SSP SSP. idékatalog. SSP side1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP SSP. idékatalog. SSP side1"

Transkript

1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1

2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende medarbejder i BØ side 7 Sådan anvendes materialet side 8 Emneoversigt og skoleårets motto side 10 Dialogspillet side 13 Aktiviteter, ideer og materialer: Bh.klasse 10. klasse side 17 Materialeoversigt side 44 Telefonliste side 47 Dagbladet Politiken Idékataloget er udarbejdet af SSP-samarbejdet i Brøndby Strand: Politiet: Satellitten: Langbjergskolen: Brøndby Strandskole: Søholtskolen: Niels Brinch Sacha Popovic Jeanett Schjørmann Gitte Christensen Thomas Michaelsen Layout:Infocenter Søholtskolen J. Ringholm november 2001 SSP side2

3 SSP idékatalog Forord Dette idékatalog er et tilbud til inspiration i den kriminalpræventive undervisning. Det er udarbejdet med baggrund i erfaringerne fra flere års SSP-arbejde på skolerne i Brøndby Strand. I udarbejdelsen af kataloget har vi endvidere ladet os inspirere af ideer og materialer fra andre kommuner. Erfaringerne viser, at de bedste resultater i det forebyggende arbejde først og fremmest nås ved en tidlig, fortløbende og integreret indsats i skoleforløbet. Idékataloget dækker således hele skoleforløbet fra BH - klasse til 10. klasse. Idékatalogets materialevalg er foretaget med henblik på at understøtte arbejdet i klassen med Årets motto. Hvert klassetrin har sit eget motto, spændende over emner som børnefødselsdage, etik, mobning, kammeratskab, pubertet samt flere tunge områder som vold, kriminalitet, alkohol og stoffer. Det er en række forskelligartede emner at beskæftige sig med i skolen, og det volder ofte læreren problemer at finde egnede materialer i en håndevending. Vores idékatalog er således tænkt som en praktisk håndsrækning i dagligdagen, samt ved afholdelse af forældremøder. Mange af de foreslåede film, bøger, pjecer m.v. er alle hjælpemidler, der i forvejen findes på de enkelte skoler. De kan også bestilles på Pædagogisk Central, Amtscentralen eller fås ved henvendelse til Det Kriminalpræventive Råd m.v. SSP side3

4 SSP idékatalog Indledning Nyere undersøgelser viser, at mere end 75% af alle børn og unge begår noget kriminelt inden de er fyldt 18 år. For langt de flestes vedkommende er det småtyverier o.l. Kun en lille gruppe fortsætter med at begå noget kriminelt. Forældre, lærere, pædagoger, trænere i idrætsklubber m.fl. har et særligt ansvar for, at børn og unge har det godt. Kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd er symptomer på manglende trivsel. I det forebyggende arbejde skal vi se på årsagerne til, at børn og unge ikke trives. Vi skal træne børn og unge i at opfange signaler og tackle problemer og konflikter, så risikoen for, at de skubbes ud i situationer, de ikke kan magte, bliver mindre. Vi skal turde give børn og unge normer, så de bliver i stand til at træffe de valg, der gør, at de kan fungere i nutidens samfund. Respekt og gensidig tolerance er vigtige egenskaber, der sammen med viden og oplysning øger børn og unges dømmekraft og højner deres selvfølelse. Formålet med det forebyggende arbejde i Folkeskolen Kriminalpræventiv orientering Stk. 1 Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse for forskellige livsvilkår og værdier. Dette skal give indblik i hvilke faktorer, der kan medvirke til, at nogle børn og unge bliver kriminelle, og andre børn og unge bliver i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv. Stk. 2 Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. Stk. 3 Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger. SSP side4

5 Hvad er SSP? Formålet med SSP-samarbejdet i Brøndby er at arbejde generelt forebyggende, ved at styrke det sociale netværk og modvirke kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Desuden at formalisere og styrke samarbejdet mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Skoleforvaltningen og Politiet samt det tværfaglige samarbejde indenfor alle relevante fagområder og sektorer således, at en sammenhængende indsats sikres. Samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge. SSP samarbejdet skal være med til at sikre, at børn og unge får en god opvækst i Brøndby Kommune. SSP samarbejdet skal skabe og anvende samt vedligeholde et samordnet forebyggelsessystem, der forebygger kriminel adfærd og misbrug af rusmidler. SSP-samarbejdet skal være forebyggelsessystemet, der kan opfange faresignaler tidligt nok. Endvidere skal det sikres, at der gøres en speciel indsats, der kan forhindre at en uhensigtsmæssig kriminel adfærd udvikles. Hvordan arbejder SSP? SSP- samarbejdet i Brøndby SSP arbejder på tre niveauer: 1. Den generelle indsats: Her gøres en indsats for at forbedre miljøet og levevilkårene. Det drejer sig om de fysiske rammer, det sociale netværk samt aktiviteter med idrætsmæssigt, kulturelt eller skolemæssigt indhold. 2. Den specifikke indsats: Den kriminalpræventive orientering, hvor der laves foredrag, kampagner og informationsmateriale med henblik på særlige emner. Endvidere ydes der en indsats overfor uheldige grupperinger eller andre grupper med specifikke behov. 3. Den individorienterede indsats: En indsats rettet mod den enkelte unge eller barnet for at sikre, at der ikke sker tilbagefald til kriminalitet eller anden uhensigtsmæssig adfærd. SSP skal derudover arbejde på, at den tværfaglige og tværsektorielle indsats bliver geografisk defineret og lokalt forankret, hvor man især sætter ind over for truede og udsatte børn og unge. Ved videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner iagttages bestemmelserne i Retsplejelovens 115 b. Hvad kan du bruge SSP til? Du kan bruge SSP organisationen til inspiration og støtte i at udføre kriminalpræventivt arbejde på din institution eller i dit lokalområde. SSP kan være med til at finde løsningsmodeller med udgangspunkt i de forvaltninger de repræsenterer, Skolevæsnet, Social- og Sundhedsforvaltningen og Politiet. Hvis der er tale om personsager, skal du være opmærksom på de tværfaglige teams, der er nedsat på alle skoler, så der ikke sker parallelarbejde. SSP side5

6 SSP-struktur SSP-struktur i Brøndby Kommune SSP UDVALGET SSP SEKRETARIATET OMRÅDEUDVALG BRØNDBYSTRAND BRØNDBYVESTER BRØNDBYØSTER DISTRIKTSGRUPPER BRØNDBY BRØNDBY- LINDELUNDS- STRAND- VESTER SKOLEN SKOLE SKOLE SØHOLT- TJØRNEHØJ- NØRREGÅRDS- SKOLEN SKOLEN SKOLEN LANGBJERG- SKOLEN NYGÅRDS- SKOLEN I Brøndby Kommune har alle skoler, skolefritidsordninger og ungdomsklubber en SSP- medarbejder, der indgår i kommunens forebyggende netværk. Du kan til enhver tid få mere at vide om Brøndby Kommunes SSP samarbejde hos den lokale SSP-repræsentant eller ved at kontakte: Brøndby Kommune Skole-, Fritids- og Idrætsforvaltningen På telefon: SSP side6

7 Satellitten Satellitten Satellitten er en SSP-institution i Brøndby Strand, der fortrinsvis påtager sig opgaver, der ligger uden for skoleregi. Satellitten retter primært sin indsats mod truede børn og unge (10-14 årige), der lever en stor del af deres fritidsliv på gaden uden voksenrelationer og ikke gør brug af lokalområdets institutioner eller foreningslivet i Brøndby Strand. Satellitten arbejder på at skabe en stabil tilværelse for de børn og unge, der mangler nødvendig kontakt og modspil ved at: n Skabe et netværk i fritiden. n Give positive oplevelser i hverdagen, hvor børnene mærker, at der er brug for dem i det daglige. n Bakke dem op og fungere som bagland. n Give dem faste rammer. n Give dem mulighed for at skabe sig en identitet. n Give voksenomsorg og relationer til voksne. n Etablere et netværk i familien og skolen. n Sluse børnene ind i de etablerede fritids og foreningstilbud i Brøndby Strand. Desuden udfører Satellitten en tværfaglig indsats i bydele eller boligområder, hvor der er konstateret stigende vold, hærværk eller lignende problemer. Satellitten dækker behovet for en opsøgende indsats for børn og unge i Brøndby Strandområdet. Indsatsen er forbundet med det tværfaglige og opsøgende arbejde, der bl.a. består i at holde kontakt til og samarbejde med de lokale afdelingsbestyrelser, indkøbscentret, biblioteket og andre samlingssteder, samt nøglepersoner i området (politi, socialforvaltning, PPR, beboerrådgivning, klubber, skoler og andre institutioner). Adresse: Tjørnevangen 5B 2660 Brøndby Strand. Telefon: Mobil: (Moro) (Brian). Opsøgende medarbejder Brøndbyøster: I Brøndbyøster er der ligeledes ansat en medarbejder med funktioner, der ligner Satellittens i forhold til det opsøgende arbejde. Denne medarbejder er tilknyttet Ungdomsklubben Stoppestedet, Bredager 162, 2605 Brøndby. Telefon: eller mobil samt SSP side7

8 Sådan anvendes materialet Materialevalg Materialet er tænkt som en praktisk håndstrækning til klasselærere fra BH-klasse til 10.klasse. I vores materialevalg er vi gået efter, hvad der er tilgængeligt for skolerne i Brøndby. Det er derfor materialer, der kan lånes på Pædagogisk Central, eller som er udsendt til alle skoler fra Det kriminalpræventive råd eller Sundhedsstyrelsen. Det kan endvidere anbefales at den enkelte skole anskaffer materialet Trin for trin til anvendelse på de mindste klassetrin. Desuden vil det være hensigtsmæssigt at indkøbe Carl Olav Hansens, Den gode cirkel, Specialpædagogisk forlag, som er et kursus i social træning for klasser. Hertil hører/bestilles også spillene Kort og godt for indskoling, klasse, og klasse samt til forældremøder Ærlig snak 1 og 2. Vi har fortrinsvis valgt at holde os til materialer fra efter Vi har ikke været i stand til at gennemprøve alle materialerne selv og vil meget gerne have respons på materialernes velegnethed. Giv evt. denne feedback til skolens SSP-lærer, som så kan viderebringe erfaringerne til senere redigering af kataloget. Undervisningen Det er vigtigt, at udgangspunktet for et forløb altid er den pågældende klasse. Indhold og organisation vil være meget afhængig af hvilken klasse, der er målet. Sammenstillingen af emner og klasse tjener det mål, at der er en vis kontinuitet i det kriminalpræventive- og misbrugsoplysende arbejde gennem hele skoleforløbet, hvilket sikrer, at det samme emne ikke gentages. Dialogspil Formen er hentet andetsteds og er velkendt for de fleste. Vi synes formen egner sig godt til netop dette område, da holdningsdebatten, erkendelsen og det selvformulerende er de vigtigste ingredienser. Dialogspilformen anvendes både i klassesituationen og til forældremøder. SSP side8

9 Sådan anvendes materialet Forældremøder Det er vigtigt at få forældrene på banen. Det bæredygtige forældresamarbejde begynder ikke i klasse, når problemerne banker på. Diskussionen og den gensidige forståelse bygges op fra BH-klassen. Oftest giver det det bedste resultat, når diskussionerne foregår i mindre grupper lagt i en fastere struktur. Forældremøderne i de enkelte klasser kan bestå af en kombination af den faglige orientering og et socialt tema. På denne måde behøver de sociale temaer ikke føre til hyppigere mødevirksomhed og vil i højere grad sikre deltagelse af flest mulige forældre. Politiet Politiet kan indgå som et naturligt led i undervisningen, der hvor det er hensigtsmæssigt i relation til emnet. Katalogets inddragelse af politiet skal kun betragtes som udgangspunkt for forslag og idé. Politiet har forskellige tilbud som aftales nærmere med SSP-medarbejderen. SSP side9

10 Emneoversigt Emneoversigt Klassetrin Emne Stikord BH-klasse Venner i stedet for uvenner Kammeratskab Kontakter / Legekammerater Motto: Makkerskab I klassen taler vi pænt til hinanden Venskab 1.klasse Samværsregler i klassen Tage hensyn til hinan - den Plads til forskellighed I klassen hjælper vi hinanden Motto: Hjælpe - ikke konkurrere Drilleri Fødselsdage Regler i klassen 2.klasse Sladre/Lyve Hvad sker der, når vi lyver? At sladre kan være at hjælpe De voksne taler sam- Motto: men I klassen lyver vi ikke for hinanden Have tillid til de voksne 3.klasse Mobning Hvad er mobning? At mobbe Motto: At blive mobbet Hos os mobber vi ikke At drille /gøre nar ad Udelukkelse Udseende - Påklædning Gruppepres Ligeværdighed SSP side10

11 Emneoversigt 4.klasse At stjæle Hvorfor stjæler man? Butikstyveri/Moral Motto: Hæleri Hos os stjæler vi ikke Tyveri i klassen Modetøj/Mærkevarer Gruppepres Lommepenge Hvorfor bliver man kriminel? 5.klasse Godt og dårligt Konfliktløsning kammeratskab Sprogbrug Evnen til empati Motto: En fremmed er en ven Vi vælger de gode kammerater Klikedannelse Gode og dårlige kammerater Bandedannelse Gruppepres Hærværk/Graffiti Fester og rusmidler Vælg dit liv 6.klasse Alkohol og andre rusmidler Første gang At sige nej - at tage stilling Motto: De andre må Vi passer på os selv og Aldersgrænser hinanden Holdninger til fester Til og fra fester 7.klasse Fra barn til ung Pubertet Mobning Motto: Kærester Vi respekterer hinanden, Hjemkomsttider selv om vi er forskellige Grænsesøgning Lektielæsning Fritidsinteresser Fritidsjob SSP side11

12 8.klasse Kriminalitet et spørgsmål om valg Tyveri/Hæleri Graffiti Motto: Vold Tænk dig om - Samtale i stedet for vælg det gode liv vold Politi / Straffeattest Du og dit retssamfund Kropssprog og signaler Loyal - med hvem? 9.klasse Rusmidler - Misbrug Ændret adfærd Misbrug Gruppepres Motto: Handel Én gang kan være én for meget Ansvar Emneoversigt 10.klasse Pligter og rettigheder Ansvarlighed Motto: Selvstændighed Vi gør vores pligt - Initiativ Vi kender vores ret Samarbejde Integritet SSP side12

13 Dialogspillet Dialogspillet et værdisætningsspil for elever, forældre og lærere Dialogspillet er en enkel metode til at få gang i nogle samtaler på forældremøder og i klassen. Meningen er, at forældre, elever og lærere skal bevidstgøres om og diskutere, hvordan vi tackler vigtige problemstillinger, der vedrører samarbejdet mellem skolen og hjemmet. Forældrene / eleverne laver et antal udsagn, som i tilfældig rækkefølge trækkes og drøftes i grupper ( 4-6 personer). Lærere deltager ligeværdigt med forældre/elever. Grupperne placerer hvert udsagn i en af cirklerne, og til sidst skal alle ved ikke placeres. Som igangsætter kan grupperne evt. få et antal forproducerede spørgsmål (se nedenfor). Afslutningsvis giver hver gruppe en kort orientering om deres forløb til hele forsamlingen, og de udsagn, der gav anledning til størst uenighed drøftes. Herefter kan der opstilles nogle spilleregler for klassen / skole / hjemsamarbejdet. Enig Ved ikke Uenig SSP side13

14 Dialogspillet Dialogspillet Et værdispil for elever og forældre Følgende er tænkt som inspiration til udarbejdelsen af udsagn, og bør suppleres med udsagn udarbejdet af forældre, elever og lærere i den enkelte klasse. BH-klasse. Det er i orden at få hjælp af sine store søskende, Venner i stedet for uvenner: hvis der er nogen der driller. Hvis der er nogen der driller må man gerne slå dem. Man skal altid lege med sine klassekammerater. Drenge og piger må ikke lege sammen. Det er i orden, at man kun vil arbejde sammen med den samme i klassen. 1. klasse Det er i orden, at der er nogle man ikke Samværsregler vil lege med. i klassen: Læreren udstikker klassens regler. Det er i orden kun at invitere en mindre gruppe til sin fødselsdag. Fødselsdagsgaven må højst koste x-kroner. Børnene må gerne have slik i madpakken. 2. klasse Det er ikke tilladt at lyve. At sladre og Man skal sige det til læreren, hvis nogle lyve: gør noget de ikke må. En hvid løgn er i orden. Læreren skal kontakte hjemmet, hvis et barn lyver / sladrer meget. Man kan hjælpe andre ved at sladre. 3. klasse Lige børn leger bedst. Mobning: Klikedannelse er i orden. Tøj fra Bilka er lige så godt som mærketøj. Alle børn er lige. Sko med plateausåler kan bruges til idræt. Jeg bader ikke på skolen jeg bader hjemme. SSP side14

15 Dialogspillet 4. klasse Det er i orden at beholde en yo-yo At stjæle: man har fundet. Børnene skal have lige meget i lommepenge. Børnene må ikke købe ting af hinanden. Overværer man, at en kammerat stjæler er man også selv skyldig. Tyveri i klassen er skolens ansvar. Det er vigtigt at følge moden. 5. klasse Børnene må ikke bande. Godt og dårligt Hvis nogle bliver uvenner i skolen skal kammeratskab: problemerne også løses her. I en gruppe er alle lige meget værd. Alle skal have en bedste ven. Man skal kunne samarbejde med alle. Forældre har ret til at vælge barnets kammerater. Der er altid plads til en til i gruppen. Der må gerne være kliker i klassen. 6. klasse Børn skal lære at drikke hjemme. Alkohol og andre Aldersgrænsen for køb af alkohol er for rusmidler: høj (15 år). Man bør hente sit barn efter en fest. Det er i orden, at der holdes forfester, hvor børnene drikker lidt inden festen. Det er i orden at sige nej. Det er forældrenes ansvar når børn drikker. 7. klasse Børnene kan selv holde styr på deres Fra barn til ung: lektielæsning. Det er i orden at gå til / holde fester. Det er vigtigt at have en kæreste. Man må være ude til Fritidsinteresser er unødvendige. Det er vigtigt, at mit barn må det samme som de andre. SSP side15

16 8. klasse Al vold skal straks anmeldes til politiet Dialogspillet Kriminalitet Det er i orden at købe en billig computer - et spørgsmål om valg: Overværer man et slagsmål har man pligt til at blande sig Man skal / bør melde en kammerat ved tyveri Læreren skal altid give sin viden videre til forældrene Det er i orden at slå igen 9. klasse At prøve en enkelt gang skader ikke Rusmidler og misbrug: Øl er farligere end hash Man kan stoppe hvis man vil Man kan købe det overalt, så det kan ikke være særlig farligt Det er bedre at drikke sig fuld end at prøve stoffer (incl. hash) Det er i orden at drikke i weekenden Jeg rører det ikke, men de andre må selv om det 10. klasse Der er ingen, der skal bestemme over mig Pligter og Man har ingen indflydelse som forældre rettigheder: Nu er børnene så gamle, at deres adfærd er deres eget ansvar Jeg blander mig altid i et slagsmål Man er selv uden om det, hvis man får klø Hvis der er en jeg ikke kan lide siger jeg det selvfølgelig til vedkommende Jeg er som jeg er! SSP side16

17 BH-klasse BH-klasse - Aktiviteter - Ideer - Materialer Emne: Motto: Stikord: Venner i stedet for uvenner I klassen taler vi pænt til hinanden Kammeratskab Kontakter/Legekammerater Venskab Makkerskab Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: n Spil: Kort og godt i indskolingen. (Fra: Den gode cirkel ). Spillet bruges i forbindelse med: - at skabe nogle nye personlige kontakter/legekammerater imellem eleverne i klassen - at bevidstgøre eleverne om, hvad de hver især synes er en god legekammerat, diskussion om, hvem hver enkelt leger med i skolen og i fritiden samt hvorfor. n Skifte kontakter/legekammerater i nogle frikvarterer. To frikvarterer om ugen, hvor eleverne leger med: En selvvalgt person, som han/hun aldrig leger med Modsatte køn Den, som de leger allerbedst med En som teamet har bestemt, at eleven skal lege med Opfølgning om frikvarterernes forløb ud fra spørgsmål (bilag 6c i Den gode cirkel ). n Sociale lege, samarbejdslege, gamle lege: Integreret i idr.undervisningen samt i frikvartererne ( SSP-vejledning Aalborg s. 23). n Samarbejdsaktiviteter med faldskærm. (Skærmtrolden) Materialer: Den gode cirkel. Carl Olav Hansen. Spec.pæd. forlag. Kort og godt i indskolingen. Gruppespil. Carl Olav Hansen. SSP-vejledning Aalborg. Inspirationsmateriale for BH-klasse- 2.klasse. Trin for Trin, 1. del, rød. Cesel. (PC) Skærmtrolden. Vibeke Z. Andersen. Faldskærm. Netværk Kattekillingen og Hunden. Guri Mari-Beckjmann m.fl. Billedbog. Politiets malebog. Politiet-SSP. SSP side17

18 BH-klasse Politi: SSP-medarbejder ved Glostrup politi kommer i klassen og fortæller om sit arbejde. Endvidere læses højt af en billedbog om en hund og en kattekilling der handler om at være gode venner. Besøg af politibil. Skole/hjem: Debataften omkring gensidige forventninger til skolen og klassens sociale liv. Spil Ærlig snak I som evt. optakt til forældremøde. Ideer fra Forældrene på banen. Fritidslivets betydning. SFO. Materialer: SSP-vejledning Aalborg (s. 24). Ærlig snak I. Forældrespil. Carl Olav Hansen. Spec.pæd. forlag. Forældrene på banen. DKR. SSP side18

19 1. klasse 1. klasse Aktiviteter Materialer Emne: Samværsregler i klassen Eleverne skal gennem deres samlede skoleforløb bl.a. opleve en sammenhængende social progression inden for klassens fire vægge, som de senere skal bruge til at kunne begå sig i samfundslivet i form af fornuftige og ens retningslinier for, hvordan man skal begå sig i klassen som helhed. Motto: Stikord: I klassen hjælper vi hinanden Tage hensyn til hinanden Plads til forskellighed Hjælpe - ikke konkurrere Drilleri Fødselsdage Regler i klassen Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: n Regler i leg I dag og da bedste var barn. Med udgangspunkt i bedsteforældres fortælling om, hvordan det var at være barn i gamle dage, skal læreren sammen med eleverne tale om regler i lege og samvær. n Klassen lærer nogle lege og sanglege og lærer at følge et sæt af regler for at legen ikke skal gå i stykker. Bedsteforældrene kan inviteres til at komme og fortælle om regler, da de var børn. n Legeøvelser. Pigerne efter drengene, Hoppe over bolden, Smørklat o.s.v. n Kammeratus. Udarbejdelse af klassens model for en god kammerat. n Klassens regler. n Bytte makker. Én gang hver uge/hver 2. Uge. (Den gode cirkel bilag 6b og 6c). n Samarbejde. Lyd og støj. SSP side19

20 Materialer: Den gode cirkel. Carl Olav Hansen. Spec.pæd. forlag. SSP-vejledning Aalborg. Samarbejde. Lyd og støj. (Skolevejleder). Troldehuset et spil om arbejdsmiljø for klasse. (Skolevejleder). Trin for Trin, 2. del, gul. Cesel. 1. klasse Politi: SSP-Politi, Glostrup: Der tales i klassen om regler i samfundet. Hvad er lovligt og hvad er ulovligt. Trafikregler. Gå/cykle. Besøge nærpolitistationen. Skole/hjem: Debataften om trivsel for børn i 6-7 års alderen. Psykolog kan indlede. Tale om forældrenetværk. Arbejde målrettet på, at forældrene involverer sig - f.eks. på at de to-sprogede forældre er repræsenteret i klasserådet. Fritidslivets betydning. SFO Opnå enighed vedr. fødselsdage, slik i madpakken m.v. Spil Ærlig snak 1. (Den gode cirkel). Dialogspil. (Se Sådan anvendes materialet ). Materialer: Forældrene på banen. DKR. SSP-vejledning Aalborg, s SSP side20

21 2. klasse 2. Klasse Aktiviteter Ideer Materialer Emne: Motto: Stikord: Sladre/Lyve I klassen lyver vi ikke for hinanden Hvad sker der når vi lyver? At sladre kan være at hjælpe en kammerat. De voksne taler sammen - forældre, skole/hjem. Have tillid til, at det de voksne siger er rigtigt. Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: n Arbejde med Social Træning på 2./3. klassetrin. (Et undervisningsforløb på 20 timer. Ideer fra et udviklingsarbejde i Herlev). Nøgleord: Indlevelse, respekt, lydhørhed, ærlighed og åbenhed. Indhold: Leg, praktiske samarbejdsopgaver, spil, gruppeopgaver rollespil etc. n n Ugens løgnehistorie. Arbejde med konfliktløsning (F.eks. fra Konfliktløsning for de yngste klassetrin.) n Arbejde med Trin For Trin 2. Del/gul. Materialer: Social træning på 2./3. klassetrin. Ideer fra et udviklingsarbejde. Specialundervisningskonsulent. Lene Rasmussen. Herlev. Trin for trin (Gul, 2. Del, fortsat fra 1. klasse). At lyve. Etik. Lise Andersen At sladre. Etik. Lise Andersen Politi: Normer og regler i skole, hjem og samfund. Råd og vejledning: Far, mor, lærer, politi. Politihistorier om at lyve. Dukketeater om at sladre og lyve. Besøge nærpolitistationen. SSP side21

22 2. klasse Skole/hjem: Forældremøde/debataften omkring: Dialogspil om positiv og negativ sladder. Dialogspil der bygger på forventninger (skole/hjem og hjem/hjem). Forældrenetværk. Hvordan løser vi konflikter. Børn opfører teaterstykke for forældre om at lyve/ sladre. Rollespil/Dilemmaøvelser/Cases m.v. Fritidslivets betydning. SFO. Materialer: Dialogspil Forældrene på banen. DKR. SSP-vejledning, s Ålborg. Hva siger du? SSP side22

23 3. klasse 3. klasse Aktiviteter Ideer Materialer Emne: Mobning Fra Børnerådet:..Hver dag bliver tusindvis af børn mobbet i de danske skoler. Det er uacceptabelt, og det skal der gøres noget ved. Mobning kan defineres som: Det er mobning, når én eller flere personer, gentagne gange gennem en periode bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Motto: Hos os mobber vi ikke. 3. klasse mobbefri zone. Formålet kan være: -At øge elevernes accept og forståelse af sig selv og andre, samt styrke bevidstheden om de faktorer, der styrer klassens adfærd m.h.p. at udvikle klassens sociale liv/funktioner. Ugen tænkes at være start skud for det videre arbejde med klassens trivsel. Herunder skal der til stadighed være fokus på mobning i det daglige arbejde. Stikord: Hvad er mobning? Hvorfor er der nogle der mobber? Hvordan føles det at blive mobbet? At drille/gøre nar af. Udelukkelse. Påklædning/frisure/udseende. Gruppepres. Ligeværdighed. Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: Organisering: Opstarten kan foregå i en temauge/emneuge i klasseregi bl.a. fordi: det er i klassearbejdet mobning skal stoppes, børn og voksne skal have temaet under huden, klassens sociale funktionsniveau kan vurderes ved evnen til at samarbejde. SSP side23

24 3. klasse Aktiviteter: n n n n n n n n n n Brainstorming, fællestegning (Den gode cirkel), den mobbede og mobberen, gruppearbejde, interviewskema, rollespil, film/ litteratur (Gummitarzan), drama (Så er det din tur, Tarzan.). Arbejde med forslag og øvelser i Den gode cirkel. Spille Kort og godt. Træne rollespil om mobning. Arbejde med makkerskab. Etablere klassemøder. Rundkreds, respekt for den enkelte, lytte til hinanden, forslag til klassen. Udarbejde klasseregler mod mobning. Udarbejde plakater/skilte om mobbefri zone og andre slogans vedr. mobning. Etablere klagekasse. Udarbejde standardformularer hertil. Forslag til trivselsfremmende aktiviteter i frikvartererne. Lege: Ideer og sociale lege bl.a. fra Jo bedre vi er sammen, Faldskærmen (Skærmtrolden) m.v. Materialer: Skolens mobbemappe. Skole & Samfund. Trin for trin. Grøn. Mobbedreng en håndbog om mobning. Børnerådet. Materiale fra foreningen Børns Vilkår. Den gode cirkel. Carl Olav Hansen. Spec.pæd. forlag. At mobbe. Lise Andersen Etik for børn lærervejledning. Lise andersen Jo bedre vi er sammen. Ingrid Ortmann. Samleren. De leger vel bare (Om børn og mobning). Kirsten Lund. Skønlitt. DKR. Gummitarzan. Ole Lund Kirkegård. (PC) De grå og de sorte. Mejlhede Bamse og sorte Kalle Skolebøllen Karl. Jens Sigsgård Møveren, musen og mig. Torben Hansen. Borgen Tre film om mobning. DKR. Udsendt til alle skoler Video. Video: Pigerne i 4.B. Om klikkedannelse. SSP side24

25 3. klasse Politi: Fortælle om gode og dårlige kammeratskaber, udelukkelse hvad kan der ske? Dukkespil om hvad der skete, da Ole blev mobbet. Historier fra politiet om unge det gik dårligt p.gr.af mobning. Skole/hjem: Temaaften om mobning. Oplæg fra psykolog eller anden foredragsholder. Hvilke opvækstvilkår skaber aggressive børn? Hvordan takler vi mobning i vores klasse. Udgangspunkt: Pjecen: En skole uden mobning. Gode råd til forældre. Skole og Samfund. Video: Den sorte gryde. Dialogspil Fællestur/arrangement for børn og voksne Materialer: Mobbemappen. Skole og Samfund. Materiale fra foreningen Børns Vilkår og Børnerådet. Forældrene på banen. DKR. SSP side25

26 4. klasse 4. klasse Aktiviteter Ideer Materialer Emne: At stjæle Generelt bør vægten i den forebyggende indsats lægges på, at eleverne vænner sig til at være medbestemmende og tage medansvar for egne handlinger, samvær, arbejde og fælles beslutninger, og at de vænner sig til at løse problemer sammen med andre. Motto: Hos os stjæler vi ikke. Formålet med emnet er at forhindre, at eleverne begår butikstyveri samt at bevidstgøre dem om deres egen moral. Stikord: Hvorfor er der nogle der stjæler? Hæleri. Modetøj /Mærkevarer. Gruppepres. Butikstyveri/Moral. Lommepenge. Tyveri i klassen? Hvorfor bliver man kriminel? Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: Oplæg: Holdningsdannende diskussioner i klassen. n Mini-spørgeskema om klassens egen moral. n Dialog-/rollespil. n Udarbejdelse af Værdiskjold (Ålborg-SSP-mappen) n Gæstelærer: Butiksmedarbejder-/ejer fortæller om hvad der sker når der begås butikstyveri, og sætter ansigt på dem der stjæles fra. n Gæstelærer: Lokalpoliti på besøg. n Arbejde med : Dit og mit Idémappe (se nedenfor). n Video: Kriminalitet et valg. n Video: Truet af kriminalitet. SSP side26

27 4. klasse Materialer: At stjæle. Lise Andersen/Palle Buus-Hansen Etik for børn lærervejledning. Lise Andersen Bud nr. 7: Du må ikke være tyv. Tage Andersen m.fl (DKR) Dit liv dit valg? Tage Andersen m.fl. (DKR). SSP-vejledning Ålborg, (bilag: Værdiskjold). Video: Kriminalitet et valg Børnekriminalitet (2x35 min.) Det ender galt Thomas (30 min.) Røveren. AV. (45 min.) Politi: SSP-medarbejder fra politiet fortæller om, hvad der sker, når nogen bliver taget for butikstyveri. Herunder: Sagsforløb,omverdenens reaktioner, far og mor, hvor dan har butikstyven det o.s.v. Andre emner: Straffeattest hvad er det? Den kriminelle lavalder (konsekvenser før og efter det fyldte 15. år.) Skole/hjem: Forældre/børne/temaaften: Oplæg ved SSP-politi. Dialogspil, hvor spørgsmålene er koncentrerede om fritidsaktivieter, lommepenge, mobiltelefoner, modetøj og mærkevarer. Referat af klassens værdinormer nedskrives og uddeles til alle hjem. Forældrenetværk. Klassens trivsel er et fælles ansvar! Materialer: Forældrene på banen. DKR. Dialogspil SSP side27

28 5. klasse 5. klasse - Aktiviteter - Ideer - Materialer Emne: Godt og dårligt kammeratskab. Børn i års alderen er stadig meget afhængige af fars og mors holdninger og adfærd. Men de er i højere grad begyndt at søge identifikation hos kammerater, i skolen og i fritidsaktiviteter, som derved spiller en stadig større rolle. Ofte er ældre klasser modeller for de yngre årgange. Men usikkerheden omkring forventningerne til at blive ældre gør, at mange børn tror, deres kammerater gør ting, som de ikke selv er parate til endnu. Denne misforståelse må vi gå aktivt ind i. Dette gælder f.eks. når elever overdrevent praler med bl.a. indtagelse af alkohol, idet det kan virke som et gruppepres, som årige ikke kan gennemskue. Motto: Vi vælger de gode kammerater. Stikord: Konfliktløsning. Børnenes sprogbrug. Udvikling af evnen til at føle empati. En fremmed er en kammerat/ven, du ikke kender. Klikedannelse. Gode og dårlig kammerater. Gruppepres. Hærværk. Fester og rusmidler.. Vælg dit liv. Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: Udgangspunktet for aktiviteterne kan være et oplæg om hvordan vi i klassen kan fremme forståelsen for hinandens forskellighed og diskutere hvordan man omgås hinanden. n n Tema: Hvem er jeg? Om identitet: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø, drømme. (Ideer kan hentes fra: Dit liv - dit valg s ). Tema: Vælg dit liv. Et sundhedspædagogisk idé og undervisningsmateriale. Du og det gode liv. Du og dine følelser. Du og din klasse. Du og din familie. SSP side28

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 INDHOLD: FORORD:... 3 BAGGRUND:... 3 FORMÅL:... 3 ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN:... 4 OVERSIGT:... 5 BH. KLASSE:... 6 1.

Læs mere

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet SKOLE SOCIAL P POLITI Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet Forord Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug

Læs mere

forebyggelse er sund fornuft

forebyggelse er sund fornuft SSP-vejledning SSP forebyggelse er sund fornuft Vi ønsker alle for vore børn og unge, at de må få et godt liv. Desværre går tingene ikke altid, som vi kunne ønske det, og indimellem er der nogle, der kommer

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE.

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. DEN RØDE TRÅD Dronninglund Skole EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. OVERBYGNINGEN Identitet og gruppepres - Krop og følelser Misbrug, kriminalitet

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp gladsaxe.dk/ssp SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning SSP- læseplan Kriminalpræventiv undervisning i Gladsaxe Kommune O:\CSFIA1\GRAFIA og andre leverandører\ssp-læseplan 2007\SSP-læseplan - den endelige

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning:

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning: Til klasselæreren: SSP er som bekendt den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Sociale forvaltning og Politiet. Det er et samarbejde, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

Hornbæk Skole august 2016

Hornbæk Skole august 2016 Hornbæk Skole august 2016 På Hornbæk Skole tolererer vi ikke mobning - fordi vi prioriterer et godt skolemiljø højt og - fordi trivsel er en forudsætning for udvikling og læring. Begrundelse: Trivsel er

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 1. klasse Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 2. klasse Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mål: HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mobning skal forebygges og stoppes, fordi det kan skade både offer og mobber hele livet og påvirke læringen og det sociale klima i

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 Indhold Indledning... 2 Retsplejeloven 115: SSP-reglen... 3 Social pejling og flertalsmisforståelse... 4 Sundhedsplejen... 5 Links... 6 Læseplan

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN. Indskolingen

MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN. Indskolingen MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN Brillerne Birkeland, Thøger Materiale til indskolingen Opstilling - klassesæt Skolens værktøjskasse til fremme af trivsel og mod mobning Indskolingen De er altid efter mig! Bode,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere