BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april rent vand i 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april rent vand i 100 år

2 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Lovgrundlag Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a Placering af vandværk og kildepladser Planens udarbejdelse, godkendelse og revision Fordeling 5 2. Organisation Adresse- og telefonlister Organisation ved normal driftssituation Organisation ved unormal driftssituation 7 3. Alarmeringsplan 8 4. Information Intern information af vandforsyningen Ekstern information Pressen Nødvandforsyning Handlingsplaner Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet Forurening af ledningsnettet Ledningsbrud, som medfører afbrydelse af forsyningen i delområder Forurening af kildeplads Forurening af vandbehandling Strømsvigt Indbrud Nødforsyning af Strømmen Vandværk Driftsleders forfald 25 Bilag: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Tilkaldeliste Liste over vandafhængige erhverv Liste over sårbare forbrugere Standardskema for modtagelse af anmeldelse af driftsforstyrrelser Logbog Skabeloner til radio/tv-meddelelser I

3 Indledning Denne beredskabsplan er en selvstændig plan for Kristrup Vandværk a.m.b.a. Planen skal anvendes af vandforsyningen til at løse beredskabsopgaver i fredstid, i tilfælde af kriser som eksempelvis pludselige forureninger af ledningsnettet og kildepladser eller egentlige katastrofer på det øvrige anlæg, samt i krigssituationer. 1.1 Formål Formålet er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret, samt at der kan ske en optimal udnyttelse af vandforsyningens ressourcer i en krisesituation. 1.2 Lovgrundlag Lovgrundlaget er: Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser. 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. Vandværkets ledelse består af vandværksbestyreren og formanden Vandværkets forsyningsområde, der fremgår af figur 1, kan ses på oversigtskort der er ophængt på de to vandværker, Asser Rigs Vej 54 henholdsvis Gl. Clausholmvej 3 1

4 Figur 1 Kort over vandværkets forsyningsområde 1.4 Placering af vandværk og kildepladser Vandværket råder over følgende anlæg: Asser Rigs Vej 52 54A & Gl. Clausholmvej 3 Indvindingen til vandværkerne foregår på kildepladser beliggende Asser Rigs Vej 52 54A og Gl. Clausholmvej 3 2

5 Figur 1.21 Kort over kildeplads Asser Rigs Vej 54 3

6 Figur 1.22 Kort over kildeplads Gl. Clausholmvej Planens udarbejdelse, godkendelse og revision Udarbejdelse Denne plan er udarbejdet af Kristrup Vandværk a.m.b.a. Planen er en selvstændig plan som refererer til den overordnede beredskabsplan for Randers Kommune. Gennemgået af Beredskabschefen den: Revision Planen revideres løbende i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang årligt af vandværksbestyreren. 4

7 1.6 Fordeling Denne beredskabsplan for Vandforsyningen forefindes og vedligeholdes på følgende lokaliteter: Plan Udleveret til Bemærkninger nr. Funktion Navn 1 Vandværksbestyrer Michael Mose Driftsleder 2 Formand Henrik Skriver Møller Bestyrelsen 3 Maskintekniker Jan Hansen Randers Kommune 4 VVS Ole Jacobsen / Claus Juncher 5 Entreprenør Erik G. Hansen / Anette G. Christensen Randers Blikkenslager A/S Entreprenørfirmaet Erik G. 6 Elinstallatør Allan Bonde HB-Elservice I/S 7 Næstformand Jens-Erik Thomsen Bestyrelsen 8 Bestyrelsesmedlem Karen Pedersen Bestyrelsen 9 Bestyrelsesmedlem Lasse Rasmussen Bestyrelsen 10 Bestyrelsesmedlem Leif Gindesgaard Bestyrelsen Tabel 1.1 5

8 2. Organisation Det er i dette afsnit beskrevet hvordan Kristrup vandværk a.m.b.a. er organiseret i normale driftssituationer og hvordan organisationen ændres i en unormal driftssituation. 2.1 Adresse- og telefonlister Adresse- og telefonlister for relevante myndigheder, instanser og personer herunder vandforsyningens eget personale fremgår af bilag Organisation ved normal driftssituation Vandforsyningen ledes i det daglige af vandværksbestyreren Formand Næstformand Vandværksbestyrer Figur Organisationsdiagram 6

9 2.3 Organisation ved unormal driftssituation I tilfælde af en unormal driftssituation nedsættes følgende koordineringsgruppe: Vandværksbestyreren og vandværkets formand (i dennes fravær næstformanden) og afhængig af situationen vandværkets vvs entreprenør - elektriker Formand Næstformand Vandværksbestyrer VVS Entreprenør Elektriker Figur Organisationsdiagram 7

10 3. Alarmeringsplan Nedenstående alarmeringsplan viser hvordan henvendelser angående unormal vandforsyning håndteres, og hvordan driftsvagten skal reagere på henvendelsen. Unormal vandforsyning Vandværksbestyreren / VVS døgnvagt Almindelige Større drifts- Truet krisesituation driftsforstyrrelser forstyrrelser forsyning Vandværksbestyreren Vandværksbestyreren tilkal- Indsatsgruppen tilkaldes Indsatsgruppen tilkaldes tilkalder der fornødent mandskab og fornødent mandskab skaden afhjælpes. Forman- Situationen vurderes og Beredskabschefen leder og skaden afhjælpes. den for bestyrelsen oriente- indsatsen iværksættes indsatsen ifølge kom- res snarest. munens beredskabsplan Eksempler: Eksempler: driftsalarm Eksempler: Forurening af led- rørbrud rørbrud vitale ledninger ningsvand - dårlig misfarvning af misfarvning af vand i lugt eller smag eller vand større områder coliforme bakterier måler- og instal- stoppet filter Uheld med kemika- lationsproblemer fare for underminering lietransport af veje og bygninger 8

11 4. Information I dette afsnit beskrives retningslinier vedrørende information internt og eksternt herunder information af pressen. 4.1 Intern information af vandforsyningen Ansvar Lederen af vandværkets indsats, jf. afsnit 2.2, har ansvaret for at orientere vandværkets bestyrelse/personale om den aktuelle situation. Information af vandværkets bestyrelse/personale, skal omfatte: Løbende almen information (evt. via intern , opslag mv.). Information om i hvilket omfang vandværkets bestyrelse/personale må udtale sig til pressen, forbrugere mv., herunder information om hvordan der må og kan svares på henvendelser fra forbrugere (løbende opdatering kan være nødvendig). Information af vandværkets bestyrelse/personale om arbejdsmiljø/sikkerhed i forbindelse med forurening mv. 4.2 Ekstern information Ved pludselige hændelser, der betyder ændringer i vandværkets mængde, tryk og/eller kvalitet for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen meddeles til forbrugerne. Meddelelse skal være straks og løbende under opklaringsarbejdet indtil situationen er normal igen. Ansvar Lederen af vandværkets indsats, jf. afsnit 2.2, udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for ekstern information. Denne information kan ske i form af følgende medier: Vandværkets hjemmeside Radio/tv Aviser Politiets højtalervogne Løbesedler Personlig/telefonisk kontakt via SMS og/eller talebesked 9

12 Varsling Politiet er ansvarligt for eventuel varsling af befolkningen. Det er vigtigt, at der også informeres, når problemet er løst. Følsomme forbrugere Vandværket skal være særlig opmærksom på at kunne varetage informationen af særligt følsomme forbrugere jf. bilag 3. Forbrugerinformation Paradigma for forbrugerinformation fremgår af bilag Pressen Systematisk information af pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen. Ansvar Lederen af vandværkets indsats, jf. afsnit 2.2, udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for information af pressen. Pressemeddelelse Paradigma for pressemeddelelse fremgår af bilag 6. 10

13 5. Nødvandforsyning nødvandforsyning skal etableres, såvel når normalforsyning er afbrudt, som når forurening af vandet er konstateret, og ikke kan afhjælpes. Muligheder for nødforsyning nødvandforsyning kan etableres ved: forbindelse til Strømmen Vandværk (Valdemarsvej ved Holmsgårdsvej). Forsyning med tankvogne, palletanke o. lign. Rensning af vandet hos forbrugeren (eksempelvis kloring). Levering af fyldte vanddunke (28 l.) Drikkevandskrav Nødvandforsyning skal som udgangspunkt altid overholde drikkevandskravene. Nødvandforsyning skal holdes under bakteriologisk kontrol, og en sådan procedure fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med Embedslægen. Kan vandforsyningen ikke opretholdes med vand, der opfylder drikkevandskravene, kan det efter drøftelse med Embedslægen overvejes at udpumpe vand af en ringere kvalitet, som enten er egnet til drikkevand og madlavning efter forudgående kogning, eller ikke er egnet til drikkevand og madlavning (industrielle formål). Ved forsyning med vand, som ikke opfylder drikkevandskravene, skal der suppleres med opstilling af tankvogne eller lignende til drikkevand. Vandforsyning med vand, der ikke overholder drikkevandskravene kan være forsyning med ubehandlet råvand (forsyning via ledningsnettet udenom vandværkerne eller levering fra særlige brandhaner på råvandssystemet). En eventuel beslutning om udpumpning af vand, der ikke har drikkevandskvalitet har de fordele, at de sanitære systemer kan anvendes, at industrier (ikke levnedsmiddelvirksomheder og andre virksomheder som fremstiller produkter, der stiller krav om drikkevandskvalitet) eventuelt kan fortsætte, samt at det normale brandberedskab fungerer. Ved udpumpning af vand, der ikke opfylder drikkevandskravene, skal mulighederne for opdeling af ledningsnettet udnyttes, så ledningsnettet forurenes i mindst muligt omfang. Prioritering Hvis den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes med hensyn til kvalitet og kapacitet prioriteres vandforsyningen i følgende rækkefølge: 11

14 1 Drikkevand 2 Sanitærvand 3 Fødevare-, el- og varmeproduktion 4 Anden industri Brand Ved vandmangel eller ved forurening af ledningsvandet, der gør det uanvendelig til brandslukning, skal vagthavende indsatsleder underrettes, med henblik på, ved udkald til brand, at rekvirere supplerende tankvogn og slanger til vandforsyning fra naturlige vandreservoirs. Følsomme forbrugere Med hensyn til de særligt følsomme forbrugere foretages følgende prioritering/opdeling: Prioritet 1: Forbrugere hvor der kan være sikker- og sundhedsmæssige interesser. Eksempelvis sygehuse, plejehjem, virksomheder med produktion af afgørende sikkerhedsmæssige interesser og dyrehold (hvor vandforsyning er af afgørende betydning). Prioritet 2: Forbrugere hvor der kan være væsentlige funktioner, som er af betydning for samfundsøkonomi og funktioner. Eksempelvis skoler, lufthavne, læger, bestemte offentlige myndigheder og virksomheder med produktion af afgørende samfundsmæssig betydning. Prioritet 3: Øvrige interesser, eksempelvis forbrugere som har væsentlige økonomiske eller produktionsmæssige interesser. I bilag 3 findes en oversigt over særligt følsomme forbrugere i forhold til ovennævnte prioritering. 12

15 6. Handlingsplaner Efterfølgende er vist specifikke handlingsplaner, der er udarbejdet: 1. Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet (isoleret henvendelse fra en enkelt forbruger). 2. Forurening af ledningsnettet. 3. Ledningsbrud, som medfører afbrydelse af forsyningen i delområder 4. Forurening af kildeplads 5. Forurening af vandbehandling 6. Strømsvigt 7. Indbrud 8. Nødforsyning af Strømmen Vandværk 9. Driftsleders forfald 13

16 6.1 Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet. Følgende handlingsplan beskriver handlingsforløbet ved enkeltstående forbrugerhenvendelser vedr. vandkvalitet. Hvis der modtages informationer om mere udbredt forurening handles i henhold til instruksen i afsnit 6.2. Ved forurening hos en enkelt forbruger (isoleret henvendelse) skal følgende gennemføres inden yderligere og mere vidtgående aktiviteter iværksættes: 1. Noter tidspunkt for henvendelse i logbog (bilag 5) 2. Det kontrolleres om trykket i forsyningsledningen har været opretholdt (har der eksempelvis været ledningsarbejder i området). Bemærk: Hvis trykket ikke har været opretholdt i ledningsnettet, kan der være særlig risiko for, at der er strømmet forurenet vand ind i ledningssystemet fra varmevekslere, industriinstallationer, byggepladser, landbrugsinstallationer mv. Bemærk: Hvis der har været ledningsarbejder eller trykket af anden årsag ikke har været opretholdt, kan der være en særlig risiko for, at der som følge heraf opstår problemer med snavset vand når ledningsanlægget igen tages i brug. Årsagen er normalt, at belægninger i ledningerne rives løs. 3. Det sikres, at trykket i forsyningsledningen fortsat opretholdes til situationen er afklaret. Hvis der er planlagt afbrydelser af vandforsyningen, som medfører at forsyningstrykket fjernes, skal disse arbejder straks udskydes. 4. Forbrugeren besøges og vandkvaliteten bedømmes visuelt og ved lugt samt interview af forbrugeren. På grundlag heraf foretages en foreløbig situationsbedømmelse. Hvis det vurderes, at der kan være tale om en kritisk situation kontaktes Vandværkets driftsleder straks, hvorefter de efterfølgende aktiviteter iværksættes efter aftale med driftslederen. 5. Vandkvaliteten hos naboer og eventuelt i nærliggende brandstandere bedømmes visuelt og ved lugt. 6. Det vurderes, om der kan være tale om en større driftsforstyrrelse eller en truet forsyningssituation. 14

17 Hvis det vurderes, at der kan være tale om en større driftsforstyrrelse eller en truet forsyningssituation orienteres formanden for bestyrelsen straks. Vandværksbestyreren tager efter en situationsvurdering stilling til det videre forløb herunder indkaldelse af indsatsgruppen. Hvis det vurderes, at der er tale om en almindelig driftsforstyrrelse løses opgaven om nødvendigt ved at tilkalde nødvendigt mandskab. 15

18 6.2 Forurening af ledningsnettet Følgende 10 punkter beskriver en handlingsplan for bekæmpelse af en forurening af vandforsyningens ledningsnet. Aktiviteterne er anført i den rækkefølge, som de forventes at skulle udføres i. Der vil dog ofte være tale om delvist parallelle forløb. Der skal føres logbog under hele forløbet. Denne handlingsplan tager udgangspunkt i, at vandværksbestyreren eller formanden for bestyrelsen efter en situationsvurdering har vurderet, at der i den aktuelle situation er eller kan være tale om en kritisk forsyningssituation. 1. Logbog Der startes straks på at indføre alle hændelser i logbog, henvendelse fra forbrugere, alle tiltag mv. 2. Indsatsgruppen indkaldes kommandoposten oprettes på Randers Kommune I samarbejde med Kommunens Beredskabschef aftales indledende aktiviteter, som straks iværksættes til minimering af krisens omfang. 3. Indledende vurdering af om der kan være tale om en akut risiko En meget væsentlig vurdering er, om forureningen har en karakter, der nødvendiggør øjeblikkelig advarsel af forbrugerne, selv om der endnu ikke er skabt overblik over forureningens art, omfang osv. Hvis dette skønnes at være tilfældet, skal denne aktivitet omtalt under denne instruks pkt. 5 straks iværksættes. Eksempel: Situationer hvor der er konstateret alvorlige sygdomstilfælde, dødsfald mv. med mistanke om, at vandkvaliteten er årsagen hertil. 4. Bestemmelse af forureningens art. Arten og farligheden af den opståede forurening betyder meget for hvilken type beredskab, der skal iværksættes. Derfor er en tidlig afklaring heraf vigtig. Mulige former for forurening: Bakteriologisk forurening, kemisk forurening (fra vand, jord og luft) og radioaktivt nedfald. Metode: vandværksbestyreren og/eller formanden bedømmer vandkvaliteten ud fra lugt og en visuel bedømmelse samt interview af eventuelle anmeldere (eksempelvis private forbrugere) og andre forbrugere i det berørte område. Så snart det er muligt, skal forureningens art bestemmes gennem kontakt til laboratorier og analysering af vandprøver. 16

19 5. Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Embedslægen forestår afklaring af den aktuelle sundhedsrisiko og fastlægger heraf følgende forholdsregler. 6. Bestemmelse af forureningskilden Det er vigtigt hurtigst muligt at lokalisere forureningskilden, for hermed at kunne stoppe en fortsat forurening af vandforsyningen. Mulige kilder kan bl.a. være: Forurening fra kildepladser, forurening fra vandværk, forurening fra højdebeholder/vandtårn, forurening fra indtrængning i ledningsnettet og forurening fra installationer hos forbrugerne (industri, landbrug, husholdning osv.). Metode: Gennem analyser af vandprøver mange steder på ledningsnettet og registrering af forbrugerhenvendelser indkredses forureningen, og kilden bestemmes. Når kilden er lokaliseret, skal det vurderes, om der kan foretages tiltag til sikring mod fortsat forurening eksempelvis ved lukning af vandværker, pumpestationer mv. 7. Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning En nærmere fastlæggelse af forureningens omfang/udstrækning er vigtig. Hermed kan indsatsen målrettes, oprensning kan planlægges hvis kilden er lokaliseret og stoppet og eventuelle restrektioner i anvendelsen af vand, kan begrænses til det berørte område. Omfang/udstrækning af forureningen bestemmes ved udtagning og analyse af vandprøver på ledningsnettet og hos forbrugere. I takt med at forureningens omfang afgrænses, skal den fortsatte forureningsspredning minimeres ved sektionering af ledningsnettet/omlægning af forsyningsområder så forsyningen til det forurenede område kun sker fra én ledningsforbindelse. Der må ikke lukkes for forsyningen idet det kan medføre tilbagesugning i ledningsnettet og derved forværre forureningen. 8. Varsling og information af forbrugerne Varsling af befolkningen iværksættes i henhold til beredskabsplanens afsnit 4.2. Vandværket forestår som udgangspunkt kun varsling efter aftale med Kommunens Beredskabschef. 17

20 9. Afhjælpning af følgerne Vandforsyningen skal bistå ved vurdering af behovet for etablering af nødvandforsyning samt etablering heraf. 10. Gennemskylning af vandledninger Så snart forureningskilden er lokaliseret og bragt til ophør, skal ledningsnettet renses ved udskylning f.eks. ved åbning af brandhaner. Udskylningen fastlægges ved beregning af vandmængder i ledningsnet mv. og kontrolleres ved udtagning af vandprøver til analyse efter nærmere aftale med Embedslægen. Efterhånden som ledningsanlægget tages i brug, skal der tages relevante analyser, der kan godkendes (efter aftale med Embedslægen), før vandet kan frigives til drikkevandsformål. 11. Evaluering og erfaringsopsamling Når situationen er normaliseret skal indsatsen evalueres og erfaringerne skal nedskrives. Hvis forløbet giver anledning til ændring af beredskabsplanen skal disse ændringer foretages. 18

21 6.3 Ledningsbrud, som medfører afbrydelse af forsyningen i delområder Ved ledningsbrud forstås akutte brud på ledningsnettet sprængninger, overgravninger m.v. 1. Noter tidspunkt for henvendelse i logbog (bilag 5) 2. Bruddets omfang konstateres, hvorefter entreprenør tilkaldes og vvs adviseres. 3. Vandforsyningen afbrydes i delområdet delområdet defineres ved hjælp af kortmateriale 4. Berørte forbrugere varsles via SMS og vandværkets telefonsvarer & hjemmeside rettes med oplysninger om lukningen 5. Følsomme forbrugere forretninger, plejehjem - i delområdet orienteres om årsagen til lukningen og hvor lang tid lukningen forventes at tage 6. Efter reparation af ledningsbruddet skylles ledningsnettet ud fra brandhaner i området ved store brud kan det være nødvendigt at foretage udskylningen fra brandhaner i udkanten af forsyningsområdet. 19

22 6.4 Forurening af kildeplads Ved forurening af kildeplads forsøges det konstateret om det skyldes overfladeforurening. Er dette tilfældet konstateres om begge værkers kildepladser er omfattet af forureningen. 1. Noter alle hændelser i logbog (bilag 5) 2. Formand (næstformand) orienteres 3. Er kun et enkelt værks kildeplads ramt afbrydes vandforsyningen fra denne 4. Er begge værker ramt kontaktes Strømmen Vandværk, for at sikre at de ikke er ramt. Er de ikke ramt etableres nødforbindelse til dem og begge værker lukkes ned 5. Bravida Randers Blikkenslager A/S kontaktes for udskylning af ledningsnettet 6. Forbrugerne orienteres via Østjyllands Radio, Radio ABC/Alfa, Radio Randers, TV2-Østjylland og via SMS og/eller talebesked 7. Udbedring af opståede skader iværksættes 8. Værket/værkerne sættes ikke i drift før der er taget vandprøver og disse opfylder drikkevandskravene 20

23 6.5 Forurening af vandbehandling Forurening af vandbehandling kan f.eks. være luftforurening forurenet luft tilsættes filterprocessen eller forurening af rentvandsbeholdere. 1. Noter alle hændelser i logbog (bilag 5) 2. Formand (næstformand) orienteres 3. Det skal forsøges visuelt eller ved lugt at bestemme hvilket værk der er ramt 4. Er begge værker ramt kontaktes Strømmens Vandværk for at sikre at de ikke er ramt. Er de ikke ramt etableres nødforbindelse til dem og begge værker lukkes ned 5. Bravida Randers Blikkenslager A/S kontaktes for udskylning af ledningsnettet 6. Forbrugerne orienteres via Østjyllands Radio, Radio ABC/Alfa, Radio Randers, TV2-Østjylland og via SMS og/eller talebesked 7. Udbedring af opståede skader i værksættes 8. Værkerne sættes ikke i drift før efter der er taget vandprøver og disse opfylder kravene til drikkevand 21

24 6.6 Strømsvigt Ved strømsvigt konstateres først om begge værker er omfattet. Er kun det ene værk ramt afventes blot at strømmen vender tilbage, da begge værker hver i sær kan forsyne området. Er begge værker ramt af strømsvigt starter nødpumpe på Asser Rigs Vej automatisk. Denne kan køre ca. 45 min. På batteri og: 1. Logbog over samtlige hændelser føres 2. Verdo A/S kontaktes med henblik på at få overblik over varigheden af strømafbrydelsen. 3. Formanden orienteres 4. Ved længerevarende strømafbrydelse kontaktes Strømmens Vandværk, hvis de ikke er omfattet af afbrydelsen. 5. Forbrugerne orienteres om nødforbindelsen via Østjyllands Radio, Radio ABC/Alfa, Radio Randers og TV2-Østjylland. Har trykket ikke været opretholdt opfordres forbrugerne til at skylle deres vandinstallationer igennem 6. Ved genetablering af strømforsyningen startes værkerne op igen og nødforbindelsen afbrydes. 22

25 6.7 Indbrud Ved indbrud alarmeres der via alarm fra Asser Rigs Vej. Fra Gl. Clausholmvej vil det kun være ved konstateret fra naboer eller os selv. 1. Logbog føres over alle hændelser (bilag 5) 2. Omfanget af indbruddet konstateres 3. Politiet tilkaldes og formanden orienteres 4. Eventuelle skader ved indbruddet afhjælpes bl.a. ved tilkald af relevante håndværkere 5. Anmeldelse til forsikringsselskab 23

26 6.8 Nødforsyning af Strømmen Vandværk Ved anmodning fra Strømmen Vandværk etableres nødforsyningen via forbindelsen på Valdemarsvej (figur 6.1) Figur 6.1 Nødforbindelsens placering på Valdemarsvej 24

27 6.9 Driftsleders forfald Administration, regnskaber, opkrævninger, bogføring m.v.: her kontaktes Microwa Data, Sverigesvej 1, 8450 Hammel, tlf Drift af vandværket: her kontaktes Assentoft Vandværk for assistance, til anden løsning er fundet, Vandværksvej 34,, tlf Døgnvagt: her kontaktes Bravida Randers Blikkenslager A/S, Blommevej 8, 8930 Randers NØ, tlf Telefonsvarer rettes så den henviser til dem. 25

28 Tilkaldeliste Bilag 1 Telefonnumre Arbejde Mobil Privat Michael Mose Asser Rigs Vej 54, Kristrup 8900 Randers Privat: Præstegårdsvej 3, Kristrup Henrik Møller Skolebakken 1, Kristrup Jens-Erik Thomsen Præstemarken 7, Kristrup Karen Pedersen Rs. Hougårds Vej 5 st. tv., Kristrup Lasse Rasmussen Hjortevej 13, Kristrup Leif Gindesgaard Præstemarken 8, Kristrup Vagthavende indsatsleder ved beredskab Laksetorvet 8900 Randers C Jan Hansen Laksetorvet 8900 Randers C Bravida Randers Blikkenslager A/S Mirabellevej Randers NØ Erik G. Hansen A/S Hjaltesvej 19B, Kristrup HB-Elservice I/S Kristrupvej 148, Kristrup Vandværksbestyrer Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Beredskabschef Randers Kommune tilsyn Teknisk Forvaltning Vvs-installatør (døgnvagt) (Anette G. Christensen) Entreprenør (Erik G. Hansen) Elinstallatør (Allan Bonde) 1

29 Vand & Teknik A/S Michael Drewsensvej Højbjerg Grundfos Poul Due Jensens Vej Bjerringbro A. Højfeldt A/S Mads Eg Damgårds Vej Herning Eurofins Danmark A/S Smedeskovvej Galten Østjyllands Politi Ridderstræde Århus C Falcks Redningskorps A/S Hadsundvej Randers NØ Regionshospitalet Randers Skovlyvej Randers NØ Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Lægevagten Skovlyvej Randers NØ Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej Randers SV Rigshospitalet Giftinformationscenter Blegdamsvej København Ø Strømmen Vandværk Vandværksvej 11, Vorup 8940 Randers SV Radio ABC/Alfa Brotoften Randers SV Østjyllands Radio Oluf Palmes Allé Århus N Overvågningsanlæg Pumpeleverandør Brøndborer Laboratorium (vagt) Politiet i Randers (alarm) Redningskorps (alarm) Sygehus Kommune Læge Embedslægen Rigshospitalet Nabovandværk Lokalradio Regionalradio (Brian Andersen) (Heinz H. Jacobsen) (Frederik) (studieværten) 2

30 Radio Randers Lorentzgade Randers C TV2 Østjylland Skejbyparken Århus N Microwa Data ApS. Sverigesvej Hammel Assentoft Vandværk Vandværksvej 34, Assentoft Lokalradio Regional Tv-station Software leverandør Vandværk 3

31 Liste over vandafhængige erhverv Bilag 2 Telefonnumre Arbejde Mobil Fax Erhverv Randers Undervognscenter Kristrupvej 164, Kristrup Tektrol Anti-rust Kristrupvej 162, Kristrup Forbrugernumre Randers Kemiske Industri Kristrupvej 158, Kristrup Lito-Tryk ApS. Kristrupvej 154, Kristrup Hydro Texaco / CMJ auto Clausholmvej 6, Kristrup Kristrup Selskabslokaler Byvænget 9, Kristrup Bosal-Sekura Industrial A/S Clausholmvej 23, Kristrup Kogekonen Valdemarsvej 3B, Kristrup /

32 Liste over sårbare forbrugere Bilag 3 Telefonnumre Arbejde Mobil Fax Institutioner Områdecenter Kristrup Plejehjemmet Tirsdalen Rasmus Hougårds Vej 42, Kristrup Områdecenter Kristrup Kristrup Plejehjem Byvænget 12, Kristrup Kristrup Skoles Skolefritidsordning Skolegade 4, Kristrup Kristrup Skole Skolegade 4, Kristrup Tirsdalens Skole Rasmus Hougårds Vej 50, Kristrup - SFO Fritiden Rasmus Hougårds Vej 50, Kristrup Kristrup Vuggestue Vennelystvej 60, Kristrup Tirsdalens Børnehave Vennelystvej 28, Kristrup Kristrup Børnehave Rasmus Hougårds Vej 44B, Kristrup Børnehuset Rasmus Hougårds Vej (midlertidig nedlagt) Rasmus Hougårds Vej 44A, Kristrup Fritids- & Ungdomsklub Vennelyst Byvænget 12A, Kristrup Forbrugernumre / Industri og levnedsmiddelproducenter kontaktes i tilfælde af større driftsforstyrrelse eller forurening af drikkevandet.

33 Standardskema for modtagelse af anmeldelse af driftsforstyrrelse Bilag 4 Vagthavende / modtager af anmeldelse Anmeldelse nr. Tidspunkt for anmeldelse: Dato Kl. Anmelder Navn: Tlf. Adresse Sted for uheld / driftsforstyrrelse Gade / vej Nr. Andet Beskrivelse af uheld / driftsforstyrrelse - Miljøuheld Vandmangel / lavt tryk Ledningsbrud: Stort Lille Graveskade Forringet vandkvalitet: Farve Partikler Lugt Andet Andet Vandværk / forsyningsområde der berøres Efterbehandling af anmeldelse - Afhjælpning af driftsforstyrrelse: Berørte antal forbrugere: Virksomheder Institutioner Boliger Forsyning afbrudt: Nej Ja Antal timer Beredskabssituation afmeldt: Dato Kl. Signatur Bemærkninger: Anmeldt til 112: Dato: Kl.:

34 Logbog Bilag 5 Handling/hændelse Udført Initialer Dato Klokken

35 Skabeloner til radio/tv-meddelelser, opslag og løbesedler Bilag 6 Kristrup Vandværk a.m.b.a. Driftsforstyrrelse ved vandforsyningen Skabeloner / eksempler på meddelelser i radio/tv, avis, løbeseddel og opslag Meddelelse 1: Ledningsarbejde Meddelelse 2: Ledningsbrud Meddelelse 3: Bakteriologisk forurening Meddelelse 4: Kendt / Ukendt forurening Meddelelse 5: Afmelding af beredskabssituation

36 BILAG 6.1 Ledningsarbejde Det meddeles herved, at der vil blive lukket for vandet den mellem kl. og kl. på grund af ledningsarbejde i. Vandet kan være uklart på grund af ændret strømning i rørene, men det vil aftage efter et stykke tid. Undgå eventuelt at anvende vandet til tøjvask, så længe det er uklart. Det er ikke sundhedsskadeligt at anvende vandet. Hvis De ønsker yderligere oplysninger er De velkommen til at kontakte vandværksbestyreren på telefon Venlig hilsen Kristrup Vandværk a.m.b.a. Michael Mose vandværksbestyrer

37 BILAG 6.2 Ledningsbrud Det meddeles herved, at der dato /kl. er sket et ledningsbrud på vandledningen i. Vandforsyning arbejder på at udbedre skaden. Vandet kan være uklart på grund af ændret strømning i rørene, men det vil aftage efter et stykke tid. Undgå eventuelt at anvende vandet til tøjvask, så længe det er uklart. Det er ikke sundhedsskadeligt at anvende vandet. Vandforsyningens kontaktperson er Michael Mose, telefon Ved stort ledningsbrud og truende vandmangel: Forbrugerne anmodes om at være tilbageholdende med vandforbruget indtil ledningsbruddet er repareret. Der vil blive orienteret løbende om ledningsbruddet på Ved etablering af nødvandforsyning: Der vil blive etableret nødvandforsyning. Venlig hilsen Kristrup Vandværk a.m.b.a. Michael Mose vandværksbestyrer

38 BILAG 6.3 Bakteriologisk forurening Udsendes i samråd med embedslægen. Kristrup Vandværk a.m.b.a. har ved rutine / almindelig / anden kontrol konstateret, at der er forhøjet bakterieindhold i vandet i området. Det tilrådes at koge vandet inden det bruges som drikkevand eller til madlavning. Vandet kan fortsat anvendes til badning, vask og toiletskylning. Evt. uddybning ved embedslægen Vandværket arbejder på at finde årsagen, udbedre forholdene og udskylle ledningsnettet. Denne udskylning af vandledningerne kan i nogle områder medføre misfarvning af vandet fra løsrevne belægninger i rørene. Vandværket kontaktperson er Michael Mose, telefon Der vil blive orienteret løbende om forureningen i radio/tv og på vor hjemmeside Ved etablering af nødvandforsyning: Der vil blive etableret nødvandforsyning. Venlig hilsen Kristrup Vandværk a.m.b.a. Michael Mose vandværksbestyrer

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere