Finanstilsynet Århusgade København Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø"

Transkript

1 Finanstilsynet Århusgade København Ø Øget åbenhed og gennemsigtighed i mæglerbranchen - Forsikring & Pensions forslag til ny kunde- og markedsinformation Finanstilsynet har i brev af 16. september 2011 opfordret Forsikring & Pension til at indsende forslag til informationskrav til mæglernes udbud. 1. Forsikring & Pension støtter Finanstilsynets forslag Finanstilsynet beskriver i brevet, at tilsynet agter at udnytte muligheden i lov om forsikringsformidling til at fastsætte regler om særlige oplysningsforpligtelser i forbindelse med udbuddet. Konkret lægger Finanstilsynet op til, at mæglere i udbuddet skal oplyse: i hvilket omfang det forventes, at mæglernes rådgivningsværktøj anvendes i den efterfølgende rådgivning og administration og efter hvilke kriterier de indkomne bud vil blive vurderet, herunder hvilken vægt anvendelsen af mæglerens værktøj tillægges. Forsikring & Pension byder Finanstilsynets tiltag velkommen og ser frem til nye udbudsregler til gavn for kunderne og markedets funktion. Reglerne kan bidrage til at sikre kunderne bedre indblik i mæglernes dobbeltroller. Desuden vil de nye regler bidrage til større gennemsigtighed og åbenhed i forhold til hele udbudsprocessen og for de deltagende selskaber i udbuddene. Øget åbenhed og gennemsigtighed bidrager til en effektiv konkurrence til gavn for kunderne. Pensionsbranchen har selv gennem en række initiativer skabt stor åbenhed og gennemsigtighed for kunderne bl.a. om omkostningsforhold. Forsikring & Pension har gode erfaringer med, at åbenhed og gennemsigtighed har gavnlig effekt på markedet til gavn for forbrugerne. Om resultatet tilvejebringes gennem regulering eller selvregulering er af mindre betydning, men selvregulering har en række fordele, fx i form af større fleksibilitet. Det vigtigste er dog, at kunderne får øget information fra mæglerne.

2 2. Forsikring & Pension ønsker øget åbenhed og gennemsigtighed Forsikring & Pension mener, at de oplysningskrav til udbuddet, som Finanstilsynet foreslår, ikke er tilstrækkelige til at sikre åbenhed og gennemsigtighed i mæglerbranchen. Mæglermarkedet er i dag meget uigennemsigtigt. Det gælder både i forhold til: firmakunderne den enkelte slutkunde kun relevant i firmapensionsordninger, hvor der menes den enkelte ansat med en firmapensionsordning udbudsmaterialet til deltagende forsikringsselskaber markedsinformation Forsikring & Pension mener, at uvildige forsikringsmæglere kan bidrage til at skabe effektive forsikringsmarkeder bl.a. gennem styrket konkurrence og produktudvikling. Mæglerne er desuden en vigtig distributionskanal for forsikringsog pensionsselskaberne. Men de gældende regler, og måden de administreres på, sikrer desværre ikke effektivt, at mæglerne er uvildige. Reglerne sikrer heller ikke kunderne og markedet tilstrækkelig åbenhed og gennemsigtighed om centrale parametre. Forsikring & Pension oplever overordnet fem udfordringer: Provisionsforbuddet yder i praksis ikke tilstrækkelig kundebeskyttelse. Det skyldes muligheden for, at mæglernes ydelser i praksis finansieres af forsikringsselskaberne. Praksis med egenkapitaltilskud slører gennemsigtigheden og kundernes bevidsthed om prisen for mæglerydelser. Kunderne får ikke tilstrækkelige oplysninger til at kunne gennemskue, om mæglerne har egeninteresser i kundens valg af selskab i forbindelse med et udbud. Det er ikke tydeligt for kunderne, hvornår mægleren alene er rådgiver, og hvornår mægler er i direkte konkurrence med selskaber, om at varetage den løbende rådgivning og servicering af ordninger. Det er ikke tydeligt for kunderne, at en mægler kan virke som mægler i én situation og som agent i en anden situation overfor samme kunde. Det er særligt aktuelt på skadesforsikringsmarkedet, og forekommer på trods af kravet om, at agent- og mæglervirksomhed skal udøves i selvstændige juridiske enheder og at navnene ikke må kunne forveksles. Manglende markedsinformation betyder, at mæglermarkedet er uigennemsigtigt. Det er ikke muligt at bedømme markedet ud fra almindeligt ankerkendte konkurrenceparametre. Det er ikke muligt at få indblik i incitamentsstrukturer og dynamikkerne på markedet. Mæglerne fremstår ofte overfor kunderne som uvildige og "kundens mand". Uvildighed er en forudsætning for, at mæglerrollen kan virke effektiviserende for markedet til gavn for kunderne. Men i dag er der ingen sikkerhed for, at kunden kan gennemskue, om mægler i realiteten er uvildig. Forsikring & Pension er af den opfattelse, at øget åbenhed og gennemsigtighed på mæglermarkedet, kan imødegå disse udfordringer og være med til at sikre: Side 2

3 bedre varetagelse af forbrugernes interesser velfungerende markeder styrket konkurrence Pensionsbranchen har gennem de senere år skabt åbenhed og gennemsigtighed for pensionskunderne gennem en række initiativer, herunder fuld synlighed af omkostningerne forbundet med kundeforholdet. Det er sket ud fra et princip om, at kunderne skal vide, hvad de betaler, og hvad de betaler for. Disse principper er helt fundamentale og vil også virke til gavn for kunderne, når en mægler er involveret. Derudover er der regulerings- og tilsynsmæssigt stor åbenhed om forsikringsog pensionsselskabernes økonomi. Det sikres gennem omfattende regulering af kravene til markedsinformation og gennem indrapporteringskrav samt tilsynsmyndighedernes systematiske markedsovervågning. Det resulterer bl.a. i Finanstilsynets offentliggørelse af detaljerede halvårlige rapporter om markedernes udvikling, selskabernes indtjening m.v. Da forsikrings- og pensionsselskaberne i en række situationer er i direkte konkurrence med mæglerne om at sælge produkter, rådgive og servicere kunderne, fordrer en effektiv konkurrence, at der skabes samme markedsinformation om forsikringsmæglerbranchen. Det betyder ikke nødvendigvis identiske regler, men det kræver, at et tilsvarende niveau af forbrugebeskyttelse og offentlighed om mæglerbranchens forhold sikres. Ansvaret for informationsopgaven må løftes af mæglerne. Det er mægleren, der kender omkostninger, finansiering og indtjening ved mæglerens aktiviteter. For så vidt angår øget markedsinformation må myndighederne påtage sig en del af ansvaret og tilvejebringe offentligheden gennemsigtig gennem offentliggørelse af markedsinformation. 3. Forsikring & Pensions forslag til øget åbenhed og gennemsigtighed for mæglerne Forsikring & Pension mener, at åbenhed og gennemsigtighed for mæglerne skal opnås igennem: kundeinformation om mæglerens omkostninger åbenhed og gennemsigtighed i udbudsprocessen øget offentlighed og markedstransparens i mæglerbranchen I det følgende redegør Forsikring & Pension mere detaljeret for disse tre forslag Kundeinformation om mæglerens omkostninger Det skal være tydeligt for både firmakunden og den enkelte slutkunde: hvad mæglerens ydelser består i hvad ydelserne koster og hvem der betaler for ydelserne Det kræver, at både firmakunden og slutkunden får oplysninger om både omkostninger ved aftaleindgåelse og årligt (eller løbende) om de løbende omkostninger til mægleren. Side 3 Forslag 1 - Oplysninger ved aftaleindgåelse

4 Det følger af 14, stk. 1, i lov om forsikringsformidling, at følgende skal fremgå af samarbejdsaftalen mellem kunden og mægleren: hvilke ydelser mægleren skal levere, hvad kunden (firmakunden henholdsvis slutkunden) skal betale mægleren for etableringen af ordningen eller en rammeaftale og hvad kunden (firmakunden henholdsvis slutkunden) skal betale for eventuelle øvrige ydelser i det første år. Forsikring & Pension mener, at de nuværende regler i utilstrækkelig grad sikrer et overskueligt og fuldstændigt billede af omkostninger ved at benytte mægleren. Mæglerne bør i forbindelse med aftaleindgåelse oplyse følgende: beløb som firmakunden skal betale mægleren for fx etablerings- og løbende omkostninger beløb som skal opkræves fra de enkelte slutkunder for fx etablerings- og løbende omkostninger til mægleren alle former for betalinger fra 3. part til mægleren i forbindelse med placering af ordningen, fx fra kapitalforvaltere størrelsen af eventuelt egenkapitaltilskud fra forsikringsselskabet til kundens udgifter til mægleren. Oplysningerne skal gives ved indgåelse af samarbejdsaftalen mellem firmakunden og mægleren. For at sikre gennemskuelighed og sammenlignelighed er det vigtigt, at oplysningerne opdeles, så både firmakunden og slutkunden tydeligt kan se omkostningerne for henholdsvis: udbuddet og afledte supplerende ydelser i form af den løbende administration, rådgivning og eventuel kapitalforvaltning. Disse informationer vil sikre, at firmakunden har mulighed for at gennemskue, om mæglerens pris for henholdsvis udbuddet og for de supplerende ydelser er konkurrencedygtig. For de supplerende ydelser er det også relevant for firmakunden at kunne vurdere, om mægleren er konkurrencedygtig i forhold til pensionsselskaberne, som tilbyder samme ydelser. For så vidt angår informationen til firmakunder i firmapensionsordninger skal oplysningerne gives på aggregeret niveau. Dvs. oplysningerne skal angives samlet for hele ordningen, herunder de samlede betalinger fra slutkunderne til mægleren. Slutkunden skal både have oplysninger om omkostninger, der opkræves hos den enkelte og aggregeret for hele ordningen. Forslag 2 Løbende oplysninger Det følger af 14, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, at mægleren en gang årligt skal meddele kunden: Side 4 størrelsen af de samlede omkostninger, der har været forbundet med at anvende mægleren i det pågældende år samt

5 størrelsen af ethvert vederlag, som mægleren har modtaget fra tredjemand i forbindelse med kundeforholdet. Forsikring & Pension oplever dog uanset de nuværende regler, at firmakunden og slutkunden ikke altid får et overskueligt og fuldstændigt billede af omkostninger ved at benytte mægleren. Mæglerne bør derfor årligt 1 oplyse om: beløb som firmakunden har betalt mægleren for fx udbud, implementering af ordning og rådgivning, markedsføring mv. beløb som er blevet opkrævet fra og betalt af de enkelte slutkunder fx etablerings- og løbende omkostninger til mægleren. alle former af betalinger fra 3. part til mægleren, fx fra kapitalforvaltere størrelsen af eventuelle egenkapitaltilskud eller rabatter fra forsikringsselskabet til kundens udgifter til mægleren Oplysningerne skal gives i kr/øre og bagudrettet, så det bliver de faktiske omkostninger, der afspejles. I det omfang det er relevant, bør oplysningerne opdeles, så kunden kan se omkostningerne for henholdsvis: udbuddet og afledte supplerende ydelser i form af den løbende administration, rådgivning og eventuel kapitalforvaltning. Oplysningerne bør gives både til firmakunden og til de enkelte slutkunder. Firmakunder skal have oplysningerne på aggregeret niveau. Slutkunderne skal have oplysninger både på aggregeret niveau for hele ordningen og på en måde, så den enkelte slutkundes egenbetaling til mægleren er tydelig. Der bør udarbejdes et ÅOK/ÅOP for mæglernes omkostninger efter samme principper som pensionsselskabernes ÅOK/ÅOP Udbudsregler krav om åbenhed og gennemsigtighed i udbuddet Mere og bedre kundeinformation er ikke tilstrækkeligt til at sikre lige konkurrence på fair vilkår i udbuddet. Det er også nødvendigt med effektive regler og åbenhed i udbudsprocessen. Dermed skabes der grundlag for stærk konkurrence til gavn for markedseffektiviteten og dermed til gavn for kunderne. Forsikring & Pension mener, at følgende som minimum skal sikres gennem nye udbudsregler: I forhold til udbudsprocessen: 1. lige information til alle deltagende selskaber 2. åbenhed om begrundelse for valg af leverandør Side 5 1 Alternativt bør oplysningerne løbende stilles til rådighed for kunden.

6 I forhold til oplysninger i udbudsmaterialet: 3. fokus på kundens prioriteringer 4. åbenhed om mulighed for direkte betjening De enkelte forslag gennemgås mere detaljeret nedenfor. EU-udbudsreglerne gælder som bekendt for offentlige udbud. Der er inspiration at hente i forbindelse med mæglernes udbud for så vidt angår de bagvedliggende principper og formål med udbudsreglerne. Forslag 1 - Lige information til alle deltagende selskaber Åben og fair konkurrence giver kunderne de bedste ordninger til den laveste pris. Konkurrence på lige vilkår blandt forsikringsselskaberne kræver, at alle selskaber, der deltager i et udbud, har adgang til samme oplysninger. Det er en forudsætning for, at udbud skaber effektiv og stærk konkurrence til gavn for kunderne. Der bør gælde et ligebehandlingsprincip, hvorefter de deltagende selskaber i udbuddet skal have udbudsmaterialet tilsendt i samme form og med samme indhold. Det gælder også eventuelle supplerende oplysninger og svar på spørgsmål, stillet i en indledende spørgerunde. Forsikring & Pension støtter, at der stilles krav herom i udbudsregler for mæglere. Forslag 2 - Åbenhed om begrundelse for valg af leverandør Åbenhed om begrundelse for valg af leverandør vil give kunderne bedre forsikrings- og pensionstilbud. Konkurrencen skærpes, når der er åbenhed om begrundelsen for valg af leverandør. Der bør derfor være større åbenhed for de deltagende selskaber om, hvem der har deltaget i en udbudsrunde og om begrundelsen for henholdsvis valg og afslag. Åbenhed og gennemsigtighed om deltagere i udbud og begrundelsen for valget af leverandør vil desuden øge gennemsigtigheden af, at mæglerens vurdering sker på fair vilkår. Det kan dokumentere, at mæglers egeninteresser ikke har været afgørende for valget. Dette princip gælder også for offentligt udbud. Forsikring & Pension foreslår derfor, at der stilles krav om, at mæglerne informerer de deltagende selskaber om: hvem der deltager i udbuddet begrundelser for henholdsvis valg og afslag af tilbud Forslag 3 - Fokus på kundens prioriteringer Større åbenhed i udbudsmaterialet om kundens behov og prioriteringer vil skabe bedre bud fra de deltagende selskaber og større sikkerhed for, at kundens ønsker imødekommes. Samtidig vil det bidrage til at sikre, at mægleren reelt er uafhængig og, at vurderingen af buddene sker på fair vilkår. Side 6

7 På det offentlige område skal det af udbudsmaterialet fremgå, hvilke kriterier ordregiveren vil anvende ved valget af de indkomne bud. Kriterierne skal så vidt muligt anføres i den rækkefølge, de tillægges vægt. Forsikring & Pension støtter, at der stilles tilsvarende krav til mæglernes udbudsmateriale. Vi støtter som indledningsvist nævnt Finanstilsynets forslag om, at mægler i udbudsmaterialet skal oplyse: efter hvilke kriterier de indkomne bud vil blive vurderet, herunder hvilken vægt anvendelsen af mæglernes rådgivnings- eller investeringsværktøj tillægges i hvilket omfang det forventes, at mæglerens rådgivningsværktøj anvendes i den efterfølgende rådgivning og administration. Det er afgørende, at betydningen af rådgivningsværktøj eller investeringsprodukterne, som mægleren har interesser i, bliver synliggjort i udbudsmaterialet. Forsikring & Pension støtter i øvrigt, at kravet om angivelsen af vigtighed af de enkelte kriterier skal gælde generelt og ikke kun med hensyn til mæglerens rådgivningsværktøj. Forslag 4 - Åbenhed om mulighed for direkte betjening Det er et faktum, at mæglere og pensionsselskaber er i direkte konkurrence på nogle områder. Det er eksempelvis aktuelt i forhold til den løbende administration og rådgivning af en ordning og i forhold til kapitalforvaltningen. Sammenblandingen af mæglerens roller som leverandør og rådgiver er ikke forenelig med uvildighed. For at markedet kan fungere optimalt og effektivt, kræver det åbenhed og gennemsigtighed for kunderne om muligheden for valg mellem udbyderne af de pågældende ydelser på markedet. Det mener Forsikring & Pension ikke altid er tilfældet i dag. Det er oplevelsen, at kunderne ikke altid er klar over, at mæglerne kan have dobbeltroller i forhold til kunden: dels en rolle som rådgiver om valg af pensionsleverandør og dels en rolle som serviceudbyder af ydelser i konkurrence med mange af pensionsselskaberne. Forsikring & Pension støtter derfor et krav om, at det tydeligt skal fremgå af udbudsmaterialet, hvis kunden har valgt, at mægleren skal stå for eksempelvis administrationen. Kunden skal endvidere gøres opmærksom på, at de deltagende selskaber ofte også kan tilbyde at stå for den løbende administration af ordningen Øget offentlighed og markedstransparens i mæglerbranchen Forsikring & Pension mener også, at øget åbenhed om markedsforholdene i mæglerbranchen i forhold til offentligheden generelt vil have en gavnlig effekt på markedet. Side 7

8 Manglende markedsinformation betyder, at mæglermarkedet i dag er uigennemsigtigt. Det er ikke muligt at bedømme forholdene ud fra almindelig ankerkendte konkurrenceparametre. Det er ikke muligt at få indblik i incitamentsstrukturer og dynamikkerne på markedet. Det er et problem i forhold til konkurrenceovervågningen af markedet. Samtidig umuliggør den manglende gennemsigtighed, at markedet og dermed forbrugerne kan få indblik i, hvorvidt mæglerne i praksis er uvildige. Den øgede offentlighed og markedstransparens på mæglermarkedet skal ske ved offentliggørelse af: 1. generel markedsinformation skal sikre indblik og konkurrenceovervågning 2. anden markedsinformation - skal sikre uvildigheden. Der redegøres nærmere for de to nedenfor. Markedsinformation skal indsamles og offentliggøres Af Finanstilsynets strategi "Tilsyn med kant" fremgår det, at det er tilsynets opgave at skabe tillid til de finansielle virksomheder og markeder. Åbenhed og gennemsigtighed er nøgleord, når det drejer sig om at skabe tillid hos kunderne og investorerne. Forsikring & Pension ønsker samme niveau af offentlighed på mæglermarkedet, som Finanstilsynet tilvejebringer på forsikrings- og pensionsmarkedet gennem indsamling og bearbejdning af information og offentliggørelse af centrale nøgleparametre og markedsanalyser. Forsikring & Pension er naturligvis bekendt med, at Finanstilsynet allerede i dag indsamler visse oplysninger om forsikringsmæglerne. Og at der årligt offentliggøres en rapport om markedsudviklingen for forsikringsmæglervirksomheder. Det må imidlertid konstateres, at der hverken er oplysninger i indberetningerne eller rapporten om balanceudvikling, resultat/fortjeneste eller omkostninger. Desuden er markedssegmenteringen meget overordnet. Det er derfor ikke muligt at vurdere hverken markeds- eller konkurrenceforhold på baggrund af oplysningerne. Forsikring & Pensions forslag til forbedring af markedsinformationen gennemgås nedenfor. Forslag 1 - Generel markedsinformation skal sikre indblik Der skal tilvejebringes markedsinformationer, der giver offentligheden et samlet overblik over markedsforholdene i mæglerbranchen. Øget offentlighed om markedsforholdene vil muliggøre konkurrenceovervågning. Det vil bidrage til en fri og effektiv konkurrence til gavn for forbrugerne og hele markedet. Følgende oplysninger bør offentliggøres om mæglerbranchen for at sikre gennemsigtigheden: egenkapitalforhold og forrentning indtjening omkostninger Side 8

9 aflønningsforhold antal ansatte I nedenstående tabel 1 er vist en oversigt over de oplysninger, som Finanstilsynet i dag indsamler fra mæglere og fra pensionsselskaber. Det fremgår, hvilke yderligere oplysninger der bør indsamles for at muliggøre belysning af markedsog konkurrenceforhold på mæglermarkedet. Tabel 1. Tilgængelige oplysninger om mæglermarkedet Relevant vedr. forsikringsmæglere for: Indberettes for Åbenhed og Konkurren- Forsikringsmæglere pensionsselskaber gennemsigtigheceovervågning Indtægter/udgifter fordelt kun efter - efter forsikringsklasse på forretningssegment kundetype Ja Ja Resultatopgørelse + Ja Ja Balance Nej Nej Egenkapital + Nej Ja Nøgletal om indtjening, omkostninger mv. + Ja Ja Detaljeret beskrivelse af aktivernes placering og afkast Nej Nej Følsomhedsoplysninger om risikoscenarier Nej Nej Information om aflønning af personale + Nej Ja Information om skyggekonto Nej Nej Note: De med " " markerede oplysninger indberettes og offentliggøres allerede i dag. "+" bør indberettes. Forslag 2 - Anden markedsinformation - skal sikre uvildigheden Forsikring & Pension mener også, at der er behov for mere åbenhed og mere markedsinformation om fordelingen af ordninger blandt forsikringsselskaber som følge af forsikringsformidlingen. Formålet er at sikre, at mæglernes vurderinger af pensionsselskaber og produkterne sker på et sagligt og objektivt grundlag. Der er derfor brug for indblik i placeringen af ordninger mv. Denne åbenhed skal synliggøre, om mægleren har egeninteresser i kundens valg af pensionsselskab. Det følger som bekendt af reglerne for forsikringsformidling, at mæglerne skal være uafhængige. Mæglerne er underlagt Finanstilsynets adfærdstilsyn. Forsikring & Pension foreslår, at dette tilsyn optrappes og suppleres med øget markedsdisciplin gennem øget offentliggørelse af relevant information. Forsikring & Pension forslår, at følgende informationer skal indsamles, bearbejdes og offentliggøres af Finanstilsynet: For markedet aggregeret: Antal ordninger og antal præmiekroner mæglerne på baggrund af udbud har placeret i forsikrings- og pensionsselskaberne. Side 9

10 Mæglerens indtjening fordelt på ordninger, der er mæglerbetjent henholdsvis direkte betjent. For den enkelte mægler: Hvilke forsikringsselskaber, der har deltaget i mæglerens udbud. Hvis mæglerne har placeret en stor del af sine udbud (eksempelvis ¼) af sine udbud hos et bestemt selskab, skal oplysningerne offentliggøres, så det synliggøres, at der kan være en særlig relation mellem en mægler og et selskab. Oplysning om den enkelte mæglers fortjeneste fordelt på henholdsvis udbudsforretning og på afledte supplerende ydelser som administration, rådgivning og kapitalforvaltning. Formålet er, at markedet dermed kan medvirke til at overvåge og sikre mæglernes uvildighed. Oplysningerne vil øge konkurrencen, og det vil være muligt at vise de samlede omkostninger for en kunde. Som et sidste element, der skal sikre åbenhed om mæglerens mulige egeninteresse, foreslår Forsikring & Pension krav om information om ejerandele og koncerntilhørsforhold. For at gavne den generelle gennemsigtighed på mæglermarkedet, bør mæglerne klart og tydeligt informere om: ejerinteresser i forhold til øvrige virksomheder, herunder til kapitalforvaltningsselskaber, konsulentvirksomheder og i forhold til forsikringsselskaber mæglervirksomhedens ejerkreds og selskabskonstruktion, herunder sammenhæng til moderselskaber, søstre og døtre. Oplysningerne bør som et minimum fremgå af mæglerens hjemmeside eller på anden måde gøres tilgængelig. **** Forsikring & Pension ser frem til at drøfte, hvordan forslagene kan gennemføres. Vi står naturligvis til rådighed, skulle Finanstilsynet have spørgsmål hertil. Med venlig hilsen Carsten Andersen Side 10

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler NFT 3/2007 Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler af Tine Egelund Thomsen og Morten Samuelsson Tine Egelund Thomsen

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Den rejste kritik af forsikringsmæglerne består overordnet af fire punkter:

Den rejste kritik af forsikringsmæglerne består overordnet af fire punkter: Redegørelse om aflønning af forsikringsmæglere 1. Indledning I den offentlige debat er der stillet spørgsmålstegn ved forsikringsmæglernes uvildighed, når de formidler pensionsordninger til kunder. Den

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

Finanstilsynets undersøgelse af pensionsmægleres. brug af egne rådgivningsværktøjer

Finanstilsynets undersøgelse af pensionsmægleres. brug af egne rådgivningsværktøjer Finanstilsynet 19. oktober 2010 Finanstilsynets undersøgelse af pensionsmægleres brug af klientkontomodeller, pensionsmægleres dobbeltroller og pensionsmæglernes brug af egne rådgivningsværktøjer 1. Baggrund

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Vejledning til bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 Velkommen Helle Havgaard, adm. direktør 2 Formål med informationsmødet At informere den finansielle sektor om de kompetencekrav

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel Advokat Henrik Holtse Ordregiver er berettiget til at indregne omstillingsomkostninger, men det skal fremgå af udbudsmaterialet med angivelse af beløb eller beregningsmetode. Eksempel Kommune X har en

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk udgave: 87-7985-063-4

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse BEK nr 1110 af 14/11/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres uddannelse 1) I medfør af 9, stk. 1 og 2, 31 og 39 i lov nr. 362 af 19.

Læs mere

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor FINANSKONFERENCEN 6. APRIL 2017 Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor Væsentlige drivkræfter, der påvirker branchen SAMPENSION Makroøkonomi Regulering Demografi Digitalisering

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker Market intelligence i Vejdirektoratet Adnan Khan, Markedsanalytiker Market Intelligence Den organisatoriske placering 2. Udbud & Leverandørstyring (UDB-LEV) 2 overordnede medarbejderprofiler Udbuds- og

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk, 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE JØP Valg 2017 Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE Bestyrelsesarbejde i JØP Som medlem af JØP kan du stille op til JØP s bestyrelse. I denne folder kan du få indblik i, hvad

Læs mere

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 18. marts 2015 Ref. CGS J.nr. 5951-0040 Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering 20.09.2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Forsikringsagenter skal registreres 2 1.2. s agentregister 2 1.3. Formålet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Mandag den 19. april 2010, kl. 17.00 Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Temaundersøgelse på aflønningsområdet

Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet 20. april 2016 J.nr. 6252-0330 6652-0182 6852-0038 /GOVN, FIRA Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om 17 større finansielle virksomheders

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ 28.8.2017 Baggrund for bestandsoverdragelsen Hvad er baggrunden for beslutningen om at bestandsoverdrage PFA Soraarneq? Omkostningsniveauet er

Læs mere

Sammenligning af Topdanmark og Nordea Liv & Pension

Sammenligning af Topdanmark og Nordea Liv & Pension Skoleforeningerne Sammenligning af og Nordea Liv & Pension Dato: November 2016 Skoleforeningerne 2 Indledning Skoleforeningerne har igennem mange år ønsket at tilbyde en god pakkeløsning til den gruppe

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1 Udbud af ydelsen forbrænding af affald 2 februar 2017 Oplægsholder Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner 1 Oversigt Udbud og udbudsreglerne Særligt om in-house Udbud i mulige fremtidige situationer

Læs mere