Lærer A. Bjørnsgaard, der er første Suppleant paa Socialdemokratiets Kandidatliste. Omtale 17/12 (fuldt gengivet) De tre Nykøbing-Byer. I Guldsnorenes Blad Vor Stand" har en Indsender bebrejdet Stednavneudvalget, at Landet stadig har tre Byer, som hedder Nykøbing. Det forvirrer baade Postvæsen og Jernbanevæsen. Indsenderen foreslaar, at Nykøbing S. I Fremtiden skal være Landets eneste Nykøbing, medens de to andre Byer af samme Navn bliver døbt om til Falsterkøbing og Morskøbing. Borgmester og Landstingsmand H. P. Jensen, Nykøbing F., protesterer dog overfor Politiken" imod, at hans By skulde døbes om. Den er den største af de tre Byer, siger han, og derfor skal den altid hedde Nykøbing, saa kan de andre om at tage Navneforandring. Vi synes nu godt, den voldsom store Nykøbing derovre paa Falster kunde være saa rar at lade den lille sjællandske Navnebroder beholde sit Navn. Hvad skulde vor By ellers hedde? Sjællandskøbing er jo ikke til at sige, og Odskøbing lyder rædsomt. Kan nogen finde et pænt og passende Navn hvis galt skulde være?

10 Herm. Andersen, Fragtmand, Til. 197, Havnevej. Ejner 0. Johnsen, Bogtrykker, Nykøbing. Peter Petersen, Fragtmand, Nyledsbakken. H. V. Andersen, Murermester, Billesvej, Nykøbing. Th. Jørgensen, Gartneriet»Abrikona«, Nykøbing. Aksel Petersen, Cigarhandler, Nykøbing, Knud Andersen, Vulkanisør, Algade 64, Nykøbing. Aage Larsen, Kiosken, Tlf. 318, Nykøbing. Nykøbing Autoværksted, Johs. Rasmussen, Tlf Viggo Andersen, Købmand, Lindeallé, Nykøbing. E. C. Larsen, aut. elektr. Installatør, Algade 7, Nykøbing. Tlf P. A. Rasmussen, Møller, Grevinge og Nykøbing. Emil Andersen, Handelsmand, Nyledsbakken. Karen Larsen, Hjemmebageriet, Tlf. 62, Nykøbing. Viggo Rasmussen, Konditor, Algade 17, Nykøbing. Banken for Nykøbing Sj. og Omegn. Johs. Larsen, Bagermester, Svanestræde, Tlf Frederik Rodian, Engelsk Beklædningsmagasin, Nykøbing. C. Bendixen, Snedkermester, Nykøbing. Knud Larsen, Isenkramforretning, Nykøbing. Forsikringsselskabet»Baltica«, Willy Andersen, Repræsentant, Nykøbing. P. M. Christoffersen, Malermester, Nykøbing. P. Larsen, (0. Werner Hansens Eftflgr.), Nykøbing. K. Svensson, Skrædermester, Tlf. 154, Nykøbing. Carl Christensen, aut. Chevroletforhandler, Nykøbing. H. Madsen, Landmandshotellet, Nykøbing. Kontrolhønseriet Grønnehave, Chr. Petersen. J. V. Clausen & Søn, Smedemestre, Nykøbing. Mejeriet Billesborg. Slagteriudsalget, Tlf. 200, Nykøbing. J. Svinding Christensen, Isenkræmmer, Nykøbing. Harald Nielsen, Mode- & Manufakturforretning, Nykøbing. Wøldike Christensen, Købmand, Nørregade, Nykøbing. Wilh. Nielsen, Hotelejer, Nykøbing. N. Frandsen, Tømrermester, Nykøbing. Holger Olsen, Vognmand, Nykøbing. Joh. Guldbrandsen, Herre- & Dameskræderi, Nykøbing. L, Boye Petersen, Vognmand, Telf. 331, {Nykøbing. A. Hansen, Frisør,»Grand Salon«, Nykøbing Tlf. 96. Højby Sj. Tlf.88 A. Iversen, Bagermester, Nykøbing. R. M. Johansen, Købmand, Nykøbing. Odsherreds Ægforretning A/S, Nykøbing. Laur. Olsen, Resturatør, Nykøbing. C. F. Petersen, Smedemester & Maskinhandler Nykøbing. Chr. Petersen, Malermester, Grundtvigsvej 7, Nykøbing. Oskar Petersen, Snedkermester, Nykøbing.

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering.

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering. Omtale 19/10 (fuldt gengivet) S. N. S. faar Automat-Telefoner. Telefonselskabet installere for Tiden et moderne fuldautomatisk Anlæg paa Sindssygehospitalet i Nykøbing. Der opstilles spredt over samtlige

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Beretning fra Amtssygehuset. I den af Amtsraadet udsendte Beretning for Sygehusene oplyser Sygehuslæge Aage Madsen bl. a., at Sygehuset i Nykøbing i 1920 har behandet i alt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere