Flypassagerstatistikken 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flypassagerstatistikken 1999"

Transkript

1 Turisme 2000:2 Flypassagerstatistikken 1999 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 2 Definition af turisme... 2 Hvor mange turister kom til Grønland i 1999?... 3 Turisternes fordeling på lande... 4 Turisternes fordeling på alder og køn... 5 Turisternes fordeling på formål med at besøge Grønland... 6 Turisterne fordelt på opholdslængde... 7 Turisternes fordeling på indkvarteringsform... 8 Turisternes brug af indenrigstransport under opholdet Endagsturister Sammenfatning - hvem er de typiske turister til Grønland? Tilgang og metode Figur 1 Estimat over antal turister til Grønland i 1999 fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Anm.: Det vurderes, at estimaterne over antallet af besøgende og turister i 1999 er relativt præcise. Det kan beregnes med 95 pct. sikkerhed, at det totale antal besøgende og turister ikke vil adskille sig fra estimaterne med mere end henholdsvis 2,3 pct. og 2,7 pct. Estimaterne er dog mindre sikre for første og fjerde kvartal som følge af mindre stikprøvestørrelser. Flypassagerstatistikken 1999 Side 1

2 Indledning Turismestatistikken opstartet i 1997 og fortsat med en spørgeskemaundersøgelse i 1999 Kort om publikationens indhold Dette er den tredje udgivelse fra Grønlands Statistik om turismen i Grønland. På foranledning af Direktoratet for Turisme, Trafik, Handel og Kommunikation samt Greenland Tourism A/S indsamlede Grønlands Statistik i 1997 oplysninger om turismen. Dette resulterede i to publikationer på området, baseret på en spørgeskemaundersøgelse. I 1999 har Grønlands Statistik foretaget en ny spørgeskemaundersøgelse. Dette er sket i samarbejde med Greenland Tourism A/S, Grønlandsfly A/S og Grønlands Lufthavnsvæsen. Et stort antal rejsende har i løbet af året modtaget og udfyldt et spørgeskema umiddelbart før deres afrejse fra Grønland, og det har resulteret i en mængde data om turismen. Nedenfor beskrives resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Først gives en kort præsentation af datagrundlag og definitioner af turisme. Herefter følger et estimat over den samlede turisme i Grønland i 1999 samt en række analyser af turisternes fordeling på blandt andet bopælsland, alder, rejseformål og indkvarteringsformer. Dette efterfølges af en kort sammenfatning af analysen samt en redegørelse for de metoder, der er anvendt ved dataindsamling og bearbejdning. Datagrundlag 26 pct. eller hver fjerde passager til udlandet har deltaget i undersøgelsen Basis for generelle konklusioner om turismen i 1999 med forbehold De generelle konklusioner er baseret på estimater Undersøgelsen i 1999 er baseret på i alt besvarelser. Heraf er eller 60 pct. udfyldt af personer bosat i udlandet, mens eller 40 pct. er besvaret af personer bosat i Grønland. Dette svarer til i alt 26 pct. af samtlige afrejsende passagerer med rutefly fra Grønland. Rejsende med private transportmidler er ikke medtaget i undersøgelsen. Det foreliggende datagrundlag er omfattende og giver basis for generelle konklusioner om de turister, der i 1999 rejste fra Grønland med rutefly. Det har dog ikke været mulig at opnå en fuldt repræsentativ sammensætning af besvarelserne. Besvarelsesprocenterne varierer over tid og mellem de lufthavne, hvor spørgeskemaerne blev uddelt. Derfor skal de konklusioner og vurderinger, der fremsættes på de følgende sider om turismen i Grønland i 1999, tages med forbehold. Analysen af data fra spørgeskemaundersøgelsen er baseret på estimater. Ved at antage, at de procentvise fordelinger blandt besvarelserne svarer til fordelingen blandt det samlede antal passagerer, har det været muligt blandt andet at anslå det samlede antal turister. Estimaternes gyldighed er vurderet ved at beregne et såkaldt konfidensinterval. De metodemæssige aspekter ved disse og de øvrige beregninger i publikationen er beskrevet i metodeafsnittet bagest. Definition af turisme Der anvendes en bred definition Turisme i Grønland opfattes ofte som besøg udefra af personer på ferie. På de følgende sider benyttes imidlertid en bredere definition. Med reference til en definition af World Tourist Organisation (WTO), defineres en turist som en person, der: bevæger sig i tid og rum udover sit sædvanlige miljø; ikke oppebærer løn fra det sted, som personen rejser til; overnatter i det pågældende land; og ikke opholder sig i det pågældende land i mere end et år. som ikke kun omfatter turister på ferie WTO s definition omfatter ikke kun rejsende på ferie, men også personer, der besøger et land i forbindelse med studier eller forretning. Turister er dermed også besøgende, der gæster et land med det formål at deltage i konferencer, kursus- og studieaktiviteter. Dertil omfatter definitionen rejsende, der ankommer med det formål at besøge venner og familie. Det skal understreges, at WTO s definition også dækker indenlandsk turisme. Indenlandsk turisme er ikke omfattet af undersøgelsen. Side 2 Flypassagerstatistikken 1999

3 Hvor mange turister kom til Grønland i 1999? Det anslås, at i alt personer bosat i udlandet besøgte Grønland i Heraf anslås det, at personer var turister. I 1997 anvendte Grønlands Statistik en alternativ turismedefinition. Antallet af turister blev anslået alene ved at estimere antallet af besøgende til Grønland og herefter fratrække forretnings- og studierejsende, uanset opholdslængde. Denne definition følger ikke WTO s afgrænsning og derfor kan estimaterne fra 1997 og 1999 ikke sammenlignes. Såfremt afgrænsningen fra 1997 anvendes på dette års datagrundlag, er det dog muligt at opnå et indtryk af udviklingen. Tabel 1 Afrejsende passagerer samt estimater over besøgende og turister i 1997 og 1999 Note: 1) Med besøgende menes personer, der er bosat uden for Grønland. Afrejsende Bosat i Turister Turister passagerer udlandet (alternativ def.) Antal, Antal, I pct. af afrejsende passagerer, ,8 51,1 36,9 I pct. af afrejsende passagerer, ,4-36,0 Antallet af turister er steget en smule men andelen af de besøgende er den samme Figur 1 Tabel 1 giver et overblik over antallet af afrejsende passagerer, besøgende bosat i udlandet samt turister i 1999 og Der var i 1999 både et større antal afrejsende passagerer, besøgende og turister (afgrænset ved brug af definitionen fra 1997). En større andel af de rejsende var bosat udenfor Grønland, mens andelen af turister (afgrænset ved brug af definitionen fra 1997) var næsten uændret på pct. Det vurderes, at mens antallet af besøgende og turister fra udlandet er steget, andrager den udlandske turisme fortsat samme andel af de rejsende. Samtidig skal det understreges, at idet estimaterne er baseret på forskellige stikprøvestørrelser, skal tallene for de to år sammenlignes med forsigtighed. Estimat over antal turister til Grønland i 1999 fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Anm.: Det vurderes, at estimaterne over antallet af besøgende og turister i 1999 er relativt præcise. Det kan beregnes med 95 pct. sikkerhed, at det totale antal besøgende og turister ikke vil adskille sig fra estimaterne med mere end henholdsvis 2,3 pct. og 2,7 pct. Estimaterne er dog mindre sikre for første og fjerde kvartal som følge af mindre stikprøvestørrelser. Fortsat flest turister i juli og august Turismen fra udlandet er traditionelt på sit højeste i sommermånederne, og denne tendens gjorde sig også gældende i Figur 1 viser estimatet over antallet af turister i 1999 fordelt på måneder. Det største antal turister opholdt sig i landet i juli og august. Derimod var udenlandsk turisme begrænset til to-tretusinde personer i både første og fjerde kvartal. Flypassagerstatistikken 1999 Side 3

4 Turisternes fordeling på lande 76 pct. af turisterne er fra Danmark Figur 2 Grønland blev i 1999 besøgt af turister fra i alt 39 forskellige lande fordelt på ni bopælsregioner. I alt 85,5 pct. af turisterne kom fra Skandinavien og 76 pct. fra Danmark efterfulgt af Tyskland, Norge og Sverige med fire pct. og derunder. Den udenlandske turisme i Grønland har historisk været koncentreret på et begrænset antal lande, og dette gælder fortsat idag. Figur 2 og 3 viser den procentvise fordeling af turister på regioner samt på de ti lande, hvorfra flest turister kom i Turisternes fordeling på bopælsregioner i 1999, i pct. Afrika Mellemøsten Sydamerika Østeuropa Uoplyst Asien og Stillehavsregionen Nordamerika Syd- og Mellemeuropa Øvrige Nordeuropa 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 3,2 3,4 6,3 Skandinavien 85,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0Pct. Figur 3 Turisternes fordeling på turismens top-10 lande i Grønland i 1999, i pct. Finland Schweiz England Canada USA Island Sverige Norge Tyskland 0,9 0,9 1,4 1,5 1,7 1,7 2,8 3,4 4,0 Danmark 76, Pct udlandske turister i 1999 kom ikke fra Danmark Det anslås på grundlag af det samlede estimat at Grønland i 1999 blev besøgt af turister bosat udenfor Danmark. Turister fra andre dele af verden end Skandinavien gæstede primært Grønland i sommerperioden. Mens de skandinaviske lande bidrog med omkring 90 pct. af turismen i vinterhalvåret, faldt denne andel til 80 pct. i juli, august og september. Her kom 18,5 pct. af turisterne fra det øvrige Nordeuropa, Syd- og Mellemeuropa samt Nordamerika. Side 4 Flypassagerstatistikken 1999

5 Tabel 2 Turisternes kvartalsvise fordeling på bopælsregioner i 1999, i pct. Bopælsregioner Kvartaler I alt Uoplyst I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Skandinavien 85,5 90,1 89,8 80,0 92,1 92,9 Øvrige Nordeuropa 6,3 2,3 5,2 9,0 3,1 2,4 Syd- og Mellemeuropa 3,4 2,6 1,9 5,1 1,0 1,2 Nordamerika 3,2 2,4 1,7 4,4 2,5 2,4 Asien og Stillehavsregionen 0,7 1,7 0,5 0,6 0,4 - Uoplyst 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 1,2 Østeuropa 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 - Sydamerika 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 - Mellemøsten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Afrika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Turisternes fordeling på alder og køn Andelen af ældre turister størst i højsæsonen Figur 4 Aldersfordelingen blandt turisterne til Grønland i 1999 fremgår af figur 4. Denne fordeling viser ikke nogen markant overrepræsentation af bestemte aldersgrupper. Ældre turister udgør dog en betydelig andel, idet aldersgruppen over 50 år i 1999 omfattede lidt over en tredjedel. Det skal tilføjes, at andelen af ældre turister er størst i sommerperioden. Aldersfordelingen blandt turisterne i løbet af året kan aflæses i tabel 3, hvor aldersgrupperne er opgjort pr. kvartal. Turisternes fordeling på aldersgrupper i 1999, i pct. 60+ år 13% 0 år/uoplyst 5% 1-9 år 1% år 9% år 22% år 12% år 18% år 20% Tabel 3 Turisternes kvartalvise fordeling på aldersgrupper i 1999, i pct. Kvartaler I alt Uoplyst I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 år/uoplyst 4,8 3,8 4,7 4,6 7,1 6, ,3 1,5 1,2 1,6 0,5 1, ,5 8,0 9,3 9,5 3,8 10, ,1 15,2 11,5 12,0 10,6 10, ,0 20,6 18,2 15,1 25,9 14, ,4 24,2 18,7 19,4 23,2 21, ,0 19,3 23,9 22,1 21,0 19, ,8 7,5 12,6 15,7 7,9 16,7 Flypassagerstatistikken 1999 Side 5

6 Flertal af mandlige turister skyldes stor andel af mænd blandt de forretningsrejsende Tabel 4 Turisternes gennemsnitsalder er godt 40 år både blandt mænd og kvinder. Kønsfordelingen er derimod ulige til fordel for mændene, der i 1999 udgjorde 59,1 pct. af turisterne. Ved at fratrække forretningsrejsende, der kunne antages at være domineret af mænd i 30 til 60 års alderen, ændres sammensætningen imidlertid markant. Gennemsnitsalderen forbliver stort set uændret, mens andelen af mænd falder til 48,6 pct. Mænd udgjorde i ,1 pct. af den gruppe af forretningsrejsende, der kunne klassificeres som turister. Gennemsnitsalder og kønsfordeling i 1999 fremgår af tabel 4. Turisternes gennemsnitsalder og kønsfordeling i 1999, i pct. Fordeling i alt Ekskl. forretningsrejsende Køn Turister i pct. Alder, middel Turister i pct. Alder, middel I alt , ,7 Mænd 59,1 40,4 48,6 39,5 Kvinder 40,5 40,1 50,9 39,8 Uoplyst 0,4 39,9 0,5 39,2 Turisternes fordeling på formål med at besøge Grønland De fleste turister besøger Grønland på ferie eller forretningsrejse Figur 5 Turisterne besøgte i 1999 Grønland med varierende formål. De to hyppigste formål var ferie og forretningsrejse efterfulgt af privatbesøg, studieophold samt konference og kursus. Turisternes fordeling på rejseformål fremgår af figur 5. Turisternes fordeling på rejseformål i 1999, i pct Konference og kursus 4,36% Andet 5,37% Formål uoplyst 0,23% Studieophold 5,82% Forretnings- og tjenesterejse 31,48% Besøge familie og venner 15,14% Ferie 37,59% Feriegæsterne udgør 50 pct. af turisterne i højsæsonen De forskellige formål med at besøge Grønland dominerer i varierende grad i løbet af året. Antallet af ferierejsende er traditionelt størst i højsæsonen, mens andre formål som forretningsrejse eller privatbesøg i perioder kan være mere udbredte. Tabel 5 viser turisternes kvartalsvise fordeling på rejseformål i Andelen af turister på ferie udgør næsten 50 pct. i tredje kvartal men kun 10,9 pct. i fjerde kvartal, hvor hele 60,1 pct. af turisterne er forretningsrejsende. Side 6 Flypassagerstatistikken 1999

7 Tabel 5 Turisternes kvartalsvise fordeling på rejseformål i 1999, i pct. Kvartaler I alt Uoplyst I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forretnings- og tjenesterejse 31,6 45,6 31,0 20,2 60,1 31,0 Ferie 37,1 17,9 37,8 49,7 10,9 33,3 Besøge familie og venner 15,4 19,9 14,2 13,8 19,1 12,6 Studieophold 5,9 6,1 4,4 7,7 1,9 6,9 Konference og kursus 4,4 4,3 6,7 3,7 2,6 8,0 Andet 5,3 6,1 5,7 4,7 5,2 6,9 Formål uoplyst 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 1,1 Hvor mange turister drejer det sig om? Tabel 6 Det kan her være relevant at anslå, hvor mange personer, fordelingerne i tabellen ovenfor henviser til. Hvor stort et antal turister kom fx til Grønland i 1999 med det primære formål at holde ferie? Tabel 6 nedenfor viser et estimat over antallet af turister fordelt på de forskellige rejseformål. Dertil er den kvartalsvise stigning angivet med et indeks. Estimatet viser, at andelen af forretningsrejsende og andre falder i højsæsonen som følge af en voldsom stigning i antallet af feriegæster. Antallet af turister indenfor samtlige grupper topper i tredje kvartal og er mindst i vinterhalvåret. Estimat samt indeks over det kvartalsvise antal turister til Grønland i 1999, fordelt på rejsens formål Indeks over antal turister Estimat i alt Estimat over antal turister 1. kvartal = I alt 100,0 260,7 478,2 93, Forretnings- og tjenesterejse 100,0 177,4 211,7 123, Ferie 100,0 550, ,9 57, Besøge familie og venner 100,0 186,6 331,7 90, Studieophold 100,0 187,3 603,9 29, Konference og kursus 100,0 402,9 407,8 57, Andet 100,0 243,8 370,3 79, Formål uoplyst 100,0 446, ,1 107, Turisterne fordelt på opholdslængde Turisterne bliver i snit i 14 dage Figur 6 Turisternes opholdslængde i Grønland varierer betydeligt efter blandt andet årstiden og rejsens formål. Det gennemsnitlige ophold var i 1999 på 14 dage. Omkring 38 pct. blev i landet i en uge eller derunder og næsten det samme antal i 8 til 14 dage. Den samlede fordeling af turisterne på udvalgte opholdslængder i 1999 fremgår af figur 6. Turisternes fordeling på opholdslængde i 1999, i pct dg. 5% dg. 6% 90+ dg. 1% dg. 14% 2-7 dg. 37% 8-14 dg. 37% Flypassagerstatistikken 1999 Side 7

8 Flere længere ophold i sommerperioden Tabel 7 Turisternes opholdslængde var generelt længere i højsæsonen i sommerperioden sammenlignet med resten af Ophold fra en til to og to til tre uger udgjorde ca. 40 pct. og 17 pct., mens korte besøg dominerede i vinterhalvåret. Samtidig er 14 -dages ophold hyppige i andet kvartal. Turisternes fordeling på opholdslængde fremgår af tabel 7. Turisternes kvartalsvise fordeling efter opholdslængde i 1999, i pct. Kvartaler Antal dage I alt Uoplyst Feriegæsterne bliver i flere dage end forretningsrejsende Tabel 8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,8 45,5 45,0 29,1 46,9 40, ,9 29,8 38,5 39,7 31,0 34, ,6 13,5 9,1 17,3 8,4 13, ,6 4,7 2,6 6,2 2,9 2, ,9 5,6 3,6 6,5 7,8 9, ,3 0,9 1,1 1,1 3,0 - Der er en sammenhæng mellem flere længere ophold og en større hyppighed af ferierejsende i sommerperioden. I alt 43,8 pct. af de turister, der var på ferie, tilbragte en uge til 14 dage i Grønland i Dertil var privatbesøg og studieophold typisk af længere varighed. Korte ophold på to til syv dage var derimod hyppige blandt forretningsrejsende samt konferenceog kursusdeltagere. Turisternes fordeling på opholdslængde og rejseformål fremgår yderligere af tabel 8. Turisternes fordeling på opholdets længde efter rejsens formål i 1999, i pct. Antal dage Rejsens formål I alt I alt 100,0 37,8 36,9 13,6 4,6 5,9 1,3 Forretnings- eller tjenesterejse 100,0 54,5 26,5 7,3 3,0 6,8 1,8 Ferie 100,0 31,4 43,8 15,6 4,8 4,0 0,3 Besøge familie og venner 100,0 14,4 43,6 24,8 8,2 8,1 0,8 Studieophold 100,0 29,0 44,9 14,6 5,3 4,8 1,3 Konference eller kursus 100,0 69,0 27,6 3,0 0,0 0,3 0,0 Andet 100,0 33,3 28,2 11,7 5,7 13,1 8,0 Uoplyst 100,0 50,0 42,9 0,0 0,0 0,0 7,1 Opholdets længde falder med alderen Tabel 9 Opholdets længde varierer med turisternes alder. Dette fremgår af tabel 9 nedenfor. De foreliggende data for 1999 viser, at de yngre aldersgrupper typisk gæster landet i længere tid end de ældre. Dette kunne skyldes en større andel af kortvarige forretningsrejser blandt de 30 til 60 årige. Imidlertid er tendensen uændret, når forretningsrejsende udelades. Opholdets gennemsnitlige længde fordelt på aldersgrupper i 1999, i antal dage Antal år I alt Antal dage i gennemsnit 14,9 18, ,9 12,9 12,4 12,4 Turisternes fordeling på indkvarteringsform 38 pct. af turisterne indkvarteret på hotel Turisternes brug af forskellige overnatningstilbud i Grønland vil afhænge af en række forhold, herunder rejsens formål og varighed samt tidspunktet på året. Hotelovernatning var i 1999 den primære overnatningsform blandt 38 pct. af turisterne efterfulgt af privat indkvartering og vandrerhjem med 27 pct. og 12 pct. Den samlede fordeling fremgår af figur 7. Side 8 Flypassagerstatistikken 1999

9 Figur 7 Turisternes fordeling på indkvarteringsformer i 1999, i pct. Hytte/fåreholdersted 1% Krydstogtskib 5,51% Andet 6,84% Uoplyst 0,16% Telt 4,74% Hotel 38,70% Privat 26,66% Vandrerhjem 12,30% Sømandshjem 4,01% Næsten 10 pct. af turisterne overnattede i telt i sommerperioden Tabel 10 Turisterne har større muligheder for alternativ indkvartering om sommeren end om vinteren. Overnatninger i telt, på fåreholdersteder eller krydstogtskib er stærkt begrænsede i vinterperioden, hvor mere konventionel indkvartering som regel er nødvendig. Tabel 10 viser den kvartalsvise variation i turisternes valg af indkvarteringsform i løbet af Sommerperioden er kendetegnet ved større spredning, idet 8-9 pct. overnattede i henholdsvis telt eller på krydstogtskib. Turisternes kvartalsvise fordeling på indkvarteringsformer i 1999, i pct. Kvartaler Indkvarteringsform I alt Uoplyst I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Hotel 38,7 47,9 41,5 32,1 47,1 44,0 Sømandshjem 4,0 6,2 4,4 3,0 4,6 6,0 Vandrerhjem 12,3 7,5 17,9 13,4 2,5 10,7 Privat indkvartering 26,7 31,5 23,3 24,5 35,8 29,8 Telt 4,7 0,3 1,0 9,4 0,2 1,2 Hytte eller fåreholdersted 1,1 0,9 1,4 1,1 0,2 2,4 Krydstogstskib 5,5 0,0 6,2 8,3 0,4 1,2 Andet 6,8 5,7 4,3 8,1 8,9 3,6 Uoplyst 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 1,2 Hver tredje turist på ferie overnattede primært på hotel Tabel 11 Rejsens formål vil ofte have betydning for valget af overnatningsform. I 1999 overnattede omkring 70 pct. af samtlige forretningsrejsende og deltagere i konferencer og kurser således på hotel. Den respektive andel blandt årets feriegæster var 30 pct. Turister på studieophold i Grønland var typisk indkvarteret på vandrerhjem. Fordelingen fremgår af tabel 11. Turisternes fordeling på indkvarteringsform efter rejsens formål i 1999, i pct. I alt Hotel Sømands-Vandrer-Privat Telt Hytte/fåre- Krydstogt- AndetUoplyst hjem hjem holdersted skib I alt 100,0 38,7 4,0 12,3 26,7 4,7 1,1 5,5 6,8 0,2 Forretnings/ tjenesterejse 100,0 69,0 6,9 1,6 12,8 0,3 0,0 0,9 8,3 0,2 Ferie 100,0 28,9 2,1 20,4 20,4 9,8 1,6 13,0 3,7 0,1 Besøge famile og venner 100,0 5,3 2,6 2,8 85,7 0,7 0,2 0,9 1,5 0,3 Studieophold 100,0 10,9 3,0 42,9 6,6 10,1 4,8 3,0 18,7 0,0 Konference eller kursus 100,0 74,1 4,7 6,7 3,0 0,3 0,0 0,0 11,1 0,0 Andet 100,0 24,8 4,8 17,7 24,8 5,7 2,6 0,6 19,1 0,0 Uoplyst 100,0 42,9 7,1 7,1 0,0 0,0 7,1 21,4 7,1 7,1 Flypassagerstatistikken 1999 Side 9

10 Turisternes brug af indenrigstransport under opholdet Indenrigstransport i Grønland foregår primært med fly eller skib. Turisternes brug af disse transportmidler kan variere fx efter årstid, opholdets længde eller rejsens formål. I 1999 benyttede 55 pct. af turisterne sig alene af indenrigsfly. 12 pct. rejste kun med skib, mens 15 pct. benyttede sig af både fly og skib. Den samlede fordeling fremgår af figur 8. Figur 8 Turisternes brug af indenrigstransport i Grønland i 1999, i pct. Uoplyst eller andet 6% Hverken fly eller kystpassagerskib 12% Både fly og kystpassagerskib 15% Indenrigsfly 55% Kystpassagerskib 12% Hver femte ferieturist benyttede sig alene af skib Tabel 12 I alt 80 pct. af samtlige forretningsrejsende i 1999 har alene benyttet sig af indenrigsfly og to pct. rejste kun med skib. De tilsvarende tal for turister på ferie var henholdsvis 36,2 pct. og 21,9 pct. Feriegæster er den gruppe, der benyttede sig mest alene af skibstransport. Studerende samt konference- og kursusdeltagere har gjort mindst brug af fly- og skibstransport og var dermed de turister, der rejste mindst under deres ophold. Fordelingen fremgår yderligere af tabel 12. Turisternes brug af indenrigstransport fordelt efter rejsens formål i 1999, i pct. I alt Forretnings- Ferie Privat Studier Konference Andet Uoplyst tjenesterejse besøg kursus I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Indenrigsfly 54,9 79,9 36,2 61,5 38,4 56,0 50,5 61,5 Kystpassagerskib 12,2 2,0 21,9 9,6 12,0 12,1 6,7 - Både fly og kystpassagerskib 14,8 7,7 22,1 13,0 12,0 7,8 14,5 7,7 Hverken fly el. kystpassagerskib 12,2 7,4 12,5 10,9 26,1 19,5 18,7 23,1 Uoplyst eller andet 5,9 2,9 7,3 4,9 11,4 4,7 9,5 7,7 Endagsturister De fleste endagsturister kommer fra Island Endagsturister overnatter ikke på rejsedestinationen og falder dermed udenfor WTO s definition af turisme. Besøgende, der kun tilbringer en dag eller måske blot nogle timer, har imidlertid betydning for turismeerhvervet i mange lande. Dette kan også gøre sig gældende i Grønland, ikke mindst lokalt, og derfor medtages her oplysninger om endagsturisterne. Den største andel ankommer fra Island til Kulusuk i Østgrønland. I alt 34,8 pct. af endagsturisterne i 1999 var bosat i Island og et flertal var mellem 20 og 50 år. Den samlede fordeling fremgår yderligere af tabel 13 og 14. Side 10 Flypassagerstatistikken 1999

11 Tabel 13 Endagsturister til Grønland i 1999 fordelt efter bopælslande I alt USA Skotland Brasilien Tyskland Ungarn Japan Canada England Taiwan Norge Danmark Island Andre Antal besvarelser I pct. 100,0 1,5 2,2 2,2 2,2 3,0 5,9 5,9 5,9 7,4 8,9 14,8 34,8 5,2 Tabel 14 Endagsturister til Grønland i 1999 fordelt efter aldersgrupper Aldersgrupper I alt Uoplyst Antal besvarelser I pct ,7 9,6 3,7 17,8 29,6 17,8 11,9 8,9 Sammenfatning - hvem er de typiske turister til Grønland? Generelle fællestræk for seks kategorier af turister Undersøgelsen i 1999 har tilvejebragt en række data om turismen. Resultaterne har vist betydelig variation i sammensætningen af turismen med hensyn til fx rejsens varighed og formål. Nedenfor gives en kort sammenfatning af en række af de observationer, der er beskrevet i de foregående afsnit. Formålet er at skabe et samlet overblik over nogle generelle fællestræk blandt forskellige grupper af turister. I skema 1 er turisterne til Grønland i 1999 opdelt i seks turistkategorier. I kolonne 2 til 4 er de hyppigste observationer for disse kategorier noteret. Dertil kan udviklingen i antallet af turister henover året aflæses udfra indekset i kolonne 5 og gruppernes samlede andel af turismen i kolonne 6. Skema 1 Samlet overblik over generelle fællestræk i 1999 blandt seks forskellige kategorier af turister Kategorier af turister Opholdslængde Indkvartering Intern transport Indeks over antal turister pr. kvartal (1. kvartal=100) Forretningsrejsende Mindre end en uge Hotel Fly 1. kvartal: kvartal: kvartal: kvartal: 124 Konference og kursusdeltagere Rejsende på studieophold Rejsende på privat besøg Mindre end en uge Hotel Fly 1. kvartal: kvartal: kvartal: kvartal: 57 8 til 14 dage Vandrehjem Fly, men ofte ingen eller anden transport 8 til 14 dage; næsten 40 pct. i længere tid Ferierejsende 8 til 14 dage Hotel, men tæt fulgt af vandrer-hjem og privat indkvartering Andre turister Under en uge, tæt fulgt af 8 til 14 dage 1. kvartal: kvartal: kvartal: kvartal: 30 Privat indkvartering Fly 1. kvartal: kvartal: kvartal: kvartal: 90 Fly, men tæt fulgt af kystpassager-skib 1. kvartal: kvartal: kvartal: kvartal: 57 Privat og hotel Fly 1. kvartal: kvartal: kvartal: kvartal: 124 Andel af turister i 1999, i pct Flypassagerstatistikken 1999 Side 11

12 Tilgang og metode Totaltælling med frafald Datagrundlagets repræsentativitet Tabel 15 Spørgeskemaundersøgelsen i 1999 var designet som en totaltælling. Målet var såvidt muligt at uddele spørgeskemaer til alle afrejsende passagerer med rutefly fra Grønland. Dette lykkedes af praktiske årsager ikke. Antallet af besvarelser udgør kun en om end betydelig andel på 26 pct. af alle afrejsende passagerer. Der har dermed været et vist frafald. Frafaldet i totaltællingen kan have betydning for datagrundlagets repræsentativitet og dermed analyseresultaternes generelle gyldighed for turismen i Besvarelsesprocenterne har varieret både henover året og mellem de lufthavne, hvor der blev uddelt spørgeskemaer. Andelen af turister, der har returneret besvarelser, er større i nogle lufthavne og måneder, end i andre. Dette skaber en risiko for, at turister med afrejse fra bestemte lufthavne eller på visse tidspunkter af året er medtaget i undersøgelsen i højere grad sammenlignet med andre. Besvarelsesprocenterne i spørgeskemaundersøgelsen i 1999 fordelt på måneder Antal Antal afrejsende Besvarelser i pct. af besvarelser til udlandet afrejsende til udl. I alt ,0 Januar ,5 Februar ,3 Marts ,8 April ,4 Maj ,9 Juni ,5 Juli ,0 August ,4 September ,4 Oktober ,7 November ,9 December ,8 Uoplyst Tabel 16 Afrejsende passagerer samt besvarelsesprocenter i spørgeskemaundersøgelsen fordelt på lufthavne Lufthavne Afrejsende i alt Afrejsende til Afrejsende i alt Afrejsende til udland, Besvarelsernes (rutefly) udland i alt fordeling i pct. fordeling i pct. fordeling i pct. I alt ,0 100,0 100,0 Kangerlussuaq ,6 73,3 23,3 Kulusuk ,6 8,3 5,6 Narsarsuaq ,5 16,9 8,5 Nuuk ,5 0,6 32,4 Nerlerit Inaat ,8 0,8 0,0 Øvrige lufthavne ,0-30,2 Udsving i besvarelsesprocenter, men stort datagrundlag Besvarelsesprocenterne fordelt på måneder og lufthavne fremgår at tabel 15 og 16. Andelen af passagerer, der har besvaret spørgeskemaerne, falder med det voksende passagertal i sommerperioden. Dertil er fordelingen af besvarelser mellem Nuuk og Kangerlussuaq skæv sammenlignet med fordelingen af afrejsende passagerer. Der er dog i samtlige måneder og lufthavne, pånær Nerlerit Inaat 1, en relativt høj besvarelsesprocent. Det vurderes derfor, at datagrundlaget giver tilstrækkelig basis til generelle konklusioner om de turister, der rejste fra Grønland med rutefly i Det skal dog samtidig understreges, at de opnåede analyseresultater af ovennævnte grunde skal tages med et vist forbehold. 1 Nerlerit Inaat i Østgrønland er ikke medtaget i undersøgelsen i 1999 Side 12 Flypassagerstatistikken 1999

13 Estimater baseret på fordelingen af passagerer blandt besvarelserne Tabel 17 Analysen i denne publikation er baseret på estimater. Disse estimater er beregnet ved at spejle fordelingen blandt besvarelserne mellem herboende- og udlandske rejsende samt turister på det samlede antal afrejsende passagerer. Dette antal er oplyst til Grønlands Statistik af Grønlands Lufthavnsvæsen. Estimaterne er dermed baseret på den antagelse, at fordelingerne blandt besvarelserne er tilnærmelsesvis de samme blandt den totale population af afrejsende passagerer. Fordelingerne blandt besvarelserne, som er spejlet på det totale antal afrejsende passagerer, fremgår af tabel 17 og 18. Fordelingen af besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen i 1999 Rejsende bosat I Antal turister I alt Udlandet Grønland jf. WTO I alt , , , ,0 Uoplyst 260,0 123,0 137,0 84,0 Subtotal , , , ,0 Januar 793,0 340,0 453,0 254,0 Februar 641,0 286,0 355,0 206,0 Marts 1.070,0 606,0 464,0 490,0 April 1.109,0 749,0 360,0 679,0 Maj 778,0 487,0 291,0 415,0 Juni 1.244,0 678,0 566,0 570,0 Juli 1.384,0 972,0 412,0 887,0 August 1.858, ,0 493, ,0 September 1.813, ,0 517, ,0 Oktober 1.197,0 585,0 612,0 433,0 November 810,0 386,0 424,0 277,0 December 476,0 181,0 295,0 123,0 Tabel 18 Fordelingen af besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen i 1999, i pct. Rejsende bosat I Turister I alt Udlandet Grønland jf. WTO I alt 100,0 60,0 40,0 49,8 Uoplyst 100,0 47,3 52,7 32,3 Subtotal 100,0 60,2 39,8 50,1 Januar 100,0 42,9 57,1 32,0 Februar 100,0 44,6 55,4 32,1 Marts 100,0 56,6 43,4 45,8 April 100,0 67,5 32,5 61,2 Maj 100,0 62,6 37,4 53,3 Juni 100,0 54,5 45,5 45,8 Juli 100,0 70,2 29,8 64,1 August 100,0 73,5 26,5 63,9 September 100,0 71,5 28,5 59,5 Oktober 100,0 48,9 51,1 36,2 November 100,0 47,7 52,3 34,2 December 100,0 38,0 62,0 25,8 Optælling af passagerer i lufthavnene støtter estimaterne Det reelle antal turister afviger sandsynligvis kun fra estimatet med få pct. Estimaterne er yderligere støttet af optællinger af afrejsende passagerer, foretaget af personalet i security-afdelingerne i Kangerlussuaq og Narsarsuaq. Her er de afrejsende passagerer til udlandet i én uge hver måned fra september til december blevet bedt om at oplyse, hvorvidt de har bopæl i Grønland eller udlandet. Den månedsvise fordeling, der kan aflæses fra resultaterne af denne stikprøveoptælling, svarer godt overens med fordelingen i spørgeskemaundersøgelsen. Der er beregnet et 95 pct. konfidensinterval for estimaterne over besøgende og turister. Konfidensintervallerne viser, hvor meget det reelle antal besøgende og turister maksimalt med 95 pct. sikkerhed kan afvige fra estimaterne. Dette er anslået ved en konfidensintervalberegning for proportioner. Estimatet over henholdsvis besøgende på personer og turister på personer vil med 95 pct. sikkerhed afvige med højst 2,3 pct. og 2,7 pct. Det anslåede antal turister er mest præcist for sommerhalvåret, hvor antallet af besvarelser og dermed datagrundlaget er større, end for vinteren. Flypassagerstatistikken 1999 Side 13

14 Spørgeskemaerne blev uddelt i 17 lufthavne Skema 2 Spørgeskemaerne blev uddelt af Grønlandsfly s personale ved check-in-skrankerne. Grønlands Statistik udsendte spørgeskemaer og kuglepenne til uddeling på de forskellige afgange. Der blev uddelt skemaer fra i alt 17 lufthavne. Indsamlingen foregik i opstillede indsamlingsbokse i lufthavnene, og boksene blev løbende tømt af lufthavnspersonalet. Oversigt over lufthavne, hvor der blev uddelt og indsamlet spørgeskemaer i 1999 Lufthavne med direkte forbindelse til udlandet Kangerlussuaq Kulusuk Narsarsuaq Lufthavne med indirekte forbindelse til udlandet Ilulissat Aasiaat Maniitsoq Nanortalik Narsaq Paamiut Qaqortoq Qasigiannguit Qeqertarsuaq Qaanaaq Sisimiut Upernavik Uummannaq Nuuk Spørgeskemaets indhold i 1999 Undersøgelsen i 1999 dækkede afrejsende passagerer på følgende ruteflyvninger ud af Grønland: Kulusuk - Reykjavik Kangerlussuaq - København Narsarsuaq - Reykjavik Kulusuk - Keflavik Kangerlussuaq - Iqaluit Narsarsuaq - København De afrejsende passagerer med bopæl i udlandet blev i spørgeskemaet bedt om at besvare ni spørgsmål om deres baggrund og ophold. Rejsende bosat i Grønland blev alene bedt om at oplyse dato for afrejse samt navn og adresse. Besvarelserne tilvejebragte følgende oplysninger om de rejsende: Dato og lufthavn ved udrejse fra Grønland; Bopælsland; Længden af opholdet i Grønland; Det primære formål med opholdet i Grønland; Den primære indkvarteringsform under opholdet i Grønland; Eventuelt ansættelsesforhold i Grønland; Alder Køn Brug af intern transport i Grønland. Undersøgelsen fortsætter i år 2000 Der uddeles igen i år spørgeskemaer i 17 lufthavne i Grønland. Centrale resultater af denne undersøgelse vil løbende blive udgivet i løbet af 2000 og sammenfattet i en årsstatistik primo 2001 om den udlandske turisme til Grønland. Side 14 Flypassagerstatistikken 1999

15 Flypassagerstatistikken 1999 Side 15

16 Signatur forklaring:... Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse: Hans Gorm Norden Andersen Turisme 2000: 2 ISSN: marts 2000 Grønlands Statistik Postbox Nuuk Tlf.: Fax: www.statgreen.gl Side 16 Flypassagerstatistikken 1999

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Rettet juli 2013 Turisme

Rettet juli 2013 Turisme Rettet juli 2013 Turisme 2013:1 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2007-30. sep. 2012 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Færre overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson.

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Færre nye virksomheder Nye

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:9 14. juli 2010 Ferie- og forretningsrejser 2009 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Italien, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Uddannelse 01. september 2017

Uddannelse 01. september 2017 Uddannelse 01. september 2017 Befolkningens uddannelsesprofil 2016 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Udenrigshandel 2005:3 Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Sammenfatning Faldende eksport i værdi Størst reduktion Nyt produkt Den samlede eksportværdi i 2004 faldt til 2.146 mio. kr. fra 2.285 mio.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017 Forsikrede ledige over 2 år Minianalyse august 2017 Indholdsfortegnelse Konklusion Offentligt forsørgede over 2 år Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken Varighed Flow Fordeling på a-kasser

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere