Musikintervention på børn med autismespektrumforstyrrelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikintervention på børn med autismespektrumforstyrrelser"

Transkript

1 Musikintervention på børn med autismespektrumforstyrrelser og søvnvanskeligheder Af Susan Gulstad, lærer og konsulent, Egebakken, en skole for børn med autisme, Nordjylland og Per Thorgaard, ledende overlæge, Anæstesisektor Nordjylland Baggrund for projektet Børn med diagnosen autismespektrumforstyrrelser (herefter ASF) har vanskeligheder indenfor tre hovedområder: Kommunikation, social interaktion og social forestillingsevne. Hertil kan ses komorbiditet i form af OCD, Tourettes syndrom, epilepsi, læderet realitetssans, sanseinte grationsforstyrrelser, etc (1). Søvnforstyrrelser synes at være en kendt og beskrevet problematik hos børn med ASF (2). En mindre forundersøgelse foretaget på to specialskoler i Nordjylland i december 2005 blandt i alt 60 børn viste, at forældrene til 26 børn, svarende til godt 40 % af den deltagende gruppe, har en oplevelse af, at deres barn har søvnbesvær. Søvnbesværet beskrives i dette undersøgelsesresultat som vanskeligheder ved at finde ro og hvile i indsovningsfasen, hvilket altså bevirker en lang indsovningsfase. Dette resultat understøttes af en amerikansk undersøgelse, hvor en gruppe børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser blev sammenlignet med en gruppe af normaltfungerende børn. Undersøgelsen rapporterer om signifikant flere søvnforstyrrelser i gruppen af børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (3). En igangværende dansk undersøgelse på børn med ADHD (en diagnose med sammenfald i visse symptomer med ASF diagnosen) har til hensigt at få klarlagt, hvorvidt de hyppigt rapporterede søvnforstyrrelser hos børn med ADHD skyldes en regulær problematik hos børnene, eller en eventuelt nedsat tolerance hos forældrene, grundet den stresspåvirkning disse dagligt befinder sig i (4). Talrige undersøgelser foretaget og opgjort under projektorganisationen Musica Humana (5) peger på, at specialdesignet musik, MusiCure, komponeret og produceret af Niels Eje, har en afslappende og stressdæmpende effekt på patienter med varierende sygdomsforhold. Herunder også patienter med psykiatriske diagnoser. Hertil kommer erfaringsindsamling fra en meget bred gruppe af mennesker, der oplever MusiCure som værende afslappende i meget forskellige situationer. Det har været hensigten at undersøge om nogle af disse positive resultater kan overføres til børn med ASF, og dermed blandt andet imødegå de oplevede søvnforstyrrelser. På baggrund heraf blev et pilotprojekt gennemført i perioden 13/3 til 15/ på 19 børn med ASF. Projektet havde til hensigt at indikere, hvorvidt specialkomponeret musik, MusiCure, kan forkorte indsovningsfasen hos børn med ASF, samt undersøge hvorledes børn med ASF reagerer på MusiCure og lyddosering via audiopuder. Undersøgelsen fandt sted i børnenes hjem med forældrene som registrerende og dagbogsførende. Pilotstudiet blev gennemført med økonomisk støtte fra Sofiefonden. Projektets problemformulering Er MusiCure et brugbart og effektivt redskab i forsøget på at forkorte indsovningstiden hos børn med ASF? En kvantitativ undersøgelse i form af registrering på tid. Hvordan reagerer børn med ASF på MusiCure og audiopuder? En kvalitativ undersøgelse i form af spørgsmål/ svar til forældre. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe var børn med ASF og rapporterede søvnvanskeligheder. Børnene er elever på Aalborgs to specialskoler for børn med autisme og er dermed i den skolepligtige alder, dvs år. 1

2 Metode Der indgik 19 børn i projektet. Børnene blev udvalgt ud fra det kriterium, at de havde diagnosen ASF og samtidigt forældrerapporterede vanskeligheder i indsovningsfasen. Nærmere betegnet vanskeligt ved at finde hvile og falde i søvn. Projektet blev gennemført som et cross-over studie og var delt i to faser. 1.fase var uden musik ved indsovning, 2. fase var med musik ved indsovning. Hver fase var af 14 dages varighed, og projektet blev gennemført uden afbrydelse mellem de to faser. Undersøgelsesperioden var nøje tilrettelagt ud fra det kriterium, at der ikke undervejs måtte forekomme ferier eller fridage, der kunne adskille sig så meget fra et dagligliv, at det ville få indflydelse på undersøgelsesresultatet. Enkelte børn var dog undervejs i undersøgelsesperioden i aflastning, men denne forandring blev accepteret i resultatopgørelsen, da aflastningen er del af børnenes kendte rutine. Undersøgelsen fandt sted i barnets hjem med forældrene, som de der registrerede. På aflastningsdage var det institutionspersonale, der stod for dagbogsførelse. MusiCure blev doseret via audiopuder (6). Musikprogrammet, MusiCure, var af to timers varighed uden pause. Hvis barnet fravalgte audiopuden var musikprogrammet på CD 70 minutter. Musikken blev leveret af komponist Niels Eje. Audiopuderne, der blev anvendt, var af typen MusiCure Pillow. Ved brug af musikanlæg blev forældrenes private musikanlæg benyttet. Projektets gennemførelse Projektet blev gennemført med in- og eksklusionskriterier, statusbeskrivelse, skriftlig forældreinstruktion, telefonisk support, dagbogsregistrering. Forældrene fik ved projektets afslutning tildelt et spørgsmålsark, der havde til hensigt at bidrage med erfaringer vedr. barnets reaktion på MusiCure og audiopude i forhold til adfærd, søvnmønster og oplevelse. Dette spørgsmålsark udgjorde den kvalitative undersøgelse. Opgørelse af registreringer på den kvantitative undersøgelsesdel Er MusiCure et brugbart og effektivt redskab i forsøget på at forkorte indsovningstiden hos børn med ASF? En kvantitativ undersøgelse i form af registrering på tid. I den kvantitative undersøgelse deltog i alt 19 børn. 3 børn blev ekskluderet grundet mangelfuld registrering. Undersøgelsen havde dermed reelt set 16 børn med i den kvantitative undersøgelse. Af disse 16 børn fordelte opgørelserne sig som følger: 6 børn fik over den 14-dages periode med musik reduceret indsovningstiden i forhold til perioden uden musik. Dette med varierende resultat. Således fordelte reduktionen over den samlede 14-dages periode sig med følgende reduktion i timetal: Barn a: 1 time Barn b: 1½ time Barn c: 2½ time Barn d: 7½ time Barn e: 2 timer Barn f: 5 ½ time 2 børn opnåede ikke nogen målelig effekt og er dermed at betragte som neutrale. 3 børn fik øget indsovningstiden i perioden med musik i forhold til perioden uden musik. (2 af disse børn indgår i den kvalitative undersøgelse med positivt resultat på adfærdsdelen, der undersøger på barnets evt. ændrede adfærd). Set over den samlede 14-dages periode med musik er tillæg i timetal som følger: Barn g: ½ time Barn h: ½ time Barn i: 2 timer 5 børn opgav interventionen grundet ubehag ved Audiopude/MusiCure 4 børn grundet ubehag ved MusiCure-musikken, 1 barn grundet Audiopude som fremmed og uacceptabel intervention. 2

3 Opgørelser på lyddosering - reaktion på Audiopude/MusiCure via lydanlæg: Af de 11 børn, der gennemfører projektet i sin fulde længde gennemføres projektet for 7 børn med audiopude 4 børn med overgang fra audiopude til CD på lydanlæg For de 5 børn, der opgiver projektet forholder det sig således, at de 4 opgiver allerede ved audiopudeinterventionen, men med verbal henvisning til ubehag ved musikken. For det sidste barn er det ikke muligt at vurdere om interventionen med audiopude har indflydelse på den derefter følgende fravælgelse af MusiCure. Opgørelse af registreringer på den kvalitative undersøgelsesdel Hvordan reagerer børn med ASF på MusiCure og audiopuder? En kvalitativ undersøgelse i form af spørgsmål/ svar til forældre. 13 af de i alt 19 forældre deltog i denne kvalitative undersøgelse. I resultatopgørelsen af denne del af projektet indgik ingen eksklusionskriterier. Således er også besvarelser fra forældre, hvis deltagelse udgik af projektet grundet mangelfuld registrering i den kvantitative undersøgelse, medtaget. De indkomne besvarelser er gennemlæst og kategoriseret af to uvildige kontrolpersoner. Kontrolpersonerne er blevet bedt om at kategorisere forældrenes udsagn som værende positive, neutrale eller negative. Konklusion på den kvalitative undersøgelse: Adfærd: En overvejende del af forældrene oplever at deres barns adfærd omkring sengetid er ændret til det bedre. Søvnmønster: En overvejende del af forældrene oplever, at deres barns søvnmønster har ændret sig til det bedre. Reaktion på musikken: En overvejende del af forældrene oplever, at deres børns reaktion på musikken har været positiv. Reaktion på Audiopude: En lille overvægt af forældre oplever, at deres børn har reageret negativt på audiopude. Diskussion Traditionelt set har der inden for autismeområdet været fokus overvejende på musik som terapeutisk intervention, altså musikterapi. Definitionen på musikterapi er i følge Munro&Mount, 1978: the controlled use of music, its elements and its influences on human beings to aid the physiological, psychological an emotional integration during treatment of an illness disability. Musica Humana definerer indsatser med MusiCure som musikintervention med følgende begrebsafklaring: a supportive tool in creating a sound environment with the intent to stimulate and maintain relaxation, well-being and comfort; as well as reducing or controlling distress by a self-management technique. Musikintervention med MusiCure skal med andre ord forstås som et musisk tillæg til det eksisterende lydmiljø. Et musisk tillæg, der har til hensigt at stimulere eller opretholde afslappethed, velvære og velbehag. Det har ikke været muligt for undertegnede at finde studier, der har undersøgt sammenhængen mellem ASF, søvnforstyrrelser og musikintervention. Derimod beskriver en undersøgelse fra Taiwan foretaget på 86 normaltfungerende elever i grundskole, at baggrundsmusik ved sengetid målt over en tre ugers periode, havde en signifikant positiv effekt på søvnkvaliteten (7). Hvad kan have været til ugunst for projektet? Et emne, der med nærværende studie må være en diskussion værdig er, om det overhovedet er muligt at udføre en undersøgelse af denne type på børn med ASF. Den overvejende pædagogiske og psykologiske tilgang til børn med ASF i Danmark peger på vigtigheden af at skabe for- 3

4 udsigelige rammer, tydelige strukturer og kendte rutiner for at imødegå barnets vanskeligheder. Denne type pædagogik er ikke mindst gennemgående på netop de to specialskoler, hvor pilotstudiet har hentet sine deltagere (8). I denne undersøgelse har det forholdt sig anderledes. For at opnå et så videnskabeligt korrekt resultat som muligt, blev børnene, stik i mod den daglige pædagogik de omgives af, ikke systematisk forberedt på musikinterventionen. Vi må spørge os selv om denne mangel på forberedelse, mangel på forudsigelighed og mangel på kendskab til audiopuder og musik, kan have været til ugunst for resultatet af undersøgelsen. Som en forælder ved undersøgelsens afslutning påpegede: Denne musik er så fremmed fra al anden musik, mit barn i forvejen kender. Jeg tror, det ville have haft stor betydning, hvis han havde kendt til musikken inden evt. via en introduktion i skolen. Undersøgelsesgruppen bestod af børn med ASF. ASF/Autismespektrumforstyrrelse eller det autistiske kontinuum er et begreb skabt i et forsøg på at gradbøje de autistiske tilstande. Trods en vis overensstemmelse i hovedproblematikkerne hos børn med ASF, kan der være store individuelle forskelle indenfor spektret, samt fra barn til barn. Hertil kommer muligheden for komorbiditet (1,9). I nærværende pilotstudie er der ikke taget højde for den meget store forskel, der kan være på børnene. Deltagelseskriteriet har udelukkende været børn med diagnosen ASF. Det må rekommanderes, at man i evt. fortsatte undersøgelser af denne type, laver yderligere opdeling af deltagerne for at få et klarere billede af om den positive/negative respons knytter sig til specifikke problematikker inden for ASF området. Vi foretog inden pilotstudiets start en forundersøgelse, hvor vi bad forældrene afgive en vurdering af, hvor lang tid deres barn brugte på at falde i søvn. Dette på baggrund af den forskning, der ligger på området autisme og søvnforstyrrelser. Denne vurdering viste sig efter resultatopgørelsen ikke at være overensstemmende med den 14 dages periode, hvor forældrene reelt skulle registrere indsovningstiden vha. dagbog. Er dette ren tilfældighed eller har forældrene uforvarende afgivet en ikke-virkelighedssvarende vurdering ved forundersøgelsen? Hos flere af de børn, hvor der ikke kan ses nedgang i tid, har forældre såvel mundtligt som skrift- ligt tilkendegivet, at deres barn faldt hurtigere i søvn med musik end uden. Dette er ikke muligt at se i resultatopgørelsen. I designet af undersøgelsen har vi valgt at lade forældrene registrere i ½-times intervaller og uanset om børnene har sovet efter 3 minutter eller 29 minutter, vil dette dermed ikke kunne skelnes i opgørelsen. Vi har i undersøgelsens design valgt at definere begrebet indsovning for forældrene. Dette for at sikre, at det parameter forældrene skulle følge var identisk i såvel fasen med musik som uden. Definitionen lyder som følger: Mit barn sover, når det ligger roligt i sengen med lukkede øjne og jævn vejrtrækning uden reaktion på min tilstedeværelse. Vi må dog spørge, om det overhovedet er muligt, uden fysiologisk undersøgelsesteknik, at vurdere, hvornår indsovning er indtruffet hos et andet menneske? Og kan følelsen af afslappethed, ro og hvile, set i forhold til decideret, søvn være en acceptabel og måske endda værdifuld effekt? Når resultatet af den kvantitative opgørelse holdes op i mod den kvalitative, synes resultaterne meget forskellige. Således viser den kvalitative undersøgelse en overvejende positiv opgørelse, når det drejer sig om barnets reaktion, ændrede adfærd og oplevelse ved lytning til MusiCure. Vi må derfor efterfølgende diskutere, om vi ikke, hvis vi i den kvantitative undersøgelse, havde valgt at lægge fokus anderledes, var kommet frem til et anderledes positivt resultat, også i den kvantitative undersøgelse? Værdien i at kunne finde ro og hvile ved eks. sengetid, som det i denne undersøgelse er lykkedes flere børn, må antages at have betydelig værdi for såvel børn som forældre. Du kan bestille bogen " 141 Handleplaner sådan kan de bruges" på Konklusion Pilotstudiet viser, at musikintervention med eksempelvis MusiCure hos nogle børn med ASF kan reducere indsovningstiden men at denne effekt er variabel og meget individuel. Undersøgelsen er for lille til at relatere effekten til diagnosegrad og type, alder eller andre karakteristika ved børnene og undersøgelsen er for lille til på nogen måde at dokumentere effekten statistisk; men kan alene tages til indtægt for, at musikintervention kan være et middel (af flere) til at reducere indsovningstiden hos børn med ASF. 4

5 Den kvalitative del af undersøgelsen tyder på, at forældreoplevelsen af musikintervention og dens effekt er meget positiv. Forældrenes kvalitative generelle positive indstilling synes at overstige den dokumenterede kvantitative positive effekt på indsovningstiden. Brug af audiopude synes dog at være forbundet med en del negative reaktioner hos børn med ASF, hvorfor selve applikationen af musikintervention skal overvejes. Pilotstudiets fund bør følges op af større studier for endelig dokumentation. Praktiske anbefalinger Musikintervention med MusiCure på børn med ASF må være at betragte på linje med andre interventioner; Hos nogle børn har MusiCure en mærkbar effekt - hos andre ingen. Vi opfatter dermed MusiCure som en mulig brik i puslespillet til at finde frem til de interventioner, der for det enkelte barn kan øge livskvaliteten. Således kan det anbefales at MusiCure afprøves i anderledes sammenhænge, end den her undersøgte. På såvel Egebakken som Aalborgskolen benyttes MusiCure hos nogle børn som afslappende pausemulighed i løbet af dagen, eller som afspændende og koncentrationsøgende i undervisningsregi. Gennem undersøgelsens forløb er der fra forældre fremkommet positive tilkendegivelser på, hvor de forestiller sig musikken i øvrigt vil kunne bruges som beroligende og afslappende middel. Bud som overskudsskabende før større udfordringer eller som afslappende i forbindelse med svært håndterbare konflikter. Specielt i den sidste sammenhæng anbefales det stærkt, at MusiCure introduceres på tidspunkter, hvor barnet har et vist overskud, således at musik og virkning, når anspændthed indtræffer, er kendt af barnet og forbundet netop med følelsen af velvære. Børn med ASFs behov for forudsigelighed og struktur taget i betragtning, må det anbefales, at musikintervention med MusiCure lægges i faste rammer, forstået således, at barnet pædagogisk introduceres for MusiCure og evt. audiopude på samme systematiserede måde som barnet introduceres for nye og anderledes indsatser i øvrigt. Dette kan gøres såvel i undervisnings/institutionsregi som i hjemmet. Anbefalingen går blot på at introducere barnet for interventionen der, hvor barnet generelt set accepterer flest forandringer, for derefter at overføre interventionen til anderledes sammenhænge dog stadig på systematiseret vis. At finde den lydkilde, der passer barnet bedst, er et individuelt anliggende, ligesom den rette lydstyrke kan variere fra barn til barn. Følgende er generelle anbefalinger. Audiopuden har den fordel, at den kan transporteres fra sted til sted. Samtidig synes den, med lydkilden/de indbyggede højtalere placeret meget tæt ved øret, at kunne skabe et rum i rummet, og derved udelukke nogle af de øvrige lydstimuli fra det rum, barnet befinder sig i. Mange mennesker har et nært forhold til deres hovedpude, hvorfor det kan være svært for nogle at acceptere fraværet af denne og brugen af en ny og anderledes pude. Hvis tanken er at lade barnet benytte audiopude ved sengetid, kan det anbefales at introducere barnet for audiopuden i anderledes sammenhænge indtil tilvænning er sket. Samtidig skal det nævnes, at en ny og anderledes lydkilde, der tillader brug af egen hovedpude, og samtidig skaber et rum i rummet, er undervejs. Hovedtelefoner har nogle af de samme fordele som audiopuden, men i liggende stilling, hvor søvn indtræffer, kan de være generende, når der skiftes liggestilling. I øvrige afslapningssituationer, kan høretelefoner være en udmærket mulighed. Det er vigtigt at sikre sig, at volumen ikke er for kraftig typisk for en normal MP3 afspiller vil niveauet være at finde på ca. halvdelen af maksimum styrke. Afspilning af CD på stereoanlæg er ligeledes en udmærket lydkilde. Ved anvendelse af stereoanlæg er det dog vigtigt at være opmærksom på, at sikre barnet en god stereo-placering, for at få det fulde udbytte af musikken. Optimalt er dette i en placering midt for de to højtalere, som svarer til den samme afstand, der er mellem højtalerne. Volumen skal være omtrent som normalt samtaleniveau, alt afhængigt af, hvor megen baggrundsstøj, der er i lokalet. MusiCure musik kan erhverves på apoteket. Der er i alt udkommet 6 cd er i serien med hvert sit musiske tema. 5

6 (1) Baird G. et al: Diagnosis of autism, BMJ Aug 30; 327(7413): (2) Taira M et al: Sleep disorder in children with autism. Psychiatry Clin Neurosci, 1998;52: Nieminen-von Wendt T et al: Subjective face recognition difficulties, aberrant sensibility, sleeping disturbances and aberrant eating habits in families with Asperger syndrome, BMC Psychiatry. 2005; 5: 20. Hiie Allik et al: Insomnia in school-age children with Asperger syndrome or high-functioning autism, BMC Psychiatry. 2006; 6: 18. (3) Jennifer L et al: Parental Perception of Sleep Problems in Children of Normal Intelligence with Pervasive Developmental Disorders: Prevalence, Severity and Pattern. The Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2005;44: (4) Hvolby Allan, børne-og ungdomspsykiatrien i Esbjerg samt Det Børnepsykiatriske Hus i Odense (5) (6) Audiopude: En pude med indbygget lydkilde. (7) Tan LP: The effects of background music on quality of sleep in elementary school children, Journal of Music Therapy, 2004 Summer;41(2): ) (8), dk (9) Willemsen Swinkels SH et al: The authistic spectrum: subgroups, boundaries, and treatment. Psychiatr Clin North Am Dec;25(4):

Musikintervention på børn med autisme spektrum forstyrrelse.

Musikintervention på børn med autisme spektrum forstyrrelse. Musikintervention på børn med autisme spektrum forstyrrelse. Susan Gulstad, lærer og konsulent, Egebakken skole for børn med autisme, Nordjylland Per Thorgaard, ledende overlæge, Anæstesisektor Nordjylland.

Læs mere

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure et pilotprojekt

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure et pilotprojekt Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure et pilotprojekt Forfatter og projektansvarlig: Torben Egelund Sørensen, Kandidat i musikterapi, Psykiatrisk Afdeling, Horsens Sygehus Supervisor:

Læs mere

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015 Autisme og skolevægring VISO konference 1. december 2015 Baggrund Stigning i henvendelser hos VISO Komplekse sager med både udviklings- og kontekstuelle problematikker Viden om målgruppen, problemstillingen

Læs mere

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren

Formål. Forord. ADHD og. Søvnproblemer. med brochuren ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Hyperaktivitet Smerter. Motorisk & psykisk uro. Sanseforstyrrelser. Depression. Angst. Spasticitet

Hyperaktivitet Smerter. Motorisk & psykisk uro. Sanseforstyrrelser. Depression. Angst. Spasticitet Hyperaktivitet Smerter Motorisk & psykisk uro Søvnforstyrrelser Depression Sanseforstyrrelser Stress Angst KoncentrationsBESVÆR Spasticitet Forskning dokumenterer effekten Protac Kugledynen forbedrer ADHD-børns

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Tema aften for den Nord jyske kredsforening Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Hvad er Autisme og ADHD - En neuro biologisk udfordring det sker i hjernen, vi ser det på adfærden -

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 1. Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 Konflikter er en del af det at være forældre og barn altså menneske Det er OK at sige: NEJ! Det er OK at sige: det bestemmer

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

- Torben Egelund Sørensen -

- Torben Egelund Sørensen - En mand på 20 år, med diagnosen Paranoid Skizofreni, har brugt MusiCure 4 gange om aftenen, når jeg har følt mig stresset og har haft irriterende tanker om vold og død. Han oplever at musikken får ham

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 3.2.1 Almen praksis Den alment praktiserende læge har en central rolle med hensyn til opsporing af psykisk

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Anne Rauff Larsen cand. mag. i musikterapi, august 2011. Kontakt: anneraufflarsen@gmail.com Denne artikel handler om, hvordan vejledning af

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00.

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00. Komplekse autismetilstande: Når autismeperspektiv og autismepædagogik ikke rækker - en temadag om Gua-diagnosen og andre blandingstilstande ved autismespektrum forstyrrelser Niels Bilenberg Niels Bilenberg

Læs mere

Autisme og tilknytning. Psykologfagligt Selskab for Autisme 13. November 2017 Lennart Pedersen

Autisme og tilknytning. Psykologfagligt Selskab for Autisme 13. November 2017 Lennart Pedersen Autisme og tilknytning Psykologfagligt Selskab for Autisme 13. November 2017 Lennart Pedersen Andres bidrag til bogen: Cathriona Cantio: tidlige tegn på autisme Sarah Palar: Tilknytningsforstyrrelser og

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge program Indledning - ADHD og forekomst INCA-Studiet nyt stort Hollandsk studie af sammenhæng mellem kost og ADHD Andre

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Aflastning og anden pædagogisk støtte

Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte ASF- Teamet tilbyder forskellige former for aflastningsopgaver og anden pædagogisk støtte. Vi tilbyder midlertidig akutdækning,

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Brug af Sensory Profile til forebyggelse og reduktion af adfærdsforstyrrelser.

Brug af Sensory Profile til forebyggelse og reduktion af adfærdsforstyrrelser. Brug af Sensory Profile til forebyggelse og reduktion af adfærdsforstyrrelser. Tinna Klingberg, Assisterende leder ved Aalborg Kommunes Videns center for Demens. Demensdagene 2016 Hvorfor har vi valgt

Læs mere

ET FELTEKSPERIMENT MED ET FORÆLDRETRÆNINGSPROGRAM TIL FAMILIER MED ADHD ELLER ADHD-LIGNENDE VANSKELIGHEDER

ET FELTEKSPERIMENT MED ET FORÆLDRETRÆNINGSPROGRAM TIL FAMILIER MED ADHD ELLER ADHD-LIGNENDE VANSKELIGHEDER ET FELTEKSPERIMENT MED ET FORÆLDRETRÆNINGSPROGRAM TIL FAMILIER MED ADHD ELLER ADHD-LIGNENDE VANSKELIGHEDER Tidligere forskning Familier med ADHD har et mere stresset og konfliktfyldt familieliv (Gadow

Læs mere

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Autisme og Angst Christina Sommer Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Frygt Frygt er en naturlig reaktion på en stimulus som truer ens velbefindende. Reaktionen

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr

Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr Introduktion Pludselige lyde er en hyppig årsag til uro og utryghed hos en stor del af hundene og kattene i Danmark. Problemet er ikke bare

Læs mere

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.studerende Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Baggrund for

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Stress er: en tilstand af spænding, som opstår, når hændelser

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET.

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. Bo Hejlskov Elven Ovenstående citat kan godt være svært at forholde sig til og endda virke provokerende, især hvis man står i adfærdsproblemer til halsen.

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Pharmakon a/s Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4826 5000 Fax +45

Læs mere

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Lindholm Brygge 2-4 9400 Nørresundby Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96

Læs mere

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Baggrund I Aalborg Kommunes Handicapafdeling er det afgørende, at såvel borgere som medarbejdere oplever en så tryg og forudsigelig

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Vejledning i afspænding. Tværfagligt Smertecenter. Anæstesien

Vejledning i afspænding. Tværfagligt Smertecenter. Anæstesien Vejledning i afspænding Tværfagligt Smertecenter Anæstesien Afspænding mod smerter Har du vedvarende smerter, vil dine muskler stort set altid være spændte. Når du afspænder, laver du øvelser for, at

Læs mere

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning

Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning Basens grundforståelse for vigtigheden af struktur og planlægning For at kunne implementerer en tydelig struktur for eleverne i hverdagen, er det nødvendigt at hver enkelt medarbejder har en grundlæggende

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Samarbejdsbaseret problemløsning

Samarbejdsbaseret problemløsning Samarbejdsbaseret problemløsning Hvem Ross W. Greene Ph.d., tidl. tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School Grundlægger af Lives in The Balance; institut for Collaborate and Proactive

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol PLAN Misbrug og afhængighed Rekreativt og problematisk forbrug af rusmidler. Hvorfor tager unge

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Program Baggrund for at intervenere på søvn Hvordan intervenerer vi på søvn? Baggrund for at intervenere på stress Hvordan

Læs mere

FØR- OG EFTERMÅLING FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN HELLE HANSEN, SFI

FØR- OG EFTERMÅLING FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN HELLE HANSEN, SFI FØR- OG EFTERMÅLING FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN HELLE HANSEN, SFI 1 2 HVORFOR FØR-EFTERMÅLING? Vil gerne se hvordan borgeren UDVIKLER/ÆNDRER sig over tid. Vil gerne indføre en ny indsats og undersøge hvordan

Læs mere

Funktionsskala for børn og unge

Funktionsskala for børn og unge Funktionsskala for børn og unge Forældre-rating Produceret med support fra Janssen. WEISS SKALA TIL VURDERING AF FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (WFIRS) Formål At evaluere personens reelle funktionsevne. At give

Læs mere

SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER HOS BØRN. ALLAN HVOLBY Afdelingslæge, Ph.d., forskningskoordinator Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg

SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER HOS BØRN. ALLAN HVOLBY Afdelingslæge, Ph.d., forskningskoordinator Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER HOS BØRN ALLAN HVOLBY Afdelingslæge, Ph.d., forskningskoordinator Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg Søvn og søvnforstyrrelser hos børn Introduktion - Indledning - søvnens faser

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Musik. som medicin. Resultaterne viste, at MusiCure især blev anvendt om aftenen, natten og over middag. 26 ud af de 30

Musik. som medicin. Resultaterne viste, at MusiCure især blev anvendt om aftenen, natten og over middag. 26 ud af de 30 Musik TEMA. Brugen af musik vinder frem i behandling og pleje. Komponisten Niels Eje har været banebrydende med udvikling af MusiCure, som har en dokumenteret positiv effekt på både somatiske og psykiatriske

Læs mere

ET FELTEKSPERIMENT MED ET FORÆLDRETRÆNINGSPROGRAM TIL FAMILIER MED ADHD ELLER ADHD-LIGNENDE VANSKELIGHEDER

ET FELTEKSPERIMENT MED ET FORÆLDRETRÆNINGSPROGRAM TIL FAMILIER MED ADHD ELLER ADHD-LIGNENDE VANSKELIGHEDER ET FELTEKSPERIMENT MED ET FORÆLDRETRÆNINGSPROGRAM TIL FAMILIER MED ADHD ELLER ADHD-LIGNENDE VANSKELIGHEDER Tidligere forskning Familier med ADHD har et mere stresset og konfliktfyldt familieliv (Gadow

Læs mere

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Projektbeskrivelse April 2015 Afdelingssygeplejerske Helle Østergaard Udviklingskonsulent Karen Hvass Ortopædkirurgisk

Læs mere

Tinnitus. Hvad er tinnitus?

Tinnitus. Hvad er tinnitus? Tinnitus Hvad er tinnitus? Tinnitus er en oplevelse af indre lyd lokaliseret til ørerne eller mere diffust inde i hovedet. Lyden høres kun af personen selv og er ikke forårsaget af kilder fra omgivelserne

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011 LP-Konference LP-modellen og det kommunale dagtilbud Holbæk Kommune 25.08.2011 Deltagelse i pilotprojektet 2010-2011 14 danske kommuner 120 dagtilbud 12.000 børn 1500 personaleenheder Hvad er LP-modellen?

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing

Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte de fagprofessionelle

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

10 ting din elev med autisme ville ønske at du vidste.

10 ting din elev med autisme ville ønske at du vidste. 10 ting din elev med autisme ville ønske at du vidste. Ellen Notbohm Forfatterens note: Da min artikel "Ti ting alle børn med autisme ønsker du vidste" første gang blev offentliggjort i November 2004,

Læs mere