SSP SSP. idékatalog. SSP side1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP SSP. idékatalog. SSP side1"

Transkript

1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1

2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende medarbejder i BØ side 7 Sådan anvendes materialet side 8 Emneoversigt og skoleårets motto side 10 Dialogspillet side 13 Aktiviteter, ideer og materialer: Bh.klasse 10. klasse side 17 Materialeoversigt side 44 Telefonliste side 47 Dagbladet Politiken Idékataloget er udarbejdet af SSP-samarbejdet i Brøndby Strand: Politiet: Satellitten: Langbjergskolen: Brøndby Strandskole: Søholtskolen: Niels Brinch Sacha Popovic Jeanett Schjørmann Gitte Christensen Thomas Michaelsen Layout:Infocenter Søholtskolen J. Ringholm november 2001 SSP side2

3 SSP idékatalog Forord Dette idékatalog er et tilbud til inspiration i den kriminalpræventive undervisning. Det er udarbejdet med baggrund i erfaringerne fra flere års SSP-arbejde på skolerne i Brøndby Strand. I udarbejdelsen af kataloget har vi endvidere ladet os inspirere af ideer og materialer fra andre kommuner. Erfaringerne viser, at de bedste resultater i det forebyggende arbejde først og fremmest nås ved en tidlig, fortløbende og integreret indsats i skoleforløbet. Idékataloget dækker således hele skoleforløbet fra BH - klasse til 10. klasse. Idékatalogets materialevalg er foretaget med henblik på at understøtte arbejdet i klassen med Årets motto. Hvert klassetrin har sit eget motto, spændende over emner som børnefødselsdage, etik, mobning, kammeratskab, pubertet samt flere tunge områder som vold, kriminalitet, alkohol og stoffer. Det er en række forskelligartede emner at beskæftige sig med i skolen, og det volder ofte læreren problemer at finde egnede materialer i en håndevending. Vores idékatalog er således tænkt som en praktisk håndsrækning i dagligdagen, samt ved afholdelse af forældremøder. Mange af de foreslåede film, bøger, pjecer m.v. er alle hjælpemidler, der i forvejen findes på de enkelte skoler. De kan også bestilles på Pædagogisk Central, Amtscentralen eller fås ved henvendelse til Det Kriminalpræventive Råd m.v. SSP side3

4 SSP idékatalog Indledning Nyere undersøgelser viser, at mere end 75% af alle børn og unge begår noget kriminelt inden de er fyldt 18 år. For langt de flestes vedkommende er det småtyverier o.l. Kun en lille gruppe fortsætter med at begå noget kriminelt. Forældre, lærere, pædagoger, trænere i idrætsklubber m.fl. har et særligt ansvar for, at børn og unge har det godt. Kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd er symptomer på manglende trivsel. I det forebyggende arbejde skal vi se på årsagerne til, at børn og unge ikke trives. Vi skal træne børn og unge i at opfange signaler og tackle problemer og konflikter, så risikoen for, at de skubbes ud i situationer, de ikke kan magte, bliver mindre. Vi skal turde give børn og unge normer, så de bliver i stand til at træffe de valg, der gør, at de kan fungere i nutidens samfund. Respekt og gensidig tolerance er vigtige egenskaber, der sammen med viden og oplysning øger børn og unges dømmekraft og højner deres selvfølelse. Formålet med det forebyggende arbejde i Folkeskolen Kriminalpræventiv orientering Stk. 1 Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse for forskellige livsvilkår og værdier. Dette skal give indblik i hvilke faktorer, der kan medvirke til, at nogle børn og unge bliver kriminelle, og andre børn og unge bliver i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv. Stk. 2 Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. Stk. 3 Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger. SSP side4

5 Hvad er SSP? Formålet med SSP-samarbejdet i Brøndby er at arbejde generelt forebyggende, ved at styrke det sociale netværk og modvirke kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Desuden at formalisere og styrke samarbejdet mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Skoleforvaltningen og Politiet samt det tværfaglige samarbejde indenfor alle relevante fagområder og sektorer således, at en sammenhængende indsats sikres. Samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge. SSP samarbejdet skal være med til at sikre, at børn og unge får en god opvækst i Brøndby Kommune. SSP samarbejdet skal skabe og anvende samt vedligeholde et samordnet forebyggelsessystem, der forebygger kriminel adfærd og misbrug af rusmidler. SSP-samarbejdet skal være forebyggelsessystemet, der kan opfange faresignaler tidligt nok. Endvidere skal det sikres, at der gøres en speciel indsats, der kan forhindre at en uhensigtsmæssig kriminel adfærd udvikles. Hvordan arbejder SSP? SSP- samarbejdet i Brøndby SSP arbejder på tre niveauer: 1. Den generelle indsats: Her gøres en indsats for at forbedre miljøet og levevilkårene. Det drejer sig om de fysiske rammer, det sociale netværk samt aktiviteter med idrætsmæssigt, kulturelt eller skolemæssigt indhold. 2. Den specifikke indsats: Den kriminalpræventive orientering, hvor der laves foredrag, kampagner og informationsmateriale med henblik på særlige emner. Endvidere ydes der en indsats overfor uheldige grupperinger eller andre grupper med specifikke behov. 3. Den individorienterede indsats: En indsats rettet mod den enkelte unge eller barnet for at sikre, at der ikke sker tilbagefald til kriminalitet eller anden uhensigtsmæssig adfærd. SSP skal derudover arbejde på, at den tværfaglige og tværsektorielle indsats bliver geografisk defineret og lokalt forankret, hvor man især sætter ind over for truede og udsatte børn og unge. Ved videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner iagttages bestemmelserne i Retsplejelovens 115 b. Hvad kan du bruge SSP til? Du kan bruge SSP organisationen til inspiration og støtte i at udføre kriminalpræventivt arbejde på din institution eller i dit lokalområde. SSP kan være med til at finde løsningsmodeller med udgangspunkt i de forvaltninger de repræsenterer, Skolevæsnet, Social- og Sundhedsforvaltningen og Politiet. Hvis der er tale om personsager, skal du være opmærksom på de tværfaglige teams, der er nedsat på alle skoler, så der ikke sker parallelarbejde. SSP side5

6 SSP-struktur SSP-struktur i Brøndby Kommune SSP UDVALGET SSP SEKRETARIATET OMRÅDEUDVALG BRØNDBYSTRAND BRØNDBYVESTER BRØNDBYØSTER DISTRIKTSGRUPPER BRØNDBY BRØNDBY- LINDELUNDS- STRAND- VESTER SKOLEN SKOLE SKOLE SØHOLT- TJØRNEHØJ- NØRREGÅRDS- SKOLEN SKOLEN SKOLEN LANGBJERG- SKOLEN NYGÅRDS- SKOLEN I Brøndby Kommune har alle skoler, skolefritidsordninger og ungdomsklubber en SSP- medarbejder, der indgår i kommunens forebyggende netværk. Du kan til enhver tid få mere at vide om Brøndby Kommunes SSP samarbejde hos den lokale SSP-repræsentant eller ved at kontakte: Brøndby Kommune Skole-, Fritids- og Idrætsforvaltningen På telefon: SSP side6

7 Satellitten Satellitten Satellitten er en SSP-institution i Brøndby Strand, der fortrinsvis påtager sig opgaver, der ligger uden for skoleregi. Satellitten retter primært sin indsats mod truede børn og unge (10-14 årige), der lever en stor del af deres fritidsliv på gaden uden voksenrelationer og ikke gør brug af lokalområdets institutioner eller foreningslivet i Brøndby Strand. Satellitten arbejder på at skabe en stabil tilværelse for de børn og unge, der mangler nødvendig kontakt og modspil ved at: n Skabe et netværk i fritiden. n Give positive oplevelser i hverdagen, hvor børnene mærker, at der er brug for dem i det daglige. n Bakke dem op og fungere som bagland. n Give dem faste rammer. n Give dem mulighed for at skabe sig en identitet. n Give voksenomsorg og relationer til voksne. n Etablere et netværk i familien og skolen. n Sluse børnene ind i de etablerede fritids og foreningstilbud i Brøndby Strand. Desuden udfører Satellitten en tværfaglig indsats i bydele eller boligområder, hvor der er konstateret stigende vold, hærværk eller lignende problemer. Satellitten dækker behovet for en opsøgende indsats for børn og unge i Brøndby Strandområdet. Indsatsen er forbundet med det tværfaglige og opsøgende arbejde, der bl.a. består i at holde kontakt til og samarbejde med de lokale afdelingsbestyrelser, indkøbscentret, biblioteket og andre samlingssteder, samt nøglepersoner i området (politi, socialforvaltning, PPR, beboerrådgivning, klubber, skoler og andre institutioner). Adresse: Tjørnevangen 5B 2660 Brøndby Strand. Telefon: Mobil: (Moro) (Brian). Opsøgende medarbejder Brøndbyøster: I Brøndbyøster er der ligeledes ansat en medarbejder med funktioner, der ligner Satellittens i forhold til det opsøgende arbejde. Denne medarbejder er tilknyttet Ungdomsklubben Stoppestedet, Bredager 162, 2605 Brøndby. Telefon: eller mobil samt SSP side7

8 Sådan anvendes materialet Materialevalg Materialet er tænkt som en praktisk håndstrækning til klasselærere fra BH-klasse til 10.klasse. I vores materialevalg er vi gået efter, hvad der er tilgængeligt for skolerne i Brøndby. Det er derfor materialer, der kan lånes på Pædagogisk Central, eller som er udsendt til alle skoler fra Det kriminalpræventive råd eller Sundhedsstyrelsen. Det kan endvidere anbefales at den enkelte skole anskaffer materialet Trin for trin til anvendelse på de mindste klassetrin. Desuden vil det være hensigtsmæssigt at indkøbe Carl Olav Hansens, Den gode cirkel, Specialpædagogisk forlag, som er et kursus i social træning for klasser. Hertil hører/bestilles også spillene Kort og godt for indskoling, klasse, og klasse samt til forældremøder Ærlig snak 1 og 2. Vi har fortrinsvis valgt at holde os til materialer fra efter Vi har ikke været i stand til at gennemprøve alle materialerne selv og vil meget gerne have respons på materialernes velegnethed. Giv evt. denne feedback til skolens SSP-lærer, som så kan viderebringe erfaringerne til senere redigering af kataloget. Undervisningen Det er vigtigt, at udgangspunktet for et forløb altid er den pågældende klasse. Indhold og organisation vil være meget afhængig af hvilken klasse, der er målet. Sammenstillingen af emner og klasse tjener det mål, at der er en vis kontinuitet i det kriminalpræventive- og misbrugsoplysende arbejde gennem hele skoleforløbet, hvilket sikrer, at det samme emne ikke gentages. Dialogspil Formen er hentet andetsteds og er velkendt for de fleste. Vi synes formen egner sig godt til netop dette område, da holdningsdebatten, erkendelsen og det selvformulerende er de vigtigste ingredienser. Dialogspilformen anvendes både i klassesituationen og til forældremøder. SSP side8

9 Sådan anvendes materialet Forældremøder Det er vigtigt at få forældrene på banen. Det bæredygtige forældresamarbejde begynder ikke i klasse, når problemerne banker på. Diskussionen og den gensidige forståelse bygges op fra BH-klassen. Oftest giver det det bedste resultat, når diskussionerne foregår i mindre grupper lagt i en fastere struktur. Forældremøderne i de enkelte klasser kan bestå af en kombination af den faglige orientering og et socialt tema. På denne måde behøver de sociale temaer ikke føre til hyppigere mødevirksomhed og vil i højere grad sikre deltagelse af flest mulige forældre. Politiet Politiet kan indgå som et naturligt led i undervisningen, der hvor det er hensigtsmæssigt i relation til emnet. Katalogets inddragelse af politiet skal kun betragtes som udgangspunkt for forslag og idé. Politiet har forskellige tilbud som aftales nærmere med SSP-medarbejderen. SSP side9

10 Emneoversigt Emneoversigt Klassetrin Emne Stikord BH-klasse Venner i stedet for uvenner Kammeratskab Kontakter / Legekammerater Motto: Makkerskab I klassen taler vi pænt til hinanden Venskab 1.klasse Samværsregler i klassen Tage hensyn til hinan - den Plads til forskellighed I klassen hjælper vi hinanden Motto: Hjælpe - ikke konkurrere Drilleri Fødselsdage Regler i klassen 2.klasse Sladre/Lyve Hvad sker der, når vi lyver? At sladre kan være at hjælpe De voksne taler sam- Motto: men I klassen lyver vi ikke for hinanden Have tillid til de voksne 3.klasse Mobning Hvad er mobning? At mobbe Motto: At blive mobbet Hos os mobber vi ikke At drille /gøre nar ad Udelukkelse Udseende - Påklædning Gruppepres Ligeværdighed SSP side10

11 Emneoversigt 4.klasse At stjæle Hvorfor stjæler man? Butikstyveri/Moral Motto: Hæleri Hos os stjæler vi ikke Tyveri i klassen Modetøj/Mærkevarer Gruppepres Lommepenge Hvorfor bliver man kriminel? 5.klasse Godt og dårligt Konfliktløsning kammeratskab Sprogbrug Evnen til empati Motto: En fremmed er en ven Vi vælger de gode kammerater Klikedannelse Gode og dårlige kammerater Bandedannelse Gruppepres Hærværk/Graffiti Fester og rusmidler Vælg dit liv 6.klasse Alkohol og andre rusmidler Første gang At sige nej - at tage stilling Motto: De andre må Vi passer på os selv og Aldersgrænser hinanden Holdninger til fester Til og fra fester 7.klasse Fra barn til ung Pubertet Mobning Motto: Kærester Vi respekterer hinanden, Hjemkomsttider selv om vi er forskellige Grænsesøgning Lektielæsning Fritidsinteresser Fritidsjob SSP side11

12 8.klasse Kriminalitet et spørgsmål om valg Tyveri/Hæleri Graffiti Motto: Vold Tænk dig om - Samtale i stedet for vælg det gode liv vold Politi / Straffeattest Du og dit retssamfund Kropssprog og signaler Loyal - med hvem? 9.klasse Rusmidler - Misbrug Ændret adfærd Misbrug Gruppepres Motto: Handel Én gang kan være én for meget Ansvar Emneoversigt 10.klasse Pligter og rettigheder Ansvarlighed Motto: Selvstændighed Vi gør vores pligt - Initiativ Vi kender vores ret Samarbejde Integritet SSP side12

13 Dialogspillet Dialogspillet et værdisætningsspil for elever, forældre og lærere Dialogspillet er en enkel metode til at få gang i nogle samtaler på forældremøder og i klassen. Meningen er, at forældre, elever og lærere skal bevidstgøres om og diskutere, hvordan vi tackler vigtige problemstillinger, der vedrører samarbejdet mellem skolen og hjemmet. Forældrene / eleverne laver et antal udsagn, som i tilfældig rækkefølge trækkes og drøftes i grupper ( 4-6 personer). Lærere deltager ligeværdigt med forældre/elever. Grupperne placerer hvert udsagn i en af cirklerne, og til sidst skal alle ved ikke placeres. Som igangsætter kan grupperne evt. få et antal forproducerede spørgsmål (se nedenfor). Afslutningsvis giver hver gruppe en kort orientering om deres forløb til hele forsamlingen, og de udsagn, der gav anledning til størst uenighed drøftes. Herefter kan der opstilles nogle spilleregler for klassen / skole / hjemsamarbejdet. Enig Ved ikke Uenig SSP side13

14 Dialogspillet Dialogspillet Et værdispil for elever og forældre Følgende er tænkt som inspiration til udarbejdelsen af udsagn, og bør suppleres med udsagn udarbejdet af forældre, elever og lærere i den enkelte klasse. BH-klasse. Det er i orden at få hjælp af sine store søskende, Venner i stedet for uvenner: hvis der er nogen der driller. Hvis der er nogen der driller må man gerne slå dem. Man skal altid lege med sine klassekammerater. Drenge og piger må ikke lege sammen. Det er i orden, at man kun vil arbejde sammen med den samme i klassen. 1. klasse Det er i orden, at der er nogle man ikke Samværsregler vil lege med. i klassen: Læreren udstikker klassens regler. Det er i orden kun at invitere en mindre gruppe til sin fødselsdag. Fødselsdagsgaven må højst koste x-kroner. Børnene må gerne have slik i madpakken. 2. klasse Det er ikke tilladt at lyve. At sladre og Man skal sige det til læreren, hvis nogle lyve: gør noget de ikke må. En hvid løgn er i orden. Læreren skal kontakte hjemmet, hvis et barn lyver / sladrer meget. Man kan hjælpe andre ved at sladre. 3. klasse Lige børn leger bedst. Mobning: Klikedannelse er i orden. Tøj fra Bilka er lige så godt som mærketøj. Alle børn er lige. Sko med plateausåler kan bruges til idræt. Jeg bader ikke på skolen jeg bader hjemme. SSP side14

15 Dialogspillet 4. klasse Det er i orden at beholde en yo-yo At stjæle: man har fundet. Børnene skal have lige meget i lommepenge. Børnene må ikke købe ting af hinanden. Overværer man, at en kammerat stjæler er man også selv skyldig. Tyveri i klassen er skolens ansvar. Det er vigtigt at følge moden. 5. klasse Børnene må ikke bande. Godt og dårligt Hvis nogle bliver uvenner i skolen skal kammeratskab: problemerne også løses her. I en gruppe er alle lige meget værd. Alle skal have en bedste ven. Man skal kunne samarbejde med alle. Forældre har ret til at vælge barnets kammerater. Der er altid plads til en til i gruppen. Der må gerne være kliker i klassen. 6. klasse Børn skal lære at drikke hjemme. Alkohol og andre Aldersgrænsen for køb af alkohol er for rusmidler: høj (15 år). Man bør hente sit barn efter en fest. Det er i orden, at der holdes forfester, hvor børnene drikker lidt inden festen. Det er i orden at sige nej. Det er forældrenes ansvar når børn drikker. 7. klasse Børnene kan selv holde styr på deres Fra barn til ung: lektielæsning. Det er i orden at gå til / holde fester. Det er vigtigt at have en kæreste. Man må være ude til Fritidsinteresser er unødvendige. Det er vigtigt, at mit barn må det samme som de andre. SSP side15

16 8. klasse Al vold skal straks anmeldes til politiet Dialogspillet Kriminalitet Det er i orden at købe en billig computer - et spørgsmål om valg: Overværer man et slagsmål har man pligt til at blande sig Man skal / bør melde en kammerat ved tyveri Læreren skal altid give sin viden videre til forældrene Det er i orden at slå igen 9. klasse At prøve en enkelt gang skader ikke Rusmidler og misbrug: Øl er farligere end hash Man kan stoppe hvis man vil Man kan købe det overalt, så det kan ikke være særlig farligt Det er bedre at drikke sig fuld end at prøve stoffer (incl. hash) Det er i orden at drikke i weekenden Jeg rører det ikke, men de andre må selv om det 10. klasse Der er ingen, der skal bestemme over mig Pligter og Man har ingen indflydelse som forældre rettigheder: Nu er børnene så gamle, at deres adfærd er deres eget ansvar Jeg blander mig altid i et slagsmål Man er selv uden om det, hvis man får klø Hvis der er en jeg ikke kan lide siger jeg det selvfølgelig til vedkommende Jeg er som jeg er! SSP side16

17 BH-klasse BH-klasse - Aktiviteter - Ideer - Materialer Emne: Motto: Stikord: Venner i stedet for uvenner I klassen taler vi pænt til hinanden Kammeratskab Kontakter/Legekammerater Venskab Makkerskab Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: n Spil: Kort og godt i indskolingen. (Fra: Den gode cirkel ). Spillet bruges i forbindelse med: - at skabe nogle nye personlige kontakter/legekammerater imellem eleverne i klassen - at bevidstgøre eleverne om, hvad de hver især synes er en god legekammerat, diskussion om, hvem hver enkelt leger med i skolen og i fritiden samt hvorfor. n Skifte kontakter/legekammerater i nogle frikvarterer. To frikvarterer om ugen, hvor eleverne leger med: En selvvalgt person, som han/hun aldrig leger med Modsatte køn Den, som de leger allerbedst med En som teamet har bestemt, at eleven skal lege med Opfølgning om frikvarterernes forløb ud fra spørgsmål (bilag 6c i Den gode cirkel ). n Sociale lege, samarbejdslege, gamle lege: Integreret i idr.undervisningen samt i frikvartererne ( SSP-vejledning Aalborg s. 23). n Samarbejdsaktiviteter med faldskærm. (Skærmtrolden) Materialer: Den gode cirkel. Carl Olav Hansen. Spec.pæd. forlag. Kort og godt i indskolingen. Gruppespil. Carl Olav Hansen. SSP-vejledning Aalborg. Inspirationsmateriale for BH-klasse- 2.klasse. Trin for Trin, 1. del, rød. Cesel. (PC) Skærmtrolden. Vibeke Z. Andersen. Faldskærm. Netværk Kattekillingen og Hunden. Guri Mari-Beckjmann m.fl. Billedbog. Politiets malebog. Politiet-SSP. SSP side17

18 BH-klasse Politi: SSP-medarbejder ved Glostrup politi kommer i klassen og fortæller om sit arbejde. Endvidere læses højt af en billedbog om en hund og en kattekilling der handler om at være gode venner. Besøg af politibil. Skole/hjem: Debataften omkring gensidige forventninger til skolen og klassens sociale liv. Spil Ærlig snak I som evt. optakt til forældremøde. Ideer fra Forældrene på banen. Fritidslivets betydning. SFO. Materialer: SSP-vejledning Aalborg (s. 24). Ærlig snak I. Forældrespil. Carl Olav Hansen. Spec.pæd. forlag. Forældrene på banen. DKR. SSP side18

19 1. klasse 1. klasse Aktiviteter Materialer Emne: Samværsregler i klassen Eleverne skal gennem deres samlede skoleforløb bl.a. opleve en sammenhængende social progression inden for klassens fire vægge, som de senere skal bruge til at kunne begå sig i samfundslivet i form af fornuftige og ens retningslinier for, hvordan man skal begå sig i klassen som helhed. Motto: Stikord: I klassen hjælper vi hinanden Tage hensyn til hinanden Plads til forskellighed Hjælpe - ikke konkurrere Drilleri Fødselsdage Regler i klassen Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: n Regler i leg I dag og da bedste var barn. Med udgangspunkt i bedsteforældres fortælling om, hvordan det var at være barn i gamle dage, skal læreren sammen med eleverne tale om regler i lege og samvær. n Klassen lærer nogle lege og sanglege og lærer at følge et sæt af regler for at legen ikke skal gå i stykker. Bedsteforældrene kan inviteres til at komme og fortælle om regler, da de var børn. n Legeøvelser. Pigerne efter drengene, Hoppe over bolden, Smørklat o.s.v. n Kammeratus. Udarbejdelse af klassens model for en god kammerat. n Klassens regler. n Bytte makker. Én gang hver uge/hver 2. Uge. (Den gode cirkel bilag 6b og 6c). n Samarbejde. Lyd og støj. SSP side19

20 Materialer: Den gode cirkel. Carl Olav Hansen. Spec.pæd. forlag. SSP-vejledning Aalborg. Samarbejde. Lyd og støj. (Skolevejleder). Troldehuset et spil om arbejdsmiljø for klasse. (Skolevejleder). Trin for Trin, 2. del, gul. Cesel. 1. klasse Politi: SSP-Politi, Glostrup: Der tales i klassen om regler i samfundet. Hvad er lovligt og hvad er ulovligt. Trafikregler. Gå/cykle. Besøge nærpolitistationen. Skole/hjem: Debataften om trivsel for børn i 6-7 års alderen. Psykolog kan indlede. Tale om forældrenetværk. Arbejde målrettet på, at forældrene involverer sig - f.eks. på at de to-sprogede forældre er repræsenteret i klasserådet. Fritidslivets betydning. SFO Opnå enighed vedr. fødselsdage, slik i madpakken m.v. Spil Ærlig snak 1. (Den gode cirkel). Dialogspil. (Se Sådan anvendes materialet ). Materialer: Forældrene på banen. DKR. SSP-vejledning Aalborg, s SSP side20

21 2. klasse 2. Klasse Aktiviteter Ideer Materialer Emne: Motto: Stikord: Sladre/Lyve I klassen lyver vi ikke for hinanden Hvad sker der når vi lyver? At sladre kan være at hjælpe en kammerat. De voksne taler sammen - forældre, skole/hjem. Have tillid til, at det de voksne siger er rigtigt. Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: n Arbejde med Social Træning på 2./3. klassetrin. (Et undervisningsforløb på 20 timer. Ideer fra et udviklingsarbejde i Herlev). Nøgleord: Indlevelse, respekt, lydhørhed, ærlighed og åbenhed. Indhold: Leg, praktiske samarbejdsopgaver, spil, gruppeopgaver rollespil etc. n n Ugens løgnehistorie. Arbejde med konfliktløsning (F.eks. fra Konfliktløsning for de yngste klassetrin.) n Arbejde med Trin For Trin 2. Del/gul. Materialer: Social træning på 2./3. klassetrin. Ideer fra et udviklingsarbejde. Specialundervisningskonsulent. Lene Rasmussen. Herlev. Trin for trin (Gul, 2. Del, fortsat fra 1. klasse). At lyve. Etik. Lise Andersen At sladre. Etik. Lise Andersen Politi: Normer og regler i skole, hjem og samfund. Råd og vejledning: Far, mor, lærer, politi. Politihistorier om at lyve. Dukketeater om at sladre og lyve. Besøge nærpolitistationen. SSP side21

22 2. klasse Skole/hjem: Forældremøde/debataften omkring: Dialogspil om positiv og negativ sladder. Dialogspil der bygger på forventninger (skole/hjem og hjem/hjem). Forældrenetværk. Hvordan løser vi konflikter. Børn opfører teaterstykke for forældre om at lyve/ sladre. Rollespil/Dilemmaøvelser/Cases m.v. Fritidslivets betydning. SFO. Materialer: Dialogspil Forældrene på banen. DKR. SSP-vejledning, s Ålborg. Hva siger du? SSP side22

23 3. klasse 3. klasse Aktiviteter Ideer Materialer Emne: Mobning Fra Børnerådet:..Hver dag bliver tusindvis af børn mobbet i de danske skoler. Det er uacceptabelt, og det skal der gøres noget ved. Mobning kan defineres som: Det er mobning, når én eller flere personer, gentagne gange gennem en periode bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Motto: Hos os mobber vi ikke. 3. klasse mobbefri zone. Formålet kan være: -At øge elevernes accept og forståelse af sig selv og andre, samt styrke bevidstheden om de faktorer, der styrer klassens adfærd m.h.p. at udvikle klassens sociale liv/funktioner. Ugen tænkes at være start skud for det videre arbejde med klassens trivsel. Herunder skal der til stadighed være fokus på mobning i det daglige arbejde. Stikord: Hvad er mobning? Hvorfor er der nogle der mobber? Hvordan føles det at blive mobbet? At drille/gøre nar af. Udelukkelse. Påklædning/frisure/udseende. Gruppepres. Ligeværdighed. Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: Organisering: Opstarten kan foregå i en temauge/emneuge i klasseregi bl.a. fordi: det er i klassearbejdet mobning skal stoppes, børn og voksne skal have temaet under huden, klassens sociale funktionsniveau kan vurderes ved evnen til at samarbejde. SSP side23

24 3. klasse Aktiviteter: n n n n n n n n n n Brainstorming, fællestegning (Den gode cirkel), den mobbede og mobberen, gruppearbejde, interviewskema, rollespil, film/ litteratur (Gummitarzan), drama (Så er det din tur, Tarzan.). Arbejde med forslag og øvelser i Den gode cirkel. Spille Kort og godt. Træne rollespil om mobning. Arbejde med makkerskab. Etablere klassemøder. Rundkreds, respekt for den enkelte, lytte til hinanden, forslag til klassen. Udarbejde klasseregler mod mobning. Udarbejde plakater/skilte om mobbefri zone og andre slogans vedr. mobning. Etablere klagekasse. Udarbejde standardformularer hertil. Forslag til trivselsfremmende aktiviteter i frikvartererne. Lege: Ideer og sociale lege bl.a. fra Jo bedre vi er sammen, Faldskærmen (Skærmtrolden) m.v. Materialer: Skolens mobbemappe. Skole & Samfund. Trin for trin. Grøn. Mobbedreng en håndbog om mobning. Børnerådet. Materiale fra foreningen Børns Vilkår. Den gode cirkel. Carl Olav Hansen. Spec.pæd. forlag. At mobbe. Lise Andersen Etik for børn lærervejledning. Lise andersen Jo bedre vi er sammen. Ingrid Ortmann. Samleren. De leger vel bare (Om børn og mobning). Kirsten Lund. Skønlitt. DKR. Gummitarzan. Ole Lund Kirkegård. (PC) De grå og de sorte. Mejlhede Bamse og sorte Kalle Skolebøllen Karl. Jens Sigsgård Møveren, musen og mig. Torben Hansen. Borgen Tre film om mobning. DKR. Udsendt til alle skoler Video. Video: Pigerne i 4.B. Om klikkedannelse. SSP side24

25 3. klasse Politi: Fortælle om gode og dårlige kammeratskaber, udelukkelse hvad kan der ske? Dukkespil om hvad der skete, da Ole blev mobbet. Historier fra politiet om unge det gik dårligt p.gr.af mobning. Skole/hjem: Temaaften om mobning. Oplæg fra psykolog eller anden foredragsholder. Hvilke opvækstvilkår skaber aggressive børn? Hvordan takler vi mobning i vores klasse. Udgangspunkt: Pjecen: En skole uden mobning. Gode råd til forældre. Skole og Samfund. Video: Den sorte gryde. Dialogspil Fællestur/arrangement for børn og voksne Materialer: Mobbemappen. Skole og Samfund. Materiale fra foreningen Børns Vilkår og Børnerådet. Forældrene på banen. DKR. SSP side25

26 4. klasse 4. klasse Aktiviteter Ideer Materialer Emne: At stjæle Generelt bør vægten i den forebyggende indsats lægges på, at eleverne vænner sig til at være medbestemmende og tage medansvar for egne handlinger, samvær, arbejde og fælles beslutninger, og at de vænner sig til at løse problemer sammen med andre. Motto: Hos os stjæler vi ikke. Formålet med emnet er at forhindre, at eleverne begår butikstyveri samt at bevidstgøre dem om deres egen moral. Stikord: Hvorfor er der nogle der stjæler? Hæleri. Modetøj /Mærkevarer. Gruppepres. Butikstyveri/Moral. Lommepenge. Tyveri i klassen? Hvorfor bliver man kriminel? Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: Oplæg: Holdningsdannende diskussioner i klassen. n Mini-spørgeskema om klassens egen moral. n Dialog-/rollespil. n Udarbejdelse af Værdiskjold (Ålborg-SSP-mappen) n Gæstelærer: Butiksmedarbejder-/ejer fortæller om hvad der sker når der begås butikstyveri, og sætter ansigt på dem der stjæles fra. n Gæstelærer: Lokalpoliti på besøg. n Arbejde med : Dit og mit Idémappe (se nedenfor). n Video: Kriminalitet et valg. n Video: Truet af kriminalitet. SSP side26

27 4. klasse Materialer: At stjæle. Lise Andersen/Palle Buus-Hansen Etik for børn lærervejledning. Lise Andersen Bud nr. 7: Du må ikke være tyv. Tage Andersen m.fl (DKR) Dit liv dit valg? Tage Andersen m.fl. (DKR). SSP-vejledning Ålborg, (bilag: Værdiskjold). Video: Kriminalitet et valg Børnekriminalitet (2x35 min.) Det ender galt Thomas (30 min.) Røveren. AV. (45 min.) Politi: SSP-medarbejder fra politiet fortæller om, hvad der sker, når nogen bliver taget for butikstyveri. Herunder: Sagsforløb,omverdenens reaktioner, far og mor, hvor dan har butikstyven det o.s.v. Andre emner: Straffeattest hvad er det? Den kriminelle lavalder (konsekvenser før og efter det fyldte 15. år.) Skole/hjem: Forældre/børne/temaaften: Oplæg ved SSP-politi. Dialogspil, hvor spørgsmålene er koncentrerede om fritidsaktivieter, lommepenge, mobiltelefoner, modetøj og mærkevarer. Referat af klassens værdinormer nedskrives og uddeles til alle hjem. Forældrenetværk. Klassens trivsel er et fælles ansvar! Materialer: Forældrene på banen. DKR. Dialogspil SSP side27

28 5. klasse 5. klasse - Aktiviteter - Ideer - Materialer Emne: Godt og dårligt kammeratskab. Børn i års alderen er stadig meget afhængige af fars og mors holdninger og adfærd. Men de er i højere grad begyndt at søge identifikation hos kammerater, i skolen og i fritidsaktiviteter, som derved spiller en stadig større rolle. Ofte er ældre klasser modeller for de yngre årgange. Men usikkerheden omkring forventningerne til at blive ældre gør, at mange børn tror, deres kammerater gør ting, som de ikke selv er parate til endnu. Denne misforståelse må vi gå aktivt ind i. Dette gælder f.eks. når elever overdrevent praler med bl.a. indtagelse af alkohol, idet det kan virke som et gruppepres, som årige ikke kan gennemskue. Motto: Vi vælger de gode kammerater. Stikord: Konfliktløsning. Børnenes sprogbrug. Udvikling af evnen til at føle empati. En fremmed er en kammerat/ven, du ikke kender. Klikedannelse. Gode og dårlig kammerater. Gruppepres. Hærværk. Fester og rusmidler.. Vælg dit liv. Aktiviteter/Ideer/Materialer: Elever: Udgangspunktet for aktiviteterne kan være et oplæg om hvordan vi i klassen kan fremme forståelsen for hinandens forskellighed og diskutere hvordan man omgås hinanden. n n Tema: Hvem er jeg? Om identitet: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø, drømme. (Ideer kan hentes fra: Dit liv - dit valg s ). Tema: Vælg dit liv. Et sundhedspædagogisk idé og undervisningsmateriale. Du og det gode liv. Du og dine følelser. Du og din klasse. Du og din familie. SSP side28

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

forebyggelse er sund fornuft

forebyggelse er sund fornuft SSP-vejledning SSP forebyggelse er sund fornuft Vi ønsker alle for vore børn og unge, at de må få et godt liv. Desværre går tingene ikke altid, som vi kunne ønske det, og indimellem er der nogle, der kommer

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp gladsaxe.dk/ssp SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning SSP- læseplan Kriminalpræventiv undervisning i Gladsaxe Kommune O:\CSFIA1\GRAFIA og andre leverandører\ssp-læseplan 2007\SSP-læseplan - den endelige

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

SSP vejledende læseplan

SSP vejledende læseplan SSP vejledende læseplan Side 1 Side 2 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sådan anvendes materialet:... 5 Indskolingen (til og med 3. klasse)... 7 Mellemtrinnet 4. 6.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider Læseplan for FOREBYGGELSE Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Antimobbestrategi for Hårup Skole

Antimobbestrategi for Hårup Skole Antimobbestrategi for Hårup Skole Mål På Hårup skole arbejder vi på at skabe et trygt miljø, hvor der er plads til alle. Vi accepterer på ingen måde mobning. Vi arbejder gennem en værdsættende tilgang

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd Side 1 IDÈKATALOG Ideer Forventninger Muligheder Holdninger Informationsmateriale for forældre og klasseforældreråd Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING..3 2. FORVENTNINGER 3 FORVENTNINGER TIL ELEVERNE...

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune Forord Kriminalpræventiv undervisning Kriminalpræventiv undervisning er en del af den forebyggende undervisningsindsats i folkeskolen,

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen Østerbyskolen HVAD ER EN GOD SKOLE Hvad er en god lærer/god undervisning Hvad er en god kammerat/god klasse Hvad er god opdragelse Hvad er et godt forældresamarbejde HVAD ER EN GOD SKOLE Der er ikke i

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5 Det gode Klassemiljø Vinding Skole 2OO5 Det gode klassemiljø. Det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen. Hvorfor arbejde med det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen? En forudsætning for at lære er,

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Kursus peer-education. Mobbehandleplan. Af Birthe Jason, Sabro-Korsvejskolen

Kursus peer-education. Mobbehandleplan. Af Birthe Jason, Sabro-Korsvejskolen Mobbehandleplan Af Birthe Jason, Sabro-Korsvejskolen Definition af mobning Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere