BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april rent vand i 100 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april rent vand i 100 år

2 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Lovgrundlag Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a Placering af vandværk og kildepladser Planens udarbejdelse, godkendelse og revision Fordeling 5 2. Organisation Adresse- og telefonlister Organisation ved normal driftssituation Organisation ved unormal driftssituation 7 3. Alarmeringsplan 8 4. Information Intern information af vandforsyningen Ekstern information Pressen Nødvandforsyning Handlingsplaner Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet Forurening af ledningsnettet Ledningsbrud, som medfører afbrydelse af forsyningen i delområder Forurening af kildeplads Forurening af vandbehandling Strømsvigt Indbrud Nødforsyning af Strømmen Vandværk Driftsleders forfald 25 Bilag: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Tilkaldeliste Liste over vandafhængige erhverv Liste over sårbare forbrugere Standardskema for modtagelse af anmeldelse af driftsforstyrrelser Logbog Skabeloner til radio/tv-meddelelser I

3 Indledning Denne beredskabsplan er en selvstændig plan for Kristrup Vandværk a.m.b.a. Planen skal anvendes af vandforsyningen til at løse beredskabsopgaver i fredstid, i tilfælde af kriser som eksempelvis pludselige forureninger af ledningsnettet og kildepladser eller egentlige katastrofer på det øvrige anlæg, samt i krigssituationer. 1.1 Formål Formålet er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, samt at der kan ske en optimal udnyttelse af vandforsyningens ressourcer i en krisesituation. 1.2 Lovgrundlag Lovgrundlaget er: Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser. 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. Vandværkets ledelse består af vandværksbestyreren og formanden Vandværkets forsyningsområde, der fremgår af figur 1, kan ses på oversigtskort der er ophængt på de to vandværker, Asser Rigs Vej 54 henholdsvis Gl. Clausholmvej 3 1

4 Figur 1 Kort over vandværkets forsyningsområde 1.4 Placering af vandværk og kildepladser Vandværket råder over følgende anlæg: Asser Rigs Vej 52 54A & Gl. Clausholmvej 3 Indvindingen til vandværkerne foregår på kildepladser beliggende Asser Rigs Vej 52 54A og Gl. Clausholmvej 3 2

5 Figur 1.21 Kort over kildeplads Asser Rigs Vej 54 3

6 Figur 1.22 Kort over kildeplads Gl. Clausholmvej Planens udarbejdelse, godkendelse og revision Udarbejdelse Denne plan er udarbejdet af Kristrup Vandværk a.m.b.a. Planen er en selvstændig plan som refererer til den overordnede beredskabsplan for Randers Kommune. Gennemgået af Beredskabschefen den: Revision Planen revideres løbende i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang årligt af vandværksbestyreren. 4

7 1.6 Fordeling Denne beredskabsplan for Vandforsyningen forefindes og vedligeholdes på følgende lokaliteter: Plan Udleveret til Bemærkninger nr. Funktion Navn 1 Vandværksbestyrer Michael Mose Driftsleder 2 Formand Henrik Skriver Møller Bestyrelsen 3 Maskintekniker Jan Hansen Randers Kommune 4 VVS Ole Jacobsen / Claus Juncher 5 Entreprenør Erik G. Hansen / Anette G. Christensen Randers Blikkenslager A/S Entreprenørfirmaet Erik G. 6 Elinstallatør Allan Bonde HB-Elservice I/S 7 Næstformand Jens-Erik Thomsen Bestyrelsen 8 Bestyrelsesmedlem Karen Pedersen Bestyrelsen 9 Bestyrelsesmedlem Lasse Rasmussen Bestyrelsen 10 Bestyrelsesmedlem Leif Gindesgaard Bestyrelsen Tabel 1.1 5

8 2. Organisation Det er i dette afsnit beskrevet hvordan Kristrup vandværk a.m.b.a. er organiseret i normale driftssituationer og hvordan organisationen ændres i en unormal driftssituation. 2.1 Adresse- og telefonlister Adresse- og telefonlister for relevante myndigheder, instanser og personer herunder vandforsyningens eget personale fremgår af bilag Organisation ved normal driftssituation Vandforsyningen ledes i det daglige af vandværksbestyreren Formand Næstformand Vandværksbestyrer Figur Organisationsdiagram 6

9 2.3 Organisation ved unormal driftssituation I tilfælde af en unormal driftssituation nedsættes følgende koordineringsgruppe: Vandværksbestyreren og vandværkets formand (i dennes fravær næstformanden) og afhængig af situationen vandværkets vvs entreprenør - elektriker Formand Næstformand Vandværksbestyrer VVS Entreprenør Elektriker Figur Organisationsdiagram 7

10 3. Alarmeringsplan Nedenstående alarmeringsplan viser hvordan henvendelser angående unormal vandforsyning håndteres, og hvordan driftsvagten skal reagere på henvendelsen. Unormal vandforsyning Vandværksbestyreren / VVS døgnvagt Almindelige Større drifts- Truet krisesituation driftsforstyrrelser forstyrrelser forsyning Vandværksbestyreren Vandværksbestyreren tilkal- Indsatsgruppen tilkaldes Indsatsgruppen tilkaldes tilkalder der fornødent mandskab og fornødent mandskab skaden afhjælpes. Forman- Situationen vurderes og Beredskabschefen leder og skaden afhjælpes. den for bestyrelsen oriente- indsatsen iværksættes indsatsen ifølge kom- res snarest. munens beredskabsplan Eksempler: Eksempler: driftsalarm Eksempler: Forurening af led- rørbrud rørbrud vitale ledninger ningsvand - dårlig misfarvning af misfarvning af vand i lugt eller smag eller vand større områder coliforme bakterier måler- og instal- stoppet filter Uheld med kemika- lationsproblemer fare for underminering lietransport af veje og bygninger 8

11 4. Information I dette afsnit beskrives retningslinier vedrørende information internt og eksternt herunder information af pressen. 4.1 Intern information af vandforsyningen Ansvar Lederen af vandværkets indsats, jf. afsnit 2.2, har ansvaret for at orientere vandværkets bestyrelse/personale om den aktuelle situation. Information af vandværkets bestyrelse/personale, skal omfatte: Løbende almen information (evt. via intern , opslag mv.). Information om i hvilket omfang vandværkets bestyrelse/personale må udtale sig til pressen, forbrugere mv., herunder information om hvordan der må og kan svares på henvendelser fra forbrugere (løbende opdatering kan være nødvendig). Information af vandværkets bestyrelse/personale om arbejdsmiljø/sikkerhed i forbindelse med forurening mv. 4.2 Ekstern information Ved pludselige hændelser, der betyder ændringer i vandværkets mængde, tryk og/eller kvalitet for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen meddeles til forbrugerne. Meddelelse skal være straks og løbende under opklaringsarbejdet indtil situationen er normal igen. Ansvar Lederen af vandværkets indsats, jf. afsnit 2.2, udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for ekstern information. Denne information kan ske i form af følgende medier: Vandværkets hjemmeside Radio/tv Aviser Politiets højtalervogne Løbesedler Personlig/telefonisk kontakt via SMS og/eller talebesked 9

12 Varsling Politiet er ansvarligt for eventuel varsling af befolkningen. Det er vigtigt, at der også informeres, når problemet er løst. Følsomme forbrugere Vandværket skal være særlig opmærksom på at kunne varetage informationen af særligt følsomme forbrugere jf. bilag 3. Forbrugerinformation Paradigma for forbrugerinformation fremgår af bilag Pressen Systematisk information af pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen. Ansvar Lederen af vandværkets indsats, jf. afsnit 2.2, udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for information af pressen. Pressemeddelelse Paradigma for pressemeddelelse fremgår af bilag 6. 10

13 5. Nødvandforsyning nødvandforsyning skal etableres, såvel når normalforsyning er afbrudt, som når forurening af vandet er konstateret, og ikke kan afhjælpes. Muligheder for nødforsyning nødvandforsyning kan etableres ved: forbindelse til Strømmen Vandværk (Valdemarsvej ved Holmsgårdsvej). Forsyning med tankvogne, palletanke o. lign. Rensning af vandet hos forbrugeren (eksempelvis kloring). Levering af fyldte vanddunke (28 l.) Drikkevandskrav Nødvandforsyning skal som udgangspunkt altid overholde drikkevandskravene. Nødvandforsyning skal holdes under bakteriologisk kontrol, og en sådan procedure fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med Embedslægen. Kan vandforsyningen ikke opretholdes med vand, der opfylder drikkevandskravene, kan det efter drøftelse med Embedslægen overvejes at udpumpe vand af en ringere kvalitet, som enten er egnet til drikkevand og madlavning efter forudgående kogning, eller ikke er egnet til drikkevand og madlavning (industrielle formål). Ved forsyning med vand, som ikke opfylder drikkevandskravene, skal der suppleres med opstilling af tankvogne eller lignende til drikkevand. Vandforsyning med vand, der ikke overholder drikkevandskravene kan være forsyning med ubehandlet råvand (forsyning via ledningsnettet udenom vandværkerne eller levering fra særlige brandhaner på råvandssystemet). En eventuel beslutning om udpumpning af vand, der ikke har drikkevandskvalitet har de fordele, at de sanitære systemer kan anvendes, at industrier (ikke levnedsmiddelvirksomheder og andre virksomheder som fremstiller produkter, der stiller krav om drikkevandskvalitet) eventuelt kan fortsætte, samt at det normale brandberedskab fungerer. Ved udpumpning af vand, der ikke opfylder drikkevandskravene, skal mulighederne for opdeling af ledningsnettet udnyttes, så ledningsnettet forurenes i mindst muligt omfang. Prioritering Hvis den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes med hensyn til kvalitet og kapacitet prioriteres vandforsyningen i følgende rækkefølge: 11

14 1 Drikkevand 2 Sanitærvand 3 Fødevare-, el- og varmeproduktion 4 Anden industri Brand Ved vandmangel eller ved forurening af ledningsvandet, der gør det uanvendelig til brandslukning, skal vagthavende indsatsleder underrettes, med henblik på, ved udkald til brand, at rekvirere supplerende tankvogn og slanger til vandforsyning fra naturlige vandreservoirs. Følsomme forbrugere Med hensyn til de særligt følsomme forbrugere foretages følgende prioritering/opdeling: Prioritet 1: Forbrugere hvor der kan være sikker- og sundhedsmæssige interesser. Eksempelvis sygehuse, plejehjem, virksomheder med produktion af afgørende sikkerhedsmæssige interesser og dyrehold (hvor vandforsyning er af afgørende betydning). Prioritet 2: Forbrugere hvor der kan være væsentlige funktioner, som er af betydning for samfundsøkonomi og funktioner. Eksempelvis skoler, lufthavne, læger, bestemte offentlige myndigheder og virksomheder med produktion af afgørende samfundsmæssig betydning. Prioritet 3: Øvrige interesser, eksempelvis forbrugere som har væsentlige økonomiske eller produktionsmæssige interesser. I bilag 3 findes en oversigt over særligt følsomme forbrugere i forhold til ovennævnte prioritering. 12

15 6. Handlingsplaner Efterfølgende er vist specifikke handlingsplaner, der er udarbejdet: 1. Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet (isoleret henvendelse fra en enkelt forbruger). 2. Forurening af ledningsnettet. 3. Ledningsbrud, som medfører afbrydelse af forsyningen i delområder 4. Forurening af kildeplads 5. Forurening af vandbehandling 6. Strømsvigt 7. Indbrud 8. Nødforsyning af Strømmen Vandværk 9. Driftsleders forfald 13

16 6.1 Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet. Følgende handlingsplan beskriver handlingsforløbet ved enkeltstående forbrugerhenvendelser vedr. vandkvalitet. Hvis der modtages informationer om mere udbredt forurening handles i henhold til instruksen i afsnit 6.2. Ved forurening hos en enkelt forbruger (isoleret henvendelse) skal følgende gennemføres inden yderligere og mere vidtgående aktiviteter iværksættes: 1. Noter tidspunkt for henvendelse i logbog (bilag 5) 2. Det kontrolleres om trykket i forsyningsledningen har været opretholdt (har der eksempelvis været ledningsarbejder i området). Bemærk: Hvis trykket ikke har været opretholdt i ledningsnettet, kan der være særlig risiko for, at der er strømmet forurenet vand ind i ledningssystemet fra varmevekslere, industriinstallationer, byggepladser, landbrugsinstallationer mv. Bemærk: Hvis der har været ledningsarbejder eller trykket af anden årsag ikke har været opretholdt, kan der være en særlig risiko for, at der som følge heraf opstår problemer med snavset vand når ledningsanlægget igen tages i brug. Årsagen er normalt, at belægninger i ledningerne rives løs. 3. Det sikres, at trykket i forsyningsledningen fortsat opretholdes til situationen er afklaret. Hvis der er planlagt afbrydelser af vandforsyningen, som medfører at forsyningstrykket fjernes, skal disse arbejder straks udskydes. 4. Forbrugeren besøges og vandkvaliteten bedømmes visuelt og ved lugt samt interview af forbrugeren. På grundlag heraf foretages en foreløbig situationsbedømmelse. Hvis det vurderes, at der kan være tale om en kritisk situation kontaktes Vandværkets driftsleder straks, hvorefter de efterfølgende aktiviteter iværksættes efter aftale med driftslederen. 5. Vandkvaliteten hos naboer og eventuelt i nærliggende brandstandere bedømmes visuelt og ved lugt. 6. Det vurderes, om der kan være tale om en større driftsforstyrrelse eller en truet forsyningssituation. 14

17 Hvis det vurderes, at der kan være tale om en større driftsforstyrrelse eller en truet forsyningssituation orienteres formanden for bestyrelsen straks. Vandværksbestyreren tager efter en situationsvurdering stilling til det videre forløb herunder indkaldelse af indsatsgruppen. Hvis det vurderes, at der er tale om en almindelig driftsforstyrrelse løses opgaven om nødvendigt ved at tilkalde nødvendigt mandskab. 15

18 6.2 Forurening af ledningsnettet Følgende 10 punkter beskriver en handlingsplan for bekæmpelse af en forurening af vandforsyningens ledningsnet. Aktiviteterne er anført i den rækkefølge, som de forventes at skulle udføres i. Der vil dog ofte være tale om delvist parallelle forløb. Der skal føres logbog under hele forløbet. Denne handlingsplan tager udgangspunkt i, at vandværksbestyreren eller formanden for bestyrelsen efter en situationsvurdering har vurderet, at der i den aktuelle situation er eller kan være tale om en kritisk forsyningssituation. 1. Logbog Der startes straks på at indføre alle hændelser i logbog, henvendelse fra forbrugere, alle tiltag mv. 2. Indsatsgruppen indkaldes kommandoposten oprettes på Randers Kommune I samarbejde med Kommunens Beredskabschef aftales indledende aktiviteter, som straks iværksættes til minimering af krisens omfang. 3. Indledende vurdering af om der kan være tale om en akut risiko En meget væsentlig vurdering er, om forureningen har en karakter, der nødvendiggør øjeblikkelig advarsel af forbrugerne, selv om der endnu ikke er skabt overblik over forureningens art, omfang osv. Hvis dette skønnes at være tilfældet, skal denne aktivitet omtalt under denne instruks pkt. 5 straks iværksættes. Eksempel: Situationer hvor der er konstateret alvorlige sygdomstilfælde, dødsfald mv. med mistanke om, at vandkvaliteten er årsagen hertil. 4. Bestemmelse af forureningens art. Arten og farligheden af den opståede forurening betyder meget for hvilken type beredskab, der skal iværksættes. Derfor er en tidlig afklaring heraf vigtig. Mulige former for forurening: Bakteriologisk forurening, kemisk forurening (fra vand, jord og luft) og radioaktivt nedfald. Metode: vandværksbestyreren og/eller formanden bedømmer vandkvaliteten ud fra lugt og en visuel bedømmelse samt interview af eventuelle anmeldere (eksempelvis private forbrugere) og andre forbrugere i det berørte område. Så snart det er muligt, skal forureningens art bestemmes gennem kontakt til laboratorier og analysering af vandprøver. 16

19 5. Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Embedslægen forestår afklaring af den aktuelle sundhedsrisiko og fastlægger heraf følgende forholdsregler. 6. Bestemmelse af forureningskilden Det er vigtigt hurtigst muligt at lokalisere forureningskilden, for hermed at kunne stoppe en fortsat forurening af vandforsyningen. Mulige kilder kan bl.a. være: Forurening fra kildepladser, forurening fra vandværk, forurening fra højdebeholder/vandtårn, forurening fra indtrængning i ledningsnettet og forurening fra installationer hos forbrugerne (industri, landbrug, husholdning osv.). Metode: Gennem analyser af vandprøver mange steder på ledningsnettet og registrering af forbrugerhenvendelser indkredses forureningen, og kilden bestemmes. Når kilden er lokaliseret, skal det vurderes, om der kan foretages tiltag til sikring mod fortsat forurening eksempelvis ved lukning af vandværker, pumpestationer mv. 7. Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning En nærmere fastlæggelse af forureningens omfang/udstrækning er vigtig. Hermed kan indsatsen målrettes, oprensning kan planlægges hvis kilden er lokaliseret og stoppet og eventuelle restrektioner i anvendelsen af vand, kan begrænses til det berørte område. Omfang/udstrækning af forureningen bestemmes ved udtagning og analyse af vandprøver på ledningsnettet og hos forbrugere. I takt med at forureningens omfang afgrænses, skal den fortsatte forureningsspredning minimeres ved sektionering af ledningsnettet/omlægning af forsyningsområder så forsyningen til det forurenede område kun sker fra én ledningsforbindelse. Der må ikke lukkes for forsyningen idet det kan medføre tilbagesugning i ledningsnettet og derved forværre forureningen. 8. Varsling og information af forbrugerne Varsling af befolkningen iværksættes i henhold til beredskabsplanens afsnit 4.2. Vandværket forestår som udgangspunkt kun varsling efter aftale med Kommunens Beredskabschef. 17

20 9. Afhjælpning af følgerne Vandforsyningen skal bistå ved vurdering af behovet for etablering af nødvandforsyning samt etablering heraf. 10. Gennemskylning af vandledninger Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses ved udskylning f.eks. ved åbning af brandhaner. Udskylningen fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnet mv. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Embedslægen. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der tages relevante analyser, der kan godkendes (efter aftale med Embedslægen), før vandet kan frigives til drikkevandsformål. 11. Evaluering og erfaringsopsamling Når situationen er normaliseret skal indsatsen evalueres og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabsplanen skal disse ændringer foretages. 18

21 6.3 Ledningsbrud, som medfører afbrydelse af forsyningen i delområder Ved ledningsbrud forstås akutte brud på ledningsnettet sprængninger, overgravninger m.v. 1. Noter tidspunkt for henvendelse i logbog (bilag 5) 2. Bruddets omfang konstateres, hvorefter entreprenør tilkaldes og vvs adviseres. 3. Vandforsyningen afbrydes i delområdet delområdet defineres ved hjælp af kortmateriale 4. Berørte forbrugere varsles via SMS og vandværkets telefonsvarer & hjemmeside rettes med oplysninger om lukningen 5. Følsomme forbrugere forretninger, plejehjem - i delområdet orienteres om årsagen til lukningen og hvor lang tid lukningen forventes at tage 6. Efter reparation af ledningsbruddet skylles ledningsnettet ud fra brandhaner i området ved store brud kan det være nødvendigt at foretage udskylningen fra brandhaner i udkanten af forsyningsområdet. 19

22 6.4 Forurening af kildeplads Ved forurening af kildeplads forsøges det konstateret om det skyldes overfladeforurening. Er dette tilfældet konstateres om begge værkers kildepladser er omfattet af forureningen. 1. Noter alle hændelser i logbog (bilag 5) 2. Formand (næstformand) orienteres 3. Er kun et enkelt værks kildeplads ramt afbrydes vandforsyningen fra denne 4. Er begge værker ramt kontaktes Strømmen Vandværk, for at sikre at de ikke er ramt. Er de ikke ramt etableres nødforbindelse til dem og begge værker lukkes ned 5. Bravida Randers Blikkenslager A/S kontaktes for udskylning af ledningsnettet 6. Forbrugerne orienteres via Østjyllands Radio, Radio ABC/Alfa, Radio Randers, TV2-Østjylland og via SMS og/eller talebesked 7. Udbedring af opståede skader iværksættes 8. Værket/værkerne sættes ikke i drift før der er taget vandprøver og disse opfylder drikkevandskravene 20

23 6.5 Forurening af vandbehandling Forurening af vandbehandling kan f.eks. være luftforurening forurenet luft tilsættes filterprocessen eller forurening af rentvandsbeholdere. 1. Noter alle hændelser i logbog (bilag 5) 2. Formand (næstformand) orienteres 3. Det skal forsøges visuelt eller ved lugt at bestemme hvilket værk der er ramt 4. Er begge værker ramt kontaktes Strømmens Vandværk for at sikre at de ikke er ramt. Er de ikke ramt etableres nødforbindelse til dem og begge værker lukkes ned 5. Bravida Randers Blikkenslager A/S kontaktes for udskylning af ledningsnettet 6. Forbrugerne orienteres via Østjyllands Radio, Radio ABC/Alfa, Radio Randers, TV2-Østjylland og via SMS og/eller talebesked 7. Udbedring af opståede skader i værksættes 8. Værkerne sættes ikke i drift før efter der er taget vandprøver og disse opfylder kravene til drikkevand 21

24 6.6 Strømsvigt Ved strømsvigt konstateres først om begge værker er omfattet. Er kun det ene værk ramt afventes blot at strømmen vender tilbage, da begge værker hver i sær kan forsyne området. Er begge værker ramt af strømsvigt starter nødpumpe på Asser Rigs Vej automatisk. Denne kan køre ca. 45 min. På batteri og: 1. Logbog over samtlige hændelser føres 2. Verdo A/S kontaktes med henblik på at få overblik over varigheden af strømafbrydelsen. 3. Formanden orienteres 4. Ved længerevarende strømafbrydelse kontaktes Strømmens Vandværk, hvis de ikke er omfattet af afbrydelsen. 5. Forbrugerne orienteres om nødforbindelsen via Østjyllands Radio, Radio ABC/Alfa, Radio Randers og TV2-Østjylland. Har trykket ikke været opretholdt opfordres forbrugerne til at skylle deres vandinstallationer igennem 6. Ved genetablering af strømforsyningen startes værkerne op igen og nødforbindelsen afbrydes. 22

25 6.7 Indbrud Ved indbrud alarmeres der via alarm fra Asser Rigs Vej. Fra Gl. Clausholmvej vil det kun være ved konstateret fra naboer eller os selv. 1. Logbog føres over alle hændelser (bilag 5) 2. Omfanget af indbruddet konstateres 3. Politiet tilkaldes og formanden orienteres 4. Eventuelle skader ved indbruddet afhjælpes bl.a. ved tilkald af relevante håndværkere 5. Anmeldelse til forsikringsselskab 23

26 6.8 Nødforsyning af Strømmen Vandværk Ved anmodning fra Strømmen Vandværk etableres nødforsyningen via forbindelsen på Valdemarsvej (figur 6.1) Figur 6.1 Nødforbindelsens placering på Valdemarsvej 24

27 6.9 Driftsleders forfald Administration, regnskaber, opkrævninger, bogføring m.v.: her kontaktes Microwa Data, Sverigesvej 1, 8450 Hammel, tlf Drift af vandværket: her kontaktes Assentoft Vandværk for assistance, til anden løsning er fundet, Vandværksvej 34,, tlf Døgnvagt: her kontaktes Bravida Randers Blikkenslager A/S, Blommevej 8, 8930 Randers NØ, tlf Telefonsvarer rettes så den henviser til dem. 25

28 Tilkaldeliste Bilag 1 Telefonnumre Arbejde Mobil Privat Michael Mose Asser Rigs Vej 54, Kristrup 8900 Randers Privat: Præstegårdsvej 3, Kristrup Henrik Møller Skolebakken 1, Kristrup Jens-Erik Thomsen Præstemarken 7, Kristrup Karen Pedersen Rs. Hougårds Vej 5 st. tv., Kristrup Lasse Rasmussen Hjortevej 13, Kristrup Leif Gindesgaard Præstemarken 8, Kristrup Vagthavende indsatsleder ved beredskab Laksetorvet 8900 Randers C Jan Hansen Laksetorvet 8900 Randers C Bravida Randers Blikkenslager A/S Mirabellevej Randers NØ Erik G. Hansen A/S Hjaltesvej 19B, Kristrup HB-Elservice I/S Kristrupvej 148, Kristrup Vandværksbestyrer Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Beredskabschef Randers Kommune tilsyn Teknisk Forvaltning Vvs-installatør (døgnvagt) (Anette G. Christensen) Entreprenør (Erik G. Hansen) Elinstallatør (Allan Bonde) 1

29 Vand & Teknik A/S Michael Drewsensvej Højbjerg Grundfos Poul Due Jensens Vej Bjerringbro A. Højfeldt A/S Mads Eg Damgårds Vej Herning Eurofins Danmark A/S Smedeskovvej Galten Østjyllands Politi Ridderstræde Århus C Falcks Redningskorps A/S Hadsundvej Randers NØ Regionshospitalet Randers Skovlyvej Randers NØ Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Lægevagten Skovlyvej Randers NØ Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej Randers SV Rigshospitalet Giftinformationscenter Blegdamsvej København Ø Strømmen Vandværk Vandværksvej 11, Vorup 8940 Randers SV Radio ABC/Alfa Brotoften Randers SV Østjyllands Radio Oluf Palmes Allé Århus N Overvågningsanlæg Pumpeleverandør Brøndborer Laboratorium (vagt) Politiet i Randers (alarm) Redningskorps (alarm) Sygehus Kommune Læge Embedslægen Rigshospitalet Nabovandværk Lokalradio Regionalradio (Brian Andersen) (Heinz H. Jacobsen) (Frederik) (studieværten) 2

30 Radio Randers Lorentzgade Randers C TV2 Østjylland Skejbyparken Århus N Microwa Data ApS. Sverigesvej Hammel Assentoft Vandværk Vandværksvej 34, Assentoft Lokalradio Regional Tv-station Software leverandør Vandværk 3

31 Liste over vandafhængige erhverv Bilag 2 Telefonnumre Arbejde Mobil Fax Erhverv Randers Undervognscenter Kristrupvej 164, Kristrup Tektrol Anti-rust Kristrupvej 162, Kristrup Forbrugernumre Randers Kemiske Industri Kristrupvej 158, Kristrup Lito-Tryk ApS. Kristrupvej 154, Kristrup Hydro Texaco / CMJ auto Clausholmvej 6, Kristrup Kristrup Selskabslokaler Byvænget 9, Kristrup Bosal-Sekura Industrial A/S Clausholmvej 23, Kristrup Kogekonen Valdemarsvej 3B, Kristrup /

32 Liste over sårbare forbrugere Bilag 3 Telefonnumre Arbejde Mobil Fax Institutioner Områdecenter Kristrup Plejehjemmet Tirsdalen Rasmus Hougårds Vej 42, Kristrup Områdecenter Kristrup Kristrup Plejehjem Byvænget 12, Kristrup Kristrup Skoles Skolefritidsordning Skolegade 4, Kristrup Kristrup Skole Skolegade 4, Kristrup Tirsdalens Skole Rasmus Hougårds Vej 50, Kristrup - SFO Fritiden Rasmus Hougårds Vej 50, Kristrup Kristrup Vuggestue Vennelystvej 60, Kristrup Tirsdalens Børnehave Vennelystvej 28, Kristrup Kristrup Børnehave Rasmus Hougårds Vej 44B, Kristrup Børnehuset Rasmus Hougårds Vej (midlertidig nedlagt) Rasmus Hougårds Vej 44A, Kristrup Fritids- & Ungdomsklub Vennelyst Byvænget 12A, Kristrup Forbrugernumre / Industri og levnedsmiddelproducenter kontaktes i tilfælde af større driftsforstyrrelse eller forurening af drikkevandet.

33 Standardskema for modtagelse af anmeldelse af driftsforstyrrelse Bilag 4 Vagthavende / modtager af anmeldelse Anmeldelse nr. Tidspunkt for anmeldelse: Dato Kl. Anmelder Navn: Tlf. Adresse Sted for uheld / driftsforstyrrelse Gade / vej Nr. Andet Beskrivelse af uheld / driftsforstyrrelse - Miljøuheld Vandmangel / lavt tryk Ledningsbrud: Stort Lille Graveskade Forringet vandkvalitet: Farve Partikler Lugt Andet Andet Vandværk / forsyningsområde der berøres Efterbehandling af anmeldelse - Afhjælpning af driftsforstyrrelse: Berørte antal forbrugere: Virksomheder Institutioner Boliger Forsyning afbrudt: Nej Ja Antal timer Beredskabssituation afmeldt: Dato Kl. Signatur Bemærkninger: Anmeldt til 112: Dato: Kl.:

34 Logbog Bilag 5 Handling/hændelse Udført Initialer Dato Klokken

35 Skabeloner til radio/tv-meddelelser, opslag og løbesedler Bilag 6 Kristrup Vandværk a.m.b.a. Driftsforstyrrelse ved vandforsyningen Skabeloner / eksempler på meddelelser i radio/tv, avis, løbeseddel og opslag Meddelelse 1: Ledningsarbejde Meddelelse 2: Ledningsbrud Meddelelse 3: Bakteriologisk forurening Meddelelse 4: Kendt / Ukendt forurening Meddelelse 5: Afmelding af beredskabssituation

36 BILAG 6.1 Ledningsarbejde Det meddeles herved, at der vil blive lukket for vandet den mellem kl. og kl. på grund af ledningsarbejde i. Vandet kan være uklart på grund af ændret strømning i rørene, men det vil aftage efter et stykke tid. Undgå eventuelt at anvende vandet til tøjvask, så længe det er uklart. Det er ikke sundhedsskadeligt at anvende vandet. Hvis De ønsker yderligere oplysninger er De velkommen til at kontakte vandværksbestyreren på telefon Venlig hilsen Kristrup Vandværk a.m.b.a. Michael Mose vandværksbestyrer

37 BILAG 6.2 Ledningsbrud Det meddeles herved, at der dato /kl. er sket et ledningsbrud på vandledningen i. Vandforsyning arbejder på at udbedre skaden. Vandet kan være uklart på grund af ændret strømning i rørene, men det vil aftage efter et stykke tid. Undgå eventuelt at anvende vandet til tøjvask, så længe det er uklart. Det er ikke sundhedsskadeligt at anvende vandet. Vandforsyningens kontaktperson er Michael Mose, telefon Ved stort ledningsbrud og truende vandmangel: Forbrugerne anmodes om at være tilbageholdende med vandforbruget indtil ledningsbruddet er repareret. Der vil blive orienteret løbende om ledningsbruddet på Ved etablering af nødvandforsyning: Der vil blive etableret nødvandforsyning. Venlig hilsen Kristrup Vandværk a.m.b.a. Michael Mose vandværksbestyrer

38 BILAG 6.3 Bakteriologisk forurening Udsendes i samråd med embedslægen. Kristrup Vandværk a.m.b.a. har ved rutine / almindelig / anden kontrol konstateret, at der er forhøjet bakterieindhold i vandet i området. Det tilrådes at koge vandet inden det bruges som drikkevand eller til madlavning. Vandet kan fortsat anvendes til badning, vask og toiletskylning. Evt. uddybning ved embedslægen Vandværket arbejder på at finde årsagen, udbedre forholdene og udskylle ledningsnettet. Denne udskylning af vandledningerne kan i nogle områder medføre misfarvning af vandet fra løsrevne belægninger i rørene. Vandværket kontaktperson er Michael Mose, telefon Der vil blive orienteret løbende om forureningen i radio/tv og på vor hjemmeside Ved etablering af nødvandforsyning: Der vil blive etableret nødvandforsyning. Venlig hilsen Kristrup Vandværk a.m.b.a. Michael Mose vandværksbestyrer

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. a. m. b. a. 29. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN K R I S T R U P V A N D V Æ R K a. m. b. a. 29. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-4. Alarmeringsliste 5-9. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan 10. Telefon-Alarm-Liste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk Beredskabsplan Bremdal Vandværk Opdateret februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse. Side Anvendelse, formål..3 Vandforsyning i Struer kommune 3 Vandværkets opgaver...4 Formål..4 Lovgrundlag.4 Organisationen

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for. Padborg Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan 2012 for Padborg Vandværk A.m.b.a. juni 2012 Indhold side Indledning... 3 Almindelige driftsforstyrrelser... 3 Større driftsforstyrrelser... 4 Truet forsyning... 4 Krisesituation... 4 Det

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan. Struer Forsyning Vand A/S

Beredskabsplan. Struer Forsyning Vand A/S Beredskabsplan Struer Forsyning Vand A/S Struer Forsyning Leverer vandet. Indholdsfortegnelse Side Anvendelse... 2 Vandforsyning i Struer Kommune... 2 Vandværkets opgaver i forbindelse med en beredskabssituation...

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a BEREDSKABSPLAN FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a 1 Indholdsfortegnelse: Formål med en beredskabsplan: side 3 Lindholm Vandværk a.m.b.a organisationsplan: side 4 Forurening eller sabotage: side 5 Stort ledningsbrud

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune UDKAST - 2. september2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk

Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk Beredskabsplan for Dalby-Rode Vandværk 2016 Indhold: side Indledning... 1 Det kommunale beredskab... 1 Vandværkets beredskab... 1 De vigtigste elementer i beredskabsplanen... 3 Beredskabets organisering

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I SØNDERSØ KOMMUNE 1. Handlingsplan Denne handlingsplan er udarbejdet med henblik på at afklare initiativpligt og kompetenceforhold i tilfælde af en akut drikkevandsforurening.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR FOERLEV VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2016 VERSION 1.

BEREDSKABSPLAN FOR FOERLEV VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2016 VERSION 1. BEREDSKABSPLAN FOR FOERLEV VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2016 VERSION 1. Indhold 1. Beredskabsplan Fane 1 2. Beredskabssituation Fane 2 3. Intern information Fane 3 4. Ekstern information Fane 4 5. Boringer

Læs mere