FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl Kedelhuset ved Kulturparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken"

Transkript

1 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande givet fuldmagt. Dorrit Plantener (bestyrelsesmedlem) og Per Veng (suppleant) var ikke på valg, men træder ud af bestyrelsen. Der skulle vælges: Et bestyrelsesmedlem: Hanne Meldal var villig til genvalg Et bestyrelsesmedlem: B.O. Jørgensen var villig til genvalg Et bestyrelsesmedlem En bestyrelsessuppleant Derudover skulle vælges 2 revisorer. De nuværende revisorer: Jørgen Krieger og Jonna Roth, var villige til genvalg. Formanden anmodede om, at man fatter sig i korthed og præsenterer sig med navn og husnummer. Formanden betonede vigtigheden af, at man opfattede generalforsamlingen som et fælles interesseforum og dermed undlod at trække fronterne op mellem bestyrelse og medlemmer. Ad A: Valg af dirigent Dennis Kivsmose blev valgt, og det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Ad B: Bestyrelsens årsberetning ved formanden Dirigenten gav ordet til formanden Helge Munk-Winther, som afgav bestyrelsens mundtlige beretning. Formanden præsenterede bestyrelsen. Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er brugt en del tid på tingstedet, som bestyrelsen håbede på blev anlagt, men pga forskellige omstændigheder blev det ikke til noget, hvorfor stenene er blevet lagt over i den store sandkasse/volley bane sammen med et klatretræ til glæde for børnene. Forsikring på vores område er ved at blive afdækket, således at Favrholmvænget kan blive forsikret optimalt og med færrest mulige omkostninger. En forsikringsmægler er ved at undersøge sagen. Hjemmesiden har fyldt meget, og bestyrelsen bestræber sig på at optimere kommunikationen mest muligt via nettet. Hjemmesideudvalget har været primus motor i disse bestræbelser, og det ser ud til, at beboerne i højere grad end tidligere benytter hjemmesiden. 1

2 2 Der er indhentet mailadresser fra næsten alle, således at bestyrelsen kan kommunikere med beboerne og derved nemmere komme i direkte kontakt og spare penge til kopiering. Der er kun 9 huse, som ikke har fået mailadresser registreret. Så har man igen brugt en del tid på at diskutere P-plads til påhængsvogne/trailer, hvor man har været ude og gå på området for at se, hvor det var muligt. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at få trailerproblemet løst inden for de økonomiske rammer. Vi er fortsat i gang med fliserenovering. Indtil nu er det blevet til 350 kvadratmeter til kr ,-. Arbejdet fortsætter, og stierne bliver lagt i den rækkefølge, hvor der er størst vandpytter. P.g.a forventet underskud på ca. kr grundet snerydningen, standsede bestyrelsen en del arbejde, der skulle være gjort, så derfor er der balance i regnskabet. Flagstangen har således måttet vente på at blive rejst, men vi har det meste af de materialer, der skal bruges. Flagstangen skal rejses af professionelle. Fejning af området har bestyrelsen også udsat for at spare penge. Beskæring af de store træer på området er tiltrængt. Pris pr. stk.: Kr Vi vil se på, hvordan budgettet ser ud og indhente tilbud. Asfalt: Vinteren og sneen kom meget meget hurtigt i november 2010, hvorfor vi ikke har fået gjort noget ved sagen. Asfaltrevnerne skal repareres, når det er frostvejr; derfor venter det til næste sæson. Snerydningen har været meget dyr i år. Vi har forsøgt at holde rydningen i kort snor for at spare, hvor det var muligt. Det kan altid diskuteres, om det kan gøres anderledes, men set i lyset af, at alle landes kommuner sprængte budgettet, synes bestyrelsen at man har gjort det rimeligt. Hvis rydningen skal gøres bedre, skal der flere penge til. Generalforsamlingen 2010 besluttede, at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for salg/leje af jord til visse af beboerne i Favrholmvænget. Et udvalg har arbejdet med sagen. Hvad angår sygehusbyggeriet har bestyrelsen ytret sig i samarbejde med forskellige nabogrundejerforeninger, hvor Kildedalen har været særdeles aktiv. Et bestyrelsesmedlem fra Favrholmvænget deltog i et møde med regionen. Der har løbende været informationer og links til relevante artikler m.v. på Favrholmvængets hjemmeside. Herefter bad formanden de respektive udvalg om at redegøre for deres aktiviteter. Hjemmesideudvalget har to medlemmer. Man holder møde ca. en gang om måneden; herunder har der været et møde med bestyrelsen for at afstemme indhold og form mht. hjemmesiden. Der foretages løbende opdateringer. Der blev demonstreret funktioner på hjemmesiden. 2

3 3 Nyt: Opslagstavlen, hvor man kan oprette annoncer. Diskussionsforum: Man kan tilmelde sig og få en mail, når der er nyheder på diskussionsforum. I støbeskeen: Nyheder i en anden og tidssvarende form. Til udvalgene: Brug hjemmesideudvalget/hjemmesiden noget mere! Kom med indlæg og billeder. Lav en præsentation af udvalgene. Der efterlyses i øvrigt input fra beboerne med hensyn til indhold på hjemmesiden. Legepladsudvalget Der har ikke været nævneværdige aktiviteter. Man satser på renovering af legeredskaberne i den kommende sæson. Der er doneret maling fra nr. 84 (tak for det!), som ikke blev brugt i det forløbne år og som derfor kommer i spil nu. Stensætning og træ er med i planerne. Der kommer til at ske en hel del i det kommende år, for legepladserne er nedslidte. Festudvalget Udvalget har primært haft Skt. Hans-arrangement og afholdelse af Favrholmfestivalen som sine opgaver. Planlægning er i gang allerede for 2011, men der mangler arbejdskraft nye medlemmer til udvalget ønskes. Der var meget få deltagere om aftenen ved festivalen 2010 ud over selve udvalget. Man efterlyser holdninger gerne på hjemmesiden om, hvorvidt festivalen skal fortsætte. Børnene er glade for eftermiddagsarrangementet, men aftenen er en skuffelse, for der er stort set ingen deltagere. Der kunne være en pris på kr. 25 pr. person, hvis man tilmelder sig til maden. Flere beboere nævnte, at børneafdelingen om eftermiddagen er en succes, og at man måske skulle satse på det og nedtone eller helt afskaffe aftenarrangementet, som jo har en ringe tilslutning. Der blev nævnt, at der i Favrholmvænget er sket et generationsskifte, så måske skal konceptet se anderledes ud. Efter debat blev det præciseret, at udvalget ville gå i tænkeboks. Arealudvalget I årets løb er bedet ved nr. 114 reetableret. En del af buskene, der blev sat forrige år, havde det ikke så godt og blev uden beregning erstattet og omplantet af planteskolen. Nøddehegnet ved Kildedalen er blevet opgraderet med nogle buske, hvor der var huller i rækken. Ud over småopgaver som nye støttepæle, rensning af ukrudt omkring træer og buske m.m.m. har indsatsområdet været etablering af den stedsegrønne lund ved vores klatretræ. Formålet var bla. at der også om vinteren var noget grønt at glæde sig over. I samme moment fik vi beplantet de 2 kummer langs Salpetermosevej: Med potentilla, som af hensyn til trafikforholdene ikke må blive for høje og med efeu som bunddække. Der kan af budgettet læses, at der bevillingsmæssigt er foreslået en pause for udvalget. MEN det betyder ikke, efter udvalgets mening, at udvalget er overflødigt. Der er stadig behov for vagtsomme øjne og hænder til at overvåge, at området til stadighed fremstår velpasset og godt planlagt. 3

4 4 Målet med udvalgets arbejde er, at alle kan færdes sikkert på de store fællesarealer og, ikke mindst, glæde sig over årstidens velpassede blomster, buske og træer. Kommentarer fra beboerne: Forslag om beplantning ved vådområder (pil el.lign.) ved P-pladsen ved nr. 25. Dræning er måske en løsning. Forslag om at overskudsjord fra andre aktiviteter bruges til opfyldning. Forslag om flytning af fodboldmålene fra tid til anden, så græsset ikke bliver så ensidigt nedslidt. Det er gjort før. Den første arbejdsdag i 2011 er den 8. maj. Carportudvalget: Ikke de store aktiviteter. Carportene er besigtiget og der blev foretaget nogle reparationer i løbet af sommeren Der er slitage flere steder, og det er nødvendigt at male igen snart. Det foreslås, at bidraget forøges lidt, så der er penge til maling m.v.. En beboer gjorde opmærksom på, at carportene i flere områder er sunket, og dette skal der rettes op på. Kommentarer til formandens beretning: Der blev spurgt til, om kommunen var blevet kontaktet i forhold til deres forpligtelse til at renholde stamvejene for sne, og om man eventuelt kunne ansætte en beboer til at stå for snerydningen og selv anskaffe snerydningsmaskiner. Der blev svaret, at kommunen var hårdt presset ifm. snerydning og at anskaffelse og forsikringer ved privat snerydning ville være dyrt og uoverskueligt. Initiativet med det opstillede sand ved trapperne så beboerne selv kan smide et par håndfulde på - blev rost. Beretningen blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad C: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2010 til godkendelse Kassereren fremlagde det reviderede og udsendte regnskab for I regnskabet afspejles en ny og billigere gartnerordning samt en dyr snerydningsperiode. Vedligeholdelsesudgifterne er faldet lidt bestyrelsen har holdt igen. Stor ros fra forsamlingen. Regnskabet blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad D: Budget samt forslag til kontingent 2012 Kassereren gennemgik det fremsendte forslag til budget Der er ikke de store ændringer i forhold til budget 2011, men enkelte poster er justeret i forhold til prisudviklingen og behov. En beboer spurgte til vejfondens midler på længere sigt, når der kommer øgede udgifter til stier og asfaltrenovering. Bestyrelsens forslag om sagen på dagsordenen på nærværende generalforsamling blev nævnt. 4

5 5 Budgettet og kontingentet blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad E: Forslag fra bestyrelse og medlemmer Bestyrelsens forslag: Forslag 1: Betalingen til Grundejerforeningen skal ske via Betalingsservice der opkræves i modsat fald et ekstragebyr på kr. 50. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2: Betalingen til Grundejerforeningen skal rykkes tilbage til før vi går ind i et halvår, altså januar og juli. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 3: Ekstraordinært tilskud til vejfonden på 1000 kr. 2 stemte imod. Forslaget vedtaget. Forslag 4: Belønning af indsats på arbejdsdage på kr. 200 pr. dag pr. husstand fradrag i kontingentet efterfølgende. 6 stemte imod, 2 undlod at stemme. Forslaget vedtaget. Forslag 5: Skal Grundejerforeningen have mulighed for at sælge dele af fællesarealet til enkelte grundejere i Favrholmvænget? Der skulle i første omgang stemmes om et ændringsforslag, der, dersom ændringsforslaget blev vedtaget, ville få den konsekvens, at bestyrelsens forslag ville bortfalde. Der var debat om proceduren og de retslige forhold omkring afstemningerne. Der blev opnået enighed om disse punkter. Det blev præciseret, at man i bestyrelsens liste over områder, der skønnes egnet for salg, punkt 1-6, havde besluttet at ændre i denne liste, således at punkt 6: Evt. andre steder, som bestyrelsen og kommunen godkender bortfaldt. Ændringsforslag fra nr. 81: Afstemningsforslaget afvises af generalforsamlingen, dvs. det afvises helt, at forslaget kommer til afstemning på generalforsamlingen. 23 stemte for, 13 stemte imod, 7 undlod at stemme. Forslaget vedtaget Forslag 5 fra bestyrelsen bortfaldt hermed. I forbindelse med debatten om brug af fællesområdernes, blev det påpeget, at alle grundejere, der selvbestaltet har indtaget dele af fællesarealet, skal fjerne deres udbyggeri, så vores område kan være lovligt og pænt. Der opstod diskussion om fordele og ulemper ved private initiativer i forhold til fællesarealerne mange forskellige holdninger, men en generel opfordring til, at bestyrelsen arbejder videre med problematikken. 5

6 6 Medlemmernes forslag: Forslag om fastsættelse af fast trailerplacering. Debat om trailerplaceringen, bl.a. om fælles trailere. Det blev påpeget, at det ikke er tilladt at parkere påhængsvogne/trailere på fællesområderne iflg. kommunens bestemmelser. Man kan lovmæssigt anvise og klargøre et område på fællesarealet, hvor de må holde, men det vil i Favrholmvænget i givet fald være forbundet med store omkostninger (rydning, asfaltering eller køresten), ligesom der ikke kan inddrages et stykke jord til formålet, jvnf. afgørelsen i punkt 5, bestyrelsens forslag. Derfor kan der ikke etableres faste pladser for trailere i Favrholmvænget. Forslaget var ikke til afstemning pga. uklarhed om formuleringen, men blev taget til efterretning. Bestyrelsen vil orientere beboerne om reglerne. Forslag om procedure vedr. snerydning Debat om gener vedr. snedriver på parkeringspladserne efter snerydning. Forslaget var ikke til afstemning pga. uklarhed om formuleringen, men blev taget til efterretning. Bestyrelsen påtager sig opgaven at forklare snerydningsfirmaet, hvordan det skal foregå, så gener undgås i fremtiden. Bestyrelsen undersøger, om der evt. skal fjernes buske eller andet for at give bedre plads for snedyngerne. Forslag om nedrivning af trappe ved nr. 4 Efter et afklarende spørgsmål, hvor det blev gjort klart, at grundejerforeningen var forsikringsmæssigt ansvarlig for ulykker på trappen, blev der stemt om forslaget. 19 stemte for, 7 stemte imod, 15 stemte ikke. Forslaget vedtaget. Trappen ved nr. 4 skal hermed fjernes. Ad F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg til bestyrelsen var Hanne Meldal nr. 83, som blev genvalgt. På valg til bestyrelsen var B.O. Jørgensen nr. 55, som blev genvalgt. Birgitte Høxbroe nr. 35 blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Hanne Treldal nr. 60 blev valgt som ny suppleant. Ad G: På valg til revisorposterne var Jørgen Krieger og Jonna Roth, som begge blev genvalgt. Ad H: Eventuelt Forslag om leje af trækværner, som kan bruges til at fremstille flis. En beboer har observeret, at børnehaver ofte er på besøg på legepladserne. Spørgsmålet blev stillet: Har disse institutioner fået lov af bestyrelsen? Der har været eksempler på, at 6

7 7 Favrholmvængets egne børn er fortrukket. Arealerne er ejet af grundejerne og dermed privat område. Bestyrelsen svarede, at der ikke er givet officiel tilladelse til institutionerne om at benytte legepladserne. Man har diskuteret sagen i bestyrelsen, og man har indtil videre ikke fundet anledning til at skride ind. Debat om slid, larm mm. Det blev nævnt af en beboer, at det er en god aktivitet for børnene at komme lidt væk fra institutionerne, som ikke har mange eksterne tilbud til børnene grundet nedskæringer. Der var fra andre beboere en opfattelse af, at favrholmbørnene inviterer deres kammerater og personale til at se og opleve området, mens andre havde en opfattelse af, at det var regelmæssige besøg. Bestyrelsen vil undersøge sagens forskellige aspekter og følge med i udviklingen. Vedtægterne foreslås ændret, således at forslagsstillerne skal være til stede ved generalforsamlingen. Ud for nr. 13: Forslag om, at hækken fjernes, så sneen kan komme derind ved snerydning. En appel til, at man tænker på støjgener i almindelighed og ved sovetider (også for børn) i særdeleshed. Med støjgener menes både brug af håndværks- og haveredskaber, og at man ikke placerer støjende maskiner op ad naboernes huse. Nogle bemærkede, at avisbudet støjer for meget tidligt om morgenen. Bestyrelsen vil (igen) prøve at rette henvendelse til leverandøren. Appel til hundeluftere: Tag hundeposer med og de fyldte med hjem frem for at smide dem på arealerne. Formanden takkede de afgående medlemmer af bestyrelsen, Dorrit og Per, for deres engagement i bestyrelsen. Formanden takkede dirigenten. Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. ca Referent: Hanne Meldal nr. 83 P.S. Efterfølgende meldte Carsten Møller nr. 11 sig til medlem af carportudvalget og Søren Petersen nr. 8 til hjemmesideudvalget. Velkommen til! Helge Munk-Winther, formand 7

8 8 Hanne Meldal, næstformand Dorrit Plantener, bestyrelsesmedlem Mogens Sylvester, bestyrelsesmedlem B.O. Jørgensen, bestyrelsesmedlem, økonomiudvalget Mikael Siiger, suppleant, kasserer, økonomiudvalget Per Veng, suppleant 8

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere