Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter"

Transkript

1 Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07

2 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: ISBN: CO-Meddelelsesnr.: 2011/074 Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Oktober 2011

3 Forord Der handles i disse år med pensionsmilliarder som aldrig før, når virksomheder skifter pensionsordninger for deres ansatte. Det er dine penge og din fremtidige pension, der handles med, når der skiftes pensionsleverandør. I langt de fleste tilfælde foregår det helt uden problemer og på en måde, så medarbejderne opnår bedre pensionsordninger. Men det sker ikke altid. For at undgå problemer er det vigtigt, at medarbejdere og tillidsrepræsentanter sikres indflydelse, når virksomheden skifter pensionsleverandør. Det kan være med til at undgå, at virksomheder fx via uvildige forsikringsmæglere skifter pensionsordninger for deres medarbejdere tre-fire gange på ganske få år med betydelige omkostninger og honorarer til forsikringsmæglerne hver gang. Eller at virksomheder indgår aftaler med private forsikringsmæglere og ikke giver de medarbejdervalgte adgang til at se hele indholdet i aftalen. Eller indgår aftaler, hvor medarbejderne får løfte om frynsegoder i form af fx computer, transport, fitness og andre former for frynsegoder ved skift af pensionsordning, men når det kommer til stykket er det dem selv, der betaler for de attraktive goder på bekostning af deres fremtidige pension. Derfor er det helt afgørende, at der er fuld åbenhed om de aftaler, virksomheder, pensions selskaber og forsikringsmæglere indgår på medarbejdernes vegne. Derfor er det også vigtigt, at du kender dine rettigheder, og at du får alle informationer og kan gennemskue, hvad der sker. Det gælder også i situationer, hvor virksomheder skifter pensionsselskab uden brug af forsikringsmæglere, fx direkte via pensionsselskaber. Det er baggrunden for, at CO-industri har udarbejdet denne vejledning. Den skal hjælpe tillidsrepræsentanter og andre til at træffe de rigtige beslutninger, når der handles med medarbejdernes pensioner. 03

4 Skift af pensionsordning Hovedparten af de kollektive overenskomster har en obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning for alle ansatte, typisk med et samlet pensionsbidrag på minimum 12 procent, hvoraf arbejdsgiveren betaler to tredjedele og medarbejderne en tredjedel. På funktionærområdet kan firmapensionsordninger træde i stedet for arbejdsmarkedspensionen, hvis de i øvrigt opfylder overenskomstens bestemmelser om pension. Desuden kan der på funktionærområdet foretages skift af leverandør af firmapensionsordninger på en række betingelser og med respekt for eksisterende ordninger. Det er især disse bestemmelser, der åbner for aftaler mellem forsikringsmæglere og virksomheder. Der er forskellige regler på de forskellige overenskomstområder for, hvordan skift af pensionsordninger kan ske. Derfor er det helt afgørende, at du læser din overenskomst og sikrer, at overenskomstens bestemmelser overholdes. Indtil videre er det stort set alene på funktionærområdet denne mulighed eksisterer, men også timelønsområdet har været under et vist pres fra arbejdsgiverne om større frihed hvor private pensionsvirksomheder ser et kæmpe marked med mulighed for store fortjenester. > Industriens Funktionæroverenskomst 8 stk. 8 om pension Der kan foretages skift af leverandør for firmapensionsordninger, der træder i stedet for HKI- og Tekniker-Pension. Omkostningerne for skift må ikke på nogen måde pålignes medarbejderen, og eventuelle øvrige ulemper for medarbejderne skal være de mindst mulige... Ved skift af leverandør skal de overenskomstmæssigt fastsatte betingelser være opfyldt... Der skal gives et varsel til medarbejderne på mindst 12 måneder ved skift af pensions leverandør. Ved lokal enighed kan dette nedsættes til 6 måneder.

5 Kræv fuld åbenhed Som tillidsrepræsentant har du en helt afgørende rolle, hvis din virksomhed vil skifte pensionsleverandør og indgår aftaler om medarbejdernes pensionspenge. Du skal først og fremmest sikre dig, at der ikke sker forringelser af medarbejdernes eksisterende pensionsordning og at overenskomstens bestemmelser overholdes. Både når det gælder indholdet af pensionsordningen (dækningsgrad, omfang, tidsfrister m.m.) og vilkårene. Og du skal kræve fuld åbenhed om samtlige forhold i forbindelse med eventuelle tilbud fra forsikringsmæglere, pensionsselskab og virksomhed. Det gælder både de vilkår, der direkte omfatter medarbejderne, men også om de fordele virksomheden evt. opnår. Fx i form af rabatter på andre forsikringer, bedre finansieringsvilkår og meget andet. Som tillidsrepræsentant bør du arbejde for, at gevinsten ved at skifte fra et pensionsselskab til et andet bliver til gavn for medarbejderne og ikke kun er honorarer og ekstra gevinster til forsikringsmæglere og virksomhed. Skift af pensionsleverandør bør være en fordel for de medarbejdere, der betaler, så de er sikret rimelige pensioner i fremtiden. 05

6 Gennemgå tilbud Benyt din ret til at få en grundig gennemgang af tilbuddene for at se, om de opfylder overenskomstens bestemmelser. Du skal desuden se nærmere på medindflydelse og ejerskab til pensionsordningen. I de overenskomstbaserede ordninger har medarbejdere indflydelse, og i modsætning til de kommercielle selskaber skal de ikke give overskud til ejerne, men pengene går alene til kunderne. Endelig er det vigtigt at se på, hvad virksomheden får ud af et evt. skift af pensionsleverandør. Vær desuden opmærksom på, at der i de forskellige overenskomster skal gives medarbejderne et varsel ved skift af pensionsleverandør. Fx vil det i Industriens Funktionæroverenskomst normalt være på mindst 12 måneder ved lokal enighed kan det i nogle tilfælde nedsættes til 6 måneder. Brug den nødvendige tid til at søge råd og vejledning i din fagforening og i dit nuværende pensionsselskab.

7 Forsikringsmæglere hvem er de? Når en virksomhed vil skifte pensionsleverandør, henvender de sig ofte til en forsikringsmægler, der udbyder virksomhedens pensionsordning blandt forsikringsselskaber og herefter rådgiver virksomheden om valg af ordning. Den kan også gå direkte til et pensionsselskab. Hvor pensionsselskabet naturligt vil foreslå sine egne produkter, kan en uvildig forsikrings - mægler indhente tilbud hos forskellige pensionsselskaber. Forsikringsmægleren kan desuden sælge egne ydelser, fx investeringsværktøjer, og varetage den løbende rådgivning og servicering af virksomhedens pensionsordning. Der findes i Danmark 150 aktive forsikringsmæglervirksomheder med i alt 508 ansatte forsikringsmæglere. Siden 2005 har det været en betingelse, at mæglerne er registreret i et offentligt register. Og kun virksomheder og personer, der har Finanstilsynets tilladelse, kan udøve forsikringsmægling. De fleste forsikringsmæglere arbejder som selvstændige i enkeltmandsfirmaer, men stadigt flere er ansat i store multinationale koncerner. Der er stor markedskoncentration på området. De fem største selskaber sidder på omkring 70 procent af markedet, fremgår det af Finanstilsynets rapport om branchen. 07

8 Blandt de største mæglervirksomheder i Danmark er: Willis I/S med afdelinger i 120 lande. I alt 420 ansatte heraf 158 forsikringsmæglere i Danmark Mercer Pensionsrådgivning A/S med ansatte i 41 lande. 13 ansatte mæglere i Danmark Marsh A/S (søsterselskab til Mercer) er en del af Marsh McLennan-koncernen med ansatte over hele verden. I Danmark 70 ansatte, heraf 27 forsikringsmæglere AON Denmark A/S har ansatte over hele verden. 250 i Danmark, heraf 76 forsikringsmæglere Dahlberg Assurance Brokers A/S med 125 ansatte, heraf 42 forsikringsmæglere Kilde: Finanstilsynets register og selskabernes hjemmesider. > Forsikringsmæglerne præsterede en samlet omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kroner. 46 procent af indtægterne kommer fra provisioner og vederlag fra forsikringsselskaberne. Finanstilsynets rapport om markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed 2008.

9 Penge tilbage til virksomheden I princippet er forsikringsmæglerne uvildige og uafhængige og arbejder alene på at sikre virksomheder og medarbejdere de bedst mulige pensionsordninger. Men virkeligheden er i nogle tilfælde måske noget anderledes. Der har været rejst kritik af, at forsikringsmæglerne i nogle tilfælde bruger tvivlsomme metoder. Fx aftaler, hvor der indgås en alliance mellem virksomheder og mæglere, der bevidst indregner et højt administrations honorar i præmien for medarbejdernes pensionsordning og tilbagefører det overskydende beløb til virksomheden via en såkaldt klientkonto. Det vil sige, at en del af medlemmernes penge går tilbage til virksomheden. Desuden har der internt i branchen været kritik af forsikringsmæglernes dobbeltroller, når de fx bruger egen rådgivning eller investeringsværktøjer og efterfølgende står for den løbende servicering af pensionsordningerne. 09

10 Ikke misbrug Efter kritikken undersøgte Finanstilsynet branchen i efteråret I en rapport fastslår tilsynet, at klientkontomodellen kun anvendes i begrænset omfang og at man i øvrigt ikke har kunnet afdække et misbrug af modellen. Det fremgår desuden, at de tre største forsikringsmæglere ud af firmapensionsaftaler kun har indgået aftale om brug af klientkonto i 89 tilfælde. Finanstilsynet opfordrer i rapporten medarbejdere og fagforeninger til at foretage anmeldelse til politiet, hvis de har en konkret mistanke om, at virksomheder ved brug af en klientkontomodel snyder deres ansatte. Brancheorganisationerne Forsikring og Pension og Forsikringsmæglerforeningen har i oktober 2010 indgået en aftale om, at omkostningsoverskud på klientkonto skal komme pensionsopsparerne til gode.

11 Overfladisk? Rapporten blev af flere fagforbund kritiseret for at være overfladisk. Finanstilsynet har derfor iværksat en supplerende undersøgelse af forsikringsmæglernes brug af klientkonti. Forsikringsmæglere med klientkontoaftaler skal redegøre for, om aftalerne gentagne gange har medført udbetaling af overskud til en virksomhed. Det sker, fordi der fortsat er bekymring for, at der i enkelte konkrete tilfælde kan være uregelmæssigheder i forbindelse med overskud på klientkonti, hedder det i en meddelelse fra Finanstilsynet. Flere fagforbund finder det desuden bemærkelsesværdigt, at forsikringsmæglere og virksomheder i forbindelse med skift af pensionsordninger nærmest systematisk går uden om de medlemsejede pensionsselskaber, der kun har et eneste formål: At skabe det bedst mulige afkast til medlemmernes pensioner. De har ingen aktionærer, forsikringsmæglere eller arbejdsgivere, der også skal have deres del af kagen på medlemmernes bekostning. En af forklaringerne er, at forsikringsmæglerne får penge fra de private selskaber i form af honorarer m.m. De har derfor et klart økonomisk incitament til at vælge de private forsikringsselskaber. Modsat de OK-baserede og medlemsejede pensionsselskaber, der ikke betaler honorarer og provisioner til forsikringsmæglerne eller vil overlade den løbende servicering af ordningen til forsikringsmæglerne. 11

12 Indgå i forhandlinger Når din virksomhed vil skifte pensionsleverandør, skal du som tillidsrepræsentant søge indflydelse på udformningen af den kommende firmapensionsordning ved at være med til at tilrettelægge processen og stille krav til indholdet. Anvender virksomheden en forsikringsmægler, skal du få afklaret, hvordan denne aflønnes for at gennemføre udbudsrunden, om der er en klientkonto mellem virksomheden og forsikringsmægleren, til hvilket formål indestående på kontoen anvendes og hvordan et overskud anvendes. Endvidere skal du få sandsynliggjort, at forsikringsmægleren leverer en mere uvildig rådgivning end pensionsselskabets egne rådgivere, og om omkostningerne er lavere, hvis pensionsordningen er betjent direkte af pensionsselskabet uden brug af forsikringsmægleren. Sørg for, at forsikringsmægleren også indbyder arbejdsmarkedspensionsselskaberne, fx FunktionærPension m.v. Husk, at i henhold til de fleste overenskomster har medarbejderne ret til selv at vælge et arbejdsmarkedspensionsselskab frem for et pensionsselskab, som virksomheden vælger. Du skal være opmærksom på, hvem der betaler for udbudsrunden og hvordan pengene hentes hjem igen, og hvordan forsikringsmægler og virksomhed har aftalt vederlag i forbindelse med udbudsrunde.

13 Tjeklister Her kan du se, hvad du særligt skal holde øje med, når forsikringsmægleren, pensionsselskabet og virksomheden indgår aftaler om firmapensionsordningen. Overenskomsterne: Forhold, der ofte er reguleret i overenskomsterne, er vilkår og tidsfrister for skift af pensionsleverandør samt overførsel af medarbejdernes depoter uden omkostninger for medarbejderne. Det nye selskab skal ved en erklæring indestå for, at pensionsordningen lever op til kravene i overenskomsterne. At pensionsordningen skal være en arbejdsmarkedspensionsordning, pensionsbidragets størrelse og tidspunkt for rettidig indberetning og indbetaling. At der ikke stilles særlige anciennitetskrav ud over overenskomstens bestemmelser. At der ikke stilles krav om helbredsoplysninger. At pensionsordningen fx skal indeholde kapitalpension, ratepension og livsvarige udbetalinger, samt hvilke forsikringer og sumudbetalinger der skal være. Rettigheder ved orlov og fratrædelse, fx fortsat forsikring på særlige vilkår. At tilbagekøb af pensionsordningen ikke er mulig. Maksimum på omkostningerne er reguleret i overenskomsten. Individuelt valg af arbejdsmarkedspensionsselskab. 13

14 Sammenligning Forsikringsmægleren udarbejder på baggrund af udbudsrunden et grundlag at vælge firmapensionsordningen ud fra. Her bør indgå en sammenligning af de forskellige handelsomkostninger og de faste omkostninger til administration samt hvad omkostningerne er, hvis ordningen er betjent af en forsikringsmægler. Andre ting, der bør indgå i sammenligningen: Afkastet på de forskellige ordninger set over flere perioder. En beskrivelse af, hvilke forsikringer der er i firmapensionsordningen, hvornår de kommer til udbetaling, den månedlige pris på hver enkelt dækning og sumudbetalingernes størrelse. Hvor stor en andel af pensionsbidraget går til kapitalpension, livsvarig pension og ratepension samt eksempler på udbetalinger ved forskellige bidragsstørrelser. Den nuværende pensionsordning bør indgå i sammenligningsgrundlaget. Husk, at i henhold til de fleste overenskomster har medarbejderne ret til selv at vælge et arbejdsmarkedspensionsselskab frem for et pensionsselskab, som >virksomheden vælger.

15 Særlige aftaler I nogle firmapensionsordninger er der aftalt en præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne og fortsat ansættelse i virksomheden, ligesom udbetalingen for nedsat erhvervsevne tilfalder virksomheden, samtidig med at medarbejderen ikke får pensionsbidrag udbetalt som løn. Den form for aftaler bør undgås og er ikke hensigtsmæssige. Endvidere er der set aftaler, hvor overskud fra særlig risikobonus tilfalder virksomheden. Det er ulovligt jf. Finanstilsynets afgørelse af 21. december Omkring sundhedsforsikringer og andre typer forsikringer, fx diagnoseforsikring, skal man være opmærksom på, at disse ordninger betaler medarbejderen reelt selv, fordi der går færre penge ind på pensionsdepotet til fremtidige pensionsudbetalinger, samtidig med at virksomheden kan opnå skattefradrag og måske slår det op som et særligt personalegode på virksomheden, selv om medarbejderne reelt selv betaler for det. Vær også opmærksom på, om der er en sammenblanding af firmapensionsordninger, bankforbindelse og virksomhedens forsikringer. Her er risikoen, at der stilles krav om valg af en bestemt bank og forsikringsselskab samtidig med, at der aftales højere administrationsomkostninger i firmapensionsordningen. Flere pensionsselskaber ejes eller samarbejder tæt med de store banker, fx ejes Danica af Danske Bank og Tryg samarbejder med Nordea Bank og Nordea Liv og Pension. 15

16 Nyttige links Finanstilsynet: Retsinformation: Forsikring og Pension: Forsikringsmæglerforeningen: Industriens Pension: Pension Danmark: PFA Pension: FunktionærPension/HKI-Pension: Tekniker-Pension: CO-industri Vester Søgade 12, København V. Telefon Fax:

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere