Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret 1934/35. Af den fremgaar det, at der i Regina" er fremvist 92 Film, deraf en skattefri og 9 danske. I Forlystelsesskat er betalt 8931 Kr., hvoraf der tilkommer Kommunen 2977 Kr. plus 100 Kr. i Bevillingsafgift. Aaret forud androg Forlystelsesskatten 9398 Kr. og Kommunens Andel 3132 Kr. Højby Sogneraad fremsatte Krav om Erstatning for en ødelagt Slange ved Branden i Ellingehuse. Brandvæsenet i Nykøbing havde laant en af Højby Sprøjtens Slanger, den gik imidlertid i Stykker endda før der kom ordentlig Pres i Slangen. Brandinspektøren havde afgivet en Erklæring, og han mente ikke, at der var Grund til at yde Erstatning for den ødelagte Slange. Byraadet sluttede sig hertil. Arrestforvarer Heegaard androg om Vederlag for udført Tjeneste under Politibetjent Hansens Kurophold. Det bevilgedes. Der forelaa Skrivelse fra LRS Gideon med Udskrift af Dommen i Kommunens Skattesag. Man ved ikke at foretage mere i Sagen. Udenfor Dagsordenen foretoges Valg af to Medlemmer til Kredsvalgbestyrelsen; der valgtes Borgmesteren og Næstformanden Johs. Olsen. Til Valgbestyrelse valgtes de øvrige Byraadsmedlemmer og desuden 4 Tilforordnede, nemlig Bogholder Marcher, Fru Dr. Egede, Boghandler Gunner Rasmussen og Avlsbruger Vald. Andersen. Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Dødsfald. Asylmoder Frk. Marie Faxholm, Nykøbing, Datter af forlængst afdøde Redaktør Faxholm, er i Nat død paa Nykøbing Sygehus, 52 Aar gammel. Marie Faxholm var kendt som en meget varmhjertet Kvinde, der ofte viede sine Kræfter til at mildne Medmenneskers Sorger. Hun var en stor Børneven. I mange Aar har hun holdt privat Pogeskole her i Byen, og mange yngre Borgere har hos hende faaet den første Evne i Bogens Kunst. Hun havde en sjælden Evne til at vække Børns Interesse. Det var derfor kun saare naturligt, at da Asylet atter kom i Gang her i Byen at hun blev overladt Pladsen som Asylmoder. Kun et Aar virkede hun i denne Stilling. I Sommer maatte hun lade sig indlægge paa Amtssygehuset til Behandling af en ondartet Mavesygdom, der ikke lod sig standse. Omtale 25/10 (fuldt gengivet) Generalforsamling i Gymnastikforeningen. Man vedtog ikke at deltage i Bystævnet. Nykøbing Gymnastikforening holdt i Aftes en velbesøgt Generalforsamling paa Hotel Phønix. Formanden, Politibetjent Hansen bød Velkommen og til Dirigent valgtes Lærer Holm. Af Formandens Beretning fremgik det, at Foreningen har 140 aktive Medlemmer og 30 passive. Man har deltaget i Bystævnet i Kalundborg, hvor man blev Nr. 3, desuden har Foreningen deltaget i Opvisninger i Højby og i Nykøbing. I Aar er der oprettet et Drengehold, saaledes at man nu har 5 Hold Gymnaster. Kassereren, Engelbrecht Nielsen fremlagde Regnskabet, der balancerede med 2425 Kr. og udviste en Beholdning paa 1131 Kr. Det godkendtes enstemmigt. Til Formand genvalgtes Politibetjent Hansen, til Kasserer for Motionsdameholdet genvalgtes Frk. Edith Larsen, til Kasserer for det yngre Damehold Fru Aage Larsen, for Motionsherrerne Snedker Bjerre og for det unge Herrehold Engelbrecht Nielsen. Til Revisorer genvalgtes Boghandler Gunnar Rasmussen og Lærer Holm.

2 Fra Bestyrelsen forelaa Forslag om ikke at deltage i Bystævnet. Bestyrelsen mente, at det skadede Gymnastiken i Nykøbing, desuden var der en Udgift paa mindst 100 Kr. hvert Aar. Med 20 Stemmer mod 13 vedtoges Bestyrelsens Forslag. Desuden vedtoges et Par Lovændringer. Efter Generalforsamlingen var der en Festlighed med Dans for Foreningens Medlemmer. Omtale 29/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad har Møde i Aften. Dets ordinære Mødedag var i Tirsdags, men da maatte man af Hensyn til Valget aflyse. Selv med disse otte Dages Udskydelse er der dog ikke blevet nogen lang Dagsorden ud af det. Kun tolv Sager til det offentlige Møde, og heraf optager endda Efterretningssagerne talmæssig set den største Del. Blandt disse er der dog ogsaa nogle af mere vidtrækkende Betydning. Der er saaledes Skrivelse fra Socialministeriet, hvori Planen til Alderdomshjemmet godkendes, ligesom der fra Indenrigsministeriet foreligger baade Dispensation fra Byggeloven til samme Formaal og Tilladelse til at optage det til Opførelsen nødvendige Laan. Alt dette vil sige, at Banen nu er klar, saa Byggeriet kan sættes i Gang, og rimeligvis vil Byraadet samtidig tage Beslutning om Fremgangsmaaden ved den forestaaende Licitation. En Indstilling fra Gade- og Vejudvalget har en ikke ringe Interesse. Den gaar nemlig ud paa, at der fastsættes Byggelinier langs Egebjærgvejen og Rørvigvejen. Bliver dette vedtaget, vil dette være de to første Veje her i Kommunen, hvor Grundejerne tilpligtes at trække eventuelle Nybygninger saa langt tilbage, at eventuelle fremtidige Vejudvidelser kan finde Sted, uden at man kommer i Konflikt med Bygningerne. Da netop disse to Veje med deres stigende Trafik meget vel kan tænkes at blive Genstand for Udvidelser indenfor en overskuelig Fremtid, vil det være af stor økonomisk Betydning for Kommunen, at den da ikke kommer ud for at skulle ekspropriere allerede opførte Bygninger for at komme frem med Udvidelsen. Hvad dette betyder har Amtsvejvæsenet jo haft adskillige dyrekøbte Erfaringer for. Endelig kan nævnes, at Holbæk Amt fremsender Meddelelse om, at det i Fjor udførte Nødhjælpsarbejde her i Kommunen er kendt værdigt til Anmeldelse til dets mellemkommunale Refusionsforbund, samt at Dansk Kvindesamfund" anmoder om, at der atter i Aar maa blive oprettet Efterskole for unge Piger. Omtale 30/10 (fuldt gengivet) Byraadsmødet i Aftes. Socialdemokrateren uenige om Byggelinierne. Nykøbing Byraad holdt Møde i Aftes. Paa Dagsordenen var en længere Række Efterretningssager, som vi tidligere har omtalt. Desuden forelaa der Indstilling fra Gade- og Vejudvalget om Fastsættelse af Byggelinier

3 for Rørvigvej og Egebjærgvej. Paa de paagældende Veje maa der kun opføres Huse i en Afstand Vejens Midtlinje paa 12 Meter. Udvalgsformanden, Mejeribestyrer Iversen motiverede Indstillingen. Den stigende Trafik kunde medføre, at det blev nødvendigt at udvide de to Veje, man vilde derfor sikre sig, at der ikke blev opført Ejendomme saa nær Vejbanen, at en saadan Udvidelse vanskeliggjordes. Fr. Petersen, Vangen, fandt, at dette var et uberettiget Indgreb i Ejendomsretten. Der var jo allerede nu mange Bygninger, der saa laa for nær Vejen. Han fandt det desuden uheldigt, at man kun havde taget to af Byens Veje i Betragtning. Iversen bemærkede hertil, at de paagældende Veje var de to Hovedtilkørsler til Byen. Tømrermester Johs. Olsen forespurgte, om man ikke kunde nedsætte Afstanden fra Vejens Midte til 10 Meter. Dette mente Iversen ikke at kunne gaa ind paa. Man gik derefter til Afstemning om det saare vigtige Spørgsmaal. 5 stemte for Udalgets Indstilling, 1 imod (Fr. Petersen, Vangen), og 1 undlod at stemme. Der forelaa Andragende fra Dansk Kvindesamfund om Afholdelse af Efterskole i Husholdning for unge Piger i Vinteren Det overlodes til Skoleudvalget at træffe Bestemmelse. Fra Plejehjemmet i Tølløse var fremsendt Forslag om en Ændring af Reglerne for den økonomiske Side ved Børnehjemmets Drift. Hidtil har det eventuelle Underskud ved Driften været dækket af de forskellige Kommuner i Forhold til den Brug, disse gør af Hjemmet. Det nye Forslag gaar ud paa, at kun 1/4 af Underskudet dækkes i H. t. Belægningen, medens de 3/4 dækkes af Amtskommunen og de tre Købstæder i Forhold til Indbyggerantallet. Endelig ønskede man den Ændring, at Plejeforeningens Formand ikke længere er selvskrevet til Medlem af Plejehjemmets Bestyrelse, men, at Plejehjemsforeningen vælger et Medlem til Bestyrelsen. Amtet meddelte, at dette for sit Vedkommende havde tiltraadt den Ændring, og det samme gjorde Byraadet. Derefter gik man over til det lukkede Møde. Omtale 13/11 (fuldt gengivet) Alderdomshjemmet i Nykøbing endelig vedtaget. Spørgsmaalet om Opførelse af et Alderdomshjem i Nykøbing har jo adskillige Gange været paa Tale i Byraadet, og i Realiteten var det ogsaa vedtaget at bygge, men derimod ikke formelt. Byraadet havde nemlig gjort sin Vedtagelse afhængig af, hvor stor Byggeudgiften vilde blive. Men efter at man i Aftes ifølge indhentede Tilbud havde faaet Klarhed Herover, vedtog Byraadet enstemmigt at gaa i Gang med Opførelsen. Arbejdet herved overdrages følgende Haandværksmestre: Tømrerarbejdet: Tømrer Laur. Nielsen, Kildestræde, 19,350 Kr. Murerarbejdet: Murer L. Svendsen 30,976 Kr. Snedkerarbejdet: Savværksejer L. S. Poulsen 12,206 Kr. Malerarbejdet: Maler P. M. Christoffersen 3250 Kr. Blikkenslagerarbejdet: Blikkenslager Alfr. Bendtsen 4592 Kr. Elektr. Installation: Installatør E. Larsen 2090 Kr. Omtale november (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Aftes et Meget kortvarigt offentligt Møde. Fra Skoleudvalget var fremsendt Forslag til Instruks for den nye Skolebetjent. Instruksen, der blev enstemmig tiltraadt af Byraadet, udmærkede sig ved en prisværdig Korthed. Den gamle Instruks var saa lang og omstændelig, at det, som Iversen sagde, var nødvendigt for Skolebetjenten at gaa med den i haanden altid for at sikre sig imod at overtræde den.

4 For Elektricitetsudvalget forelagde Grue et Forslag om at forlænge den bestaaende Hovedledning ud over Vestre Lyng, idet der havde meldt sig 11 nye Aftagere. Disse havde forpligtet sig til at betale 2500 Kr. af det Beløb, som Hovedledningen koster, mod at Summen afdrages paa 10 Aar. Den øvrige Del af Anskaffelsessummen kunde afholdes af indeværende Aars Driftsbudget. Fra Socialudvalget forelaa Indstilling om at modtage et Tilbud fra Amtet om, at Kommunen sikrede sig Belægningsret paa Amtets Arbejdsanstalt i Holbæk. C. V. Christensen motiverede Indstillingen med, at der i Sociallovens 36 netop ligger et Paabud om, at Kommunen enten selv skal anskaffe sig en saadan Anstalt eller sikre sig Adgang til Indlæggelse andet Steds, saa man altid er i Stand til at anbringe subsistensløse omstrejfende Personer. Det medfører ingen Udgift for Kommunen ud over, hvad der betales for den daglige Belægning. Indstillingen vedtoges. Omtale 16/11 (fuldt gengivet) Juleudsmykningen i Nykøbing. Atter i Aar vil Hovedgaden i Nykøbing blive festligt smykket med Guirlander og Lyseffekter i Tiden op mod Jul. Handelsstandsforeningen har faaet Byraadets Sanktion og Støtte, og i Aftes var der Bestyrelsesmøde i Turistforeningen, hvor man som sædvanlig vedtog at ofre 200 Kr. paa dette Formaal. Samtidig fik Bestyrelsen forelagt Regnskabet for Asfaltballet. Det viste sig, at Nettoudbyttet kun har været 1142 Kr. Indtægten var lidt over 4000 Kr., men Udgiften nærmede sig i betænkelig Grad de 3000 Kr. Omtale 19/11 (fuldt gengivet) Folketallet i Nykøbing. Kommunekontoret er nu færdig med Gennemgangen af Materialet fra Folketællingen, og Resultatet viser en Befolkningsfremgang paa 167, heraf falder de 90 paa en Forøgelse af Sindssygehospitalets Patienttal. Vi gengiver de officielle Tal med Tallet fra 1930 i Parantes: (4133), hvoraf 566 (365), var midlertidigt nærværende og 68 (69) midlertidigt fraværende. Af disse bor 1410 (1318) paa Sindsygehospitalet, nemlig Funktionærer med Familie 396 (394) og Patienter 1014 (924). Omtale 22/11 (fuldt gengivet) Paketfarten indstilles. Ruten mellem Nykøbing og København bukker under for Konkurrencen. Det er ingen Hemmelighed, at Paketfarten mellem Nykøbing Havn og København ikke har været nogen lukrativ Virksomhed i de senere Aar. Den blev startet for 15 Aar siden af Rederiet Anholt", hvis Reder var Generalkonsul C. P. Jensen, Annebjerg. Og i de første Aar gik den helt godt, idet Baadene Ebba og Karen" da regnedes blandt de naturlige Trafikmidler mellem Nykøbing og Hovedstaden. Udviklingen tog jo imidlertid efter nogle Aars Forløb en helt ny Retning, idet Fragtmandsbilerne aad sig ind og slugte saa at sige al Stykgodstransporten, og dermed var Grundlaget for Paketfarten forsvundet. Nogle Kunder beholdt den ganske vist, men ikke tilstrækkelig til at sikre Rentabiliteten. I Fjor trak Rederiet Anholt sig tilbage og et nyt traadte til, men med ikke større Held. Og nu har dette ogsaa besluttet sig til at give op overfor den haarde Konkurrence og indstille Driften. Dette vil selvfølgelig betyde et nyt Plus for Fragtbilerne, vel ogsaa i nogen Grad for Banen, men det vil desværre ogsaa betyde et tilsvarende Minus for vor i Forvejen ingenlunde overbelastede Havn.

5 Omtale 28/11 (fuldt gengivet) Haandværkerforeningens Leder i 25 Aar. Det er ikke ualmindeligt, at Tømrermester Niels Frandsen i Nykøbing giver Rollen som Jubilar. Snarere maa man sige, at det er en jævnlig tilbagevendende Begivenhed. Ikke alene har han tilbagelagt alle de smaa personlige Jubilæer, der markeres af og 65-Aars Fødselsdagene, men han har tillige fejret baade 25- og 40-Aars-Jubilæum som Haandværksmester her i Staden, det sidste i Juni Maaned i Aar. Ved alle disse Mærkedage har Mester Frandsen, som hans populære Kælenavn er, været Genstand for adskillig Opmærksomhed, og dog blegner alle disse Mærkepæle af mere privat Karakter i Forhold til den, han passerer paa Lørdag. Da er det nemlig 25 Aar siden, han valgtes til Formand for Haandværkerforeningen her i Byen, og siden da har han været Haandværkerstandens ukronede nogle vil maaske sige selvherskende Konge her paa Pladsen. Dette siger noget helt andet end at fylde 60 Aar, hvad Folk i Reglen er ret uskyldige i, eller med Troskab at udfylde en privat Virksomhed, som man har kær, i 40 Aar, hvad ogsaa er ret naturligt, naar man er begyndt tidligt nok og Kræfterne iøvrigt slaar til. Men at staa som Midtpunktet for en stor Erhvervsorganisation i 25 Aar og Gang paa Gang blive genvalgt med Akklamation, det er noget, det ikke er enhver givet at udføre. Lige saa lidt er det enhver beskaaret at besidde det fornødne Fond af Lyst og Interesse til i et saadant Spand af Aar at ofre Tid og Kræfter paa at beklæde et ulønnet Tillidshverv for sine Standsfæller. At være Formand for Haandværkerforeningen i én lille By som Nykøbing er nemlig ikke det samme, som at være en pyntelig Nipsgenstand, der tages frem for at brillere ved højtidelige Lejligheder, medens Underførerne overlades det daglige Arbejde. Her er Tillidshvervet forenet med intensivt næsten dagligt Arbejde. Det er Formanden, der besørger hele Korrespondancen; det er ham, der møder til Konferencer af forskellig Art, og det er ham, det paahviler at udrede alle de spegede Traade, der i det daglige Samvær kan spindes mellem Haandværkere, hvis Interesser ikke altid er paralleltløbende. Men Mester Frandsen er i Stand til ved sin paa en Gang venskabelige og myndige Maade at faa alle Ujævnheder glattede. Han er med andre Ord den fødte Hærfører. Og havde han i sine unge Dage været lige saa militærvenlig, som han senere har udviklet sig til, vilde han sikkert i Dag mindst have været en stout Oberst. Heldigvis slog han i Stedet ind paa nyttigt Virke, og i Kraft heraf er det, at han paa Lørdag ved en Fest paa Hotel Phønix" fejres af sine Standsfæller og Venner i Nykøbing. Vi har ved de forudgaaende Højtideligheder skildret Tømrermester Frandsens Betydning som Borger og ikke mindst hans Betydning for den unge Slægt af Haandværkere. I Dag fejrer vi ham udelukkende som Høvidsmanden og blander vor Røst i Dagens Hyldestkor.

6 Omtale 30/11 (fuldt gengivet) Tømrermester Frandsens 25 Aars Jubilæum i Dag var præget af almindelig Flagning i Byen. I Løbet af Formiddagen modtog Jubilaren en Mængde Gratulationer i Form af Blomster og Gaver. De øvrige Bestyrelsesmedlemmer i Haandværkerforeningen overrakte en smuk Vase. Der var endvidere personlige Gratulanter fra Grundejerforeningen og Handelsforeningen, Bankdirektør Olsen og Formanden for Banken for Nykøbing S. og Omegn, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, mødte ogsaa for at lykønske. Omtale 2/12 (fuldt gengivet) Nykøbings Alderspræsident fylder 90 Aar. Paa Onsdag fejrer vor Bys ældste Indbygger, fhv. Mægler Hans Nielsen sin 90 Aars Fødselsdag. Egentlig behøvede vi kun at bringe alene den kortfattede Notits om Dagen for at sætte den ganske Stad i Feststemning. Hans Nielsen har det nemlig ikke saaledes som de fleste af hans Aargang, at de kun kendes og skattes af den ældre Generation. Han er kendt, agtet og afholdt af alle Aldersklasser i By og Omegn. Naar dette er Tilfældet skyldes det først og fremmest, at han har deri Lykke at eje et særdeles godt Helbred, der sætter ham i Stand til Dag efter Dag at færdes ude i Livet men dog navnlig, at han er i saa glimrende aandelig Vigør, at han til Fuldkommenhed kan følge med i alle Tidens Rørelser, forstaar ogsaa den unge Slægts Tanker, og, om saa skal være, godt kaste sig ud i en rask Disput til Fordel for Ungdommens Tanker, naar han finder dem Umagen værd at slaa et Slag for. Med andre Ord: Tiden er ikke løbet fra ham. Hans Nielsen er født i Rørvig den 4. December 1845, men allerede i 1861 flyttede han til Nykøbing, hvor han siden har haft sit Virkefelt. At give en Livsbeskrivelse af Hans Nielsen vilde være det samme som at skrive et Stykke af vor Bys Historie; men hertil kan der ikke blive Plads i en Fødselsdagsartikel. Sin Løbebane her i Byen indledede Hans Nielsen som Købmandskarl for siden, da han blev gift, at etablere sig som Værtshusholder. Men der var en iøjnefaldende Forskel paa ham og hans samtidige Fagfæller. Ikke alene drak han ikke sammen med Gæsterne; men han vaagede ogsaa over, at ingen af disse gik over Stregen. Han kendte alle dem, der kom i Forretningen og var der en af disse, der ytrede Lyst til at bruge flere Penge, end hans Økonomi taalte, kunde Hans Nielsen godt afværge en Nybestilling med at sige; Du har ikke Raad til at ofre flere Penge paa mig. Du maa hellere gaa hjem". Det hændte, at en saadan Henstilling blev unaadig optaget i Øjeblikket, men Dagen derpaa blev den opfattet rigtigt, nemlig som et Udslag af Værtens Ridderlighed og Uegennytte. Ja, det kunde endog hænde, at Hans Nielsen gjorde direkte Propaganda for Afholdsbevægelsen. En saadan Optræden maatte selvfølgelig aftvinge alle fornuftige Menneskers Agtelse. Men Hans Nielsen havde en Skavank, som stak slemt af i det daværende Borgerskabs Øjne. Han var nemlig Demokrat, Venstremand af reneste Vand, og det værste var endda, at han ikke stak sine kætterske Meninger under Stolen. En saadan Frimodighed hos en mindre Næringsdrivende havde Datidens herskende Højreklike vanskeligt ved at forsone sig med. Til Gengæld blev Hans Nielsens Lokaler Samlingssted for de demokratiske Elementer fra By og Land og han selv en Personlighed, som de saa op til, og det var ingen Tilfældighed, at Demokratiet omsider var vokset sig saa stærkt, saa det kunde gøre sig gældende ved et Byraadsvalg, at det da satte Hans Nielsen Ind i Byens Raad. Den konservative Borgmester Jacobsen, var vel Ikke glad for dette nye Skud, men efter kort Tids Forløb maatte han dog gøre den Indrømmelse, at Hans Nielsen var en forstandig Mand, der førte fornuftig Tale, og det gik her som altid, at i det lange Løb finder fornuftig Tale Gehør. Derfor blev det ogsaa Nielsen beskaaret i de to Perioder, han sad i Byraadet, at øve betydelig større Indflydelse, end hans Mindretalsstilling berettigede ham til. Siden da har Hans Nielsen haft saa mange Tillidshverv at røgte, at vi ingen Tal har paa dem. Ikke alene hans politiske Meningsfæller, men hele Borgerskabet lærte nemlig at kende ham som Manden med den gode Forstand, parret med en til det yderste udviklet Sans for

7 Retfærdighed, hvorfor man uden Skrupler kunde lægge endog betydelige Spørgsmaals Løsning i hans Haand. Paa Grund af Hustruens svigtende Helbred maatte Hans Nielsen opgive sin Restaurationvirksomhed og begyndte derefter at virke som Ejendomsmægler. Ogsaa i den Egenskab skabte han sig en stor Virksomhed. Han havde en ypperlig Evne til at vurdere en Ejendoms Værdi. Hans noksom bekendte Retsindighed indgød baade Sælger og Køber en ubetinget Tillid, og denne blev aldrig svigtet. I mange Aar mæglede han i næsten alle Ejendomshandler i hele Odsherred. Han havde en sjælden Evne til at finde den passende Køber frem til de forskellige Ejendomme. Men pludselig lagde han op. Det sket under Krigstidens Højkonjunktur, da Ejendomshandlerne fo'r som en Farsot ud over Landet og Ejendomsmæglerne tjente Penge i Spandevis. Den, der skriver disse Linier, spurgte Hans Nielsen, hvorfor han lod en saa gylden Tid glide sig forbi, og fik da det for denne saa karakteristiske Svar: Jeg har altid bestræbt mig for at kunne se baade Køber og Sælger stift i Øjnene. Dette kan jeg ikke, hvis jeg gaar ud i denne Tids Heksedans, hvor Landbrugsejendomme sælges til Fantasipriser, saa det, efter min Mening vil være umuligt for Køberen at klare sine Forpligtelser, naar vi atter kommer ned til normale Konjunkturer og derfor vil Jeg heller lægge op". Saadan er Hans Nielsens Tankegang og Livsvandel. Ingen vil derfor kunne forundre sig over, at Nykøbing er stolt af at eje en saadan Personlighed som sin Alderspræsident, saa lidt som nogen kan fortænke Nykøbing radikale Venstreforening i, at den for 10 Aar siden optog ham som sit første og eneste Æresmedlem. Hans Nielsens politiske Interesse og Indstilling er ganske den samme nu som i hans Ungdom. Endog saa sent som ved det nys afholdte Vælgermøde her i Nykøbing saa man den 90aarige Demokrat holde trofast Stand i en overhed og tætpakket Sal, Ja, mere end det. I Dagene forud for Valget kikkede han jævnlig ind paa vort Partis Valgbureau for at forvisse sig om, at denne eller hin var paa Valglisten. Han virkede nemlig som Husagitator for den Politik, han har kær. Det vil derfor heller ikke vække Forbavselse, at den radikale Forening agter at fejre sin Jubilolding. Det kan ikke ske paa selve Fødselsdagen, men i Ugen derefter. Omtale 2/12 (delvis gengivet) Nykøbing Haandværkerforening. En Generalforsamling i Arbejdets og Festens Tegn. Nykøbing Haandværkerforening afholdt i Lørdags sin aarlige Generalforsamling, forinden Medlemmerne gik til Fest for at fejre Formandens 25 Aars Jubilæum. Generalforsamlingen indlededes med, at der optoges 16 nye Medlemmer, saaledes nu tallet er nu oppe paa 192. Formandens Beretning. Formanden, Tømrermester N. Frandsen bød velkommen og en Mindetale over de i Aarets Løb afdøde Medlemmer, Murermester Aug. Petersen, Barber C. J. Nielsen og Restauratør H. L. Olsen, hvortil Forsamlingen sluttede sig ved at rejse sig. Formanden rettede en Tak til Foreningen for den Opmærksomhed, som var bleven ham til Del paa Jubilæumsdagen. Han karakteriserede Aaret, der var gaaet, som et af de rolige. Overvættes med Arbejde havde der vel Ikke været, men de fleste Haandværkere havde dog haft Jævn god Beskæftigelse. Det var med stor Glæde, at Haandværkerne havde set, at Byraadet havde forbeholdt det store Arbejde ved Opførelsen af Alderdomshjemmet for Byens Haandværkere. Paa den Tekniske Skole har vi maattet skifte to Lærere. Konstruktør Tage Andersen, der fungerede som Tegnelærer, fik en Stilling i København. Vi averterede efter en ny Tegnelærer, men der meldte sig ingen, hvorfor Skoleudvalget for i Vinter har faaet lokket mig til at tage min gamle Gerning op igen. Lærer Sembach, der underviste i Aftenskolen, har paa Grund af Sygdom maattet trække sig tilbage. I hans Sted har vi antaget Postassitent Hermansen, der synes at gøre god Fyldest i Stillingen. I ældste Aftenskoleklasse har vi i mange Aar kunnet glæde os ved Lærer Jensens Virksomhed, som vi haaber maa fortsætte langt ud i Fremtiden. Han har en sjælden god Evne til at gøre Eleverne interesseret i Skolearbejdet. I yngste Tegneklasse har Tømrer P. Johs. Rasmussen virket i 25 Aar som Lærer og har her gjort en Indsats, som vi senere forbeholder os at hylde ham for. Min Omtale af Skolen skal slutte med en PaamindeIse til Principalerne om at sørge for, at Eleverne søger Skolen. Der er her ikke saa lidt at paatale. Vi har alt for mange Forsømmelser uden lovlig Grund. Der er ingen Mening i, at Foreningen med store Ofre opretholder Teknisk Skole og Mestrene betaler Skolepengene, naar Eleverne

8 ikke udnytter den. Efter Loven kan vi pudse Politiet paa de Forsømmelige, men dette skulde vi dog nødig ind paa. Regnskabet for Håndværkerforeningen og Teknisk Skole fremlagdes af Kassereren, Savværksejer L. S. Poulsen. Foreningens Regnskab balancerede med 6943 Kr. Kontingentet har udgjort 1449 Kr., Renter af Obligationer og Aktier 195 Kr., Hørve, Asnæs og Vig- Asminderup Haandværkerforeninger har indbetalt hver 50 Kr. I Overskud fra Varelotteriet er indgaaet 1406 Kr. Af Udgifterne nævner vi: Den aarlige Juleuddeling 125 Kr., Kontingent til Fællesorganisationen 340 Kr., Tilskud til Folkebiblioteket 50 Kr., do. til Hovedgadens Juleudsmykning 200 Kr., Tilskud til Teknisk Skole 1861 Kr. Foreningens Status viser en Formue paa 59,871 Kr. 99 Øre. Heraf er 2520 Kr. udlaant paa Veksler. Teknisk Skoles Regnskab balancerede med 4097 Kr. 80 Øre. Dens Indtægter har været følgende: Tilskud: fra Holbæk Amts Sparekasse 75 Kr., fra Amtets Skolefond 37 Kr. 50 Øre, Det Rejersenske Fond 100 Kr, Nykøbing Kommune 200 Kr. Staten 1460 Kr. Indgaaet Skolepenge 364 Kr. Skolens øvrige Udgifter er dækket af Haandværkerforeningens Tilskud paa 1861 Kr. Begravelseskassens Regnskab fremlagdes af Murermester H. V. Andersen. Det balancerede med 1255 Kr. og sluttede med en Formue paa 1030 Kr. Der var i Aarets Løb udbetalt 200 Kr. i Begravelseshjælp. Redaktør Marius Pedersen spurgte, om ikke Haandværkerforeningen vilde leje sin Festsal ud til andre Foreninger, L. S. Poulsen: Det vil vi meget nødig. Det har ingen økonomisk Betydning for Foreningen, men adskillig Ulempe. Murermester H. V. Andersen: Salen er bygget til Brug for Haandværkerforeningen og skal ikke være til andet. Overplejer Lading-Petersen: Det blev i Fjor vedtaget, at Foreningen skulde yde Tilskud til Herbergsforeningen, men vi har ikke faaet noget. Jeg hører nu, at det skal skyldes en Forglemmelse. Og da vi i Dag er i Feststemning, skal jeg ikke rette nogen stærk Bebrejdelse mod Bestyrelsen, men blot pointere, at vi dog gerne skulde have det saadan for Fremtien, at hvad Generalforsamlingen vedtager, ogsaa bliver efterlevet. Formanden: Ja, Jeg kan kun hertil udtale min Beklagelse. Efter disse Bemærkninger godkendtes baade Regnskab og Beretning. Omtale 12/12 (fuldt gengivet) Dødsfald. Fhv. Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, er i Nat død, 85 Aar gammel. Ved dette Dødsfald har Nykøbing mistet en af sine gamle og stoute Haandværkerskikkelser, en Mand, for hvem Haandværkeræren betød saa overordentlig meget. Et tarveligt udført Haandværksarbejde fyldte ham med den dybeste Foragt, men til Gengæld kunde han endnu i sin høje Alderdom udtrykke sin hjertelige Glæde over et vel udført Stykke Arbejde. I mange Aar virkede Jørgensen som Tegnelærer ved Nykøbing tekniske Skole og udfoldede herigennem en Virksomhed, der satte blivende Spor hos mange af det senere Slægtleds Haandværkere. Han var en streng og myndig Lærer, men de Unge lærte ham hurtig at kende som den gode og samvittighedsfulde Vejleder. Samvittighedsfuldhed var en af Maler Jørgensens mest fremtrædende Egenskaber. Det prægede ham ikke alene som Haandværker, men ogsaa i hans mangeaarige Virksomhed dels som Medhjælper i Bondestandens

9 Sparekasse og dels som Skatteraadsmedlem, en Stilling, han først opgav, da han var over 70. I de sidste Aar har Maler Jørgensen gennemgaaet svære Sygdomme, men i Efteraaret bedredes hans Helbred, saa han følte sig helt rask. Han havde endog til i Aften indtegnet sig som Deltager i den radikale Venstreforenings Fest for den gamle Mægler Hans Nielsen. I Søndags blev Jørgensen imidlertid angrebet af en Mavesygdom, der blev den umiddelbare Aarsag til Døden. Omtale 14/12 (fuldt gengivet) Dødsfald. Formanden for Arbejdsmændenes Fagforening her i Nykøbing, Byraadsmedlem Frederik Petersen er i Aftes død, 65 Aar gl. Fr. Petersen var en fremragende Organisationsmand og sine Standsfæller en god Leder. Han var udrustet med en god Forstand og dette i Forbindelse med hans Evne til at optræde baade med Ro og Fasthed gjorde ham velegnet til at løse mange indviklede Spørgsmaal. Han var ikke nogen Kampnatur i den Forstand, at han stilede mod Konflikter, men søgte ved Forhandling at jævne mulige Uoverensstemmelser. Det er da ogsaa en Kendsgerning, at i alle de Aar, han har været Formand for Arbejderorganisationen, har han været i Stand til at afbøde større Stridigheder mellem Arbejdere og Arbejdsgivere. I Byraadet har han haft Sæde siden 1933, og han var Medlem af to saa betydningsfulde Udvalg som Gade- og Vejudvalget og Socialudvalget. Navnlig i det sidste fik han en betydelig Indflydelse, idet han sad inde med stor Indsigt i de fleste Ansøgeres Forhold, og som den retlinede Natur, han var, søgte han altid at gøre Ret og Skel til alle Sider. Frederik Petersen var ogsaa Indehaver af forskellige andre Tillidshverv. Han var saaledes i Bestyrelsen for Sygekassen og var i en lang Aarrække Kasserer for Selvhjælpsforeningen. Han har været syg siden i Sommer, hvor en ulmende Sukkersyge tog Overhaand. Hertil stødte Koldbrand i begge Ben, og den lænkede ham til et langt og smertefuld Sygeleje. Hans Efterfølger i Byraadet bliver Lærer A. Bjørnsgaard, der er første Suppleant paa Socialdemokratiets Kandidatliste. Omtale 17/12 (fuldt gengivet) De tre Nykøbing-Byer. I Guldsnorenes Blad Vor Stand" har en Indsender bebrejdet Stednavneudvalget, at Landet stadig har tre Byer, som hedder Nykøbing. Det forvirrer baade Postvæsen og Jernbanevæsen. Indsenderen foreslaar, at Nykøbing S. I Fremtiden skal være Landets eneste Nykøbing, medens de to andre Byer af samme Navn bliver døbt om til Falsterkøbing og Morskøbing. Borgmester og Landstingsmand H. P. Jensen, Nykøbing F., protesterer dog overfor Politiken" imod, at hans By skulde døbes om. Den er den største af de tre Byer, siger han, og derfor skal den altid hedde Nykøbing, saa kan de andre om at tage Navneforandring. Vi synes nu godt, den voldsom store Nykøbing derovre paa Falster kunde være saa rar at lade den lille sjællandske Navnebroder beholde sit Navn. Hvad skulde vor By ellers hedde? Sjællandskøbing er jo ikke til at sige, og Odskøbing lyder rædsomt. Kan nogen finde et pænt og passende Navn hvis galt skulde være?

10 Herm. Andersen, Fragtmand, Til. 197, Havnevej. Ejner 0. Johnsen, Bogtrykker, Nykøbing. Peter Petersen, Fragtmand, Nyledsbakken. H. V. Andersen, Murermester, Billesvej, Nykøbing. Th. Jørgensen, Gartneriet»Abrikona«, Nykøbing. Aksel Petersen, Cigarhandler, Nykøbing, Knud Andersen, Vulkanisør, Algade 64, Nykøbing. Aage Larsen, Kiosken, Tlf. 318, Nykøbing. Nykøbing Autoværksted, Johs. Rasmussen, Tlf Viggo Andersen, Købmand, Lindeallé, Nykøbing. E. C. Larsen, aut. elektr. Installatør, Algade 7, Nykøbing. Tlf P. A. Rasmussen, Møller, Grevinge og Nykøbing. Emil Andersen, Handelsmand, Nyledsbakken. Karen Larsen, Hjemmebageriet, Tlf. 62, Nykøbing. Viggo Rasmussen, Konditor, Algade 17, Nykøbing. Banken for Nykøbing Sj. og Omegn. Johs. Larsen, Bagermester, Svanestræde, Tlf Frederik Rodian, Engelsk Beklædningsmagasin, Nykøbing. C. Bendixen, Snedkermester, Nykøbing. Knud Larsen, Isenkramforretning, Nykøbing. Forsikringsselskabet»Baltica«, Willy Andersen, Repræsentant, Nykøbing. P. M. Christoffersen, Malermester, Nykøbing. P. Larsen, (0. Werner Hansens Eftflgr.), Nykøbing. K. Svensson, Skrædermester, Tlf. 154, Nykøbing. Carl Christensen, aut. Chevroletforhandler, Nykøbing. H. Madsen, Landmandshotellet, Nykøbing. Kontrolhønseriet Grønnehave, Chr. Petersen. J. V. Clausen & Søn, Smedemestre, Nykøbing. Mejeriet Billesborg. Slagteriudsalget, Tlf. 200, Nykøbing. J. Svinding Christensen, Isenkræmmer, Nykøbing. Harald Nielsen, Mode- & Manufakturforretning, Nykøbing. Wøldike Christensen, Købmand, Nørregade, Nykøbing. Wilh. Nielsen, Hotelejer, Nykøbing. N. Frandsen, Tømrermester, Nykøbing. Holger Olsen, Vognmand, Nykøbing. Joh. Guldbrandsen, Herre- & Dameskræderi, Nykøbing. L, Boye Petersen, Vognmand, Telf. 331, {Nykøbing. A. Hansen, Frisør,»Grand Salon«, Nykøbing Tlf. 96. Højby Sj. Tlf.88 A. Iversen, Bagermester, Nykøbing. R. M. Johansen, Købmand, Nykøbing. Odsherreds Ægforretning A/S, Nykøbing. Laur. Olsen, Resturatør, Nykøbing. C. F. Petersen, Smedemester & Maskinhandler Nykøbing. Chr. Petersen, Malermester, Grundtvigsvej 7, Nykøbing. Oskar Petersen, Snedkermester, Nykøbing.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB 2012 1. Klubbens navn er Handelsstandens Boldklub, og har hjemsted i Københavns Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Omtale 27/10 (fuldt gengivet)

Omtale 27/10 (fuldt gengivet) Omtale oktober (fuldt gengivet) 5 nye Svende i Nykøbing. Forleden Aften afholdtes de sædvanlige Festligheder paa Teknisk Skole i Anledning af at 5 Nykøbingensere rykkede op i Svenderækken. Haandværkerforenings

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Kommunekontoret i Nykøbing er lukket i Morgen (Lørdag) hele Dagen paa Grund af Flytning. De nye Lokaler, som Kontoret skal tage i Besiddelse i den forhenværende Realskole, er

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/1 (fuldt gengivet) Fhv. Skatteopkræver Jordening død. Atter i Lørdags har Døden indhentet en af Nykøbing kendte Borgere, nemlig fhv. Skatteopkræver Edv. Jordening, Den Afdøde, der blev 76 Aar

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Ejendomshandel. Skomager Mørchs Arvinger har solgt deres Ejendom i Algade, Nykøbing, til Vognmand Laur. Jakobsen. Overtagelsen sker straks.

Ejendomshandel. Skomager Mørchs Arvinger har solgt deres Ejendom i Algade, Nykøbing, til Vognmand Laur. Jakobsen. Overtagelsen sker straks. Omtale 6/4 (fuldt gengivet) Mejeriet Billesborg i ny Skikkelse Ved Generalforsamlingen den 25. Marts, hvor det vedtoges at skride til den store Udvidelse og Modernisering af Mejeriet Billesborg" i Nykøbing,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Tyfusepidemien i Nykøbing. For om muligt at komme paa Spor efter Smittekilden til den opstaaede Tyfus, var Sundhedsstyrelsens Epidemiolog Dr. Ahrend Larsen fra Statens Seruminstitut

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere